Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 07.05.1976
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST41 JUD470147 DS29 EU PP56 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 50/1976 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 93/2019

Legislatívny proces k zákonu 93/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ODDIEL 1

CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

§ 1
(1)

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie ...

(2)

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným ...

§ 2
(1)

Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti:

a)
určuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
b)
určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob ...
c)
vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma (ďalej len „chránené ...
d)
určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného stavebníka ...
e)
posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území ...
f)
rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne ...
g)
určuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, ...
h)
vytvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia,
i)
navrhuje poradie výstavby a využívania územia,
j)
navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia, ...
(2)

Úlohy územného plánovania sa zabezpečujú

a)
sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území, najmä
1.
trvalým sledovaním priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
2.
pravidelným vyhodnocovaním uplatňovania regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania ...
3.
sledovaním ekologickej stability a únosnosti zaťažovania územia,
b)
prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe, ...
c)
územnoplánovacou činnosťou,
d)
rozhodovaním v územnom konaní.
(3)

Územnoplánovacou činnosťou je

a)
obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
b)
obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie ...
(4)

Územnoplánovacia činnosť sa vykonáva podľa najnovších poznatkov spoločenských, prírodných ...

(5)

V územnoplánovacej činnosti sa používajú mapové podklady základného štátneho mapového diela, ...

(6)

Na územnoplánovaciu činnosť sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1c)

(7)

Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia ...

§ 2a
Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami ...
(1)

Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických ...

(3)

Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)
je bezúhonná,
b)
má vysokoškolské vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie príslušného smeru a najmenej tri roky praxe ...
c)
zloží požadovanú skúšku.
(4)

Odbornú spôsobilosť overuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej ...

(5)

Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých ...

(6)

Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb.

(7)

Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb toho, kto

a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
c)
prestal byť bezúhonným,
d)
bol do registra zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)
porušuje napriek písomnému upozorneniu ministerstva predpisy o obstarávaní územnoplánovacích ...
f)
písomne požiadal o vyčiarknutie alebo
g)
po uplynutí 10 rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti nemá overenú odbornú spôsobilosť ...
(8)

Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

ODDIEL 2

ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY

§ 3
Územnoplánovacie podklady

Územnoplánovacie podklady sú:

a)

urbanistická štúdia,

b)

územný generel,

c)

územná prognóza,

d)

územno-technické podklady.

§ 4
Urbanistická štúdia
(1)

Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave územného ...

(2)

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať ...

(3)

Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného ...

§ 5
Územný generel
(1)

Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä ...

(2)

Obsah a rozsah územného generelu sa určuje v zadaní. Územný generel obstaráva príslušný orgán ...

§ 6
Územná prognóza
(1)

Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania ...

(2)

Územnú prognózu obstaráva orgán územného plánovania. Obsah, ciele a rozsah územnej prognózy ...

§ 7
Územno-technické podklady
(1)

Územno-technické podklady ako účelove zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich ...

(2)

Územno-technické podklady slúžia najmä

a)
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b)
na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby,
c)
na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie,
d)
na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná.
(3)

Územno-technické podklady obstaráva ministerstvo, ktoré zabezpečuje ich priebežné dopĺňanie ...

(4)

Územno-technickým podkladom pre celé územie Slovenskej republiky je Stratégia územného rozvoja ...

(5)

Za úplnosť a správnosť spracovaných územno-technických podkladov zodpovedá orgán územného ...

a)
používania a uplatňovania podľa účelu, na ktorý boli spracované alebo na ktorý sú použiteľné, ...
b)
uloženia na orgánoch územného plánovania a v informačnom systéme o územnom plánovaní.
(6)

Orgány územného plánovania, ktoré územno-technické podklady obstarali, ich sprístupňujú podľa ...

§ 7a
Ostatné podklady
(1)

V územnoplánovacej činnosti sa využívajú existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré ...

(2)

Z dokumentov uvedených v odseku 1 sa povinne využívajú

a)
stratégie trvalo udržateľného rozvoja, stratégie štátnej environmentálnej politiky, environmentálne ...
b)
projekty pozemkových úprav, lesných, vodohospodárskych, závlahových a melioračných úprav pozemkov, ...
c)
dokumenty územného systému ekologickej stability, územné priemety ochrany prírody a krajiny, programy ...
d)
programy ochrany kultúrneho a historického dedičstva,
e)
programy odpadového hospodárstva,
f)
koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obcí a stratégie a programy regionálneho rozvoja. ...

ODDIEL 3

ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA

§ 8
(1)

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie ...

(2)

Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria:

a)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
b)
územný plán regiónu,
c)
územný plán obce,
d)
územný plán zóny.
(3)

Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné ...

§ 9
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
(1)

Koncepcia územného rozvoja Slovenska sa spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové ...

(2)

Koncepcia územného rozvoja Slovenska ustanovuje najmä

a)
usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií ...
b)
rozvoj hlavných urbanizačných osí na území Slovenskej republiky,
c)
zásady usmerňovania územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky na celom ...
§ 10
Územný plán regiónu
(1)

Územný plán regiónu sa spracúva pre časť krajiny s viacerými obcami, v ktorej treba riešiť ...

(2)

Územný plán regiónu ustanovuje najmä

a)
zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania ...
b)
zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia,
c)
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, ...
d)
zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných ...
e)
vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí a väzby na susediace regióny,
f)
verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.
(3)

Vymedzenie hraníc riešeného územia určí v zadaní orgán územného plánovania, ktorý obstaráva ...

§ 11
Územný plán obce
(1)

Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch alebo viacerých obcí. ...

(2)

Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú ...

a)
treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu ...
b)
to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov ...
(3)

Ak sa na tom dohodnú dve obce alebo viac obcí, môžu mať jeden spoločný územný plán obcí.

(4)

Ak ide o obec s menej ako 2 000 obyvateľmi, ktorej územie nie je riešené spoločným územným plánom ...

(5)

Územný plán obce ustanovuje najmä

a)
zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti ...
b)
prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c)
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability ...
d)
zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a ...
e)
hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len ...
f)
zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
g)
plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
(6)

Územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny. ...

(7)

Vo vojenskom obvode sa namiesto územného plánu obce spracúva územný plán vojenského obvodu. ...

§ 12
Územný plán zóny
(1)

Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje

a)
obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce,
b)
vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.
(2)

Územný plán zóny ustanovuje najmä

a)
zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, ...
b)
zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie ...
c)
pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel možného zastavania ...
d)
nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu ...
e)
chránené časti krajiny,
f)
zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické ...
g)
zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových ...
h)
umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej ...
i)
vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,
j)
pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie.
§ 13
Záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácie
(1)

Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záväznú časť a na smernú časť. V Koncepcii územného ...

(2)

Schvaľujúci orgán určí záväznú časť a smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. V záväznej ...

(3)

V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa schvaľujú zásady a regulatívy

a)
v regióne štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu, ...
b)
v obci priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, hranice zastavaného územia, ...
c)
v zóne podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného ...
(4)

V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa ustanovia

a)
v regióne verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny,
b)
v obci plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny,
c)
v zóne pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, a pozemky pre verejnoprospešné stavby a na ...

ODDIEL 4

OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Orgány územného plánovania

§ 16
(1)

Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.

(2)

Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.

(3)

Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

(4)

Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských obvodov, je Ministerstvo ...

§ 17
(1)

Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade ...

(2)

Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

a)
z vlastného podnetu,
b)
z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,
c)
z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.
(3)

Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach ...

§ 18
(1)

Koncepciu územného rozvoja Slovenska obstaráva ministerstvo.

(2)

Územnoplánovaciu dokumentáciu regiónov obstarávajú samosprávne kraje.

(3)

Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie regiónov zasahuje do územia dvoch alebo viacerých samosprávnych ...

(4)

Územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón obstarávajú obce.

(5)

Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie zasahuje do územia dvoch alebo viacerých obcí, obce ...

§ 19
Náklady na obstaranie

Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ...

§ 19a
(1)

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa

a)
prípravné práce,
b)
zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
c)
zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d)
zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“), ...
e)
zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a ...
f)
prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
g)
zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej ...
(2)

Na zabezpečenie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa použijú všeobecné predpisy o ...

(3)

Spracovateľ zhotovuje prieskumy a rozbory, koncept a návrh územnoplánovacej dokumentácie.

§ 19b
Prípravné práce
(1)

Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu. ...

a)
zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste ...
b)
sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie ...
c)
určenie účelu a predmetu riešenia územnoplánovacej dokumentácie,
d)
určenie hraníc riešeného územia.
(2)

Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu ...

(3)

Na základe prípravných prác orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

§ 19c
Prieskumy a rozbory
(1)

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných ...

(2)

Pre územný plán regiónu a územný plán obce sa v rámci prieskumov a rozborov spracúva optimálne ...

(3)

Prieskumy a rozbory pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska obsahuje Stratégia územného rozvoja ...

§ 20
(1)

V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

(2)

Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, ...

(3)

Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

(4)

Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú ...

(5)

Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ...

a)
o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,
b)
o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský stavebný úrad,
c)
o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec krajský stavebný úrad.
(6)

Ministerstvo a krajský stavebný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je

a)
obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie ...
b)
obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ...
(7)

Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje

a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného ...
b)
samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,
c)
obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.
(8)

Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom krajského stavebného ...

§ 21
Koncept
(1)

Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie spracuje na základe schváleného zadania a pod dozorom ...

(2)

Koncept netreba spracovať, ak ide o územný plán obce, ktorý rieši územie s menej ako 2 000 obyvateľmi, ...

(3)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept ...

(4)

Ministerstvo, ktoré obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska,

a)
zverejní podstatné údaje o koncepte v aspoň dvoch celoštátnych denníkoch s uvedením miesta, ...
b)
upovedomí medzinárodné organizácie zaoberajúce sa územným plánovaním.
(5)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán regiónu,

a)
požiada obce, ktoré sú v riešenom území, aby spôsobom v mieste obvyklým zverejnili upozornenie ...
b)
zabezpečí upovedomenie obcí a orgánov susediacich regiónov,
c)
zabezpečí upovedomenie orgánov územného plánovania štátu susediaceho s regiónom.
(6)

Účelom prerokovania konceptu je najmä

a)
posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného ...
b)
posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, zabezpečenia ...
c)
overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia ...
d)
posúdenie variantov.
(7)

Podľa výsledkov prerokovania konceptu spracuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

(8)

Od spracovania konceptu možno na návrh orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

(9)

Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán ...

(10)

Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu.1fb)

§ 22
Návrh územnoplánovacej dokumentácie
(1)

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi orgán územného plánovania, ktorý ...

(2)

O prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie upovedomí orgán územného plánovania dotknuté ...

(3)

Návrh územnoplánovacej dokumentácie prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

(4)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, dohodne návrh územnoplánovacej ...

(5)

Obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej ...

(6)

Ak sa prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rieši územie so zložitými vzťahmi, ...

(7)

Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného ...

§ 23
Návrh územného plánu zóny
(1)

Návrh územného plánu zóny obec zverejní na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a vyzve fyzické ...

(2)

Obec oznámi dotknutým orgánom, prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa ...

(3)

Obec je povinná návrh územného plánu zóny prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú ...

(4)

Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská ...

§ 24
Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu ...

§ 25
(1)

Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či

a)
obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho ...
b)
obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ...
c)
návrh je v súlade so zadaním,
d)
návrh je v súlade s rozsahom územného plánu,
e)
záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom ...
(2)

Podkladom na preskúmanie podľa odseku 1 je návrh územného plánu, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok ...

(3)

O preskúmanie súladu návrhu územného plánu regiónu podľa odseku 1 samosprávny kraj požiada ...

(4)

O preskúmanie súladu návrhu územného plánu obce podľa odseku 1 obec požiada krajský stavebný ...

(5)

O preskúmanie súladu návrhu územného plánu zóny podľa odseku 1 obec požiada krajský stavebný ...

(6)

Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej ...

ODDIEL 5

SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

§ 26
(1)

Koncepciu územného rozvoja Slovenska schvaľuje vláda.

(2)

Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.

(3)

Územné plány obcí a zón schvaľuje obec.

ODDIEL 6

ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

§ 27
(1)

Záväzné časti vládou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vláda vyhlási nariadením. ...

(2)

Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným ...

a)
vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,
b)
doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom.
(3)

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným ...

(4)

Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

a)
vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
b)
doručením dotknutým orgánom.
(5)

Obec o schválení územného plánu zóny individuálne upovedomí osoby, s ktorými návrh územného ...

(6)

Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom ...

§ 28
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie
(1)

V schválenej územnoplánovacej dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

a)
označenie schvaľovacieho orgánu,
b)
číslo uznesenia a dátum schválenia,
c)
odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis.
(2)

Územnoplánovacia dokumentácia, ktorú schválila vláda, je uložená na ministerstve. Územné plány ...

(3)

Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom ...

(4)

Schválené územné plány treba uložiť podľa odsekov 2 a 3 do troch mesiacov od ich schválenia. ...

(5)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, vyhotoví o obsahu ...

ODDIEL 7

AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

§ 30
(1)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, ...

(2)

Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným ...

(3)

Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie ...

(4)

Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený ...

§ 31
(1)

Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil ...

(2)

Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení ...

(3)

O úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje orgán, ktorý územnoplánovaciu ...

ODDIEL 8

ÚZEMNÉ KONANIE

§ 32
Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území
(1)

Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité ...

a)
rozhodnutie o umiestnení stavby,
b)
rozhodnutie o využití územia,
c)
rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
d)
rozhodnutie o stavebnej uzávere.
(2)

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu ...

§ 33
Príslušnosť
(1)

Na územné konanie je príslušný stavebný úrad.

(2)

Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území ...

§ 34
Účastníci územného konania
(1)

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na ...

(2)

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom ...

(3)

Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Začatie územného konania

§ 35
(1)

Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného ...

(2)

Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití ...

(3)

Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby ...

(4)

Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie ...

§ 36
(1)

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom ...

(2)

Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná ...

(3)

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky ...

(4)

Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť ...

(5)

S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie ...

Podklady územného rozhodnutia

§ 37
(1)

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol ...

(2)

Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné ...

(3)

Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad ...

(4)

Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená ...

§ 38

Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné ...

§ 38a

S územným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú ...

Územné rozhodnutie

§ 39
(1)

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými ...

(2)

Ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia týka ...

§ 39a
Rozhodnutie o umiestnení stavby
(1)

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú ...

(2)

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky

a)
na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
b)
na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým ...
c)
vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
d)
vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.
(3)

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na

a)
stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej ...
b)
drobné stavby,
c)
stavebné úpravy a udržiavacie práce,
d)
stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ...
e)
reklamné stavby.
(4)

Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej ...

(5)

Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby ...

§ 39b
Rozhodnutie o využívaní územia
(1)

Rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky ...

(2)

V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob, akým sa má územie upraviť, ...

(3)

Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na

a)
vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, ...
b)
zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené ...
c)
zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,
d)
delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom ...
e)
ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis neustanovuje ...
(4)

Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní územia určiť, že sa upúšťa od povolenia terénnych ...

(5)

Rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ...

§ 39c
Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
(1)

Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo obmedzujú určité ...

(2)

Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob ...

(3)

Ak sa niektorá z chránených častí krajiny, najmä chránené územie alebo ochranné pásmo, vymedzí ...

(4)

Ak zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o chránenej časti krajiny, alebo to isté územie ...

§ 39d
Rozhodnutie o stavebnej uzávere
(1)

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje ...

(2)

Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo ...

(3)

Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác. ...

(4)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie ...

§ 40
(1)

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo ...

(2)

Čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej uzávere určí ...

(3)

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ...

(4)

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov ...

§ 41
Zmena územného rozhodnutia
(1)

Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, ...

(2)

Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere ...

§ 42
Oznámenie územného rozhodnutia
(1)

Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

(2)

Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených ...

(3)

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti ...

(4)

Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

(5)

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom ...

(6)

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa ...

DRUHÁ ČASŤ

STAVEBNÝ PORIADOK

ODDIEL 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43
Stavba
(1)

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je ...

a)
spojenie pevným základom,
b)
upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c)
ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d)
pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e)
umiestnenie pod zemou.
(2)

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ...

a)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
b)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
c)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.
(3)

Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej ...

§ 43a
Členenie stavieb
(1)

Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske ...

(2)

Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré ...

(3)

Inžinierske stavby sú

a)
diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
b)
železničné, lanové a iné dráhy,
c)
vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
d)
mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
e)
prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné ...
f)
diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
g)
diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových ...
h)
diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné ...
i)
diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody, ...
j)
banské stavby a ťažobné zariadenia,
k)
stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
l)
stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
m)
stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
n)
stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,
o)
nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske ...
p)
zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
r)
reklamné stavby,
s)
ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.
§ 43b
Bytové budovy
(1)

Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi ...

a)
bytové domy,
b)
rodinné domy,
c)
ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky ...
(2)

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným ...

(3)

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej ...

(4)

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného ...

(5)

Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa ...

(6)

Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske ...

§ 43c
Nebytové budovy
(1)

Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená ...

a)
hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,
b)
budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,
c)
budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,
d)
dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,
e)
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,
f)
budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,
g)
budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
h)
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,
i)
kryté budovy pre šport,
j)
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
k)
budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,
l)
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,
m)
ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.
(2)

Ak sú budovy určené na rôzne účely, rozlišujú sa podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá ...

(3)

Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové ...

§ 43d
Základné požiadavky na stavby

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavby podľa ...

§ 43e
Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na ...

§ 43f
Stavebné výrobky

Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných ...

§ 43g
Stavebné práce
(1)

Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. ...

a)
trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové ...
b)
stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.
(2)

Ak sa podľa osobitných predpisov1l) vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná ...

§ 43h
Stavebný pozemok
(1)

Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom ...

(2)

Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu1la) alebo lesného pôdneho ...

§ 43i
Stavenisko
(1)

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných ...

(2)

Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny ...

(3)

Stavenisko musí

a)
byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo ...
b)
byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
c)
mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných ...
d)
umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia ...
e)
umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
f)
mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
g)
mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné ...
h)
byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a ...
(4)

Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej ...

(5)

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným ...

ODDIEL 2

OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A VYBRANÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE

§ 44
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
(1)

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na ...

(2)

Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ...

§ 45
Vybrané činnosti vo výstavbe
(1)

Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej ...

a)
projektová činnosť,
b)
vedenie uskutočňovania stavieb,
c)
vybrané geodetické a kartografické činnosti.2a)
(2)

Projektovou činnosťou sa rozumie

a)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
b)
vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,
c)
vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických ...
(3)

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác ...

(4)

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na ...

(5)

Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými ...

(6)

Za vybrané činnosti sa nepovažuje

a)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ...
b)
vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných ...
§ 46
Projektant
(1)

Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie ...

(2)

Projektant je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať ...

§ 46a
Stavbyvedúci
(1)

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe ...

(2)

Stavbyvedúci je oprávnený

a)
určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a ...
b)
dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku ...
c)
preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na ...
d)
dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ...
e)
koordinovať poradie stavebných prác,
f)
vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.
§ 46b
Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a)
sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia ...
b)
zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických ...
c)
vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu ...
§ 46c
Geodet a kartograf stavby

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie ...

§ 46d
Stavebný denník
(1)

Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú ...

(2)

Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia ...

(3)

Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené ...

a)
osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,
b)
geodet a kartograf stavby,
c)
stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
d)
projektant a projektant čiastkových projektov stavby,
e)
zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,
f)
osoba vykonávajúca stavebný dozor,
g)
osoba vykonávajúca štátny dozor,
h)
koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.

ODDIEL 3

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU

§ 47
Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami ...

a)
stavba bola začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi ...
b)
stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie,
c)
stavba stavebnotechnickým vybavením zodpovedala účelu a spôsobu užívania, a ak ide o stavbu, ...
d)
stavba bola napojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný vodovod ...
e)
technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval ...
f)
každá budova bola vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove2ba) a prístupovým ...
g)
odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s požiadavkami osobitných predpisov2c) ...
h)
každá prípojka stavby na verejné technické vybavenie územia bola samostatne uzavierateľná alebo ...
i)
bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby,
j)
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta ...
k)
bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ...
l)
sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, svetelné, tepelné a ostatné elektromagnetické žiarenie ...
m)
stavba s jadrovým zariadením spĺňala požiadavky osobitného predpisu.4)

Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb

§ 48
(1)

Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať ...

(2)

Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. ...

(3)

Zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú ...

(4)

Základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými ...

(5)

Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním ...

(6)

Stavby na pozemkoch v dosahu účinkov banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom ...

(7)

Stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce stupňu možnej ...

§ 49
(1)

Steny a stropy stavieb musia podľa druhu stavieb vykazovať potrebné izolačné vlastnosti.

(2)

Obvodové steny stavieb musia odolávať všetkým vonkajším klimatickým vplyvom.

(3)

Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných ...

(4)

Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému ...

§ 50
(1)

Schodištia musia byť prevádzkovo bezpečné a primerané druhu stavby, účelu a spôsobu užívania ...

(2)

Priestory schodíšť musia byť dostatočne osvetlené a musia byť vybavené bezpečným zábradlím, ...

(3)

Počet schodíšť v stavbách musí zodpovedať ich prevádzkovým podmienkam a požiadavkám požiarnej ...

§ 51
(1)

Komíny a výduchy musia bezpečne odvádzať odpadové plyny zo zariadení na spaľovanie palív a ...

(2)

Komíny sa musia konštrukčne postaviť tak, aby ich bolo možné čistiť.

§ 52
(1)

Vnútorné rozvody musia byť bezpečné a musia umožňovať užívanie stavby na účel, na ktorý ...

(2)

Vnútorné rozvody veľkých a viacposchodových stavieb musia mať aj vo vnútri stavby uzávery umožňujúce ...

§ 53

Technologické vybavenie stavieb musí umožňovať technologický proces, pre ktorý je určené, a ...

ODDIEL 4

POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce

§ 54

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia ...

§ 55
(1)

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné ...

(2)

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a)
pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, ...
b)
pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ...
c)
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných ...
d)
pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, ...
e)
pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných ...
f)
pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje ...
g)
pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických ...
h)
pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ ...
§ 56
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
a)

pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, ...

b)

pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a ...

c)

pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na ...

d)

pri scénických stavbách pre film a televíziu,

e)

pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach,

f)

pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,

g)

pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, ...

h)

pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. ...

i)

pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých ...

j)

pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených ...

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu
(1)

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v ...

(2)

Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku ...

(3)

Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané ...

(4)

Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou ...

(5)

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné ...

Žiadosť o stavebné povolenie

§ 58
(1)

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou ...

(2)

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa ...

(3)

Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom ...

(4)

Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo ...

(5)

Ak ide o uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, stavebník nepreukazuje ...

§ 58a
(1)

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

a)
samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
b)
súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
c)
jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného ...
d)
podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.
(2)

Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti ...

(3)

Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie ...

§ 59
Účastníci stavebného konania
(1)

Účastníkmi stavebného konania sú:

a)
stavebník,
b)
osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich ...
c)
ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d)
stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e)
projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
(2)

Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových ...

Stavebné konanie

§ 60
(1)

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad ...

(2)

Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a)
nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
b)
nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,
c)
nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,
d)
neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, ...
e)
vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,
f)
začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
§ 61
(1)

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom ...

(2)

Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak ...

(3)

Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred ...

(4)

Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, ...

(5)

Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov1ia) ...

(6)

Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť ...

§ 62
(1)

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a)
či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného ...
b)
či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného ...
c)
či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie ...
d)
či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude ...
e)
či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných ...
(2)

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku ...

(3)

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie ...

(4)

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom ...

§ 63

Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré ...

§ 64
(1)

S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej ...

(2)

Stavebné konanie o líniových stavbách, o ktorých sa pred stavebným konaním opatrili kladné vyjadrenia ...

§ 65

So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy ...

Stavebné povolenie

§ 66
(1)

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby ...

(2)

Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo ...

(3)

Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí

a)
umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, ...
b)
ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,
c)
dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou ...
d)
lehotu na dokončenie stavby,
e)
plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ...
f)
stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
g)
použitie vhodných stavebných výrobkov,1k)
h)
povinnosť oznámiť začatie stavby.
(4)

V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:

a)
predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu ...
b)
oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,
c)
predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,
d)
podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, ...
e)
vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,
f)
podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135,
g)
spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,
h)
oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní ...
i)
úľavy na vytýčenie stavby (§ 75a ods. 1),
j)
požiadavky na označenie stavby na stavenisku.
§ 67
(1)

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom ...

(2)

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo ...

(3)

Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka ...

(4)

Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním ...

§ 68
(1)

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte ...

(2)

V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov ...

§ 69
(1)

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie ...

(2)

Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. ...

(3)

Stavebné povolenie alebo rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť o udelenie stavebného povolenia ...

§ 70

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov ...

ODDIEL 5

Povolenie terénnych úprav a prác

§ 71
(1)

Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov ...

a)
terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b)
ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2)

Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný ...

(3)

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej ...

§ 72

Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác ...

§ 73

Na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác ...

§ 74

Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich zabezpečenia alebo ...

ODDIEL 6

VYTYČOVANIE STAVIEB

§ 75
(1)

Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník ...

(2)

Kvalitatívne podmienky a výsledný operát vytýčenia stavieb, zmien stavieb, terénnych úprav a ...

(3)

Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným ...

§ 75a
(1)

Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb ...

(2)

Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pri ktorej sa upustilo ...

(3)

Za určenie priestorovej polohy terénnych úprav, pri ktorých sa upustilo od vytýčenia na to oprávnenými ...

(4)

Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. ...

ODDIEL 7

UŽÍVANIE STAVIEB

Kolaudácia stavieb

§ 76
(1)

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, ...

(2)

Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa kolaudujú ...

(3)

Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré ...

(4)

Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha ...

§ 77

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne ...

§ 78
(1)

Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník ...

(2)

Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi ...

§ 79
(1)

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

(2)

Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych ...

§ 80
(1)

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné ...

(2)

V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, ...

(3)

Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou ...

§ 81
(1)

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie ...

(2)

Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná ...

(3)

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí ...

(4)

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie ...

§ 81a
(1)

Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje

a)
označenie stavby,
b)
zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo ...
c)
porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným ...
d)
súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného ...
e)
námietky účastníkov konania,
f)
stanoviská dotknutých orgánov.
(2)

Protokol podľa odseku 1 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba ...

§ 81b
Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného ...
a)

nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie ...

b)

nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

c)

nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

d)

nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie ...

e)

nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu ...

f)

nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej ...

§ 81c
Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o
a)

drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, ...

b)

jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, ...

§ 82
(1)

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, ...

(2)

V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických ...

(3)

Ak ide o nebytovú budovu, stavebný úrad v podmienkach podľa odseku 2 určí lehotu, do ktorej je ...

(4)

V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie ...

(5)

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, ...

§ 83

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie ...

§ 84
(1)

Pri stavbách, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky, môže sa skúšobná ...

(2)

Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky ...

(3)

Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad ...

§ 85
Zmena v užívaní stavby
(1)

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. ...

(2)

Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom ...

(3)

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad ...

ODDIEL 8

ÚDRŽBA STAVIEB A ICH ODSTRAŇOVANIE

§ 86
Údržba stavby
(1)

Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného ...

(2)

Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto ...

(4)

Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie ...

§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1)

Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje ...

(2)

Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad ...

(3)

Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží ...

(4)

Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len ...

Odstraňovanie stavieb

§ 88
(1)

Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a)
závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b)
stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia ...
c)
stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d)
dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola ...
(2)

Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je ...

(3)

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento ...

(4)

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť ...

(5)

Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia ...

(6)

Na odstránenie reklamnej stavby sa povolenie stavebného úradu nevyžaduje.

(7)

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez ...

a)
ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby ...
b)
ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa doručenia ...
(8)

Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované ...

§ 88a
Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1)

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ...

(2)

Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade ...

(3)

Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými ...

(4)

V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné ...

(5)

Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník ...

(6)

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote

a)
nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b)
nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
(7)

Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.

(8)

Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola ...

(9)

S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť ...

§ 88b
(1)

Ustanovenia § 88a ods. 1 až 6 sa nevzťahujú na konanie o stavbách, pri ktorých bolo zrušené ...

(2)

Ustanovenia § 88a sa nevzťahujú na reklamné stavby.

§ 89
(1)

Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť ...

(2)

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, ...

§ 90
(1)

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu ...

(2)

V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky ...

(3)

Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä

a)
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
b)
dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov,
c)
ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d)
vykonanie prác pri odstránení stavby na to oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou; ...
(4)

Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby

a)
uložiť povinnosť oznámiť určité štádium prác na zabezpečenie výkonu štátneho stavebného ...
b)
uložiť vlastníkom susedných pozemkov, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác ...
c)
určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, najmä na zabezpečenie stability susedných ...
d)
uložiť povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd ...
e)
uložiť povinnosť odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania.
(5)

Ak o odstránení stavby rozhodol súd, stavebný úrad určí len podmienky podľa odseku 2.

§ 91

Ak sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, ...

§ 92
(1)

Ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkove chránenej stavby, vopred si obstará súhlas ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vydanie príkazu na odstránenie stavby podľa § 91; stavebný ...

§ 93

Stavebný úrad zjednoduší postup podľa § 88 až 92 pri odstraňovaní zmien stavieb, terénnych ...

§ 94
Nariadenie zabezpečovacích prác
(1)

Ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne ...

(2)

Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo odstránenie ...

(3)

Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklad vlastníka stavby.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú, ak sa zabezpečovacie práce pre terénne úpravy, ...

§ 95
Štátny stavebný príspevok
(1)

Stavebný úrad môže občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny stavebný príspevok ...

(2)

Stavebný úrad si vyhradí vrátenie príspevku poskytnutého na nariadené nevyhnutné úpravy alebo ...

(3)

Štátny stavebný príspevok podľa odseku 1 nemožno poskytnúť, ak úhradu nákladov na nariadené ...

§ 96
Vypratanie stavby
(1)

Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný ...

(2)

Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť ústne; písomné vyhotovenie tohto ...

(3)

Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích ...

§ 96a

Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych ...

§ 97
Účastníci konania
(1)

Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke ...

(2)

Užívatelia jednotlivých bytov a nebytových priestorov sú účastníkmi konania len vtedy, ak ich ...

(3)

Účastníkom konania je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej ...

ODDIEL 9

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD

§ 98
(1)

Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených ...

(2)

Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či

a)
sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo ...
b)
sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44,
c)
sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník,
d)
sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky ...
e)
sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,
f)
sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave,
g)
sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených stavebných ...
h)
sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,
i)
sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.
§ 99
Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení zamestnanci
a)

Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a),

b)

stavebného úradu,

c)

iných orgánov štátnej správy oprávnených osobitnými predpismi dozerať na uskutočňovanie, ...

d)

krajského stavebného úradu.

§ 100
Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako ...
a)

umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko ...

b)

bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy ...

§ 101

Ak je odôvodnená obava z ohrozenia verejných záujmov, je orgán štátneho stavebného dohľadu ...

§ 102
(1)

Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, ...

(3)

V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej alebo právnickej osobe podľa ...

(4)

Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu vzniknutú pri ...

(5)

Orgán štátneho stavebného dohľadu,

a)
ak zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne ...
b)
upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov na stavbe ...
c)
oznámi stavebnému úradu, že oprávnené osoby nevykonávajú na stavenisku činnosť v súlade so ...
(6)

Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia o náprave ...

§ 103

Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas ...

§ 104
(1)

Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na ...

(2)

Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania ...

TRETIA ČASŤ

SANKCIE

§ 105
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto

a)
uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré ...
b)
uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného ...
c)
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní ...
d)
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu ...
e)
znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo ...
f)
vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní ...
(2)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce ten, kto

a)
ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
b)
užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník ...
c)
odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d)
napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú ...
e)
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené ...
f)
ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote určenej ...
(3)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 1 milióna Sk sa potresce ten, kto

a)
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore ...
b)
ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,
d)
napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu ...
e)
v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.
(4)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 5 miliónov Sk sa potresce ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje ...

(5)

Priestupku sa dopustí a potresce sa ten, kto uskutočňuje alebo užíva

a)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, ...
b)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného ...
c)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného ...
d)
reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom ...
(6)

Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia.

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)

§ 106
Správne delikty
(1)

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré ...
b)
uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného ...
c)
nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní ...
d)
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu ...
e)
ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote určenej ...
(2)

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
použila na zhotovenie stavby stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný (§ 43f),
b)
mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d)
neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,
e)
uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,
f)
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené ...
g)
zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením. ...
(3)

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore ...
b)
uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,
d)
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby či ...
e)
bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,
f)
v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.
(4)

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ...

a)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, ...
b)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného ...
c)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného ...
d)
reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom ...
(5)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c), odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) a b) platia rovnako ...

(6)

Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nedostatkov.

§ 107
Lehoty ukladania a výnosy pokút
(1)

Pokutu možno uložiť iba do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel ...

(2)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYVLASTNENIE

§ 108
(1)

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, ...

(2)

Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre

a)
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
b)
vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a chránených území a pre ...
c)
vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej ...
d)
vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
e)
vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ...
f)
výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem ...
g)
výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny podľa osobitných predpisov,10c)
h)
výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov,10d)
i)
výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov,10b) ...
j)
účely dobývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov,10f)
k)
výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov,10g)
l)
stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke dráhy ...
m)
zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných predpisov,10i)
n)
výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov,10j)
o)
uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov,10ja)
p)
zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných ...
(3)

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom ...

§ 109
Cieľ vyvlastnenia
(1)

Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám ...

(2)

Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú ...

§ 110
Podmienky vyvlastnenia
(1)

Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. ...

(2)

Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje územným ...

(3)

Vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť ...

Náhrada za vyvlastnenie

§ 111
Náhrada za pozemky a stavby
(1)

Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.

(2)

Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť ...

(3)

Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na ...

(4)

Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ...

§ 111a
Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám
(1)

Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu,10l) ...

(2)

Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva pozemku ...

§ 111b
Poskytovanie náhrad
(1)

Náhrada podľa § 111 sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda pôvodného vlastníka ...

(2)

Náhradu poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe alebo v prospech ...

(3)

Za presťahovanie hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa ...

Vyvlastňovacie konanie

§ 112
(1)

Vyvlastňovacie konanie vykonáva stavebný úrad.

(2)

Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej ...

(3)

Návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov konania, označenie vyvlastňovaného pozemku ...

(4)

Bezvýslednosť dohody sa preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy na uzavretie dohody obsahujúcou ...

§ 113
(1)

Na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne pojednávanie.

(2)

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania termín uskutočnenia ústneho pojednávania písomne ...

(3)

Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. ...

(4)

Na účely tejto časti účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje ...

(5)

Na námietku predpojatosti podanú po lehote a na opakovanú námietku predpojatosti podanú z toho ...

§ 113a
(1)

Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného ...

a)
je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,
b)
sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého ...
c)
sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého ...
(2)

Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa osobitných predpisov10m) ...

(3)

Ak vlastník vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel alebo bol vyhlásený za ...

(4)

Ak je k vyvlastňovanému pozemku alebo stavbe v katastri nehnuteľností zapísané duplicitné alebo ...

(5)

Náhradu za vyvlastnenie podľa odseku 3 zloží navrhovateľ do úschovy na súde, v ktorého obvode ...

§ 114
(1)

Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení.

(2)

Rozhodnutie o vyvlastnení okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom1c) určuje najmä

a)
predmet, rozsah a účel vyvlastnenia,
b)
náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady,
c)
lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili, ...
d)
podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení.
(3)

Odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení nemožno vylúčiť.

Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby

§ 115
(1)

Vyvlastnený pozemok a stavbu možno užívať len na účely, na ktoré boli vyvlastnené.

(2)

S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať najneskoršie ...

§ 116
(1)

Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne ...

(2)

Ak rozhodnutie o vyvlastnení bolo celkom alebo čiastočne zrušené, má ten, kto poskytol náhradu ...

PIATA ČASŤ

STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE

Stavebné úrady

§ 117
(1)

Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. ...

(2)

Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,11) oznámi krajskému stavebnému úradu jeho ...

(3)

Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný ...

§ 117a

Ak ide o uskutočnenie stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. f) a o) tohto zákona, vykonáva pôsobnosť ...

§ 117b

Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a rýchlostnej cesty alebo uskutočnenie stavby, ktorá je významnou ...

§ 118

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva ...

§ 119
(1)

Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých ...

(2)

Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, určí ...

(3)

Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo ...

(4)

Na určenie príslušného stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1c) ...

§ 120
Špeciálne stavebné úrady
(1)

Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, ...

(2)

Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku ...

§ 121
Vojenské a iné stavebné úrady
(1)

Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia, vykonávajú podľa ...

(2)

Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, ...

a)
ministerstvo obrany pri stavbách pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) pri stavbách pre ...
c)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
d)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu,
e)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich ...
(3)

V konaniach podľa § 120 a v konaniach podľa odseku 2 má miestne príslušný stavebný úrad postavenie ...

§ 123

Krajský stavebný úrad si môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri jednotlivých technicky ...

§ 123a
Slovenská stavebná inšpekcia
(1)

Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia”), ktorá je odborným orgánom, ...

(2)

Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. ...

(3)

Inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 102 a dohľad nad

a)
plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami stavebných úradov,
b)
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení ...
c)
dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ako aj základných požiadaviek ...
d)
použitím vhodných stavebných výrobkov podľa § 43f v stavbách.
(4)

Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených výkonom dohľadu a dohliada na ich odstránenie. ...

(5)

Inšpektoráty sú správnymi orgánmi prvého stupňa a riaditeľstvo inšpekcie je správnym orgánom ...

(6)

Podrobnosti o organizácii inšpekcie upraví štatút, ktorý vydá minister.

(7)

Úlohy inšpekcie plní na stavbách

a)
pre bezpečnosť štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
na obranu štátu ministerstvo obrany,
c)
s jadrovým zariadením alebo súvisiacich s jadrovým zariadením Úrad jadrového dozoru Slovenskej ...

ŠIESTA ČASŤ

OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV

§ 125
Zabezpečenie záujmov obrany štátu
(1)

Pri plnení úloh územného plánovania treba dbať na záujmy obrany a bezpečnosti štátu.

(2)

Orgány určené ministerstvom obrany (ďalej len "orgány ministerstva obrany"), orgány určené Ministerstvom ...

(3)

Orgány ministerstva obrany alebo orgány ministerstva vnútra môžu v územiach určených podľa ...

(4)

Ministerstvo obrany ustanoví postup pri obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní územnoplánovacej ...

(5)

Stavebný úrad účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) odmietne sprístupniť informácie ...

Ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov

§ 126
(1)

Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, ...

(2)

Ak tento zákon ustanovuje postup pri preskúmavaní záujmov chránených osobitnými predpismi a pri ...

(3)

Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o ochrannom pásme, týkajúceho sa ...

(4)

Dotknutý orgán môže v stanovisku v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitných ...

§ 127
(1)

Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných ...

(2)

Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca ...

(3)

Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k ...

§ 127a
Úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách
(1)

Ak v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo ich bezprostrednej ...

(2)

Ak sa majú obnoviť stavby alebo pozemky poškodené alebo zničené živelnou pohromou, haváriou ...

(3)

Ak je na zmiernenie následkov alebo odvrátenie hrozby živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej ...

a)
obmedziť rozsah žiadosti o stavebné povolenie alebo návrhu na povolenie terénnych úprav a ich ...
b)
upustiť od územného konania alebo spojiť územné konanie so stavebným konaním alebo s inými ...
c)
umožniť predloženie dokladov až dodatočne,
d)
vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie dokladov; po ich ...

SIEDMA ČASŤ

SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA

Sústava vybraných informácií pre výstavbu

§ 128
(1)

Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, ...

(2)

Sústava informácií sa zverejňuje v katalógu pre výstavbu, s výnimkou informácií o stave a podmienkach ...

§ 129
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení, zavádzaní ...

(2)

Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby činné vo výstavbe plnia úlohy vyplývajúce ...

§ 129a
Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb
(1)

Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb je elektronickou evidenciou záujmových ...

(2)

Do registra podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíše každý žiadateľ, ktorý preukáže, ...

a)
je združením právnických osôb registrovaným podľa § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka najmenej ...
b)
jeho členovia vlastnia najmenej 9 300 reklamných stavieb, z ktorých je najmenej
1.
300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2,
2.
6 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do 20 m2,
3.
2 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
(3)

Žiadosť o zapísanie do registra podľa odseku 1 musí byť písomná a obsahuje

a)
identifikačné údaje v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo IČO, telefonický a ...
b)
identifikačné údaje o predsedovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého ...
c)
zoznam členov ku dňu podania žiadosti a ich identifikačné údaje v rozsahu písmena a),
d)
čestné vyhlásenie o údaji o počte reklamných stavieb, ktoré vlastnia členovia.
(4)

Prílohou žiadosti je výpis z registra právnických osôb; to neplatí, ak je register právnických ...

(5)

Ak žiadosť nie je úplná alebo má ministerstvo dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených ...

(6)

Zmenu zápisu v registri podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia ...

(7)

Výmaz z registra podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia vlastníkov ...

a)
záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb bolo zapísané na základe nepravdivých údajov, ...
b)
členovia záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb nevlastnia počet reklamných stavieb ...
c)
záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb zaniklo.
§ 130
Informačné systémy
(1)

Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému ...

(2)

V rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľajú na vykonávaní informačných činností podľa štandardov ...

(3)

Obsah informačných systémov podľa odseku 1 je založený na jednotnom spôsobe územnej identifikácie ...

(4)

Informačný systém o územnom plánovaní obsahuje

a)
územnoplánovacie podklady a ďalšie údaje a informácie o stave územia, najmä o priestorovom usporiadaní ...
b)
územnoplánovaciu dokumentáciu,
c)
ostatné podklady.
(5)

Informačný systém o výstavbe obsahuje

a)
údaje a informácie o stavbách a o stavebných pozemkoch, najmä o ich druhu, funkčnom využívaní, ...
b)
rozhodnutia stavebných úradov a obcí, najmä územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné ...

Evidencia a ukladanie dokumentácie

§ 131
(1)

Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a ...

(2)

Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí o ochrane ...

§ 132

Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačné ...

§ 133

Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134
Vstup na cudzie pozemky a stavby
(1)

Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského stavebného úradu, ...

(2)

Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu ...

(3)

V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva spôsobeného ...

(4)

Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch stavebný úrad.

(5)

Doba a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené na nevyhnutne potrebnú ...

(6)

Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky alebo stavby v okruhu ...

§ 135
Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
(1)

Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo ...

(2)

Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo ...

§ 136
Riešenie rozporov
(1)

Ak dôjde pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, územnom konaní, stavebnom konaní alebo ...

(2)

Ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo ...

(3)

Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia ...

§ 137
Občianskoprávne a iné námietky
(1)

Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody ...

(2)

Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo ...

(3)

Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom ...

(4)

V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme opatrenia podľa tohto zákona, ...

§ 138
Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb
(1)

Orgány štátnej správy, obce a iné orgány, ktoré postupujú a rozhodujú podľa tohto zákona, ...

(2)

Stavebné úrady a iné orgány, ktoré vykonávajú konanie a vydávajú rozhodnutia podľa tohto zákona, ...

(3)

Vedecké inštitúcie a iné právnické osoby oznamujú stavebným úradom a obciam alebo iným orgánom, ...

§ 139
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva ...

a)
užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo ...
b)
právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,13a)
c)
právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,13b)
d)
užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť ...
(2)

Ak sa v tomto zákone používa pojem

a)
„stavba“, rozumie sa tým aj jej časť,
b)
„vlastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu,14)
c)
„susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu ...
d)
„susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu ...
(3)

Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä

a)
ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
b)
diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
c)
stavby dráh,
d)
podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
e)
vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
f)
vedenia elektronickej komunikačnej siete,
g)
letiská,
h)
prístavy.
(4)

V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne ...

§ 139a
Pojmy územného plánovania
(1)

Regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia je záväzná smernica, ktorou ...

(2)

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia je komplexný proces vzájomného zosúlaďovania ...

(3)

Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných navzájom funkčne prepojených ...

(4)

Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinno-ekologický ...

(5)

Stav a podmienky územia vyjadrujú údaje o priestorovom usporiadaní a funkčnom využívaní územia ...

(6)

Urbánny priestor je časť urbanizovaného prostredia obce, v ktorom sa uplatňujú hmotnopriestorové ...

(7)

Územný rozvoj je rozvoj, ktorý trvalo udržateľným spôsobom uspokojuje základné životné potreby ...

(8)

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom ...

a)
stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, ...
b)
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
c)
pozemkov ostatných plôch,
d)
pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo ...
e)
pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny ...
(9)

Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových ...

(10)

Verejným dopravným a technickým vybavením územia sú

a)
diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
b)
celoštátne a regionálne železničné dráhy, električkové dráhy, trolejbusové dráhy a špeciálne ...
c)
letiská,
d)
prístavy,
e)
vedenia elektronickej komunikačnej siete,
f)
vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu a verejné elektrické osvetlenie,
g)
plynovody tranzitnej prepravy plynu a zariadenia verejného rozvodu plynu,
h)
tepelné siete verejného rozvodu tepla,
i)
vodohospodárske diela na verejné zásobovanie obyvateľstva vodou, vodovodné rady na verejné zásobovanie ...
j)
hate a otvorené privádzače vody,
k)
ochranné hrádze vodných tokov a iné stavby povodňovej ochrany územia,
l)
skládky odpadu a ďalšie stavby na nakladanie s odpadom,
m)
zariadenia civilnej ochrany.
(11)

Za rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci sa na účely tohto zákona považuje taká výstavba ...

a)
rozšírenie zastavaného územia obce najmenej o 15 %,
b)
zvýšenie počtu obyvateľov obce nad 2000,
c)
rozšírenie obytného územia alebo zmiešaného územia v obci o viac ako 2 ha,
d)
rozšírenie výrobného územia v obci o viac ako 3 ha alebo ak tým výrazne stúpnu nároky na dopravnú ...
e)
zvýšenie návštevnosti rekreačného územia v obci najmenej o 10 % alebo zväčšenie rekreačného ...
§ 139b
Pojmy stavebného poriadku
(1)

Jednoduché stavby sú

a)
bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu ...
b)
stavby na individuálnu rekreáciu,
c)
prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku ...
d)
oporné múry,
e)
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
f)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.
(2)

Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska ...

(3)

Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, ...

(4)

Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne ...

(5)

Zmeny dokončených stavieb sú

a)
nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
b)
prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s ...
c)
stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. ...
(6)

Stavebné práce za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie ...

(7)

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, ...

a)
prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, ...
b)
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. ...
(8)

Za drobné stavby sa považujú aj

a)
stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ...
b)
oplotenie,
c)
prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ...
d)
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty ...
e)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
(9)

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, ...

(10)

Stavbami pre obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a územnej celistvosti ...

(11)

Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva ...

(12)

Za stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa považujú stavby na služobnú ...

(13)

Za stavby uránového priemyslu sa považujú stavby postavené alebo slúžiace na účely ťažby, ...

(14)

Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc vymedzených čiarou skutočne ...

(15)

Na stavby jadrových energetických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy.4)

(16)

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), ...

a)
opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových ...
b)
opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov ...
c)
údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena ...
d)
výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
e)
maliarske a natieračské práce.
§ 140
Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

§ 140a
Dotknuté orgány
(1)

Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je

a)
orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ...
b)
obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej ...
c)
vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje ...
(2)

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými orgánmi ...

(3)

Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci ...

(4)

Obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady ...

§ 140b
Záväzné stanovisko
(1)

Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo ...

(2)

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným ...

(3)

Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci ...

(4)

Lehota na podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby diaľnic ...

(5)

Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje ...

(6)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací ...

(7)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého ...

§ 140c
Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitostiam ...
(1)

Ak sa pre začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako ...

(2)

Ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa ...

(3)

Ak stavebný úrad dostane na základe podania návrhu na začatie konania podľa odseku 2 záväzné ...

(4)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby, územného konania ...

(5)

Ak vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, ...

(6)

Ak sa stavebný úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení ...

(7)

Ak v priebehu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného ...

(8)

Proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému rozhodnutiu o využití územia, stavebnému ...

(9)

Lehota na podanie odvolania podľa odseku 8 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia ...

(10)

Podaním odvolania podľa odseku 8 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

(11)

Stavebný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 8

a)
upovedomí o jeho obsahu okrem ostatných účastníkov konania aj príslušný orgán, ktorý je v ...
b)
vyzve ostatných účastníkov konania, aby sa vyjadrili k obsahu odvolania,
c)
podľa potreby doplní konanie vykonaním novo navrhnutých dôkazov.
(12)

Stavebný úrad vo veci nerozhodne bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného ...

(13)

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o využití územia, stavebné povolenie ...

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 141
(1)

Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho upravia, ...

(2)

Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa ...

(3)

Obce ustanovené v § 11 ods. 2, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné ho obstarať a schváliť ...

(4)

Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

a)
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia ...
b)
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch,17a) ...
c)
v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ...
(5)

Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.

(6)

Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov18) pred 1. aprílom 2003 ...

(7)

Vyvlastňovacie konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2003 dokončí miestne príslušný ...

(8)

Konanie začaté podľa tohto zákona na okresnom úrade dokončí miestne príslušný stavebný úrad. ...

(9)

Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí ...

(10)

Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ...

(11)

Správne konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2005 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 142

V súvislosti s prechodom kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného ...

§ 142a
Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. júla 2005

Vyvlastňovacie konania v súvislosti s uskutočňovaním stavieb podľa § 117a, ktoré sa začali ...

§ 142b
Prechodné ustanovenie

Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b, ktoré sa začali pred účinnosťou ...

§ 142c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b začaté a neskončené do ...

§ 142ca
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Proti rozhodnutiu vydanému v územnom konaní o umiestnení stavby, územnom konaní o využití územia, ...

§ 142d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
(1)

Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 sa ...

(3)

Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára ...

(4)

Vlastník hnuteľnej veci, ktorá od 2. januára 2015 spĺňa podmienky reklamnej stavby podľa § 43 ...

§ 142e
Prechodné ustanovenie

Vyvlastňovacie konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia ...

§ 142f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ustanovenie § 47 písm. f) sa použije pre budovy, ako aj stavebné úpravy vnútorných rozvodov budov, ...

§ 142g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej ...

Záverečné ustanovenia

§ 143

Podrobnosti o

a)
obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich ...
b)
obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a ...
c)
obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení ...
d)
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na ...

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 143a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 144

Zrušujú sa:

1.

vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a ...

2.

zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 ...

3.

zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku;

4.

§ 9 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku; ...

5.

vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú. l. (č. 544/1950 Ú.v.) o zastavovacom pláne, o povinnostiach ...

6.

vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie ...

7.

vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ...

8.

vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní v znení ...

9.

vyhláška ministra výstavby č. 143/1960 Zb., ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc ...

10.

vyhláška ministra výstavby č. 59/1961 Zb., ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc ...

11.

vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v ...

12.

vyhláška ministra výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa ...

13.

vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 140/1969 Zb., ktorou ...

14.

§ 11, 15, 16, § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ...

15.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva ...

§ 144a
Zrušujú sa
1.

§ 1 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5 a položky 28 až 33 prílohy A, položky 14 a 15 prílohy B, položky ...

2.

nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku v znení zákona ...

3.

nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51/1946 Zb. SNR o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia ...

4.

vyhláška Štátneho plánovacieho a štatistického úradu č. 90/1946 Zb. SNR, ktorou sa vydáva ...

5.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných ...

6.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích ...

7.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej ...

§ 145

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.

Husák v. r.Indra v. r.Štrougal v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY STAVEBNÝCH INŠPEKTORÁTOV

  Inšpektorát - sídlo Územná pôsobnosť v obvodoch okresov     I. Inšpektorát Banská Bystrica ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

Poznámky

 • 1)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 1a)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 1b)  § 4 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 1c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 1ca)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...
 • 1e)  Zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Vyhláška Ministerstva ...
 • 1f)  Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 1fa)  § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 1fb)  § 9 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 1fc)  § 1 ods. 3, 8, 11 a 12 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy ...
 • 1g)  § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1ga)  Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1h)  § 27 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 1i)  Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), ...
 • 1ia)  § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z. ...
 • 1j)  Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú ...
 • 1k)  Zákon č. 90/1998 Z. z.
 • 1l)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
 • 1la)  Zákon č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov. ...
 • 1lb)  Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 1m)  Napríklad zákon č. 272/1994 Z. z.
 • 1n)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...
 • 2)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 2b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 2ba)  § 67a ods. 1 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona ...
 • 2bb)  § 67a ods. 1 písm. g) zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
 • 2bc)  § 67e zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
 • 2c)  Zákon č. 138/1973 Zb.
 • 3)  Napríklad zákon č. 309/1991 Zb.
 • 4)  Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 4a)  Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických ...
 • 4aa)  § 11a ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 4ab)  § 26a zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 193/2018 Z. z.§ 19a zákona č. 79/2015 Z. z. ...
 • 4b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb ...
 • 4c)  Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 6)  Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. ...
 • 7)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
 • 8)  § 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 8a)  § 65 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 ...
 • 9)  § 712 Občianskeho zákonníka. § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 10a)  § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 10b)  Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej ...
 • 10c)  Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
 • 10d)  Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v ...
 • 10e)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. ...
 • 10f)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...
 • 10g)  Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 10h)  § 11 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10i)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona ...
 • 10j)  Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke ...
 • 10ja)  § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných ...
 • 10jb)  § 31 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10jba)  § 4a ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných investícií ...
 • 10jc)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 10k)  § 2 až 15, § 18 a 19 vyhlášky č. 465/1991 Zb.
 • 10ka)  § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 10l)  § 151n, 151o, 151p a 151r Občianskeho zákonníka.
 • 10m)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení ...
 • 10ma)  Zákon č. 245/2003 Z. z.
 • 11)  § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • 11b)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11c)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 281/1997 Z. z.
 • 12a)  § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ...
 • 12aa)  § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a ...
 • 12ab)  Čl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe ...
 • 12ac)  § 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 12b)  § 21 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 12c)  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 13)  Obchodný zákonník. Občiansky zákonník.
 • 13a)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 13b)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 13c)  § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
 • 15)  Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 ...
 • 15a)  § 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. ...
 • 15b)  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15c)  § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15d)  § 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15e)  § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15f)  § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15g)  § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 15h)  § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 17)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 • 17a)  Napríklad zákon č. 169/1949 Zb., § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb.,§ 25 zákona č. 40/1961 ...
 • 17b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o ...
 • 17c)  Napr. zákon ČNR č. 367/1990 Zb., zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich ...
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore