Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71314
Dôvodové správy: 2435
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 300/2009 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 25.07.2009
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Stavby, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 300/2009 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 300/2009 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 276/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 28 ods. 1 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií ústredného orgánu štátnej správy v odbore geodézia ...

a)

záväzné geodetické systémy,

b)

spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „informačný systém“) a ...

c)

popis údajov spravovaných v informačnom systéme metaúdajmi,

d)

postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,

e)

postup pri vykonávaní kartografických činností,

f)

postup pri vykonávaní geodetických činností,

g)

postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,

h)

spôsob autorizačného a úradného overovania vybraných geodetických a kartografických činností.

PRVÁ ČASŤ

ZÁVÄZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY A ICH PLATNÉ REALIZÁCIE

§ 2
(1)

Názvy a kódy záväzných geodetických referenčných systémov sú:

a)
Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, kódom EPSG::4927 pre 3D – ...
b)
Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým kódom S-JTSK a kódom ...
c)
Baltský výškový systém po vyrovnaní s alfabetickým kódom Bpv a kódom EPSG::8357,
d)
Európsky vertikálny referenčný systém s alfabetickým kódom EVRS,
e)
Gravimetrický systém s alfabetickým kódom S-Gr.
(2)

Definície a parametre záväzných geodetických referenčných systémov sú:

a)
Európsky terestrický referenčný systém 1989 je definovaný na základe rezolúcie č. 1 Technicko-riadiacej ...
1.
geocentricita – počiatok systému sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry,
2.
jednotkou dĺžky je meter (sústava SI) a mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným časom v ...
3.
orientácia systému je definovaná orientáciou BIH(*) v epoche 1984.0,
4.
vývoj orientácie v čase je zabezpečený použitím podmienky „sieť bez rotácie“ (NNR – z anglického no ...
Súradnice Európskeho terestrického referenčného systému 1989 sa vyjadrujú buď v pravouhlých karteziánskych ...
b)
Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný
1.
Besselovým elipsoidom 1841 so základným poludníkom Ferro nachádzajúcim sa 17o40` západne od poludníka ...
2.
Křovákovým zobrazením popisujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc konformného kužeľového zobrazenia ...
c)
Baltský výškový systém po vyrovnaní je kinematický výškový referenčný systém vztiahnutý na strednú hladinu ...
d)
Európsky vertikálny referenčný systém je kinematický vertikálny referenčný systém. Definícia Európskeho ...
1.
vzťažná výšková hladina je definovaná ako ekvipotenciálna plocha, na ktorej je potenciál tiažového poľa ...
2.
jednotka dĺžky je meter (sústava SI), jednotka času je sekunda (sústava SI), mierka je konzistentná ...
3.
výškové zložky predstavujú rozdiely ÄWP medzi potenciálmi WP tiažového poľa Zeme prechádzajúcimi bodmi ...
4.
Európsky vertikálny referenčný systém je nulový slapový systém, čo je v súlade s IAG rezolúciami č. ...
e)
Gravimetrický systém je kinematický referenčný systém definovaný geometrickými a fyzikálnymi parametrami, ...
(3)

Realizácia ľubovoľného geodetického systému predstavuje určenie požadovaných parametrov, ako sú súradnice, ...

(4)

Realizácia Európskeho terestrického referenčného systému 1989 predstavuje súbor geocentrických priestorových ...

(5)

Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje

a)

súbor rovinných súradníc bodov Štátnej priestorovej siete s jednoznačne definovaným vzťahom k národnej ...

b)

súbor rovinných súradníc bodov Štátnej trigonometrickej siete, záväzný pre súbor geodetických informácií ...

Realizáciami S-JTSK sú JTSK03 a JTSK.

(6)

Realizácia Baltského výškového systému po vyrovnaní predstavuje súbor normálnych výšok a charakteristík ...

(7)

Realizácia Európskeho vertikálneho referenčného systému predstavuje súbor geopotenciálnych kót, normálnych ...

(8)

Realizácia Gravimetrického systému predstavuje súbor tiažových zrýchlení a charakteristík presností ...

(9)

Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného systému 1989 ...

Smer transformácie S-JTSK (JTSK03) → ETRS89 (ETRF2000) s kódom EPSG::8367

Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,

Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,

Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,

Rotácia osi X: rx = −7,786342",

Rotácia osi Y: ry = −4,397554",

Rotácia osi Z: rz = −4,102655",

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.

Smer transformácie ETRS89 (ETRF2000) → S-JTSK (JTSK03) s kódom EPSG::8365

Translácia v smere osi X: tx = –485,014055 m,

Translácia v smere osi Y: ty = –169,473618 m,

Translácia v smere osi Z: tz = –483,842943 m,

Rotácia osi X: rx = 7,78625453",

Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",

Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.

(10)

Rezortná transformačná služba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 a S-JTSK je ...

(11)

Na prevod normálnych výšok určených v realizácii Baltského výškového systému po vyrovnaní a elipsoidických ...

Geodetické základy

§ 3
(1)

Pasívne geodetické základy tvoria geodetické body, ktorých parametre sú určené aspoň v jednom záväznom ...

a)
Štátna priestorová sieť s alfabetickým kódom ŠPS,
b)
Štátna trigonometrická sieť s alfabetickým kódom ŠTS,
c)
Štátna nivelačná sieť s alfabetickým kódom ŠNS,
d)
Štátna gravimetrická sieť s alfabetickým kódom ŠGS.
(2)

Aktívne geodetické základy tvorí permanentná lokalizačná služba označená ako Slovenská priestorová observačná ...

(3)

SKPOS je referenčná služba na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných ...

§ 4
(1)

Geodetické základy zriaďuje a spravuje právnická osoba zriadená úradom (ďalej len „správca“).

(2)

Správou geodetických základov je

a)
výkon geodetických činností pri budovaní, obnove a údržbe geodetických bodov,
b)
zabezpečenie geodetického určenia a kontroly geodetických bodov, realizácií záväzných geodetických systémov, ...
c)
zabezpečenie, správa a prevádzkovanie Slovenskej priestorovej observačnej služby,
d)
rozhodovanie o zriadení, odstránení a premiestnení geodetického bodu,
e)
evidencia hlásení a žiadostí týkajúcich sa geodetických bodov,
f)
predkladanie zoznamov geodetických bodov okresným úradom na zápis formy ochrany do katastra nehnuteľností, ...
g)
navrhovanie lokality chránených území geodetického bodu úradu,
h)
zabezpečenie a správa informačného systému geodetických základov,
i)
poskytovanie údajov a informácií o geodetických bodoch a službách Slovenskej priestorovej observačnej ...
§ 5
(1)

Nedostatky zistené na bodoch geodetických základov oznamujú osoby vykonávajúce geodetické a kartografické ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie geodetického bodu, okres, katastrálne územie, prípadne číslo parcely, na ktorej je geodetický ...
b)
opis zisteného nedostatku, ako je nesúlad s geodetickým údajom, zničenie, poškodenie alebo ohrozenie ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa.
§ 6
(1)

Žiadosť o premiestnenie, odstránenie alebo vykonanie opatrenia na ochranu bodu geodetických základov ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá v papierovej forme a obsahuje

a)
označenie geodetického bodu, okres, katastrálne územie, prípadne číslo parcely, na ktorej je geodetický ...
b)
odôvodnenie,
c)
návrh termínu, do ktorého treba opatrenie vykonať,
d)
polohopisný náčrt priestoru dotknutého výstavbou pri žiadosti o premiestnenie z dôvodu výstavby,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, meno, priezvisko ...

DRUHÁ ČASŤ

INFORMAČNÝ SYSTÉM GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

§ 7
(1)

Spravovanie informačného systému spočíva v tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov a informácií.

(2)

Informačný systém geodetických základov s alfabetickým kódom ISGZ a základná báza údajov pre geografický ...

(3)

Informačný systém katastra nehnuteľností s alfabetickým kódom ISKN je spravovaný

a)
na miestnej úrovni okresným úradom a aktualizovaný priebežne,
b)
na centrálnej úrovni právnickou osobou zriadenou úradom a aktualizovaný prenosom vybraných súborov a ...
(4)

Podkladom na aktualizáciu údajov tvoriacich informačný systém sú výsledky geodetických a kartografických ...

(5)

Údaje na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sa poskytujú podľa § 20a ...

§ 8
(1)

Informačný systém geodetických základov tvoria súbory textových, číselných a grafických údajov o bodoch ...

(2)

Informačný systém katastra nehnuteľností tvorí

a)
súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností s alfabetickým kódom SGI KN,
b)
súbor popisných informácií katastra nehnuteľností s alfabetickým kódom SPI KN,
c)
súbor registrov katastrálnych konaní s alfabetickým kódom SRKK.
(3)

Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém tvoria

a)
referenčné priestorové údaje ZBGIS, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia administratívneho ...
b)
ortofotosnímky,
c)
digitálny výškový model územia,
d)
ostatné priestorové údaje,
e)
generalizované údaje, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia a administratívneho členenia, ...
f)
základné štátne mapové dielo podľa § 12 ods. 4,
g)
kartografické diela tvorené právnickou osobou zriadenou úradom.
(4)

Súčasťou informačného systému sú aj, digitálny model reliéfu, rastrové ekvivalenty mapového diela a ...

(5)

Informačný systém je vedený v záväzných geodetických systémoch.

§ 9
(1)

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém ...

(2)

Výsledný operát geodetických činností budovania a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický ...

a)
technickú správu,
b)
sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,
c)
súbory priestorových údajov, ak tieto neboli aktualizované webovou službou (transakčnou službou),
d)
metaúdaje, ak tieto neboli aktualizované webovou službou (transakčnou službou).
(3)

Výsledný operát geodetických činností sa odovzdá právnickej osobe zriadenej úradom (ďalej len „prevádzkovateľ“). ...

(4)

Prevádzkovateľ potvrdí prevzatie výsledného operátu.

(5)

Prevádzkovateľ posúdi technickú a kvalitatívnu spôsobilosť priestorových informácií do 30 dní od prevzatia ...

(6)

Prevádzkovateľ po posúdení technickej spôsobilosti priestorových údajov vyhotoví sprievodný záznam o ...

(7)

Prevádzkovateľ výsledok posúdenia technickej spôsobilosti priestorových údajov oznámi elektronickou ...

Evidovanie údajov o rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome
§ 9a
(1)

O rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome sa na podklade kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh ...

a)
úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu;1) uvádzajú sa v m2 na dve desatinné ...
b)
počte izieb rodinného domu alebo bytu; uvádzajú sa celým číslom od 1,
c)
počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa celým číslom od 1, ak odsek 4 neustanovuje ...
d)
materiálnej konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa numerickým kódom podľa prílohy ...
e)
dátume právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa v tvare ...
(2)

Úžitková plocha rodinného domu je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a príslušenstva ...

(3)

Izbou v rodinnom dome alebo byte v bytovom dome sa rozumie obytná miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým ...

(4)

Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu ...

(5)

Údaje a ich zmena sa zapíše v deň ich vzniku alebo v deň, kedy zmena nastala.

§ 10
(1)

Údaje z informačného systému geodetických základov poskytuje prevádzkovateľ

a)
prostredníctvom internetového portálu,
b)
prostredníctvom webových služieb,
c)
vo forme geodetických údajov,
d)
vo forme zoznamov súradníc, výšok a tiažového zrýchlenia geodetických bodov.
(2)

Údaje zo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém poskytuje prevádzkovateľ.

(3)

Údaje z informačného systému sa poskytujú

a)
prostredníctvom webových služieb a internetového portálu,
b)
ako údajové súbory,
c)
ako tlačové výstupy.
(4)

Údajové súbory v digitálnej forme sa poskytujú vo výmenných formátoch ako

a)
vektorové alebo rastrové súbory priestorových údajov,
b)
textové súbory.
§ 11
Metaúdaje
(1)

Informačný systém obsahuje metaúdaje určené zoznamom metaúdajov.

(2)

Zoznam metaúdajov je vytváraný v súlade s osobitným predpisom.1ab)

(3)

Metaúdaje obsahujú informácie o

a)
identifikácii údajov,
b)
geografickej polohe objektov,
c)
kvalite a platnosti údajov,
d)
použitom záväznom geodetickom systéme,
e)
subjektoch zodpovedných za tvorbu, spravovanie, uchovávanie a distribuovanie údajov,
f)
podmienkach a obmedzeniach prístupu k údajom a ich použitiu,
g)
opisných údajoch k metaúdajom.

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELO

§ 12
Základné štátne mapové dielo
(1)

Základné štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému.

(2)

Základné štátne mapové dielo sa poskytuje v obsahovej úrovni objektov zodpovedajúcich mierke príslušného ...

(3)

Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke väčšej ako 1: 5 000 je základné štátne mapové dielo ...

(4)

Obsah základného štátneho mapového diela v mierke 1: 5 000 a menšej je daný rozsahom objektov katalógu ...

(5)

Údaje základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sú záväzné pre tvorbu štátnych mapových ...

§ 13
(1)

Tematické štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému pridaním tematického ...

(2)

Pri správe, rozširovaní a poskytovaní údajov tematického štátneho mapového diela sa postupuje primerane ...

(3)

Tematickým štátnym mapovým dielom sú aj mapy územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA

§ 14
Názvy geografických objektov
(1)

Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov z územia Slovenskej ...

a)
názvy vôd a vodných stavieb, ktorými sú názvy gejzírov, hatí, hrádzí, jazier, kanálov, minerálnych prameňov, ...
b)
názvy chránených území, ktorými sú názvy podľa osobitného predpisu,2)
c)
názvy jednotlivých útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, ktorými sú názvy brán, brázd, dolín, ...
d)
názvy špecifických sídelných objektov, ktorými sú názvy horární, horských chát, hospodárskych dvorov, ...
e)
názvy historických, kultúrnych, účelových objektov, ktorými sú názvy arborét, historických múrov, hradov, ...
f)
ostatné názvy, ktorými sú názvy baní, šácht, štôlní, ciest, hámrov, chmeľníc, chodníkov, jaskýň, kameňolomov, ...
(2)

Vžité podoby slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej ...

a)
štátov, závislých území, oceánov, morí, podmorských útvarov a antarktických útvarov, ktoré nepatria ...
b)
chránených objektov, jaskýň, jazier, miest, močiarov, morí, mysov, oblastí, ostrovov, paniev, plošín, ...
§ 15
Postup pri štandardizácii geografického názvoslovia
(1)

Návrh na štandardizáciu geografického názvoslovia sa predkladá úradu v papierovej forme a obsahuje

a)
podobu názvu geografického objektu, ktorá je navrhovaná na štandardizáciu, doterajšiu podobu názvu, ...
b)
stručný opis geografického objektu a jeho lokalizáciu na mape vhodnej mierky,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, meno, priezvisko ...
(2)

Návrhy názvov geografických objektov z územia Slovenskej republiky posudzuje názvoslovná komisia úradu ...

(3)

Návrhy názvov geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky posudzuje názvoslovná komisia ...

(4)

Názvoslovná komisia úradu pri posudzovaní návrhov názvov geografických objektov dbá na to, aby názov ...

(5)

Okresný úrad po prerokovaní navrhovaných názvov v názvoslovnom zbore zasiela úradu podľa § 4 ods. 4 ...

(6)

Zmeniť štandardizovaný názov geografického objektu možno na základe odôvodnenia a postupom podľa odsekov ...

§ 16

Súbory štandardizovaných názvov nesídelných geografických objektov zverejňuje úrad prostredníctvom webových ...

§ 17
Dokumentácia štandardizácie
(1)

Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov z územia Slovenskej republiky je štandardizovaný ...

(2)

Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov z územia mimo Slovenskej republiky je štandardizovaný ...

PIATA ČASŤ

VYBRANÉ GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ČINNOSTI

§ 18
(1)

Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností preberané do štátnej dokumentácie sa odovzdávajú ...

(2)

Výsledný operát geodetických a kartografických činností sa označuje názvom použitého geodetického systému ...

Geodetické činnosti na pozemkové úpravy

§ 19
Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sú:
a)

určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav,

b)

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav,

c)

aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov,

d)

vyhotovenie registra pôvodného stavu,

e)

vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,

f)

vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav, ...

g)

vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu ...

h)

vyhotovenie mapy projektu pozemkových úprav,

i)

zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa podľa § 24.

§ 20
(1)

Priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav3) sa určí meraním, prípadne vytýčením a následne jej ...

(2)

Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného ...

(3)

Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav je podkladom na aktualizáciu ...

(4)

Aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je podkladom na spracovanie mapy hodnoty pozemkov, ...

(5)

Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne sa vykoná pre

a)
význačné lomové body hraníc obvodu projektu pozemkových úprav, verejných a spoločných zariadení a opatrení ...
b)
podrobné lomové body hraníc nových pozemkov.
(6)

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ...

(7)

Mapa projektu pozemkových úprav predstavuje grafické zobrazenie nového usporiadania územia. Po zápise ...

§ 21

Dokumentácia projektu pozemkových úprav sa odovzdá okresnému úradu na zápis údajov projektu do katastra ...

a)

rozhodnutie o schválení projektu,

b)

nariadenie vykonania projektu,

c)

rozhodnutie o schválení vykonania projektu,

d)

výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu,

e)

operát registra pôvodného stavu,3)

f)

operát registra nového stavu,

g)

výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu3) vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho ...

h)

elektronická časť projektu, ktorej súčasťou je aj porovnávacie zostavenie údajov registra pôvodného ...

i)

výsledný elaborát bodov podrobného polohového bodového poľa.

§ 22
(1)

Odstránenie chybných a doplnenie chýbajúcich údajov v operáte katastra nehnuteľností zabezpečí okresný ...

(2)

Čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené ...

Zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

§ 23
Zriaďovanie a aktualizácia bodov geodetických základov

Geodetické body tvoriace geodetické základy zriaďuje a aktualizuje správca podľa § 4 až 6 tejto vyhlášky. ...

§ 24

Zriaďovanie a aktualizácia bodov podrobného polohového bodového poľa

(1)

Podrobné polohové bodové pole tvoria:

a)
pevné body podrobného polohového bodového poľa,
b)
dočasne stabilizované body podrobného polohového bodového poľa.
(2)

Podrobné polohové bodové pole eviduje okresný úrad.

(3)

Spôsob použitia bodov podrobného polohového bodového poľa na vybrané geodetické činnosti uvedené v § ...

(4)

Bod podrobného polohového bodového poľa je bod, ktorý má určené súradnice v realizácii systému Jednotnej ...

(5)

Charakteristikou presnosti určenia súradníc bodov podrobného polohového bodového poľa je základná stredná ...

(6)

Charakteristikou presnosti určenia výšok bodov podrobného polohového bodového poľa je základná stredná ...

(7)

Osoby zriaďujúce body podrobného polohového bodového poľa vypracujú dokumentáciu o ich zriadení vo forme ...

a)
zoznam súradníc a prípadne výšok bodov podrobného polohového bodového poľa, ak boli určené,
b)
geodetické údaje o bodoch podrobného polohového bodového poľa,
c)
technickú správu.

Podrobnosti o vyhotovení a obsahu výsledného operátu sú uvedené v prílohe.

Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových ...

§ 25
Meranie a zobrazenie objektov
(1)

Meranie a zobrazenie objektov merania preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou ...

(2)

Výsledný operát merania a zobrazenia objektov preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou ...

a)
technickú správu,
b)
meračské náčrty, záznamy z merania, prehľad kladu meračských náčrtov a zoznamy súradníc podrobných bodov, ...
c)
súbor údajov obsahujúci polohopis a popis, prípadne výškopis, ak sa vyhotovil.
(3)

Výsledný operát merania a zobrazenia objektov preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou ...

(4)

Výsledky geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. e) zákona sa preberajú do základného ...

§ 26
Digitalizácia a zobrazenie objektov
(1)

Digitalizácia objektov preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou sa vykonáva ...

(2)

Pred začatím skenovania požiadajú osoby vykonávajúce digitalizáciu a zobrazenie predmetov preberaných ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo žiadateľa,
b)
účel použitia,
c)
základné snímacie technické údaje skenera.
(3)

Výsledok posúdenia skenera spolu s hodnotením vhodnosti pre potreby katastra nehnuteľností sa uvedie ...

(4)

Výsledný operát digitalizácie a zobrazenia objektov preberaných do základných štátnych mapových diel ...

a)
technickú správu,
b)
kópiu protokolu z posúdenia vhodnosti skenera,
c)
georeferencovaný obraz mapy v rastrovej forme,
d)
údaje o transformácii.
(5)

Výsledný operát digitalizácie a zobrazenia objektov preberaných do základných štátnych mapových diel ...

Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou ...

§ 27
(1)

Tematické mapové dielo s veľkou mierkou je technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná mapa ...

(2)

Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov podľa § 25 a 26, ktoré sú obsahom ...

§ 28
Poskytovanie podkladov
(1)

Podklady zo štátnej dokumentácie na zobrazenie objektov tematických štátnych mapových diel s veľkou ...

(2)

Podklady zo štátnej dokumentácie na účely zobrazenia objektov tematických mapových diel s veľkou mierkou ...

a)
okresný úrad,
b)
právnická osoba zriadená úradom v rozsahu svojej pôsobnosti.
(3)

Podklady podľa odseku 2 sa potvrdzujú na každej poskytnutej kópii.

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území

§ 29
(1)

Geodetickými činnosťami pri budovaní a aktualizácii geografických informačných systémov sa rozumie získanie ...

(2)

Výsledný operát geodetických činností pri tvorbe a aktualizácii geografických informačných systémov ...

a)
technickú správu,
b)
sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,
c)
súbory priestorových údajov,
d)
metaúdaje.
(3)

Informačné, matematické, programové, technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie zberu, technológie ...

(4)

Výsledný operát geodetických činností pri tvorbe a aktualizácii geografických informačných systémov ...

Geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe

§ 30
(1)

Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb6) sú zabezpečované ...

a)
fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby,
b)
fáza realizácie stavby,
c)
fáza kolaudácie a prevádzky stavby.
(2)

Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade s § 2. Realizácia ...

(3)

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje: ...

a)
prípravu mapových podkladov,
b)
vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej ...
c)
geodetické údaje bodov geodetických základov a bodov podrobného polohového bodového poľa.
(4)

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa ...

a)
vypracovanie projektu vytyčovacej siete,
b)
spoluprácu s projektantom,
c)
kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,
d)
kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie.
(5)

Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

a)
protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi, ...
b)
vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie ...
c)
vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska,
d)
kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,
e)
vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a ...
f)
tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,
g)
kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
h)
kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.
(6)

Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje ...

(7)

Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa zabezpečuje:

a)
protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného ...
b)
realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej ...
c)
realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a ...
d)
vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo ...
e)
meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred ...
f)
vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, ...
g)
meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú ...
h)
archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom ...
(8)

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje: ...

a)
súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie ...
b)
porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby ...
c)
meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá ...
§ 31
Budovanie vytyčovacích sietí
(1)

Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje

a)
geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,
b)
situáciu rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,
c)
číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
d)
vyžadovanú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
e)
vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov potrebnú na realizáciu stavby,
f)
návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
g)
predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,
h)
technickú správu.
(2)

Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete navrhne autorizovaný geodet a kartograf v súlade s tvarom ...

(3)

Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska charakteru a potrieb stavby budovaná v miestnom súradnicovom a ...

(4)

Výsledný elaborát z budovania a merania vytyčovacej siete obsahuje

a)
technickú správu,
b)
situáciu rozmiestnenia jednotlivých bodov siete,
c)
observačný plán a spôsob observácie,
d)
zoznam súradníc a výšok bodov aj v realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje,
e)
absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov,
f)
relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú ...
§ 32
Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb
(1)

Jednoznačnú priestorovú polohu projektovanej stavby stanovuje koordinačný výkres, na základe ktorého ...

(2)

Vytyčovací výkres priestorovej polohy obsahuje súradnice a vytyčovacie prvky umožňujúce vytýčenie priestorovej ...

(3)

Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby zahŕňa vytýčenie

a)
hlavnej polohovej čiary,
b)
hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov,
c)
hlavných výškových bodov.
(4)

Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet ...

(5)

Vytyčovací výkres na podrobné vytýčenie obsahuje

a)
situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,
b)
súradnice a výšky vytyčovaných bodov alebo
c)
číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi ...
(6)

Podrobné vytyčovanie objektu je

a)
vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere,
b)
vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej ...
(7)

Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení objektu môže byť aj ...

(8)

Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje

a)
technickú správu,
b)
zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov,
c)
záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia),
d)
grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov,
e)
podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.
(9)

Protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ...

§ 33
Kontrolné meranie geometrických parametrov
(1)

Kontrola geometrických parametrov stavieb a ich častí, priemyselných objektov a zariadení je kontrola ...

(2)

Výsledkom kontrolného merania geometrických parametrov je

a)
číselné a grafické znázornenie meraných parametrov,
b)
porovnanie nameraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách,
c)
technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo ...
§ 34
Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení
(1)

Posun a deformácia stavby alebo technologického zariadenia sú zmeny v priestorovej polohe a tvare objektu ...

(2)

Meranie posunov a deformácií sa vykonáva na inžinierskych stavbách6) a technologických zariadeniach, ...

(3)

Osobitnou skupinou merania posunov a deformácií sú merania posunov počas zaťažovacej skúšky stavieb ...

a)
zvislé posuny základových konštrukcií,
b)
vodorovné a zvislé posuny stavby,
c)
naklonenie nosných konštrukcií.
(4)

Podrobné usmernenia o projekte merania posunov a deformácií, realizácii merania a vyhodnocovania zaťažovacích ...

(5)

Elaborát z merania a vyhodnotenia posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení sa odovzdáva ...

Predmetný elaborát obsahuje:

a)
technickú správu,
b)
definíciu a realizáciu vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom,
c)
situáciu rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov,
d)
zoznam súradníc a výšok vzťažných a pozorovaných bodov,
e)
relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, ...
f)
grafické znázornenie posunov, geodetickú interpretáciu dosiahnutých výsledkov.
§ 35
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
(1)

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické ...

(2)

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je podkladom na

a)
kolaudáciu stavby,
b)
projektovú činnosť a zmenu stavby,
c)
spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov.
(3)

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená priamym geodetickým meraním ...

(4)

Elaborát z geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje:

a)
technickú správu,
b)
zoznam súradníc a výšok podrobných bodov,
c)
súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme.

ŠIESTA ČASŤ

VYKONÁVANIE KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 36
(1)

Každá rozmnoženina vydaného kartografického diela obsahuje názov diela, mierku, názov a sídlo vydavateľa, ...

(2)

Každá rozmnoženina kartografického diela vydaného na podklade iného kartografického diela obsahuje okrem ...

SIEDMA ČASŤ

POSTUP PRI VYDÁVANÍ OSVEDČENIA O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

§ 37
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných geodetických ...

(2)

Potvrdenie o odbornej praxi obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá potvrdenie vydáva,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa,
c)
údaje o vykonanej odbornej praxi,
d)
prehľad výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností vykonaných žiadateľom počas odbornej ...
e)
vyjadrenie o odborných znalostiach a skúsenostiach na overovanie výsledkov činností, pre ktoré žiadateľ ...
(3)

Potvrdenie o odbornej praxi môže byť nahradené čestným vyhlásením žiadateľa v prípade, ak právnická ...

§ 38
(1)

Kvalifikačná skúška na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných ...

(2)

Pôsobnosť, zloženie a organizáciu činnosti skúšobných komisií stanovuje štatút a rokovací a skúšobný ...

§ 39

Kvalifikačnú skúšku podľa § 38 ods. 1 možno opakovať. Žiadosť o opakovanie skúšky možno podať najskôr ...

ÔSMA ČASŤ

AUTORIZAČNÉ A ÚRADNÉ OVERENIE VÝSLEDKOV VYBRANÝCH GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 40
(1)

Autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností vykonáva autorizovaný ...

(2)

Autorizovaný geodet a kartograf vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu, ...

(3)

Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, ...

(4)

Zamestnanec rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, ...

(5)

Znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného predpisu,9) ak je ustanovený za znalca v súdnom ...

§ 41

Predmetom autorizačného overenia výsledkov geodetických činností podľa § 6 písm. a), c), d), e), f), ...

§ 42

Predmetom autorizačného overenia výsledkov geodetických činností podľa § 6 písm. b) zákona sú výsledné ...

§ 43
(1)

Pri projektovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických ...

a)
geodetické podklady na projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich ...
b)
projekt vytyčovacej siete,
c)
geodetické podklady na územné konanie,10)
d)
výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov, ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických podkladov, ...
e)
vytyčovacie výkresy stavieb,
f)
projekt merania posunov.
(2)

Pri uskutočňovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických ...

a)
výsledný operát z vytýčenia obvodu staveniska s osobitným právom využitia pozemku podľa osobitných predpisov,10) ...
b)
výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov vytyčovacej siete a kontroly vytyčovacej siete počas ...
c)
výsledný operát z vytýčenia stavby v súlade s územným rozhodnutím a so stavebným povolením,
d)
výsledný operát z vytýčenia existujúcich podzemných vedení na povrchu, ktoré majú byť dotknuté výstavbou, ...
e)
výsledný operát z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu s výnimkou drobných stavieb, ak netvoria vlastnícku ...
f)
výsledný operát z kontrolných meraní a meraní posunov objektov a zariadení.
(3)

Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe overuje autorizovaný geodet a ...

(4)

Pri vyhotovení geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podlieha autorizačnému overeniu ...

(5)

Pri vyhotovovaní geodetických meraní geometrických parametrov stavieb výsledný operát podlieha autorizačnému ...

(6)

Pri vyhotovení geodetických meraní posunov pri prevádzke stavieb výsledný operát podlieha autorizačnému ...

Úradné overenie

§ 44
(1)

Výsledný elaborát geometrického plánu sa predkladá na úradné overenie okresnému úradu.

(2)

Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav ...

(3)

Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie bodov podrobného polohového bodového poľa sa predkladá na ...

(4)

Výsledný operát merania a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel ...

§ 45
(1)

Okresný úrad pred úradným overením výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa ...

(2)

Okresný úrad pred úradným overením geometrického plánu preskúma najmä:

a)
či predložený operát geometrického plánu obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu,11)
b)
vzájomný súlad údajov jednotlivých súčastí operátu geometrického plánu,
c)
súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
d)
súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
e)
súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami,
f)
súlad čísel novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa s pridelenými číslami,
g)
či podklady na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch sú použiteľné na aktualizáciu ...
h)
či meranie bolo pripojené na aktívne geodetické základy alebo spôsobom podľa osobitného predpisu.12)
(3)

Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch vykoná okresný ...

(4)

Pri zistení nesúladov okresný úrad vyhotoví protokol o kontrole.

§ 46
(1)

Úradné overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona ...

(2)

Geometrický plán úradne overí okresný úrad do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický ...

(3)

Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav ...

(4)

Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 44 nie je spôsobilý ...

§ 46a

Vzor žiadosti o vydanie preukazu geodeta je uvedený v prílohe č. 3.

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou ...

§ 47a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2014

Na body podrobného polohového bodového poľa zriadené a evidované do 14. februára 2014 sa pri využívaní ...

§ 48
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Štefan Moyzes v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

  Konštrukcia rodinného domu alebo bytového domu

  1

  Iná konštrukcia

  2

  Betónová konštrukcia

  3

  Oceľová konštrukcia

  4

  Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia

  5

  Drevená konštrukcia

  6

  Murovaná konštrukcia

  7

  Geotechnická konštrukcia

  8

  Konštrukcia odolná proti zemetraseniu

  9

  Hliníková konštrukcia

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 1a)  § 43b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 1aa)  § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2002 Z. z.
 • 1ab)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 2)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...
 • 4)  § 5 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
 • 5)  STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy. 1990. STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie ...
 • 6)  § 43a zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 7)  STN 73 2030 Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia. 1977. STN 73 6209 Zaťažovacie ...
 • 8)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení ...
 • 9)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 50 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.
 • 12)  § 57 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore