Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD3 DS17 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 569/2007 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 353/2018

Legislatívny proces k zákonu 353/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o geologických prácach (geologický zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,

b)

pôsobnosť štátnej geologickej správy,

c)

sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

§ 2
Geologické práce
(1)

Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.

(2)

Geologický výskum sa člení na

a)
základný geologický výskum,
b)
regionálny geologický výskum.
(3)

Geologický prieskum sa člení na

a)
ložiskový geologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1.
vyhľadávací ložiskový geologický prieskum,
2.
podrobný ložiskový geologický prieskum,
3.
ťažobný ložiskový geologický prieskum,
b)
hydrogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1.
vyhľadávací hydrogeologický prieskum,
2.
podrobný hydrogeologický prieskum,
3.
doplnkový hydrogeologický prieskum,
c)
inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1.
orientačný inžinierskogeologický prieskum,
2.
podrobný inžinierskogeologický prieskum,
3.
doplnkový inžinierskogeologický prieskum,
d)
geologický prieskum životného prostredia, ktorý sa člení na etapy
1.
orientačný geologický prieskum životného prostredia,
2.
podrobný geologický prieskum životného prostredia,
3.
doplnkový geologický prieskum životného prostredia.
(4)

Za geologické práce, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 5, sa podľa tohto zákona ...

a)
geofyzikálne práce a geochemické práce,
b)
technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné ...
(5)

Za geologické práce, ktoré nesúvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa podľa tohto zákona ...

a)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
b)
sanácia geologického prostredia,
c)
sanácia environmentálnej záťaže,
d)
odborný geologický dohľad,
e)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
(6)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. a) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných ...

(7)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b) a c) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných ...

(8)

Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť ...

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, najmä horizontálne, zvislé ...

b)

geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických ...

c)

geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie geologických prác,

d)

geologický prieskum životného prostredia je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú

1.

geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného ...

2.

pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujú sa súčasné ...

3.

geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych1) odpadov a iných odpadov ...

e)

geotermálna voda je podzemná voda2) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 °C,

f)

hydrogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody vrátane geotermálnych vôd ...

g)

inžinierskogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a ...

h)

likvidácia geologických diel a geologických objektov je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov ...

i)

ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ...

j)

monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie ...

k)

odborná spôsobilosť je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne ...

l)

projekt geologickej úlohy je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, určenie rozsahu ...

m)

regionálny geologický výskum je výskum, ktorým sa skúmajú a spresňujú vo vybraných častiach ...

n)

sanácia geologického prostredia sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a ...

o)

geotermálna energia je tepelná energia zemského telesa, ktorej zdrojom je zostatkové teplo Zeme ...

p)

zabezpečenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich zabezpečenie ...

r)

základný geologický výskum je výskum, ktorým sa skúma, hodnotí a zobrazuje zloženie, vývoj ...

s)

sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode ...

t)

environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje ...

u)

pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť ...

v)

odborný geologický dohľad je

1.

kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c) nezávislou fyzickou ...

2.

súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov5b) ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA GEOLOGICKÝCH PRÁC

§ 4
Vykonávanie geologických prác
(1)

Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to

a)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie,
b)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej ...
c)
Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ...
d)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov (ďalej ...
(2)

Na vykonávanie geologických prác občanmi na uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon ...

§ 5
Žiadosť o geologické oprávnenie
(1)

Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe8) na základe ...

(2)

Slovenskou osobou podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(3)

Žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt9) (ďalej len „osobné údaje“); ak ustanoví ...
b)
obchodné meno,
c)
geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e)
mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(4)

Žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
c)
osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e)
mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(5)

Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá žiada o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(7)

K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, ...

(8)

K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické ...

(9)

Ak má žiadateľ o geologické oprávnenie pridelené identifikačné číslo organizácie,11a) k žiadosti ...

(10)

Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ...

§ 6
Vydanie geologického oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje

a)
osobné údaje fyzickej osoby-podnikateľa a jej zástupcu, ak bol ustanovený, a údaje o odbornej ...
b)
obchodné meno,
c)
geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie,
d)
podmienky vykonávania geologických prác,
e)
identifikačné číslo organizácie,
f)
dátum vydania geologického oprávnenia.
(2)

Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu, ako aj údaje o odbornej spôsobilosti zástupcu ...
c)
geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie vydáva,
d)
podmienky vykonávania geologických prác,
e)
identifikačné číslo organizácie,
f)
dátum vydania geologického oprávnenia.
(3)

Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.

(4)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný požiadať ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia ...

(5)

Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. e), ...

(6)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, môže ...

(7)

Kópiu geologického oprávnenia a kópiu rozhodnutia o jeho zmene alebo zrušení zašle ministerstvo ...

(8)

Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ak ...

§ 7
Zánik geologického oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenie zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané, ak vo výkone geologického oprávnenia nepokračuje ...
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení,
d)
po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ ...
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra, ...
(2)

Ak v prípade smrti fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané geologické oprávnenie a ktorá ...

(3)

Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní geologických prác, je povinný predložiť ministerstvu ...

(4)

Ministerstvo zruší geologické oprávnenie, ak

a)
zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) o to požiada,
b)
dedič geologického oprávnenia nepredloží doklad podľa odseku 3,
c)
zhotoviteľ geologických prác alebo jeho zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa ...
d)
zhotoviteľ geologických prác v priebehu jedného roka opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto ...
§ 8
Register geologických oprávnení
(1)

Ministerstvo vedie a aktualizuje register geologických oprávnení.

(2)

Register geologických oprávnení obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, ...
b)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
číslo zápisu v registri geologických oprávnení,
e)
geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické oprávnenie.
(3)

Súčasťou registra geologických oprávnení je zbierka listín obsahujúca žiadosti o geologické ...

(4)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2. Na požiadanie fyzickej osoby ...

§ 8a
Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a zahraničné právnické osoby ...
(1)

Pre zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a zahraničnú právnickú osobu (ďalej len „zahraničný ...

(2)

Podmienkou na vydanie geologického oprávnenia je preukázanie vykonania skúšky odbornej spôsobilosti ...

(3)

Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. ...

(4)

Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. ...

a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b)
adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c)
osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(5)

Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia sa predkladá v štátnom jazyku; k žiadosti sa prikladajú ...

(6)

Pri posudzovaní žiadosti zahraničného poskytovateľa ministerstvo zohľadní oprávnenia na vykonávanie ...

(7)

Ak zahraničný poskytovateľ preukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo ...

(8)

Geologické oprávnenie vydané zahraničnej fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje okrem náležitostí ...

(9)

Geologické oprávnenie vydané zahraničnej právnickej osobe obsahuje okrem náležitostí uvedených ...

a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b)
adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c)
osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(10)

Ak zahraničný poskytovateľ nepreukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo ...

(11)

Pred vydaním geologického oprávnenia je zahraničná fyzická osoba – podnikateľ alebo zástupca ...

(12)

Skúška zahraničného poskytovateľa podľa odseku 11 sa skladá v štátnom jazyku; zahraničný ...

(13)

Ak zahraničný poskytovateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovie, ministerstvo jeho žiadosť ...

(14)

Zahraničný poskytovateľ môže na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne vykonávať ...

Odborná spôsobilosť

§ 9
(1)

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len „odborná spôsobilosť“) ...

a)
je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,
b)
je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác,
c)
riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy“), ...
d)
je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1,
e)
posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18,
f)
riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu ...

(ďalej len „odborne spôsobilá osoba“).

(2)

Odborná spôsobilosť sa priznáva na

a)
geologický výskum,
b)
ložiskový geologický prieskum,
c)
hydrogeologický prieskum,
d)
inžinierskogeologický prieskum,
e)
geologický prieskum životného prostredia,
f)
geochemické práce,
g)
geofyzikálne práce.
(3)

Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej ...

(4)

Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých ...

(5)

Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu ...

(6)

Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá

a)
ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ...
b)
ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ...
(7)

Ak odborne spôsobilá osoba počas platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti požiada o priznanie ...

(8)

Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť každú zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej ...

(9)

Pri uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii občanov členských štátov Európskej únie alebo ...

(10)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v členskom ...

a)
je občanom členského štátu a
b)
je oprávnená vykonávať geologické práce podľa právnych predpisov iného členského štátu

(ďalej len „cudzí žiadateľ“).

(11)

Splnenie podmienok podľa odseku 10 je cudzí žiadateľ povinný preukázať ministerstvu do 30 dní ...

(12)

Za dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác sa považuje vykonávanie týchto ...

§ 10
(1)

Odborná spôsobilosť podľa § 9 sa nevyžaduje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. ...

(2)

Na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) musí mať zhotoviteľ geologických ...

(3)

Odborná prax podľa odseku 2 sa preukazuje predložením geologickej dokumentácie podľa § 15.

§ 10a
Register odborne spôsobilých osôb
(1)

Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 9 ods. 4 a evidenciu pečiatok so ...

(2)

Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom sa aktualizuje bez zbytočného ...

a)
meno, priezvisko, titul,
b)
číslo preukazu o odbornej spôsobilosti,
c)
geologické práce, na ktoré bola priznaná odborná spôsobilosť,
d)
dátum poslednej skúšky,
e)
evidenciu pečiatky so štátnym znakom.
(3)

Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je zbierka listín obsahujúca žiadosti o overenie ...

(4)

Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu z registra odborne spôsobilých osôb, ak

a)
jej odňalo preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 40 ods. 1,
b)
táto osoba nepožiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 3,
c)
odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.

TRETIA ČASŤ

PROJEKTOVANIE, RIEŠENIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH

§ 11
Geologická úloha
(1)

Geologická úloha je vecné, miestne a časové vymedzenie okruhu otázok vyjadrujúcich hospodársky, ...

(2)

Geologickú úlohu určuje ten, kto financuje geologické práce (ďalej len „objednávateľ“). ...

(3)

Objednávateľ geologickej úlohy na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a ...

(4)

Zhotoviteľ geologických prác geologickú úlohu projektuje, vyhodnocuje a písomnú dokumentáciu ...

§ 12
Projektovanie geologických úloh
(1)

Na geologickú úlohu vypracúva zhotoviteľ geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt ...

(2)

Pre geologickú úlohu, ktorej celková cena nepresiahne 995,82 eura alebo pri ktorej sa nepoužijú ...

(3)

Pri projektovaní geologickej úlohy sa zisťuje, či sa vykonávanie geologických prác bude týkať ...

(4)

Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa ...

(5)

Na vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 2 sa vypracúva geologický zámer, ktorý obsahuje ...

§ 13
Ohlasovanie geologických prác
(1)

Vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 3 a ods. 5 písm. b) a c) ohlasuje zhotoviteľ geologických ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na geologické práce vykonávané v určenom dobývacom priestore. ...

(3)

Geologické práce, ktoré sa nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa ohlásenia, sa pred začatím ...

(4)

Ohlasovanie geologických prác uvedených v § 2 ods. 4 písm. b) upravuje osobitný predpis.18)

§ 14
Riešenie geologických úloh
(1)

Zhotoviteľ geologických prác začne riešiť geologickú úlohu po schválení projektu geologickej ...

(2)

Zhotoviteľ geologických prác rieši geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom geologickej ...

(3)

Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je potrebné voliť ...

(4)

Zhotoviteľ geologických prác navrhne zmenu projektu geologickej úlohy, prípadne zastavenie geologických ...

(5)

Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je bez zmeny rozpočtu ...

(6)

Zmenu projektu geologickej úlohy a zámenu geologických prác schvaľuje objednávateľ.

§ 15
Geologická dokumentácia
(1)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný pri riešení geologickej úlohy viesť, dopĺňať a uchovávať ...

(2)

Geologickú dokumentáciu treba uchovávať spôsobom zabezpečujúcim jej ochranu pred poškodením, ...

(3)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný odovzdať geologickú dokumentáciu objednávateľovi súčasne ...

§ 16
Vyhodnocovanie geologickej úlohy
(1)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný vyhodnotiť geologickú úlohu v záverečnej správe a ...

(2)

Záverečná správa obsahuje

a)
zhodnotenie použitých geologických prác v porovnaní s projektom geologickej úlohy,
b)
dosiahnuté výsledky z hľadiska cieľa geologickej úlohy,
c)
nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľom, najmä o geologickej ...
d)
údaje o stave geologických diel a geologických objektov vrátane ich zabezpečenia, návrh na ich ...
e)
údaje o vynaložených nákladoch na riešenie geologickej úlohy vrátane nákladov na projekt geologickej ...
(3)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov,19) musí obsahovať ...

(4)

Záverečná správa, pri ktorej riešení boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku ...

(5)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane ...

(6)

Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobené ...

(7)

Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 3 písm. v) prvého bodu vypracúva správy ...

§ 17
Zásoby výhradného ložiska a množstvá vôd
(1)

Zásoby výhradného ložiska, ich klasifikáciu a podmienky ich využiteľnosti, schvaľovanie výpočtu ...

(2)

Množstvá vôd podľa § 16 ods. 5 sú zistené a overené množstvá vôd v priestore obsahujúcom ...

(3)

Podmienky využiteľnosti množstiev vôd hydrogeologického celku určuje objednávateľ a sú súborom ...

(4)

Vo výpočte množstiev vôd hydrogeologického celku sa klasifikujú množstvá vôd na kategórie ...

§ 18
Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ
(1)

Záverečnú správu geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných ...

(2)

Záverečnú správu s výpočtom zásob ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd ...

(3)

Záverečnú správu, okrem záverečných správ v odsekoch 1 a 2, schvaľuje objednávateľ do troch ...

(4)

Schválené zásoby ložísk nerastov, množstvá vôd v hydrogeologických celkoch, množstvá geotermálnej ...

(5)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorý riešil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v záverečnej správe, ...

(6)

Náklady spojené s posudzovaním záverečnej správy uhrádza objednávateľ.

§ 19
Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ
(1)

Objednávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu ...

(2)

Objednávateľ pri odovzdaní záverečnej správy oznámi Štátnemu geologickému ústavu Dionýza ...

(3)

Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií ústredným orgánom štátnej ...

(4)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na ...

(5)

Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí a na ich sprístupňovanie ...

§ 20
Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1)

Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a vodohospodárske orgány postupujú v súlade ...

(2)

Ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej ...

(3)

Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, ...

(4)

Na územiach vojenských obvodov23) a na územiach slúžiacich na prípravu na obranu štátu mimo ...

§ 20a
Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží ...
(1)

Informačný systém environmentálnych záťaží (ďalej len „informačný systém“) zabezpečuje ...

(2)

Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných ...

(3)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné bezodkladne ...

(4)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží je základným dokumentom pre problematiku environmentálnych ...

(5)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIESKUMNÉ ÚZEMIE

§ 21
Prieskumné územie pre vybrané geologické práce
(1)

Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. ...

(2)

Vybrané geologické práce sú:

a)
ložiskový geologický prieskum
1.
vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore,6)
2.
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,
3.
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných ...
b)
hydrogeologický prieskum
1.
geotermálnych vôd,
2.
minerálnych vôd,
3.
prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej ...
(3)

Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami ...

(4)

Prieskumné územia na ten istý účel sa nemôžu prekrývať ani čiastočne. Prieskumné územie ...

(5)

Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne alebo úplne prekrývať, ak by sa tým ...

§ 22
Určenie, zmena, prevod a zrušenie prieskumného územia
(1)

Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh fyzickej osoby-podnikateľa ...

(2)

Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2. Prieskumné územie na ložiskový geologický ...

(3)

Držiteľ prieskumného územia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť prieskumné územie ...

(4)

Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať podľa projektu geologickej úlohy do jedného roka odo ...

(5)

Geologické práce sa považujú za začaté, ak sa na ich vykonávanie vynaložilo v prvom roku právoplatnosti ...

(6)

Na návrh držiteľa prieskumného územia môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť alebo zmeniť; ...

(7)

Ministerstvo na návrh držiteľa prieskumného územia alebo z vlastného podnetu rozhodne o zrušení ...

(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení prieskumného územia, ak držiteľ prieskumného územia poruší ...

§ 23
Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia
(1)

Konanie o určení prieskumného územia a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia sa ...

(2)

Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac objednávateľov, ...

(3)

Návrh na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného ...

a)
názov alebo obchodné meno a sídlo objednávateľa,
b)
názov prieskumného územia,
c)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné ...
d)
cieľ geologickej úlohy a označenie vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu, ...
e)
geologické práce, ktorých použitie sa predpokladá,
f)
dátum predpokladaného skončenia vyhodnotenia geologickej úlohy,
g)
návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice vrcholových ...
h)
rozpočet geologickej úlohy,
i)
návrh pomerných podielov obcí podľa veľkosti časti prieskumného územia v katastrálnych územiach. ...
(4)

K návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného ...

a)
geologický zámer,
b)
údaje o zhotoviteľovi geologických prác, ktorými sú názov, sídlo, číslo a dátum vydania geologického ...
c)
údaje o iných prieskumných územiach, chránených územiach, chránených ložiskových územiach, ...
d)
vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace,26)
e)
stanovisko štátneho geologického ústavu nie staršie ako tri mesiace,
f)
stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného ...
(5)

Konanie o určení prieskumného územia sa nezačne, ak návrh neobsahuje podstatné náležitosti ...

(6)

Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický ...

(7)

Na návrh na zmenu prieskumného územia, na predĺženie doby platnosti prieskumného územia a na ...

(8)

O zmenu prieskumného územia a o zrušenie prieskumného územia držiteľ prieskumného územia požiada ...

(9)

Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia je ten, kto návrh podal ...

(10)

Dotknuté orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov26b) oznámia svoje stanoviská v lehote, ...

(11)

Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak

a)
navrhované prieskumné územie nespĺňa ustanovenia § 21, 22 a 24,
b)
dotknutý orgán štátnej správy nesúhlasí s určením prieskumného územia,
c)
v navrhovanom prieskumnom území prebieha konanie o vydaní povolenia na ukladanie podľa osobitného ...
d)
objednávateľ nezaplatil úhradu za iné prieskumné územie, ktorého je alebo bol držiteľom,
e)
objednávateľ v predchádzajúcich troch rokoch v inom prieskumnom území nezačal vykonávať geologické ...
f)
v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na využitie výsledkov geologických prác, ...
g)
objednávateľ nezabezpečil vyhodnotenie výsledkov geologických prác v inom prieskumnom území, ...
h)
určenie prieskumného územia by bolo v rozpore s verejným záujmom.
(12)

Ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého samosprávneho ...

(13)

Rozhodnutie o určení prieskumného územia obsahuje

a)
názov prieskumného územia,
b)
vybrané geologické práce a etapu geologického prieskumu,
c)
názov alebo obchodné meno a sídlo držiteľa prieskumného územia, identifikačné číslo organizácie, ...
d)
údaj o tom, či je držiteľ prieskumného územia držiteľom geologického oprávnenia,
e)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné ...
f)
súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej ...
g)
rozlohu prieskumného územia v km2,
h)
pomerné podiely obcí,
i)
dobu platnosti určenia prieskumného územia,
j)
sumu úhrady za prieskumné územie,
k)
ak ide o ložiskový geologický prieskum, určenie práva nakladania s nerastmi získanými vyhľadávaním ...
l)
celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy,
m)
podmienky vykonávania geologických prác.
(14)

Súčasťou rozhodnutia o určení prieskumného územia, o zmene rozlohy prieskumného územia je vymedzenie ...

(15)

O návrhu na určenie, zmenu, zrušenie, predĺženie doby platnosti a zmluvný prevod prieskumného ...

(16)

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní.27)

(17)

Rozhodnutie o určení prieskumného územia ministerstvo zašle účastníkovi konania, obci, v ktorej ...

§ 24
Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu, horľavý zemný ...
(1)

Ministerstvo určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu ...

(2)

Ministerstvo zasiela oznámenie o predložení návrhu na určenie prieskumného územia na vykonávanie ...

(3)

V oznámení podľa odseku 1 uvedie

a)
lehotu, v ktorej možno podať konkurenčný návrh,
b)
označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa bude konať správne konanie,
c)
územie, ktoré je predmetom návrhu,
d)
navrhnutú dobu platnosti určenia prieskumného územia.
(4)

Lehota podľa odseku 3 písm. a) nesmie byť kratšia ako 90 dní a začína prvým dňom po dni zverejnenia ...

(5)

Návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu ...

(6)

V prípade dvoch alebo viacerých návrhov na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového ...

(7)

Podľa odsekov 2 až 5 sa nepostupuje, ak objednávateľ podá návrh a aspoň jedna hranica navrhovaného ...

(8)

Prieskumné územie určí ministerstvo na dobu požadovanú objednávateľom a potrebnú na vykonanie ...

(9)

Okrem dôvodov podľa § 23 ods. 11 ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia na ...

a)
navrhované prieskumné územie sa úplne alebo čiastočne prekrýva s územím, na ktoré ministerstvo ...
b)
návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu ...
(10)

Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a prírodných ...

(11)

Každý držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný ...

(12)

Písomné poverenie podľa odseku 9 a prieskumný podiel podľa odseku 10 sú súčasťou návrhu na ...

§ 24a
Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch

Dobývanie rádioaktívnych nerastov je zakázané, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej ...

§ 25
Práva a povinnosti držiteľa prieskumného územia
(1)

Držiteľ prieskumného územia predkladá ministerstvu ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením ...

(2)

Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov má do jedného ...

(3)

Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr ...

(4)

Držiteľ prieskumného územia má vo svojom prieskumnom území právo vykonávať vybrané geologické ...

(5)

Držiteľ prieskumného územia môže vo svojom prieskumnom území vykonávať aj iné geologické ...

(6)

Ak držiteľ prieskumného územia nevynaložil na vykonávanie vybraných geologických prác v prieskumnom ...

(7)

Držiteľ prieskumného územia je povinný do konca druhého roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(8)

Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu schválený projekt geologickej úlohy s vyriešenými ...

(9)

Držiteľ prieskumného územia je povinný požiadať ministerstvo o zmenu rozhodnutia pri každej ...

(10)

Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu každú zmenu projektu geologickej úlohy do ...

(11)

Držiteľ prieskumného územia na hydrogeologický prieskum prírodných horninových štruktúr na ...

§ 26
Úhrady za prieskumné územie
(1)

Úhrada za prieskumné územie je za každý začatý rok a za každý začatý km2 počas prvých štyroch ...

(2)

Držiteľ prieskumného územia je povinný zaplatiť úhradu podľa odseku 1 ministerstvu do troch ...

(3)

Ministerstvo zruší prieskumné územie, ak držiteľ prieskumného územia nezaplatil úhradu ani ...

(4)

Úhrada podľa odseku 1 je vo výške 50 % príjmom Environmentálneho fondu a vo výške 50 % príjmom ...

(5)

Ministerstvo odvedie obci časť úhrady podľa odseku 4 do 30 dní od prijatia úhrady. Ministerstvo ...

§ 27
Osobitné prieskumné územie
(1)

Ak sú vybrané geologické práce uvedené v § 21 ods. 2 financované z prostriedkov štátneho rozpočtu ...

(2)

Zhotoviteľ geologických prác, ktorému bolo určené osobitné prieskumné územie, je oprávnený ...

(3)

Na určenie osobitného prieskumného územia a na činnosť zhotoviteľa geologických prác v ňom ...

(4)

Na konanie o návrhu na určenie osobitného prieskumného územia, na zmenu osobitného prieskumného ...

(5)

Ministerstvo môže na návrh zhotoviteľa geologických prác alebo z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie ...

§ 28
Zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územie
(1)

Ministerstvo môže na účel zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie vyhlásiť ...

(2)

Oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území uverejní ministerstvo ...

(3)

Základné údaje o prieskumnom území, ktoré ministerstvo v oznámení o začatí výberového konania ...

a)
adresa, na ktorú treba zaslať návrhy na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie ...
b)
predmet výberového konania,
c)
údaje o prieskumnom území
1.
názov prieskumného územia,
2.
vybrané geologické práce a etapa geologického prieskumu,
3.
rozloha prieskumného územia,
4.
súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej ...
5.
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné ...
d)
požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania
1.
základné údaje o žiadateľovi, a to názov alebo obchodné meno a sídlo,
2.
údaje žiadateľa a štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
3.
doklady preukazujúce, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v likvidácii ...
4.
finančné možnosti žiadateľa, napríklad vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým ...
5.
geologické oprávnenie, odborná spôsobilosť a technické možnosti žiadateľa, resp. zhotoviteľa ...
e)
kritériá hodnotenia návrhov,
f)
predpokladaný termín určenia zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie,
g)
podmienky na získanie súbornej geologickej dokumentácie.
(4)

Posudzovanie ponúk a výber uchádzača vykonáva komisia určená ministerstvom.

(5)

Vybraný držiteľ prieskumného územia má po úhrade časti nákladov vykonaných geologických prác, ...

(6)

Rozhodnutím o určení prieskumného územia podľa odseku 5 stráca platnosť rozhodnutie o určení ...

PIATA ČASŤ

Vstup na cudzie nehnuteľnosti, náhrada škody, vyvlastnenie, nútené obmedzenie vlastníckeho práva <span class="shorten">...</span>

§ 29
Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie
(1)

Zhotoviteľ geologických prác a ním poverené osoby sú oprávnení na účel vykonávania geologických ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný čas ...

(3)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob ...

(4)

Ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom a s dobou trvania výkonu oprávnenia ...

(5)

Užívať cudzie nehnuteľnosti na vykonávanie geologických prác, pri ktorých vznikajú geologické ...

(6)

Ministerstvo rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác, len ak sa v konaní podľa ...

(7)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom ...

(8)

Za užívanie nehnuteľností patrí vlastníkovi od zhotoviteľa geologických prác primeraná náhrada. ...

(9)

Zhotoviteľ geologických prác je povinný zaslať oznámenie o skončení geologických prác vlastníkom ...

(10)

Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je šesť mesiacov od podania návrhu zhotoviteľom ...

(11)

Pri väčšom počte účastníkov konania ministerstvo oznámi začatie konania a rozhodnutie podľa ...

(12)

Väčším počtom účastníkov konania sa na účely tohto zákona rozumie najmenej 50 osôb.

(13)

Bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a bez rozhodnutia ministerstva podľa odsekov 4 a 5 môže zhotoviteľ ...

(14)

Práva a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti má podľa tohto zákona aj

a)
poľnohospodárske družstvo,
b)
správca majetku štátu, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu,
c)
správca majetku obce, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce,
d)
nájomca, ak to vyplýva z nájomnej zmluvy,
e)
Slovenský pozemkový fond, ak je pozemok v jeho správe,
f)
pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ak ide o pozemky združené vlastníkmi,
g)
obhospodarovateľ,29)
h)
iný správca.30)
§ 30
Ochrana geologických diel a geologických objektov

Vlastník nehnuteľnosti je povinný na svojej nehnuteľnosti strpieť vyznačenie a uchovávanie geologických ...

§ 31
Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov
(1)

Objednávateľ geologických prác je povinný zaistiť zlikvidovanie geologických diel a geologických ...

(2)

Geologické diela a geologické objekty možno využiť na iné účely len podľa osobitných predpisov31) ...

(3)

Pri prevode správy alebo vlastníctva geologického diela a geologického objektu financovaného zo ...

(4)

Zabezpečením a udržiavaním geologických diel a geologických objektov sa musí

a)
zaistiť bezpečnosť povrchu,
b)
zabezpečiť, aby sa nezmarilo alebo nesťažilo využitie výsledkov geologickej úlohy, najmä využívanie ...
c)
riešiť technická rekultivácia pozemkov dotknutých technickými prácami.
(5)

Likvidáciou geologických diel a geologických objektov sa musí

a)
zaistiť bezpečnosť povrchu, a to aj z hľadiska možných neskorších účinkov týchto diel a objektov ...
b)
zamedziť trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu hydrogeologických ...
c)
riešiť konečnú úpravu odvalov, úložísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drviny vrátane ...
d)
zaistiť zneprístupnenie podzemných priestorov.
(6)

Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov je súčasťou projektu ...

(7)

Údaj o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov je súčasťou ...

(8)

Likvidácia banských diel, ktorými sa vykonal ložiskový geologický prieskum, sa vykoná podľa ...

§ 32
Náhrada škody a náhrada za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
(1)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 29 ods. 1, § 30 a 31 sa vzťahujú všeobecné ...

(2)

Zhotoviteľ geologických prác po skončení geologických prác podľa § 29 ods. 1 a § 31 je povinný ...

(3)

Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého ...

(4)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 2 alebo dôjde k sporu o náhrade škody podľa odseku 3, rozhodne ...

(5)

Ak vlastník nehnuteľnosti je geologickými prácami alebo existenciou geologického diela alebo geologického ...

(6)

Ak sa ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov vykonáva banskými dielami, vzťahuje ...

§ 32a
Vyvlastnenie a predbežná držba
(1)

Pre sanáciu environmentálnej záťaže je možné vo verejnom záujme

a)
odňať vlastnícke právo k nehnuteľnosti,
b)
obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti,
c)
zriadiť, obmedziť alebo zrušiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnosti,
d)
obmedziť alebo zrušiť právo tretej osoby k nehnuteľnosti,
e)
vydať rozhodnutie o predbežnej držbe k nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom vyvlastnenia (ďalej ...
(2)

Nehnuteľnosť uvedená v odseku 1 je pozemok, na ktorom sa nachádza environmentálna záťaž alebo ...

(3)

Na konania podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní,34a) ak tento zákon v ...

§ 32b
(1)

Ak je objednávateľ geologických prác pri sanácii environmentálnej záťaže stavebníkom a tento ...

(2)

Žiadosť o stavebné povolenie podľa odseku 1 obsahuje okrem všeobecných náležitostí podania34b) ...

(3)

Ak stavebník nepreukáže pred vydaním stavebného povolenia vlastnícke právo alebo iné právo ...

(4)

Na nehnuteľnosti, ku ktorej stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3 nenadobudol ...

(5)

Lehota určená v stavebnom povolení na sanáciu environmentálnej záťaže neplynie, ak dňom nadobudnutia ...

(6)

V konaní podľa odsekov 1 až 5 sa nepoužijú § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a § 62 ods. 4 ...

§ 32c
Predbežná držba
(1)

Na konanie o predbežnej držbe je príslušný vyvlastňovací orgán podľa všeobecného predpisu ...

(2)

Konanie o predbežnej držbe sa uskutoční v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o ...

(3)

Účastníkom konania v konaní o predbežnej držbe je vyvlastniteľ, ktorý je súčasne stavebníkom ...

(4)

Vyvlastniteľ môže podať návrh na začatie konania o predbežnej držbe (ďalej len „žiadosť ...

(5)

Vyvlastňovací orgán vydá vyvlastniteľovi na základe žiadosti o predbežnú držbu rozhodnutie ...

(6)

Žiadosť o predbežnú držbu obsahuje

a)
projekt sanácie environmentálnej záťaže,
b)
kópiu podaného návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania vrátane údajov podľa § 3 všeobecného ...
c)
podrobný popis a rozsah prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže,
d)
odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena c) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti ...
e)
dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu na vyvlastnení nad právami vyvlastňovaného, ...
f)
navrhovanú výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí ...
(7)

Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní.

(8)

Rozhodnutie o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vydá, ak sa v konaní o predbežnej držbe ...

(9)

Rozhodnutie o predbežnej držbe oprávňuje vyvlastniteľa na určený čas držať nehnuteľnosť ...

(10)

Rozhodnutie o predbežnej držbe obsahuje najmä

a)
podrobný popis a výpočet prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže, ...
b)
odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena a) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti ...
c)
dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu vyvlastniteľa nad právami vyvlastňovaného,
d)
výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej ...
(11)

Vyvlastniteľ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe nadobúda držbu k ...

(12)

Vyvlastniteľ môže navrhnúť zmenu rozsahu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe. Na ...

(13)

Počas trvania predbežnej držby sa práva vyvlastňovaného, práva z vecných bremien okrem zákonného ...

(14)

Ak vyvlastniteľ nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe v lehote ...

(15)

Odvolanie vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. ...

(16)

Ak sanácia environmentálnej záťaže je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyvlastňovací ...

(17)

Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

(18)

Na konanie o predbežnej držbe sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 28 a § ...

ŠIESTA ČASŤ

PREVOD SPRÁVY ALEBO VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA ALEBO GEOLOGICKÉHO OBJEKTU

§ 33
Prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Geologické dielo alebo geologický objekt financovaný zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných ...

a)
bezodplatným prevodom správy právnickej osobe zriadenej ústredným orgánom štátnej správy alebo ...
b)
bezodplatným prevodom vlastníctva obci alebo vyššiemu územnému celku na účely zabezpečovania ...
c)
odplatným prevodom vlastníctva
1.
fyzickej osobe alebo právnickej osobe neuvedenej v písmene a) alebo písmene b),
2.
obci alebo vyššiemu územnému celku na iné účely ako zabezpečovanie všeobecne prospešných ...
(2)

Na prevod geologického diela alebo geologického objektu sa nevzťahuje osobitný predpis.36)

§ 34
Prevod správy a bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Ministerstvo oznámi vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom ...

(2)

Súčasťou oznámenia podľa odseku 1 je

a)
lehota, v ktorej možno ministerstvu doručiť žiadosť o bezodplatný prevod,
b)
kritériá na výber žiadateľa o bezodplatný prevod,
c)
miesto a čas otvárania obálok.
(3)

Žiadosť o bezodplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapečatenej obálke s označením „súťaž ...

(4)

Na žiadosti doručené po lehote určenej v oznámení podľa odseku 2 sa neprihliada; tieto žiadosti ...

a)
zámer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom (ďalej len „zámer“); súčasťou ...
b)
doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, ...
c)
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou ...
(5)

Ministerstvo písomne pozve na vyhodnotenie žiadostí o bezodplatný prevod všetkých žiadateľov ...

(6)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti o bezodplatný prevod v ponukovej komisii, ktorej členov vymenúva ...

(7)

Žiadosti, ktoré neobsahujú ustanovené náležitosti, nebudú posudzované.

(8)

Ministerstvo zašle najneskôr do siedmich dní odo dňa otvárania obálok všetkým žiadateľom o ...

(9)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti do siedmich dní odo dňa otvárania obálok a určí poradie žiadateľov ...

(10)

Žiadateľovi o bezodplatný prevod, ktorý bol určený v poradí žiadateľov o bezodplatný prevod ...

(11)

Zmluvu o bezodplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o bezodplatný prevod, ktorý bol ...

(12)

Nadobúdateľ podľa § 33 ods. 1 písm. b), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický ...

(13)

Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu oznámi nadobúdateľ Štátnemu geologickému ...

§ 35
Odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
(1)

Ak ministerstvo neuzatvorí zmluvu o prevode správy alebo zmluvu o bezodplatnom prevode, oznámi v ...

(2)

Súčasťou oznámenia je

a)
uvedenie najnižšej prípustnej úhrady určenej podľa odseku 3,
b)
lehota, v ktorej možno ministerstvu žiadosť o odplatný prevod doručiť,
c)
miesto a čas otvárania obálok.
(3)

Najnižšia prípustná úhrada za geologické dielo podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca v prílohe ...

(4)

Žiadosť o odplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapečatenej obálke s označením „súťaž ...

(5)

K žiadosti o odplatný prevod žiadateľ priloží

a)
zámer; súčasťou zámeru sú aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť a údaj o finančných ...
b)
údaje podľa osobitného predpisu37b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku, ...
c)
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou ...
d)
doklad o založení, ak žiadateľom o odplatný prevod je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne ...
e)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o odplatný prevod nemá dlh voči štátnemu rozpočtu, ...
f)
ponúkanú cenu,
g)
vyjadrenie banky, v ktorej má žiadateľ o odplatný prevod založený účet, o tom, že žiadateľ ...
(6)

Na otváranie obálok sa primerane použijú ustanovenia § 34 ods. 4 až 8; ponuková komisia oznámi ...

(7)

Ak viac žiadateľov o odplatný prevod ponúkne rovnakú najvyššiu cenu, ministerstvo vyzve týchto ...

(8)

Ministerstvo vyhodnotí žiadosti o odplatný prevod do siedmich dní odo dňa otvárania obálok a ...

(9)

Žiadateľovi o odplatný prevod, ktorý ponúkol najvyššiu cenu, oznámi ministerstvo bezodkladne, ...

(10)

Zmluvu o odplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o odplatný prevod uvedeným v odseku ...

(11)

Ak vybraný žiadateľ o odplatný prevod v lehote podľa odseku 10 neuzatvorí zmluvu o odplatnom prevode, ...

(12)

Uzatvorenie zmluvy o odplatnom prevode ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku.

(13)

Úhrada za odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu je príjmom ...

(14)

Nadobúdateľ podľa § 33 ods. 1 písm. c), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický ...

(15)

Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu oznámi písomne nadobúdateľ Štátnemu geologickému ...

SIEDMA ČASŤ

ŠTÁTNA GEOLOGICKÁ SPRÁVA, ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE

§ 36
Štátna geologická správa
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky a ...
b)
zabezpečuje systematický geologický výskum a geologický prieskum územia Slovenskej republiky v ...
c)
zabezpečuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými osobitnými predpismi40) zadávanie, vykonávanie a ...
d)
vydáva geologické oprávnenia na vykonávanie geologických prác a vedie register týchto oprávnení ...
e)
je príslušným orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov a osvedčení o odbornej ...
f)
rozhoduje o splnení podmienok cudzím žiadateľom podľa § 9 ods. 11,
g)
overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác a osvedčuje ju vydávaním preukazov ...
h)
vydáva rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia podľa § 23 a dáva súhlas ...
i)
vykonáva výberové konanie na určenie držiteľov osobitných prieskumných území podľa § 28,
j)
vydáva osvedčenia o výhradnom ložisku a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej ...
k)
posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev vôd, ...
l)
zabezpečuje súhrnnú evidenciu stavu a zmien zásob výhradných ložísk,44)
m)
zabezpečuje vydávanie tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapy,45) ...
n)
vykonáva štátny geologický dozor podľa § 37, ukladá pokuty a iné sankcie podľa § 38 a 40,
o)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej ...
p)
zabezpečuje zisťovanie starých banských diel,4) geologických diel a geologických objektov,
q)
určuje podmienky sprístupňovania výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu ...
r)
rozhoduje o udeľovaní súhlasu na zmluvný prevod podľa § 22 ods. 3,
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska a k územným plánom regiónov 46) pri ich prerokúvaní, ...
t)
vyjadruje sa k návrhom na odpis zásob výhradného ložiska,47)
u)
poskytuje príslušným orgánom Európskej únie na ich žiadosť informácie o vykonávaní ložiskového ...
v)
vypracúva a aktualizuje štátny program sanácie environmentálnych záťaží podľa § 20a ods. ...
w)
zriaďuje a prevádzkuje informačný systém a sprístupňuje z neho údaje podľa § 20a ods. 2,
x)
zabezpečuje prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý sa skladá najmä ...
1.
vykonávanie geologicko-technologického výskumu hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ...
2.
vykonávanie geologického výskumu územia štátu,
3.
geologické mapovanie územia štátu a jeho častí, tvorba a zostavovanie geologických máp,
4.
vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
5.
vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác,
6.
prevádzkovanie informačného systému v geológii v rámci informačného systému verejnej správy, ...
7.
vedenie evidencie stavu a zmien zásob ložísk nerastov,
8.
uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov,
9.
vedenie evidencie prieskumných území,
10.
vedenie registrov geologickej preskúmanosti a registrov starých banských diel,1)
11.
vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi,49) ...
12.
plnenie úlohy referenčného laboratória pre špeciálne analýzy geologických materiálov,
13.
vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,
14.
vedenie evidencie o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov, ...
y)
zabezpečuje geologické práce uvedené v § 2 ods. 3 písm. c) a ods. 5 písm. a) a b) na odvrátenie, ...
z)
vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu,49b)
aa)
vydáva ako dotknutý orgán štátnej správy záväzné stanovisko podľa § 32b ods. 2.
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o

a)
členení geologických prác,
b)
obsahu odbornej spôsobilosti, o spôsobe jej overovania, náležitostiach žiadosti o overenie odbornej ...
c)
projektovaní geologickej úlohy, zisťovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a ...
d)
podmienkach a postupe ohlasovania geologických prác,
e)
postupe, podmienkach riešenia a náplni riadenia a sledovania geologickej úlohy, postupe a podmienkach ...
f)
dokumentovaní geologickej úlohy, vedení, dopĺňaní a uchovávaní geologickej dokumentácie,
g)
postupe pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitostiach a obsahu záverečných správ, o dobách ...
h)
kategóriách a spôsobe výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku,
i)
posudzovaní a schvaľovaní záverečnej správy a o evidencii zásob výhradných ložísk a výsledkov ...
j)
podmienkach odovzdávania záverečných správ, hmotnej geologickej dokumentácie a inej geologickej ...
k)
výberovom konaní na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a podrobnosti o ...
l)
zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov,
m)
zložení a činnosti ponukovej komisie,
n)
informačnom systéme.
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o spôsobe a ...

§ 37
Štátny geologický dozor
(1)

Štátnym geologickým dozorom sa zisťuje, ako zhotovitelia geologických prác, objednávatelia, držitelia ...

(2)

Štátny geologický dozor vykonáva ministerstvo.

(3)

Ministerstvo pri výkone štátneho geologického dozoru postupuje podľa osobitného predpisu. 50)

(4)

Ak ministerstvo zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1, upozorní na to kontrolovanú osobu a ...

(5)

Právnická osoba a fyzická osoba podľa odseku 1 sú povinné umožniť zamestnancom ministerstva ...

(6)

V dobývacích priestoroch6) vykonáva ministerstvo štátny geologický dozor po dohode s Ministerstvom ...

§ 38
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur objednávateľovi, ak

a)
na vykonávanie geologických prác nezabezpečí odborný geologický dohľad podľa § 11 ods. 3,
b)
neuchováva geologickú dokumentáciu podľa § 15,
c)
neodovzdá záverečnú správu ministerstvu na schválenie podľa § 18,
d)
neodovzdá záverečnú správu poverenej organizácii podľa § 19.
(2)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak

a)
nepožiada ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia podľa § 6 ods. 4,
b)
vykonáva geologické práce v rozpore s § 8a ods. 14,
c)
vykonáva geologické práce bez schváleného projektu alebo v rozpore s ním (§ 12 a 14),
d)
vykonáva geologické práce bez ohlásenia podľa § 13,
e)
nevedie geologickú dokumentáciu alebo nezabezpečuje jej uchovávanie podľa § 15,
f)
nevyhodnotí geologické práce v záverečnej správe podľa § 16,
g)
vykonáva geologické práce v prieskumnom území bez súhlasu držiteľa prieskumného územia alebo ...
(3)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur držiteľovi prieskumného územia, ak

a)
nepožiada o zmenu prieskumného územia pri zmene údajov o držiteľovi prieskumného územia,
b)
úmyselne uvedie nepravdivé údaje v ročnej správe podľa § 25 ods. 1.
(4)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur zástupcovi, ak odsúhlasí

a)
projekt bez vyriešenia stretov záujmov chránených osobitnými predpismi podľa § 12 ods. 3,
b)
záverečnú správu bez náležitostí uvedených v § 16 ods. 2.
(5)

Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1000 eur osobe vykonávajúcej odborný geologický dohľad, ...

a)
nevypracuje správu podľa § 16 ods. 7,
b)
zatají skutočnosti zistené pri výkone odborného geologického dohľadu.
(6)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur objednávateľovi, ak nezabezpečí alebo nezlikviduje ...

(7)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak

a)
vykonáva geologické práce bez geologického oprávnenia alebo v rozpore s ním [§ 4 ods. 1 písm. ...
b)
rieši geologickú úlohu bez zodpovedného riešiteľa alebo zodpovedný riešiteľ nemá odbornú ...
c)
vykonáva vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 1 a 2 bez určeného prieskumného územia,
d)
neodstráni v určenej lehote nedostatky, ktorých odstránenie mu uložilo ministerstvo podľa § 37 ...
(8)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur organizácii54) alebo fyzickej osobe, alebo právnickej ...

(9)

Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 166 000 eur nadobúdateľovi, ak nesplní povinnosť vyplývajúcu ...

(10)

Ministerstvo pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, ...

(11)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo ...

(12)

Tomu, kto nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa ...

(13)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 39
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
zničí, poškodí alebo znehodnotí geologické dielo, vzorky a hmotnú geologickú dokumentáciu podľa ...
b)
zničí, poškodí alebo znehodnotí pozorovacie stanice a skúšobné zariadenia podľa § 2 ods. 4 ...
c)
zničí, poškodí alebo znehodnotí geologické dielo a geologický objekt podľa § 31,
d)
neoprávnene vstúpi do geologického diela a geologického objektu podľa § 29.
(2)

Priestupku sa dopustí odborne spôsobilá osoba, ak neoznámi zmenu údajov uvedených v preukaze o ...

(3)

Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

(4)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva a pokuty za ne ukladá obvodný úrad životného prostredia. ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.51)

§ 40
Iné sankcie
(1)

Ministerstvo odníme preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 9 fyzickej osobe, ak zistí jej rozhodujúci ...

(2)

Fyzická osoba, ktorej bol odňatý preukaz o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1, môže požiadať ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,52) ak tento zákon ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní52) sa nevzťahuje na

a)
overovanie odbornej spôsobilosti podľa § 9,
b)
schvaľovanie projektu geologickej úlohy podľa § 12 ods. 4,
c)
schvaľovanie zmeny projektu geologickej úlohy a zámeny prác podľa § 14 ods. 6,
d)
posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ podľa § 18,
e)
posudzovanie ponúk a výber držiteľa prieskumného územia podľa § 28 ods. 4,
f)
prevod geologických diel alebo geologických objektov na využitie na iné účely podľa § 33.
§ 41a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon geologických prác podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o geologické oprávnenie, ...

§ 42
Zhotovitelia geologických prác

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona má v ...

§ 43
Doterajšie prieskumné územia
(1)

Prieskumné územia určené podľa doterajších predpisov sa považujú za prieskumné územia alebo ...

(2)

Prieskumné územia určené na vybrané geologické práce podľa doterajších predpisov sa považujú ...

§ 43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa ...

§ 44
Geologické oprávnenia
(1)

Geologické oprávnenia vydané do 31. decembra 2007 podľa doterajších predpisov sa považujú za ...

(2)

Geologické oprávnenia vydané na geologický prieskum na špeciálne účely podľa doterajších ...

§ 45
Preukazy o odbornej spôsobilosti
(1)

Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za preukazy o ...

(2)

Preukazy o odbornej spôsobilosti udelené na odbornú spôsobilosť na druhy geologických prác uvedené ...

§ 45a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2011

Konanie o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov ...

§ 45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2013, dokončí ministerstvo podľa zákona ...

(2)

Úhrady za prieskumné územia určené podľa zákona účinného do 31. októbra 2013 sa počas doby ...

(3)

Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred 1. novembrom ...

(4)

Záverečnú správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, ktorá nebola schválená ...

(5)

Geologické oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za geologické oprávnenia ...

(6)

Ustanovenie § 25 ods. 7 v znení účinnom od 1. novembra 2013 sa nevzťahuje na prieskumné územia, ...

§ 45c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 45d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017

Zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) je povinný zapísať sa do registra partnerov ...

§ 45e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2017

Ustanovenie § 45d sa od 1. júla 2017 neuplatňuje.

§ 45f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019.

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa tohto zákona ...

§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 47
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický ...

§ 48
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 569/2007 Z. z.

  VZOREC NA URČENIE ÚHRADY ZA GEOLOGICKÉ DIELO

  Vzorec na určenie úhrady za geologické dielo financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných ...

  U = C × 0, 8 – (n × 1/x × C × 0, 8),

  pričom

  U = úhrada za geologické dielo

  C = celkové náklady na realizáciu geologického diela

  0,8 = koeficient vyjadrujúci opotrebovanie geologického diela v priebehu geologických prác

  x = predpokladaná životnosť geologického diela v rokoch, pričom predpokladaná životnosť vrtu ...

  n = počet celých rokov od ukončenia geologického diela do roku jeho prevodu.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 569/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 21 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ...
 • 2)  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 3)  § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...
 • 4)  § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 4a)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 5a)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5b)  Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej ...
 • 6)  § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ...
 • 8)  § 21 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 10)  § 300 až 310 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 10a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11a)  § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 11b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z., § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. ...
 • 12)  § 179 Civilného mimosporového poriadku.
 • 12a)  § 2 písm. d) a § 8 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 15)  § 829 až 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 • 16)  § 536 až 565 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 18)  § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 19)  § 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 489/1991 Zb.
 • 20)  § 13, 14 a 14a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
 • 23a)  Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 24)  § 32 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 25)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 25a)  § 26 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25b)  § 34 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25c)  § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení ...
 • 26)  § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 26b)  Napríklad § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 26c)  § 6 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 27)  § 36 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27b)  § 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 28)  § 24 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 28c)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 30)  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, § 2 písm. ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení ...
 • 32)  § 10 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 33)  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 34)  § 36 a 37 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
 • 34a)  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...
 • 34b)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 34c)  § 35 a 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34d)  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne ...
 • 36)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku ...
 • 37)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37a)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 37b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 38)  Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 41)  § 15 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 42)  § 17 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 43)  § 3, 6, 11, 12, 15, 17, 24 a 31 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
 • 45)  § 4 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ...
 • 46)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 14a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 49)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 49a)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 49b)  § 4c ods. 6 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 51)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 53)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 54)  § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 55)  § 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore