Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 20.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Štátne orgány, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 172/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 172/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 3 písmeno c) znie:

„c) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,“.

2.

Nadpis § 8 znie:

„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“.

3.

V § 8 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výstavby“.

4.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená j) až o).

5.

§ 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.

6.

V § 22 ods. 5 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „h), i) a k)“.

7.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) koordináciu v oblasti prevencie korupcie.“.

8.

V § 24 ods. 10 sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.

9.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Úrad pre územné plánovanie a výstavbu ...

10.

Za § 40ak sa vkladá § 40al, ktorý znie:

„§ 40al (1) Pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby ...

11.

Za § 40al sa vkladá § 40am, ktorý znie:

„§ 40am (1) Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a podpredseda Úradu ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 ...

1.

V § 2a ods. 4 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ...

2.

Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom ...

3.

V § 123a ods. 2 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“ ...

Čl. III

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene ...

1.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

2.

V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“.

3.

V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

5.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Pôsobnosť ministerstva Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6c sa vypúšťajú.

6.

Nadpis § 2 znie:

„Pôsobnosť úradu“.

7.

V § 2 úvodnej vete sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovom „Úrad“.

8.

V § 2 písm. a) bod 13 znie:

„13. je správcom a prevádzkovateľom informačného systému územného plánovania a výstavby,“.

9.

V § 2 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. IV

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach ...

V § 9 ods. 5 písm. e) a v § 30 ods. 11 písm. e) sa slová „Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja ...

Čl. V

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V prílohe č. 8 položke 9 Infraštruktúra sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

2.

V prílohe č. 8 položke 13 Doprava a telekomunikácie sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ...

3.

V prílohe č. 8 položke 14 Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch sa slová „Ministerstvo ...

Čl. VI

Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení ...

1.

V § 1 sa slová „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ...

2.

Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 10 a 11 nahrádza slovom „úrad“ ...

13.

V § 6 ods. 5 sa slová „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „predseda ...

22.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 Hodnotenie, posúdenie a schválenie ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I bodov 1 až 4, 9 a 10, čl. II, čl. III bodov 1 ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore