Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD82DS27EUPP14ČL0

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 01.11.2022 na základe 336/2022

Legislatívny proces k zákonu 336/2022§ 23
Povinnosti prevádzkovateľa plavidla

(1)
Za riadny stav plavidla a technickú spôsobilosť plavidla zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ plavidla zodpovedá najmä za to, že plavidlo nebude svojimi vlastnosťami ohrozovať plynulosť a bezpečnosť svojej prevádzky, plynulosť a bezpečnosť plavebnej prevádzky na vodnej ceste a životné prostredie. Prevádzkovateľ plavidla môže využívať plavidlo len na účel uvedený v lodnom osvedčení alebo v lodnom osvedčení malého plavidla.
(2)
Státie plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii, na vodnej ceste alebo v prístave je možné iba s platným lodným osvedčením, na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave.
(3)
O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní lodného osvedčenia; ak ide o plávajúce zariadenie, ktoré podlieha registrácii, musí byť zapísané v registri plavidiel vedenom Dopravným úradom.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku12j) a ak ide o státie plávajúceho zariadenia v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o povolenie státia v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2. Zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu sa nevyžaduje, ak ide o žiadosť o povolenie státia plávajúceho zariadenia, ktorého vlastníkom je prevádzkovateľ verejného prístavu.
(5)
Dopravný úrad preruší konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak už začalo iné konanie o povolení státia toho istého alebo iného plávajúceho zariadenia na tom istom mieste a nebolo ešte právoplatne rozhodnuté v tejto veci.
(6)
Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave upraví podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a miesto státia plávajúceho zariadenia. Povolenie státia plávajúceho zariadenia sa vydáva na dobu určitú, najviac na dobu platnosti lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia.
(7)
Ak dôjde k zmene technických údajov plávajúceho zariadenia, prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia je povinný požiadať Dopravný úrad o vyjadrenie, v ktorom Dopravný úrad určí, či sa podstatne zmenil skutkový stav vo veci státia plávajúceho zariadenia, a či je prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia povinný požiadať Dopravný úrad o vydanie nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia. Nadobudnutím právoplatnosti nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia stráca pôvodné rozhodnutie platnosť. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu povolenia státia plávajúceho zariadenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát povolenia státia plávajúceho zariadenia.
(8)
Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení požičovne plavidiel. O zriadení požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti. Prílohou k žiadosti je súhlas správcu vodného toku12j) a ak ide o zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o zriadenie požičovne v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2. Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel upraví podmienky jej zriadenia a prevádzkovania a uloží povinnosť viesť zoznam požičiavaných plavidiel. Rozhodnutie o zriadení požičovne plavidiel stráca platnosť, ak požičovňa nebola zriadená do jedného roka odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(9)
Dopravný úrad rozhodne o zrušení požičovne plavidiel, ak
a)
je požičovňa plavidiel zriadená alebo prevádzkovaná bez rozhodnutia o jej zriadení,
b)
boli závažne alebo opakovane porušené podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel,
c)
požičovňa plavidiel nebola prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako jeden rok od jej zriadenia alebo odo dňa, keď plavebný inšpektor zistil, že požičovňa plavidiel nie je prevádzkovaná,
d)
požičovňa plavidiel ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť plavebnej prevádzky alebo
e)
v súvislosti so zriadením alebo prevádzkovaním požičovne plavidiel bol závažne alebo opakovane porušený všeobecne záväzný právny predpis alebo plavebné opatrenie.
(10)
Pri plávajúcich strojoch s ťažobným zariadením je jeho prevádzkovateľ povinný preukázať sa aj povolením typu takého zariadenia vydaným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13)
(11)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný pri vykonávaní prevádzky plavidla zabezpečiť ochranu života a zdravia členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, ochranu majetku a životného prostredia.
(12)
Prevádzkovateľ plavidla je v záujme bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a zachovania poriadku vo vnútrozemskej plavbe na vodných cestách a v prístavoch povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla, podmienky prevádzky plavidiel vo verejných prístavoch podľa § 39 písm. g) a pravidlá prepravy nebezpečných tovarov.
(13)
Ak existujú pochybnosti, kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. m) účastníkom konania aj vlastník plavidla. V konaní podľa prvej vety sa sankcia uloží vlastníkovi plavidla, ak nepreukáže, že prevádzkovateľom plavidla v čase spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu bola iná osoba.
zobraziť paragraf
§ 24
Register plavidiel a evidencie vedené Dopravným úradom

(1)
Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe písomnej žiadosti do neho nahliadať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:
a)
vlastník plavidla alebo spoluvlastníci, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
osoba, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, prípadne všetky osoby, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
c)
evidenčné označenie plavidla,
d)
druh plavidla, oblasť jeho prevádzky na vodnej ceste a účel, na ktorý je plavidlo určené,
e)
technické údaje o plavidle, rok a miesto stavby plavidla,
f)
dátum zápisu alebo výmazu plavidla z registra plavidiel,
g)
záložné právo a pohľadávky na plavidlo zabezpečené záložným právom,
h)
plomby o zmene práva k plavidlu na základe doručenia verejnej listiny.
(2)
Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri sprístupňovaní údajov z registra plavidiel vrátane osobných údajov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.13aa) Sprístupňovať dátum narodenia sa zakazuje. Vlastníkovi plavidla sa na jeho žiadosť sprístupní aj jeho dátum narodenia. Osobe, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, a osobám, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, sa na ich žiadosť sprístupní aj ich dátum narodenia. Údaje z registra plavidiel sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného predpisu13ab) do systému riečnych informačných služieb.
(3)
Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný úrad zapisuje plavidlo do registra plavidiel a prideľuje mu evidenčné označenie; za označenie plavidla evidenčným označením zodpovedá prevádzkovateľ plavidla. Zápisom plavidla alebo záložného práva k plavidlu do registra plavidiel nevzniká vlastnícke právo k plavidlu ani záložné právo k plavidlu.
(4)
Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 11 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.
(5)
K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá
a)
doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k plavidlu,
b)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
d)
doklad o výmaze z registra pôvodného zápisu, ak bolo plavidlo registrované mimo územia Slovenskej republiky,
e)
zmluva uzatvorená s vlastníkom plavidla o prevádzke plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla nie je jeho vlastníkom,
f)
rozhodnutie colného úradu o uvedení plavidla do colného režimu voľný obeh, ak bolo plavidlo dovezené z tretieho štátu,
g)
vyhlásenie o zhode13ad) vydané výrobcom pre malé plavidlá podľa osobitného predpisu,13ad)
h)
osvedčenie o schválení technickej dokumentácie vydané Dopravným úradom, ak ide o individuálnu stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu; ak ide o plavidlo, ktoré nebolo Dopravným úradom typovo schválené, certifikát orgánu, ktorý stavbu malého plavidla povolil a typovo schválil.
(6)
Dokumenty podľa odseku 5 okrem dokumentov podľa odseku 5 písm. b), c) a g) sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
(7)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov zapisovaných do registra a doložiť o tom doklady, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(8)
Dopravný úrad zmenu v registri plavidiel nevykoná, ak je mu z úradnej činnosti známe, že je
a)
proti pôvodnému vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13b)
b)
vedené iné majetkovoprávne konanie alebo dedičské konanie týkajúce sa plavidla.
(9)
Výmaz plavidla z registra plavidiel vykoná Dopravný úrad len na základe žiadosti vlastníka plavidla alebo v prípade, ak Dopravný úrad rozhodol o jeho trvalom vyradení z prevádzky. Pred výmazom plavidla z registra plavidiel je prevádzkovateľ plavidla povinný odovzdať Dopravnému úradu všetky lodné listiny vzťahujúce sa k plavidlu.
(10)
Na účely registrácie plavidla môže za prevádzkovateľa plavidla konať iná osoba len na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo na základe úradného rozhodnutia.
(11)
Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho až trinásteho bodu vedené Dopravným úradom sú neverejné a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa) Nahliadnuť do nich a žiadať z nich informácie, výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do evidencií podľa § 39 písm. l) štvrtého a šiesteho bodu a evidencií lodných listín podľa § 39 písm. i) prvého a štvrtého bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovateľa plavidla. Do evidencie podľa § 39 písm. l) siedmeho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inšpektora. Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) jedenásteho bodu a trinásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje, podpis držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla alebo vodcu malého plavidla, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení a obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti.
(12)
Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa preukazu, kontaktné údaje držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení, názov vydávajúceho orgánu, obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti; ak ide o služobnú lodnícku knižku Európskej únie, zapisujú sa údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie formou importovaného elektronického obrázkového súboru, kontaktné údaje držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, identifikačné číslo člena posádky plavidla, sériové číslo služobnej lodníckej knižky Európskej únie, dátum vydania služobnej lodníckej knižky Európskej únie, názov vydávajúceho orgánu. Do evidencie lodných denníkov sa zapisujú údaje v rozsahu názov plavidla, jednotné európske identifikačné číslo plavidla, identifikačné číslo lodného denníka, dátum vydania a údaje o vydávajúcom orgáne.
(13)
Údaje v evidencii dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a v evidencii lodných denníkov sú spracúvané len na štatistické účely, na účely výmeny informácii medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi, ktoré majú prístup do Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie13c) a Európskej databázy trupov plavidiel13d) a na účely vykonania ustanovení vzťahujúcich sa na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a jeho plavebnú prax; anonymizované informácie získané z týchto údajov možno použiť na propagáciu a podporu vodnej dopravy. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety sa spracúvajú v súlade s osobitnými predpismi.13e) Dopravný úrad ako jednotné kontaktné miesto pre Databázu odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie zabezpečí vzájomné prepojenie elektronickej evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie.
(14)
Údaje z evidencie požičovní plavidiel vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovateľa požičovne, dátum zriadenia a zrušenia požičovne, miesto prevádzky požičovne na účely informovania verejnosti o prevádzkovaných požičovniach plavidiel na vodných cestách.
(15)
Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu, evidencie poverení na vykonávanie výcvikového kurzu a evidencie poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené na účely informovania verejnosti o osobách poverených vykonávaním týchto kurzov.
(16)
Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b sú vedené Dopravným úradom a obsahujú aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu. Evidencie podľa prvej vety sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely informovania verejnosti o bezpečnostných poradcoch a odborníkoch v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.
(17)
Údaje z evidencie žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa simulátora, ak bolo pridelené, schválený simulátor na posudzovanie odbornej spôsobilosti, platnosť schválenia tohto simulátora na účely posúdenia a overenia systému riadenia kvality pre operačné činnosti podľa § 39 písm. ad) a informovania verejnosti o schválených simulátoroch na posudzovanie odbornej spôsobilosti.
(18)
Údaje z evidencie poverených lekárov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko povereného lekára, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,13f) ktoré má poverený lekár k dispozícii, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu povereného lekára.
zobraziť paragraf
§ 31
Odborná spôsobilosť na prevádzku malých plavidiel

(1)
Prevádzkovanie malých plavidiel, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je 4 kW a viac alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2, môže vykonávať len fyzická osoba – vodca malého plavidla, ktorá je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla alebo právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, alebo podnikateľ.17a) Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené len na športové a oddychové účely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dĺžkou trupu do 20 m, môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní športovej činnosti na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením. Fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, môže na nesledovaných vodných cestách a úsekoch nesledovaných vodných ciest vymedzených plavebným opatrením prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom, ktoré je schopné plavby výlučne vo výtlačnom režime a s maximálnou rýchlosťou do 15 km/h, ak je vedené v požičovni plavidiel v zozname požičiavaných plavidiel.
(2)
Na vodcu malého plavidla sa primerane vzťahujú § 29 ods. 1 a 2 a § 30 ods. 1.
(3)
Žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musí pred skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Teoretická výučba sa vykonáva prezenčnou formou alebo dištančnou formou; dištančnou formou sa vykonáva, len ak teoretickú výučbu prezenčnou formou nie je možné vykonávať. Náklady spojené s absolvovaním kvalifikačného kurzu uhradí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.
(4)
Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a)
požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 a 10,
c)
má požadovaných školiteľov podľa odseku 12.
(5)
K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá
a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom skúšky,
d)
zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla, na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,
e)
návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
f)
údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, aj zmluva o nájme priestoru, ak ide o vykonávanie kvalifikačného kurzu prezenčnou formou,
g)
zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel; výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.
(6)
Dopravný úrad odoberie osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, ak osoba
a)
požiada o odobratie poverenia,
b)
prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 4 a 5,
c)
poruší závažne alebo opakovane povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho odborného dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
(7)
Odobratie poverenia podľa odseku 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.
(8)
Ak Dopravný úrad odobral osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu podľa odseku 6 písm. b) až d), osoba môže opätovne požiadať o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(9)
Technickú základňu tvorí technické a technologické zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.
(10)
Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky alebo komunikačná platforma.
(11)
V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Každý kvalifikačný kurz musí byť vykonávaný so samostatným školiteľom. Kvalifikačný kurz sa vykoná v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín, z toho teoretická časť musí byť vykonaná v rozsahu najmenej 22 vyučovacích hodín a praktická časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A a vodcu malého plavidla kategórie B alebo v rozsahu najmenej 15 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C a vodcu malého plavidla kategórie D.
(12)
Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, je minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najmenej kategórie A a minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(13)
Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná
a)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
c)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
d)
vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e)
zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f)
oznámiť deň, miesto a časový harmonogram alebo komunikačnú platformu konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,
g)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h)
vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
j)
oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
k)
zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
l)
prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na skúšku.
(14)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je podmienené úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu alebo ním poverenou osobou. Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky vydáva Dopravný úrad a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Termín skúšky zverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.
(15)
Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, musí absolvovať kvalifikačný kurz opätovne.
(16)
Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla žiadateľovi na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B a preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C sa považuje za medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147).
(17)
Preukaz vodcu malého plavidla vydaný v súlade s Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147) príslušným orgánom členského štátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorý je uvedený v zozname podľa prílohy IV Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147), je platný na území Slovenskej republiky.
(18)
Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu preukazu vodcu malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe žiadosti nový preukaz vodcu malého plavidla.
(19)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a vzor preukazu vodcu malého plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 39
Dopravný úrad

Dopravný úrad
a)
vykonáva štátny odborný dozor nad
1.
správou a údržbou vodných ciest a prístavov,
2.
prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
3.
odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a vedúceho plavby na plavebnej komore,
4.
spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného predpisu,22)
5.
dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,
6.
vykonávaním a priebehom výcvikového kurzu a základného bezpečnostného výcviku podľa § 30a a kvalifikačného kurzu podľa § 31,
7.
odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov,
8.
prepravou nebezpečných tovarov,
9.
vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4,
10.
minimálnymi technickými a funkčnými požiadavkami na simulátory podľa § 30b,
11.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla povereným lekárom podľa § 31a,
b)
rozhoduje o
1.
zriadení a zrušení požičovní plavidiel,
2.
povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch,
c)
dáva súhlas na
1.
výkon činností na vodnej ceste (§ 4); podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke,
2.
individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
d)
schvaľuje
1.
technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
2.
typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
3.
učebné osnovy kvalifikačných kurzov, školiteľov a výcvikové plavidlá,
4.
simulátory podľa § 30b,
5.
dokumenty podľa § 30a ods. 1 písm. d) až i) a ods. 2 písm. d) až h),
e)
vydáva typové osvedčenie malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
f)
vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
g)
určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch podľa potreby môže povoliť len obmedzenú prevádzku,
h)
vydáva súhlas na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, v ktorom určí podmienky na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,
i)
vydáva a odníma
1.
lodné osvedčenia, osobitné povolenia na prevádzku plavidiel podľa článku 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, lodné osvedčenia malých plavidiel a dočasné lodné osvedčenia,
2.
doklady podľa § 30 ods. 4,
3.
preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel (§ 31),
4.
ciachové preukazy,
5.
doklady podľa § 30 ods. 3,
6.
poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, poverenie na vykonávanie výcvikového kurzu a poverenie na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku,
7.
poverenie na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,
8.
poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa § 31a,
j)
predlžuje platnosť lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla a dočasného lodného osvedčenia a vykonáva zmeny a doplnenia v lodnom osvedčení, lodnom osvedčení malého plavidla a dočasnom lodnom osvedčení,
k)
vydáva
1.
lodné denníky,
2.
doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,
l)
vedie na účely plnenia jeho úloh podľa tohto zákona
1.
evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu, poverení na vykonávanie výcvikového kurzu, poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku a poverení na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,
2.
register plavidiel,
3.
evidenciu lodných listín podľa písmena i) prvého a štvrtého bodu,
4.
evidenciu zápisníc z overenia technickej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení spolu so záznamami o zrušených a vymenených lodných osvedčeniach,
5.
evidenciu požičovní plavidiel,
6.
evidenciu o povoľovaní státia plávajúcich zariadení,
7.
evidenciu plavebných inšpektorov,
8.
evidenciu osvedčení podľa § 5a ods. 4,
9.
evidenciu osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b,
10.
evidenciu osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,22a)
11.
evidenciu dokladov podľa písmena i) druhého bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
12.
evidenciu dokladov podľa písmena i) piateho bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
13.
evidenciu preukazov odbornej spôsobilosti vodcov malých plavidiel, ktoré boli vydané alebo odňaté, alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
14.
evidenciu lodných denníkov, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
15.
evidenciu žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov,
16.
evidenciu poverených lekárov,
17.
evidenciu dokladov o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,
m)
ukladá sankcie za porušenie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa tohto zákona,
n)
vykonáva
1.
odborné vyšetrovanie plavebných nehôd,
2.
ciachovanie plavidiel,
3.
zápisy a záznamy o lodných denníkoch do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel a výmazy z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia, pričom je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti, ochrany a dôvernosti zapisovaných, sprístupnených alebo poskytnutých údajov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,13e) a plní funkciu jednotného kontaktného miesta pre Európsku databázu trupov plavidiel pre Európsku komisiu a iné členské štáty,
4.
zápisy osobitných povolení podľa § 30 ods. 5 do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
5.
zápis osobitného povolenia podľa § 30 ods. 6 do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán,
o)
ukladá plavebné opatrenia, ktorými
1.
určuje podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
2.
zaisťuje bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,
3.
nariaďuje zastavenie plavby,
4.
vymedzuje nesledované vodné cesty a úseky nesledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd;24a) ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti Dopravného úradu, má sa za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,
p)
nariaďuje okamžité zastavenie plavby a bezodkladne o tom informuje ministerstvo a správcu vodného toku v prípade
1.
povodňových prietokov na žiadosť povodňových orgánov,
2.
ľadochodov alebo
3.
bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky,
q)
je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),
r)
vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb; pri výkone tejto pôsobnosti
1.
prideľuje a odníma užívateľské práva užívateľom riečnych informačných služieb,
2.
nepretržite zabezpečuje
2a.
prijímanie, spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, informácií o momentálnej plavebnej situácii a strategických informácií o plavebnej situácii,
2b.
prijímanie a spracovávanie elektronických hlásení z lodí a pri cezhraničnej vnútrozemskej doprave ich odovzdávanie príslušným orgánom susedného štátu pred príchodom plavidla na štátnu hranicu,
3.
zabezpečuje ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane neoprávneného prístupu k týmto informáciám, ich zmeny alebo straty,
4.
zriaďuje na zabezpečenie prevádzky riečnych informačných služieb regionálne centrá riečnych informačných služieb ako svoje stále pracoviská,
s)
prideľuje
1.
jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii,
2.
jedinečný kód výrobcu 22c) postupom ustanoveným v osobitnom predpise,23)
t)
vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23a) predlžuje platnosť tohto povolenia; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát a oznamuje Správnemu výboru23b) žiadosti o vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami, zamietnuté žiadosti a vydané povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami,
u)
môže na základe odporúčania Správneho výboru23b) vydať schvaľovacie osvedčenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23c)
v)
vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 4 a predlžuje platnosť tohto osvedčenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23d)
w)
vydáva osvedčenie o schválení plavidla, dočasné osvedčenie o schválení plavidla, obnovuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla, predlžuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23e) a ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o schválení plavidla, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát, 23e)
x)
vydáva osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f)
y)
je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m), n) a y),
z)
vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu23g) nad uvedením určeného výrobku podľa osobitného predpisu21d) do prevádzky; postupuje Slovenskej obchodnej inšpekcii odôvodnené podozrenie z porušenia povinností podľa osobitných predpisov,23h) ktoré zistí pri zápise plavidla do registra plavidiel, pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch podľa tohto zákona alebo pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,23g)
aa)
zriaďuje a spravuje vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa osobitného predpisu23) výrobcom plavidiel so sídlom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,21d)
ab)
je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu, ak je zmluvne dohodnutým budúcim správcom majetku štátu,
ac)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu v oblasti technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii,
ad)
zavedie a udržiava systém riadenia kvality17) pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením jeho povinností súvisiacich s posudzovaním odbornej spôsobilosti a evidenciou dokladov podľa § 30 ods. 3, služobných lodníckych knižiek Európskej únie, lodných denníkov a poverení na výcvikové kurzy,
ae)
oznamuje Európskej komisii
1.
zoznam schválených, zrušených a pozastavených výcvikových kurzov, v ktorom uvedie názov výcvikového kurzu, názvy udelených dokladov podľa § 30a ods. 1 písm. h) po úspešnom ukončení výcvikového kurzu, poverené osoby na vykonávanie výcvikových kurzov, odborné spôsobilosti, ktoré výcvikový kurz umožňuje získať a rok nadobudnutia platnosti poverenia,
2.
aktuálny zoznam schválených simulátorov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022


Konania o zápise plavidla do registra plavidiel začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore