Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS3EUPP1ČL0

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 128/2015 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

podniky uvedené v § 3,

b)

uskladňovanie plynu v prírodnej horninovej štruktúre a v podzemnom priestore,1)

c)

chemický alebo tepelný proces2) alebo ich kombináciu a s tým súvisiace skladovanie, pri ktorom je prítomná nebezpečná látka,

d)

úložisko odpadu z ťažobného priemyslu podľa osobitného predpisu3) s prítomnosťou nebezpečných látok.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

vojenský objekt, zariadenie alebo skladovacie zariadenie zriadené ako stavby na obranu a bezpečnosť štátu,4) nachádzajúce sa vo vojenskom obvode,5) v priestore a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva alebo v priestore právnickej osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

b)

nebezpečenstvo, ktoré má pôvod v ionizujúcom žiarení,6)

c)

prepravu nebezpečnej látky a s ňou priamo súvisiace dočasné skladovanie na ceste, železnici, vnútrozemských vodných cestách, leteckou dopravou vrátane nakládky, vykládky a dopravy do iného prostriedku prepravy a z iného prostriedku prepravy v doku, prístavnej hrádzi alebo na zoraďovacom nádraží mimo podniku,7)

d)

prepravu nebezpečnej látky v potrubí vrátane prečerpávacej stanice mimo podniku,8)

e)

využitie nerastov vrátane ich prieskumu, ťažby a úpravy v baniach a lomoch, aj pomocou vrtov9) s výnimkou odseku 2 písm. c),

f)

ťažbu a využitie nerastov vrátane uhľovodíkov na mori,

g)

uskladňovanie plynu v podzemnom zásobníku na mori vrátane špecializovaného zásobníka a úložiska, kde sa tiež vykonáva prieskum a ťažba nerastov vrátane uhľovodíkov,

h)

skládky odpadov10) s výnimkou odseku 2 písm. c).

(4)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, prevenciu, oznamovanie a zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov.11)

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií,

b)

závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok,

c)

domino efekt je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia jej následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov alebo skupiny podnikov a umiestnenia nebezpečných látok,

d)

zariadenie je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry, potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky, doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu, hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia,

e)

nebezpečná látka je látka alebo zmes12) uvedená v prvej časti prílohy č. 1 alebo v druhej časti prílohy č. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu,

f)

prítomnosť nebezpečnej látky je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť, ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1,

g)

nebezpečnosť je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom poškodiť zdravie ľudí a životné prostredie,

h)

nebezpečenstvo je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie,

i)

riziko je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností,

j)

skladovanie je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej uskladnenia, bezpečnej úschovy alebo uchovávania v zásobe.

§ 3 - Podnik
(1)

Podnik je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.

(2)

Podnik kategórie A je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej časti alebo v druhom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, ale v množstvách menších, ako sú prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

(3)

Podnik kategórie B je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

(4)

Susediaci podnik je podnik s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok alebo bez ich prítomnosti, ktorý sa nachádza v takej blízkosti podniku, že dochádza k zvýšeniu rizika závažnej priemyselnej havárie alebo k zhoršeniu jej následkov.

(5)

Nový podnik je

a)

podnik, ktorý je uvedený do prevádzky alebo ktorého stavba sa uskutoční po 31. júli 2015, alebo

b)

podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A, v dôsledku zmien týkajúcich sa jeho zariadení alebo činností, ktoré majú za následok zmenu v zozname nebezpečných látok prítomných v podniku.

(6)

Existujúci podnik je podnik uvedený do prevádzky do 31. júla 2015, na ktorý sa vzťahoval doterajší predpis a na ktorý sa vzťahuje tento zákon bez zmeny zaradenia ako na podnik kategórie A alebo podnik kategórie B.

(7)

Iný podnik je podnik kategórie A alebo kategórie B, ktorý sa ním stane po 31. júli 2015, uvedený do prevádzky pred 1. augustom 2015 alebo podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A v dôsledku iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 5.

§ 4 - Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu13) prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

(2)

Prevádzkovateľ je povinný

a)

zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B (ďalej len „oznámenie“) podľa § 5,

b)

prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

c)

vykonať posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť systém posúdenia rizika a riadenia rizika závažnej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane systému monitorovania a kontroly podľa § 6,

d)

vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program prevencie“) a zabezpečiť jeho uplatňovanie podľa § 7,

e)

zabezpečiť informovanie verejnosti podľa § 15,

f)

oznámiť závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17,

g)

ustanoviť osobu podľa § 19 ods. 17,

h)

zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,

i)

ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich školenie, výcvik a vybavenie podľa osobitných predpisov,14)

j)

zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí podľa tohto zákona,

k)

vykonať opatrenia na nápravu podľa § 24 ods. 13 uložené orgánom štátneho dozoru,

l)

poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom a povereným osobám súčinnosť,

m)

vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia podniku, aby bol na požiadanie schopný preukázať orgánom štátneho dozoru plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a preukázať vykonanie uložených opatrení,

n)

prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa tohto zákona,

o)

zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.

(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je okrem odseku 2 povinný

a)

vypracovať bezpečnostnú správu podľa § 8,

b)

vypracovať vnútorný havarijný plán podľa § 10,

c)

predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11,

d)

zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „služba havarijnej odozvy“) podľa § 12,

e)

zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 18.

§ 5 - Oznámenie
(1)

Prevádzkovateľ predkladá oznámenie alebo jeho aktualizáciu v písomnej forme okresnému úradu v sídle kraja, ak ide o

a)

nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku,

b)

iný podnik do 12 mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A alebo do kategórie B.

(2)

Oznámenie obsahuje

a)

názov a adresu podniku,

b)

obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,

c)

meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá je poverená riadením podniku, ak touto osobou nie je prevádzkovateľ,

d)

informácie potrebné na identifikáciu a klasifikáciu nebezpečných látok prítomných v podniku podľa § 2 písm. f),

e)

informácie o množstve a fyzikálnej forme nebezpečných látok prítomných v podniku podľa § 2 písm. f),

f)

informácie o súčasnej alebo navrhovanej činnosti podniku,15) o jeho zariadeniach alebo skladovacích zariadeniach,

g)

informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky, vrátane informácie o všetkých susediacich podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli byť príčinou závažnej priemyselnej havárie a domino efektu alebo zhoršiť ich následky,

h)

grafické znázornenie podniku a jeho bezprostredného okolia,

i)

náležitosti podľa § 23 ods. 3 písm. a) prvého bodu.

(3)

Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať okresný úrad v sídle kraja o

a)

každom významnom zvýšení alebo znížení množstva alebo významnej zmene fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy prítomnej nebezpečnej látky alebo významnej zmene procesov, pri ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa,

b)

zmene v činnosti podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, ktoré by viedlo k závažnej priemyselnej havárii,

c)

trvalom zastavení prevádzky podniku alebo konkrétneho zariadenia,

d)

zmene v údajoch podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4)

Prevádzkovateľ je povinný prehodnotiť oznámenie, v prípade potreby ho aktualizovať a informovať o týchto skutočnostiach okresný úrad v sídle kraja, ak ide o zmenu, ktorá by mohla závažne ovplyvniť nebezpečenstvo vedúce k závažnej priemyselnej havárii alebo by mohla mať za následok, že podnik kategórie A by sa stal podnikom kategórie B alebo naopak, ak súčasne ide o zmenu

a)

podniku,

b)

zariadenia,

c)

skladovacieho zariadenia,

d)

procesu, fyzikálnych vlastností, fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečnej látky.

§ 6 - Posúdenie rizika
(1)

Prevádzkovateľ vykonáva posúdenie rizika, ktoré zahŕňa

a)

identifikáciu nebezpečenstiev a udalostí, ktoré môžu vyvolať závažnú priemyselnú haváriu,

b)

kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku možnej závažnej priemyselnej havárie,

c)

odhad rozsahu a závažnosti následkov možnej závažnej priemyselnej havárie pre zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

d)

hodnotenie rizika a posúdenie prijateľnosti rizika.

(2)

Na posúdenie rizika možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú podľa osobitných predpisov,16) ak vyhovuje požiadavkám uvedeným v odseku 1.

(3)

Posúdenie rizika je v potrebnom rozsahu súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa, ktorú vypracúva podľa § 7 až 11.

(4)

Na základe výsledku posúdenia celkového rizika a jeho spoločenskej prijateľnosti prevádzkovateľ v závislosti od pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie a rozsahu jej možných následkov prijíma primerané opatrenia na zníženie rizika a jeho následné riadenie vrátane obmedzenia alebo zastavenia prevádzky zariadenia alebo jeho časti.

§ 7 - Program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém
(1)

Prevádzkovateľ vypracuje program prevencie, ak ide o

a)

nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku,

b)

iný podnik do 12 mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A alebo do kategórie B.

(2)

Prevádzkovateľ vypracuje program prevencie s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií tak, aby zaručoval vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a majetku.

(3)

Program prevencie obsahuje

a)

ciele a zásady prevencie závažných priemyselných havárií,

b)

princípy činnosti prevádzkovateľa s ohľadom na ciele a zásady podľa písmena a) vrátane štruktúr, riadiacich systémov, úloh a zodpovednosti konkrétnych osôb vedenia podniku tak, aby sa zaistilo nepretržité zlepšovanie kontroly rizika vedúceho k závažnej priemyselnej havárii.

(4)

Prevádzkovateľ je povinný program prevencie pravidelne, najmenej raz za päť rokov, prehodnocovať a v prípade potreby aktualizovať.

(5)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na vypracovaní programu prevencie zúčastňovali zamestnanci prevádzkovateľa a podľa potreby zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,17) ako aj zamestnanci iného podnikateľa vykonávajúceho na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom práce v podniku.

(6)

Prevádzkovateľ zabezpečí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, štruktúr a prostredníctvom bezpečnostného riadiaceho systému. Bezpečnostný riadiaci systém musí byť primeraný nebezpečenstvu závažných priemyselných havárií a zložitosti organizácie alebo činností v podniku a musí vychádzať z posúdenia rizika.

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie A môže povinnosť podľa odseku 6 plniť inými primeranými prostriedkami, štruktúrami a riadiacimi systémami úmernými nebezpečenstvu závažných priemyselných havárií a pri zohľadnení zásad bezpečnostného riadiaceho systému.

(8)

Prevádzkovateľ je povinný, ak ide o zmenu podniku, zmenu zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu alebo fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečných látok, ktorá by mohla závažne ovplyvniť nebezpečenstvo vedúce k závažnej priemyselnej havárii alebo by mohla mať za následok to, že podnik kategórie A by sa stal podnikom kategórie B alebo naopak, prehodnotiť program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém, a ak je to potrebné, aktualizovať ich a informovať okresný úrad v sídle kraja o týchto skutočnostiach ešte pred vykonaním zmeny.

§ 8 - Bezpečnostná správa
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predkladá bezpečnostnú správu okresnému úradu v sídle kraja v písomnej forme, ak ide o

a)

nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku,

b)

iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.

(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje bezpečnostnú správu s cieľom

a)

preukázať, že

1.

program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém boli vypracované a zavedené do praxe,

2.

boli vytvorené a aplikované nástroje pre identifikovanie nebezpečenstiev vedúcich k závažným priemyselným haváriám a prijaté opatrenia potrebné na prevenciu takýchto havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

3.

v návrhu projektu zariadenia, výstavbe, prevádzke a údržbe zariadenia, skladovacieho zariadenia, vybavenia a infraštruktúry spojenej s ich prevádzkou, ktoré súvisia s nebezpečenstvom vzniku závažnej priemyselnej havárie v podniku, bola zohľadnená potreba primeraného stupňa bezpečnosti a spoľahlivosti,

4.

bol vypracovaný vnútorný havarijný plán,

5.

boli aplikované trvalé nástroje na zlepšenie stavu havarijnej odozvy,

b)

poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie

1.

plánu ochrany obyvateľstva,

2.

územnoplánovacej dokumentácie a povolenie nového podniku, inej stavby, zariadenia, novej činnosti alebo rozvojovej aktivity v okolí jeho podniku podľa § 14 ods. 1.

(3)

Bezpečnostná správa obsahuje

a)

informácie o organizáciách, ktoré sa podieľali na vypracovaní bezpečnostnej správy,

b)

informácie o podniku, jeho umiestnení a zameraní jeho činnosti, ako aj o programe prevencie a o bezpečnostnom riadiacom systéme,

c)

opis okolia podniku a životného prostredia,

d)

opis činností a zariadení podniku dôležitých z hľadiska bezpečnosti a opis zdrojov rizík závažných priemyselných havárií, ako aj súpis a opis nebezpečných látok prítomných v podniku,

e)

identifikáciu a analýzu rizík závažných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijateľnosti a preventívne opatrenia,

f)

opatrenia týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

g)

mapovú dokumentáciu a situačný plán.

(4)

Vyhotovenie, členenie a rozsah bezpečnostnej správy vychádzajú zo zložitosti a rizikovosti podniku a konkrétnych podmienok jeho umiestnenia. Bezpečnostná správa musí byť prehľadná a zrozumiteľná. Ak prevádzkovateľ predkladá bezpečnostnú správu podľa odseku 1 v listinnej forme, predloží ju v siedmich vyhotoveniach.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase s bezpečnostnou správou alebo s jej aktualizáciou. Ak z dôvodu vážnych nedostatkov uvedených v bezpečnostnej správe okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o nesúhlase s bezpečnostnou správou alebo s jej aktualizáciou, môže v tomto rozhodnutí súčasne zakázať uvedenie podniku alebo jeho časti do prevádzky alebo nariadiť zastavenie prevádzky podniku alebo jeho časti.

(6)

Prevádzkovateľ nového podniku kategórie B predloží Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) bezpečnostnú správu alebo jej aktualizáciu spolu s rozhodnutím o súhlase s bezpečnostnou správou alebo s jej aktualizáciou ako súčasť žiadosti o vydanie integrovaného povolenia alebo jeho zmeny.18) Bezpečnostná správa musí byť vypracovaná v súlade s projektovou dokumentáciou.

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B najmenej raz za päť rokov bezpečnostnú správu prehodnocuje, v prípade potreby ju aktualizuje, pričom prehodnotenie a aktualizáciu vykoná vždy

a)

po závažnej priemyselnej havárii v podniku alebo

b)

na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) alebo z vlastného podnetu, ak

1.

to vyplýva z nových technických poznatkov v oblasti bezpečnosti, najmä z analýzy závažných priemyselných havárií,

2.

bezprostredne hrozila závažná priemyselná havária alebo

3.

to vyplýva z nových poznatkov o posúdení rizík závažnej priemyselnej havárie.

(8)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží aktualizovanú bezpečnostnú správu alebo jej aktualizované časti okresnému úradu v sídle kraja v písomnej forme do 30 dní odo dňa aktualizovania bezpečnostnej správy alebo jej časti. Ak ju predloží v listinnej forme, predkladá ju v siedmich vyhotoveniach.

(9)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný, ak ide o zmenu podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu alebo fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečných látok, ktorá by mohla závažne ovplyvniť nebezpečenstvo vedúce k závažnej priemyselnej havárii, bezpečnostnú správu prehodnotiť, a ak je to potrebné, aktualizovať ju a informovať okresný úrad v sídle kraja o podrobnostiach týchto aktualizácií ešte pred vykonaním danej zmeny.

§ 9 - Havarijný plán
(1)

Havarijný plán je

a)

vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie v podniku,

b)

plán ochrany obyvateľstva.19)

(2)

Havarijný plán musí byť vypracovaný s cieľom

a)

zvládnuť závažnú priemyselnú haváriu riadením prác a koordináciou postupov tak, aby sa minimalizovali jej účinky a obmedzili následky na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

b)

vykonať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,

c)

zabezpečiť potrebnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ako aj príslušného orgánu verejnej správy a iného subjektu, s ktorého súčinnosťou sa uvažuje,

d)

zabezpečiť sanáciu a obnovu životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.

§ 10 - Vnútorný havarijný plán
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje vnútorný havarijný plán v súčinnosti s oprávnenými zamestnancami podniku, ak ide o

a)

nový podnik v primeranom období pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku,

b)

iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.

(2)

Vnútorný havarijný plán obsahuje

a)

meno, priezvisko a funkciu osôb zodpovedných za určenie havarijných postupov a za koordináciu prác pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a za zmierňovanie jej následkov v podniku,

b)

identifikačné údaje príslušného orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, prípadne meno, priezvisko a funkciu zodpovedných osôb,

c)

mechanizmy na výstrahu a varovanie ohrozených osôb, ako aj na vyrozumenie a zvolanie osôb, príslušných orgánov vrátane príslušného orgánu štátnej správy uvedené v § 23 ods. 1 písm. f) a iných subjektov zúčastnených na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov,

d)

scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory opatrení na ich efektívne zdolanie a obmedzenie ich následkov vrátane určenia zón ohrozenia, opisu potrebného materiálneho, personálneho a iného vybavenia a použiteľných zásahových prostriedkov,

e)

preventívne technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia minimalizujúce alebo aspoň potláčajúce možnosti vzniku domino efektu pri závažnej priemyselnej havárii,

f)

opatrenia na zabezpečenie ukrytia, evakuácie alebo iného spôsobu ochrany ohrozených osôb,

g)

opatrenia na zabezpečenie súčinnosti s postupmi príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov na území podniku a podľa potreby aj mimo neho,

h)

opatrenia na poskytnutie pomoci pri zmierňovaní následkov závažnej priemyselnej havárie mimo podniku,

i)

opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie na súvisiacu dopravnú, technickú a inžiniersku infraštruktúru, sídelné útvary a významné krajinné prvky a chránené územia,20)

j)

spôsob školenia a výcviku podnikových útvarov, služieb a zamestnancov o činnostiach, ktoré sa od nich očakávajú vrátane súčinnosti s príslušnými orgánmi verejnej správy a inými subjektmi.

(3)

Vnútorný havarijný plán musí byť prehľadný, stručný a zrozumiteľný.

(4)

Na vypracovanie vnútorného havarijného plánu možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú podľa osobitných predpisov,21) ak vyhovuje požiadavkám uvedeným v odseku 2 a v § 9 ods. 2.

(5)

Na vypracúvaní vnútorného havarijného plánu sa zúčastňujú poverení zamestnanci prevádzkovateľa a podľa potreby aj ďalší zamestnanci prevádzkovateľa, zástupcovia zamestnancov22) a prípadne iné osoby, ktorých práca priamo súvisí s obsahom vnútorného havarijného plánu.

(6)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný zabezpečiť oboznámenie s vnútorným havarijným plánom svojich zamestnancov a zástupcov zamestnancov,23) ako aj zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich s vedomím prevádzkovateľa činnosti a práce v podniku v rozsahu, aký sa ich týka, a tiež zabezpečiť, aby sa v potrebnom rozsahu zúčastňovali aj precvičenia vnútorného havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva.

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný vnútorný havarijný plán uložiť tak, aby bol dostupný zamestnancom oprávneným vykonávať, riadiť a koordinovať činnosti a práce pri vzniku závažnej priemyselnej havárie, ako aj zamestnancom zodpovedným za jeho kontrolu a aktualizáciu.

(8)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný pravidelne vnútorný havarijný plán precvičovať, prehodnocovať, a ak je to potrebné, aktualizovať najmenej raz za tri roky. Pri prehodnocovaní a aktualizácii vnútorného havarijného plánu je prevádzkovateľ povinný zohľadniť zmeny, ktoré nastali v podniku alebo v rámci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,24) nové technické poznatky a poznatky týkajúce sa odozvy na závažnú priemyselnú haváriu.

(9)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný najneskôr do 30 dní oznámiť okresnému úradu v sídle kraja vypracovanie vnútorného havarijného plánu. Precvičenie podľa odseku 8 je prevádzkovateľ povinný oznámiť okresnému úradu v sídle kraja najmenej sedem dní vopred.

(10)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný postupovať podľa vnútorného havarijného plánu, ak ide o závažnú priemyselnú haváriu alebo nekontrolovateľnú udalosť, pri ktorej by sa mohlo očakávať, že svojou podstatou povedie k závažnej priemyselnej havárii.

§ 11 - Plán ochrany obyvateľstva
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží orgánu,25) ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, podklady v rozsahu určenom týmto orgánom, ak ide o

a)

nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby alebo pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku,

b)

iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.

(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B na požiadanie orgánu podľa odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.

§ 12 - Služba na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí službu havarijnej odozvy, ak sa

a)

v podniku nachádza nebezpečná látka patriaca do kategórie nebezpečnosti H1, H2, H3, P1a, P1b, P2, P5a, P5b, P5c podľa časti 1 prílohy č. 1 alebo nebezpečná látka uvedená v položkách č. 15, 18 a 34 časti 2 prílohy č. 1 a

b)

v procese posúdenia rizika identifikuje taká udalosť s prítomnosťou nebezpečnej látky uvedenej v písmene a), ktorej účinky na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok presiahnu územie podniku a v dôsledku možného domino efektu ich bude potrebné obmedzovať službou havarijnej odozvy.

(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí službu havarijnej odozvy prostredníctvom

a)

závodného hasičského útvaru,26) závodného hasičského zboru alebo banskej záchrannej služby27) toho istého prevádzkovateľa,

b)

závodného hasičského útvaru, závodného hasičského zboru alebo banskej záchrannej služby iného podnikateľa, s ktorým má na tento účel uzavretý zmluvný vzťah,

c)

vlastných zamestnancov, ktorými môžu byť operátori technologických zariadení, jednotky civilnej ochrany, požiarne hliadky pracoviska, havarijné družstvo alebo iní určení zamestnanci,

d)

kombinácie písmen a) až c).

(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zohľadní akcieschopnosť služby havarijnej odozvy podľa odseku 2 písm. b) až d) vo vnútornom havarijnom pláne.

(4)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B oznámi zabezpečenie služby havarijnej odozvy podľa odsekov 1 a 2 okresnému úradu v sídle kraja a orgánom štátnej správy uvedeným v § 23 ods. 1 písm. g) a i), ak ide o

a)

nový podnik pri uvedení do prevádzky,

b)

iný podnik do dvoch rokov od dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.

§ 13 - Domino efekt
(1)

Ministerstvo životného prostredia určí podniky, susediace podniky alebo ich skupiny, pri ktorých by sa riziko závažnej priemyselnej havárie alebo následky závažnej priemyselnej havárie mohli zhoršiť z dôvodu ich zemepisnej polohy alebo ich vzájomnej blízkosti a z dôvodu ich zásob nebezpečných látok; ministerstvo životného prostredia pri tomto určení vychádza z informácií uvedených v oznámení, bezpečnostnej správe, získaných pri výkone štátneho dozoru a z informácií vyžiadaných od prevádzkovateľa.

(2)

Ak má ministerstvo životného prostredia dodatočné informácie k informáciám podľa § 5 ods. 2 písm. g), poskytne ich prevádzkovateľovi.

(3)

Ministerstvo životného prostredia vedie register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa odseku 1.

(4)

Prevádzkovateľ podniku uvedeného v registri podľa odseku 3 je povinný

a)

spolupracovať s inými prevádzkovateľmi, vymieňať si informácie na zohľadnenie charakteru a rozsahu nebezpečenstva závažnej priemyselnej havárie pri posúdení rizika, v rámci ich programu prevencie, bezpečnostného riadiaceho systému a vnútorného havarijného plánu,

b)

spolupracovať na informovaní verejnosti a susediacich podnikov a na požiadanie poskytovať informácie orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva.25)

(5)

Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odsekov 1 až 3 právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.28)

§ 14 - Územné plánovanie, povoľovacia činnosť a účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch
(1)

Orgány verejnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov29) vypracúvajú, obstarávajú alebo schvaľujú rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo povoľujú stavby, zariadenia a iné činnosti, sú povinné zohľadniť ciele prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. Tieto ciele sa musia zohľadniť pri

a)

umiestňovaní nového podniku,

b)

zmenách v podnikoch podľa § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 9,

c)

rozvoji územia vrátane dopravných trás, verejných priestranstiev a obývaných oblastí v blízkosti podnikov, keď ich umiestnenie alebo rozvoj môžu byť zdrojom vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo môžu zvýšiť jej riziko, či zhoršiť jej následky.

(2)

Pri územnoplánovacej činnosti30) a povoľovacej činnosti podľa odseku 1 je potrebné z dlhodobého hľadiska zohľadniť

a)

dodržanie primeraných bezpečnostných vzdialeností31) medzi podnikmi kategórie A a podnikmi kategórie B, medzi podnikmi kategórie A a podnikmi kategórie B a inými stavbami, zariadeniami a činnosťami vykonávanými v okolí podniku, najmä sídelnými útvarmi a inými miestami s pravidelným výskytom väčšieho množstva ľudí, rekreačnými oblasťami, dopravnými trasami, energetickými a inými rozvodmi,

b)

ochranu území chránených podľa osobitných predpisov32) v blízkosti podnikov pomocou primeraných bezpečnostných vzdialeností alebo iných primeraných opatrení tak, aby bolo minimalizované riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie a minimalizované následky závažnej priemyselnej havárie,

c)

určenie dodatočných technických a iných opatrení33) pri existujúcich podnikoch tak, aby sa nezvýšilo riziko závažnej priemyselnej havárie a jej následky na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(3)

Prevádzkovateľ poskytne na žiadosť orgánu verejnej správy podľa odseku 1 informácie o rizikách súvisiacich s jeho podnikom na účely uvedené v odseku 2.

(4)

Pri územnoplánovacej činnosti a povoľovacej činnosti podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok uplatňuje formou záväzného stanoviska.

(5)

Na účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa podnikov, pri územnoplánovacej činnosti30) a povoľovacej činnosti podľa odseku 2 sa vzťahujú osobitné predpisy.34)

§ 15 - Informácie pre verejnosť
(1)

Verejnosť je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

(2)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalý prístup verejnosti k informáciám podľa prílohy č. 2. Prevádzkovateľ si zvolí formu trvalého prístupu verejnosti k informáciám, pričom je povinný zároveň zabezpečiť tento prístup elektronicky na svojom webovom sídle. Tieto informácie prevádzkovateľ aktualizuje, najmä pri zmenách podľa § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 9.

(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch, ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, a to minimálne raz za päť rokov. Informácie podľa prvej vety je povinný prevádzkovateľ uviesť na svojom webovom sídle.

(4)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B poskytne informácie podľa odseku 3 aj dotknutej obci, zamestnancom a správcom dotknutých verejných budov a miest vrátane škôl, nemocníc, zariadení sociálnych služieb a všetkých susediacich podnikov podľa § 13, a to minimálne raz za päť rokov.

(5)

Prevádzkovateľ podniku, v ktorom môže dôjsť k závažnej priemyselnej havárii s cezhraničnými účinkami,35) predloží informácie podľa odsekov 2 a 3 aj ministerstvu životného prostredia a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) na účel informovania iného štátu, ktorého územie môže byť takouto haváriou dotknuté.

(6)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B informácie podľa odsekov 3 a 4 pravidelne preskúmava a aktualizuje, najmä pri zmenách podľa § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 9.

(7)

Prevádzkovateľ je povinný v zozname nebezpečných látok prítomných v podniku alebo v bezpečnostnej správe, na účel ich sprístupnenia verejnosti, označiť niektoré ich časti alebo údaje za predmet obchodného tajomstva alebo o ktorých je potrebné zachovať mlčanlivosť z dôvodov ochrany duševného vlastníctva a osobných údajov.36) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.37) Upravená bezpečnostná správa musí obsahovať aspoň všeobecné informácie o nebezpečenstvách vedúcich k závažnej priemyselnej havárii a o možných následkoch na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(8)

Prevádzkovateľ predloží upravený zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku alebo upravenú bezpečnostnú správu podľa odseku 7 okresnému úradu v sídle kraja a ministerstvu životného prostredia na účel podľa odseku 9 na elektronickom nosiči dát.

(9)

Ministerstvo životného prostredia na žiadosť verejnosti sprístupní zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku a bezpečnostnú správu.

(10)

Ministerstvo životného prostredia môže z dôvodov uvedených v odseku 7 rozhodnúť, že niektoré časti zoznamu nebezpečných látok prítomných v podniku alebo bezpečnostnej správy nezverejní.

(11)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce prístup verejnosti k informáciám.36)

§ 16 - Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií
(1)

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „informačný systém“) zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o prevencii závažných priemyselných havárií. Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.38)

(2)

Informačný systém obsahuje

a)

register podnikov vrátane informácií o prevádzkovateľoch, činnostiach podnikov, nebezpečných látkach prítomných v podniku a o dokumentácii vypracovanej podľa § 5, 8, 9, 15 a 17,

b)

register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa § 13,

c)

register odborne spôsobilých osôb podľa § 19,

d)

register autorizovaných osôb podľa § 21,

e)

register podnikateľov s oprávnením na vykonávanie odbornej prípravy podľa § 20,

f)

register závažných priemyselných havárií, ku ktorým došlo v podnikoch podľa písmena a),

g)

register plánovaných a vykonaných kontrol v podnikoch,

h)

priestorové údaje o podnikoch a ich bezprostrednom okolí,

i)

informácie pre verejnosť podľa § 15 ods. 2 a 3.

(3)

Informačný systém prevádzkuje, aktualizuje a jeho obsah zverejňuje ministerstvo životného prostredia na svojom webovom sídle. Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením týchto úloh právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.28)

(4)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné bezplatne poskytnúť prevádzkovateľovi informačného systému informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na prevádzkovanie a aktualizáciu informačného systému.

§ 17 - Zhromažďovanie údajov o závažných priemyselných haváriách
(1)

Prevádzkovateľ oznámi závažnú priemyselnú haváriu bezodkladne ministerstvu životného prostredia a ministerstvu vnútra; najneskôr do 48 hodín prevádzkovateľ zašle oznámenie o závažnej priemyselnej havárii uvedeným ministerstvám aj elektronicky v ustanovenej forme.

(2)

Prevádzkovateľ informácie oznámené podľa odseku 1 aktualizuje, ak sa v priebehu vyšetrovania odhalia dodatočné skutočnosti, ktoré zmenia oznámené informácie alebo vyvodené závery.

(3)

Prevádzkovateľ predloží najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa vzniku závažnej priemyselnej havárie, ministerstvu životného prostredia všetky dostupné informácie v písomnej forme.

(4)

Orgán štátnej správy, ktorý vyšetroval závažnú priemyselnú haváriu alebo na jej základe nariadil príslušné naliehavé, strednodobé a dlhodobé opatrenia, doručí ministerstvu životného prostredia do jedného mesiaca od ukončenia vyšetrovania alebo nariadenia opatrení informáciu o ním zistených príčinách a následkoch závažnej priemyselnej havárie.

(5)

Ministerstvo životného prostredia po doručení informácií podľa odsekov 3 a 4 vypracuje komplexnú správu o závažnej priemyselnej havárii.

(6)

Ak závažná priemyselná havária spĺňa aspoň jedno z kritérií podľa prílohy č. 3, ministerstvo životného prostredia informácie o závažnej priemyselnej havárii poskytne Európskej komisii najneskôr do jedného roka odo dňa jej vzniku. Informácie o závažnej priemyselnej havárii obsahujú

a)

identifikačné údaje ministerstva životného prostredia,

b)

dátum a čas závažnej priemyselnej havárie vrátane identifikačných údajov podniku a prevádzkovateľa,

c)

stručný opis závažnej priemyselnej havárie vrátane uvedenia nebezpečných látok prítomných pri závažnej priemyselnej havárii a bezprostredných účinkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

d)

stručný opis prijatých havarijných opatrení a opatrení na zamedzenie opakovania sa závažnej priemyselnej havárie,

e)

výsledky vlastných analýz a odporúčaní.

(7)

Ministerstvo životného prostredia môže poskytnúť informácie o závažnej priemyselnej havárii Európskej komisii aj neskôr ako v lehote do jedného roka, ak nebolo právoplatne ukončené súdne konanie týkajúce sa závažnej priemyselnej havárie.

(8)

Prevádzkovateľ vypracuje ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii, a predkladá ju ministerstvu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka v ustanovenej forme.

§ 18 - Finančné krytie zodpovednosti za škodu
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí finančné krytie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku závažnej priemyselnej havárie, formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu alebo inou vhodnou formou, napríklad zárukou banky alebo pobočky zahraničnej banky, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania podniku, ak ide o

a)

nový podnik pri uvedení do prevádzky,

b)

iný podnik do troch mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.

(2)

Výška finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí zodpovedať jej predpokladanému rozsahu následkov závažnej priemyselnej havárie, pričom sa zohľadní výsledok posúdenia rizika.

§ 19 - Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
(1)

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií (ďalej len „špecialista“) je odborne spôsobilá osoba, ktorá osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovila alebo overila, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(2)

Špecialistom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)

má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedeckého smeru a najmenej tri roky odbornej praxe, alebo úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov odbornej praxe,

b)

absolvovala odbornú prípravu podľa odsekov 4 a 5,

c)

úspešne vykonala skúšku podľa odseku 6.

(3)

Špecialista je povinný preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Preukázanie bezúhonnosti sa nevyžaduje, ak sa činnosť špecialistu vykonáva na základe živnostenského oprávnenia. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti životnému prostrediu.39)

(4)

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu je zameraná najmä na znalosť

a)

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť prevencie a zdolávania závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

b)

posúdenia rizika,

c)

charakteristík nebezpečenstiev a prevencie závažných priemyselných havárií pri fyzikálnych procesoch a chemických procesoch,

d)

havarijného plánovania vrátane tvorby havarijných scenárov, výpočtu zón ohrozenia a určovania síl a prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

e)

významu, vypracúvania a využívania bezpečnostnej správy.

(5)

Rozsah odbornej prípravy podľa odseku 4 je najmenej 160 hodín; ak ide o opakovanie odbornej prípravy, najmenej 40 hodín.

(6)

Predmetom skúšky je overenie znalostí v oblastiach uvedených v odseku 4 komisiou zriadenou podľa § 22. Skúšku zabezpečuje ministerstvo životného prostredia najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti podľa odseku 7. Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti o vykonanie skúšky lehotu predĺžiť, najviac však na 12 mesiacov. Dátum, miesto a formu vykonania skúšky oznámi ministerstvo životného prostredia žiadateľovi v písomnej forme najneskôr 15 dní pred jej vykonaním. Náklady žiadateľa spojené s odbornou prípravou a s účasťou na skúške znáša žiadateľ.

(7)

Žiadosť o vykonanie skúšky musí byť predložená ministerstvu životného prostredia najneskôr do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy a musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b)

doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a b).

(8)

Odbornú spôsobilosť špecialistu ministerstvo životného prostredia potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu (ďalej len „osvedčenie“), ktoré vydá na základe žiadosti o vydanie osvedčenia žiadateľovi, ktorý bol na skúške hodnotený stupňom vyhovel a ktorý zaplatil správny poplatok.40) Ministerstvo životného prostredia vydá za úhradu popri osvedčení aj pečiatku špecialistu.

(9)

Pečiatka špecialistu je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby s titulmi, číslo osvedčenia a slová „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií“. Vzor odtlačku pečiatky je uvedený v prílohe č. 5.

(10)

Osvedčenie obsahuje

a)

názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,

b)

číslo osvedčenia, miesto a dátum jeho vydania,

c)

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby,

d)

platnosť osvedčenia,

e)

podpis predsedu skúšobnej komisie,

f)

odtlačok pečiatky ministerstva životného prostredia a podpis vedúceho zamestnanca.

(11)

Osvedčenie má platnosť päť rokov odo dňa vykonania skúšky. Platnosť osvedčenia môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť špecialistu predĺžiť najviac o päť rokov, ak bola žiadosť o jeho predĺženie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jeho platnosti a za splnenia podmienok podľa odsekov 8 a 12.

(12)

Špecialista je povinný vykonať opakovanie odbornej prípravy raz za päť rokov a podrobiť sa skúške podľa odseku 6. Ministerstvo životného prostredia môže uložiť špecialistovi, aby sa podrobil opakovaniu odbornej prípravy a vykonaniu skúšky aj mimo tejto lehoty, ak ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, vo vede a technike a v oblasti posúdenia rizík alebo ak ide o zistenie týkajúce sa závažných nedostatkov v jeho činnosti.

(13)

Ministerstvo životného prostredia vedie register špecialistov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, miesto a dátum vykonania skúšky, číslo osvedčenia, dátum a miesto jeho vydania a platnosť osvedčenia.

(14)

Špecialista je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu životného prostredia zmenu osobných údajov a zmenu údajov podľa odseku 3.

(15)

Ministerstvo životného prostredia rozhodnutím odníme špecialistovi osvedčenie, ak

a)

bol právoplatne odsúdený za trestný čin uvedený v odseku 3,

b)

získal osvedčenie na základe nesprávnych údajov uvedených v žiadosti alebo v jej prílohe,

c)

nevykonal opakovanie odbornej prípravy alebo skúšku podľa odseku 12,

d)

závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto zákona alebo z predpisu vydaného na jeho vykonanie.

(16)

Osvedčenie zaniká

a)

smrťou špecialistu alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

b)

vyčiarknutím z registra špecialistov, ak špecialista písomnou formou požiadal o jeho zrušenie,

c)

odňatím osvedčenia podľa odseku 15,

d)

uplynutím platnosti osvedčenia.

(17)

Prevádzkovateľ ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich z tohto zákona a utvorí predpoklady na výkon jej funkcie, ak ide o

a)

nový podnik, pri uvedení do prevádzky,

b)

iný podnik, do troch mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A alebo do kategórie B.

(18)

Funkciu podľa odseku 17 môže vykonávať výlučne špecialista na základe pracovnoprávneho vzťahu s prevádzkovateľom alebo na základe zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s autorizovanou osobou podľa § 21 ods. 1.

(19)

Okresný úrad v sídle kraja môže prevádzkovateľovi podniku kategórie B rozhodnutím nariadiť zriadenie osobitného útvaru na plnenie úloh podľa odseku 17, vychádzajúc pritom z posúdenia rizika alebo z bezpečnostnej správy. Osobitný útvar podľa prvej vety môže riadiť výlučne špecialista.

(20)

Prevádzkovateľ oznámi bezodkladne okresnému úradu v sídle kraja ustanovenie zodpovednej osoby podľa odseku 17. Rovnako je povinný oznámiť každú zmenu v ustanovení zodpovednej osoby.

(21)

Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady do plánu ochrany obyvateľstva, ich aktualizácie musia byť vypracované špecialistom.

§ 20 - Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy
(1)

Odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu vykonáva podnikateľ, ktorý má na túto činnosť rozhodnutie ministerstva životného prostredia o oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „oprávnenie“).

(2)

Podmienky na vydanie oprávnenia sú

a)

zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich odbornej kvalifikácii a praxi,

b)

vypracovanie a vedenie základnej pedagogickej dokumentácie,

c)

zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a organizačno-personálneho riadenia procesu odbornej prípravy.

(3)

Žiadosť o vydanie oprávnenia obsahuje

a)

ak ide o fyzickú osobu, jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,41) ak ním nie je sám žiadateľ o vydanie oprávnenia,

b)

ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,41)

c)

doklady na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2,

d)

doklad o zaplatení správneho poplatku.40)

(4)

Oprávnenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia,42) číslo a platnosť oprávnenia.

(5)

Oprávnenie má platnosť päť rokov. Platnosť oprávnenia môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť držiteľa oprávnenia predĺžiť najviac o päť rokov, ak bola žiadosť o jeho predĺženie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jeho platnosti a za splnenia podmienok podľa odseku 3.

(6)

Ministerstvo životného prostredia vedie register podnikateľov, ktorým bolo vydané oprávnenie. Register podnikateľov je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva životného prostredia.

(7)

Ministerstvo životného prostredia môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak zistí nedostatky vo výkone odbornej prípravy držiteľom oprávnenia alebo ak o to požiada držiteľ oprávnenia.

(8)

Oprávnenie zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bolo vydané, ak držiteľ oprávnenia nepožiadal o predĺženie platnosti oprávnenia,

b)

výmazom držiteľa oprávnenia z obchodného registra alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia,

c)

vyhlásením konkurzu na držiteľa oprávnenia alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa oprávnenia pre nedostatok majetku,

d)

rozhodnutím ministerstva životného prostredia o odňatí oprávnenia,

e)

smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak držiteľ oprávnenia je fyzická osoba podnikateľ.

§ 21 - Autorizácia
(1)

Autorizácia je rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa podnikateľovi udeľuje oprávnenie vykonávať pre iného prevádzkovateľa tieto činnosti

a)

vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,

b)

posúdenie rizika,

c)

vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,

d)

vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,

e)

vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva,

f)

konzultačnú a poradenskú činnosť podľa písmen a) až e).

(2)

Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie fyzická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je

a)

bezúhonnosť,

b)

odborná spôsobilosť špecialistu alebo zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie,

c)

skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d)

potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.

(3)

Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie právnická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je

a)

bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b)

odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu,

c)

skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d)

potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.

(4)

Vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b) možno len u jedného zamestnávateľa.

(5)

Žiadosť o udelenie autorizácie obsahuje

a)

ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o vydanie autorizácie,

b)

ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,

c)

činnosť, na ktorú sa žiada vydanie autorizácie,

d)

doklady na preukázanie splnenia podmienok na udelenie autorizácie podľa odsekov 2 a 3,

e)

opis technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia,

f)

potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.40)

(6)

Autorizácia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia42)

a)

údaje podľa odseku 5 písm. a) a b),

b)

číslo autorizácie,

c)

platnosť autorizácie.

(7)

Autorizácia má platnosť päť rokov. Platnosť autorizácie môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť podnikateľa, ktorému ministerstvo životného prostredia udelilo oprávnenie vykonávať činnosti uvedené v odseku 1 (ďalej len „autorizovaná osoba“), predĺžiť najviac o päť rokov, ak bola žiadosť o jej predĺženie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti a za splnenia podmienok podľa odseku 5 a odseku 12 písm. b).

(8)

Ministerstvo životného prostredia vedie register autorizovaných osôb, ktorý obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, titul, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby, číslo, dátum vydania a platnosť autorizácie.

(9)

Ministerstvo životného prostredia môže s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a na ich závažnosť platnosť autorizácie pozastaviť alebo autorizáciu zrušiť, ak

a)

autorizovaná osoba neplní podmienky autorizácie podľa odsekov 2, 3 a 6,

b)

autorizovaná osoba pri výkone činnosti podľa odseku 1 nedodržiava podmienky podľa odsekov 2, 3 a 6,

c)

o to požiada autorizovaná osoba.

(10)

Autorizácia zaniká

a)

smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak autorizovanou osobou je fyzická osoba podnikateľ,

b)

zánikom právnickej osoby,

c)

smrťou alebo skončením pracovnoprávneho vzťahu zodpovedného zástupcu,

d)

zrušením podľa odseku 9,

e)

uplynutím platnosti autorizácie.

(11)

Autorizácia podľa odseku 10 písm. c) nezaniká, ak autorizovaná osoba najneskôr do 30 dní ustanoví nového zodpovedného zástupcu a oznámi to ministerstvu životného prostredia.

(12)

Autorizovaná osoba je povinná

a)

vykonávať činnosť v rozsahu udelenej autorizácie,

b)

uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby a oznámiť to ministerstvu životného prostredia do 30 dní od vydania autorizácie,

c)

zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), ak nie je sama zodpovedným zástupcom,

d)

oznámiť bezodkladne ministerstvu životného prostredia zmenu podmienok, na ktorých základe bola autorizácia vydaná, ako aj zmenu podmienok podľa písmen b) a c),

e)

uvádzať pri činnosti podľa odseku 1 v ňou vyhotovenej písomnej a grafickej dokumentácii svoje obchodné meno, číslo autorizácie, pripojiť svoj podpis alebo podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a pripojiť osvedčenie podľa § 19 ods. 8.

§ 22 - Komisia pre prevenciu závažných priemyselných havárií a zbor expertov
(1)

Ministerstvo životného prostredia zriaďuje komisiu pre prevenciu závažných priemyselných havárií (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný orgán a zbor expertov.

(2)

Štatút komisie, rokovací poriadok komisie a skúšobný poriadok komisie, v ktorých sa podrobne upraví postavenie a činnosť komisie a zboru expertov, vydá minister životného prostredia Slovenskej republiky.

(3)

Úlohou komisie a zboru expertov je najmä

a)

zabezpečenie skúšky podľa § 19 ods. 6,

b)

prerokúvanie plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5,

c)

príprava odborných posudkov pre ministerstvo životného prostredia v konaniach podľa § 27.

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 23 - Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa tohto zákona vykonávajú

a)

ministerstvo životného prostredia,

b)

ministerstvo vnútra,

c)

okresné úrady v sídlach krajov,

d)

okresné úrady,

e)

inšpekcia,43)

f)

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,44)

g)

krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru,

h)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva,45)

i)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady.46)

(2)

Ministerstvo životného prostredia

a)

je ústredný orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,

b)

riadi a vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,

c)

preskúmava rozhodnutia vydané podľa tohto zákona inšpekciou a okresným úradom v sídle kraja,

d)

vedie register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa § 13 ods. 3,

e)

vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,

f)

sprístupňuje verejnosti zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku a bezpečnostnú správu podľa § 15 ods. 9,

g)

prijíma informácie podľa § 15 ods. 5 na účel informovania verejnosti iného štátu,

h)

prevádzkuje informačný systém podľa § 16,

i)

prijíma oznámenia o závažnej priemyselnej havárii a informácie podľa § 17 ods. 1 až 3 a ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii,

j)

vypracúva komplexnú správu o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 5 a poskytuje informácie Európskej komisii podľa § 17 ods. 6,

k)

zabezpečuje skúšku, vydáva osvedčenia, vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 19,

l)

rozhoduje o oprávnení a vedie register podnikateľov podľa § 20,

m)

rozhoduje o autorizácii a vedie register autorizovaných osôb podľa § 21,

n)

zriaďuje komisiu a zbor expertov podľa § 22,

o)

spracúva plán kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5 a schvaľuje plán bežných kontrol podľa § 24 ods. 10,

p)

v odôvodnenom prípade zasiela Európskej komisii oznámenia na posúdenie možnosti vylúčenia nebezpečnej látky v rozsahu podľa prílohy č. 4,

q)

plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie v tejto oblasti vrátane informácií o podnikoch.

(3)

Ministerstvo životného prostredia vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti o

a)

oznámení o zaradení podniku podľa § 5 a vzor oznámenia,

b)

posúdení rizika podľa § 6,

c)

obsahu a vypracovaní programu prevencie a o bezpečnostnom riadiacom systéme podľa § 7,

d)

obsahu a spracúvaní bezpečnostnej správy podľa § 8,

e)

obsahu vnútorného havarijného plánu, o jeho vypracúvaní, uchovávaní, prehodnocovaní a precvičení podľa § 10,

f)

zhromažďovaní údajov o závažnej priemyselnej havárii a jej oznamovaní podľa § 17,

g)

obsahu odbornej prípravy podľa § 19.

(4)

Ministerstvo vnútra

a)

plní funkciu príslušného orgánu na oznamovanie závažných priemyselných havárií a na požadovanie, prípadne poskytovanie medzinárodnej pomoci podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

b)

spolupracuje s ministerstvom životného prostredia a inšpekciou pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona, najmä pri spracovaní plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5, plánu bežných kontrol podľa § 24 ods. 7 a pri poskytovaní informácií Európskej komisii podľa odseku 2 písm. q).

(5)

Inšpekcia

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií,

b)

spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5,

c)

spracúva plán bežných kontrol podľa § 24 ods. 7 a predkladá ho na schválenie ministerstvu životného prostredia,

d)

zabezpečuje koordináciu kontrolnej činnosti podľa § 24 ods. 2,

e)

spracúva ročnú súhrnnú správu o kontrolách vykonaných podľa § 24 zahŕňajúcu závažné zistenia a nariadené opatrenia a predkladá ju ministerstvu životného prostredia do 31. marca nasledujúceho roka,

f)

vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,

g)

poskytuje informácie do informačného systému podľa § 16.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja

a)

prijíma a preveruje oznámenia a informuje o nich ministerstvo životného prostredia a orgány uvedené v odseku 1 písm. d) až i),

b)

prijíma bezpečnostné správy alebo ich aktualizácie a vydáva rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo s jej aktualizáciou podľa § 8 ods. 5 a § 27,

c)

môže zakázať uvedenie podniku alebo jeho časti do prevádzky alebo zakázať pokračovanie v jeho prevádzke podľa § 8 ods. 5,

d)

prijíma oznámenia o zabezpečení služby havarijnej odozvy podľa § 12 ods. 4,

e)

vydáva záväzné stanoviská podľa § 14 ods. 4 a je dotknutým orgánom v týchto konaniach,

f)

prijíma oznámenia o ustanovení osoby podľa § 19 ods. 17,

g)

môže rozhodnúť o zriadení osobitného útvaru podľa § 19 ods. 19,

h)

poskytuje informácie do informačného systému podľa § 16,

i)

vykonáva štátny dozor.

(7)

Orgány uvedené v odseku 1 písm. d) až i)

a)

sa vyjadrujú k bezpečnostnej správe alebo jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,

b)

spolupracujú s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5 a s inšpekciou pri spracovaní plánu bežných kontrol podľa § 24 ods. 7,

c)

vykonávajú štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov,11) pričom sú oprávnení použiť poznatky, ktoré získali podľa tohto zákona; pri výkone štátneho dozoru postupujú v súlade s § 24 ods. 2, 3, 12 a 15,

d)

poskytujú informácie z vyšetrovania závažnej priemyselnej havárie podľa § 17 ods. 4.

§ 24 - Štátny dozor a koordinácia kontrolnej činnosti
(1)

Štátnym dozorom na úseku prevencie závažných priemyselných havárií sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na jeho základe.

(2)

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c) až i). Koordináciu kontrolnej činnosti podľa tohto zákona zabezpečuje inšpekcia. Ak je to účelné, kontroly sú koordinované s kontrolami podľa osobitného predpisu.47)

(3)

Orgány uvedené v § 23 ods. 1 písm. c) až i) pri výkone štátneho dozoru koordinovaným spôsobom podľa odseku 2 navzájom spolupracujú a vzájomne si vymieňajú skúsenosti a poznatky, ktoré získali pri výkone štátneho dozoru alebo pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie svojich zamestnancov.

(4)

Kontroly musia byť primerané typu podniku a musia dostatočne zabezpečiť plánované a systematické preskúmanie systémov technickej, organizačnej alebo riadiacej povahy.

Predmetom kontroly je preverenie, či

a)

prevádzkovateľ je schopný preukázať, že prijal príslušné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom na rôzne činnosti vykonávané v podniku,

b)

údaje a informácie uvedené v oznámení, v bezpečnostnej správe, v programe prevencie, vo vnútornom havarijnom pláne, v podkladoch na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva alebo v inej dokumentácii prevádzkovateľa adekvátne vyjadrujú podmienky v podniku vrátane možných vonkajších zdrojov rizika,

c)

prevádzkovateľ je schopný preukázať, že zabezpečil službu havarijnej odozvy a primerané prostriedky na obmedzovanie následkov závažných priemyselných havárií v podniku a mimo neho,

d)

je zabezpečená informovanosť verejnosti podľa § 15.

(5)

Ministerstvo životného prostredia spracúva a prerokúva s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b) až i) plán kontrol podnikov, ktorý pravidelne preskúmava a aktualizuje.

(6)

Plán kontrol podnikov podľa odseku 5 zahŕňa

a)

všeobecné posúdenie otázok bezpečnosti pri uplatňovaní osobitných predpisov,11)

b)

zemepisnú oblasť, na ktorú sa vzťahuje plán kontrol podnikov,

c)

zoznam podnikov, na ktoré sa plán kontrol podnikov vzťahuje,

d)

zoznam podnikov s možným domino efektom podľa § 13,

e)

zoznam podnikov, v ktorých by osobitné vonkajšie zdroje rizík alebo nebezpečenstiev mohli zvýšiť riziko závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršiť jej následky,

f)

postupy na vykonávanie bežnej kontroly podľa odseku 7,

g)

postupy na vykonávanie mimoriadnej kontroly podľa odseku 11,

h)

postupy na zabezpečenie kontroly koordinovaným spôsobom podľa odseku 2.

(7)

Inšpekcia na základe plánu kontrol podnikov podľa odseku 5 každoročne spracúva a prerokúva s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) až i) plán bežných kontrol vrátane uvedenia odhadu počtu kontrolných dní v podniku.

(8)

Plán bežných kontrol musí byť vypracovaný tak, aby sa koordinovaná kontrola uskutočnila v podniku kategórie B najmenej raz za 12 mesiacov a v podniku kategórie A najmenej raz za 36 mesiacov od ukončenia poslednej kontroly.

(9)

Interval bežných kontrol podľa odseku 8 môže byť predĺžený s prihliadnutím na

a)

závery vyplývajúce z posúdenia rizika a z ďalšej dokumentácie vypracovanej podľa tohto zákona,

b)

skutočnosti zistené pri predchádzajúcich kontrolách v podniku najmä s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z tohto zákona,

c)

úroveň systému riadenia v podniku.

(10)

Plán bežných kontrol schvaľuje ministerstvo životného prostredia.

(11)

Inšpekcia vykoná mimoriadnu kontrolu, ak je to potrebné, aj za účasti orgánov uvedených v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) až i), s cieľom

a)

preveriť závažnú sťažnosť na prevádzkovateľa,

b)

prešetriť závažnú priemyselnú haváriu alebo prípad, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii,

c)

preveriť nedodržanie ustanovení tohto zákona.

(12)

Inšpekcia vykoná následnú kontrolu, ak je to potrebné, aj za účasti orgánov uvedených v § 23 ods. 1 písm. c), d)f) až i), pri závažnom porušení povinnosti prevádzkovateľa alebo iného závažného nedostatku v činnosti prevádzkovateľa, do šiestich mesiacov od ukončenia bežnej kontroly alebo mimoriadnej kontroly.

(13)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo iný závažný nedostatok v činnosti prevádzkovateľa, uloží opatrenia na nápravu. Inšpekcia oboznámi prevádzkovateľa s priebežným protokolom, čiastkovým protokolom alebo s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním najneskôr do štyroch mesiacov od zistenia porušenia povinnosti alebo iného závažného nedostatku v činnosti prevádzkovateľa.

(14)

Orgán štátneho dozoru rozhodne o zastavení prevádzky podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia alebo akejkoľvek ich časti alebo ich uvedenia do prevádzky, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku alebo ak prevádzkovateľ nevykonal opatrenia na nápravu závažných porušení povinností alebo závažných nedostatkov v činnosti.

(15)

Ak orgán uvedený v § 23 ods. 1 písm. d), f) až i) vykonáva samostatne kontrolu podniku podľa osobitných predpisov,11) informuje bezodkladne inšpekciu o výsledkoch kontroly vrátane opatrení a sankcií uložených podľa osobitných predpisov.11)

(16)

Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.48)

§ 25 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)

nevedie alebo neuchováva dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 4 ods. 2 písm. m),

b)

neposkytne príslušnému orgánu potrebnú súčinnosť alebo mu oznámi nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 2 písm. l),

c)

nevypracuje a neaktualizuje program prevencie alebo nezavedie bezpečnostný riadiaci systém podľa § 4 ods. 2 písm. d),

d)

nespolupracuje podľa § 13 ods. 4,

e)

nezabezpečí informácie pre verejnosť podľa § 4 ods. 2 písm. e),

f)

neinformuje okresný úrad v sídle kraja o zmenách podľa § 5 ods. 3 a 4, § 7 ods. 8,§ 8 ods. 9,

g)

neoznámi ustanovenie zodpovednej osoby alebo neohlási jej zmenu podľa § 19 ods. 20.

(2)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 eur do 20 000 eur, ak

a)

nepredloží oznámenie alebo jeho aktualizáciu podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b)

nesprávne zaradí podnik do príslušnej kategórie podľa § 4 ods. 2 písm. a),

c)

nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. j),

d)

nevykoná posúdenie rizika podľa § 4 ods. 2 písm. c),

e)

neustanoví osobu podľa § 4 ods. 2 písm. g),

f)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. f),

g)

nezabezpečí službu havarijnej odozvy podľa § 4 ods. 3 písm. d).

(3)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 5 000 eur do 33 000 eur, ak

a)

nevykoná opatrenia na nápravu uložené štátnym dozorom podľa § 4 ods. 2 písm. k),

b)

nevypracuje bezpečnostnú správu alebo jej aktualizáciu a nepredloží ju okresnému úradu v sídle kraja podľa § 4 ods. 3 písm. a),

c)

nepredloží rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou vydané podľa § 8 ods. 5,

d)

nevypracuje vnútorný havarijný plán alebo nezabezpečí jeho precvičenie, prehodnotenie a aktualizáciu podľa § 4 ods. 3 písm. b),

e)

nepredloží príslušnému orgánu podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 4 ods. 3 písm. c),

f)

nezabezpečí finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 4 ods. 3 písm. e).

(4)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi poriadkovú pokutu do 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu podniku, najmä vstup do podniku, fyzickú prehliadku podniku a nahliadnutie do evidencií a súvisiacich písomností o podniku.

(5)

Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odsekov 1 až 4 inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah a mieru vzniknutých alebo hroziacich škodlivých následkov na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

(6)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť prevádzkovateľovi, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.

(7)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 6 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu.

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(9)

Uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 26 - Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní49) okrem § 27 ods. 3 a 4.

§ 27 - Konanie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou
(1)

Návrhom na začatie konania podľa § 8 ods. 5 je písomná žiadosť prevádzkovateľa podniku kategórie B.

(2)

Účastníkom konania je prevádzkovateľ podniku kategórie B.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1 zašle bezpečnostnú správu alebo jej aktualizáciu na vyjadrenie ministerstvu životného prostredia a orgánom štátnej správy uvedeným v § 23 ods. 1 písm. d) až h); ak ide o výrobu alebo skladovanie výbušnín, zašle bezpečnostnú správu alebo jej aktualizáciu orgánu uvedenému v § 23 ods. 1 písm. i).

(4)

Ministerstvo životného prostredia a orgány štátnej správy uvedené v § 23 ods. 1 písm. d) až i) zašlú vyjadrenie okresnému úradu v sídle kraja do 30 dní.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou do 90 dní od podania žiadosti podľa odseku 1.

(6)

Lehota na rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou neplynie odo dňa oznámenia výzvy na doplnenie žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov žiadateľovi o súhlas do dňa splnenia požiadavky.

(7)

V rozhodnutí o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou okresný úrad v sídle kraja uvedie najmä, či bezpečnostná správa alebo jej aktualizácia spĺňa požiadavky vyplývajúce z tohto zákona, a podľa potreby nariadi opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z bezpečnostnej správy.

(8)

Kópiu právoplatného rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou zašle okresný úrad v sídle kraja bezodkladne ministerstvu životného prostredia a orgánom štátnej správy uvedeným v § 23 ods. 1 písm. d) až i).

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28 - Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. augusta 2015
(1)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. a), ak prevádzkovateľ predložil oznámenie pred 1. augustom 2015 a údaje v ňom uvedené sú v súlade s § 5 ods. 2 a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených v oznámení s § 5 ods. 2, prevádzkovateľ existujúceho podniku predloží aktualizované oznámenie do 1. novembra 2015.

(2)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c), ak prevádzkovateľ vykonal posúdenie rizika pred 1. augustom 2015 a údaje ostávajú nezmenené.

(3)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. d), ak prevádzkovateľ vypracoval program prevencie pred 1. augustom 2015 a údaje v ňom uvedené sú v súlade s § 7 ods. 3 a zostávajú nezmenené.

(4)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. a), ak prevádzkovateľ predložil bezpečnostnú správu pred 1. augustom 2015 a údaje v nej uvedené sú v súlade s § 8 ods. 2 a 3 a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených v bezpečnostnej správe s § 8 ods. 2 a 3, ktorú prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B predložil pred 1. augustom 2015, aktualizovanú bezpečnostnú správu prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B predloží okresnému úradu v sídle kraja v písomnej forme do 1. augusta 2016.

(5)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. b), ak prevádzkovateľ vypracoval vnútorný havarijný plán pred 1. augustom 2015 a údaje v ňom uvedené sú v súlade s § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených vo vnútornom havarijnom pláne s § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2, ktorý prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B vypracoval pred 1. augustom 2015, aktualizovaný vnútorný havarijný plán prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B vypracuje do 1. augusta 2016.

(6)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. c), ak prevádzkovateľ predložil podklady do plánu ochrany obyvateľstva pred 1. augustom 2015 a údaje v nich uvedené sú v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu19) a zostávajú nezmenené. Ak ide o nesúlad údajov uvedených v podkladoch do plánu ochrany obyvateľstva, ktoré prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B vypracoval pred 1. augustom 2015, aktualizované podklady do plánu ochrany obyvateľstva prevádzkovateľ existujúceho podniku kategórie B predloží do 1. augusta 2016.

(7)

Osvedčenia vydané pred 1. augustom 2015 ostávajú platné do uplynutia ich platnosti. Na predĺženie platnosti osvedčenia špecialistu vydaného pred 1. augustom 2015 sa vzťahuje § 19 ods. 11.

(8)

Oprávnenie vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti. Na predĺženie platnosti oprávnenia vydaného pred 1. augustom 2015 sa vzťahuje § 20 ods. 5.

(9)

Autorizácia vydaná pred 1. augustom 2015 ostáva platná do uplynutia jej platnosti. Na predĺženie platnosti autorizácie vydanej pred 1. augustom 2015 sa vzťahuje § 21 ods. 7.

(10)

Ministerstvo životného prostredia spracuje a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b) až i) plán kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5 od 1. januára 2016.

(11)

Inšpekcia spracuje a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) až i) plán bežných kontrol podľa § 24 ods. 7 od 1. januára 2016.

(12)

Výkon štátneho dozoru koordinovaným spôsobom sa od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2015 uskutoční v súlade s plánom kontrol podnikov schváleným podľa doterajšieho predpisu.

(13)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 28a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 29

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 30

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z, zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 345/2013 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.,

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne v znení vyhlášky č. 452/2005 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 80y sa vkladá § 80z, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80z
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika vydané podľa doterajších predpisov do 31. júla 2015 platia do 31. decembra 2015.“.

2.
V prílohe č. 2 v Skupine 214 – Ostatné sa vypúšťajú body 73 až 75.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z ., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. , zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položky 171c až 171f znejú:

„Položka 171c

a)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
„špecialista na prevenciu závažných
priemyselných havárií“ ............................... 99 eur

b)
Predĺženie platnosti osvedčenia podľa
písmena a) ................................................. 40 eur

Položka 171d

a)
Vydanie oprávnenia na vykonávanie
odbornej prípravy podľa osobitného
predpisu39d) ................................................ 99 eur

b)
Predĺženie platnosti oprávnenia podľa
písmena a) ................................................. 40 eur

Položka 171e

a)
Vydanie rozhodnutia o autorizácii na
výkon činností podľa osobitného
predpisu39e) .............................................. 398 eur

b)
Predĺženie platnosti rozhodnutia
o autorizácii podľa písmena a) .................... 79 eur

Položka 171f

a)
Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f) .. 398 eur

b)
Vydanie súhlasu k aktualizácii
bezpečnostnej správy ............................. 119 eur“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39d až 39f znejú:

„39d)
§ 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39e)
§ 21 zákona č. 128/2015 Z. z.

39f)
§ 27 zákona č. 128/2015 Z. z.“.

2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 171g vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 39g vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3c
Plán ochrany obyvateľstva
(1)
Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä
a)
závery a odporúčania analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí,

b)
plán
1.
evakuácie,

2.
ukrytia,

3.
materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany,

4.
prípravy na civilnú ochranu,

c)
dokumentáciu
1.
riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby na riadenie záchranných prác,

2.
opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

3.
protiradiačných opatrení,

4.
protichemických opatrení vrátane opatrení na zvládnutie možných scenárov závažnej priemyselnej havárie uvedených v bezpečnostnej správe1c) a vzhľadom na možný domino efekt,1d) ako aj opatrenia havarijnej pripravenosti,1e)

5.
protibiologických opatrení,

6.
núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú:

„1c)
§ 8 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1d)
§ 13 zákona č. 128/2015 Z. z.

1e)
Článok 8 a piaty a šiesty bod prílohy č. 7 Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 506/2003 Z. z.).“.

2.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
vypracúva a aktualizuje plán ochrany obyvateľstva,“.

Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená e) až n).

3.
V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom „úlohy“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „vrátane informovania príslušného orgánu iného štátu o cezhraničných účinkoch mimoriadnej udalosti,“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. j) sa za slová „na úseku civilnej ochrany“ vkladá čiarka a slová „najmä s Európskou úniou a jej členskými štátmi,“.
5.
V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
vypracúva a aktualizuje v súčinnosti s okresnými úradmi v jeho územnom obvode plán ochrany obyvateľstva, ktorý predkladá ministerstvu vnútra; plán ochrany obyvateľstva precvičuje najmenej raz za tri roky,“.

6.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v záveroch uvádza, pre ktorý podnik sa nevypracúva dokumentácia protichemických opatrení s uvedením dôvodu,“.
7.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

„b)
ak ide o podnik, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií16c) a ktorý sa nachádza v blízkosti územia iného štátu, informuje o svojom zdôvodnenom rozhodnutí podľa písmena a) aj príslušný štát.“.

Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
Zákon č. 128/2015 Z. z.“.

8.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „a aktualizuje“, na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „plán ochrany obyvateľstva precvičuje najmenej raz za tri roky,“.
9.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16c.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

10.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 36b ods. 1 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 314/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
§ 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 118/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
závažnej priemyselnej havárie.21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.“.

3.
V § 17 odsek 11 znie:

„(11)
Štátny orgán, poisťovňa,24) Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec, fyzická osoba a právnická osoba poskytujúca bezpečnostnotechnickú službu a pracovnú zdravotnú službu sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pracovný úraz, závažnú priemyselnú haváriu,21) o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli, ak je odôvodnené podozrenie, že uvedená udalosť nebola oznámená podľa odseku 5. Oznámenie obsahuje základné údaje o osobe a zamestnávateľovi, ktorých sa uvedená udalosť týka.“.

4.
V § 17 odsek 12 znie:

„(12)
Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz alebo závažná priemyselná havária21) vznikli.“.

Čl. VII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví,15a) príčiny závažnej priemyselnej havárie,16) bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, vedie ich evidenciu a podľa potreby vyšetruje príčiny vzniku aj ostatných pracovných úrazov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 17 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie práce alebo fyzickej osoby, ktorá môže poskytnúť informácie týkajúce sa vzniku pracovného úrazu, závažnej priemyselnej havárie,16) choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania podľa osobitného predpisu,24)“.

3.
V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16, bezodkladne neohlásili vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, závažnej priemyselnej havárie podľa osobitného predpisu24) príslušnému inšpektorátu práce alebo ktorí maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 100 eur až do 1 000 eur, a to aj opakovane, ak sa povinnosť nesplnila ani v novourčenej lehote. Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti.“.

Čl. VIII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z.
  Príloha č. 2 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ PODĽA § 15 ods. 2 A 3

  Informácia pre verejnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 obsahuje:

  (1)

  Ak ide o podnik kategórie A alebo o podnik kategórie B,

  a)

  názov a adresu podniku,

  b)

  obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,

  c)

  informácie o splnení požiadaviek podľa § 5,

  d)

  informácie o súčasnej činnosti podniku,

  e)

  informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane ich všeobecného názvu a podľa potreby aj ich klasifikáciu s uvedením ich základných nebezpečných vlastností,

  f)

  všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou, o jej vhodnom správaní, ak ide o závažnú priemyselnú haváriu alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné elektronicky,

  g)

  dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24 alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné v elektronickej forme,

  h)

  údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9, vrátane odkazu na Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií.

  (2)

  Ak ide o podnik kategórie B okrem informácií uvedených v odseku 1 aj

  a)

  všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií vrátane ich možných účinkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok a súhrnných údajov o hlavných typoch scenárov závažných priemyselných havárií a opatreniach na ich zdolanie,

  b)

  informácie o splnení požiadaviek vyplývajúcich z § 8,

  c)

  informácie o plnení povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu55) a informácie o postupe základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,56)

  d)

  informácie z plánu ochrany obyvateľstva,

  e)

  informácie o prípadných cezhraničných účinkoch závažných priemyselných havárií.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA OZNAMOVANIE ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE EURÓPSKEJ KOMISII PODĽA § 17 ods. 6

  Každú závažnú priemyselnú haváriu podľa odseku 1, alebo ktorá má aspoň jeden z následkov uvedených v odsekoch 2 až 5, ministerstvo životného prostredia oznámi Európskej komisii.

  (1)

  Nebezpečné látky

  Akýkoľvek únik, požiar alebo výbuch nebezpečnej látky v množstve najmenej 5 % z prahovej hodnoty uvedenej v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1.

  (2)

  Zranenie osôb a poškodenie nehnuteľností:

  a)

  smrť osoby,

  b)

  zranenie najmenej šiestich osôb v podniku a ich hospitalizácia minimálne na 24 hodín,

  c)

  zranenie aspoň jednej osoby mimo územia podniku a jej hospitalizácia minimálne na 24 hodín,

  d)

  poškodenie aspoň jedného obydlia mimo územia podniku, ktoré sa stalo následkom havárie neobývateľným,

  e)

  nutnosť evakuácie alebo ukrytia osôb na čas dlhší ako dve hodiny, ak celkový súčin (počet osôb x hodiny) je najmenej 500,

  f)

  prerušenie dodávky pitnej vody, elektrickej energie, plynu alebo telefonického spojenia na čas dlhší ako dve hodiny, ak celkový súčin (počet osôb x hodiny) je najmenej 1 000.

  (3)

  Bezprostredné poškodenie životného prostredia

  a)

  trvalo alebo dlhotrvajúco poškodený prírodný biotop57) (suchozemský) s rozlohou najmenej

  1.

  0,5 ha, ak ide o prírodný biotop európskeho významu a prírodný biotop národného významu,

  2.

  10 ha, ak ide o rozptýlený prírodný biotop vrátane poľnohospodárskej pôdy,

  b)

  závažné alebo dlhotrvajúce poškodenie prírodného biotopu58) (vodného) s rozlohou najmenej

  1.

  10 km rieky alebo kanálu,

  2.

  1 ha jazera, rybníka alebo vodnej nádrže,

  c)

  závažné poškodenie alebo znečistenie vodonosnej vrstvy (kolektora) alebo podzemnej vody s rozlohou najmenej 1 ha.

  (4)

  Škoda na majetku

  a)

  škody na majetku v podniku najmenej 2 000 000 EUR,

  b)

  škody na majetku mimo podniku najmenej 500 000 EUR.

  (5)

  Cezhraničné účinky

  Každá závažná priemyselná havária s prítomnosťou nebezpečných látok s cezhraničnými účinkami.

  Ministerstvo životného prostredia môže Európskej komisii oznámiť aj závažné priemyselné havárie alebo prípady, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, ale považuje ich za technicky zaujímavé z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA POSÚDENIE MOŽNOSTI VYLÚČENIA NEBEZPEČNEJ LÁTKY Z PRÍLOHY Č. 1 PODĽA § 23

  Informácie zasielané Európskej komisii na posúdenie vlastností spôsobujúcich nebezpečnosť pre zdravie, fyzikálnu nebezpečnosť a nebezpečnosť pre životné prostredie pre konkrétnu nebezpečnú látku obsahujú:

  a)

  úplný zoznam vlastností potrebných na posúdenie potenciálnej nebezpečnosti látky spôsobovať fyzikálne, zdravotné alebo environmentálne poškodenie,

  b)

  fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. molekulová hmotnosť, tlak pár, základná toxicita, teplota varu, reaktivita, viskozita, rozpustnosť a iné súvisiace vlastnosti),

  c)

  vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť pre zdravie a fyzikálnu nebezpečnosť (napr. reaktivita, horľavosť, toxicita spolu s ďalšími faktormi, napr. spôsob prenikania do tela, pomer zranení k úmrtnosti a dlhodobé účinky a iné súvisiace vlastnosti),

  d)

  vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť pre životné prostredie (napr. ekotoxicita, perzistencia, bioakumulácia, potenciálne dlhodobé riziko pre životné prostredie a iné súvisiace vlastnosti),

  e)

  klasifikáciu látky alebo zmesi podľa osobitného predpisu,59) ak je dostupná,

  f)

  informácie o špecifických prevádzkových podmienkach látky (napr. teplota, tlak a ostatné súvisiace podmienky), za ktorých sa nebezpečná látka skladuje, používa alebo môže byť prítomná, ak ide o predvídateľnú neštandardnú prevádzku alebo ak ide o haváriu (udalosť), napríklad požiar.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  Vzor odtlačku pečiatky špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).

Poznámky

 • 1)

  § 34 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 2 písm. g) zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z.

 • 3)

  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. v znení zákona č. 255/2011 Z. z.

 • 4)

  § 121 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení neskorších predpisov. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 2 ods. 7 a 18 a príloha č. 3 kódy D1, D3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 514/2008 Z. z.

 • 12)

  Čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/ 2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

 • 13)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Napríklad zákon č. 51/1988 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákon č. 314/2001 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 514/2008 Z. z.

 • 15)

  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).

 • 16)

  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

 • 17)

  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 19)

  § 3c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 128/2015 Z. z.

 • 20)

  Napríklad § 17, 27 a 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Napríklad § 6a zákona č. 51/1988 Zb., § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z., § 39 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z.,§ 6 zákona č. 514/2008 Z. z., § 15 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 11a Zákonníka práce.

 • 24)

  § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

 • 26)

  § 30 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 314/2001 Z. z.

 • 27)

  § 7 zákona č. 51/1988 Zb.

 • 28)

  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 44/1988 Zb., zákon č. 51/1988 Zb., zákon č. 143/1998 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z., zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 514/2008 Z. z., zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z.

 • 30)

  Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  Napríklad § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z. z., § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z., § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

 • 34)

  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 24/2006 Z. z., zákon č. 514/2008 Z. z., zákon č. 39/2013 Z. z.

 • 35)

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 506/2003 Z. z. – Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 298/2011 Z. z. – Zmena Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií.

 • 36)

  Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  § 300 až 310 Trestný zákon.

 • 40)

  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

 • 43)

  § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z.

 • 44)

  § 5 až 7 zákona č. 125/2006 Z. z.

 • 45)

  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 46)

  § 39a, 40 a 41 zákona č. 51/1988 Zb.

 • 47)

  Zákon č. 39/2013 Z. z.

 • 48)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 49)

  Zákon č. 71/1967 Zb.

 • 55)

  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 56)

  § 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 57)

  § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 58)

  § 2 ods. 2 písm. t) a u) zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 59)

  Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

Načítavam znenie...
MENU
Hore