Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 01.10.1990
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD7DS6EUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 401/1990 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 115/2023


§ 3
Územie mesta

(1)
Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v štatúte.
(2)
Mesto sa člení na mestské časti. Mestské časti vytvára, zrušuje, zlučuje alebo rozdeľuje mesto štatútom. Na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej vety je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (§ 18 ods. 2). Návrh na uznesenie podľa druhej vety nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta.
(3)
Uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí, ak sa Rada starostov do 60 dní odo dňa jeho schválenia neuznesie na jeho odmietnutí.
(4)
Ak Rada starostov uznesenie podľa odseku 2 odmietne, môže ho mestské zastupiteľstvo opätovne prerokovať a trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva prijať. V takom prípade uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí aj napriek jeho odmietnutiu Radou starostov. Opätovne prijaté uznesenie podľa odseku 2 Rada starostov nemôže odmietnuť.
(5)
Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie podľa odseku 2 do 60 dní od jeho odmietnutia Radou starostov opätovne neprijme, môže byť rovnaký návrh uznesenia predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí.
(6)
Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví štatút. Zmeny hraníc mestských častí iné ako podľa odseku 2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením, ktoré nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
(7)
Ak uznesenie prijaté podľa odseku 2 vyžaduje zmenu v zákonoch, ktorými je na mestské časti prenesený výkon štátnej správy, oznámi to primátor mesta do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa opätovného prijatia podľa odseku 4 vláde Slovenskej republiky; po doručení tohto oznámenia vláda bez zbytočného odkladu predloží Národnej rade Slovenskej republiky zodpovedajúci návrh zákona.
zobraziť paragraf
§ 7a
Rada starostov

(1)
Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu mestskej časti počas jeho neprítomnosti zastupuje v Rade starostov zástupca starostu príslušnej mestskej časti. Rada starostov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.
(2)
Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva a riadi jej zasadania; zasadanie musí predseda zvolať bezodkladne, ak o to požiada aspoň tretina jej členov. Rada starostov môže predsedu kedykoľvek odvolať z funkcie. Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady starostov. Za predsedu Rady starostov nemôže byť zvolený zástupca starostu.
(3)
Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu (§ 10 ods. 3); na ten účel
a)
predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo je povinné stanovisko Rady starostov prerokovať pred rozhodnutím o veci,
c)
môže odmietnuť uznesenie mestského zastupiteľstva prijaté podľa § 3 ods. 2,
d)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a) okrem vytvorenia, zrušenia, zlúčenia alebo rozdelenia mestských častí, písmen c) až e) môže predložiť v lehote do 15 dní odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli svoje pripomienky a požiadať mestské zastupiteľstvo o ich opätovné prerokovanie a schválenie.
(4)
Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.
zobraziť paragraf
§ 8a
Referendum mestskej časti

(1)
Miestne zastupiteľstvo vyhlási referendum mestskej časti, ak ide o
a)
petíciu skupiny obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
odvolanie starostu,
c)
prípady, v ktorých to ustanovuje štatút.
(2)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mestskej časti o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti.
(3)
O vyhlásení referenda podľa odseku 2 musí byť rozhodnuté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.
zobraziť paragraf
§ 10
Mestské zastupiteľstvo

(1)
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mesta. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti mestského zastupiteľstva, neupravené týmto zákonom, sa riadia osobitným zákonom.1g)
(2)
Mestské zastupiteľstvo má 41 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2) Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
(3)
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené
a)
schvaľovať štatút a jeho zmeny,
b)
uznášať sa na nariadeniach mesta,
c)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
d)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet mesta a emisiu komunálnych dlhopisov a určiť rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať primátor,
e)
schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
f)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,2a)
g)
rozhodovať o prijatí návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky alebo o založení majetku mesta v prospech prijatej návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky,
h)
schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností, zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, uzatvorenie zmluvy, zriadenie združenia alebo založenie medzinárodnej spolupráce podľa osobitného zákona,1c)
i)
vyhlasovať referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
j)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnických osobách,
k)
určiť plat primátora podľa osobitného zákona,2aa)
l)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, ako aj určiť mu plat a schvaľovať mu odmenu,2ab)
m)
schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
n)
udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
o)
ustanoviť erb mesta, vlajku a zástavu mesta, pečať mesta prípadne znelku mesta.
(4)
Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. d), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a) okrem vytvorenia, zrušenia, zlúčenia alebo rozdelenia mestských častí, písmen c) až e) môžu nadobudnúť účinnosť, len ak ich mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje a opätovne schváli.
(5)
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
zobraziť paragraf
§ 18
Štatút

(1)
Štatút je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý bližšie upravuje základné úlohy mesta, vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom, pri plnení samosprávnych pôsobností, najmä
a)
určenie jednotlivých mestských častí a vymedzenie ich hraníc,
b)
zoznam katastrálnych území, ktoré tvoria územie mesta,
c)
zásady deľby samosprávnych pôsobností medzi mesto a mestské časti,
d)
povinnosti a rozsah oprávnení mestských častí a právnických osôb zriadených alebo založených mestom, pri zabezpečovaní úloh samosprávy mesta, ktorými boli poverení,
e)
zásady hospodárenia s majetkom mesta, podrobnejšiu úpravu rozsahu oprávnení a povinností pri správe zvereného majetku mesta a pri nakladaní s ním, v súlade s osobitným zákonom,6a)
f)
druh a rozsah majetku mesta, ktorý môže byť zverený mestským častiam, podmienky odňatia majetku mestským častiam, ktorý im bol zverený do správy,
g)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestským častiam len schváleniu miestnymi zastupiteľstvami mestských častí po udelení predchádzajúceho súhlasu primátora,
h)
deľbu samosprávnych pôsobnosti mesta na mestské časti,
i)
finančné a rozpočtové vzťahy mesta a mestských častí,
j)
verejné ocenenia mesta,
k)
a ďalšie najdôležitejšie veci samosprávy mesta.6b)
(2)
Na prijatie štatútu, zmenu štatútu alebo zrušenie štatútu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023


Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore