Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS3EUPPČL0

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 128/2015 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 91/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
podniky uvedené v § 3,
b)
uskladňovanie plynu v prírodnej horninovej štruktúre a v podzemnom priestore,1)
c)
chemický alebo tepelný proces2) alebo ich kombináciu a s tým súvisiace skladovanie, pri ktorom je prítomná ...
d)
úložisko odpadu z ťažobného priemyslu podľa osobitného predpisu3) s prítomnosťou nebezpečných látok.
(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
vojenský objekt, zariadenie alebo skladovacie zariadenie zriadené ako stavby na obranu a bezpečnosť ...
b)
nebezpečenstvo, ktoré má pôvod v ionizujúcom žiarení,6)
c)
prepravu nebezpečnej látky a s ňou priamo súvisiace dočasné skladovanie na ceste, železnici, vnútrozemských ...
d)
prepravu nebezpečnej látky v potrubí vrátane prečerpávacej stanice mimo podniku,8)
e)
využitie nerastov vrátane ich prieskumu, ťažby a úpravy v baniach a lomoch, aj pomocou vrtov9) s výnimkou ...
f)
ťažbu a využitie nerastov vrátane uhľovodíkov na mori,
g)
uskladňovanie plynu v podzemnom zásobníku na mori vrátane špecializovaného zásobníka a úložiska, kde ...
h)
skládky odpadov10) s výnimkou odseku 2 písm. c).
(4)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností, bezpečnosť ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)
prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, ...
b)
závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch ...
c)
domino efekt je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia ...
d)
zariadenie je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka ...
e)
nebezpečná látka je látka alebo zmes12) uvedená v prvej časti prílohy č. 1 alebo v druhej časti prílohy ...
f)
prítomnosť nebezpečnej látky je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky ...
g)
nebezpečnosť je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom poškodiť zdravie ...
h)
nebezpečenstvo je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej ...
i)
riziko je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých ...
j)
skladovanie je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej uskladnenia, bezpečnej ...
§ 3
Podnik
(1)

Podnik je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné ...

(2)

Podnik kategórie A je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo ...

(3)

Podnik kategórie B je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo ...

(4)

Susediaci podnik je podnik s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok alebo bez ich prítomnosti, ...

(5)

Nový podnik je

a)
podnik, ktorý je uvedený do prevádzky alebo ktorého stavba sa uskutoční po 31. júli 2015, alebo
b)
podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom ...
(6)

Existujúci podnik je podnik uvedený do prevádzky do 31. júla 2015, na ktorý sa vzťahoval doterajší predpis ...

(7)

Iný podnik je podnik kategórie A alebo kategórie B, ktorý sa ním stane po 31. júli 2015, uvedený do ...

§ 4
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo ...
b)
prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ...
c)
vykonať posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť systém ...
d)
vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program prevencie“) a zabezpečiť ...
e)
zabezpečiť informovanie verejnosti podľa § 15,
f)
oznámiť závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17,
g)
ustanoviť osobu podľa § 19 ods. 17,
h)
zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, ...
i)
ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich ...
j)
zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok ...
k)
vykonať opatrenia na nápravu podľa § 24 ods. 13 uložené orgánom štátneho dozoru,
l)
poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom a povereným osobám súčinnosť,
m)
vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia podniku, aby bol na požiadanie ...
n)
prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa tohto zákona,
o)
zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej ...
(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je okrem odseku 2 povinný

a)
vypracovať bezpečnostnú správu podľa § 8,
b)
vypracovať vnútorný havarijný plán podľa § 10,
c)
predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11,
d)
zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu ...
e)
zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 18.
§ 5
Oznámenie
(1)

Prevádzkovateľ predkladá oznámenie alebo jeho aktualizáciu v písomnej forme okresnému úradu v sídle ...

a)
nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred ...
b)
iný podnik do 12 mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A alebo ...
(2)

Oznámenie obsahuje

a)
názov a adresu podniku,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,
c)
meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá je poverená riadením podniku, ak touto osobou nie je prevádzkovateľ, ...
d)
informácie potrebné na identifikáciu a klasifikáciu nebezpečných látok prítomných v podniku podľa § ...
e)
informácie o množstve a fyzikálnej forme nebezpečných látok prítomných v podniku podľa § 2 písm. f),
f)
informácie o súčasnej alebo navrhovanej činnosti podniku,15) o jeho zariadeniach alebo skladovacích ...
g)
informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu ...
h)
grafické znázornenie podniku a jeho bezprostredného okolia,
i)
náležitosti podľa § 23 ods. 3 písm. a) prvého bodu.
(3)

Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať okresný úrad v sídle kraja o

a)
každom významnom zvýšení alebo znížení množstva alebo významnej zmene fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej ...
b)
zmene v činnosti podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný ...
c)
trvalom zastavení prevádzky podniku alebo konkrétneho zariadenia,
d)
zmene v údajoch podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4)

Prevádzkovateľ je povinný prehodnotiť oznámenie, v prípade potreby ho aktualizovať a informovať o týchto ...

a)
podniku,
b)
zariadenia,
c)
skladovacieho zariadenia,
d)
procesu, fyzikálnych vlastností, fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečnej látky.
§ 6
Posúdenie rizika
(1)

Prevádzkovateľ vykonáva posúdenie rizika, ktoré zahŕňa

a)
identifikáciu nebezpečenstiev a udalostí, ktoré môžu vyvolať závažnú priemyselnú haváriu,
b)
kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku možnej závažnej priemyselnej havárie,
c)
odhad rozsahu a závažnosti následkov možnej závažnej priemyselnej havárie pre zdravie ľudí, životné ...
d)
hodnotenie rizika a posúdenie prijateľnosti rizika.
(2)

Na posúdenie rizika možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú podľa osobitných predpisov,16) ...

(3)

Posúdenie rizika je v potrebnom rozsahu súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa, ktorú vypracúva podľa ...

(4)

Na základe výsledku posúdenia celkového rizika a jeho spoločenskej prijateľnosti prevádzkovateľ v závislosti ...

§ 7
Program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém
(1)

Prevádzkovateľ vypracuje program prevencie, ak ide o

a)
nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred ...
b)
iný podnik do 12 mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A alebo ...
(2)

Prevádzkovateľ vypracuje program prevencie s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev závažných priemyselných ...

(3)

Program prevencie obsahuje

a)
ciele a zásady prevencie závažných priemyselných havárií,
b)
princípy činnosti prevádzkovateľa s ohľadom na ciele a zásady podľa písmena a) vrátane štruktúr, riadiacich ...
(4)

Prevádzkovateľ je povinný program prevencie pravidelne, najmenej raz za päť rokov, prehodnocovať a v ...

(5)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na vypracovaní programu prevencie zúčastňovali zamestnanci prevádzkovateľa ...

(6)

Prevádzkovateľ zabezpečí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, štruktúr a prostredníctvom ...

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie A môže povinnosť podľa odseku 6 plniť inými primeranými prostriedkami, ...

(8)

Prevádzkovateľ je povinný, ak ide o zmenu podniku, zmenu zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu ...

§ 8
Bezpečnostná správa
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predkladá bezpečnostnú správu okresnému úradu v sídle kraja v písomnej ...

a)
nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby, pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred ...
b)
iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje bezpečnostnú správu s cieľom

a)
preukázať, že
1.
program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém boli vypracované a zavedené do praxe,
2.
boli vytvorené a aplikované nástroje pre identifikovanie nebezpečenstiev vedúcich k závažným priemyselným ...
3.
v návrhu projektu zariadenia, výstavbe, prevádzke a údržbe zariadenia, skladovacieho zariadenia, vybavenia ...
4.
bol vypracovaný vnútorný havarijný plán,
5.
boli aplikované trvalé nástroje na zlepšenie stavu havarijnej odozvy,
b)
poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie
1.
plánu ochrany obyvateľstva,
2.
územnoplánovacej dokumentácie a povolenie nového podniku, inej stavby, zariadenia, novej činnosti alebo ...
(3)

Bezpečnostná správa obsahuje

a)
informácie o organizáciách, ktoré sa podieľali na vypracovaní bezpečnostnej správy,
b)
informácie o podniku, jeho umiestnení a zameraní jeho činnosti, ako aj o programe prevencie a o bezpečnostnom ...
c)
opis okolia podniku a životného prostredia,
d)
opis činností a zariadení podniku dôležitých z hľadiska bezpečnosti a opis zdrojov rizík závažných priemyselných ...
e)
identifikáciu a analýzu rizík závažných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijateľnosti ...
f)
opatrenia týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich ...
g)
mapovú dokumentáciu a situačný plán.
(4)

Vyhotovenie, členenie a rozsah bezpečnostnej správy vychádzajú zo zložitosti a rizikovosti podniku a ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase s bezpečnostnou správou alebo s jej aktualizáciou. Ak ...

(6)

Prevádzkovateľ nového podniku kategórie B predloží Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej ...

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B najmenej raz za päť rokov bezpečnostnú správu prehodnocuje, v prípade ...

a)
po závažnej priemyselnej havárii v podniku alebo
b)
na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
1.
to vyplýva z nových technických poznatkov v oblasti bezpečnosti, najmä z analýzy závažných priemyselných ...
2.
bezprostredne hrozila závažná priemyselná havária alebo
3.
to vyplýva z nových poznatkov o posúdení rizík závažnej priemyselnej havárie.
(8)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží aktualizovanú bezpečnostnú správu alebo jej aktualizované ...

(9)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný, ak ide o zmenu podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia, ...

§ 9
Havarijný plán
(1)

Havarijný plán je

a)
vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie ...
b)
plán ochrany obyvateľstva.19)
(2)

Havarijný plán musí byť vypracovaný s cieľom

a)
zvládnuť závažnú priemyselnú haváriu riadením prác a koordináciou postupov tak, aby sa minimalizovali ...
b)
vykonať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,
c)
zabezpečiť potrebnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ako aj príslušného orgánu verejnej správy ...
d)
zabezpečiť sanáciu a obnovu životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.
§ 10
Vnútorný havarijný plán
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje vnútorný havarijný plán v súčinnosti s oprávnenými zamestnancami ...

a)
nový podnik v primeranom období pred jeho uvedením do prevádzky alebo pred zmenami vedúcimi k zmene ...
b)
iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2)

Vnútorný havarijný plán obsahuje

a)
meno, priezvisko a funkciu osôb zodpovedných za určenie havarijných postupov a za koordináciu prác pri ...
b)
identifikačné údaje príslušného orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, prípadne meno, priezvisko ...
c)
mechanizmy na výstrahu a varovanie ohrozených osôb, ako aj na vyrozumenie a zvolanie osôb, príslušných ...
d)
scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory opatrení na ich efektívne ...
e)
preventívne technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia minimalizujúce alebo aspoň potláčajúce možnosti ...
f)
opatrenia na zabezpečenie ukrytia, evakuácie alebo iného spôsobu ochrany ohrozených osôb,
g)
opatrenia na zabezpečenie súčinnosti s postupmi príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov ...
h)
opatrenia na poskytnutie pomoci pri zmierňovaní následkov závažnej priemyselnej havárie mimo podniku, ...
i)
opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie na súvisiacu dopravnú, technickú a inžiniersku ...
j)
spôsob školenia a výcviku podnikových útvarov, služieb a zamestnancov o činnostiach, ktoré sa od nich ...
(3)

Vnútorný havarijný plán musí byť prehľadný, stručný a zrozumiteľný.

(4)

Na vypracovanie vnútorného havarijného plánu možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú ...

(5)

Na vypracúvaní vnútorného havarijného plánu sa zúčastňujú poverení zamestnanci prevádzkovateľa a podľa ...

(6)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný zabezpečiť oboznámenie s vnútorným havarijným plánom svojich ...

(7)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný vnútorný havarijný plán uložiť tak, aby bol dostupný zamestnancom ...

(8)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný pravidelne vnútorný havarijný plán precvičovať, prehodnocovať, ...

(9)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný najneskôr do 30 dní oznámiť okresnému úradu v sídle kraja ...

(10)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný postupovať podľa vnútorného havarijného plánu, ak ide ...

§ 11
Plán ochrany obyvateľstva
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží orgánu,25) ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, podklady ...

a)
nový podnik v primeranom období pred začiatkom výstavby alebo pred jeho uvedením do prevádzky alebo ...
b)
iný podnik do dvoch rokov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B na požiadanie orgánu podľa odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ...

§ 12
Služba na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí službu havarijnej odozvy, ak sa

a)
v podniku nachádza nebezpečná látka patriaca do kategórie nebezpečnosti H1, H2, H3, P1a, P1b, P2, P5a, ...
b)
v procese posúdenia rizika identifikuje taká udalosť s prítomnosťou nebezpečnej látky uvedenej v písmene ...
(2)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí službu havarijnej odozvy prostredníctvom

a)
závodného hasičského útvaru,26) závodného hasičského zboru alebo banskej záchrannej služby27) toho istého ...
b)
závodného hasičského útvaru, závodného hasičského zboru alebo banskej záchrannej služby iného podnikateľa, ...
c)
vlastných zamestnancov, ktorými môžu byť operátori technologických zariadení, jednotky civilnej ochrany, ...
d)
kombinácie písmen a) až c).
(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zohľadní akcieschopnosť služby havarijnej odozvy podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B oznámi zabezpečenie služby havarijnej odozvy podľa odsekov 1 a 2 ...

a)
nový podnik pri uvedení do prevádzky,
b)
iný podnik do dvoch rokov od dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.
§ 13
Domino efekt
(1)

Ministerstvo životného prostredia určí podniky, susediace podniky alebo ich skupiny, pri ktorých by ...

(2)

Ak má ministerstvo životného prostredia dodatočné informácie k informáciám podľa § 5 ods. 2 písm. g), ...

(3)

Ministerstvo životného prostredia vedie register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených ...

(4)

Prevádzkovateľ podniku uvedeného v registri podľa odseku 3 je povinný

a)
spolupracovať s inými prevádzkovateľmi, vymieňať si informácie na zohľadnenie charakteru a rozsahu nebezpečenstva ...
b)
spolupracovať na informovaní verejnosti a susediacich podnikov a na požiadanie poskytovať informácie ...
(5)

Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odsekov 1 až 3 právnickú osobu, ktorej ...

§ 14
Územné plánovanie, povoľovacia činnosť a účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch
(1)

Orgány verejnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov29) vypracúvajú, obstarávajú alebo schvaľujú ...

a)
umiestňovaní nového podniku,
b)
zmenách v podnikoch podľa § 5 ods. 4, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 9,
c)
rozvoji územia vrátane dopravných trás, verejných priestranstiev a obývaných oblastí v blízkosti podnikov, ...
(2)

Pri územnoplánovacej činnosti30) a povoľovacej činnosti podľa odseku 1 je potrebné z dlhodobého hľadiska ...

a)
dodržanie primeraných bezpečnostných vzdialeností31) medzi podnikmi kategórie A a podnikmi kategórie ...
b)
ochranu území chránených podľa osobitných predpisov32) v blízkosti podnikov pomocou primeraných bezpečnostných ...
c)
určenie dodatočných technických a iných opatrení33) pri existujúcich podnikoch tak, aby sa nezvýšilo ...
(3)

Prevádzkovateľ poskytne na žiadosť orgánu verejnej správy podľa odseku 1 informácie o rizikách súvisiacich ...

(4)

Pri územnoplánovacej činnosti a povoľovacej činnosti podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja dotknutým ...

(5)

Na účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa podnikov, pri územnoplánovacej činnosti30) ...

§ 15
Informácie pre verejnosť
(1)

Verejnosť je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalý prístup verejnosti k informáciám podľa prílohy č. 2. Prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá ...

(4)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B poskytne informácie podľa odseku 3 aj dotknutej obci, zamestnancom ...

(5)

Prevádzkovateľ podniku, v ktorom môže dôjsť k závažnej priemyselnej havárii s cezhraničnými účinkami,35) ...

(6)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B informácie podľa odsekov 3 a 4 pravidelne preskúmava a aktualizuje, ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný v zozname nebezpečných látok prítomných v podniku alebo v bezpečnostnej správe, ...

(8)

Prevádzkovateľ predloží upravený zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku alebo upravenú bezpečnostnú ...

(9)

Ministerstvo životného prostredia na žiadosť verejnosti sprístupní zoznam nebezpečných látok prítomných ...

(10)

Ministerstvo životného prostredia môže z dôvodov uvedených v odseku 7 rozhodnúť, že niektoré časti zoznamu ...

(11)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce prístup verejnosti k informáciám.36)

§ 16
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií
(1)

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „informačný systém“) zabezpečuje ...

(2)

Informačný systém obsahuje

a)
register podnikov vrátane informácií o prevádzkovateľoch, činnostiach podnikov, nebezpečných látkach ...
b)
register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa § 13,
c)
register odborne spôsobilých osôb podľa § 19,
d)
register autorizovaných osôb podľa § 21,
e)
register podnikateľov s oprávnením na vykonávanie odbornej prípravy podľa § 20,
f)
register závažných priemyselných havárií, ku ktorým došlo v podnikoch podľa písmena a),
g)
register plánovaných a vykonaných kontrol v podnikoch,
h)
priestorové údaje o podnikoch a ich bezprostrednom okolí,
i)
informácie pre verejnosť podľa § 15 ods. 2 a 3.
(3)

Informačný systém prevádzkuje, aktualizuje a jeho obsah zverejňuje ministerstvo životného prostredia ...

(4)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné bezplatne ...

§ 17
Zhromažďovanie údajov o závažných priemyselných haváriách
(1)

Prevádzkovateľ oznámi závažnú priemyselnú haváriu bezodkladne ministerstvu životného prostredia a ministerstvu ...

(2)

Prevádzkovateľ informácie oznámené podľa odseku 1 aktualizuje, ak sa v priebehu vyšetrovania odhalia ...

(3)

Prevádzkovateľ predloží najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa vzniku závažnej priemyselnej havárie, ...

(4)

Orgán štátnej správy, ktorý vyšetroval závažnú priemyselnú haváriu alebo na jej základe nariadil príslušné ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia po doručení informácií podľa odsekov 3 a 4 vypracuje komplexnú správu ...

(6)

Ak závažná priemyselná havária spĺňa aspoň jedno z kritérií podľa prílohy č. 3, ministerstvo životného ...

a)
identifikačné údaje ministerstva životného prostredia,
b)
dátum a čas závažnej priemyselnej havárie vrátane identifikačných údajov podniku a prevádzkovateľa,
c)
stručný opis závažnej priemyselnej havárie vrátane uvedenia nebezpečných látok prítomných pri závažnej ...
d)
stručný opis prijatých havarijných opatrení a opatrení na zamedzenie opakovania sa závažnej priemyselnej ...
e)
výsledky vlastných analýz a odporúčaní.
(7)

Ministerstvo životného prostredia môže poskytnúť informácie o závažnej priemyselnej havárii Európskej ...

(8)

Prevádzkovateľ vypracuje ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej ...

§ 18
Finančné krytie zodpovednosti za škodu
(1)

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí finančné krytie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť ...

a)
nový podnik pri uvedení do prevádzky,
b)
iný podnik do troch mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie B.
(2)

Výška finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí zodpovedať jej predpokladanému rozsahu ...

§ 19
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
(1)

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií (ďalej len „špecialista“) je odborne spôsobilá ...

(2)

Špecialistom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedeckého smeru ...
b)
absolvovala odbornú prípravu podľa odsekov 4 a 5,
c)
úspešne vykonala skúšku podľa odseku 6.
(3)

Špecialista je povinný preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako ...

(4)

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu je zameraná najmä na znalosť

a)
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť prevencie a zdolávania závažných priemyselných ...
b)
posúdenia rizika,
c)
charakteristík nebezpečenstiev a prevencie závažných priemyselných havárií pri fyzikálnych procesoch ...
d)
havarijného plánovania vrátane tvorby havarijných scenárov, výpočtu zón ohrozenia a určovania síl a ...
e)
významu, vypracúvania a využívania bezpečnostnej správy.
(5)

Rozsah odbornej prípravy podľa odseku 4 je najmenej 160 hodín; ak ide o opakovanie odbornej prípravy, ...

(6)

Predmetom skúšky je overenie znalostí v oblastiach uvedených v odseku 4 komisiou zriadenou podľa § 22. ...

(7)

Žiadosť o vykonanie skúšky musí byť predložená ministerstvu životného prostredia najneskôr do 6 mesiacov ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a b).
(8)

Odbornú spôsobilosť špecialistu ministerstvo životného prostredia potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej ...

(9)

Pečiatka špecialistu je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko odborne ...

(10)

Osvedčenie obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,
b)
číslo osvedčenia, miesto a dátum jeho vydania,
c)
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby,
d)
platnosť osvedčenia,
e)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
f)
odtlačok pečiatky ministerstva životného prostredia a podpis vedúceho zamestnanca.
(11)

Osvedčenie má platnosť päť rokov odo dňa vykonania skúšky. Platnosť osvedčenia môže ministerstvo životného ...

(12)

Špecialista je povinný vykonať opakovanie odbornej prípravy raz za päť rokov a podrobiť sa skúške podľa ...

(13)

Ministerstvo životného prostredia vedie register špecialistov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko, ...

(14)

Špecialista je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu životného prostredia zmenu osobných údajov a ...

(15)

Ministerstvo životného prostredia rozhodnutím odníme špecialistovi osvedčenie, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin uvedený v odseku 3,
b)
získal osvedčenie na základe nesprávnych údajov uvedených v žiadosti alebo v jej prílohe,
c)
nevykonal opakovanie odbornej prípravy alebo skúšku podľa odseku 12,
d)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto zákona alebo z predpisu vydaného ...
(16)

Osvedčenie zaniká

a)
smrťou špecialistu alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
vyčiarknutím z registra špecialistov, ak špecialista písomnou formou požiadal o jeho zrušenie,
c)
odňatím osvedčenia podľa odseku 15,
d)
uplynutím platnosti osvedčenia.
(17)

Prevádzkovateľ ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich ...

a)
nový podnik, pri uvedení do prevádzky,
b)
iný podnik, do troch mesiacov odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá na zaradenie do kategórie A ...
(18)

Funkciu podľa odseku 17 môže vykonávať výlučne špecialista na základe pracovnoprávneho vzťahu s prevádzkovateľom ...

(19)

Okresný úrad v sídle kraja môže prevádzkovateľovi podniku kategórie B rozhodnutím nariadiť zriadenie ...

(20)

Prevádzkovateľ oznámi bezodkladne okresnému úradu v sídle kraja ustanovenie zodpovednej osoby podľa ...

(21)

Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady ...

§ 20
Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy
(1)

Odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu vykonáva podnikateľ, ktorý má na túto ...

(2)

Podmienky na vydanie oprávnenia sú

a)
zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich odbornej kvalifikácii a praxi,
b)
vypracovanie a vedenie základnej pedagogickej dokumentácie,
c)
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a organizačno-personálneho riadenia procesu odbornej prípravy. ...
(3)

Žiadosť o vydanie oprávnenia obsahuje

a)
ak ide o fyzickú osobu, jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné ...
b)
ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ...
c)
doklady na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.40)
(4)

Oprávnenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia,42) číslo a platnosť oprávnenia.

(5)

Oprávnenie má platnosť päť rokov. Platnosť oprávnenia môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť ...

(6)

Ministerstvo životného prostredia vedie register podnikateľov, ktorým bolo vydané oprávnenie. Register ...

(7)

Ministerstvo životného prostredia môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak zistí nedostatky vo výkone ...

(8)

Oprávnenie zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané, ak držiteľ oprávnenia nepožiadal o predĺženie platnosti oprávnenia, ...
b)
výmazom držiteľa oprávnenia z obchodného registra alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zrušení ...
c)
vyhlásením konkurzu na držiteľa oprávnenia alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa ...
d)
rozhodnutím ministerstva životného prostredia o odňatí oprávnenia,
e)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak držiteľ oprávnenia je fyzická osoba podnikateľ. ...
§ 21
Autorizácia
(1)

Autorizácia je rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa podnikateľovi udeľuje oprávnenie ...

a)
vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,
b)
posúdenie rizika,
c)
vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,
d)
vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
e)
vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva, ...
f)
konzultačnú a poradenskú činnosť podľa písmen a) až e).
(2)

Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie fyzická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je

a)
bezúhonnosť,
b)
odborná spôsobilosť špecialistu alebo zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie, ...
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ...
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(3)

Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie právnická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je

a)
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ...
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(4)

Vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b) možno len u jedného ...

(5)

Žiadosť o udelenie autorizácie obsahuje

a)
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo ...
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ako ...
c)
činnosť, na ktorú sa žiada vydanie autorizácie,
d)
doklady na preukázanie splnenia podmienok na udelenie autorizácie podľa odsekov 2 a 3,
e)
opis technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia,
f)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.40)
(6)

Autorizácia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia42)

a)
údaje podľa odseku 5 písm. a) a b),
b)
číslo autorizácie,
c)
platnosť autorizácie.
(7)

Autorizácia má platnosť päť rokov. Platnosť autorizácie môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť ...

(8)

Ministerstvo životného prostredia vedie register autorizovaných osôb, ktorý obsahuje obchodné meno, ...

(9)

Ministerstvo životného prostredia môže s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a na ich závažnosť ...

a)
autorizovaná osoba neplní podmienky autorizácie podľa odsekov 2, 3 a 6,
b)
autorizovaná osoba pri výkone činnosti podľa odseku 1 nedodržiava podmienky podľa odsekov 2, 3 a 6,
c)
o to požiada autorizovaná osoba.
(10)

Autorizácia zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak autorizovanou osobou je fyzická osoba podnikateľ, ...
b)
zánikom právnickej osoby,
c)
smrťou alebo skončením pracovnoprávneho vzťahu zodpovedného zástupcu,
d)
zrušením podľa odseku 9,
e)
uplynutím platnosti autorizácie.
(11)

Autorizácia podľa odseku 10 písm. c) nezaniká, ak autorizovaná osoba najneskôr do 30 dní ustanoví nového ...

(12)

Autorizovaná osoba je povinná

a)
vykonávať činnosť v rozsahu udelenej autorizácie,
b)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby a oznámiť ...
c)
zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. ...
d)
oznámiť bezodkladne ministerstvu životného prostredia zmenu podmienok, na ktorých základe bola autorizácia ...
e)
uvádzať pri činnosti podľa odseku 1 v ňou vyhotovenej písomnej a grafickej dokumentácii svoje obchodné ...
§ 22
Komisia pre prevenciu závažných priemyselných havárií a zbor expertov
(1)

Ministerstvo životného prostredia zriaďuje komisiu pre prevenciu závažných priemyselných havárií (ďalej ...

(2)

Štatút komisie, rokovací poriadok komisie a skúšobný poriadok komisie, v ktorých sa podrobne upraví ...

(3)

Úlohou komisie a zboru expertov je najmä

a)
zabezpečenie skúšky podľa § 19 ods. 6,
b)
prerokúvanie plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5,
c)
príprava odborných posudkov pre ministerstvo životného prostredia v konaniach podľa § 27.
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 23
Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa tohto zákona vykonávajú

a)
ministerstvo životného prostredia,
b)
ministerstvo vnútra,
c)
okresné úrady v sídlach krajov,
d)
okresné úrady,
e)
inšpekcia,43)
f)
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,44)
g)
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného ...
h)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva,45)
i)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady.46)
(2)

Ministerstvo životného prostredia

a)
je ústredný orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
b)
riadi a vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
c)
preskúmava rozhodnutia vydané podľa tohto zákona inšpekciou a okresným úradom v sídle kraja,
d)
vedie register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa § 13 ods. 3,
e)
vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,
f)
sprístupňuje verejnosti zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku a bezpečnostnú správu podľa § ...
g)
prijíma informácie podľa § 15 ods. 5 na účel informovania verejnosti iného štátu,
h)
prevádzkuje informačný systém podľa § 16,
i)
prijíma oznámenia o závažnej priemyselnej havárii a informácie podľa § 17 ods. 1 až 3 a ročnú súhrnnú ...
j)
vypracúva komplexnú správu o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 5 a poskytuje informácie ...
k)
zabezpečuje skúšku, vydáva osvedčenia, vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 19,
l)
rozhoduje o oprávnení a vedie register podnikateľov podľa § 20,
m)
rozhoduje o autorizácii a vedie register autorizovaných osôb podľa § 21,
n)
zriaďuje komisiu a zbor expertov podľa § 22,
o)
spracúva plán kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5 a schvaľuje plán bežných kontrol podľa § 24 ods. 10, ...
p)
v odôvodnenom prípade zasiela Európskej komisii oznámenia na posúdenie možnosti vylúčenia nebezpečnej ...
q)
plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií ...
(3)

Ministerstvo životného prostredia vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti ...

a)
oznámení o zaradení podniku podľa § 5 a vzor oznámenia,
b)
posúdení rizika podľa § 6,
c)
obsahu a vypracovaní programu prevencie a o bezpečnostnom riadiacom systéme podľa § 7,
d)
obsahu a spracúvaní bezpečnostnej správy podľa § 8,
e)
obsahu vnútorného havarijného plánu, o jeho vypracúvaní, uchovávaní, prehodnocovaní a precvičení podľa ...
f)
zhromažďovaní údajov o závažnej priemyselnej havárii a jej oznamovaní podľa § 17,
g)
obsahu odbornej prípravy podľa § 19.
(4)

Ministerstvo vnútra

a)
plní funkciu príslušného orgánu na oznamovanie závažných priemyselných havárií a na požadovanie, prípadne ...
b)
spolupracuje s ministerstvom životného prostredia a inšpekciou pri výkone štátneho dozoru podľa tohto ...
(5)

Inšpekcia

a)
je orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií,
b)
spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. ...
c)
spracúva plán bežných kontrol podľa § 24 ods. 7 a predkladá ho na schválenie ministerstvu životného ...
d)
zabezpečuje koordináciu kontrolnej činnosti podľa § 24 ods. 2,
e)
spracúva ročnú súhrnnú správu o kontrolách vykonaných podľa § 24 zahŕňajúcu závažné zistenia a nariadené ...
f)
vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,
g)
poskytuje informácie do informačného systému podľa § 16.
(6)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
prijíma a preveruje oznámenia a informuje o nich ministerstvo životného prostredia a orgány uvedené ...
b)
prijíma bezpečnostné správy alebo ich aktualizácie a vydáva rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou ...
c)
môže zakázať uvedenie podniku alebo jeho časti do prevádzky alebo zakázať pokračovanie v jeho prevádzke ...
d)
prijíma oznámenia o zabezpečení služby havarijnej odozvy podľa § 12 ods. 4,
e)
vydáva záväzné stanoviská podľa § 14 ods. 4 a je dotknutým orgánom v týchto konaniach,
f)
prijíma oznámenia o ustanovení osoby podľa § 19 ods. 17,
g)
môže rozhodnúť o zriadení osobitného útvaru podľa § 19 ods. 19,
h)
poskytuje informácie do informačného systému podľa § 16,
i)
vykonáva štátny dozor.
(7)

Orgány uvedené v odseku 1 písm. d) až i)

a)
sa vyjadrujú k bezpečnostnej správe alebo jej aktualizácii podľa § 27 ods. 4,
b)
spolupracujú s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. ...
c)
vykonávajú štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v rozsahu svojej pôsobnosti ...
d)
poskytujú informácie z vyšetrovania závažnej priemyselnej havárie podľa § 17 ods. 4.
§ 24
Štátny dozor a koordinácia kontrolnej činnosti
(1)

Štátnym dozorom na úseku prevencie závažných priemyselných havárií sa zisťuje, ako prevádzkovatelia ...

(2)

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, ...

(3)

Orgány uvedené v § 23 ods. 1 písm. c) až i) pri výkone štátneho dozoru koordinovaným spôsobom podľa ...

(4)

Kontroly musia byť primerané typu podniku a musia dostatočne zabezpečiť plánované a systematické preskúmanie ...

Predmetom kontroly je preverenie, či

a)
prevádzkovateľ je schopný preukázať, že prijal príslušné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných ...
b)
údaje a informácie uvedené v oznámení, v bezpečnostnej správe, v programe prevencie, vo vnútornom havarijnom ...
c)
prevádzkovateľ je schopný preukázať, že zabezpečil službu havarijnej odozvy a primerané prostriedky ...
d)
je zabezpečená informovanosť verejnosti podľa § 15.
(5)

Ministerstvo životného prostredia spracúva a prerokúva s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b) až ...

(6)

Plán kontrol podnikov podľa odseku 5 zahŕňa

a)
všeobecné posúdenie otázok bezpečnosti pri uplatňovaní osobitných predpisov,11)
b)
zemepisnú oblasť, na ktorú sa vzťahuje plán kontrol podnikov,
c)
zoznam podnikov, na ktoré sa plán kontrol podnikov vzťahuje,
d)
zoznam podnikov s možným domino efektom podľa § 13,
e)
zoznam podnikov, v ktorých by osobitné vonkajšie zdroje rizík alebo nebezpečenstiev mohli zvýšiť riziko ...
f)
postupy na vykonávanie bežnej kontroly podľa odseku 7,
g)
postupy na vykonávanie mimoriadnej kontroly podľa odseku 11,
h)
postupy na zabezpečenie kontroly koordinovaným spôsobom podľa odseku 2.
(7)

Inšpekcia na základe plánu kontrol podnikov podľa odseku 5 každoročne spracúva a prerokúva s orgánmi ...

(8)

Plán bežných kontrol musí byť vypracovaný tak, aby sa koordinovaná kontrola uskutočnila v podniku kategórie ...

(9)

Interval bežných kontrol podľa odseku 8 môže byť predĺžený s prihliadnutím na

a)
závery vyplývajúce z posúdenia rizika a z ďalšej dokumentácie vypracovanej podľa tohto zákona,
b)
skutočnosti zistené pri predchádzajúcich kontrolách v podniku najmä s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek ...
c)
úroveň systému riadenia v podniku.
(10)

Plán bežných kontrol schvaľuje ministerstvo životného prostredia.

(11)

Inšpekcia vykoná mimoriadnu kontrolu, ak je to potrebné, aj za účasti orgánov uvedených v § 23 ods. ...

a)
preveriť závažnú sťažnosť na prevádzkovateľa,
b)
prešetriť závažnú priemyselnú haváriu alebo prípad, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii, ...
c)
preveriť nedodržanie ustanovení tohto zákona.
(12)

Inšpekcia vykoná následnú kontrolu, ak je to potrebné, aj za účasti orgánov uvedených v § 23 ods. 1 ...

(13)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo iný závažný nedostatok ...

(14)

Orgán štátneho dozoru rozhodne o zastavení prevádzky podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia alebo ...

(15)

Ak orgán uvedený v § 23 ods. 1 písm. d), f) až i) vykonáva samostatne kontrolu podniku podľa osobitných ...

(16)

Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.48)

§ 25
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)
nevedie alebo neuchováva dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 4 ods. 2 písm. m),
b)
neposkytne príslušnému orgánu potrebnú súčinnosť alebo mu oznámi nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 2 písm. ...
c)
nevypracuje a neaktualizuje program prevencie alebo nezavedie bezpečnostný riadiaci systém podľa § 4 ...
d)
nespolupracuje podľa § 13 ods. 4,
e)
nezabezpečí informácie pre verejnosť podľa § 4 ods. 2 písm. e),
f)
neinformuje okresný úrad v sídle kraja o zmenách podľa § 5 ods. 3 a 4, § 7 ods. 8,§ 8 ods. 9,
g)
neoznámi ustanovenie zodpovednej osoby alebo neohlási jej zmenu podľa § 19 ods. 20.
(2)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 eur do 20 000 eur, ak

a)
nepredloží oznámenie alebo jeho aktualizáciu podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
nesprávne zaradí podnik do príslušnej kategórie podľa § 4 ods. 2 písm. a),
c)
nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. j),
d)
nevykoná posúdenie rizika podľa § 4 ods. 2 písm. c),
e)
neustanoví osobu podľa § 4 ods. 2 písm. g),
f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. f),
g)
nezabezpečí službu havarijnej odozvy podľa § 4 ods. 3 písm. d).
(3)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 5 000 eur do 33 000 eur, ak

a)
nevykoná opatrenia na nápravu uložené štátnym dozorom podľa § 4 ods. 2 písm. k),
b)
nevypracuje bezpečnostnú správu alebo jej aktualizáciu a nepredloží ju okresnému úradu v sídle kraja ...
c)
nepredloží rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou vydané podľa § 8 ods. ...
d)
nevypracuje vnútorný havarijný plán alebo nezabezpečí jeho precvičenie, prehodnotenie a aktualizáciu ...
e)
nepredloží príslušnému orgánu podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 4 ods. 3 písm. c),
f)
nezabezpečí finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 4 ods. 3 písm. e).
(4)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi poriadkovú pokutu do 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe ...

(5)

Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odsekov 1 až 4 inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, ...

(6)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť prevádzkovateľovi, aby v určenej lehote ...

(7)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(9)

Uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 26
Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní49) okrem § 27 ods. 3 a ...

§ 27
Konanie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou
(1)

Návrhom na začatie konania podľa § 8 ods. 5 je písomná žiadosť prevádzkovateľa podniku kategórie B.

(2)

Účastníkom konania je prevádzkovateľ podniku kategórie B.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1 zašle bezpečnostnú správu ...

(4)

Ministerstvo životného prostredia a orgány štátnej správy uvedené v § 23 ods. 1 písm. d) až i) zašlú ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou do 90 ...

(6)

Lehota na rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou neplynie odo dňa oznámenia ...

(7)

V rozhodnutí o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou okresný úrad v sídle kraja uvedie ...

(8)

Kópiu právoplatného rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou zašle okresný ...

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. augusta 2015
(1)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. a), ak prevádzkovateľ ...

(2)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c), ak prevádzkovateľ ...

(3)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. d), ak prevádzkovateľ ...

(4)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. a), ...

(5)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. b), ...

(6)

Na prevádzkovateľa existujúceho podniku kategórie B sa nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. c), ...

(7)

Osvedčenia vydané pred 1. augustom 2015 ostávajú platné do uplynutia ich platnosti. Na predĺženie platnosti ...

(8)

Oprávnenie vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti. Na predĺženie platnosti ...

(9)

Autorizácia vydaná pred 1. augustom 2015 ostáva platná do uplynutia jej platnosti. Na predĺženie platnosti ...

(10)

Ministerstvo životného prostredia spracuje a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. b) až ...

(11)

Inšpekcia spracuje a prerokuje s orgánmi uvedenými v § 23 ods. 1 písm. c), d), f) až i) plán bežných ...

(12)

Výkon štátneho dozoru koordinovaným spôsobom sa od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2015 uskutoční ...

(13)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 29

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 30

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Za § 80y sa vkladá § 80z, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80z Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015 Živnostenské oprávnenia na vykonávanie ...

2.

V prílohe č. 2 v Skupine 214 – Ostatné sa vypúšťajú body 73 až 75.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položky 171c až 171f znejú:

„Položka 171c a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti„špecialista na prevenciu závažnýchpriemyselných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39d až 39f znejú:

„39d) § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 171g vrátane poznámky pod čiarou ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3c Plán ochrany obyvateľstva (1) Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä a) závery a odporúčania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú:

„1c) § 8 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
vypracúva a aktualizuje plán ochrany obyvateľstva,“.

Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená e) až n).

3.

V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom „úlohy“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „vrátane informovania ...

4.

V § 12 ods. 1 písm. j) sa za slová „na úseku civilnej ochrany“ vkladá čiarka a slová „najmä s Európskou ...

5.

V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) vypracúva a aktualizuje v súčinnosti s okresnými úradmi v jeho územnom obvode plán ochrany obyvateľstva, ...

6.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v záveroch uvádza, ...

7.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

„b) ak ide o podnik, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií16c) ...

Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
Zákon č. 128/2015 Z. z.“.

8.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „a aktualizuje“, na konci sa čiarka nahrádza ...

9.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16c.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

10.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 36b ods. 1 nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...

Čl. VI

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
závažnej priemyselnej havárie.21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.“. ...

3.

V § 17 odsek 11 znie:

„(11) Štátny orgán, poisťovňa,24) Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, lekár a iný zdravotnícky ...

4.

V § 17 odsek 12 znie:

„(12) Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru ...

Čl. VII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví,15a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 17 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie ...

3.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ PODĽA § 15 ods. 2 A 3

  Informácia pre verejnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 obsahuje:

  (1)

  Ak ide o podnik kategórie A alebo o podnik kategórie B,

  a)

  názov a adresu podniku,

  b)

  obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,

  c)

  informácie o splnení požiadaviek podľa § 5,

  d)

  informácie o súčasnej činnosti podniku,

  e)

  informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane ich všeobecného názvu a podľa potreby ...

  f)

  všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou, ...

  g)

  dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24 alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné ...

  h)

  údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9, vrátane odkazu na ...

  (2)

  Ak ide o podnik kategórie B okrem informácií uvedených v odseku 1 aj

  a)

  všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií vrátane ich ...

  b)

  informácie o splnení požiadaviek vyplývajúcich z § 8,

  c)

  informácie o plnení povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu55) a informácie o postupe základných ...

  d)

  informácie z plánu ochrany obyvateľstva,

  e)

  informácie o prípadných cezhraničných účinkoch závažných priemyselných havárií.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA OZNAMOVANIE ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE EURÓPSKEJ KOMISII PODĽA § 17 ods. 6

  Každú závažnú priemyselnú haváriu podľa odseku 1, alebo ktorá má aspoň jeden z následkov uvedených v ...

  (1)

  Nebezpečné látky

  Akýkoľvek únik, požiar alebo výbuch nebezpečnej látky v množstve najmenej 5 % z prahovej hodnoty uvedenej ...

  (2)

  Zranenie osôb a poškodenie nehnuteľností:

  a)

  smrť osoby,

  b)

  zranenie najmenej šiestich osôb v podniku a ich hospitalizácia minimálne na 24 hodín,

  c)

  zranenie aspoň jednej osoby mimo územia podniku a jej hospitalizácia minimálne na 24 hodín,

  d)

  poškodenie aspoň jedného obydlia mimo územia podniku, ktoré sa stalo následkom havárie neobývateľným, ...

  e)

  nutnosť evakuácie alebo ukrytia osôb na čas dlhší ako dve hodiny, ak celkový súčin (počet osôb x hodiny) ...

  f)

  prerušenie dodávky pitnej vody, elektrickej energie, plynu alebo telefonického spojenia na čas dlhší ...

  (3)

  Bezprostredné poškodenie životného prostredia

  a)

  trvalo alebo dlhotrvajúco poškodený prírodný biotop57) (suchozemský) s rozlohou najmenej

  1.

  0,5 ha, ak ide o prírodný biotop európskeho významu a prírodný biotop národného významu,

  2.

  10 ha, ak ide o rozptýlený prírodný biotop vrátane poľnohospodárskej pôdy,

  b)

  závažné alebo dlhotrvajúce poškodenie prírodného biotopu58) (vodného) s rozlohou najmenej

  1.

  10 km rieky alebo kanálu,

  2.

  1 ha jazera, rybníka alebo vodnej nádrže,

  c)

  závažné poškodenie alebo znečistenie vodonosnej vrstvy (kolektora) alebo podzemnej vody s rozlohou najmenej ...

  (4)

  Škoda na majetku

  a)

  škody na majetku v podniku najmenej 2 000 000 EUR,

  b)

  škody na majetku mimo podniku najmenej 500 000 EUR.

  (5)

  Cezhraničné účinky

  Každá závažná priemyselná havária s prítomnosťou nebezpečných látok s cezhraničnými účinkami.

  Ministerstvo životného prostredia môže Európskej komisii oznámiť aj závažné priemyselné havárie alebo ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA POSÚDENIE MOŽNOSTI VYLÚČENIA NEBEZPEČNEJ LÁTKY Z PRÍLOHY Č. 1 PODĽA § 23

  Informácie zasielané Európskej komisii na posúdenie vlastností spôsobujúcich nebezpečnosť pre zdravie, ...

  a)

  úplný zoznam vlastností potrebných na posúdenie potenciálnej nebezpečnosti látky spôsobovať fyzikálne, ...

  b)

  fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. molekulová hmotnosť, tlak pár, základná toxicita, teplota varu, ...

  c)

  vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť pre zdravie a fyzikálnu nebezpečnosť (napr. reaktivita, horľavosť, ...

  d)

  vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť pre životné prostredie (napr. ekotoxicita, perzistencia, bioakumulácia, ...

  e)

  klasifikáciu látky alebo zmesi podľa osobitného predpisu,59) ak je dostupná,

  f)

  informácie o špecifických prevádzkových podmienkach látky (napr. teplota, tlak a ostatné súvisiace podmienky), ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  Vzor odtlačku pečiatky špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

  ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 128/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných ...

Poznámky

 • 1)  § 34 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 2)  § 2 písm. g) zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. v znení zákona č. 255/2011 Z. z.
 • 4)  § 121 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
 • 5)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 6)  § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 7)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) ...
 • 8)  Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a ...
 • 10)  § 2 ods. 7 a 18 a príloha č. 3 kódy D1, D3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
 • 11)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 12)  Čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...
 • 13)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 51/1988 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákon č. ...
 • 15)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej ...
 • 17)  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 19)  § 3c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 128/2015 Z. z. ...
 • 20)  Napríklad § 17, 27 a 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ...
 • 21)  Napríklad § 6a zákona č. 51/1988 Zb., § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 22)  § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 11a Zákonníka práce.
 • 24)  § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
 • 26)  § 30 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 27)  § 7 zákona č. 51/1988 Zb.
 • 28)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ...
 • 29)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 30)  § 11 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z. z., § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 32)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení ...
 • 33)  Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z., § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 34)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 35)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 506/2003 Z. z. – Dohovor o cezhraničných ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 39)  § 300 až 310 Trestný zákon.
 • 40)  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 42)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 43)  § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 44)  § 5 až 7 zákona č. 125/2006 Z. z.
 • 45)  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 46)  § 39a, 40 a 41 zákona č. 51/1988 Zb.
 • 47)  Zákon č. 39/2013 Z. z.
 • 48)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 49)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 55)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 58)  § 2 ods. 2 písm. t) a u) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 59)  Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore