Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 11.02.2019


Platnosť od: 02.02.2002
Účinnosť od: 11.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD365 DS10 EU PP4 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 11.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2002 s účinnosťou od 11.02.2019 na základe 34/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane pamiatkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov ...

(2)

Tento zákon ďalej upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné ...

(2)

Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, ...

(3)

Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá ...

(4)

Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt ...

(5)

Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších ...

(6)

Archeologické nálezisko je nehnuteľná vec na topograficky vymedzenom území s odkrytými alebo neodkrytými ...

(7)

Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, ...

DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA OCHRANU PAMIATKOVÉHO FONDU

§ 3
Orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu

Orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu sú:

a)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

b)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad"),

c)

krajské pamiatkové úrady.

§ 4
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy3) na ochranu pamiatkového fondu

a)
vypracúva koncepciu ochrany pamiatkového fondu a určuje hlavné smery a stratégiu ochrany kultúrnych ...
b)
predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") koncepčné návrhy a odporúčania na riešenie ...
c)
usmerňuje činnosť pamiatkového úradu,
d)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu,
e)
vykonáva štátny pamiatkový dohľad svojou pamiatkovou inšpekciou,
f)
preskúmava rozhodnutia pamiatkového úradu vydané v správnom konaní,
g)
utvára podmienky dotačného a viaczdrojového systému financovania záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok. ...
(2)

Pri plnení úloh ministerstvo

a)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany ...
b)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných štruktúr na úseku ochrany pamiatkového ...
§ 5
Pamiatková inšpekcia ministerstva
(1)

Pamiatková inšpekcia ministerstva (ďalej len „pamiatková inšpekcia")

a)
dozerá v rámci štátneho pamiatkového dohľadu, ako príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ...
b)
dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú tento zákon a ...
c)
dohliada na stav kultúrnych pamiatok a na dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových ...
d)
kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.
(2)

Pamiatková inšpekcia pri plnení úloh spolupracuje najmä s pamiatkovým úradom, krajskými pamiatkovými ...

§ 6
Pamiatková rada
(1)

Pamiatková rada je odborný poradný a iniciatívny orgán ministerstva pre zásadné otázky ochrany pamiatkového ...

(2)

Pamiatková rada prerokúva a posudzuje najmä koncepcie a stratégiu ochrany pamiatkového fondu a zásadné ...

(3)

Členov Pamiatkovej rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister"); ...

(4)

Funkčné obdobie člena Pamiatkovej rady je trojročné.

(5)

Členstvo v Pamiatkovej rade je dobrovoľné a nezastupiteľné. Člen Pamiatkovej rady má nárok na úhradu ...

(6)

Podrobnosti o činnosti Pamiatkovej rady upraví jej štatút, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7
Archeologická rada
(1)

Archeologická rada je odborný poradný orgán ministerstva pre archeologické výskumy, archeologické nálezy ...

(2)

Archeologická rada najmä

a)
posudzuje žiadosti právnických osôb na vydanie oprávnení na vykonávanie archeologických výskumov,
b)
hodnotí podmienky a kvalitu vykonávaných výskumov.
(3)

Členov Archeologickej rady vymenúva a odvoláva minister; vymenúva ich z odborníkov z odboru archeológie ...

(4)

Funkčné obdobie člena Archeologickej rady je trojročné.

(5)

Členstvo v Archeologickej rade je dobrovoľné a nezastupiteľné. Člen Archeologickej rady má nárok na ...

(6)

Podrobnosti o činnosti Archeologickej rady upraví jej štatút, ktorý vydá ministerstvo.

§ 8
Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu
(1)

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej len ...

(2)

Komisia najmä

a)
posudzuje žiadosti fyzických osôb na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 35a,
b)
predkladá ministerstvu návrhy na vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...
(3)

Členov komisie vymenúva a odvoláva minister; vymenúva ich z odborníkov v oblasti jednotlivých druhov ...

(4)

Podrobnosti o činnosti komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9
Zriadenie, organizácia a pôsobnosť Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a krajských pamiatkových ...
(1)

Na výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu sa zriaďuje Pamiatkový úrad Slovenskej ...

(2)

Pamiatkový úrad je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pamiatkový úrad je rozpočtová organizácia ...

(3)

Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou vo veciach zverených mu týmto zákonom. ...

(4)

Pamiatkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého po prerokovaní s Pamiatkovou ...

(5)

Krajský pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. ...

(6)

Krajský pamiatkový úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(7)

Krajský pamiatkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny ...

(8)

Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady vykonávajú štátny pamiatkový dohľad nad dodržiavaním ustanovení ...

(9)

Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady môžu na posúdenie odborných otázok v oblasti ochrany pamiatkového ...

§ 10
Pamiatkový úrad
(1)

Pamiatkový úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických ...

(2)

Pamiatkový úrad

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými ...
b)
rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu, ...
c)
zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
d)
schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované podľa § 11 ods. 2 písm. b),
e)
rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní9) vo veciach zverených mu týmto zákonom na úseku ochrany ...
f)
preskúmava záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov,
g)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov a preskúmava ich rozhodnutia ...
h)
plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
i)
vedie archív10) v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
j)
zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové, reštaurátorské a analyticko-technologické ...
k)
zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce,
l)
vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
m)
poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským pamiatkovým úradom,
n)
spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu ...
o)
podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a ...
p)
poskytuje výpisy a elektronické odpisy10a) z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný ...
q)
vydáva pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní a súdov odborné posudky ...
r)
zastupuje štát ako poškodenú stranu v trestnom konaní v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona,
s)
vydáva odborné stanovisko o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu.10aa) ...
(3)

Pamiatkový úrad môže na vykonávanie činností podľa odseku 2 písm. j) až l) zriadiť právnickú osobu podľa ...

§ 11
Krajský pamiatkový úrad
(1)

Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach ...

(2)

Krajský pamiatkový úrad

a)
vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu, ...
b)
vypracúva a vydáva zásady ochrany pamiatkového územia, vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej ...
c)
usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, ...
d)
rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská ...
e)
spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi ...
f)
zabezpečuje v období krízovej situácie,10b) mimoriadnej situácie11) a podľa § 31 ods. 4 dočasnú odbornú ...
g)
poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,
h)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane pamiatkového ...
i)
ukladá pokuty podľa § 42 a 43.
§ 12
Štátny pamiatkový dohľad
(1)

Osoby, ktoré podľa § 5, 10 a 11 plnia úlohy štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, sú pri ...

a)
vstupovať na archeologické náleziská, do priestorov nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na nehnuteľnosti ...
b)
vstupovať do priestorov, v ktorých oprávnené právnické osoby podľa § 36 ods. 4 zabezpečujú uloženie ...
c)
vyzvať toho, kto vykonáva nepovolenú obnovu kultúrnej pamiatky alebo nepovolenú úpravu nehnuteľnosti ...
d)
požadovať predloženie hnuteľnej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na dokumentačné účely alebo ...
e)
vyžadovať od právnických osôb a fyzických osôb potrebnú súčinnosť, najmä vyjadrenia a informácie, ktoré ...
f)
použiť technické prostriedky na zhotovenie dokumentácie a vyhotoviť písomný záznam o zistených skutočnostiach. ...
(2)

Pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu sú osoby podľa odseku 1 povinné

a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo krajského ...
b)
zachovávať mlčanlivosť vo veciach, o ktorých sa pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu dozvedeli.
(3)

Orgány verejnej správy, vlastníci kultúrnych pamiatok a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktorých ...

§ 13
Samosprávny kraj

Samosprávny kraj vo svojom územnom obvode utvára podmienky na ochranu pamiatkového fondu, vyjadruje ...

§ 14
Obec
(1)

Obec utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu ...

(2)

Obec

a)
dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade s týmto zákonom,
b)
koordinuje budovanie technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím,
c)
spolupôsobí pri zabezpečovaní úprav uličného interiéru a uličného parteru, drobnej architektúry, historickej ...
d)
podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane pamiatkového fondu,
e)
na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu pamiatkového fondu na území obce.14)
(3)

Obec môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich ...

(4)

Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností ...

TRETIA ČASŤ

PAMIATKOVÝ FOND A OCHRANNÉ PÁSMO

§ 15
Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky
(1)

Pamiatkový úrad vyhlasuje za kultúrnu pamiatku hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú ...

(2)

Podklady na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku vypracuje

a)
krajský pamiatkový úrad,
b)
pamiatkový úrad,
c)
krajský pamiatkový úrad v spolupráci s inou odbornou inštitúciou alebo
d)
pamiatkový úrad v spolupráci s inou odbornou inštitúciou.
(3)

Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je účastníkom konania. Ak ...

(4)

Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je povinný od doručenia ...

a)
chrániť vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky ...
b)
poskytnúť na písomnú výzvu krajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné údaje o veci ...
(5)

Pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku alebo o zamietnutí ...

§ 16
Vyhlasovanie pamiatkovej rezervácie
(1)

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou ...

(2)

Pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva vláda nariadením, v ktorom vymedzí jej územie. ...

§ 17
Vyhlasovanie pamiatkovej zóny
(1)

Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými ...

(2)

Pamiatkovú zónu vyhlasuje na návrh pamiatkového úradu ministerstvo rozhodnutím, v ktorom vymedzí jej ...

§ 18
Vyhlasovanie ochranného pásma
(1)

Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej ...

(2)

Ochranné pásmo vyhlasuje na základe stanoviska obce pamiatkový úrad rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho ...

§ 19

Pamiatkový úrad v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vyhlasuje územie ...

§ 20
Zmena alebo zrušenie vyhlásenia kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ochranného ...
(1)

Ak nastanú nové skutočnosti, môže pamiatkový úrad vyhlásenie kultúrnej pamiatky alebo vláda vyhlásenie ...

(2)

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení vyhlásenia podľa § 15 a 17 môže príslušný orgán viazať na odôvodnené ...

(3)

Krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad vypracúva podklady na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zašle príslušný orgán na ochranu pamiatkového fondu aj orgánom, ktorým zaslal ...

§ 21
Zápis do Zoznamu svetového dedičstva
(1)

Kultúrnu pamiatku alebo pamiatkové územie môže ministerstvo z vlastného podnetu, na podnet pamiatkového ...

(2)

Ministerstvo oznamuje zápis do Zoznamu svetového dedičstva v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

§ 22
Ústredný zoznam
(1)

Ústredný zoznam vedie pamiatkový úrad.

(2)

Ústredný zoznam sa člení na

a)
register hnuteľných kultúrnych pamiatok,
b)
register nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
c)
register pamiatkových rezervácií,
d)
register pamiatkových zón.
(3)

Pamiatkový úrad vykoná zápis do ústredného zoznamu najneskôr do 30 dní od vyhlásenia veci za kultúrnu ...

(4)

Pamiatkový úrad vyznačí v príslušnom registri,

a)
či sa nehnuteľná kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom ...
b)
či má nehnuteľná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna vyhlásené ochranné pásmo, ...
c)
či je kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna zapísaná v Zozname svetového dedičstva, ...
d)
premiestnenie kultúrnej pamiatky do zbierkového fondu múzea alebo galérie.
(5)

Ak bolo zrušené vyhlásenie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku, vyhlásenie územia ...

(6)

Krajský pamiatkový úrad na základe výpisu z ústredného zoznamu vedie zoznam pamiatkového fondu vo svojom ...

§ 23
Predkupné právo štátu na kúpu kultúrnej pamiatky
(1)

Ak vlastník zamýšľa predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju ponúknuť na kúpu ...

(2)

Ak štát ponuku prijme, je ministerstvom určená štátna organizácia povinná do 90 dní odo dňa prijatia ...

(3)

Štát musí zaplatiť za kultúrnu pamiatku cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak štát ...

(4)

Ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká.

§ 24
Premiestnenie kultúrnej pamiatky
(1)

Hnuteľnú kultúrnu pamiatku možno trvalo premiestniť iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového ...

(2)

Hnuteľnú kultúrnu pamiatku možno premiestniť bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, ak bezprostredne ...

(3)

Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej časť možno premiestniť iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového ...

(4)

Ak krajský pamiatkový úrad nepovolí vlastníkovi premiestnenie hnuteľnej kultúrnej pamiatky, patrí vlastníkovi ...

§ 25

Kultúrne pamiatky vo vzťahu k zahraničiu

(1)

Kultúrnu pamiatku alebo jej časť nemožno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky.22)

(2)

Kultúrnu pamiatku alebo jej časť možno z územia Slovenskej republiky dočasne vyviezť, najdlhšie na dva ...

(3)

Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti obsahuje identifikačné údaje ...

(4)

Ministerstvo môže vydanie povolenia na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti viazať na uzavretie ...

(5)

Žiadateľ je povinný vrátenie kultúrnej pamiatky alebo jej časti na územie Slovenskej republiky bezodkladne ...

(6)

Vec pamiatkovej hodnoty, ktorá bola na územie Slovenskej republiky zapožičaná cudzím štátom, ktorý vyhlásil, ...

(7)

Dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti z colného územia Európskej únie sa vykonáva podľa osobitných ...

§ 26
Návratné konanie
(1)

Ministerstvo začne bezodkladne konanie o vrátení nezákonne vyvezenej kultúrnej pamiatky po tom, čo sa ...

(2)

Ministerstvo začne bezodkladne konanie o nezákonne dovezenej veci pamiatkovej hodnoty na územie Slovenskej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU

§ 27
Základná ochrana kultúrnej pamiatky
(1)

Základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, ...

(2)

V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ...

§ 28
Práva a povinnosti vlastníka
(1)

Vlastník kultúrnej pamiatky má právo

a)
požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany ...
b)
požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok alebo o poskytnutie štátnej pomoci24) na zachovanie ...
c)
na primeranú náhradu preukázateľnej ujmy, ktorá mu vznikne aplikáciou tohto zákona alebo rozhodnutím ...
(2)

Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný

a)
vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky,
b)
užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou,
c)
oznámiť zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na kultúrnu pamiatku sa vzťahuje režim ochrany ...
d)
umožniť zamestnancom orgánu na ochranu pamiatkového fondu a oprávneným osobám po predložení služobného ...
e)
strpieť označenie kultúrnej pamiatky, ak tak rozhodol krajský pamiatkový úrad,
f)
strpieť sprístupnenie kultúrnej pamiatky, ak nie je obydlím, pre verejnosť podľa vopred určených podmienok, ...
g)
zabezpečiť osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky a na nevyhnutný čas zveriť hnuteľnú kultúrnu pamiatku ...
h)
zabezpečiť osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky, na nevyhnutný čas zveriť hnuteľnú kultúrnu pamiatku ...
(3)

Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť krajskému pamiatkovému úradu a obci

a)
bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie kultúrnej pamiatky,
b)
každú zamýšľanú zmenu využitia kultúrnej pamiatky, a ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, aj jej vypratanie, ...
c)
najneskôr do 30 dní každú uskutočnenú zmenu vlastníctva kultúrnej pamiatky.28)
(4)

Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou a ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, ...

a)
má právo požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci,
b)
je povinný s nehnuteľnosťou nakladať a užívať ju tak, aby neohrozoval pamiatkové hodnoty nehnuteľnej ...
§ 29
Základná ochrana pamiatkového územia
(1)

Základná ochrana pamiatkového územia je súhrn činností a opatrení, ktorými orgány štátnej správy a orgány ...

(2)

Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie ...

(3)

Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny obsahujú požiadavky na primerané funkčné ...

(4)

Miestne príslušný krajský pamiatkový úrad je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní územného ...

§ 30
Všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu
(1)

Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok podľa ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť za škodu podľa osobitného predpisu.29)

(3)

Umiestniť reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo technické zariadenie, ktoré nie je stavbou, ...

(4)

Záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej ...

§ 31
Konanie o náprave
(1)

Ak krajský pamiatkový úrad zistí, že vlastník nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky podľa ...

(2)

Ak sa na uskutočnenie nápravy vyžaduje prípravná dokumentácia, projektová dokumentácia alebo iné podklady, ...

(3)

Ak ide o ohrozenie kultúrnej pamiatky, nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo pamiatkového územia, ...

(4)

Ak vlastník hnuteľnej kultúrnej pamiatky nezabezpečí podmienky na jej zachovanie, ochranu pred poškodením, ...

PIATA ČASŤ

OBNOVA A REŠTAUROVANIE KULTÚRNEJ PAMIATKY A ÚPRAVA NEHNUTEĽNOSTI

§ 32
Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti
(1)

Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa tohto zákona je súbor špecializovaných umelecko-remeselných ...

(2)

Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť ...

(3)

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy priloží vlastník zámer obnovy, ktorý obsahuje identifikačné ...

(4)

V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z ...

(5)

Pred začatím novej stavby alebo úpravy pozemku alebo stavby, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou (ďalej ...

(6)

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území priloží vlastník ...

(7)

V rozhodnutí podľa odseku 5 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov ...

(8)

Projektovú dokumentáciu obnovy a projektovú dokumentáciu úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom území môže ...

(9)

Projektovú dokumentáciu vypracovanú podľa odseku 8 a každú jej zmenu je vlastník povinný v priebehu ...

(10)

Pred začatím obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území je vlastník povinný krajskému pamiatkovému ...

(11)

Pred začatím úpravy nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v ochrannom pásme, ...

(12)

V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení ...

(13)

V priebehu obnovy kultúrnej pamiatky a úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme vykonáva ...

(14)

Ak v priebehu obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten, kto ...

(15)

Vlastník je povinný jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy odovzdať bezplatne ...

§ 33
Reštaurovanie kultúrnej pamiatky
(1)

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo jej časti33) (ďalej len „reštaurovanie") je osobitným druhom ...

(2)

Reštaurovanie môže vlastník pripravovať iba na základe predchádzajúceho rozhodnutia krajského pamiatkového ...

(3)

K žiadosti o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie priloží vlastník zámer na reštaurovanie, ktorý obsahuje ...

(4)

Druh reštaurátorskej dokumentácie, rozsah reštaurátorských výskumov, druh, rozsah a podmienky vykonávania ...

(5)

Reštaurátorská dokumentácia je súčasťou reštaurovania a spracúva sa v dvoch stupňoch:

a)
správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie,
b)
dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
(6)

Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné rozhodnutie o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie; o správe ...

(7)

Reštaurovanie môže vykonávať

b)
člen Komory reštaurátorov33) alebo
c)
vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo. ...
(8)

V priebehu reštaurovania vykonáva krajský pamiatkový úrad štátny pamiatkový dohľad. Ak sa zistili nové ...

(9)

Ak v priebehu reštaurovania dôjde k novým skutočnostiam alebo k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, zodpovedný ...

(10)

Krajský pamiatkový úrad si po vydaní rozhodnutia ponechá jedno vyhotovenie návrhu na reštaurovanie na ...

(11)

Podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a o reštaurátorskej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 34
Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok
(1)

Ak vlastník nemôže čiastočne alebo úplne uhradiť náklady na obnovu alebo na reštaurovanie, môže požiadať ...

(2)

Vlastník v žiadosti o finančný príspevok priloží rozhodnutie krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy ...

(3)

Ministerstvo si môže vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu pre prípad, ak sa do desiatich ...

(4)

Príspevok podľa odseku 1 sa neposkytne, ak úhradu nevyhnutných nákladov možno zabezpečiť podľa iných ...

(5)

Štát môže vlastníkovi kultúrnej pamiatky poskytnúť aj nepriamu pomoc podľa osobitných predpisov.36)

ŠIESTA ČASŤ

PAMIATKOVÝ VÝSKUM A NÁLEZ

§ 35
Pamiatkový výskum
(1)

Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových ...

(2)

Pamiatkový výskum sa vykonáva na

a)
prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok,
b)
prípravu úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach,
c)
záchranu archeologických nálezov,
d)
vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
e)
vedecké účely a dokumentačné účely.
(3)

Pamiatkový výskum sa podľa zamerania člení na

a)
umelecko-historický výskum,
b)
architektonicko-historický výskum,
c)
urbanisticko-historický výskum,
d)
archeologický výskum.
(4)

Pamiatkový výskum sa podľa časového hľadiska člení na

a)
predstihový výskum, ktorý sa vykonáva pred začiatkom obnovy, stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej ...
b)
záchranný výskum, ktorý sa vykonáva pri stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti, pri zosuvoch ...
(5)

Pamiatkový výskum na vedecké účely a dokumentačné účely je na účely tohto zákona pamiatkový výskum, ...

(6)

Pred začatím pamiatkového výskumu na vedecké účely a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému ...

(7)

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum podľa odseku 4 rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet ...

§ 35a
Osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie pamiatkového výskumu
(1)

Pamiatkový výskum podľa tohto zákona, okrem archeologického výskumu, môže vykonávať fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa získava v týchto odboroch pamiatkového výskumu:

a)
umelecko-historický výskum,
b)
architektonicko-historický výskum,
c)
urbanisticko-historický výskum,
d)
archeologický výskum.
(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže získať fyzická osoba, ktorá

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore,
b)
preukáže odbornou skúškou teoretické vedomosti a odborné znalosti o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových ...
c)
má najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu a
d)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...
(4)

K žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá úradne osvedčená kópia dokladu o ...

(5)

Ministerstvo odníme osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ak vykonáva pamiatkový výskum ...

(6)

Ministerstvo zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

(7)

Podrobnosti o podmienkach získania a predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví ...

§ 36
Archeologický výskum a oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu
(1)

Archeologický výskum na účely tohto zákona je súhrn odborných nedeštruktívnych metód a deštruktívnych ...

(2)

Pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku ...

(3)

Krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby ...

(4)

Archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom ...

(5)

Ministerstvo vydá oprávnenie na archeologický výskum právnickej osobe, ktorá

a)
zabezpečuje vykonávanie archeologického výskumu prostredníctvom fyzických osôb s odbornou spôsobilosťou ...
b)
preukáže, že disponuje personálnym vybavením, materiálnym vybavením a priestorom, potrebným na vykonávanie ...
(6)

Fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. a), ktorá je zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere ...

(7)

Ministerstvo odníme právnickej osobe oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu, ak zanikli alebo ...

(8)

Ministerstvo zverejňuje zoznam právnických osôb oprávnených na vykonávanie archeologického výskumu na ...

§ 38
Financovanie pamiatkového výskumu
(1)

Náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom ...

(2)

Ak sa pamiatkový výskum vykonáva na stavbe alebo pri činnosti, ktorej uskutočnenie je verejným záujmom, ...

(3)

Pamiatkový výskum vykonávaný výlučne na vedecké účely a dokumentačné účely uhrádza ten, v koho záujme ...

§ 39
Podmienky vykonávania pamiatkového výskumu
(1)

Druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi určí vo svojom rozhodnutí ...

(2)

Pri vykonávaní pamiatkového výskumu osoby podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4 prihliadajú na záujmy ...

(3)

Osoba podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 uzatvorí pred začatím pamiatkového výskumu s vlastníkom kultúrnej ...

(4)

Pamiatkový výskum možno vykonávať len podľa príslušných medzinárodných zmlúv 17) v súlade s aktuálnymi ...

(5)

Osoba podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 je povinná oznámiť krajskému pamiatkovému úradu začatie pamiatkového ...

(6)

Nepovolený pamiatkový výskum alebo výkop na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území, archeologickom náleze ...

(7)

Ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy podľa odseku 3, je povinný vykonať na ochranu ...

(8)

Ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť ...

(9)

Osoba podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá vykonáva pamiatkový výskum, spracuje výskumom získané ...

(10)

Osoba podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá vykonáva pamiatkový výskum, je povinná predložiť výskumnú ...

(11)

Vlastník, stavebník alebo ten, kto pamiatkový výskum vykonal na vedecké účely alebo dokumentačné účely, ...

(12)

Archeologický nález je osoba podľa § 36 ods. 4 povinná držať a chrániť až do jeho odovzdania, prevodu ...

§ 40
Nález
(1)

Nález na účely tohto zákona je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde pamiatkovým výskumom pri stavebnej ...

(2)

Ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému ...

(3)

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne ...

(4)

Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik ...

(5)

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje osobitný predpis.37)

(6)

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia ...

(7)

Archeologický nález sa chráni podľa osobitného predpisu.15) Archeologické nálezisko možno na základe ...

(8)

Ak je správcom archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej ...

(9)

Správca archeologického nálezu môže previesť vlastníctvo archeologického nálezu len na obec alebo samosprávny ...

(10)

Ak nejde o pamiatkové výskumy vykonávané podľa § 35 a 36 alebo o nepovolenú činnosť, nálezca má právo ...

(11)

Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 ...

(12)

Pri nakladaní správcu s archeologickým nálezom podľa odsekov 8 a 9 sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.37b) ...

§ 41
Evidencia a využívanie archeologických nálezísk
(1)

Archeologické náleziská eviduje archeologický ústav v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk ...

(2)

Archeologický ústav poskytuje aktuálnu evidenciu a topografické údaje archeologických nálezísk pamiatkovému ...

(3)

Evidencia nálezísk vedená pamiatkovým úradom podľa odseku 2 je podkladom na výkon štátnej správy podľa ...

(4)

Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických ...

(5)

Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy zabezpečuje odbornú konzerváciu, vhodné ...

SIEDMA ČASŤ

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 42
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto

a)
nechráni hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec pred ohrozením, poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo ...
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona,
c)
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho pamiatkového dohľadu podľa § 12 alebo bráni v jeho výkone, ...
d)
nevyhovie výzve alebo požiadavke osoby vykonávajúcej štátny pamiatkový dohľad podľa § 12 ods. 1 písm. ...
e)
nevypracuje alebo neodovzdá dokumentáciu podľa § 31 až 33 a 39,
f)
premiestni kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu krajského pamiatkového úradu podľa § 24,
g)
umiestni reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej ...
h)
uskutočňuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udržiavacie práce na nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou ...
i)
spôsobí svojím konaním nepriaznivé zmeny stavu kultúrnej pamiatky, pamiatkového územia, alebo ich ochranného ...
j)
nenakladá s nálezom podľa tohto zákona,
k)
nedodržiava podmienky vykonávania pamiatkového výskumu určené v rozhodnutí krajského pamiatkového úradu, ...
l)
nezabezpečí realizovanie pamiatkového výskumu podľa rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského ...
m)
vykonáva bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu pamiatkový výskum na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom ...
n)
nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky podľa § 27, neudržiava ju v dobrom stave a využíva ...
o)
nevykoná nápravu uloženú krajským pamiatkovým úradom podľa § 31,
p)
vykonáva obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského ...
q)
zapožičia do zahraničia, pokúsi sa do zahraničia vyviezť alebo vyvezie kultúrnu pamiatku alebo jej časť ...
(2)

Krajský pamiatkový úrad môže uložiť fyzickej osobe pokutu vo výške

a)
do 10 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. a) až g),
b)
do 100 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. h) až k),
c)
do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. l) až q).
(3)

Krajský pamiatkový úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa odseku 2, ak ide o kultúrnu ...

(4)

Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)

(6)

Výnosy pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 43
Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo ...

(2)

Krajský pamiatkový úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu vo výške

a)
od 100 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) až g),
b)
od 200 eur do 400 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. h) až k),
c)
od 300 eur do 1 000 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. l) až q).
(3)

Krajský pamiatkový úrad uloží pokutu až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2, ak ide o kultúrnu ...

(4)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní krajský pamiatkový úrad dozvedel, ...

(5)

Krajský pamiatkový úrad pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť konania, závažnosť nepriaznivých ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(7)

Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty ...

(8)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 43a
(1)

Ak je ohrozené zachovanie a riadne užívanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, môže krajský pamiatkový ...

(2)

Ak ide o nepovolený zásah do hmotnej podstaty kultúrnej pamiatky s následkom trvalého poškodenia jej ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
Spoločné ustanovenia
(1)

Povinnosti vlastníka ustanovené týmto zákonom má aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky. Náklady ...

(2)

Právo na primeranú náhradu nákladov podľa § 40 ods. 10 a právo na náhradu majetkovej ujmy podľa § 28 ...

(3)

Na zbierkové predmety a zbierky evidované podľa osobitného predpisu15) sa nevzťahujú ustanovenia tohto ...

(4)

Na konanie vo veciach ochrany pamiatkového fondu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,40) ...

(5)

Na vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný právny predpis ...

§ 44a

Rozhodnutia vydané po účinnosti tohto zákona podľa § 24 ods. 1 a 3, § 25 ods. 2, § 30 ods. 3, § 32 ods. ...

§ 45
Prechodné ustanovenia
(1)

Kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej ...

(2)

Pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné pásma chránené podľa predchádzajúcich právnych predpisov ...

(3)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Pamiatkového ústavu prechádzajú od 1. apríla ...

(4)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresného úradu a krajského úradu, ktorí ...

(5)

Majetok štátu41) v správe Pamiatkového ústavu prechádza od 1. apríla 2002 do správy pamiatkového úradu. ...

§ 45a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 46
Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č.183/2000 ...

2.

položky 204 až 213 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 478/1990 Zb. o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok,

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/1991 Zb. o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných ...

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/1994 Z. z. o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku, ...

6.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/1994 Z. z. o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok,

7.

vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 78/1963 Zb. o pamiatkových rezerváciách,

8.

vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 21/1988 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

9.

vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 249/1959 Ú. v. o národných kultúrnych pamiatkach.

§ 47
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 35 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.), ...
 • 2)  Čl. 44 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 5)  Trestný poriadok.
 • 7)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10)  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10a)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10aa)  § 2 ods. 4 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení ...
 • 10b)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 11)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 12)  Čl. 21 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 13)  § 7 zákona č. 302/2001 Z. z.
 • 14)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 15)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona ...
 • 16)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 17)  Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).
 • 20)  § 606 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného ...
 • 23)  § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23a)  Napríklad Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 23b)  Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované ...
 • 24)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
 • 26)  Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 27)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného ...
 • 28)  § 133 Občianskeho zákonníka.
 • 28a)  § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 420a Občianskeho zákonníka.
 • 29a)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 29b)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 31a)  Piata časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31aa)  § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31ab)  § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 31b)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 32)  § 102 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej ...
 • 35)  § 95 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
 • 36)  § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 231/1999 Z. z.
 • 36a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36b)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 37)  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
 • 37a)  § 3 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z.
 • 37b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva ...
 • 40)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore