Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD10 DS22 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 22a

(1)
Technickú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, overí stála odborná komisia na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorú vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená podľa odseku 7.
(2)
Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej odbornej komisie sú odborníci z oblasti projektovania a stavby plavidiel a konštrukcie lodných motorov, z oblasti plavebnej bezpečnosti, z oblasti prevádzky vnútrozemskej plavby s odbornou spôsobilosťou na funkciu lodného kapitána I. triedy, z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok a zamestnanci Dopravného úradu s odbornosťou v niektorej z uvedených oblastí.
(3)
Predsedom stálej odbornej komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním vymenovaný zamestnanec Dopravného úradu, ktorý je odborníkom v niektorej z oblastí podľa odseku 2.
(4)
Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. Členovia stálej odbornej komisie, ktorí nie sú zamestnancami Dopravného úradu, sú povinní predložiť pri vymenovaní písomné vyhlásenie o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z členstva budú plniť nestranne a nezávisle.
(5)
Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi z oblastí podľa odseku 2, ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter.
(6)
Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, poverí ministerstvo právnickú osobu, ak
a)
písomne požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel podľa osobitného predpisu,
b)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
d)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, poskytnú ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,11a) ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(8)
Poverenie podľa odseku 7 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 7 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(9)
Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 7 alebo sama požiada o odobratie poverenia.
(10)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia.
(11)
Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení; ak pôvodné lodné osvedčenie vydal príslušný orgán iného členského štátu, zároveň sa informuje aj tento orgán.
(12)
Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie sa vráti príslušnému orgánu členského štátu, ktorý lodné osvedčenie vydal.
(13)
Ak Dopravný úrad vykonal doplnenia alebo zmeny údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla, informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydané.
(14)
Ak Dopravný úrad vydal nové lodné osvedčenie alebo vykonal príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom lodnom osvedčení plavidlu s platným lodným osvedčením, na ktorom sa vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukčnú pevnosť plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť plavidla alebo osobitné charakteristiky plavidla, písomne o tom informuje do 30 dní odo dňa vydania nového lodného osvedčenia alebo vykonania príslušných zmien a doplnení v pôvodnom lodnom osvedčení príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo vydané pôvodné lodné osvedčenie alebo predĺžená platnosť pôvodného lodného osvedčenia.
(15)
Ak je plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky plavidla rozhodnúť o predĺžení platnosti lodného osvedčenia na dobu najviac šiestich mesiacov; také predĺženie sa vyznačí v lodnom osvedčení.
zobraziť paragraf
§ 22b

(1)
Technickú prehliadku plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii (ďalej len „technická prehliadka malého plavidla“), vykoná Dopravný úrad alebo osoba poverená podľa odseku 4.
(2)
Dopravný úrad na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla rozhodne o vydaní lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla. Ak technickú prehliadku malého plavidla vykoná osoba poverená podľa odseku 4, povinnou prílohou k žiadosti o vydanie lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia malého plavidla je protokol z technickej prehliadky vydaný osobou poverenou podľa odseku 4.
(3)
Na účely vydania lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia malého plavidla môže Dopravný úrad uznať doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, alebo tretieho štátu, ktorý preukazuje, že plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť.
(4)
Vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverí Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak
a)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,
b)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
c)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(5)
Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(6)
Dopravný úrad vydá poverenie podľa odseku 4 na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Osoba poverená podľa odseku 4 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 4 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(7)
Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 4 poverenie, ak
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia alebo
c)
opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie.
(8)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa malé plavidlo opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak malé plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia malého plavidla.
(9)
Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení malého plavidla.
(10)
Ak je malé plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky malého plavidla rozhodnúť o vydaní osobitného povolenia na prevádzku plavidla (§ 28 ods. 10) na dobu najviac šiestich mesiacov.
(11)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 29
Člen posádky plavidla

(1)
Člen posádky plavidla je fyzická osoba vykonávajúca práce súvisiace s prevádzkou plavidla, ktorá musí byť zdravotne spôsobilá, bezúhonná, musí mať požadované vzdelanie a vek16a) a služobnú lodnícku knižku.
(2)
Za bezúhonného sa na účely získania spôsobilosti člena posádky plavidla považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne Dopravnému úradu fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa tretej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(3)
Člen posádky plavidla, okrem pomocného lodníka, musí byť odborne spôsobilý podľa § 30.
(4)
Člen posádky plavidla, ktorý nevykonával činnosť člena lodnej posádky po dobu dlhšiu ako desať rokov, je povinný zúčastniť sa preskúšania odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou Dopravného úradu a preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 50 rokov a potom každých päť rokov a najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 65 rokov a potom každoročne preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace; Dopravný úrad na základe lekárskeho posudku potvrdí zdravotnú spôsobilosť lodnému kapitánovi I. triedy a lodnému kapitánovi II. triedy na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Minimálny počet členov posádky plavidla určuje osobitne pre každý druh plavidla Dopravný úrad a zapisuje ho do lodného osvedčenia. Minimálnym počtom členov posádky plavidla sa rozumie taký počet členov posádky plavidla, ktorý je potrebný na bezpečné ovládanie plavidla za normálnych prevádzkových podmienok.
(6)
Ďalším členom posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky plavidla je pomocný lodník. Na funkciu pomocný lodník môže byť zaradená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 16 rokov, má základné vzdelanie, je zdravotne spôsobilá a bezúhonná, pričom palubné práce na plavidle musí vykonávať pod dohľadom odborne spôsobilého člena posádky plavidla, ktorého určí vodca plavidla.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore