Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 30.06.2019


Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD10 DS21 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 30.06.2019 na základe 146/2019


§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
vnútrozemskou plavbou prevádzka plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch vrátane činností súvisiacich s touto prevádzkou,
b)
vnútrozemskou vodnou cestou (ďalej len „vodná cesta“) vodný tok alebo iná vodná plocha, ako sú povrchové, podzemné a banské vody, ktoré sú splavné pre daný typ plavidla a na ktorých nie je plavba zakázaná,
c)
prístaviskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nástupe a výstupe osôb vybavené pevným alebo plávajúcim pristávacím zariadením,
d)
prevádzkou plavidiel plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na vodných cestách alebo v prístavoch,
e)
plavidlom loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo plávajúce zariadenie,
f)
loďou vnútrozemskej plavby plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,
g)
malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m1) s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov,
h)
prievoznou loďou plavidlo, ktoré vykonáva prepravu cez vodnú cestu,
i)
plávajúcim strojom plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia stanica, ekologický zberač,
j)
plávajúcim zariadením plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, hausbót,
k)
vlastníkom plavidla zapísaného v registri plavidiel právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
l)
prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla,
m)
vysokorýchlostným plavidlom motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode, ktoré nie je malým plavidlom,
n)
prekladiskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nakládke a vykládke nákladu vybavené stabilným prekladným zariadením alebo mobilným prekladným zariadením alebo zariadením na krátkodobé uskladnenie nákladu,
o)
výväziskom miesto určené na státie plavidiel vyviazaním sa k brehu,
p)
kotviskom miesto určené na státie plavidiel na kotvách,
q)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
zobraziť paragraf
§ 5a

(1)
Osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) je povinná určiť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca“).
(2)
Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť osoba podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2a)
(3)
Na požiadanie Dopravného úradu je osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) povinná oznámiť kontaktné údaje bezpečnostného poradcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.
(4)
Dopravný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi o vydanie osvedčenia, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2b) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2c) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia.
(5)
Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie“) fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru (ďalej len „poverená osoba“) ak predloží
a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru,
c)
učebné osnovy.
(6)
Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 5, odníme jej poverenie.
(7)
Dopravný úrad vytvára na základe zoznamov skúšobných otázok katalóg otázok a vydá skúšobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúšobnej komisie.
(8)
Skúška podľa odseku 4 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje a predsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu. Skúšobná komisia je trojčlenná vrátane predsedu. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia byť zamestnancami Dopravného úradu.
(9)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia.
(10)
Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 5b

(1)
Na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí nachádzať odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d)
(2)
Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi,2e) ktorý splnil podmienky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky; ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval obnovovacie školenie,2f) protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva osoba poverená podľa odseku 3 a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia podľa odseku 4. Na školenie a skúšku sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2f) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2g) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia o osobitných znalostiach.
(3)
Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru a ak spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2h) Ak ministerstvo zistí, že osoba poverená vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach nespĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2h) odníme jej poverenie.
(4)
Skúška podľa odseku 2 sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 5a ods. 8.
(5)
Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 5c
Preprava nebezpečného tovaru

(1)
Preprava nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná2i).
(2)
Na prepravu nebezpečného tovaru medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“) sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná2i).
(3)
Ak dôjde pri preprave nebezpečného tovaru k plavebnej nehode alebo mimoriadnej udalosti na plavidle alebo na vodnej ceste napriek dodržaniu platných bezpečnostných opatrení a je potrebné prijať nové opatrenia, ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.
zobraziť paragraf
§ 20
Dopravná obslužnosť územia


Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnej osobnej lodnej doprave na obsluhovanom území.
zobraziť paragraf
§ 21
Verejná vodná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami

(1)
Zahraničný dopravca12) môže vykonávať verejnú vodnú dopravu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie podnikať v medzinárodnej vodnej doprave podľa práva štátu, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt.
(2)
Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu z územia cudzieho štátu na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky na územie cudzieho štátu, alebo medzi prístavmi na území Slovenskej republiky na základe licencie vydanej orgánom štátu, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt, ak z medzinárodných dohôd nevyplýva inak. Na prepravu medzi prístavmi na území Slovenskej republiky sa vyžaduje predchádzajúce povolenie ministerstva. Povolenie možno udeliť na jednorazovú prepravu alebo na opakovanú prepravu určením počtu prepráv alebo určením času, počas ktorého možno vykonať neobmedzený počet prepráv.
(3)
Licencia zahraničných dopravcov vydaná príslušným orgánom iného členského štátu sa uznáva. Licenciu zahraničných dopravcov vydanú tretím štátom možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
K žiadosti o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom sa prikladá
a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
kópia licencie alebo obdobného dokladu, ktorý preukazuje, že dopravca je oprávnený vykonávať medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, a
c)
kópia lodného osvedčenia, kópia osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne alebo kópia potvrdenia vydaného členským štátom, v ktorom je plavidlo registrované, alebo v ktorom má vlastník plavidla sídlo alebo miesto podnikania a potvrdzujúceho podmienky ustanovené v osobitnom predpise.12a)
zobraziť paragraf
§ 22a

(1)
Technickú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, overí stála odborná komisia na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorú vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená podľa odseku 7.
(2)
Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej odbornej komisie sú odborníci z oblasti projektovania a stavby plavidiel a konštrukcie lodných motorov, z oblasti plavebnej bezpečnosti, z oblasti prevádzky vnútrozemskej plavby s odbornou spôsobilosťou na funkciu lodného kapitána I. triedy, z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok a zamestnanci Dopravného úradu s odbornosťou v niektorej z uvedených oblastí.
(3)
Predsedom stálej odbornej komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním vymenovaný zamestnanec Dopravného úradu, ktorý je odborníkom v niektorej z oblastí podľa odseku 2.
(4)
Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. Členovia stálej odbornej komisie, ktorí nie sú zamestnancami Dopravného úradu, sú povinní predložiť pri vymenovaní písomné vyhlásenie o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z členstva budú plniť nestranne a nezávisle.
(5)
Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi z oblastí podľa odseku 2, ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter.
(6)
Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, poverí ministerstvo právnickú osobu, ak
a)
písomne požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel podľa osobitného predpisu,
b)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
d)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, poskytnú ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov11a) a súhlas s ich spracovaním, ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(8)
Poverenie podľa odseku 7 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 7 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(9)
Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 7 alebo sama požiada o odobratie poverenia.
(10)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia.
(11)
Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení; ak pôvodné lodné osvedčenie vydal príslušný orgán iného členského štátu, zároveň sa informuje aj tento orgán.
(12)
Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie sa vráti príslušnému orgánu členského štátu, ktorý lodné osvedčenie vydal.
(13)
Ak Dopravný úrad vykonal doplnenia alebo zmeny údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla, informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydané.
(14)
Ak Dopravný úrad vydal nové lodné osvedčenie alebo vykonal príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom lodnom osvedčení plavidlu s platným lodným osvedčením, na ktorom sa vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukčnú pevnosť plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť plavidla alebo osobitné charakteristiky plavidla, písomne o tom informuje do 30 dní odo dňa vydania nového lodného osvedčenia alebo vykonania príslušných zmien a doplnení v pôvodnom lodnom osvedčení príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo vydané pôvodné lodné osvedčenie alebo predĺžená platnosť pôvodného lodného osvedčenia.
(15)
Ak je plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky plavidla rozhodnúť o predĺžení platnosti lodného osvedčenia na dobu najviac šiestich mesiacov; také predĺženie sa vyznačí v lodnom osvedčení.
zobraziť paragraf
§ 22b

(1)
Technickú prehliadku plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii (ďalej len „technická prehliadka malého plavidla“), vykoná Dopravný úrad alebo osoba poverená podľa odseku 4.
(2)
Dopravný úrad na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla rozhodne o vydaní lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla. Ak technickú prehliadku malého plavidla vykoná osoba poverená podľa odseku 4, povinnou prílohou k žiadosti o vydanie lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia malého plavidla je protokol z technickej prehliadky vydaný osobou poverenou podľa odseku 4.
(3)
Na účely vydania lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia malého plavidla môže Dopravný úrad uznať doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, alebo tretieho štátu, ktorý preukazuje, že plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť.
(4)
Vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverí Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak
a)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,
b)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
c)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov11a) a súhlas s ich spracovaním, ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(5)
Dopravný úrad vydá poverenie podľa odseku 4 na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Osoba poverená podľa odseku 4 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 4 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(6)
Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 4 poverenie, ak
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia alebo
c)
opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie.
(7)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa malé plavidlo opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak malé plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia malého plavidla.
(8)
Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení malého plavidla.
(9)
Ak je malé plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky malého plavidla rozhodnúť o vydaní osobitného povolenia na prevádzku plavidla (§ 28 ods. 10) na dobu najviac šiestich mesiacov.
(10)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 24
Register plavidiel a evidencie vedené Dopravným úradom

(1)
Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe písomnej žiadosti do neho nahliadať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:
a)
vlastník plavidla alebo spoluvlastníci, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
osoba, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, prípadne všetky osoby, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
c)
evidenčné označenie plavidla,
d)
druh plavidla, oblasť jeho prevádzky na vodnej ceste a účel, na ktorý je plavidlo určené,
e)
technické údaje o plavidle, rok a miesto stavby plavidla,
f)
dátum zápisu alebo výmazu plavidla z registra plavidiel,
g)
záložné právo a pohľadávky na plavidlo zabezpečené záložným právom,
h)
plomby o zmene práva k plavidlu na základe doručenia verejnej listiny.
(2)
Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri sprístupňovaní údajov z registra plavidiel vrátane osobných údajov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.13aa) Sprístupňovať dátum narodenia sa zakazuje. Vlastníkovi plavidla sa na jeho žiadosť sprístupní aj jeho dátum narodenia. Osobe, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, a osobám, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, sa na ich žiadosť sprístupní aj ich dátum narodenia. Údaje z registra plavidiel sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného predpisu13ab) do systému riečnych informačných služieb.
(3)
Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný úrad zapisuje plavidlo do registra plavidiel a prideľuje mu evidenčné označenie; za označenie plavidla evidenčným označením zodpovedá prevádzkovateľ plavidla. Zápisom plavidla alebo záložného práva k plavidlu do registra plavidiel nevzniká vlastnícke právo k plavidlu ani záložné právo k plavidlu.
(4)
Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 4 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.
(5)
K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii
a)
doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k plavidlu,
b)
doklad preukazujúci adresu sídla alebo trvalého pobytu,
c)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
d)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
e)
doklad o výmaze z registra pôvodného zápisu, ak bolo plavidlo registrované mimo územia Slovenskej republiky,
f)
zmluva uzatvorená s vlastníkom plavidla o prevádzke plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla nie je jeho vlastníkom,
g)
rozhodnutie colného úradu o uvedení plavidla do colného režimu voľný obeh, ak bolo plavidlo dovezené z tretieho štátu,
h)
výstupný dokument posudzovania zhody13ac) vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode13ad) vydané výrobcom pre malé plavidlá podľa osobitného predpisu,13ad)
i)
osvedčenie o schválení technickej dokumentácie vydané Dopravným úradom, ak ide o individuálnu stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu; ak ide o plavidlo, ktoré nebolo Dopravným úradom typovo schválené, certifikát orgánu, ktorý stavbu malého plavidla povolil a typovo schválil,
j)
certifikát podľa písmena h), ak nejde o stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu.
(6)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov zapisovaných do registra a doložiť o tom doklady, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(7)
Dopravný úrad zmenu v registri plavidiel nevykoná, ak je jej z úradnej činnosti známe, že je
a)
proti pôvodnému vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13b)
b)
vedené iné majetkovoprávne konanie alebo dedičské konanie týkajúce sa plavidla.
(8)
Výmaz plavidla z registra plavidiel vykoná Dopravný úrad len na základe žiadosti vlastníka plavidla alebo v prípade, ak Dopravný úrad rozhodol o jeho trvalom vyradení z prevádzky. Pred výmazom plavidla z registra plavidiel je prevádzkovateľ plavidla povinný odovzdať Dopravnému úradu všetky lodné listiny vzťahujúce sa k plavidlu.
(9)
Na účely registrácie plavidla môže za prevádzkovateľa plavidla konať iná osoba len na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo na základe úradného rozhodnutia.
(10)
Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho bodu vedené Dopravným úradom sú neverejné a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa) Nahliadnuť do nich a žiadať z nich informácie, výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do evidencií podľa § 39 písm. l) štvrtého a šiesteho bodu a evidencií lodných listín podľa § 39 písm. i) prvého a štvrtého bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovateľa plavidla. Do evidencie podľa § 39 písm. l) siedmeho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inšpektora. Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. i) druhého, tretieho a piateho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul, fotografia, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, podpis a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu žiadateľa o preukaz odbornej spôsobilosti.
(11)
Údaje z evidencie požičovní plavidiel vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovateľa požičovne, dátum zriadenia a zrušenia požičovne, miesto prevádzky požičovne na účely informovania verejnosti o prevádzkovaných požičovniach plavidiel na vodných cestách.
(12)
Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené na účely informovania verejnosti o osobách poverených vykonávaním kvalifikačného kurzu.
(13)
Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b sú vedené Dopravným úradom a obsahujú aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu. Evidencie podľa prvej vety sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely informovania verejnosti o bezpečnostných poradcoch a odborníkoch v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.
zobraziť paragraf
§ 28
Lodné listiny

(1)
Lodné listiny podľa odsekov 2 až 4 sú verejné listiny.
(2)
Na plavidle počas prevádzky, okrem malých plavidiel, musia byť uložené originály týchto lodných listín:
a)
lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie; na plavidlách bez posádky môže byť lodné osvedčenie nahradené identifikačnou tabuľkou,
b)
ciachový preukaz,
c)
zoznam členov posádky plavidla, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti; na osobných lodiach, ktoré vykonávajú medzinárodnú plavbu, aj zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti,
d)
lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,
e)
palubný denník,
f)
dokumenty podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,15a)
g)
kontrolná kniha odovzdávaných olejov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch a na plávajúcich zariadeniach so zabudovanými nádržami na odpadové vody.
(3)
Okrem lodných listín podľa odseku 2 musia byť na plavidle počas prevádzky uložené
a)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiovej stanice, ak má plavidlo takúto stanicu,
b)
správa o revízii vyhradeného technického zariadenia podľa druhu vyhradeného technického zariadenia,
c)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,
d)
povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.
(4)
Na malom plavidle počas prevádzky musí byť okrem dokumentov podľa odseku 3 uložený originál lodného osvedčenia malého plavidla alebo originál osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(5)
Pri udeľovaní alebo odnímaní povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie alebo prechovávanie rádiovej stanice sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
(6)
Lodné listiny a dokumenty podľa odsekov 2 až 4 musia byť na požiadanie predložené Dopravnému úradu.
(7)
Lodné listiny plavidiel vydané orgánmi tretích štátov na prevádzku plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách.
(8)
Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad po preverení, či plavidlu už nebolo vydané lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie príslušným orgánom iného členského štátu. Lodné osvedčenie a dočasné lodné osvedčenie sa vydávajú na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového plavidla je najviac päť rokov, ak ide o osobnú loď alebo vysokorýchlostné plavidlo, alebo desať rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedčenia plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť doby platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.
(9)
Lodné osvedčenie malého plavidla je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť malého plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového malého plavidla je najviac päť rokov. Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť dobu platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.
(10)
Osobitné povolenie na prevádzku plavidla je krátkodobo platná lodná listina, ktorá sa vydáva podľa čl. 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách a nahrádza lodné osvedčenie malého plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla na dobu nevyhnutne potrebnú. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osobitného povolenia na prevádzku plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(11)
Zoznam členov posádky plavidla je lodná listina, ktorá obsahuje údaje o osobách, ktoré tvoria posádku plavidla. Ak sa na plavidle nachádzajú aj rodinní príslušníci člena posádky plavidla, zapisujú sa do zoznamu posádky plavidla ako cestujúci.
(12)
Ciachový preukaz je lodná listina potvrdzujúca rozmery a užitočnú hmotnosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú, najviac na desať rokov. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ciachového preukazu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát ciachového preukazu.
(13)
Palubný denník je lodná listina, ktorá slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Palubný denník potvrdzuje Dopravný úrad pred zapísaním prvého záznamu do palubného denníka a po ukončení jeho vedenia po zapísaní posledného záznamu. Do palubného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú údaje uvedené v prílohe č. 3a. Zápisy vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojím podpisom, pričom aj člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojím podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.
(14)
Lodný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje Dopravný úrad. Do lodného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú všetky dôležité údaje o plavbe, a to najmä režim plavby, začiatok a ukončenie plavby, prerušenie plavby a všetky závažné udalosti, ktoré sa prihodili počas prevádzky plavidla alebo v príčinnej súvislosti s touto prevádzkou.
(15)
Kontrolná kniha odovzdávaných olejov je lodná listina, do ktorej sa zapisujú údaje podľa prílohy č. 9 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách. Vydáva ju Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla.
(16)
Za zápis údajov do lodných listín uvedených v odsekoch 11, 13 a 14 zodpovedá vodca plavidla.
zobraziť paragraf
§ 31b
Služobná lodnícka knižka

(1)
Služobná lodnícka knižka je doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť člena posádky plavidla, jeho odborná spôsobilosť, funkčné zaradenie na plavidle, zdravotná spôsobilosť a vykonaná plavebná prax na plavidle. Vydáva ju Dopravný úrad na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu.
(2)
Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla,
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť a číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
f)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(3)
Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky môže podať aj ďalší člen posádky plavidla, ktorý vykonáva na plavidle funkciu pomocného lodníka; žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až d) a f).
(4)
K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm; pričom k žiadosti o vydanie prvej služobnej lodníckej knižky sa prikladá aj lekársky posudok nie starší ako tri mesiace. K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace.
(5)
Do služobnej lodníckej knižky Dopravný úrad na základe predložených dokladov zapisuje a potvrdzuje úradným podpisom a odtlačkom pečiatky tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla,
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla,
f)
zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,
g)
dátum vydania služobnej lodníckej knižky,
h)
číslo služobnej lodníckej knižky,
i)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(6)
Na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý pláva v rýnskej plavebnej oblasti, môže príslušný orgán pre rýnsku plavebnú oblasť zapísať do služobnej lodníckej knižky údaj o dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Revidovanom dohovore pre plavbu na Rýne.
(7)
Pri nalodení a vylodení člena posádky plavidla vodca plavidla zapisuje a podpisom potvrdzuje tomuto členovi posádky plavidla do služobnej lodníckej knižky tieto údaje:
a)
názov, registračné číslo, typ a dĺžku plavidla,
b)
štát, v ktorom je plavidlo zapísané v registri plavidiel,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka plavidla a vodcu plavidla,
d)
funkčné zaradenie člena posádky plavidla na plavidle,
e)
dátum nalodenia a dátum vylodenia,
f)
preplávané úseky vodných ciest.
(8)
Člen posádky plavidla musí požiadať o potvrdenie pravdivosti zapísaných záznamov podľa odseku 7 písm. f) najmenej raz ročne Dopravný úrad alebo príslušný orgán iného členského štátu.
(9)
Služobnú lodnícku knižku vydanú príslušnými orgánmi cudzích štátov možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania.
zobraziť paragraf
§ 39
Dopravný úrad

Dopravný úrad
a)
vykonáva štátny odborný dozor nad
1.
správou a údržbou vodných ciest a prístavov,
2.
prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
3.
odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a vedúceho plavby na plavebnej komore,
4.
spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného predpisu,22)
5.
dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,
6.
vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu podľa § 31,
7.
odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov,
8.
prepravou nebezpečných tovarov,
9.
vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4,
b)
rozhoduje o
1.
zriadení a zrušení požičovní plavidiel,
2.
povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch,
c)
dáva súhlas na
1.
výkon činností na vodnej ceste (§ 4); podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke,
2.
individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
3.
výstavbu vodných ciest a prístavov,
d)
schvaľuje
1.
technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
2.
typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
3.
učebné osnovy kvalifikačných kurzov, školiteľov a výcvikové plavidlá,
e)
vydáva typové osvedčenie malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
f)
vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
g)
určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch podľa potreby môže povoliť len obmedzenú prevádzku,
h)
vydáva súhlas na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, v ktorom určí podmienky na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,
i)
vydáva a odníma
1.
lodné osvedčenia, osobitné povolenia na prevádzku plavidiel podľa článku 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, lodné osvedčenia malých plavidiel a dočasné lodné osvedčenia,
2.
preukazy odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a vedúcich plavby na plavebnej komore (§ 30), preukazy radarového navigátora,
3.
preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel (§ 31),
4.
ciachové preukazy,
5.
služobné lodnícke knižky pre členov posádok plavidiel,
6.
poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
7.
poverenie na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,
j)
predlžuje platnosť lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla a dočasného lodného osvedčenia a vykonáva zmeny a doplnenia v lodnom osvedčení, lodnom osvedčení malého plavidla a dočasnom lodnom osvedčení,
k)
vydáva
1.
potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (§ 29 ods. 4),
2.
potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj,
l)
vedie na účely plnenia jej úloh podľa tohto zákona
1.
evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
2.
evidenciu plavidiel,
3.
evidenciu lodných listín a dokladov podľa písmena i),
4.
evidenciu zápisníc z overenia technickej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení spolu so záznamami o zrušených a vymenených lodných osvedčeniach,
5.
evidenciu požičovní plavidiel,
6.
evidenciu o povoľovaní státia plávajúcich zariadení,
7.
evidenciu plavebných inšpektorov,
8.
evidenciu osvedčení podľa § 5a ods. 4,
9.
evidenciu osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b,
10.
evidenciu osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,22a)
m)
ukladá sankcie za porušenie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa tohto zákona,
n)
vykonáva
1.
odborné vyšetrovanie plavebných nehôd,
2.
ciachovanie plavidiel,
3.
zápisy do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel a výmazy z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia, pričom je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti, ochrany a dôvernosti zapisovaných, sprístupnených alebo poskytnutých údajov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,22b)
o)
ukladá plavebné opatrenia, ktorými
1.
určuje podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
2.
zaisťuje bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,
3.
nariaďuje zastavenie plavby.
p)
nariaďuje okamžité zastavenie plavby a bezodkladne o tom informuje ministerstvo a správcu vodného toku v prípade
1.
povodňových prietokov na žiadosť povodňových orgánov,
2.
ľadochodov alebo
3.
bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky,
q)
je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),
r)
vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb; pri výkone tejto pôsobnosti
1.
prideľuje a odníma užívateľské práva užívateľom riečnych informačných služieb,
2.
nepretržite zabezpečuje
2a.
prijímanie, spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, informácií o momentálnej plavebnej situácii a strategických informácií o plavebnej situácii,
2b.
prijímanie a spracovávanie elektronických hlásení z lodí a pri cezhraničnej vnútrozemskej doprave ich odovzdávanie príslušným orgánom susedného štátu pred príchodom plavidla na štátnu hranicu,
3.
zabezpečuje ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane neoprávneného prístupu k týmto informáciám, ich zmeny alebo straty,
4.
zriaďuje na zabezpečenie prevádzky riečnych informačných služieb regionálne centrá riečnych informačných služieb ako svoje stále pracoviská,
s)
prideľuje
1.
jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii,
2.
jedinečný kód výrobcu 22c) postupom ustanoveným v osobitnom predpise,23)
t)
vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23a) predlžuje platnosť tohto povolenia; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát a oznamuje Správnemu výboru23b) žiadosti o vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami, zamietnuté žiadosti a vydané povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami,
u)
môže na základe odporúčania Správneho výboru23b) vydať schvaľovacie osvedčenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23c)
v)
vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 4 a predlžuje platnosť tohto osvedčenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23d)
w)
vydáva osvedčenie o schválení plavidla, dočasné osvedčenie o schválení plavidla, obnovuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla, predlžuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23e) a ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o schválení plavidla, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát, 23e)
x)
vydáva osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f)
y)
je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m) a n),
z)
vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu23g) nad uvedením určeného výrobku podľa osobitného predpisu23h) do prevádzky; postupuje Slovenskej obchodnej inšpekcii odôvodnené podozrenie z porušenia povinností podľa osobitných predpisov,23i) ktoré zistí pri zápise plavidla do registra plavidiel, pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch podľa tohto zákona alebo pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,23g)
aa)
zriaďuje a spravuje vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa osobitného predpisu23) výrobcom plavidiel so sídlom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,13a)
ab)
je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu, ak je zmluvne dohodnutým budúcim správcom majetku štátu,
ac)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu v oblasti technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii.
zobraziť paragraf
§ 39a

(1)
Riečne informačné služby sú bezodplatné, interoperabilné a harmonizované informačné služby, ktorých aplikácia je zameraná na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy; riečne informačné služby zahŕňajú služby, ako sú informácie o vodnej ceste, informácie o momentálnej plavebnej situácii, strategické informácie o plavebnej situácii, riadenie plavby, pomoc pri plavebnej nehode, informácie pre riadenie dopravy, štatistiky a colné služby, ako aj poplatky za užívanie vodných ciest a prístavné poplatky.
(2)
Riečne informačné služby sa vzťahujú na vodné cesty klasifikačnej triedy IV a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy v Slovenskej republike, ktoré sú prepojené vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy s vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy iného členského štátu vrátane prístavov na týchto vodných cestách.
(3)
Informácie o vodnej ceste sú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodnej ceste; informácie o vodnej ceste sú jednosmerné informácie, a to z brehu na loď alebo z brehu do kancelárie užívateľa riečnych informačných služieb.
(4)
Informácie o momentálnej plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné rozhodnutia v skutočnej plavebnej situácii a v blízkom geografickom okolí.
(5)
Strategické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia užívateľov riečnych informačných služieb.
(6)
Aplikácia riečnych informačných služieb je poskytovanie riečnych informačných služieb prostredníctvom na to určených systémov.
(7)
Centrum riečnych informačných služieb je miesto, z ktorého prevádzkový personál riadi riečne informačné služby.
(8)
Užívatelia riečnych informačných služieb sú rôzne skupiny užívateľov vrátane vodcov plavidiel, prevádzkového personálu riečnych informačných služieb, prevádzkovateľov plavebných komôr, plavebných správ, prevádzkovateľov prístavov, personálu v kalamitných centrách pohotovostných služieb, manažérov nautického servisu, lodných zasielateľov, sprostredkovateľov prepravy nákladu, vlastníkov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov terminálov, prevádzkovateľov prístavísk, prevádzkovateľov vodnej cesty, colných orgánov, Hasičského a záchranného zboru, poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby,23g) útvarov Policajného zboru, útvaru vedúceho hygienika ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(9)
Z riečnych informačných služieb možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv tieto informácie podľa odsekov 4 a 5:
a)
informácie o polohe a pohybe plavidla,
b)
informácie o plavbe:
1.
počiatočný prístav,
2.
cieľový prístav,
3.
miesta prechodu na trase,
c)
informácie o plavidle,13ab)
d)
informácie o náklade:
1.
množstvo a druh nákladu,
2.
odosielateľ a príjemca nákladu,
e)
informácie o počte členov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle,
f)
informácie o mimoriadnych udalostiach,
g)
informácie o plavebných nehodách.
(10)
Konkretizáciu informácií uvedených v odseku 9, ktoré možno poskytnúť užívateľom riečnych informačných služieb na základe pridelených užívateľských práv, určuje a zverejňuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle.
(11)
Informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5, vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prevádzkovateľa plavidla a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa odosielateľa elektronického hlásenia, možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv
a)
správcom systémov riečnych informačných služieb iného členského štátu na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,
b)
správcom systémov riečnych informačných služieb tretieho štátu v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,
c)
orgánom verejnej správy na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,23h)
d)
prevádzkovateľom plavebných komôr na účely prevádzky plavebných komôr,
e)
prevádzkovateľom verejných prístavov na účely prevádzky verejných prístavov,
f)
správcovi vodného toku na účely správy vodných tokov,
g)
iným osobám na účely poskytovania neodkladnej pomoci a odvracania následkov plavebnej nehody, úniku škodlivých látok alebo inej mimoriadnej udalosti.
(12)
Iným užívateľom riečnych informačných služieb, ako je uvedené v odseku 11, možno poskytnúť informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5 na základe odôvodnenej žiadosti, v rozsahu pridelených užívateľských práv a v rozsahu vymedzenom v zmluve uzavretej medzi Dopravným úradom a osobou, o ktorej sa informácie poskytujú. Na sprístupňovanie informácií a údajov z riečnych informačných služieb sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa)
(13)
Informácie vrátane osobných údajov z riečnych informačných služieb, ktoré boli získané od správcu riečnych informačných služieb tretieho štátu, sú poskytované v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb.
(14)
Interoperabilita riečnych informačných služieb je zjednotenie riečnych informačných služieb, obsahov údajov, formátov a frekvencií výmeny údajov takým spôsobom, že užívatelia riečnych informačných služieb majú prístup k rovnakým službám a informáciám na európskej úrovni.
zobraziť paragraf
§ 39c
Typové schválenie, ochrana osobných údajov a používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému

(1)
Typové schválenie zariadení riečnych informačných služieb udelené iným členským štátom platí na území Slovenskej republiky.
(2)
Na zhromažďovanie, spracovávanie, používanie a uchovávanie osobných údajov potrebných na prevádzku riečnych informačných služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.24b)
(3)
Na používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému sa vzťahujú osobitné predpisy.24c)
(4)
Prevádzkovateľ plavidla musí zabezpečiť, aby plavidlá počas prevádzky na vodnej ceste Dunaj boli vybavené transpondérom vnútrozemského automatického identifikačného systému24ca) (ďalej len „transpondér“). Transpondér inštalovaný na plavidle musí byť v prevádzkyschopnom stave, musí byť počas prevádzky zapnutý a údaje zadané do tohto zariadenia musia byť aktuálne.
(5)
Povinnosť podľa odseku 4 sa nevzťahuje na
a)
plavidlá v tlačenej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
b)
plavidlá v bočne zviazanej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
c)
prievozné lode, ktoré neplávajú voľne,
d)
malé plavidlá.
(6)
Ak plavidlá podľa odseku 5 písm. a) a b) majú nainštalovaný transpondér, tento musí byť počas plavby vypnutý.
(7)
Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je povinný zabezpečiť použitie transpondéra počas prevádzky na nepretržitý prenos týchto údajov:
a)
identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI),
b)
názov plavidla,
c)
volací znak plavidla,
d)
typ plavidla,
e)
jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI),
f)
celková dĺžka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
g)
celková šírka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
h)
maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo zostavy plavidiel,
i)
typ zostavy plavidiel,
j)
doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný tovar,
k)
poloha plavidla (WGS 84),
l)
rýchlosť plavidla vzhľadom na zem (SOG),
m)
kurz plavidla vzhľadom na zem (COG),
n)
presnosť určenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS),
o)
aktuálny dátum a čas elektronického navigačného prístroja,
p)
navigačný stav plavidla.
(8)
Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je zodpovedný za zadané údaje do transpondéra a je povinný zadať do transpondéra akékoľvek zmeny údajov podľa odseku 7 písm. f) až j) a p).
(9)
Transpondér inštalovaný na plavidle alebo na plavidle v zostave, ktoré zabezpečuje pohyb tejto zostavy, nemusí byť zapnutý počas státia v prístave.
(10)
Vodca plavidla je povinný riadiť sa údajmi prijatými prostredníctvom transpondéra na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
zobraziť paragraf
§ 39d

(1)
Štátny odborný dozor zahŕňa okrem úloh podľa § 39 písm. a) aj zisťovanie, ako prevádzkovateľ plavidla, posádka plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle a osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu a školiteľ dodržiavajú tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Úlohy Dopravného úradu na úseku štátneho odborného dozoru vykonáva Dopravný úrad plavebnými inšpektormi.
(3)
Plavebných inšpektorov vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu.
(4)
Plavebný inšpektor sa pri výkone štátneho odborného dozoru preukazuje preukazom plavebného inšpektora.
(5)
Ak plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru zistí
a)
závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, môže členovi posádky plavidla zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo vodcovi malého plavidla preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vydané Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
závady alebo nedostatky na plavidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky plavidla, bezpečnosť prepravy nebezpečných tovarov alebo bezpečnosť prepravy na vodnej ceste, môže zadržať lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla alebo osvedčenie o schválení plavidla vydané Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu,
c)
že plavidlo nemá platné lodné osvedčenie, platné lodné osvedčenie malého plavidla alebo platné osvedčenie o schválení plavidla alebo nespĺňa požiadavky uvedené v lodnom osvedčení alebo lodnom osvedčení malého plavidla, ale taká neplatnosť alebo nesplnenie požiadaviek nepredstavuje nebezpečenstvo zjavné pre osoby na plavidle, pre životné prostredie alebo plavbu, zadrží Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu vydané lodné osvedčenie, vydané lodné osvedčenie malého plavidla alebo vydané osvedčenie o schválení plavidla a prevádzkovateľovi plavidla uloží v primeranej lehote vykonať opatrenia nevyhnutné na nápravu,
d)
že plavidlo nemá na palube lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla alebo osvedčenie o schválení plavidla alebo zjavne ohrozuje bezpečnosť osôb na plavidle, životné prostredie alebo plavbu, môže zakázať plavidlu pokračovať v plavbe, kým nebudú prijaté uložené opatrenia nevyhnutné na nápravu; v tom prípade môže Dopravný úrad umožniť plavidlu bezpečne pokračovať na miesto, kde sa plavidlo skontroluje alebo opraví, ak je to vhodné pri skončení jeho prepravných činností,
e)
že školiteľ nie je schváleným školiteľom alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, zakáže mu pokračovať vo výučbe.
(6)
Ak prevádzkovateľ plavidla preukáže splnenie opatrení uložených podľa odseku 5 písm. c), Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla predĺži platnosť lodného osvedčenia alebo lodného osvedčenia malého plavidla alebo vydá nové lodné osvedčenie alebo nové lodné osvedčenie malého plavidla.
(7)
O zadržaní preukazov a lodných osvedčení podľa odseku 5 písm. a) až c), ktoré boli vydané iným členským štátom, alebo o zákaze pokračovať v plavbe vydanom podľa odseku 5 písm. d) plavidlu, ktorého lodné osvedčenie vydal iný členský štát, informuje Dopravný úrad príslušný orgán tohto členského štátu do siedmich dní od zistenia tejto skutočnosti alebo uloženia zákazu.
(8)
Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru ďalej môže zadržať lodné listiny a doklady vydané podľa § 39 písm. i) alebo obdobné doklady vydané príslušným orgánom cudzieho štátu aj vtedy, ak je dôvodné podozrenie z ich falšovania alebo pozmeňovania. O zadržaní je plavebný inšpektor povinný vydať potvrdenie a odovzdať zadržané lodné listiny alebo doklady Dopravnému úradu; Dopravný úrad bezodkladne postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
(9)
Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané Dopravným úradom a zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydané Dopravným úradom a zadržané podľa odseku 5 písm. b) postúpi plavebný inšpektor Dopravnému úradu na ďalšie konanie. Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 5 písm. b) zasiela Dopravný úrad príslušnému orgánu cudzieho štátu, ktorý preukaz o odbornej spôsobilosti alebo lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydal. Ak plavebný inšpektor zistí pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 39 písm. a) šiesteho bodu porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, postúpi vec Dopravnému úradu na ďalšie konanie.
(10)
Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov podľa § 39 písm. q) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 193/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 76/135/EHS z 20. januára 1976 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre vnútrozemské plavidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 21, 29. 1. 1976) v znení smernice Rady 78/1016/EHS z 23. novembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 349, 13. 12. 1978).

2.
Smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 322, 12. 11. 1987).

3.
Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

4.
Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o harmonizácii podmienok pre získanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

5.
Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30. 09. 2005).

8.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Rady 2008/87/ES z 22. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008) a smernice Rady 2008/126/ES z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009) a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

12.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).

13.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

14.
Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014).

15.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20. 12. 2016).

16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).

17.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018).

18.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore