Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 06.12.2007
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD2DS23EUPP8ČL0

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 569/2007 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o geologických prácach (geologický zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,

b)

pôsobnosť štátnej geologickej správy,

c)

sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

§ 2 - Geologické práce
(1)

Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.

(2)

Geologický výskum sa člení na

a)

základný geologický výskum,

b)

regionálny geologický výskum.

(3)

Geologický prieskum sa člení na

a)

ložiskový geologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

1.

vyhľadávací ložiskový geologický prieskum,

2.

podrobný ložiskový geologický prieskum,

3.

ťažobný ložiskový geologický prieskum,

b)

hydrogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

1.

vyhľadávací hydrogeologický prieskum,

2.

podrobný hydrogeologický prieskum,

3.

doplnkový hydrogeologický prieskum,

c)

inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

1.

orientačný inžinierskogeologický prieskum,

2.

podrobný inžinierskogeologický prieskum,

3.

doplnkový inžinierskogeologický prieskum,

d)

geologický prieskum životného prostredia, ktorý sa člení na etapy

1.

orientačný geologický prieskum životného prostredia,

2.

podrobný geologický prieskum životného prostredia,

3.

doplnkový geologický prieskum životného prostredia.

(4)

Za geologické práce, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 5, sa podľa tohto zákona považujú tieto práce:

a)

geofyzikálne práce a geochemické práce,

b)

technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.

(5)

Za geologické práce, ktoré nesúvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa podľa tohto zákona považujú aj tieto práce:

a)

monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,

b)

sanácia geologického prostredia,

c)

sanácia environmentálnej záťaže,

d)

odborný geologický dohľad,

e)

vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

(6)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. a) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2.

(7)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b) a c) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).

(8)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť uvedená v § 9 ods. 2.

§ 3 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, najmä horizontálne, zvislé a úklonné banské diela, ryhy, výkopy, odkopy, lomové steny a vrty potrebné na vykonávanie geologických prác,

b)

geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických prác,

c)

geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie geologických prác,

d)

geologický prieskum životného prostredia je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú

1.

geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia alebo

2.

pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhujú sa sanačné opatrenia, alebo

3.

geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych1) odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch,

e)

geotermálna voda je podzemná voda2) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 °C,

f)

hydrogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody vrátane geotermálnych vôd a minerálne vody,3) zisťuje a overuje sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie,

g)

inžinierskogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia,

h)

likvidácia geologických diel a geologických objektov je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov na zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predošlého stavu,

i)

ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel4) a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“) podľa osobitného predpisu,4a)

j)

monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti,

k)

odborná spôsobilosť je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov5) a súvisiacich slovenských technických noriem,

l)

projekt geologickej úlohy je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, určenie rozsahu týchto prác a doba ich vykonávania, a ak ide o financovanie geologických úloh zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov aj ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie,

m)

regionálny geologický výskum je výskum, ktorým sa skúmajú a spresňujú vo vybraných častiach územia štátu poznatky o zložení, vývoji a stavbe zemskej kôry a o zákonitostiach ich zmien a na základe týchto poznatkov sa zostavujú tematické a účelové geologické mapy,

n)

sanácia geologického prostredia sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie,

o)

geotermálna energia je tepelná energia zemského telesa, ktorej zdrojom je zostatkové teplo Zeme a teplo, ktoré vzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a pôsobením slapových síl,

p)

zabezpečenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich zabezpečenie proti závalom a zosuvom a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku pri výkone kontroly geologických zistení v geologickom diele a geologickom objekte a ich stavu,

r)

základný geologický výskum je výskum, ktorým sa skúma, hodnotí a zobrazuje zloženie, vývoj a stavba zemskej kôry na území štátu a zákonitosti ich zmien,

s)

sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

t)

environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody,5a)

u)

pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže,

v)

odborný geologický dohľad je

1.

kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c) nezávislou fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c),

2.

súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov5b) fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie príslušných geologických prác.

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA GEOLOGICKÝCH PRÁC

§ 4 - Vykonávanie geologických prác
(1)

Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to

a)

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie,

b)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na výkon štátnej geologickej služby,

c)

Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh,

d)

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložisko“) podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Na vykonávanie geologických prác občanmi na uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon nevzťahuje.

§ 5 - Žiadosť o geologické oprávnenie
(1)

Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe8) na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia.8a)

(2)

Slovenskou osobou podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

(3)

Žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt9) (ďalej len „osobné údaje“); ak ustanoví zástupcu na vykonávanie geologických prác (ďalej len „zástupca“), uvedie aj jeho osobné údaje,

b)

obchodné meno,

c)

geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,

d)

identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

e)

mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.

(4)

Žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo,

b)

geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,

c)

osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu,

d)

identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

e)

mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.

(5)

Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá žiada o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahuje povinnosť uviesť v žiadosti údaje podľa odseku 3 písm. f) a odseku 4 písm. e).

(6)

Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť jej zástupcu, ak je ustanovený. Podmienkou vydania geologického oprávnenia právnickej osobe je jej bezúhonnosť, bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu a bezúhonnosť zástupcu, ak je ustanovený. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

(7)

K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,10a) údaje právnickej osoby, zástupcu a člena štatutárneho orgánu právnickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o cudzinca, k žiadosti sa pripojí aj výpis z registra trestov alebo obdobný doklad preukazujúci bezúhonnosť vydaný štátom, ktorého je štátnym príslušníkom.

(8)

K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické oprávnenie. Táto povinnosť neplatí, ak zástupca je zároveň štatutárnym orgánom.

(9)

Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.11b)

§ 6 - Vydanie geologického oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje

a)

osobné údaje fyzickej osoby-podnikateľa a jej zástupcu, ak bol ustanovený, a údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 9,

b)

obchodné meno,

c)

geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie,

d)

podmienky vykonávania geologických prác,

e)

identifikačné číslo organizácie,

f)

dátum vydania geologického oprávnenia.

(2)

Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo,

b)

osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu, ako aj údaje o odbornej spôsobilosti zástupcu podľa § 9,

c)

geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie vydáva,

d)

podmienky vykonávania geologických prác,

e)

identifikačné číslo organizácie,

f)

dátum vydania geologického oprávnenia.

(3)

Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.

(4)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný požiadať ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia pri každej zmene niektorého z údajov v ňom uvedených, a to do 15 dní od vzniku zmeny.

(5)

Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. e), zhotoviteľ geologických prác predloží ministerstvu úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie do 15 dní po pridelení identifikačného čísla.

(6)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, môže geologické práce uvedené v geologickom oprávnení alebo v zmene geologického oprávnenia vykonávať až po ich zapísaní do obchodného registra.

(7)

Kópiu geologického oprávnenia a kópiu rozhodnutia o jeho zmene alebo zrušení zašle ministerstvo príslušnému daňovému úradu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

(8)

Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti na niektoré geologické práce, na ktoré bolo geologické oprávnenie vydané, alebo ak zistí porušenie podľa odseku 6.

§ 7 - Zánik geologického oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenie zaniká

a)

smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané, ak vo výkone geologického oprávnenia nepokračuje ustanovený správca dedičstva12) alebo dedičia,

b)

zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,

c)

rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení,

d)

po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, nepožiada v tejto lehote o zápis geologických prác do obchodného registra, alebo

e)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra, ak ide o zhotoviteľa geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra.

(2)

Ak v prípade smrti fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané geologické oprávnenie a ktorá nemala určeného zástupcu, nie je určený správca dedičstva,12) ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu geologického oprávnenia do skončenia konania o dedičstve.

(3)

Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní geologických prác, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od skončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a).

(4)

Ministerstvo zruší geologické oprávnenie, ak

a)

zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) o to požiada,

b)

dedič geologického oprávnenia nepredloží doklad podľa odseku 3,

c)

zhotoviteľ geologických prác alebo jeho zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 9,

d)

zhotoviteľ geologických prác v priebehu jedného roka opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, hoci už bol na porušenie povinnosti upozornený a bolo mu uložené, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil.

§ 8 - Register geologických oprávnení
(1)

Ministerstvo vedie a aktualizuje register geologických oprávnení.

(2)

Register geologických oprávnení obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

b)

obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

c)

identifikačné číslo organizácie,

d)

číslo zápisu v registri geologických oprávnení,

e)

geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické oprávnenie.

(3)

Súčasťou registra geologických oprávnení je zbierka listín obsahujúca žiadosti o geologické oprávnenia, originály vydaných geologických oprávnení, ich zmien a zániku geologického oprávnenia.

(4)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2. Na požiadanie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby ministerstvo vydá výpis, ktorý obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania alebo výpis, ktorý obsahuje prehľad platných údajov a neplatných údajov.

§ 8a - Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a zahraničné právnické osoby
(1)

Pre zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a zahraničnú právnickú osobu (ďalej len „zahraničný poskytovateľ“) platia požiadavky a podmienky vydania geologického oprávnenia podľa § 5.

(2)

Podmienkou na vydanie geologického oprávnenia je preukázanie vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na odbornosť, na ktorú sa vydanie geologického oprávnenie vzťahuje (§ 9). Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).

(3)

Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie adresu miesta činnosti.

(4)

Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie

a)

označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,

b)

adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,

c)

osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.

(5)

Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia sa predkladá v štátnom jazyku; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov podľa odsekov 1 a 2 do štátneho jazyka, ak ich zahraničný poskytovateľ má.

(6)

Pri posudzovaní žiadosti zahraničného poskytovateľa ministerstvo zohľadní oprávnenia na vykonávanie geologických prác a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „zahraničné geologické oprávnenie“).

(7)

Ak zahraničný poskytovateľ preukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo mu vydá geologické oprávnenie.

(8)

Geologické oprávnenie vydané zahraničnej fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 1 aj adresu miesta činnosti.

(9)

Geologické oprávnenie vydané zahraničnej právnickej osobe obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 2 aj

a)

označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,

b)

adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,

c)

osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.

(10)

Ak zahraničný poskytovateľ nepreukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo jeho žiadosť zamietne.

(11)

Pred vydaním geologického oprávnenia je zahraničná fyzická osoba – podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alebo zástupca zahraničnej osoby – podnikateľa uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení povinný vykonať písomnú časť skúšky odbornej spôsobilosti, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).

(12)

Skúška zahraničného poskytovateľa podľa odseku 11 sa skladá v štátnom jazyku; zahraničný poskytovateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.

(13)

Ak zahraničný poskytovateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovie, ministerstvo jeho žiadosť o geologické oprávnenie zamietne.

(14)

Zahraničný poskytovateľ môže na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne vykonávať geologické práce bez geologického oprávnenia, ak spĺňa podmienky na vykonávanie geologických prác podľa práva iného členského štátu Európskej únie, v ktorom je usadený,12a) alebo podľa práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na dočasné a príležitostné vykonávanie geologických prác sa vzťahuje § 9 odsek 15.

Odborná spôsobilosť

§ 9
(1)

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí mať fyzická osoba, ktorá

a)

je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,

b)

je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác,

c)

riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy“),

d)

je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1,

e)

posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18,

f)

riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, ak sa pri riešení použijú iné ako experimentálne a teoretické práce.

(ďalej len „odborne spôsobilá osoba“).

(2)

Odborná spôsobilosť sa priznáva na

a)

geologický výskum,

b)

ložiskový geologický prieskum,

c)

hydrogeologický prieskum,

d)

inžinierskogeologický prieskum,

e)

geologický prieskum životného prostredia,

f)

geochemické práce,

g)

geofyzikálne práce.

(3)

Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

(4)

Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti, ktorý sa vydáva na dobu neurčitú.

(5)

Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.

(6)

Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá

a)

ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore a má najmenej trojročnú prax v geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť; požadovaným vzdelaním v príslušnom odbore sa rozumie absolvovanie záverečnej štátnej skúšky, rigoróznej skúšky alebo dizertačnej skúšky z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami,

b)

ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore geológia a má najmenej päťročnú prax v príslušných geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť.

(7)

Ak odborne spôsobilá osoba počas platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti požiada o priznanie odbornej spôsobilosti neuvedenej v preukaze o odbornej spôsobilosti, musí vykonať novú skúšku.

(8)

Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť každú zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti do 30 dní od vzniku zmeny a zároveň požiadať o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti.

(9)

Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od dátumu vykonania posledného preškolenia. Náklady spojené s preškolením uhrádza odborne spôsobilá osoba.

(10)

Ministerstvo potvrdí odborne spôsobilej osobe splnenie povinnosti podľa odseku 9 vydaním osvedčenia o absolvovaní preškolenia.

(11)

Ministerstvo odníme odborne spôsobilej osobe preukaz o odbornej spôsobilosti, ak sa odborne spôsobilá osoba nezúčastnila preškolenia podľa odseku 9.

(12)

Pri uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)

(13)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v členskom štáte a na území Slovenskej republiky bude dočasne alebo príležitostne vykonávať geologické práce a preukáže, že

a)

je občanom členského štátu a

b)

je oprávnená vykonávať geologické práce podľa právnych predpisov iného členského štátu

(ďalej len „cudzí žiadateľ“).

(14)

Splnenie podmienok podľa odseku 13 je cudzí žiadateľ povinný preukázať ministerstvu do 30 dní pred začatím vykonávania geologických prác. Ak cudzí žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 13, ministerstvo vydá rozhodnutie o nepriznaní odbornej spôsobilosti; ministerstvo tak urobí do 15 dní, odo dňa, keď mu boli doručené doklady podľa odseku 13.

(15)

Za dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác sa považuje vykonávanie týchto prác, ktoré trvajú maximálne šesť mesiacov v dvanásťmesačnom období a počet vykonaných geologických úloh nepresiahne tri geologické úlohy.

§ 10
(1)

Odborná spôsobilosť podľa § 9 sa nevyžaduje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).

(2)

Na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) musí mať zhotoviteľ geologických prác najmenej tri roky odbornej praxe.

(3)

Odborná prax podľa odseku 2 sa preukazuje predložením geologickej dokumentácie podľa § 15.

§ 10a - Register odborne spôsobilých osôb
(1)

Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 9 ods. 4 a evidenciu pečiatok so štátnym znakom podľa § 9 ods. 5.

(2)

Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom sa aktualizuje bez zbytočného odkladu a obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul,

b)

číslo preukazu o odbornej spôsobilosti,

c)

geologické práce, na ktoré bola priznaná odborná spôsobilosť,

d)

dátum poslednej skúšky a dátum posledného preškolenia,

e)

evidenciu pečiatky so štátnym znakom.

(3)

Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je zbierka listín obsahujúca žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, osvedčené kópie diplomov, zápisnice o priebehu a výsledku skúšky.

(4)

Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu z registra odborne spôsobilých osôb, ak

a)

jej odňalo preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 40 ods. 1 alebo podľa § 9 ods. 11,

b)

odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2.

TRETIA ČASŤ

PROJEKTOVANIE, RIEŠENIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH

§ 11 - Geologická úloha
(1)

Geologická úloha je vecné, miestne a časové vymedzenie okruhu otázok vyjadrujúcich hospodársky, vedecký alebo technický cieľ úlohy, ktorá sa má projektovať a riešiť geologickými prácami a vyhodnotiť v záverečnej správe geologickej úlohy.

(2)

Geologickú úlohu určuje ten, kto financuje geologické práce (ďalej len „objednávateľ“). Na určenie a realizáciu určitej geologickej úlohy sa môžu objednávatelia združiť.15)

(3)

Objednávateľ geologickej úlohy na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c) zabezpečí odborný geologický dohľad.

(4)

Zhotoviteľ geologických prác geologickú úlohu projektuje, vyhodnocuje a písomnú dokumentáciu vypracúva v štátnom jazyku.

§ 12 - Projektovanie geologických úloh
(1)

Na geologickú úlohu vypracúva zhotoviteľ geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy vyjadruje cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických prác na riešenie geologickej úlohy a určuje metodický a technický postup ich odborného a bezpečného vykonávania.

(2)

Pre geologickú úlohu, ktorej celková cena nepresiahne 995,82 eura alebo pri ktorej sa nepoužijú geologické diela do hĺbky väčšej ako 10 m, sa nemusí vypracovať projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy sa nahrádza zmluvou o dielo,16) ktorá je súčasťou geologickej dokumentácie. Nevypracovaním projektu geologickej úlohy nie je dotknutá povinnosť uvedená v odseku 3.

(3)

Pri projektovaní geologickej úlohy sa zisťuje, či sa vykonávanie geologických prác bude týkať záujmov chránených osobitnými predpismi,17) a navrhujú sa opatrenia na ochranu týchto záujmov.

(4)

Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa geologických prác a jeho zástupcu, ak bol ustanovený.

(5)

Na vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 2 sa vypracúva geologický zámer, ktorý obsahuje cieľ, špecifikáciu a rozsah navrhovaných prác s časovou nadväznosťou ich realizácie.

§ 13 - Ohlasovanie geologických prác
(1)

Vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 3 a ods. 5 písm. b) a c) ohlasuje zhotoviteľ geologických prác Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra najneskôr v deň začatia riešenia geologickej úlohy. Geologické práce je možné ohlásiť aj elektronicky.

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na geologické práce vykonávané v určenom dobývacom priestore.

(3)

Geologické práce, ktoré sa nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa ohlásenia, sa pred začatím ich vykonávania znovu ohlásia.

(4)

Ohlasovanie geologických prác uvedených v § 2 ods. 4 písm. b) upravuje osobitný predpis.18)

§ 14 - Riešenie geologických úloh
(1)

Zhotoviteľ geologických prác začne riešiť geologickú úlohu po schválení projektu geologickej úlohy. Pred schválením projektu geologickej úlohy možno začať geologickú úlohu riešiť len výnimočne.

(2)

Zhotoviteľ geologických prác rieši geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy tak, aby sa čo najskôr a efektívne dosiahol jej cieľ. Riešenie geologickej úlohy riadi zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy.

(3)

Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je potrebné voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah geologických prác, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, je povinný navrhnúť zmenu projektu geologickej úlohy. Do schválenia zmeny projektu geologickej úlohy môže v riešení pokračovať geologickými prácami, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu geologickej úlohy, len v rozsahu a za podmienok určených objednávateľom.

(4)

Zhotoviteľ geologických prác navrhne zmenu projektu geologickej úlohy, prípadne zastavenie geologických prác aj vtedy, ak zistí, že cieľ geologickej úlohy nemožno dosiahnuť najmä z dôvodu, že geologické pomery sa podstatne líšia od predpokladov v schválenom projekte geologickej úlohy.

(5)

Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je bez zmeny rozpočtu potrebné vykonať geologické práce v inom rozsahu, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, vypracuje zámenu geologických prác.

(6)

Zmenu projektu geologickej úlohy a zámenu geologických prác schvaľuje objednávateľ.

§ 15 - Geologická dokumentácia
(1)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný pri riešení geologickej úlohy viesť, dopĺňať a uchovávať geologickú dokumentáciu, a to písomnú, grafickú a hmotnú dokumentáciu o zistených skutočnostiach a javoch v geologických dielach a geologických objektoch a údaje o výsledkoch ich rozborov a skúšok vrátane vyhodnotenia.

(2)

Geologickú dokumentáciu treba uchovávať spôsobom zabezpečujúcim jej ochranu pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Písomnú a grafickú geologickú dokumentáciu treba uchovávať tri roky od odovzdania záverečnej správy geologickej úlohy (ďalej len „záverečná správa“) objednávateľovi, ak v schválenom projekte geologickej úlohy nie je určená dlhšia lehota. Hmotnú geologickú dokumentáciu treba uchovávať do prevzatia záverečnej správy.

(3)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný odovzdať geologickú dokumentáciu objednávateľovi súčasne s odovzdaním záverečnej správy, ak sa nedohodol s objednávateľom inak.

§ 16 - Vyhodnocovanie geologickej úlohy
(1)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný vyhodnotiť geologickú úlohu v záverečnej správe a po písomnom súhlase zástupcu, ak bol ustanovený, odovzdať ju objednávateľovi.

(2)

Záverečná správa obsahuje

a)

zhodnotenie použitých geologických prác v porovnaní s projektom geologickej úlohy,

b)

dosiahnuté výsledky z hľadiska cieľa geologickej úlohy,

c)

nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľom, najmä o geologickej stavbe zemskej kôry, o nerastoch, o výskyte podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd, o geotermálnej energii, o prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,

d)

údaje o stave geologických diel a geologických objektov vrátane ich zabezpečenia, návrh na ich iné využitie alebo na likvidáciu a údaje o spôsobených škodách a ich náhrade,

e)

údaje o vynaložených nákladoch na riešenie geologickej úlohy vrátane nákladov na projekt geologickej úlohy a záverečnú správu, ak ide o geologickú úlohu financovanú zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov.

(3)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov,19) musí obsahovať komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia a výpočet zásob nerastu a sprievodných nerastov ložiska alebo jeho časti.

(4)

Záverečná správa, pri ktorej riešení boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk na účely ukladania, musí obsahovať ako samostatnú časť výpočet objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru.

(5)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd alebo geotermálnej energie, musí obsahovať ich výpočet.

(6)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, musí obsahovať ako samostatnú časť analýzu rizika znečisteného územia.

(7)

Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 3 písm. v) prvého bodu vypracúva správy o priebehu vykonávania geologickej úlohy a po ukončení geologickej úlohy vypracúva správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy, ktorú odovzdáva objednávateľovi.

§ 17 - Zásoby výhradného ložiska a množstvá vôd
(1)

Zásoby výhradného ložiska, ich klasifikáciu a podmienky ich využiteľnosti, schvaľovanie výpočtu zásob a odpis zásob výhradného ložiska upravuje osobitný predpis.20)

(2)

Množstvá vôd podľa § 16 ods. 5 sú zistené a overené množstvá vôd v priestore obsahujúcom podzemné vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho časti alebo v hydrogeologickej štruktúre alebo v jej časti (ďalej len „hydrogeologický celok“) bez ohľadu na straty pri ich využívaní.

(3)

Podmienky využiteľnosti množstiev vôd hydrogeologického celku určuje objednávateľ a sú súborom ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje ich vhodnosť na predpokladané využitie. Podmienky využiteľnosti sú podkladom na výpočet množstiev vôd hydrogeologického celku v záverečnej správe.

(4)

Vo výpočte množstiev vôd hydrogeologického celku sa klasifikujú množstvá vôd na kategórie podľa stupňa ich preskúmanosti a znalosti o geologickom prostredí, v ktorom sa nachádzajú, o ich kvalite a rozmiestnení a o ich technologických vlastnostiach.

§ 18 - Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ
(1)

Záverečnú správu geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov posudzuje a schvaľuje orgán štátnej správy, ktorému boli zverené prostriedky štátneho rozpočtu alebo iné verejné prostriedky na geologické práce, do šiestich mesiacov od jej predloženia.

(2)

Záverečnú správu s výpočtom zásob ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku, záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia, záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie a záverečnú správu s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania do šiestich mesiacov od jej predloženia. Objednávateľ odovzdá záverečnú správu na schválenie ministerstvu do jedného mesiaca od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác.

(3)

Záverečnú správu, okrem záverečných správ v odsekoch 1 a 2, schvaľuje objednávateľ do troch mesiacov od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác. Prevzatie záverečnej správy od zhotoviteľa geologických prác potvrdí objednávateľ písomne.

(4)

Schválené zásoby ložísk nerastov, množstvá vôd v hydrogeologických celkoch, množstvá geotermálnej energie a objemy prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa evidujú súhrnne.

(5)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorý riešil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v záverečnej správe, zodpovedá za kvalitu jej riešenia a úplnosť vyhodnotenia.

(6)

Náklady spojené s posudzovaním záverečnej správy uhrádza objednávateľ.

§ 19 - Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ
(1)

Objednávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie, a to do jedného mesiaca od jej schválenia alebo od jej prevzatia podľa § 18 ods. 2 a 3.

(2)

Objednávateľ pri odovzdaní záverečnej správy oznámi Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podmienky na jej sprístupňovanie a poskytovanie informácií z nej vrátane požadovaných finančných úhrad; podmienky sú záväzné desať rokov od ich odovzdania Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.

(3)

Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií

a)

ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytuje bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh,

b)

zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, rozpočtov samosprávnych krajov a iných verejných zdrojov,

c)

zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované právnickou osobou, ktorá je kontrolovaná štátom, samosprávnym krajom, obcou, alebo štát, samosprávny kraj alebo obec v nej vymenúva alebo volí viac ako polovicu jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

d)

zo záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia,

e)

zo záverečnej správy, pri riešení ktorej sa zistilo a overilo územie náchylné na zosúvanie,

f)

zo záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia a zo sanácie environmentálnej záťaže.

(4)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na účely jej vizuálneho opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické a laboratórne účely je možný len so súhlasom ministerstva za podmienok v ňom určených a za cenu podľa osobitného predpisu.21) Kópie úplných záznamov z geofyzikálnych meraní na účel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme poskytne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za cenu podľa osobitného predpisu.21)

(5)

Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí; poskytovanie informácií je možné obmedziť podľa odseku 2.

(6)

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť obci, v katastrálnom území ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zistilo a overilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. Objednávateľ môže oznámením písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác. Súčasťou oznámenia je aj kópia katastrálnej mapy vo vhodnej mierke s vyznačením znečisteného územia.

§ 20 - Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1)

Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a vodohospodárske orgány postupujú v súlade s výsledkami geologických prác, najmä vo vzťahu k ložiskám nerastov,19) množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam,4) podzemným priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam, skládkam odpadov, environmentálnym záťažiam, radónovému riziku a k využívaniu geotermálnej energie.

(2)

Ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie formou stanoviska.

(3)

Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, ktoré negatívne ovplyvňujú stavebné využitie územia, ministerstvo v stanovisku podľa odseku 2 vymedzí riziká využitia tohto územia.

(4)

Na územiach vojenských obvodov23) a na územiach slúžiacich na prípravu na obranu štátu mimo území vojenských obvodov postupuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

§ 20a - Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží
(1)

Informačný systém environmentálnych záťaží (ďalej len „informačný systém“) zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Informačný systém je informačným systémom verejnej správy.

(2)

Správcom informačného systému je ministerstvo. Ministerstvo poskytuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky automatizovaným spôsobom údaje z informačného systému do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane metaúdajov a vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.23aa) Ministerstvo údaje z informačného systému s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje podľa osobitného predpisu.22) Ministerstvo môže poveriť prevádzkovaním informačného systému a plnením úloh podľa druhej a tretej vety právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.23a)

(3)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné bezodkladne poskytovať bezplatne údaje a informácie súvisiace s environmentálnymi záťažami prevádzkovateľovi informačného systému.

(4)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží je základným dokumentom pre problematiku environmentálnych záťaží. Vypracúva a aktualizuje ho ministerstvo najmä na základe údajov a informácií z informačného systému.

(5)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIESKUMNÉ ÚZEMIE

§ 21 - Prieskumné územie pre vybrané geologické práce
(1)

Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. Rozhodnutie o určení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.24)

(2)

Vybrané geologické práce sú:

a)

ložiskový geologický prieskum

1.

vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore,6)

2.

prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,

3.

prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín,

b)

hydrogeologický prieskum

1.

geotermálnych vôd,

2.

minerálnych vôd,

3.

prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.

(3)

Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh objednávateľa.

(4)

Prieskumné územia na ten istý účel sa nemôžu prekrývať ani čiastočne. Prieskumné územie na ropu a horľavý zemný plyn a prieskumné územie na prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín na výhradných ložiskách ropy a horľavého zemného plynu sa považujú za prieskumné územie na ten istý účel.

(5)

Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne alebo úplne prekrývať, ak by sa tým podstatne sťažilo alebo znemožnilo vykonávanie geologických prác alebo využitie ich výsledkov, najmä ak ide o prieskum vývojovo alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov alebo súvisiacich prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov vhodných na ukladanie alebo prieskum rôznych druhov podzemných vôd.

§ 22 - Určenie, zmena, prevod a zrušenie prieskumného územia
(1)

Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby,25) ktorá je objednávateľom (ďalej len „držiteľ prieskumného územia“), sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie štyri roky, opätovne o ďalšie dva roky, a ak určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geologických prác. O predĺženie je potrebné požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty.

(2)

Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov môže zahŕňať iba jedno výhradné ložisko s určeným chráneným ložiskovým územím na ten istý druh nerastu. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov nemôže zahŕňať výhradné ložisko s určeným dobývacím priestorom; uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak strany hranice dobývacieho priestoru25a) v mieste prístupu do určeného dobývacieho priestoru ostanú prieskumným územím nedotknuté. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania, na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely zriaďovania a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín nemôže zahŕňať chránené územie na ten istý zásah do zemskej kôry.25b)

(3)

Držiteľ prieskumného územia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť prieskumné územie na inú osobu (ďalej len „zmluvný prevod“) najskôr po vynaložení 10 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn po vynaložení najmenej 5 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l). Držiteľ prieskumného územia je povinný zmluvu o prevode prieskumného územia na inú osobu predložiť ministerstvu v jednom vyhotovení do 15 dní od jej uzatvorenia. Zmluva o prevode prieskumného územia na inú osobu je platná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým sa udeľuje súhlas na zmluvný prevod. Úhrada za prieskumné územie v danom roku právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia musí byť uhradená pred jeho prevodom. Nový držiteľ prieskumného územia je povinný dodržiavať podmienky rozhodnutia o určení prieskumného územia určené podľa § 23 ods. 13.

(4)

Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať podľa projektu geologickej úlohy do jedného roka odo dňa, v ktorom rozhodnutie o určení prieskumného územia nadobudlo právoplatnosť, alebo odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o prevode podľa odseku 3, môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť. Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať ani do konca druhého roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, ministerstvo prieskumné územie zruší.

(5)

Geologické práce sa považujú za začaté, ak sa na ich vykonávanie vynaložilo v prvom roku právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia najmenej 10 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn najmenej 5 %.

(6)

Na návrh držiteľa prieskumného územia môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť alebo zmeniť; zmenou prieskumného územia je zväčšenie alebo zmenšenie jeho rozlohy.

(7)

Ministerstvo na návrh držiteľa prieskumného územia alebo z vlastného podnetu rozhodne o zrušení prieskumného územia, ak sa geologické práce trvalo zastavili pred uplynutím lehoty určenej v odseku 1.

(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení prieskumného územia, ak držiteľ prieskumného územia poruší opakovane povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe alebo právnymi predpismi vydanými k ochrane životného prostredia, alebo ak nepredloží ročnú správu o prieskumnej činnosti podľa § 25 ods. 1 ani na výzvu ministerstva v určenej lehote.

§ 23 - Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia
(1)

Konanie o určení prieskumného územia a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia ministerstvu; toto konanie môže začať ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja.

(2)

Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac objednávateľov, ministerstvo začne konanie o určení prieskumného územia na návrh toho objednávateľa, ktorý podal návrh ako prvý.

(3)

Návrh na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno a sídlo objednávateľa,

b)

názov prieskumného územia,

c)

názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,

d)

cieľ geologickej úlohy a označenie vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu,

e)

geologické práce, ktorých použitie sa predpokladá,

f)

dátum predpokladaného skončenia vyhodnotenia geologickej úlohy,

g)

návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice vrcholových bodov na povrchu a rozlohu prieskumného územia v km2 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným banským meračom25c) alebo autorizovaným geodetom a kartografom25d) v piatich vyhotoveniach,

h)

rozpočet geologickej úlohy,

i)

návrh pomerných podielov obcí podľa veľkosti časti prieskumného územia v katastrálnych územiach.

(4)

K návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu objednávateľ, a ak ide o osobitné prieskumné územie zhotoviteľ geologických prác, priloží

a)

geologický zámer,

b)

údaje o zhotoviteľovi geologických prác, ktorými sú názov, sídlo, číslo a dátum vydania geologického oprávnenia,

c)

údaje o iných prieskumných územiach, chránených územiach, chránených ložiskových územiach, prípadne o dobývacích priestoroch zasahujúcich do prieskumného územia alebo bezprostredne s ním hraničiacich,

d)

vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace,26)

e)

stanovisko štátneho geologického ústavu nie staršie ako tri mesiace,

f)

stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú ku geologickému zámeru z hľadiska cieľov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie; dotknutou obcou sa rozumie obec, v katastrálnom území ktorej sa prieskumné územie nachádza, a dotknutým samosprávnym krajom, samosprávny kraj, na ktorého území sa nachádzajú dotknuté obce.

(5)

Konanie o určení prieskumného územia sa nezačne, ak návrh neobsahuje podstatné náležitosti uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), d), g), h) a v odseku 4 písm. a) a d).

(6)

Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov predložil ďalšie podklady, ak je to potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska možnosti budúceho využitia výhradného ložiska alebo ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody.

(7)

Na návrh na zmenu prieskumného územia, na predĺženie doby platnosti prieskumného územia a na zrušenie prieskumného územia sa primerane vzťahujú odseky 3 až 5.

(8)

O zmenu prieskumného územia a o zrušenie prieskumného územia držiteľ prieskumného územia požiada najneskôr tri mesiace pred dňom požadovanej zmeny alebo zrušenia prieskumného územia.

(9)

Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia je ten, kto návrh podal a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.26a) Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov je aj dotknutá obec a dotknutý samosprávny kraj.

(10)

Dotknuté orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov26b) oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí ministerstvo a ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní; na stanoviská predložené po uplynutí určenej lehoty nemusí ministerstvo prihliadať. Ak je na zaujatie stanoviska nevyhnutný dlhší čas, ministerstvo na základe žiadosti dotknutého orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov26b) lehotu určenú podľa prvej vety pred jej uplynutím primerane predĺži.

(11)

Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak

a)

navrhované prieskumné územie nespĺňa ustanovenia § 21, 22 a 24,

b)

dotknutý orgán štátnej správy nesúhlasí s určením prieskumného územia,

c)

v navrhovanom prieskumnom území prebieha konanie o vydaní povolenia na ukladanie podľa osobitného predpisu,26c)

d)

objednávateľ nezaplatil úhradu za iné prieskumné územie, ktorého je alebo bol držiteľom,

e)

objednávateľ v predchádzajúcich troch rokoch v inom prieskumnom území nezačal vykonávať geologické práce podľa § 22 ods. 5,

f)

v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na využitie výsledkov geologických prác,

g)

objednávateľ nezabezpečil vyhodnotenie výsledkov geologických prác v inom prieskumnom území, ktorého bol držiteľom, a neodovzdal záverečnú správu podľa § 19,

h)

určenie prieskumného územia by bolo v rozpore s verejným záujmom.

(12)

Ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého samosprávneho kraja, ak dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Objednávateľ upraví návrh vymedzenia prieskumného územia tak, aby prieskumné územie nezasahovalo do katastrov obcí a samosprávnych krajov, ktoré vyjadrili nesúhlas podľa predchádzajúcej vety.

(13)

Rozhodnutie o určení prieskumného územia obsahuje

a)

názov prieskumného územia,

b)

vybrané geologické práce a etapu geologického prieskumu,

c)

názov alebo obchodné meno a sídlo držiteľa prieskumného územia, identifikačné číslo organizácie,

d)

údaj o tom, či je držiteľ prieskumného územia držiteľom geologického oprávnenia,

e)

názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,

f)

súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

g)

rozlohu prieskumného územia v km2,

h)

pomerné podiely obcí,

i)

dobu platnosti určenia prieskumného územia,

j)

sumu úhrady za prieskumné územie,

k)

ak ide o ložiskový geologický prieskum, určenie práva nakladania s nerastmi získanými vyhľadávaním a prieskumom,

l)

celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy,

m)

podmienky vykonávania geologických prác.

(14)

Súčasťou rozhodnutia o určení prieskumného územia, o zmene rozlohy prieskumného územia je vymedzenie prieskumného územia na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom v Základnej mape Slovenskej republiky v mierke použitej primerane k rozlohe prieskumného územia.

(15)

O návrhu na určenie, zmenu, zrušenie, predĺženie doby platnosti a zmluvný prevod prieskumného územia rozhodne ministerstvo do troch mesiacov od začatia konania.

(16)

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní.27)

(17)

Rozhodnutie o určení prieskumného územia ministerstvo zašle účastníkovi konania, obci, v ktorej katastrálnom území sa prieskumné územie nachádza, obvodnému banskému úradu a ďalším dotknutým orgánom štátnej správy.

§ 24 - Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu, horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia
(1)

Ministerstvo určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia. Určené oblasti zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(2)

Ministerstvo zasiela oznámenie o predložení návrhu na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „Úradný vestník“).

(3)

V oznámení podľa odseku 1 uvedie

a)

lehotu, v ktorej možno podať konkurenčný návrh,

b)

označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa bude konať správne konanie,

c)

územie, ktoré je predmetom návrhu,

d)

navrhnutú dobu platnosti určenia prieskumného územia.

(4)

Lehota podľa odseku 3 písm. a) nesmie byť kratšia ako 90 dní a začína prvým dňom po dni zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku. Správne konanie začína dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty ustanovenej podľa tohto odseku.

(5)

Návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a návrh na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia obsahuje náležitosti uvedené v § 23 ods. 3 a ods. 4 písm. d) a e). Náležitosti podľa § 23 ods. 4 písm. a) až c) a doklady preukazujúce finančné postavenie a technickú spôsobilosť objednávateľa priloží objednávateľ k návrhu na určenie prieskumného územia v zalepenej obálke.

(6)

V prípade dvoch alebo viacerých návrhov na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia rozhodne ministerstvo na základe ich posúdenia s prihliadnutím na technickú a finančnú spôsobilosť objednávateľa, na navrhnutý spôsob vykonávania geologických prác, so zreteľom na územie, ktoré je predmetom návrhu, ako aj na to, ktorý návrh zabezpečuje získanie najúplnejších informácií a lepšiu ochranu zákonom chránených záujmov.

(7)

Podľa odsekov 2 až 5 sa nepostupuje, ak objednávateľ podá návrh a aspoň jedna hranica navrhovaného prieskumného územia je spoločná s prieskumným územím, na ktoré už bolo vydané rozhodnutie o určení prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia, a to objednávateľovi alebo držiteľovi prieskumného územia, ktoré má spoločnú hranicu s navrhovaným prieskumným územím. Ak je prieskumné územie určené inej osobe ako objednávateľovi, ministerstvo ju vyzve, aby sa v stanovenej dobe vyjadrila k podanému návrhu alebo podala konkurenčný návrh. Ak je podaný konkurenčný návrh, ministerstvo rozhodne o určení prieskumného územia na základe posúdenia, ktorý z podaných návrhov je schopný zabezpečiť získanie najúplnejších informácií a najlepšiu ochranu zákonom chránených záujmov.

(8)

Prieskumné územie určí ministerstvo na dobu požadovanú objednávateľom a potrebnú na vykonanie geologických prác a pre územie, ktoré nepresahuje rozlohu odôvodnenú najvhodnejším výkonom geologických prác z technického a ekonomického hľadiska. Ak určená lehota nepostačuje na dokončenie činností, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geologických prác. O predĺženie doby treba požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty. Na určenie prieskumného územia sa nevzťahuje § 22 ods. 2.

(9)

Okrem dôvodov podľa § 23 ods. 11 ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia, ak

a)

navrhované prieskumné územie sa úplne alebo čiastočne prekrýva s územím, na ktoré ministerstvo zverejní predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní geologických prác na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,27a)

b)

návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podal držiteľ prieskumného územia, ktorý je osobou z tretej krajiny alebo ovládaný osobou27b) z tretej krajiny, ak určenie prieskumného územia odporuje záujmom bezpečnosti štátu; treťou krajinou je štát iný ako členský štát.

(10)

Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia možno určiť aj skupine objednávateľov, ktorí spoločne financujú geologické práce na určenom prieskumnom území. Skupinu objednávateľov zastupuje poverený zástupca, ktorý je členom skupiny objednávateľov, na základe písomného poverenia.

(11)

Každý držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia má príslušný prieskumný podiel, ktorý predstavuje jeho podiel účasti na právach a povinnostiach, ktoré prislúchajú držiteľovi prieskumného územia podľa tohto zákona a na geologických prácach a určuje sa spravidla v percentách. Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť svoj prieskumný podiel na prieskumnom území alebo jeho časť na inú osobu. Ustanovenia § 22 sa uplatnia primerane.

(12)

Písomné poverenie podľa odseku 9 a prieskumný podiel podľa odseku 10 sú súčasťou návrhu na určenie prieskumného územia a rozhodnutia o určení prieskumného územia.

§ 24a - Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch

Dobývanie rádioaktívnych nerastov je zakázané, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas. Dotknutou obcou je každá obec, v ktorej území sa navrhuje dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov. Ak je dotknutou obcou hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice, vyžaduje sa vyslovenie súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov v miestnom referende obyvateľmi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo obyvateľmi mesta Košice.

§ 25 - Práva a povinnosti držiteľa prieskumného územia
(1)

Držiteľ prieskumného územia predkladá ministerstvu ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov vybraných geologických prác a doklady o vynaložených finančných prostriedkoch na geologický prieskum do šiestich týždňov po uplynutí kalendárneho roku.

(2)

Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov má do jedného roka po posúdení a schválení záverečnej správy ministerstvom prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru podľa osobitného predpisu.28)

(3)

Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania má do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie podľa osobitného predpisu.4a)

(4)

Držiteľ prieskumného územia má vo svojom prieskumnom území právo vykonávať vybrané geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení prieskumného územia. Držiteľ prieskumného územia môže vykonávať tieto práce sám, ak má na ne geologické oprávnenie, alebo ich objedná u inej osoby, ktorá má geologické oprávnenie.

(5)

Držiteľ prieskumného územia môže vo svojom prieskumnom území vykonávať aj iné geologické práce ako vybrané geologické práce, ak je to v súlade s jeho geologickým oprávnením. Iná osoba môže geologické práce vykonávať iba so súhlasom držiteľa prieskumného územia pri dodržaní ním určených podmienok a povinností vyplývajúcich z tohto zákona, a ak je to v súlade s jej geologickým oprávnením; súhlas nie je potrebný na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu zahŕňajúceho geologické diela do hĺbky 10 m. Ak o tom nedôjde k dohode, rozhodne na návrh objednávateľa alebo zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.

(6)

Ak držiteľ prieskumného územia nevynaložil na vykonávanie vybraných geologických prác v prieskumnom území do dňa podania návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia podľa § 22 ods. 1 minimálne 70 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), ministerstvo jeho žiadosť zamietne.

(7)

Držiteľ prieskumného územia je povinný do konca druhého roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby platnosti prieskumného územia vynaložiť na geologické práce ďalších 30 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), inak ministerstvo prieskumné územie zruší.

(8)

Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu schválený projekt geologickej úlohy s vyriešenými stretmi záujmov chránenými osobitnými predpismi17) vypracovaný v súlade s predloženým geologickým zámerom podľa § 23 ods. 4 písm. a) do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, inak ministerstvo prieskumné územie zruší.

(9)

Držiteľ prieskumného územia je povinný požiadať ministerstvo o zmenu rozhodnutia pri každej zmene niektorého z údajov uvedeného v rozhodnutí podľa § 23 ods. 3 písm. c) a d), a to do 30 dní od vzniku zmeny.

(10)

Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu každú zmenu projektu geologickej úlohy do 30 dní od jej schválenia. O zmenu rozhodnutia pri zmene údajov uvedených v § 23 ods. 13 písm. l) môže požiadať najskôr po začatí vykonávania geologických prác podľa § 22 ods. 5 a najneskôr jeden rok pred uplynutím doby platnosti prieskumného územia.

(11)

Držiteľ prieskumného územia na hydrogeologický prieskum prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie má do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie prednostné právo na využívanie podľa osobitného predpisu.28a)

§ 26 - Úhrady za prieskumné územie
(1)

Úhrada za prieskumné územie je za každý začatý rok a za každý začatý km2 počas prvých štyroch rokov 100 eur, počas nasledujúcich štyroch rokov 200 eur, počas ďalších dvoch rokov 350 eur a počas ďalších rokov 700 eur.

(2)

Držiteľ prieskumného územia je povinný zaplatiť úhradu podľa odseku 1 ministerstvu do troch mesiacov po začatí každého roku počítaného odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia.

(3)

Ministerstvo zruší prieskumné územie, ak držiteľ prieskumného územia nezaplatil úhradu ani na výzvu ministerstva v určenej lehote, čím nie je dotknutá povinnosť zaplatiť úhradu podľa odseku 1.

(4)

Úhrada podľa odseku 1 je vo výške 50 % príjmom Environmentálneho fondu a vo výške 50 % príjmom obce, na ktorej území sa nachádza prieskumné územie. Ak sa prieskumné územie nachádza v katastrálnych územiach dvoch alebo viacerých obcí, určí pomerné podiely obcí ministerstvo podľa veľkosti častí prieskumného územia v ich katastrálnych územiach.

(5)

Ministerstvo odvedie obci časť úhrady podľa odseku 4 do 30 dní od prijatia úhrady. Ministerstvo odvedie obci úhradu, ak jej nárok je najmenej 30 eur. Suma nižšia ako 30 eur je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 27 - Osobitné prieskumné územie
(1)

Ak sú vybrané geologické práce uvedené v § 21 ods. 2 financované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov, určí sa prieskumné územie zhotoviteľovi geologických prác určenému podľa osobitného predpisu (ďalej len „osobitné prieskumné územie“). Osobitné prieskumné územie určí ministerstvo na návrh zhotoviteľa geologických prác.

(2)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorému bolo určené osobitné prieskumné územie, je oprávnený vykonávať v ňom geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení osobitného prieskumného územia.

(3)

Na určenie osobitného prieskumného územia a na činnosť zhotoviteľa geologických prác v ňom sa nevzťahuje § 22 ods. 1, 3, 4 a 5, § 25 a 26.

(4)

Na konanie o návrhu na určenie osobitného prieskumného územia, na zmenu osobitného prieskumného územia, na predĺženie platnosti určenia osobitného prieskumného územia a na zrušenie osobitného prieskumného územia sa primerane vzťahuje § 23.

(5)

Ministerstvo môže na návrh zhotoviteľa geologických prác alebo z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia, ak sa geologické práce trvale zastavili alebo ak zhotoviteľ geologických prác počas jedného roku opätovne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky rozhodnutia o určení osobitného prieskumného územia a zistené nedostatky neodstránil podľa § 37 ods. 4.

§ 28 - Zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územie
(1)

Ministerstvo môže na účel zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie vyhlásiť výberové konanie na výber nového držiteľa prieskumného územia.

(2)

Oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území uverejní ministerstvo v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie. Ministerstvo zasiela oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku; výberové konanie sa neskončí pred uplynutím lehoty 90 dní od uverejnenia v Úradnom vestníku.

(3)

Základné údaje o prieskumnom území, ktoré ministerstvo v oznámení o začatí výberového konania uverejňuje v Obchodnom vestníku a v Úradnom vestníku podľa odseku 2, sú

a)

adresa, na ktorú treba zaslať návrhy na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a dátum ukončenia prijímania návrhov,

b)

predmet výberového konania,

c)

údaje o prieskumnom území

1.

názov prieskumného územia,

2.

vybrané geologické práce a etapa geologického prieskumu,

3.

rozloha prieskumného územia,

4.

súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

5.

názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,

d)

požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania

1.

základné údaje o žiadateľovi, a to názov alebo obchodné meno a sídlo,

2.

údaje žiadateľa a štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

3.

doklady preukazujúce, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v likvidácii a ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

4.

finančné možnosti žiadateľa, napríklad vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,

5.

geologické oprávnenie, odborná spôsobilosť a technické možnosti žiadateľa, resp. zhotoviteľa geologických prác,

e)

kritériá hodnotenia návrhov,

f)

predpokladaný termín určenia zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie,

g)

podmienky na získanie súbornej geologickej dokumentácie.

(4)

Posudzovanie ponúk a výber uchádzača vykonáva komisia určená ministerstvom.

(5)

Vybraný držiteľ prieskumného územia má po úhrade časti nákladov vykonaných geologických prác, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, právo na určenie prieskumného územia v súlade s § 22. Vybraný držiteľ prieskumného územia je povinný zabezpečiť pokračovanie geologických prác podľa schváleného projektu geologickej úlohy; ustanovenia § 14 tým nie sú dotknuté.

(6)

Rozhodnutím o určení prieskumného územia podľa odseku 5 stráca platnosť rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia.

PIATA ČASŤ

Vstup na cudzie nehnuteľnosti, náhrada škody, vyvlastnenie, nútené obmedzenie vlastníckeho práva a predbežná držba

§ 29 - Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie
(1)

Zhotoviteľ geologických prác a ním poverené osoby sú oprávnení na účel vykonávania geologických prác vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty.

(2)

Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný čas a za primeranú náhradu.

(3)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob vykonávania a dobu trvania geologických prác a oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti začatie vykonávania geologických prác písomne najmenej 15 dní vopred.

(4)

Ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom a s dobou trvania výkonu oprávnenia podľa odseku 3 a nedôjde o tom k dohode, rozhodne na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.

(5)

Užívať cudzie nehnuteľnosti na vykonávanie geologických prác, pri ktorých vznikajú geologické diela alebo geologické objekty, môže zhotoviteľ geologických prác podľa dohody s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o tom na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.

(6)

Ministerstvo rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác, len ak sa v konaní podľa odsekov 4 a 5 preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti.

(7)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

(8)

Za užívanie nehnuteľností patrí vlastníkovi od zhotoviteľa geologických prác primeraná náhrada. Ak nedôjde k dohode o primeranej náhrade, rozhodne o nej súd.

(9)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný zaslať oznámenie o skončení geologických prác vlastníkom dotknutých nehnuteľností najneskôr v deň skončenia činnosti.

(10)

Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je šesť mesiacov od podania návrhu zhotoviteľom geologických prác. Ak je táto lehota z objektívnych dôvodov nepostačujúca, ministerstvo je oprávnené uvedenú lehotu predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.

(11)

Pri väčšom počte účastníkov konania ministerstvo oznámi začatie konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 účastníkom konania verejnou vyhláškou v mieste obvyklom. Ministerstvo oznámi začatie správneho konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 verejnou vyhláškou aj vtedy, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

(12)

Väčším počtom účastníkov konania sa na účely tohto zákona rozumie najmenej 50 osôb.

(13)

Bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a bez rozhodnutia ministerstva podľa odsekov 4 a 5 môže zhotoviteľ geologických prác obmedziť vlastnícke právo len pri naliehavom verejnom záujme, a to pri prevencii alebo pri likvidácii bezprostredne hroziacej živelnej pohromy28b) a pri prevencii a odstraňovaní havárií podľa osobitného predpisu,28c) a to iba na nevyhnutne potrebný čas.

(14)

Práva a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti má podľa tohto zákona aj

a)

poľnohospodárske družstvo,

b)

správca majetku štátu, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu,

c)

správca majetku obce, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce,

d)

nájomca, ak to vyplýva z nájomnej zmluvy,

e)

Slovenský pozemkový fond, ak je pozemok v jeho správe,

f)

pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ak ide o pozemky združené vlastníkmi,

g)

obhospodarovateľ,29)

h)

iný správca.30)

§ 30 - Ochrana geologických diel a geologických objektov

Vlastník nehnuteľnosti je povinný na svojej nehnuteľnosti strpieť vyznačenie a uchovávanie geologických diel a geologických objektov, ktoré určí ministerstvo, a zdržať sa všetkého, čo by mohlo tieto geologické diela a geologické objekty poškodiť, zničiť alebo urobiť nepoužiteľnými.

§ 31 - Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov
(1)

Objednávateľ geologických prác je povinný zaistiť zlikvidovanie geologických diel a geologických objektov, ak splnili svoj účel, boli vyhodnotené a objednávateľ nemá záujem využiť ich inak.

(2)

Geologické diela a geologické objekty možno využiť na iné účely len podľa osobitných predpisov31) a podľa dohody s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak sa preukázalo, že geologické dielo alebo geologický objekt nemožno využiť na predpokladané iné účely, objednávateľ je povinný bezodkladne zaistiť zlikvidovanie takéhoto geologického diela alebo geologického objektu; vykonaním likvidácie písomne poverí zhotoviteľa geologických prác.

(3)

Pri prevode správy alebo vlastníctva geologického diela a geologického objektu financovaného zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov na iné účely sa postupuje podľa § 33 až 35.

(4)

Zabezpečením a udržiavaním geologických diel a geologických objektov sa musí

a)

zaistiť bezpečnosť povrchu,

b)

zabezpečiť, aby sa nezmarilo alebo nesťažilo využitie výsledkov geologickej úlohy, najmä využívanie zásob ložísk nerastov, vôd alebo podzemných priestorov a prírodných horninových štruktúr na podzemné uskladňovanie a ukladanie,

c)

riešiť technická rekultivácia pozemkov dotknutých technickými prácami.

(5)

Likvidáciou geologických diel a geologických objektov sa musí

a)

zaistiť bezpečnosť povrchu, a to aj z hľadiska možných neskorších účinkov týchto diel a objektov na povrch,

b)

zamedziť trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu hydrogeologických kolektorov, narušeniu plynových pomerov, voľnému vytekaniu podzemnej vody, uvoľňovaniu a transportu nebezpečných alebo nežiaducich látok z geologickej štruktúry, výronu plynu z geologického diela, prenikaniu povrchovej vody do podzemnej vody a podzemných priestorov,

c)

riešiť konečnú úpravu odvalov, úložísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drviny vrátane uvedenia použitých pozemkov do predošlého stavu a ich rekultivácie,

d)

zaistiť zneprístupnenie podzemných priestorov.

(6)

Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov je súčasťou projektu geologickej úlohy a za ich vykonanie zodpovedá objednávateľ.

(7)

Údaj o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov je súčasťou záverečnej správy.

(8)

Likvidácia banských diel, ktorými sa vykonal ložiskový geologický prieskum, sa vykoná podľa osobitných predpisov.32)

§ 32 - Náhrada škody a náhrada za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
(1)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 29 ods. 1, § 30 a 31 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody,33) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Zhotoviteľ geologických prác po skončení geologických prác podľa § 29 ods. 1 a § 31 je povinný v lehote dohodnutej s vlastníkom nehnuteľnosti uviesť použitú nehnuteľnosť do predošlého stavu, prípadne pozemky rekultivovať, pokiaľ sa nedohodnú inak.

(3)

Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.

(4)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 2 alebo dôjde k sporu o náhrade škody podľa odseku 3, rozhodne súd.

(5)

Ak vlastník nehnuteľnosti je geologickými prácami alebo existenciou geologického diela alebo geologického objektu podľa § 29 ods. 1, § 30 a 31 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podstatne obmedzený, má právo na primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu treba uplatniť do jedného roku odo dňa doručenia oznámenia o skončení geologických prác u zhotoviteľa geologických prác alebo na ministerstve do jedného roku odo dňa doručenia rozhodnutia ministerstva o vyznačení a uchovávaní významných geologických diel a geologických objektov, inak právo zaniká. Spory o jednorazovú náhradu rozhoduje súd.

(6)

Ak sa ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov vykonáva banskými dielami, vzťahuje sa na náhradu takto spôsobenej škody osobitný predpis.34)

§ 32a - Vyvlastnenie a predbežná držba
(1)

Pre sanáciu environmentálnej záťaže je možné vo verejnom záujme

a)

odňať vlastnícke právo k nehnuteľnosti,

b)

obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti,

c)

zriadiť, obmedziť alebo zrušiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnosti,

d)

obmedziť alebo zrušiť právo tretej osoby k nehnuteľnosti,

e)

vydať rozhodnutie o predbežnej držbe k nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom vyvlastnenia (ďalej len „predbežná držba“).

(2)

Nehnuteľnosť uvedená v odseku 1 je pozemok, na ktorom sa nachádza environmentálna záťaž alebo stavba na tomto pozemku.

(3)

Na konania podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní,34a) ak tento zákon v § 32b a 32c neustanovuje inak.

§ 32b
(1)

Ak je objednávateľ geologických prác pri sanácii environmentálnej záťaže stavebníkom a tento stavebník v stavebnom konaní alebo v územnom konaní spojenom so stavebným konaním nie je vlastníkom nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 alebo nemá k tejto nehnuteľnosti iné právo, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník priloží podaný návrh na začatie vyvlastňovacieho konania.

(2)

Žiadosť o stavebné povolenie podľa odseku 1 obsahuje okrem všeobecných náležitostí podania34b) a náležitostí podľa stavebného zákona34c) záväzné stanovisko ministerstva, ktoré ako dotknutý orgán štátnej správy vydáva v stavebnom konaní z hľadiska existencie environmentálnej záťaže a označenie nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku, a ak ide o pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, aj druh stavby a jej súpisné číslo.

(3)

Ak stavebník nepreukáže pred vydaním stavebného povolenia vlastnícke právo alebo iné právo k nehnuteľnosti, vydá stavebný úrad stavebné povolenie, len ak bolo začaté vyvlastňovacie konanie, ktorého predmetom je vyvlastnenie tejto nehnuteľnosti.

(4)

Na nehnuteľnosti, ku ktorej stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník vykonávať sanáciu environmentálnej záťaže v súlade so stavebným povolením až po tom, ako sa stane vlastníkom nehnuteľnosti alebo k nehnuteľnosti nadobudne iné právo, okrem prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 32c.

(5)

Lehota určená v stavebnom povolení na sanáciu environmentálnej záťaže neplynie, ak dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia prebieha vyvlastňovacie konanie; lehota začne plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.

(6)

V konaní podľa odsekov 1 až 5 sa nepoužijú § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a § 62 ods. 4 stavebného zákona.

§ 32c - Predbežná držba
(1)

Na konanie o predbežnej držbe je príslušný vyvlastňovací orgán podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.

(2)

Konanie o predbežnej držbe sa uskutoční v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.

(3)

Účastníkom konania v konaní o predbežnej držbe je vyvlastniteľ, ktorý je súčasne stavebníkom podľa § 32b, vlastník vyvlastňovanej nehnuteľnosti, oprávnený z vecného bremena alebo nájomca (ďalej len „vyvlastňovaný“).

(4)

Vyvlastniteľ môže podať návrh na začatie konania o predbežnej držbe (ďalej len „žiadosť o predbežnú držbu“) po začatí vyvlastňovacieho konania a pred jeho právoplatným ukončením.

(5)

Vyvlastňovací orgán vydá vyvlastniteľovi na základe žiadosti o predbežnú držbu rozhodnutie o predbežnej držbe.

(6)

Žiadosť o predbežnú držbu obsahuje

a)

projekt sanácie environmentálnej záťaže,

b)

kópiu podaného návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania vrátane údajov podľa § 3 všeobecného predpisu o vyvlastňovaní,

c)

podrobný popis a rozsah prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže,

d)

odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena c) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení,

e)

dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu na vyvlastnení nad právami vyvlastňovaného,

f)

navrhovanú výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.

(7)

Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní.

(8)

Rozhodnutie o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vydá, ak sa v konaní o predbežnej držbe preukáže, že verejný záujem na predbežnej držbe prevažuje nad právami vyvlastňovaného.

(9)

Rozhodnutie o predbežnej držbe oprávňuje vyvlastniteľa na určený čas držať nehnuteľnosť a vykonávať na nej práce nevyhnutné na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže.

(10)

Rozhodnutie o predbežnej držbe obsahuje najmä

a)

podrobný popis a výpočet prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže, po ktorých uskutočnení je možné navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu,

b)

odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena a) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení,

c)

dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu vyvlastniteľa nad právami vyvlastňovaného,

d)

výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.

(11)

Vyvlastniteľ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe nadobúda držbu k vyvlastňovanej nehnuteľnosti na účel vykonania prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe; na predbežnú držbu sa ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka nepoužije. Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.

(12)

Vyvlastniteľ môže navrhnúť zmenu rozsahu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe. Na rozhodnutie o zmene rozhodnutia o predbežnej držbe, v ktorom bude určený zmenený rozsah prác, sa primerane použijú ustanovenia o konaní o predbežnej držbe.

(13)

Počas trvania predbežnej držby sa práva vyvlastňovaného, práva z vecných bremien okrem zákonného vecného bremena a práva z nájomných zmlúv k vyvlastňovanej nehnuteľnosti neuplatňujú v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.

(14)

Ak vyvlastniteľ nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe, vyvlastňovací orgán rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh vyvlastňovaného, že predbežnú držbu zruší. Ak vyvlastniteľ nezačal uskutočňovať práce podľa rozhodnutia o predbežnej držbe v lehote podľa predchádzajúcej vety, vyvlastňovací orgán môže lehotu na základe písomnej odôvodnenej žiadosti primerane predĺžiť, a to aj opakovane.

(15)

Odvolanie vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. Po zrušení predbežnej držby je vyvlastniteľ povinný navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a odovzdať vyvlastňovanému; tým nie je dotknuté právo vyvlastňovaného na náhradu škody.

(16)

Ak sanácia environmentálnej záťaže je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyvlastňovací orgán nevydá rozhodnutie o predbežnej držbe bez rozhodnutia vydaného podľa predpisu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.34d)

(17)

Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe neuplatňujú, majú za čas výkonu predbežnej držby a za čas uskutočňovania navrátenia nehnuteľnosti do pôvodného stavu právo na finančnú náhradu. Vyvlastňovanému sa finančná náhrada poskytuje vo výške všeobecnej hodnoty nájmu určenej znaleckým posudkom. Oprávnenému z vecného bremena sa poskytuje finančná náhrada vo výške všeobecnej hodnoty dočasného obmedzenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu určenej znaleckým posudkom. Po zrušení rozhodnutia o predbežnej držbe má vyvlastniteľ voči vyvlastňovanému a voči oprávnenému z vecného bremena nárok na vrátenie vyplatenej finančnej náhrady alebo jej pomernej časti. Vyvlastniteľ sa na výške a spôsobe uspokojenia tohto nároku dohodne s vyvlastňovaným a s oprávneným z vecného bremena, inak rozhodne o nich súd.

(18)

Na konanie o predbežnej držbe sa vzťahuje správny poriadok okrem § 28 a § 29 ods. 2.

ŠIESTA ČASŤ

PREVOD SPRÁVY ALEBO VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA ALEBO GEOLOGICKÉHO OBJEKTU

§ 33 - Prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Geologické dielo alebo geologický objekt financovaný zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov, ktorý je pre objednávateľa neupotrebiteľný, ale možno ho využiť na iné účely, možno previesť

a)

bezodplatným prevodom správy právnickej osobe zriadenej ústredným orgánom štátnej správy alebo v zriaďovacej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy,

b)

bezodplatným prevodom vlastníctva obci alebo vyššiemu územnému celku na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb,35)

c)

odplatným prevodom vlastníctva

1.

fyzickej osobe alebo právnickej osobe neuvedenej v písmene a) alebo písmene b),

2.

obci alebo vyššiemu územnému celku na iné účely ako zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb.

(2)

Na prevod geologického diela alebo geologického objektu sa nevzťahuje osobitný predpis.36)

§ 34 - Prevod správy a bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Ministerstvo oznámi vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva ponuku na prevod správy geologického diela alebo geologického objektu podľa § 33 ods. 1 písm. a) alebo na bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu podľa § 33 ods. 1 písm. b) (ďalej len „bezodplatný prevod“).

(2)

Súčasťou oznámenia podľa odseku 1 je

a)

lehota, v ktorej možno ministerstvu doručiť žiadosť o bezodplatný prevod,

b)

kritériá na výber žiadateľa o bezodplatný prevod,

c)

miesto a čas otvárania obálok.

(3)

Žiadosť o bezodplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapečatenej obálke s označením „súťaž – bezodplatný prevod geologického diela“ alebo „súťaž – bezodplatný prevod geologického objektu“ doplnený názvom geologického diela alebo geologického objektu; na obálku ministerstvo vyznačí dátum a čas jej doručenia.

(4)

Na žiadosti doručené po lehote určenej v oznámení podľa odseku 2 sa neprihliada; tieto žiadosti vráti ministerstvo neotvorené žiadateľovi o bezodplatný prevod späť. K žiadosti o bezodplatný prevod žiadateľ priloží

a)

zámer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom (ďalej len „zámer“); súčasťou zámeru sú aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť a údaj o finančných zdrojoch na jej uskutočnenie,

b)

doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, alebo iné právo k pozemku,37) ktoré oprávňuje žiadateľa o bezodplatný prevod na takom pozemku vykonávať činnosť navrhovanú v zámere,

c)

súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je žiadateľ o bezodplatný prevod.

(5)

Ministerstvo písomne pozve na vyhodnotenie žiadostí o bezodplatný prevod všetkých žiadateľov o bezodplatný prevod najneskôr do päť dní pred otváraním obálok; neúčasť niektorého žiadateľa o bezodplatný prevod nie je prekážkou uskutočnenia ich vyhodnotenia.

(6)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti o bezodplatný prevod v ponukovej komisii, ktorej členov vymenúva minister. Pred otvorením sa overí neporušenosť obálok. Ponuková komisia oznámi prítomným názov žiadateľov o bezodplatný prevod a činnosť navrhovanú v zámere jednotlivých žiadateľov o bezodplatný prevod.

(7)

Žiadosti, ktoré neobsahujú ustanovené náležitosti, nebudú posudzované.

(8)

Ministerstvo zašle najneskôr do siedmich dní odo dňa otvárania obálok všetkým žiadateľom o bezodplatný prevod, ktorí doručili žiadosť v určenej lehote, zápisnicu z otvárania obálok.

(9)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti do siedmich dní odo dňa otvárania obálok a určí poradie žiadateľov o bezodplatný prevod.

(10)

Žiadateľovi o bezodplatný prevod, ktorý bol určený v poradí žiadateľov o bezodplatný prevod ako prvý, oznámi ministerstvo bezodkladne, že s ním uzatvorí zmluvu o bezodplatnom prevode; ostatným žiadateľom o bezodplatný prevod ministerstvo oznámi, že vo výbere neboli úspešní.

(11)

Zmluvu o bezodplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o bezodplatný prevod, ktorý bol určený v poradí žiadateľov o bezodplatný prevod ako prvý, do 30 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 10.

(12)

Nadobúdateľ podľa § 33 ods. 1 písm. b), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický objekt bezodplatne prevedený, nesmie geologické dielo alebo geologický objekt previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu po dobu desiatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia a je povinný toto geologické dielo alebo geologický objekt využívať na účel zabezpečovania všeobecne prospešných služieb35) uvedený v zámere.

(13)

Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu oznámi nadobúdateľ Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.

§ 35 - Odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Ak ministerstvo neuzatvorí zmluvu o prevode správy alebo zmluvu o bezodplatnom prevode, oznámi v Obchodnom vestníku a na webovom sídle ministerstva ponuku na odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu (ďalej len „odplatný prevod“) podľa § 33 ods. 1 písm. c).

(2)

Súčasťou oznámenia je

a)

uvedenie najnižšej prípustnej úhrady určenej podľa odseku 3,

b)

lehota, v ktorej možno ministerstvu žiadosť o odplatný prevod doručiť,

c)

miesto a čas otvárania obálok.

(3)

Najnižšia prípustná úhrada za geologické dielo podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca v prílohe č. 1. Úhrada za geologické dielo nemôže byť nižšia ako 10 eur za 1 m vrtu alebo 50 eur za 1 m banského diela. Za najnižšiu prípustnú úhradu za geologický objekt sa považuje všeobecná hodnota takéhoto majetku stanovená podľa osobitného predpisu.37a)

(4)

Žiadosť o odplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapečatenej obálke s označením „súťaž – odplatný prevod geologického diela“ alebo „súťaž – odplatný prevod geologického objektu“ doplnený názvom geologického diela alebo geologického objektu; na obálku ministerstvo vyznačí dátum a čas jej doručenia.

(5)

K žiadosti o odplatný prevod žiadateľ priloží

a)

zámer; súčasťou zámeru sú aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť a údaj o finančných zdrojoch na jej uskutočnenie,

b)

údaje podľa osobitného predpisu37b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza alebo iné právo k pozemku,37) ktoré ho oprávňuje na takom pozemku vykonávať činnosť navrhovanú v zámere,

c)

súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je žiadateľ o odplatný prevod,

d)

doklad o založení, ak žiadateľom o odplatný prevod je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,38)

e)

čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o odplatný prevod nemá dlh voči štátnemu rozpočtu, nie je v konkurze ani nie je proti nemu vedené konkurzné konanie,

f)

ponúkanú cenu,

g)

vyjadrenie banky, v ktorej má žiadateľ o odplatný prevod založený účet, o tom, že žiadateľ o prevod má finančné alebo úverové zdroje na odplatný prevod.

(6)

Na otváranie obálok sa primerane použijú ustanovenia § 34 ods. 4 až 8; ponuková komisia oznámi prítomným meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov žiadateľov o odplatný prevod a ponúkané ceny.

(7)

Ak viac žiadateľov o odplatný prevod ponúkne rovnakú najvyššiu cenu, ministerstvo vyzve týchto žiadateľov, aby v určenej lehote predložili zvýšenie ponúknutej ceny.

(8)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti o odplatný prevod do siedmich dní odo dňa otvárania obálok a určí poradie žiadateľov; ak sa postupuje podľa odseku 7, žiadosti o odplatný prevod vyhodnotí do siedmich dní odo dňa predloženia ponuky na zvýšenie ceny.

(9)

Žiadateľovi o odplatný prevod, ktorý ponúkol najvyššiu cenu, oznámi ministerstvo bezodkladne, že s ním uzatvorí zmluvu o odplatnom prevode; ostatným žiadateľom ministerstvo oznámi poradie žiadateľov.

(10)

Zmluvu o odplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o odplatný prevod uvedeným v odseku 9 do 30 dní odo dňa oznámenia. Odplatný prevod možno vykonať iba po uhradení kúpnej ceny.

(11)

Ak vybraný žiadateľ o odplatný prevod v lehote podľa odseku 10 neuzatvorí zmluvu o odplatnom prevode, ministerstvo vyzve ďalších žiadateľov o odplatný prevod podľa poradia podľa odseku 8.

(12)

Uzatvorenie zmluvy o odplatnom prevode ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku.

(13)

Úhrada za odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu je príjmom Environmentálneho fondu.39)

(14)

Nadobúdateľ podľa § 33 ods. 1 písm. c), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický objekt prevedený, nesmie geologické dielo alebo geologický objekt previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu po dobu desiatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia; za porušenie tejto povinnosti je povinný doplatiť ministerstvu trhovú cenu podľa znaleckého posudku do 30 dní odo dňa prevodu vlastníctva na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

(15)

Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu oznámi písomne nadobúdateľ Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.

SIEDMA ČASŤ

ŠTÁTNA GEOLOGICKÁ SPRÁVA, ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE

§ 36 - Štátna geologická správa
(1)

Ministerstvo

a)

vypracúva v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, Slovenskou akadémiou vied, dotknutými vysokými školami a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy koordinuje plány geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu,

b)

zabezpečuje systematický geologický výskum a geologický prieskum územia Slovenskej republiky v súlade s koncepciami podľa písmena a),

c)

zabezpečuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými osobitnými predpismi40) zadávanie, vykonávanie a úhradu geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu,

d)

vydáva geologické oprávnenia na vykonávanie geologických prác a vedie register týchto oprávnení podľa § 6,

e)

je príslušným orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov a osvedčení o odbornej kvalifikácii41) a iných dokladov a osvedčení42) vydaných cudzím žiadateľom na vykonávanie geologických prác, na ktoré tento zákon požaduje odbornú spôsobilosť podľa § 9,

f)

rozhoduje o splnení podmienok cudzím žiadateľom podľa § 9 ods. 14,

g)

overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác a osvedčuje ju vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu pečiatok podľa § 9 ods. 4 a 5,

h)

vydáva rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia podľa § 23 a dáva súhlas na prevod tohto územia podľa § 22,

i)

vykonáva výberové konanie na určenie držiteľov osobitných prieskumných území podľa § 28,

j)

vydáva osvedčenia o výhradnom ložisku a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa stará o ochranu nerastného bohatstva,43)

k)

posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev vôd, s analýzou rizika znečisteného územia, s výpočtom množstiev geotermálnej energie a s výpočtom objemov prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania podľa § 18 ods. 2,

l)

zabezpečuje súhrnnú evidenciu stavu a zmien zásob výhradných ložísk,44)

m)

zabezpečuje vydávanie tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapy,45)

n)

vykonáva štátny geologický dozor podľa § 37, ukladá pokuty a iné sankcie podľa § 38 a 40,

o)

zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumu,

p)

zabezpečuje zisťovanie starých banských diel,4) geologických diel a geologických objektov,

q)

určuje podmienky sprístupňovania výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu podľa § 19,

r)

rozhoduje o udeľovaní súhlasu na zmluvný prevod podľa § 22 ods. 3,

s)

vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska, Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu46) pri ich prerokúvaní,

t)

vyjadruje sa k návrhom na odpis zásob výhradného ložiska,47)

u)

poskytuje príslušným orgánom Európskej únie na ich žiadosť informácie o vykonávaní ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn vrátane informácií o voľne prístupných zemepisných oblastiach, o určených prieskumných územiach a ich držiteľoch a o overených zásobách týchto nerastov na území Slovenskej republiky; ministerstvo nezverejňuje informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 24,

v)

vypracúva a aktualizuje štátny program sanácie environmentálnych záťaží podľa § 20a ods. 4,

w)

zriaďuje a prevádzkuje informačný systém a sprístupňuje z neho údaje podľa § 20a ods. 2,

x)

zabezpečuje prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý sa skladá najmä z týchto činností

1.

vykonávanie geologicko-technologického výskumu hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ich úpravy,

2.

vykonávanie geologického výskumu územia štátu,

3.

geologické mapovanie územia štátu a jeho častí, tvorba a zostavovanie geologických máp,

4.

vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia,

5.

vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác,

6.

prevádzkovanie informačného systému v geológii ako informačného systému verejnej správy,48)

7.

vedenie evidencie stavu a zmien zásob ložísk nerastov,

8.

uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov,

9.

vedenie evidencie prieskumných území,

10.

vedenie registrov geologickej preskúmanosti a registrov starých banských diel,1)

11.

vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi,49)

12.

plnenie úlohy referenčného laboratória pre špeciálne analýzy geologických materiálov,

13.

vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,

14.

vedenie evidencie o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov,

y)

zabezpečuje geologické práce uvedené v § 2 ods. 3 písm. c) a ods. 5 písm. a) a b) na odvrátenie, zmiernenie alebo odstránenie následkov živelnej pohromy,49a)

z)

vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu,49b)

aa)

vydáva ako dotknutý orgán štátnej správy záväzné stanovisko podľa § 32b ods. 2.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o

a)

členení geologických prác,

b)

obsahu odbornej spôsobilosti, o spôsobe jej overovania, náležitostiach žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a náležitostiach a evidencii pečiatok,

c)

projektovaní geologickej úlohy, zisťovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a schvaľovaní projektu geologickej úlohy, ako aj náležitosti projektu geologickej úlohy,

d)

podmienkach a postupe ohlasovania geologických prác,

e)

postupe, podmienkach riešenia a náplni riadenia a sledovania geologickej úlohy, postupe a podmienkach pri vypracúvaní zmeny projektu geologickej úlohy a prípadoch, keď možno začať riešenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu,

f)

dokumentovaní geologickej úlohy, vedení, dopĺňaní a uchovávaní geologickej dokumentácie,

g)

postupe pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitostiach a obsahu záverečných správ, o dobách vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávaní záverečných správ,

h)

kategóriách a spôsobe výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku,

i)

posudzovaní a schvaľovaní záverečnej správy a o evidencii zásob výhradných ložísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu,

j)

podmienkach odovzdávania záverečných správ, hmotnej geologickej dokumentácie a inej geologickej dokumentácie a o sprístupňovaní hmotnej geologickej dokumentácie,

k)

výberovom konaní na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a podrobnosti o zložení a činnosti výberovej komisie,

l)

zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov,

m)

zložení a činnosti ponukovej komisie,

n)

informačnom systéme.

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác.

§ 37 - Štátny geologický dozor
(1)

Štátnym geologickým dozorom sa zisťuje, ako zhotovitelia geologických prác, objednávatelia, držitelia prieskumných území a iné fyzické osoby a právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a rozhodnutia ministerstva.

(2)

Štátny geologický dozor vykonáva ministerstvo.

(3)

Ministerstvo pri výkone štátneho geologického dozoru postupuje podľa osobitného predpisu. 50)

(4)

Ak ministerstvo zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1, upozorní na to kontrolovanú osobu a uloží jej, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila.

(5)

Právnická osoba a fyzická osoba podľa odseku 1 sú povinné umožniť zamestnancom ministerstva a prizvaným osobám vstupovať do priestorov, kde sa vykonávajú geologické práce, do geologických diel a geologických objektov a nahliadať do geologickej dokumentácie, poskytnúť im potrebné podklady, informácie a vysvetlenia.

(6)

V dobývacích priestoroch6) vykonáva ministerstvo štátny geologický dozor po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 38 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur objednávateľovi, ak

a)

na vykonávanie geologických prác nezabezpečí odborný geologický dohľad podľa § 11 ods. 3,

b)

neuchováva geologickú dokumentáciu podľa § 15,

c)

neodovzdá záverečnú správu ministerstvu na schválenie podľa § 18,

d)

neodovzdá záverečnú správu, geologickú štúdiu, odborný geologický posudok, správu z geologického výskumného projektu alebo z grantu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podľa § 19,

e)

neoznámi obci závažné riziko podľa § 19 ods. 6.

(2)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak

a)

nepožiada ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia podľa § 6 ods. 4,

b)

vykonáva geologické práce v rozpore s § 8a ods. 14,

c)

vykonáva geologické práce bez schváleného projektu alebo v rozpore s ním (§ 12 a 14),

d)

vykonáva geologické práce bez ohlásenia podľa § 13,

e)

nevedie geologickú dokumentáciu alebo nezabezpečuje jej uchovávanie podľa § 15,

f)

nevyhodnotí geologické práce v záverečnej správe podľa § 16,

g)

vykonáva geologické práce v prieskumnom území bez súhlasu držiteľa prieskumného územia alebo bez dodržania ním určených podmienok podľa § 25 ods. 5.

(3)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur držiteľovi prieskumného územia, ak

a)

nepožiada o zmenu prieskumného územia pri zmene údajov o držiteľovi prieskumného územia,

b)

úmyselne uvedie nepravdivé údaje v ročnej správe podľa § 25 ods. 1.

(4)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur zástupcovi, ak odsúhlasí

a)

projekt bez vyriešenia stretov záujmov chránených osobitnými predpismi podľa § 12 ods. 3,

b)

záverečnú správu bez náležitostí uvedených v § 16 ods. 2.

(5)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1000 eur osobe vykonávajúcej odborný geologický dohľad, ak

a)

nevypracuje správu podľa § 16 ods. 7,

b)

zatají skutočnosti zistené pri výkone odborného geologického dohľadu.

(6)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur objednávateľovi, ak nezabezpečí alebo nezlikviduje geologické dielo alebo geologický objekt podľa § 31.

(7)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak

a)

vykonáva geologické práce bez geologického oprávnenia alebo v rozpore s ním [§ 4 ods. 1 písm. a)],

b)

rieši geologickú úlohu bez zodpovedného riešiteľa alebo zodpovedný riešiteľ nemá odbornú spôsobilosť podľa § 9,

c)

vykonáva vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 1 a 2 bez určeného prieskumného územia,

d)

neodstráni v určenej lehote nedostatky, ktorých odstránenie mu uložilo ministerstvo podľa § 37 ods. 4.

(8)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur organizácii54) alebo fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) ak neodovzdá záverečnú správu ministerstvu podľa § 45b ods. 4.

(9)

Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 166 000 eur nadobúdateľovi, ak nesplní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 34 ods. 12 a § 35 ods. 14.

(10)

Ministerstvo pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

(11)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinností podľa odsekov 1 až 9, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

(12)

Tomu, kto nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa odsekov 1 až 9, možno uložiť opätovne pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(13)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 39 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

zničí, poškodí alebo znehodnotí geologické dielo, vzorky a hmotnú geologickú dokumentáciu podľa § 3 písm. a) a b) a § 15,

b)

zničí, poškodí alebo znehodnotí pozorovacie stanice a skúšobné zariadenia podľa § 2 ods. 4 písm. b),

c)

zničí, poškodí alebo znehodnotí geologické dielo a geologický objekt podľa § 31,

d)

neoprávnene vstúpi do geologického diela a geologického objektu podľa § 29.

(2)

Priestupku sa dopustí odborne spôsobilá osoba, ak neoznámi zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti a nepožiada o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 8.

(3)

Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

(4)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva a pokuty za ne ukladá obvodný úrad životného prostredia.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.51)

§ 40 - Iné sankcie
(1)

Ministerstvo odníme preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 9 fyzickej osobe, ak zistí jej rozhodujúci podiel na porušení povinností zhotoviteľom geologických prác, za ktoré mu bola uložená pokuta nad 1 659,70 eura. Ak má odborne spôsobilá fyzická osoba podiel na porušení povinností zhotoviteľom geologických prác, ktorému bola uložená nižšia pokuta, uloží povinnosť zopakovať skúšku na preverenie jej odbornej spôsobilosti podľa § 9 na jej náklady.

(2)

Fyzická osoba, ktorej bol odňatý preukaz o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1, môže požiadať o overenie odbornej spôsobilosti skúškou až po uplynutí jedného roku odo dňa odňatia preukazu.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)

overovanie odbornej spôsobilosti podľa § 9,

b)

schvaľovanie projektu geologickej úlohy podľa § 12 ods. 4,

c)

schvaľovanie zmeny projektu geologickej úlohy a zámeny prác podľa § 14 ods. 6,

d)

posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ podľa § 18,

e)

posudzovanie ponúk a výber držiteľa prieskumného územia podľa § 28 ods. 4,

f)

prevod geologických diel alebo geologických objektov na využitie na iné účely podľa § 33.

§ 41a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon geologických prác podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o geologické oprávnenie, rozhodovanie o vydaní geologického oprávnenia a výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané geologické oprávnenie, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,53) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 42 - Zhotovitelia geologických prác

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona má v predmete činnosti určenom v zriaďovacej listine, v štatúte alebo v stanovách, prípadne v inom obdobnom akte vykonávanie geologických prác podľa § 2, považuje sa za zhotoviteľa geologických prác podľa § 4 tohto zákona.

§ 43 - Doterajšie prieskumné územia
(1)

Prieskumné územia určené podľa doterajších predpisov sa považujú za prieskumné územia alebo osobitné prieskumné územia určené podľa tohto zákona.

(2)

Prieskumné územia určené na vybrané geologické práce podľa doterajších predpisov sa považujú počas doby platnosti určenia prieskumného územia za prieskumné územia určené podľa tohto zákona.

§ 43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného predpisu.53)

§ 44 - Geologické oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenia vydané do 31. decembra 2007 podľa doterajších predpisov sa považujú za geologické oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(2)

Geologické oprávnenia vydané na geologický prieskum na špeciálne účely podľa doterajších predpisov strácajú platnosť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 45 - Preukazy o odbornej spôsobilosti
(1)

Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa tohto zákona.

(2)

Preukazy o odbornej spôsobilosti udelené na odbornú spôsobilosť na druhy geologických prác uvedené v § 9 ods. 2 vydané podľa doterajších predpisov sa počas ich platnosti považujú za preukazy vydané podľa tohto zákona; fyzická osoba, ktorej bol preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na druhy geologických prác uvedené v § 9 ods. 2 podľa doterajších predpisov, má právo používať pečiatku podľa § 9 ods. 5. Ostatné preukazy o odbornej spôsobilosti strácajú platnosť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 45a - Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2011

Konanie o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov začaté pred 1. januárom 2011 dokončí ministerstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.

§ 45b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2013, dokončí ministerstvo podľa zákona účinného do 31. októbra 2013.

(2)

Úhrady za prieskumné územia určené podľa zákona účinného do 31. októbra 2013 sa počas doby platnosti týchto území nemenia.

(3)

Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred 1. novembrom 2013, sa použijú ustanovenia tohto zákona účinné do 31. októbra 2013, ak sú pre toho, kto porušil zákon, priaznivejšie.

(4)

Záverečnú správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, ktorá nebola schválená ministerstvom podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 1988, organizácia54) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 31. decembra 2018. Záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 30. júna 2021.

(5)

Geologické oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za geologické oprávnenia vydané podľa tohto zákona najdlhšie po dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(6)

Ustanovenie § 25 ods. 7 v znení účinnom od 1. novembra 2013 sa nevzťahuje na prieskumné územia, ktoré boli predĺžené pred 1. novembrom 2013.

§ 45c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 45d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017

Zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.

§ 45e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2017

Ustanovenie § 45d sa od 1. júla 2017 neuplatňuje.

§ 45f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019.

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.

§ 45g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)

Odborne spôsobilá osoba je povinná požiadať o vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak zostáva v platnosti preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na dobu určitú.

(2)

Prvé preškolenie podľa § 9 ods. 9 tohto zákona je ministerstvo povinné vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Ustanovenie § 19 ods. 3 v znení účinnom od 1. augusta 2022 sa vzťahuje aj na záverečné správy a inú geologickú dokumentáciu odovzdané pred 1. augustom 2022.

(4)

Sprístupňovanie záverečných správ podľa § 19 ods. 3 zabezpečí Štátny geologický ústav Dionýza Štúra najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 47 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 48 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 569/2007 Z. z.

  VZOREC NA URČENIE ÚHRADY ZA GEOLOGICKÉ DIELO

  Vzorec na určenie úhrady za geologické dielo financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov na účely odplatného prevodu vlastníctva:

  U = C × 0,8 – (n × 1/x × C × 0,8),

  pričom

  U = úhrada za geologické dielo

  C = celkové náklady na realizáciu geologického diela

  0,8 = koeficient vyjadrujúci opotrebovanie geologického diela v priebehu geologických prác

  x = predpokladaná životnosť geologického diela v rokoch, pričom predpokladaná životnosť vrtu x = 20 a predpokladaná životnosť banského diela x = 40

  n = počet celých rokov od ukončenia geologického diela do roku jeho prevodu.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 569/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

Poznámky

 • 1)

  § 21 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

 • 3)

  § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4a)

  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5a)

  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5b)

  Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.

 • 6)

  § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

 • 8)

  § 21 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 • 8a)

  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 300 až 310 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

 • 10a)

  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 11b)

  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z., § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 12)

  § 179 Civilného mimosporového poriadku.

 • 12a)

  § 2 písm. d) a § 8 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

 • 15)

  § 829 až 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 • 16)

  § 536 až 565 Obchodného zákonníka.

 • 17)

  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o banskej štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.

 • 19)

  § 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 489/1991 Zb.

 • 20)

  § 13, 14 a 14a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

 • 23a)

  Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23aa)

  Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 32 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 25)

  § 2 Obchodného zákonníka.

 • 25a)

  § 26 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 25b)

  § 34 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 25c)

  § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 25d)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 26a)

  § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 26b)

  Napríklad § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26c)

  § 6 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 27)

  § 36 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 27a)

  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27b)

  § 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 28)

  § 24 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 28a)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 28b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 28c)

  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 30)

  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 31)

  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 10 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.

 • 33)

  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 • 34)

  § 36 a 37 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

 • 34a)

  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 34b)

  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 34c)

  § 35 a 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 34d)

  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

 • 36)

  § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

 • 37)

  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 37a)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

 • 37b)

  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  § 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z.

 • 40)

  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  § 15 zákona č. 293/2007 Z. z.

 • 42)

  § 17 zákona č. 293/2007 Z. z.

 • 43)

  § 3, 6, 11, 12, 15, 17, 24 a 31 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 44)

  § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov

 • 45)

  § 4 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  § 18 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z.

 • 47)

  § 14a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 48)

  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 49)

  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

 • 49a)

  § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 49b)

  § 4c ods. 6 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

 • 50)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 53)

  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 54)

  § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

 • 55)

  § 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore