Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29 JUD10 DS22 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 473/2019


§ 7
Vodná doprava

(1)
Vodnou dopravou je preprava tovaru a osôb plavidlami na vodných cestách na účely podnikania aj vtedy, ak toto podnikanie nie je vykonávané pravidelne.
(2)
Vodná doprava môže mať charakter verejnej vodnej dopravy alebo neverejnej vodnej dopravy.
(3)
Verejná vodná doprava je organizovaná preprava osôb (osobná lodná doprava) a tovaru pre cudziu potrebu (nákladná lodná doprava) po vodných cestách a v územných obvodoch verejných prístavov, ktorá sa vykonáva za úhradu.4) Osobná lodná doprava môže byť pravidelná alebo nepravidelná.
(4)
Vodná doprava uskutočňovaná len pre vlastnú potrebu, je neverejná. Ustanovenia tohto zákona sa s výnimkou § 8 až 21 primerane vzťahujú aj na neverejnú vodnú dopravu.
(5)
Vykonávať verejnú vodnú dopravu môže podnikateľ5) na základe licencie, ktorú udeľuje ministerstvo (ďalej len „dopravca“). Na vykonávanie verejnej vodnej dopravy malými plavidlami sa vzťahuje § 31.
(6)
Verejná vodná doprava na vodnej ceste môže byť vnútroštátna alebo medzinárodná. Verejná vodná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.
(7)
V pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave (ďalej len „osobná doprava“) dopravnými službami vo verejnom záujme sú preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém predaja cestovných lístkov, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej.
(8)
Integrovaným dopravným systémom vo verejnej osobnej doprave5aa) je funkčné spojenie dopravných služieb v osobnej doprave so systémom železničných dopravných služieb, mestskej dopravy, prípadne aj s mestskou alebo prímestskou verejnou autobusovou dopravou do vzájomne prepojeného systému trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s jednotným systémom predaja cestovných lístkov alebo iných dokladov potvrdzujúcich zaplatenie cestovného (ďalej len „prepravný doklad“). Integrovaný dopravný systém musí umožniť cestujúcemu uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.
(9)
Na postup štátnych orgánov, vyšších územných celkov a obcí pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti verejnými službami v preprave cestujúcich osobnou dopravou sa vzťahujú osobitné predpisy.5ab)
zobraziť paragraf
§ 9
Osobitné povinnosti dopravcu

(1)
Dopravca je povinný
a)
vykonávať prepravu cestujúcich a tovaru s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na plavidle,
b)
vytvárať podmienky na prepravu detí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou,5b) príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,6)
c)
na požiadanie ministerstva oznámiť podmienky prístupu vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúcich osôb,
d)
uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného, a ak je preprava prerušená, postupovať podľa osobitného predpisu.6a)
(2)
Používatelia verejnej vodnej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy, predovšetkým aby cestujúci a tovar boli prepravení na miesto určenia riadne a včas.
(3)
Dopravca vykonávajúci osobnú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „verejný dopravca“) je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
prevádzkovať osobnú dopravu v súlade s udelenou licenciou podľa § 12 ods. 4, cestovným poriadkom a so zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o dopravných službách“) po celý čas ich platnosti,
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify cestovného a vydať prepravný doklad alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb a batožiny s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase linky v čase odchodu plavidla podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita plavidla podľa lodného osvedčenia, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase linky dočasne znemožňujú aktuálne podmienky splavnosti vodnej cesty alebo podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.
(4)
Ustanovenia § 8, § 9a až 11, § 12a až 19 sa vzťahujú aj na verejného dopravcu v rozsahu, v akom poskytuje dopravné služby vo verejnom záujme.
zobraziť paragraf
§ 9a
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

(1)
Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu dávať cestujúcemu pokyny a príkazy smerujúce k zaisteniu jeho bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla, cestujúci je povinný tieto pokyny a príkazy uposlúchnuť.
(2)
Člen posádky plavidla a dispečer dopravcu sú oprávnení
a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava na plavidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú plavbu, znečistí plavidlo alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným prepravným dokladom, povinnosť zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty podľa § 10 ods. 2,
c)
vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak je prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažuje cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť plavidla.
zobraziť paragraf
§ 10
Povinnosti cestujúceho

(1)
Cestujúci je povinný
a)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a riadnu prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval zariadenia plavidla slúžiace cestujúcim, neznečisťoval plavidlo, životné prostredie a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a členov posádky plavidla,
b)
poslúchnuť pokyny a príkazy členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla,
c)
nastupovať na plavidlo a vystupovať z plavidla, len keď plavidlo stojí a určený člen posádky plavidla dá na výstup pokyn; vystupovať z plavidla mimo prístavu možno v odôvodnených prípadoch len na pokyn člena posádky plavidla, ktorý sa postará o bezpečnosť cestujúceho,
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu člena posádky plavidla alebo dispečera dopravcu sa preukázať platným prepravným dokladom,
e)
zachovávať opatrnosť, starať sa o vlastnú bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť alebo obmedziť prevádzku plavidla a bezpečnosť osôb a tovaru,
f)
dodržiavať prepravný poriadok a zdržiavať sa len v priestoroch vyhradených pre cestujúcich.
(2)
Ak sa pri kontrole prepravného dokladu na plavidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže členovi posádky plavidla alebo dispečerovi dopravcu na jeho výzvu platným prepravným dokladom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu podľa tarify cestovného; inak je povinný preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého cestujúceho, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.
(3)
Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil plavidlo a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie plavidla.
(4)
Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 11
Prepravný poriadok

(1)
Prepravný poriadok upravuje požiadavky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a tovar vo verejnej vodnej doprave. V prepravnom poriadku sa uvedú najmä
a)
podrobnosti zmluvy o preprave osôb a batožiny a zmluvy o preprave tovaru,7)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
požiadavky na odosielateľov tovaru,
d)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy,
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím, cestujúceho so zníženou pohyblivosťou5b) vrátane sprevádzajúcej osoby a iných skupín cestujúcich,
f)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
g)
práva a povinnosti člena posádky plavidla a dispečera dopravcu pri kontrole prepravných dokladov a cestujúceho bez platného prepravného dokladu,
h)
reklamačný poriadok,
i)
tarifa cestovného.
(2)
Tarifa cestovného upravuje
a)
sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)
sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich,
c)
sadzby cestovného za psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným postihnutím,
d)
úhrady za prepravu cestovnej batožiny, tovaru alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného spolu s cestujúcim,
e)
sadzbu zmluvnej pokuty podľa odseku 3 a
f)
podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného, príplatkov k nim a ostatné úhrady uplatňujú.
(3)
Zmluvná pokuta podľa § 10 ods. 2 je určená dopravcom najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov.
(4)
Dopravca je povinný na svojom webovom sídle zverejniť informácie o tarife cestovného a zabezpečiť, aby sa základné údaje o tarife cestovného sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku.
(5)
Tarifu cestovného verejného dopravcu ustanovuje objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“).
(6)
Dopravca, ktorý vykonáva osobnú a nákladnú verejnú vodnú dopravu, vydá prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje osobnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.
(7)
Prepravný poriadok sa vyhotovuje podľa vzorového prepravného poriadku, ktorý pre každý druh verejnej vodnej dopravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
zobraziť paragraf
§ 12
Licencia

(1)
Licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy (§ 7) udeľuje ministerstvo
a)
právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike, ak členovia jej štatutárneho orgánu sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní (§ 13) a aspoň jeden člen štatutárneho orgánu je odborne spôsobilý (§ 14),
b)
fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike, je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu,8) ak je ustanovený; žiadateľ nemusí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti, ak ju spĺňa jeho zodpovedný zástupca.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy, musí splniť podmienky podľa odseku 1 a preukázať finančnú spôsobilosť.
(3)
Licencia sa udeľuje na neurčitú dobu alebo na určitú dobu. Platnosť licencie udelenej na určitú dobu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola licencia udelená. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.
(4)
Licenciu na vykonávanie osobnej dopravy na základe zmluvy o dopravných službách udeľuje ministerstvo.
(5)
Ak právnická osoba žiada o udelenie licencie podľa odseku 4, musí splniť podmienky podľa odseku 1 písm. a) a preukázať finančnú spôsobilosť.
(6)
Licencia podľa odseku 4 sa udeľuje na neurčitú dobu. Ak dôjde k strate, zničeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.
zobraziť paragraf
§ 15
Žiadosť o udelenie licencie

(1)
Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o právnickú osobu, musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o fyzickú osobu, musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
osvedčenie o jej odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie musí ďalej obsahovať údaje
a)
o vodnej ceste, na ktorej sa má vykonávať verejná vodná doprava,
b)
vzťahujúce sa na druh verejnej vodnej dopravy a rozsah služieb poskytovaných v súvislosti s prepravou osôb a tovaru,
c)
o druhu plavidiel.
(4)
Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy alebo žiadosť právnickej osoby o udelenie licencie podľa § 12 ods. 4 musí okrem údajov podľa odsekov 1 až 3 obsahovať aj účtovnú závierku alebo potvrdenie o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(5)
Ministerstvo rozhodne o udelení licencie do 40 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie.
zobraziť paragraf
§ 20
Dopravná obslužnosť územia

(1)
Dopravnou obslužnosťou územia v osobnej doprave na účely tohto zákona je zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách, najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov alebo na účel uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
(2)
Primeraným rozsahom na účely odseku 1 sa rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov a kapacita osobnej lode na jednotlivých úsekoch vodnej cesty a linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni.
zobraziť paragraf
§ 20a
Objednávateľ

(1)
Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcom na komerčnom základe, železničnou dopravou, mestskou dopravou alebo verejnou autobusovou dopravou, objednávateľ je oprávnený objednať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave.
(2)
Objednávateľom je ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť zabezpečovaním činností objednávateľa ním zriadenú rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.
zobraziť paragraf
§ 20b
Podmienky na poskytnutie príspevku na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave

(1)
Príspevok na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave (ďalej len „príspevok“) sa poskytne na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom objednávateľa. Príspevok sa poskytne na základe zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom a vyšším územným celkom ako poskytovateľom príspevku podľa § 20d ods. 11.
(2)
Žiadosť o príspevok musí byť poskytovateľovi príspevku podaná do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa bude dopravná služba vo verejnom záujme realizovať.
(3)
Príspevok vedie ministerstvo na samostatnom účte.11b)
(4)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o príspevok a spôsobe ich preukazovania, o náležitostiach zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku a podrobnosti vyúčtovania poskytnutého príspevku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 20c
Plán dopravnej obslužnosti

(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia osobnou dopravou ministerstvo v súčinnosti s vyššími územnými celkami, v ktorých sa nachádza sledovaná vodná cesta, zostavuje plán dopravnej obslužnosti; pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti ministerstvo spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave podľa osobitných predpisov11c) na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v autobusovej doprave.
(2)
Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti sa zohľadňujú oprávnené požiadavky verejnosti, kapacita železničnej infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, infraštruktúry vodnej dopravy a siete mestskej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy, funkčná nadväznosť verejnej dopravy, podpora integrovaného dopravného systému a finančné možnosti rozpočtu verejnej správy na úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme.11d)
(3)
Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä
a)
vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb vo verejnom záujme,
c)
spôsob zabezpečenia nadväznosti na dopravné služby vo verejnom záujme poskytované inými druhmi dopravy, najmä na autobusovú dopravu, železničnú dopravu alebo na mestskú hromadnú dopravu,
d)
spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram jej poskytovania,
e)
možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva11e) na dopravné služby vo verejnom záujme,
f)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území.
(4)
Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na
a)
udeľovanie licencie podľa § 12 ods. 4,
b)
uzatváranie zmluvy o dopravných službách,
c)
poskytnutie príspevku podľa § 20d ods. 11 a
d)
zostavovanie cestovných poriadkov v osobnej doprave.
(5)
Obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania, štruktúru základných tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich, štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly prepravných dokladov a štandardy dopravnej obslužnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 20d
Zmluva o dopravných službách

(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave objednávateľ uzatvára s verejným dopravcom zmluvu o dopravných službách.
(2)
Zmluvou o dopravných službách sa objednáva osobná doprava vo verejnom záujme.
(3)
Účelom zmluvy o dopravných službách je zabezpečiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
(4)
Zmluvu o dopravných službách uzatvára objednávateľ s verejným dopravcom na dopravné výkony, ktoré by inak z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluva o dopravných službách sa neuzatvára na poskytovanie dopravných služieb miestneho rekreačného alebo komerčného charakteru.
(5)
Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách s verejným dopravcom, ktorý má udelenú licenciu podľa § 12 ods. 4 a z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť zmluvné záväzky.
(6)
Na spôsob výberu verejného dopravcu a spôsob zadávania zmluvy o dopravných službách sa vzťahujú osobitné predpisy.11f)
(7)
Zmluva o dopravných službách musí mať písomnú formu a obsahuje najmä
a)
presné vymedzenie záväzku verejného dopravcu, ktorý má splniť, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,
b)
vymedzenie územia a úsekov vodnej cesty, na ktorých má vymedzený záväzok splniť,
c)
možnosť a prípadný rozsah subdodávania dopravných služieb vo verejnom záujme,
d)
tarifu cestovného, najmä maximálnu výšku základného cestovného a osobitného cestovného za prepravu vybraných skupín cestujúcich podľa osobitného predpisu,11g)
e)
povahu a rozsah prípadných výlučných práv11e) verejného dopravcu,
f)
spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram poskytovania úhrady,
g)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob preukazovania vynaložených nákladov,
h)
nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,
i)
požiadavky na vybavenie plavidla vrátane podmienok na prepravu cestujúceho so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,11h)
j)
dobu platnosti zmluvy, ktorá je päť rokov s možnosťou jedného predĺženia o ďalších päť rokov.
(8)
Ak je zmluva o dopravných službách uzatvorená priamym zadaním s verejným dopravcom podľa odseku 6, musí byť súčasťou obsahu zmluvy o dopravných službách aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme do rozpočtu objednávateľa a požiadavky podľa osobitného predpisu.11i)
(9)
Verejný dopravca je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme ako záväzku zo zmluvy o dopravných službách oddelene od ostatných poskytovaných dopravných služieb.
(10)
Úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme uhradí objednávateľ verejnému dopravcovi podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných službách zo samostatného účtu, na ktorom vedie príspevok a na ktorý pred realizáciou výdavku previedol z výdavkového účtu výdavky určené na financovanie tohto účelu. Po skončení kalendárneho roka objednávateľ a verejný dopravca vykonajú celkové zúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách.
(11)
Vyššie územné celky, na ktorých území sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, poskytnú na základe zmluvy o poskytnutí príspevku príspevok vo výške spolu 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme, pričom každý z týchto vyšších územných celkov sa na príspevku podieľa v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej prepravnej trase; poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.
(12)
V prípade nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme podľa odseku 8 je objednávateľ povinný vrátiť nadmernú úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme vyššiemu územnému celku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.
(13)
Ak sa na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme bude podieľať obec alebo iná osoba podľa odseku 11, objednávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť vyššiemu územnému celku a následne o túto čiastku upraví výšku príspevku dohodnutú v zmluve o poskytnutí príspevku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.
(14)
Poskytnutú úhradu za dopravnú službu vo verejnom záujme možno použiť len na plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách.
(15)
Verejný dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.
(16)
Objednávateľ vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme.
(17)
Rozsah prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a frekvenciu ich poskytovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 38
Ministerstvo

Ministerstvo
a)
určuje koncepciu rozvoja vnútrozemskej plavby, prístavov a vodných ciest a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje jej uskutočňovanie v súlade so zámermi štátnej dopravnej politiky,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby,
c)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov, oznamuje Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať podľa § 5c ods. 3 a plní oznamovaciu povinnosť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,21a)
d)
na základe informácií poskytnutých dopravcom podľa § 21a ods. 4
1.
kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave, zapísaných v registri plavidiel,
2.
vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu,
3.
sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu finančnej spôsobilosti dopravcov,
e)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
f)
predkladá Európskej komisii
1.
žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,
2.
žiadosť o odobratie schválenia uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty dokazujúce nespĺňanie kritérií uznania,
3.
zmeny názvu a adresy klasifikačnej spoločnosti, o uznanie ktorej požiadalo,
g)
dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,
h)
postupuje pri uznávaní klasifikačných spoločností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h)
i)
poveruje právnické osoby vykonávaním technickej prehliadky plavidla (§ 22a ods. 7) a odoberá poverenia právnickým osobám na vykonávanie technickej prehliadky plavidla (§ 22a ods. 9),
j)
udeľuje a odníma osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave (§ 21 ods. 2),
k)
udeľuje a odníma licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,
l)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu,
m)
vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,21aa) ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),
n)
sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie21b) z hľadiska záujmov vnútrozemskej plavby,
o)
poveruje osoby vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia podľa § 5a ods. 4 alebo vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podľa § 5b a odoberá takéto poverenia,
p)
schvaľuje sadzobník úhrad za používanie verejných prístavov,
q)
udeľuje súhlas podľa § 6 ods. 5,
r)
vedie evidenciu o prioritnom investičnom majetku,
s)
vydáva povolenie na prepravu podľa osobitného predpisu,21c)
t)
poskytuje dopravcovi dotácie podľa § 21c,
u)
oznámi Európskej komisii
1.
orgán štátnej správy poverený vydávaním lodných osvedčení a dočasných lodných osvedčení,
2.
orgán štátnej správy poverený prideľovaním jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla,
3.
zoznam právnických osôb poverených vykonávaním technickej prehliadky plavidla podľa § 22a ods. 7,
4.
orgán štátnej správy poverený prideľovaním jedinečného kódu výrobcu plavidla podľa osobitného predpisu,13a)
v)
objednáva dopravné služby vo verejnom záujme podľa § 20a, uzatvára zmluvu o poskytnutí príspevku podľa § 20b, zostavuje plán dopravnej obslužnosti podľa § 20c a uzatvára zmluvu o dopravných službách podľa § 20d.
zobraziť paragraf
§ 40a
Správne delikty

(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
30 eur držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ak poruší povinnosť podľa § 14 ods. 9,
b)
100 eur držiteľovi licencie, ak poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2,
c)
100 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4,
d)
200 eur poverenej právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 22a ods. 8.
(2)
Dopravný úrad môže členovi posádky plavidla, ktorý je cudzincom, uložiť na území Slovenskej republiky zákaz činnosti, na ktorú je odborne spôsobilý, rozhodnutím v správnom konaní na dobu jedného roka, ak porušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo ak tieto povinnosti hrubo a opakovane porušuje.
(3)
Dopravný úrad uloží pokutu od 330 eur do 6 635 eur
a)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v tomto zákone (§ 22 až 23, § 24 ods. 8, § 26 a 27, § 28 ods. 2, 3 a 6 a § 39c ods. 4),
b)
dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 7 ods. 5) alebo ak porušil povinnosti dopravcu stanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise24f) alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prevádzkovateľovi verejného prístavu alebo užívateľovi verejného prístavu, ak porušil povinnosti pri prevádzke a používaní prístavov (§ 5),
d)
správcovi vodného toku, ak porušil povinnosti týkajúce sa udržiavania a zlepšovania podmienok na prevádzku plavidiel na sledovaných vodných cestách alebo ak neuposlúchol pokyn Dopravného úradu týkajúci sa vytýčenia plavebnej dráhy, vyznačenia plavebných prekážok na vodných cestách alebo ich odstránenia (§ 3 ods. 2),
e)
vlastníkovi stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ju križuje, ak neoznačil takúto stavbu signálnymi znakmi alebo nezabezpečil ich údržbu,
f)
osobe vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru, ak neurčila bezpečnostného poradcu alebo ak nezabezpečila, aby sa na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, nachádzal odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2d)
g)
prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, ktoré stojí na vodnej ceste alebo v prístave bez rozhodnutia Dopravného úradu o povolení státia,
h)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak nedodržiava podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch určené Dopravným úradom,
i)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zriadi alebo prevádzkuje požičovňu plavidiel bez rozhodnutia o jej zriadení alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave,
j)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti týkajúce sa zápisu a zmeny údajov v registri plavidiel,
k)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou a porušením tohto zákona, pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách, plavebného opatrenia alebo pokynu Dopravného úradu ohrozila bezpečnosť alebo plynulosť plavebnej prevádzky alebo spôsobila plavebnú nehodu,
l)
osobe poverenej vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykonáva kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
m)
osobe, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vydaného Dopravným úradom,
n)
usporiadateľovi verejného podujatia podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ak ho uskutočnil bez súhlasu Dopravného úradu alebo ak nedodržal podmienky určené v súhlase na usporiadanie takéhoto verejného podujatia,
o)
prevádzkovateľovi prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak prevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko bez rozhodnutia o povolení na ich prevádzku alebo porušil podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení na ich prevádzku alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.
(4)
Dopravný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 660 eur
a)
správcovi vodného toku, vodcovi plavidla alebo Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ak neposkytne Dopravnému úradu informácie podľa § 39b ods. 2,
b)
vodcovi plavidla, ak nepodá Dopravnému úradu hlásenie z lode podľa § 39b ods. 3,
c)
vodcovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 39c ods. 6 až 8 a 10,
d)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 28 ods. 3, 4 a 6.
(5)
Dopravný úrad uloží prevádzkovateľovi plavidla pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak do troch rokov od uloženia sankcie opakovane naplní znaky skutkovej podstaty podľa odseku 3 písm. g).
(6)
Objednávateľ uloží pokutu od 1000 do 10 000 eur verejnému dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 12 ods. 4) alebo ak porušil povinnosti verejného dopravcu ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise24f) alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(7)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť konania, na jeho následky, na dobu jeho trvania a na rozsah spôsobenej škody.
(8)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 4, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(9)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(10)
Dopravný úrad môže rozhodnutím odňať
a)
členovi posádky plavidla alebo vodcovi malého plavidla ňou vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti zadržaný podľa § 39d ods. 5 písm. a) na určitý čas, najviac tri roky, a v prípade straty zdravotnej spôsobilosti natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla zadržané podľa § 39d ods. 5 písm. b) na čas potrebný na odstránenie zistených závad alebo nedostatkov; v prípade úplnej straty spôsobilosti plavidla na plavbu natrvalo.
(11)
Rozklad proti rozhodnutiu o odňatí preukazu o odbornej spôsobilosti alebo lodného osvedčenia alebo lodného osvedčenia malého plavidla nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3jb)  Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 193/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 322, 12. 11. 1987).

2.
Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

3.
Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o harmonizácii podmienok pre získanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

4.
Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30. 09. 2005).

6.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009) a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009).

9.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).

10.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

11.
Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014).

12.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20. 12. 2016).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).

14.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018).

15.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore