Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 56/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 20.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 56/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 56/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá sa mení a dopĺňa takto:

1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.

2.
Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Komisie (EÚ) 2023/175 z 26. januára 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES pokiaľ ide o 2-metyloxolán (Ú. v. EÚ L 25, 27. 1. 2023).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Zuzana Dolinková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore