Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.06.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD3DS8EUPP1ČL0

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.06.2023 do 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 669/2007 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 159/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a rýchlostných ciest uvedených v prílohách č. 1 a 2 vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“). Ustanovenie § 1a sa vzťahuje len na diaľnice uvedené v prílohe č. 2.

§ 1a

Začiatkom prípravy investície pri stavbe diaľnice je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať; začiatkom prípravy investície je na účely tohto zákona

a)

zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

b)

zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné konanie,

c)

vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu.1a)

§ 2
(1)

V žiadosti o stavebné povolenie stavebník okrem všeobecných náležitostí podania2) a náležitosti podľa stavebných predpisov3) uvedie

a)

zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku,

b)

zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena a) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

(2)

Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú

a)

doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom,

b)

doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,

c)

predbežné geometrické plány na nové parcely.

(3)

Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(4)

Ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, alebo nemá k pozemku iné právo, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia priloží doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení.4a)

(5)

Ak stavebník nie je vlastníkom stavby, ktorá má byť pri stavbe diaľnice asanovaná, alebo nemá k stavbe iné právo, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia priloží doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení.

§ 3
(1)

Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

(2)

Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.

(3)

Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.

(4)

Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.

(5)

Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb,4b) ktoré majú byť asanované.

(6)

Rozhodnutie o umiestnení stavby4ba) diaľnice platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo vykonateľnosť, ak stavebný úrad v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka neurčil dlhšiu lehotu; rozhodnutie o umiestnení stavby nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

§ 4
(1)

Ak sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho webovom sídle.

(2)

Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania sa zverejňuje aj na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného úradu.

(3)

Stavebník je pred vydaním stavebného povolenia povinný preukázať, že je vlastníkom pozemnej stavby, ktorá má byť pri stavbe diaľnice asanovaná, alebo má k pozemnej stavbe iné právo.

(4)

Ak stavebník pred vydaním stavebného povolenia nepreukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, alebo že má k pozemku iné právo, alebo že je vlastníkom inej ako pozemnej stavby, ktorá má byť pri stavbe diaľnice asanovaná, alebo že má k inej ako pozemnej stavbe iné právo, stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ak bolo začaté vyvlastňovacie konanie podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní, ktorého predmetom je vyvlastnenie takéhoto pozemku alebo stavby.

(5)

Na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník uskutočňovať stavbu diaľnice podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8.

(6)

Inú ako pozemnú stavbu, ku ktorej stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník podľa stavebného povolenia asanovať až po tom, ako sa stane vlastníkom stavby alebo k stavbe nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8.

(7)

Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.

(8)

Odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť, ak stavebník pred vydaním stavebného povolenia preukázal, že má vlastnícke alebo iné právo4) k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo podal návrh na vyvlastnenie takého pozemku podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení alebo má priznanú predbežnú držbu takého pozemku podľa tohto zákona alebo má vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktorá má byť asanovaná.

(9)

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou diaľnice nezačalo do piatich rokov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka predĺžiť platnosť stavebného povolenia najviac o päť rokov. Lehota na začatie stavby diaľnice na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo a ktorý je predmetom vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, počas trvania vyvlastňovacieho konania neplynie.

(10)

Ak pri stavbe diaľnice je realizované vedenie elektronickej komunikačnej siete, elektrické, vodovodné, kanalizačné a iné vedenie ako vyvolaná úprava,4c) vzniká vo verejnom záujme na účely tohto zákona k pozemkom dotknutým realizáciou tohto vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníka vedenia elektronickej komunikačnej siete, elektrického, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na predčasné užívanie4d) alebo kolaudačného rozhodnutia4e) pre toto vedenie podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností4f) je povinný podať stavebník. Prílohou návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je úradne overený geometrický plán,4g) právoplatné povolenie na predčasné užívanie alebo kolaudačné rozhodnutie a súhlas budúceho vlastníka siete. Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo, stanovenú na základe znaleckého posudku;4h) náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena stavebníkom. Primeranú náhradu uhradí vlastníkovi nehnuteľnosti stavebník. Nárok na primeranú náhradu možno uplatniť u stavebníka do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena stavebníkom dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Stavebník je povinný najneskôr do troch mesiacov písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

(11)

Pri stavbe diaľnice sa kolaudačné konanie zlúči s konaním o zmene stavby pred dokončením vždy, ak sa skutočným realizovaním zmeny stavby podstatne nemení účel stavby diaľnice a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre stavbu diaľnice.

(12)

Stavebný úrad pokračuje v stavebnom konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením aj v prípade, ak sa predmet stavebného konania alebo konania o zmene stavby pred dokončením stane navrhovanou činnosťou alebo zmenou navrhovanej činnosti,4i) ktorá je predmetom povoľovania. Stavebný úrad v takom prípade vydá rozhodnutie až po právoplatnosti povolenia pre navrhovanú činnosť alebo zmenu navrhovanej činnosti.

§ 5
(1)

Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov5) aj

a)

údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,

b)

statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

(2)

Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o časovo obmedzenom predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

§ 6
(1)

Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

(2)

Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

(3)

Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu, ktoré sú v čase výkupu využívané na bývanie alebo nebytovej budovy, ak je v čase výkupu využívaná na určený účel, možno poskytnúť aj vo výške východiskovej hodnoty,7a) ak je táto hodnota vyššia ako náhrada za vyvlastnenie7a) ak je kúpna zmluva uzatvorená pred začatím vyvlastňovacieho konania.

(4)

Náhradu za výkup stavby podľa odseku 1 nie je možné poskytnúť súčasne s náhradou za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy podľa odseku 3.

(5)

Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie8) považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

§ 7

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického plánu orgánom geodézie použije predbežný geometrický plán vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie,9) v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla vzniknuté odčlenením časti pozemkov so samostatným parcelným číslom.

§ 7a
(1)

Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.4)

(2)

Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v geometrickom pláne.

§ 8
(1)

Ak sa vedie vyvlastňovacie konanie podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, môže vyvlastňovací orgán na návrh vyvlastniteľa vydať rozhodnutie o predbežnej držbe, ktorým prizná vyvlastniteľovi predbežnú držbu vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby (ďalej len „predbežná držba“). Predbežnú držbu možno vyvlastniteľovi priznať vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutí účelu vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním doterajších práv vyvlastňovaného.

(2)

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania môže obsahovať aj údaj o tom, či vyvlastniteľ navrhuje predbežnú držbu; v takom prípade sa v návrhu vymedzia práce, ktoré je potrebné na vyvlastňovanom pozemku alebo vyvlastňovanej stavbe (ďalej len „vyvlastňovaná nehnuteľnosť“) vykonať. Vyvlastniteľ môže navrhnúť predbežnú držbu aj po začatí vyvlastňovacieho konania. Vyvlastňovací orgán nariadi ústne pojednávanie bezodkladne po podaní návrhu.

(3)

Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 7 pracovných dní po ústnom pojednávaní.

(4)

V rozhodnutí o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vymedzí rozsah prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti. Prácami podľa predchádzajúcej vety môžu byť iba práce v súlade so stavebným povolením na stavbu diaľnice, po uskutočnení ktorých je možné navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu. Predbežnú držbu nadobudne vyvlastniteľ v deň určený v rozhodnutí o predbežnej držbe, nie však skôr ako v deň doručenia rozhodnutia o predbežnej držbe vyvlastňovanému.

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.

(6)

Nadobudnutím predbežnej držby má vyvlastniteľ právo držby vyvlastňovanej nehnuteľnosti a jej užívania za účelom vykonania prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe; na predbežnú držbu sa ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka nepoužije. Vyvlastniteľ môže navrhnúť zmenu rozsahu prác vymedzeného v rozhodnutí o predbežnej držbe. Na rozhodnutie o zmene rozsahu prác podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o rozhodovaní o predbežnej držbe s výnimkou ustanovení odseku 8. Počas trvania predbežnej držby sa práva z nájomných zmlúv a vecných bremien k vyvlastňovanej nehnuteľnosti alebo jej časti neuplatňujú, okrem zákonného vecného bremena.

(7)

Ak vyvlastniteľ alebo osoba, ktorá je stavebníkom, alebo osoba, na ktorú boli prevedené alebo prešli práva a povinnosti zo stavebného povolenia vydaného pre stavbu diaľnice, nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe do jedného roka odo dňa jej nadobudnutia, alebo ak stavebné povolenie na stavbu diaľnice bolo zrušené alebo stratilo platnosť, vyvlastňovací orgán rozhodne na návrh vyvlastňovaného, že predbežnú držbu vyvlastňovanej nehnuteľnosti zrušuje. Odvolanie vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. Po zrušení predbežnej držby je vyvlastniteľ povinný navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a odovzdať vyvlastňovanému; tým nie je dotknuté právo vyvlastňovaného na náhradu spôsobenej škody.

(8)

Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa nadobudnutím predbežnej držby neuplatňujú, majú za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu. Vyvlastňovanému sa poskytuje finančná náhrada vo výške všeobecnej hodnoty nájmu určenej znaleckým posudkom. Oprávnenému z vecného bremena sa poskytuje finančná náhrada vo výške všeobecnej hodnoty dočasného obmedzenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu určenej znaleckým posudkom. O finančnej náhrade rozhodne vyvlastňovací orgán samostatným výrokom v rozhodnutí o vyvlastnení. Ak vyvlastňovací orgán nerozhodne o vyvlastnení do 1 roka odo dňa doručenia rozhodnutia o predbežnej držbe vyvlastňovanému alebo oprávnenému z vecného bremena, rozhodne o finančnej náhrade samostatným rozhodnutím.

§ 9
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou diaľnice sa vzťahujú stavebné predpisy4a) a osobitný predpis.13)

(2)

V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. 2, § 59 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní a § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 3 písm. a) a f), § 67 ods. 2 stavebného zákona.

(3)

Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

(4)

Kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe, rozhodnutiu o vyvlastnení, územnému rozhodnutiu na stavbu diaľnice alebo stavebnému povoleniu na stavbu diaľnice má odkladný účinok; ustanovenia § 446 ods. 1 a § 447 ods. 1 Správneho súdneho poriadku sa nepoužijú.

§ 9a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)

Územné konania a stavebné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012.

(2)

Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.

(3)

Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám,4) je stavebník povinný tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že pokus získať uvedené práva dohodou v lehote podľa predchádzajúcej vety bol bezvýsledný14) alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.4a) Vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám je stavebník povinný preukázať najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania diaľnice sú aj doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom a stavbám, ku ktorým tieto práva neboli v stavebnom konaní preukázané.

(4)

Na účely podľa odseku 3 možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke právo aj k pozemkom alebo stavbám, ktorých sa týka stavebné povolenie vydané pred 26. júlom 2011, a na účely vydania ktorého stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám, pred jeho vydaním.

(5)

Ak stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3, má vlastník pozemku alebo stavby právo na finančnú náhradu vo výške obvyklého nájmu za užívanie pozemku alebo stavby za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do prevodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice dohodou alebo prechodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice vyvlastnením. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady treba uplatniť u stavebníka v lehote do 28. februára 2013, inak právo zaniká.

§ 9b - Prechodné ustanovenia
(1)

Stavebné konania a konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 9c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 9d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2023
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: „Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 669/2007 Z. z.

  ZOZNAM DIAĽNIC

  D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina

  D2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Kúty – Malacky – Bratislava – štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko

  D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

  D4 štátna hranica Rakúska republika/Slovenská republika – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica Slovenská republika/Rakúska republika

  R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

  R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

  R3 št. hranica Maďarsko/Slovenská republika Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

  R4 št. hranica Maďarsko/Slovenská republika - Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

  R5 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika Svrčinovec – križovatka s D3

  R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika Lysá pod Makytou – Púchov

  R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

  R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 669/2007 Z. z.

  ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC

  D1 Turany – Hubová

  D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

  D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – štátna hranica Slovenská republika/Poľsko

  R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

  R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – Šahy – Krupina – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

  R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Slovenská republika/Poľsko

  R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Lysá pod Makytou – Púchov.

Poznámky

 • 1)

  § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 1a)

  § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

 • 3)

  § 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.§ 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 • 4)

  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 4a)

  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4ba)

  § 40 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 199/1995 Z. z.

 • 4c)

  § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 4d)

  § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

 • 4e)

  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 4f)

  § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4g)

  § 24 ods. 1. písm. g), § 67 ods. 4 a § 79l ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4h)

  Bod F.2 prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

 • 4i)

  § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 79 zákona č. 50/1976 Zb.§ 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

 • 6)

  § 111b zákona č. 50/1976 Zb.

 • 7)

  § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 7a)

  § 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 • 8)

  § 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 9)

  § 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • 10)

  § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

 • 11)

  § 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

 • 12)

  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 17 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 4 zákona č. 282/2015 Z. z.

 • 15)

  § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore