Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 23.05.1998
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD73DS17EUPP2ČL4

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 143/1998 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 354/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel ...

(2)

Zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovanie civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej ...

(3)

Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo ...

§ 2 - Základné pojmy

Podľa tohto zákona sa rozumie

a)

vzdušným priestorom Slovenskej republiky vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, ...

b)

lietadlom zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu ...

c)

lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, ...

d)

výrobkami leteckej techniky lietadlá a ich súčasti, ako aj iné technické zariadenia a programové prostriedky ...

e)

prevádzkovateľom lietadla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo ...

f)

leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ...

g)

leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, ...

h)

letiskom územne vymedzená plocha trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým ...

i)

leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ...

j)

verejným letiskom letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné ...

k)

malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo ...

l)

športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva ...

m)

leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné ...

n)

činom protiprávneho zasahovania

1.

všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore ...

2.

ohrozenie bezpečnosti lietadla,1b)

3.

zavlečenie lietadla do cudziny,1c)

4.

teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku, ...

5.

úmyselné konanie,1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok ...

6.

neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru ...

7.

vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného ...

8.

oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej ...

9.

oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo ...

10.

porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6,

o)

osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo alebo ...

§ 3 - Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom
(1)

Slovenská republika má výlučnú a úplnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom.

(2)

Vzdušný priestor Slovenskej republiky (ďalej len „vzdušný priestor“) je prístupný za podmienok ustanovených ...

(3)

Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov vo vzdušnom priestore sa môžu uplatniť iba vtedy, ak účel ...

§ 4 - Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami
(1)

Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní ...

(2)

Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. ...

(3)

Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov

a)
štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo ...
b)
pohotovostných lietadiel na úlohy zakročovania,
c)
pohotovostných lietadiel na účel prípravy alebo preverenia systému protivzdušnej obrany.

DRUHÁ ČASŤ

VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU

§ 5 - Vykonávanie letov
(1)

Let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, ...

(2)

Let sa musí vykonať podľa pravidiel lietania vydaných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru.

(3)

Veliteľ lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou ...

(4)

Rozdelenie vzdušného priestoru a pravidlá lietania platné pre civilné letectvo ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 6 - Zákaz a obmedzenie letov
(1)

Vykonávanie letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z obranných a bezpečnostných ...

(2)

Ak zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru ...

(3)

V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu2) možno s okamžitou platnosťou zakázať ...

§ 7 - Osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru
(1)

Dopravný úrad môže v záujme bezpečnosti letovej prevádzky v určených častiach vzdušného priestoru zakázať ...

(2)

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré ...

(3)

Letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia možno usporiadať len na základe povolenia ...

(4)

Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa na vykonanie ohňostrojných prác, ak je žiadateľom ...
b)
názov a účel podujatia,
c)
deň, miesto, začiatok a súradnice konania podujatia a čas ukončenia podujatia,
d)
údaj o maximálnej výške doletu použitých efektov,
e)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov,
f)
e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, ktorý sa bude používať počas podujatia,
g)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(5)

Dopravný úrad vydá záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 4, v ktorom určí ...

§ 8 - Letové prevádzkové služby
(1)

Letové prevádzkové služby sa zriaďujú na zaistenie bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania ...

(2)

Letové prevádzkové služby zabezpečujú najmä

a)
riadenie letovej prevádzky,
b)
poskytovanie informácií lietadlám počas letu,
c)
pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu.
(3)

Letové prevádzkové služby podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo vykonáva právnická ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb musí uzavrieť ...

(5)

Postupy organizovania a vykonávania letových prevádzkových služieb a letecké merné jednotky používané ...

§ 9 - Letecká informačná služba
(1)

Letecká informačná služba poskytuje údaje a informácie o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, ...

(2)

Za zabezpečenie leteckej informačnej služby zodpovedá ministerstvo. Výkonom tejto služby môže ministerstvo ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a spôsobe vykonávania leteckej informačnej služby a o obsahu a forme leteckých ...

§ 10 - Letecké telekomunikačné služby
(1)

Letecké telekomunikačné služby zabezpečujú najmä

a)
telekomunikačné spojenie,
b)
leteckú rádionavigáciu,
c)
leteckú rádiolokáciu.
(2)

Dopravný úrad na základe žiadosti

a)
prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií ...
b)
prideľuje individuálny kód módu S3aaa) odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,3aab)
c)
prideľuje kód núdzového vysielača polohy.3aac)
(3)

Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby zabezpečuje ministerstvo.3)

(4)

Letecké telekomunikačné služby, ako aj spojové služby pre leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať ...

(5)

Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckých telekomunikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 11 - Letecká meteorologická služba
(1)

Letecká meteorologická služba poskytuje informácie o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho ...

(2)

Leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení ...

(3)

Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckej meteorologickej služby ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 12 - Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže prevádzkovať lietadlo ako letecký dopravca len na základe osvedčenia ...

(2)

V záujme bezpečnosti letovej prevádzky alebo v inom verejnom záujme môže Dopravný úrad podmieniť prevádzkovanie ...

(3)

Na vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa musí žiadateľ Dopravnému úradu preukázať najmä

a)
vlastníctvo alebo oprávnenie používať aspoň jedno lietadlo zapísané v registri lietadiel,
b)
primeraný vnútorný systém organizácie a riadenia činností na zaistenie bezpečnej prevádzky lietadiel ...
c)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a odbornej spôsobilosti leteckého personálu,
d)
návrh bezpečnostného programu na ochranu pred činmi protiprávneho zasahovania.
(4)

Držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa môže v určenom rozsahu vykonávať údržbu a opravy lietadiel, ...

(5)

Podmienky prevádzky lietadiel a ďalšie dopĺňajúce údaje k žiadosti o vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ...

§ 13 - Poistenie zodpovednosti
(1)

Prevádzkovateľ lietadla je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

(2)

Minimálnu výšku poistného krytia a ďalšie náležitosti poistnej zmluvy ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 14 - Doklady a iná dokumentácia na palube lietadla
(1)

Na palube lietadla počas letu musia byť tieto doklady:

a)
osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel,
b)
osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla,
c)
palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,
d)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,
e)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
(2)

Okrem dokladov uvedených v odseku 1 musia byť na palube lietadla počas letu ďalšie doklady, dokumentácia ...

§ 15 - Prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky ...
(1)

Na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ...

(2)

Tuzemský prevádzkovateľ lietadla môže prevádzkovať lietadlo zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu ...

(3)

Na vydanie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 musí žiadateľ preukázať

a)
účel a spôsob využitia lietadla,
b)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla.
(4)

V prípade podľa odseku 2 musí žiadateľ preukázať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

§ 16 - Postupy na odvrátenie nebezpečenstva a záchranu ľudského života
(1)

Člen leteckého personálu je povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva, ktoré môže ...

(2)

Ak dôjde k leteckej nehode alebo k núdzovému pristátiu lietadla, veliteľ lietadla je povinný okrem povinností ...

§ 17 - Pátranie a záchrana
(1)

Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách ...

(2)

Orgány zodpovedné za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov musia

a)
po prijatí správy, že lietadlo je v stave núdze, vykonať všetky opatrenia, ktoré uľahčia prípadné pátranie ...
b)
po prijatí správy, že lietadlo havarovalo, núdzovo pristáva alebo pristálo, alebo ak je z iných informácií ...
c)
na mieste leteckej nehody urobiť všetky opatrenia, ktoré uľahčia jej vyšetrovanie.
(3)

Orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť pomoc pri ...

(4)

Činnosť orgánov zúčastnených na pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov bližšie ustanoví všeobecne ...

§ 18 - Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov
(1)

Leteckou nehodou sa rozumie udalosť,

a)
pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, ...
b)
pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,
c)
pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.
(2)

Incidentom sa rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala ...

(3)

Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného ...

(4)

Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov, okrem prípadov podľa odseku 12, vykonáva stála komisia na ...

(5)

Činnosť stálej vyšetrovacej komisie zabezpečuje špecializovaný útvar, ktorý je organizačnou zložkou ...

(6)

Predseda stálej vyšetrovacej komisie zriaďuje odbornú komisiu na vyšetrenie leteckej nehody alebo incidentu ...

(7)

Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpečnosť prevádzky ...

(8)

Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpečuje ministerstvo obrany alebo ministerstvo ...

(9)

Odborná vyšetrovacia komisia zisťuje príčiny leteckej nehody alebo incidentu a navrhuje ministerstvu ...

(10)

Členovia odbornej vyšetrovacej komisie sú oprávnení vstúpiť na miesto leteckej nehody alebo incidentu ...

(11)

Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný ...

(12)

Ministerstvo môže poveriť inú osobu odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov lietajúcich športových ...

TRETIA ČASŤ

LETECKÝ PERSONÁL

§ 19 - Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu
(1)

Leteckým personálom sa rozumejú fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej ...

(2)

Letecký personál sa rozdeľuje na posádku lietadla a ostatný personál.

(3)

Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju ...

(4)

Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže Dopravný úrad poveriť fyzickú osobu. Pre letecký ...

(5)

Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti musí žiadateľ preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti ...

(6)

Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej spôsobilosti ...

(7)

Podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu, ...

(8)

Pri vyhľadaní lekárskej starostlivosti je člen leteckého personálu, ktorého odborná spôsobilosť je podmienená ...

(9)

Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie jednotlivých druhov letov alebo činností môže byť vekovo ...

(10)

Člen posádky lietadla s preukazom spôsobilosti vydaným príslušnými orgánmi cudzieho štátu môže vykonávať ...

(11)

Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení leteckého personálu podľa jednotlivých odborností, o posudzovaní ...

§ 20 - Práva a povinnosti veliteľa lietadla
(1)

Veliteľ lietadla je pilot, ktorý zodpovedá za stav lietadla, spôsobilosť posádky lietadla, prípravu ...

(2)

Všetky osoby na palube lietadla sú povinné počas letu plniť pokyny veliteľa lietadla súvisiace s výkonom ...

(3)

Veliteľ lietadla je počas letu oprávnený vykonať všetky nevyhnutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím ...

(4)

Ak na palube lietadla došlo k činu nasvedčujúcemu tomu, že bol spáchaný trestný čin, povinnosťou veliteľa ...

§ 21 - Výcvik leteckého personálu
(1)

Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa odsekov ...

(2)

Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia ...

(3)

Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného ...

(4)

Podrobnosti o vydaní osvedčenia podľa odseku 1, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY

§ 22 - Letová spôsobilosť lietadla
(1)

Lietadlom zapísaným v registri lietadiel možno vykonať let, ak má osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla ...

(2)

Dopravný úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla po overení, že pre lietadlo bolo vydané ...

(3)

Dopravný úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo uzná za platné osvedčenie letovej ...

(4)

Prevádzkovateľ lietadla zodpovedá za prevádzkovanie lietadla v súlade s jeho osvedčením letovej spôsobilosti ...

(5)

Zmenu konštrukcie alebo výstroja lietadla v prevádzke, ktoré nie sú v súlade s typovým osvedčením lietadla, ...

(6)

Lietadlom zapísaným v registri lietadiel cudzieho štátu možno vykonať let vo vzdušnom priestore Slovenskej ...

(7)

Dopravný úrad môže vykonať kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti každého civilného ...

(8)

Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie a zachovanie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti ...

§ 23 - Vývoj, výroba, údržba, skúšanie a iné práce vzťahujúce sa na výrobky leteckej techniky
(1)

Výrobky leteckej techniky môže zhodne s typovým osvedčením alebo so súhlasom na použitie výrobkov v ...

(2)

Práce predpísané na zachovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky môže vykonávať iba držiteľ povolenia ...

(3)

Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie povolenia na vykonávanie činností podľa odsekov 1 a ...

§ 24 - Použiteľnosť výrobkov leteckej techniky a leteckých pozemných zariadení v civilnom letectve
(1)

Podmienkou použitia výrobkov leteckej techniky je pri lietadlách a ich súčastiach vydanie typového osvedčenia ...

(2)

Dopravný úrad vydá alebo uzná za platné doklady uvedené v odseku 1 iba pre výrobky leteckej techniky, ...

(3)

Výrobky leteckej techniky musia mať dokumentáciu vymedzujúcu ich prevádzku, údržbu a opravy, ktorá sa ...

(4)

Dopravný úrad vydá doklady uvedené v odseku 1 na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ...

(5)

Klasifikáciu výrobkov leteckej techniky, podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie alebo uznanie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného ...

(7)

Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia zodpovedá za prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ...

PIATA ČASŤ

REGISTER LIETADIEL

Vedenie registra lietadiel

§ 25
(1)

Štátnu príslušnosť Slovenskej republiky majú lietadlá zapísané v registri lietadiel.

(2)

Register lietadiel vedie Dopravný úrad.

(3)

Do registra lietadiel sa zapisujú

a)
lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických ...
b)
lietadlá, ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré ...
(4)

Výnimočný zápis do registra lietadiel iných lietadiel, ako sú uvedené v odseku 3, povoľuje ministerstvo. ...

(5)

Do registra lietadiel sa nezapisujú lietadlá, ktoré sú zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu.

§ 26
(1)

O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel vydá Dopravný úrad ...

(2)

Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle ...

(3)

Register lietadiel je verejne prístupný na Dopravnom úrade.

(4)

Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje o lietadle:

a)
vlastník lietadla,
b)
prevádzkovateľ lietadla,
c)
registrová značka,
d)
typ a výrobné číslo lietadla a ostatné základné technické údaje,
e)
zriadenie záložného práva na lietadlo,
f)
dátum zápisu do registra lietadiel alebo výmazu z registra lietadiel.
(5)

Zápis do registra lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel sa vykoná na základe žiadosti vlastníka ...

(6)

Náležitosti žiadosti o zápis do registra lietadiel vrátane dokladov o majetkových a iných právach týkajúcich ...

(7)

Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia ...

ŠIESTA ČASŤ

LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA

§ 27 - Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)

Zriadiť civilné letisko, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ministerstva, ...

(2)

Zriadiť letecké pozemné zariadenie, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ...

(3)

Stavby v územných obvodoch verejných letísk, ktoré sú vo vlastníctve štátu, možno zriaďovať na prenajatých ...

(4)

Podstatnou zmenou sa podľa tohto zákona rozumie taká zmena prevádzkovotechnických parametrov, ktorá ...

§ 28 - Špeciálny stavebný úrad
(1)

Špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení ...

(2)

Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch ...

(3)

Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj ...

§ 29 - Ochranné pásma
(1)

Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj ...

(2)

Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím ...

(3)

Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä ...

(4)

Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie ...

(5)

Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší

a)
ochranné pásma letiska na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska podľa ...
b)
ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu ...
(6)

Dopravný úrad môže v konaní začatom z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení ochranných pásem, ak

a)
zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásem alebo
b)
letisko alebo letecké pozemné zariadenie nemá viac ako desať rokov platné povolenie na prevádzkovanie ...
(7)

Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, ako aj podrobnosti o zákaze a obmedzeniach (odsek 3) ustanoví ...

§ 30 - Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem
(1)

Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami ...

a)
stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
b)
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú ...
c)
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, ...
d)
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického ...
(2)

Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy podľa odseku 1 sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie ...

(3)

Ak si umiestnenie leteckého prekážkového značenia vyžiada určenie alebo zmena ochranných pásem už prevádzkovaného ...

§ 31 - Obmedzenie vlastníckych práv
(1)

Z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ...

(2)

V záujme zabezpečenia prevádzky verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú ich prevádzkovatelia ...

§ 32 - Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)

Letiská a letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného Dopravným ...

(2)

Ak stav letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo ich časti nevyhovujú podmienkam bezpečnej ...

(3)

Prevádzkovateľom letiska alebo leteckého pozemného zariadenia môže byť len právnická osoba alebo fyzická ...

(4)

Prevádzkovateľ letiska je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

(5)

Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje ...

(6)

V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu8a) sa prevádzkovateľ letiska alebo leteckého ...

(7)

V záujme plynulosti leteckej prevádzky alebo na základe iného verejného záujmu môže ministerstvo rozhodnúť ...

(8)

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie letiska je oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich ...

(9)

Za prevádzkovanie civilného letiska sa považuje aj civilná letecká prevádzka na vojenskom letisku. Na ...

(10)

Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných povolení. Evidencia je prístupná osobám, ktoré preukážu právny ...

(11)

Podrobnosti o prevádzkovaní letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane pravidiel na koordináciu ...

§ 32a
(1)

Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie letiska, ktoré je určené na medzinárodné lety do štátu, ktorý ...

(2)

Podmienkami na zabezpečovanie kontroly hraníc útvarom Policajného zboru podľa odseku 1 je najmä

a)
vybudovaná infraštruktúra8ab) v podobe stavebných úprav zamedzujúca vzájomnému fyzickému kontaktu osôb ...
b)
vybudované a označené koridory podľa osobitného predpisu8ad) a súvisiaca infraštruktúra na vykonávanie ...
c)
zabezpečený priestor, ktorý nie je verejne prístupný, vrátane tranzitného priestoru, aby sa zabránilo ...
(3)

Podmienky podľa odseku 2 musí letisko podľa odseku 1 spĺňať počas celej doby prevádzky. Ministerstvo ...

(4)

Ministerstvo vnútra je pred podaním návrhu na zrušenie povolenia na prevádzkovanie letiska podľa odseku ...

(5)

Podmienku podľa odseku 2 písm. a) nemusí spĺňať letisko, na ktorom nízka intenzita prepravy nepredstavuje ...

§ 33 - Osobitné letisko
(1)

Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie je možné vykonávať obchodnú ...

(2)

Dopravný úrad určuje alebo mení rozhodnutím podmienky prevádzkovania osobitného letiska najmä so zohľadnením ...

(3)

Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2

1.

je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobitného letiska ...

2.

zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku; na tento účel koordinuje činnosť všetkých ...

3.

sa riadi v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu rozhodnutiami ministerstva,

4.

je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska pred zmenou ...

(4)

Bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku zabezpečujú ochranné pásma. Ochranné pásma osobitného ...

(5)

Podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o ...

SIEDMA ČASŤ

OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA

§ 34 - Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania
(1)

Na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“) ...

(2)

Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení a poskytovatelia ...

(3)

Krízovou situáciou v civilnom letectve sa rozumie udalosť alebo sled udalostí vyvolaných činom protiprávneho ...

(4)

Ministerstvo môže zvýšiť stupne preventívnych opatrení alebo nariadiť subjektom bezpečnostnej ochrany ...

(5)

Tuzemskí držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých ...

(6)

Ministerstvo môže požadovať predloženie bezpečnostného programu od zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. ...

(7)

Prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ, poskytovateľ ...

(8)

Podrobnosti o opatreniach na bezpečnostnú ochranu, o krízovom plánovaní a o národnom systéme kontroly ...

§ 34a - Spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany
(1)

Personálom bezpečnostnej ochrany leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovateľa letiska, prevádzkovateľa ...

(2)

Člen personálu bezpečnostnej ochrany musí byť na výkon svojej činnosti

a)
spôsobilý na právne úkony,
b)
bezúhonný,
c)
spoľahlivý,
d)
odborne spôsobilý a
e)
zdravotne spôsobilý.
(3)

Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,

a)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného ...
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania ...
(4)

Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá

a)
je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných ...
b)
je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými alebo ...
c)
je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní teroristickou ...
d)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné ...
e)
je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,
f)
je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku, ...
g)
vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať do zabezpečených ...
h)
bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov12) vyskytujúcich ...
i)
prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie ...
j)
disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie ...
k)
z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy ...
(5)

Spoľahlivosť posudzuje Dopravný úrad na základe žiadosti zamestnávateľa člena personálu bezpečnostnej ...

(6)

Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa overuje raz za päť rokov.

(7)

Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany. Ministerstvo ...

(8)

Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu ...

(9)

Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vzťahujú aj na členov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých ...

(10)

Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpečnostnej ochrany podľa jednotlivých odborností, ...

§ 35 - Bezpečnostná ochrana a verejný poriadok na letiskách
(1)

Za bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri ich ...

(2)

Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska alebo ...

(3)

Pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku sú prevádzkovateľ letiska alebo osoby ním ...

a)
požadovať na mieste vysvetlenie o skutočnostiach týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti ...
b)
zisťovať na miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržovať sa ...
c)
zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, bezpečnostnú ...
d)
predviesť dotknutú osobu a odovzdať ju bezodkladne útvaru Policajného zboru, ak to vyžadujú výsledky ...
e)
presvedčiť sa, či predvádzaná osoba nie je ozbrojená a podľa potreby zbraň až do ďalšieho opatrenia ...
f)
zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb a neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov do vyhradených priestorov ...
(4)

Činnosť prevádzkovateľa letiska alebo osôb ním poverených podľa odseku 3 sa musí vykonávať tak, aby ...

(5)

Spôsob zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na verejných letiskách a koordináciu činností ...

§ 36 - Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave
(1)

V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej ...

(2)

Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú diplomatického kuriéra a diplomatickej pošty.9)

ÔSMA ČASŤ

LETECKÁ DOPRAVA

§ 37 - Letecká doprava vykonávaná tuzemskými leteckými dopravcami
(1)

Leteckú dopravu za odplatu1) môže tuzemský letecký dopravca vykonávať len na základe licencie udelenej ...

(2)

Žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať

a)
bezúhonnosť (odsek 3),
b)
odbornú spôsobilosť (odsek 4),
c)
finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),
d)
ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...
1.
má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej ...
2.
prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej ...
3.
týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,
e)
že hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel ...
f)
čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich ...
(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iného obdobného registra nie starším ako ...

(4)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných ...

(5)

Podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie ...

(6)

Podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12), poistenie zodpovednosti ...

(7)

Ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, licenciu možno udeliť aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa ...

(8)

Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä

a)
obchodné meno a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo, ...
b)
druh leteckej dopravnej činnosti,
c)
kategóriu prevádzkovaných lietadiel,
d)
obdobie, na ktoré sa licencia udeľuje,
e)
ďalšie podmienky na vykonávanie leteckej dopravy a udržanie platnosti licencie.
(9)

Držiteľ licencie je oprávnený predávať letecké prepravné služby a poskytovať služby na vybavenie cestujúcich ...

(10)

Držiteľ licencie je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie ...

(11)

Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch odôvodnených naliehavosťou veci a pre určité kategórie nepravidelných ...

(12)

Podrobnosti o druhoch leteckej dopravnej činnosti, kategorizácii lietadiel, udeľovaní licencií, náležitostiach ...

§ 38 - Vnútroštátna letecká doprava

Vnútroštátnu leteckú dopravu môže vykonávať len tuzemský letecký dopravca, ak medzinárodné zmluvy neustanovujú ...

§ 39 - Letecká doprava vykonávaná zahraničnými leteckými dopravcami
(1)

Povolenie na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho ...

(2)

Ak zahraničný letecký dopravca podá žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie pravidelnej medzinárodnej ...

(3)

Zahraniční leteckí dopravcovia môžu vykonávať nepravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky ...

(4)

K žiadosti podľa odsekov 1, 2 a 3 sa musí pripojiť doklad o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla ...

(5)

Ministerstvo v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania leteckej dopravy a predaja leteckých prepravných ...

(6)

Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo určiť nové ...

(7)

Na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej ...

(8)

Podrobnosti o udeľovaní povolení zahraničným leteckým dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 40 - Iné ako dopravné lety zahraničných prevádzkovateľov lietadiel
(1)

Na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu ...

(2)

Pri vykonávaní iných ako dopravných letov civilných lietadiel zahraničných prevádzkovateľov vo vzťahu ...

§ 41 - Vykonávanie leteckej dopravy
(1)

Letecký dopravca je povinný

a)
vykonávať leteckú dopravu v rozsahu a za podmienok určených v licencii alebo v povolení,
b)
vykonať prepravu cestujúcich a nákladu s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo ...
c)
oboznámiť primeraným spôsobom používateľov leteckej dopravy s tarifami a prepravnými podmienkami, v ...
d)
prihliadať na verejný záujem a na záujmy používateľov leteckej dopravy,
e)
predkladať ministerstvu v závislosti od druhu vykonávanej leteckej dopravy na schválenie prepravné podmienky, ...
f)
ohlásiť ministerstvu zamýšľané prerušenie alebo zastavenie pravidelnej leteckej dopravy,
g)
v prípade leteckej nehody vyplatiť preddavok náhrady za škody spôsobené usmrtením, zranením alebo akýmkoľvek ...
(2)

Používatelia leteckej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu ...

(3)

Ak v pravidelnej leteckej doprave letecký dopravca nemôže vykonať potvrdenú prepravu z dôvodu nedostatku ...

(4)

Ak letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z poveternostných, technických alebo iných od neho nezávislých ...

(5)

Ak v prípadoch podľa odsekov 3 a 4 letecký dopravca zabezpečí náhradnú dopravu iným dopravným prostriedkom ...

(6)

Cestujúci sa počas prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a po ňom musia zdržať všetkého, čo ...

(7)

Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, ...

(8)

Ak je vo verejnom záujme vykonávanie leteckej dopravy medzi miestami, kde by leteckí dopravcovia, ak ...

(9)

Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže prenechať časť kapacity lietadla vyjadrenú ...

(10)

Na blokovanie časti kapacity lietadla podľa odseku 9 je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva.

(11)

Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej leteckej dopravnej činnosti používať lietadlo alebo lietadlo ...

(12)

Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže používať spoločné letové kódy s iným leteckým ...

(13)

Podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a vydávaní letových poriadkov, prepravných podmienok, leteckého prepravného ...

§ 42 - Zodpovednosť leteckých dopravcov
(1)

Zodpovednosť leteckých dopravcov zo zmluvy o preprave ustanovujú

a)
vo vnútroštátnej leteckej doprave a v pravidelnej leteckej doprave alebo nepravidelnej leteckej doprave ...
b)
v medzinárodnej leteckej doprave medzinárodné zmluvy.11)
(2)

Letecký dopravca pri preprave poštových zásielok zodpovedá poštovému podniku11b) za škodu v takom rozsahu, ...

(3)

Letecký dopravca je povinný okrem zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla ...

§ 43 - Uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy

Ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ...

DEVIATA ČASŤ

LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE

§ 44 - Letecké práce
(1)

Letecké práce sú za odplatu1) vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, ...

(2)

Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení ...

(3)

Dopravný úrad po prijatí žiadosti o povolenie podľa odseku 2 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie ...

(4)

Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy ...

(5)

Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania ...

§ 45 - Iné podnikanie v civilnom letectve
(1)

Iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie

a)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 1),
b)
opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 2),
c)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,
d)
pozemná obsluha lietadiel,
e)
údržba pohybových plôch letísk.
(2)

Za iné podnikanie v civilnom letectve sa nepovažuje

a)
vykonávanie opráv a údržby lietadla držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 4),
b)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a na pozemnú obsluhu lietadiel držiteľom povolenia ...
c)
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. ...
(3)

Iné podnikanie v civilnom letectve podľa odseku 1 možno vykonávať len na základe povolenia Dopravného ...

(4)

Podrobnosti o druhoch iného podnikania v civilnom letectve, o podmienkach ich vykonávania, o náležitostiach ...

DESIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 46 - Orgány štátnej správy
(1)

Orgány štátnej správy v civilnom letectve sú

a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy ...
b)
Dopravný úrad Slovenskej republiky.
(2)

Orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ...

§ 47 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva, a vykonáva štátny odborný dozor ...

b)

pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva ...

c)

zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými ...

d)

zodpovedá

1.

v spolupráci s ministerstvom obrany za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek ...

2.

za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách ...

3.

za zabezpečenie leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),

4.

za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (§ ...

5.

za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 3),

e)

vyhlasuje po dohode s ministerstvom obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ...

f)

zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej tabuľke ...

g)

poveruje

právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb (§ 8 ods. 3) a leteckej informačnej ...

h)

povoľuje

1.

vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu (§ 10 ods. ...

2.

výnimočný zápis do registra lietadiel (§ 25 ods. 4),

i)

dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1) a súhlas na zriadenie ...

j)

rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora ...

k)

udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ...

l)

udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 1 a 11, § 39 ods. 1, ...

m)

schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky ...

n)

zabezpečuje po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ...

o)

zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe tohto zákona ustanovenými osobami ...

p)

ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 1),

r)

sa vyjadruje v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,11ba)

s)

zabezpečuje činnosť odbornej vyšetrovacej komisie (§ 18 ods. 6).

t)

udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)

§ 48 - Dopravný úrad
(1)

Dopravný úrad

a)
vykonáva
1.
štátny odborný dozor (§ 49),
2.
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),
3.
kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),
4.
funkciu národného dozorného orgánu v oblasti leteckých navigačných služieb podľa osobitného predpisu,11bd) ...
5.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)
b)
určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],
c)
vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ...
d)
určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať ...
e)
povoľuje
1.
usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),
2.
prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 10),
3.
letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve ( § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3),
f)
kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),
g)
vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 1),
h)
dáva súhlas
1.
na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky ...
2.
na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),
3.
na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť ...
4.
na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),
5.
na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),
6.
na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu ...
i)
prideľuje
1.
frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v ...
2.
individuálny kód módu S odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,
3.
kód núdzového vysielača polohy,
j)
vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 10), ...
k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),
l)
vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti ...
m)
vydáva osvedčenia podľa § 21 ods. 1, povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého ...
n)
overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom ...
o)
vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2),
p)
vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti ...
r)
určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2) a osobitného letiska (§ 33 ...
s)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení ...
t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),
u)
schvaľuje
1.
bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),
2.
hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ...
3.
letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej zmenu, ...
v)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky ...
w)
pripravuje návrhy predpisov podľa § 56,
x)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.11c)
y)
udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)
(2)

Dopravný úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb, ...

(3)

Dopravný úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti ...

§ 48a - Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v rozsahu svojej pôsobnosti
a)

vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel a ostatného personálu, ktorí plnia ...

b)

kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu štátnych lietadiel,

c)

posudzuje odbornú spôsobilosť personálu zabezpečujúceho riadenie letov štátnych lietadiel a poskytovanie ...

d)

overuje typovú spôsobilosť štátnych lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, ...

e)

vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla,

f)

kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel,

g)

vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety vo vzdušnom priestore ...

h)

povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,

i)

rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých ...

j)

vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie, ...

k)

menuje a zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych ...

§ 49 - Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva ministerstvo a Dopravný úrad v rozsahu svojich pôsobností. ...

(2)

Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a Dopravného úradu (ďalej len „zamestnanci“) ...

(3)

Zamestnanci Dopravného úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas ...

(4)

Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, ...

(5)

Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť ...

(6)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, ...

a)
umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej ...
b)
vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť ...
c)
preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných ...
(7)

Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) ...

(8)

Podrobnosti o odbornej spôsobilosti a vystrojení a označení zamestnancov Dopravného úradu pri výkone ...

§ 50 - Predkladanie štatistických a iných údajov
(1)

Držitelia licencií a povolení na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia ...

(2)

Rozsah a spôsob predkladania, zhromažďovania a zverejňovania štatistických a iných údajov určí ministerstvo ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 51 - Ukladanie pokút
(1)

Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá

a)
vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,
b)
poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,
c)
vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
d)
zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu ...
e)
poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným ...
(2)

Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá

a)
vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ...
b)
vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. ...
c)
prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, ...
d)
prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými ...
e)
vykonáva činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej ...
f)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v ...
g)
vykonáva činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia ...
h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad ...
i)
poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného ...
j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.
(3)

Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá

a)
vykonáva ako držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa činnosť v rozpore s podmienkami určenými v ...
b)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
c)
vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ...
d)
mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu Dopravného úradu,
e)
nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie ...
f)
neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení nestavebnej povahy letecké prekážkové značenie ...
g)
vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia podľa § 21 ods. 1 alebo bez povolenia vydaného Dopravným ...
h)
prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore s ...
i)
vykoná z osobitného letiska let do tretej krajiny.
(4)

Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá

a)
nemá na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ...
b)
nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, ...
(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 52 - Zánik zodpovednosti

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo Dopravný úrad dozvedeli o porušení ...

§ 53
(1)

Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto

a)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané,
b)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu obmedzené,
c)
zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo ...
d)
vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu o odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu po požití ...
e)
sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
f)
nevie sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti pri výkone činnosti člena leteckého personálu,
g)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej odbornej spôsobilosti alebo po zrušení, obmedzení ...
h)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
i)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej zdravotnej spôsobilosti,
j)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu v rozpore s podmienkami určenými v doklade o zdravotnej spôsobilosti, ...
k)
poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenie tohto zákona alebo ...
l)
sa dopustí činu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom,
m)
poruší podmienky určené rozhodnutím podľa § 7 ods. 2,
n)
vykoná vzlet z iného miesta ako z letiska alebo z osobitného letiska, ak osobitný predpis neustanovuje ...
(2)

Dopravný úrad uloží za priestupok

a)
podľa odseku 1 písm. a) spáchaný úmyselne pokutu 3 500 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 500 ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) spáchaný úmyselne 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) pokutu 2 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) pokutu 1 500 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. f) a h) pokutu 300 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. g) a i) pokutu 2 000 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. j) pokutu 1 000 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. k) a l) pokutu od 100 do 3 300 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. m) spáchaný úmyselne pokutu 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 ...
j)
podľa odseku 1 písm. n) pokutu od 100 eur do 2 000 eur.
(3)

Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti ...

(4)

Priestupky prejednáva Dopravný úrad.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.12)

§ 54 - Zrušenie, obmedzenie alebo odňatie dokladov
(1)

Okrem uloženia pokuty (§ 51 a 53) môže ministerstvo alebo Dopravný úrad zrušiť, odňať alebo obmedziť ...

(2)

Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať licenciu alebo povolenie na vykonávanie leteckej dopravy ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 55
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a ...

(3)

Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda ...

(4)

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, ...

§ 55a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon leteckých prác, postup podávania žiadostí o povolenie na vykonávanie leteckých prác, rozhodovanie ...

§ 56 - Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva
(1)

Osoby činné v civilnom letectve sú povinné dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií ...

(2)

Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom jazyku ...

(3)

Ministerstvo vydá ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy potrebné na vykonanie medzinárodných zmlúv, ...

§ 56b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 57 - Prechodné ustanovenia
(1)

Osoba, ktorej činnosť v civilnom letectve vyžaduje podľa tohto zákona licenciu, osvedčenie prevádzkovateľa ...

(2)

Oprávnenia, osvedčenia a preukazy spôsobilosti a iné povolenia vydané podľa doterajších predpisov ostávajú ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov Štátnej leteckej inšpekcie ...

(4)

Osvedčenie prevádzkovateľa lietadla vydané podľa doterajšieho § 12 ostáva v platnosti po čas, na aký ...

§ 57b
(1)

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra začnú plniť úlohy podľa § 48a písm. a), d), e) a g) najneskôr ...

(2)

Ministerstvo obrany do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyradí z registra štátnych ...

§ 57c

Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané podľa doterajších ...

§ 57d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2009

Platnosť poverenia na odborné vyšetrovanie nehôd a incidentov lietajúcich športových zariadení a iných ...

§ 57e - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 57f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne ...

(2)

Letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 do 31. decembra 2020 sa od 1. januára 2021 považuje ...

(3)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie podľa § 34a ods. 8 udelené právnickej osobe, ktoré bolo vydané podľa doterajších ...

(5)

Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, ktoré ...

(6)

Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí ...

§ 57g - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo alebo Dopravný úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

(2)

Platnosť dokladu podľa odseku 1, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch ...

(3)

Počas krízovej situácie lehoty na schválenie, vydanie alebo udelenie dokladu podľa odseku 1 alebo podľa ...

(4)

Ministerstvo alebo Dopravný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony ...

(5)

Ministerstvo môže v odôvodnenom prípade počas krízovej situácie na základe žiadosti osoby, pre ktorú ...

§ 57h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2021

Za bezúhonnú osobu podľa § 34a ods. 3 písm. b) sa nepovažuje ani ten, kto bol pred 1. januárom 2021 ...

§ 58 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 ...

2.

zákon č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve,

3.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných ...

4.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ...

5.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 47/1980 Zb. o lietaní so závesnými klzákmi.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie ...

„23f) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 40 ods. 1 sa za slová „sprostredkovanie prepravy“ vkladajú slová „s výnimkou leteckej prepravy“.

3.

V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné v prvom stĺpci názov živnosti „Činnosti v oblasti civilného letectva“ ...

V druhom stĺpci sa dopĺňajú slová „a osvedčenie podľa § 21 ods. 1, povolenie podľa § 23 ods. 1 a 2, ...

V štvrtom stĺpci text znie:

„Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Dopravný Slovenskej republiky“.

V piatom stĺpci text znie:

„Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo pozemného leteckého zariadenia“.

2.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

3.

V § 23 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „leteckej“.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 1a)  § 179 Trestného zákona.
 • 1aa)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom ...
 • 1ab)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne ...
 • 1b)  § 180a Trestného zákona.
 • 1c)  § 180c Trestného zákona.
 • 1d)  § 93 a 93a Trestného zákona.
 • 1e)  § 94 Trestného zákona.
 • 1f)  § 234a Trestného zákona.
 • 1g)  § 235 Trestného zákona.
 • 1h)  § 89 ods. 2 Trestného zákona.
 • 1i)  18. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení ...
 • 1j)  § 180b Trestného zákona.
 • 1k)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 3)  § 6 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 3a)  § 36 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 3aa)  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 3aaa)  Čl. 2 bod 95 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ...
 • 3aab)  Čl. 2 bod 118 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
 • 3aac)  Napríklad bod CAT.IDE.A.280 a bod CAT.IDE.H.280 prílohy IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. ...
 • 3ab)  Čl. 7 a 8c nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení. Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011. Príloha ...
 • 3b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 3c)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 3d)  Čl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení. Čl. 15 až 17 nariadenia ...
 • 4)  Čl. 10a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
 • 5)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), (úplné znenie č. 109/1998 ...
 • 6)  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 6b)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 7)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 7a)  Napríklad čl. 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných ...
 • 8)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 8a)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 8aa)  Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje ...
 • 8aaa)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8ab)  Príloha VI bod 2.1.1. nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 8ac)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 8ad)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 8ae)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 8b)  § 35 až 38 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 8c)  Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových ...
 • 8d)  20. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení ...
 • 8e)  7.2. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení ...
 • 8f)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu ...
 • 9)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 9a)  Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov (Úradný ...
 • 9b)  Nariadenie Rady (ES) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým ...
 • 9c)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách ...
 • 9d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 stanovujúce spoločné pravidlá ...
 • 10)  Nariadenie Rady (ES) 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Úradný ...
 • 11)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 271/1994 Z. z. o uskutočnení notifikácie ...
 • 11b)  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 11ba)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11bb)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11bc)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. ...
 • 11bca)  Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve ...
 • 11bd)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje ...
 • 11be)  Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, ...
 • 11bf)  Bod ADR.OR.E.005 prílohy III nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 11c)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách ...
 • 11ca)  Čl. 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
 • 11d)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003, ustanovujúce postupy pre vykonávanie ...
 • 11h)  Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011. Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení. ...
 • 11i)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových ...
 • 11j)  Napríklad čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, body 63, 86a, 87 a 99 prílohy I ...
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 13a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 14)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie ...
 • 15)  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore