Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2019

Platnosť od: 04.08.1995
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD927162DS11EUPP8ČL6

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/1995 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 212/2018

Legislatívny proces k zákonu 212/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Kataster nehnuteľností
(1)

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou ...

(2)

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

§ 2
Informačný systém katastra

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a ...

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, ...

(2)

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje ...

(3)

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, ...

(4)

Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov ...

(5)

Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom ...

(6)

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného ...

(7)

Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných ...

(8)

Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne ...

(9)

Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného ...

(10)

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne ...

(11)

Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami ...

(12)

Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine ...

(13)

Základné štátne mapové dielo je mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú územie, so ...

(14)

Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie ...

§ 3a
Iná oprávnená osoba

Iná oprávnená osoba je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to

a)
záložný veriteľ,
b)
oprávnený z predkupného práva,
c)
oprávnený z vecného bremena,
d)
nájomca,
e)
správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce,
f)
Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov ...

Zápis práv k nehnuteľnostiam

§ 4
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej len ...

(2)

Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka.

(3)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa tohto zákona.

§ 5
(1)

Vklad je úkon okresného úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

(2)

Záznam je úkon okresného úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na ...

(3)

Poznámka je úkon okresného úradu, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho ...

DRUHÁ ČASŤ

PREDMET A OBSAH KATASTRA

§ 6
Predmet katastra
(1)

V katastri sa evidujú

a)
katastrálne územia;
b)
pozemky, ktoré sú vymedzené
1.
vlastníckou hranicou,
2.
vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov,
3.
hranicou držby,
4.
hranicou druhu pozemku,
5.
rozhraním spôsobu využívania,
6.
hranicou katastrálneho územia,
7.
hranicou zastavaného územia obce;
c)
stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho ...
1.
sú označené súpisným číslom,
2.
nie sú označené súpisným číslom,
3.
sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim,
4.
sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom;
d)
byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, ...
e)
chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky;1aa)
f)
práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe ...
(2)

V pochybnostiach okresného úradu, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhoduje Úrad geodézie, kartografie ...

(3)

Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práva k týmto ...

§ 7
Obsah katastra

Kataster obsahuje tieto údaje:

a)

geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,

b)

parcelné čísla, údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, údaje o parcelách registra ...

c)

údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) a o inej ...

d)

údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach,

e)

sídelné a nesídelné geografické názvy.

§ 8
Katastrálny operát
(1)

Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho ...

a)
súbor geodetických informácií, ktorý tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, ...
b)
súbor popisných informácií, ktorý tvoria
1.
údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených ...
2.
vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje, ktoré ...
3.
údaje o sídelných a nesídelných názvoch;
c)
zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov ...
d)
sumárne údaje katastra o pôdnom fonde;
e)
pozemkové knihy, železničnú knihu a ich operát; pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ako zdroj ...
(2)

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti možno vyhotoviť len z dôvodov uvedených v tomto zákone. ...

(3)

Neplatný katastrálny operát je dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou.4) Na neplatnom katastrálnom ...

(4)

Pozemkové knihy a železničná kniha sú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou.

§ 9
Druhy pozemkov

Pozemky sa v katastri členia na

a)

ornú pôdu,

b)

chmeľnice,

c)

vinice,

d)

záhrady,

e)

ovocné sady,

f)

trvalé trávne porasty,

g)

lesné pozemky,

h)

vodné plochy,

i)

zastavané plochy a nádvoria,

j)

ostatné plochy.

§ 10
Vydanie časti katastrálneho operátu
(1)

Z katastrálneho operátu možno vydať jeho časti súdom a orgánom činným v trestnom konaní, a to iba na ...

(2)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené okresným úradom možno podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení ich duplikátov. ...

(3)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov možno podľa odseku ...

TRETIA ČASŤ

Orgány štátnej správy na úseku katastra a súčinnosť pri spravovaní katastra

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra

§ 11
Orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je úrad.

(2)

Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady, ak osobitný zákon neustanovuje ...

§ 12
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)
riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy na úseku katastra,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja katastra,
c)
poskytuje a zverejňuje údaje z katastra v rozsahu a za podmienok podľa § 68 a 69 tohto zákona alebo ...
d)
spravuje katastrálny operát,
e)
spravuje informačný systém katastra,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu,
g)
vykonáva štátny dozor na úseku katastra a na úseku geodézie a kartografie a ukladá sankcie,
h)
overuje spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad,
i)
rozhoduje v pochybnostiach podľa § 6 ods. 2,
j)
rozhoduje v pochybnostiach o spôsobe aktualizácie katastrálnej mapy,
k)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra,
l)
zabezpečuje zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov,5d)
m)
zabezpečuje obnovu katastrálneho operátu a rozhoduje o jej začatí,
n)
zabezpečuje zdrojovú evidenciu pre tému priestorových údajov parcely katastra nehnuteľností.5e)
(2)

Úrad spracúva osobné údaje fyzickej osoby ako dotknutej osoby aj bez jej súhlasu kopírovaním, skenovaním ...

§ 13
Katastrálna inšpekcia
(1)

Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ...

(2)

Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti a ...

(3)

Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.

§ 14
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie
(1)

Katastrálny inšpektor pri zabezpečovaní úloh v oblasti katastra

a)
kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností,
b)
schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia ...
c)
ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich ...
d)
ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej lehote, ...
(2)

Katastrálny inšpektor pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb kontroluje

a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických predpisov ...
b)
výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.
§ 15
Oprávnenie katastrálneho inšpektora
(1)

Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie požadovať od fyzických osôb alebo ...

(2)

Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom vydaným úradom, ...

§ 18
Pôsobnosť okresného úradu
(1)

Okresný úrad

a)
rozhoduje v katastrálnom konaní,
b)
zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
c)
spravuje a aktualizuje katastrálny operát v mene úradu v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom ...
d)
vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam a iné skutočnosti týkajúce ...
e)
kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje ...
f)
spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
g)
prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku ...
h)
spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
i)
poskytuje v mene úradu údaje z katastra,
j)
overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať ...
k)
vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.5f)
(2)

Okresný úrad spracúva osobné údaje fyzickej osoby ako dotknutej osoby aj bez jej súhlasu kopírovaním, ...

Druhý oddiel

Súčinnosť pri spravovaní katastra

§ 19
Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní

a)

dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny ...

b)

zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,

c)

označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú ...

§ 20
Súčinnosť s obcami
(1)

Obce sú povinné

a)
zasielať okresným úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní ...
b)
vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia okresného úradu, zabezpečovať ...
c)
oznamovať okresným úradom zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia,
d)
starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí, a to spôsobom, ktorý určí okresný ...
(2)

Na obce, ktorých územie alebo jeho časť boli zahrnuté do vojenského obvodu,6) sa povinnosti uvedené ...

§ 21
Súčinnosť so štátnymi orgánmi a notármi
(1)

Štátne orgány, štátne právnické osoby1aa) a notári sú povinní zasielať okresným úradom nimi vyhotovené ...

(2)

Na podnet okresného úradu a v súčinnosti s ňou štátne orgány, organizácie, prípadne notári opravia chyby ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia o katastrálnom konaní

§ 22
Katastrálne konanie
(1)

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych ...

(2)

Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

(3)

Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých ...

(4)

Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.

(5)

V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,7) ak tento zákon alebo ...

§ 23
(1)

Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva ...

(2)

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované podľa ...

§ 24
(1)

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať

a)
identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, ...
2.
názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú ...
b)
názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c)
uvedenie predmetu návrhu,
d)
označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ...
e)
označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),
f)
označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
g)
číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení ...
h)
údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ...
i)
označenie príloh,
j)
žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie ...
k)
žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.
(2)

Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad prostredníctvom prístupového ...

(3)

Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na ...

(4)

Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy ...

§ 25

Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie ...

§ 26
Vstup na nehnuteľnosti
(1)

Zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra a člen komisie zriadenej na obnovu katastrálneho ...

(2)

Vstupovať na nehnuteľnosti určené na obranu a na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako ...

§ 27
Oznamovacia povinnosť

Úrad a okresné úrady oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosť nasvedčujúcu, že došlo k porušeniu ...

Druhý oddiel

Zápis práv k nehnuteľnostiam

Vklad

§ 28
(1)

Práva k nehnuteľnostiam8) zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon ...

(2)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ...

(3)

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení.

(4)

Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu9) vznikajú na ...

(5)

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného ...

(6)

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

§ 29

Vklad podľa § 28 možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu.

§ 30
(1)

Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť ...

(2)

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

(3)

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť ...

(4)

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, ...

a)
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti ...
b)
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c)
dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť ...
d)
oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe,
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa ...
f)
poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická ...
g)
listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.
(5)

Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, ...

§ 31
(1)

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený ...

(2)

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná ...

(3)

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí; inak návrh zamietne.

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje

a)
názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,
b)
číslo vkladu,
c)
označenie účastníkov konania,
d)
označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e)
deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,
f)
deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h)
odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu.
(5)

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým ...

(6)

Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. ...

(7)

Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu ...

§ 31a
Prerušenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

a)

sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b)

nebol zaplatený správny poplatok,

c)

bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá ...

d)

to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,

e)

bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou ...

f)

právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.10)

§ 31b
Zastavenie konania o návrhu na vklad
(1)

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a)
návrh nepodal účastník konania,
b)
účastník konania odstúpil od zmluvy10d) pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c)
už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,
d)
účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
e)
v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
f)
účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,
g)
vo veci koná iný príslušný okresný úrad.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie ...

§ 32
(1)

Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

(2)

Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná ...

(3)

Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho ...

§ 33
Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
(1)

V konaní o návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra, ktorý ...

(2)

Predpokladom na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad je

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v študijnom odbore geodézia ...
b)
vykonávanie štátnej služby na úseku katastra v trvaní najmenej troch mesiacov a
c)
úspešné vykonanie odbornej skúšky, ktorou sa overuje spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad.
§ 33a
(1)

Overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať ...

(2)

Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov ...

(3)

Po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie na overovanie ...

(4)

Komisia na overovanie odporučí na návrh katastrálneho inšpektora alebo príslušného okresného úradu predsedovi ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúšky a o postupe pri odobratí oprávnenia na ...

Záznam

§ 34
(1)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím ...

(2)

Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby,10ea) okresný úrad ...

(3)

Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 35
(1)

Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh ...

(2)

Prílohou návrhu na vykonanie záznamu je

a)
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného ...
b)
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,
c)
iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.
§ 36
(1)

Okresný úrad posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní alebo počítaní ...

(2)

Ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, okresný úrad vykoná záznam do ...

§ 36a
(1)

Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ...

(2)

Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je záväzné pre osobu zapísanú v katastri ...

a)
podľa výroku súdneho rozhodnutia,
b)
vyznačením stavu pred právnym úkonom, dobrovoľnou dražbou alebo inou právnou skutočnosťou, ak súd rozhodol ...
c)
vyznačením stavu pred rozhodnutím o povolení vkladu, pred vykonaním záznamu alebo pred rozhodnutím o ...
(3)

Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je ...

(4)

Počas vyznačenia poznámky podľa odseku 3 okresný úrad nemôže vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktorých sa ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa primerane použijú aj na zápis súdneho rozhodnutia, ktorým bolo na základe ...

§ 37

Okresný úrad oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis ...

Poznámka

§ 38

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo ...

§ 39
(1)

Okresný úrad zapíše poznámku na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh oprávneného ...

(2)

Okresný úrad vyznačí v katastri poznámku aj o tom, že hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti ...

(3)

Okresný úrad zruší poznámku bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, ak sa preukáže, ...

§ 40

Na zápis poznámky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

Spoločné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 41
Spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; tým ...

(2)

Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zmluvy, verejné ...

§ 42
Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
(1)

Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne ...

(2)

Zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie

a)
účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum ...
b)
právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
c)
nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných ...
(3)

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného ...

(4)

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci ...

(5)

Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ...

(6)

Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného ...

§ 43
Lehoty na vykonanie zápisu
(1)

Okresný úrad vykoná zápis podľa § 41

a)
v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci pracovný ...
b)
do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname, ak odsek 3 neustanovuje inak,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva,
d)
v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci ...
(2)

Ak ide o dražbu podľa osobitného zákona,10ab) ktorej predmetom je byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, okresný ...

(3)

Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná ...

§ 43a

Ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad alebo v konaní o zázname okresný úrad nedodrží lehotu ...

§ 44
Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti
(1)

Okresný úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená zmluva, verejná listina ...

(2)

Plomba sa vyznačí (odsek 1) v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do katastra. ...

Osobitné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 46
(1)

Ako vlastníka alebo inú oprávnenú osobu zapíše okresný úrad do katastra osobu uvedenú vo verejnej listine ...

(2)

Stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Pri zápise ...

(3)

Rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické ...

(4)

Pri zápise bytu alebo nebytového priestoru do katastra, ktorý vznikol na základe zmluvy o výstavbe, ...

(5)

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor sa do katastra zapíše, ak je

a)
stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, ohraničená obvodovými ...
b)
podzemná stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, uzavretá ...
(6)

Pri zápise rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru do katastra podľa odseku 5 sa ...

(7)

Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie ...

(8)

Pri výmaze stavby alebo podzemnej stavby z katastra, ktorá zanikla, sa predkladá listina podľa osobitného ...

(9)

Pri zápise vecného bremena do katastra k verejnej listine alebo inej listine, ak vlastnícke právo k ...

Piaty oddiel

Aktualizácia katastrálneho operátu

§ 57
Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra
(1)

Okresné úrady priebežne prešetrujú ohlásené alebo inak zistené zmeny údajov katastra.

(2)

Na prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;7) ...

(3)

Aktualizáciu údajov katastra možno vykonať automatizovaným spôsobom na základe údajov z iných referenčných ...

§ 58
Zmena hranice katastrálneho územia
(1)

Za zmenu hranice katastrálneho územia sa považuje zmena hranice katastrálneho územia, ktorá nie je totožná ...

a)
zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súčasťou jednej obce,
b)
rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území v tej istej obci,
c)
oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej ...
(2)

O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne okresný úrad v súlade ...

(3)

Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas úradu.

(4)

O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne okresný úrad v katastrálnom konaní z vlastného podnetu ...

(5)

Navrhovateľ pripojí k návrhu

a)
popis doterajšieho priebehu hranice katastrálneho územia zo súboru popisných informácií, ktorého prílohou ...
b)
popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia, ktorého prílohou je náčrt navrhovaného priebehu ...
c)
kópiu katastrálnej mapy, kópiu mapy určeného operátu a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo ...
d)
geometrický plán, ak bolo potrebné vykonať meranie,
e)
celkový výkaz výmery katastrálnych území pred zmenou a po zmene,
f)
zoznam dotknutých parciel s uvedením názvov katastrálnych území a čísel listov vlastníctva,
g)
stanovisko dotknutej obce,
h)
stanovisko dotknutých častí obce,
i)
súhlas úradu, ak je potrebný.
(6)

Na základe návrhu vyhlási okresný úrad začatie katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia. ...

(7)

Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7)

(8)

Okresný úrad zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia

a)
obci,
b)
vyššiemu územnému celku,
c)
okresnému súdu,
d)
orgánu štatistiky,
e)
úradu.
(9)

Okresný úrad oznámi rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia v obci verejnou vyhláškou.

§ 59
Oprava chýb v katastrálnom operáte
(1)

Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli ...

(2)

Okresný úrad opraví

a)
údaje katastra uvedené v § 7, ak sú v rozpore s rozhodnutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo ...
b)
chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu, ak nie sú v súlade ...
c)
údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a ...
d)
údaje zapísané do katastra v rozpore s § 36 ods. 2, § 39 alebo § 42, ak nedošlo od zápisu do katastra ...
e)
údaje katastra zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak ...
f)
výmeru parcely registra „C“ zapísanú v liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov ...
g)
výmeru parcely registra „E“.
(3)

Ak ide o opravu chyby podľa odseku 2 písm. c), pravosť podpisu osôb, ktorých sa oprava týka, musí byť ...

(4)

Konanie o oprave chyby začne okresný úrad na návrh toho, koho práva sú údajmi katastra dotknuté, z vlastného ...

(5)

Na konanie o oprave chyby sa nevzťahuje správny poriadok, ak ide o opravu

a)
údajov katastra, ktoré nie sú zapísané v liste vlastníctva,
b)
údajov katastra, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva, a to titulu, mena, priezviska, rodného priezviska, ...
c)
znenia poznámky, ak bolo zapísané v rozpore s predloženou verejnou listinou alebo s inou listinou,
d)
výmery a chybne zobrazenej hranice parcely registra „E“,
e)
chybne zobrazenej hranice parcely registra „C“, ak nejde o opravu podľa odseku 2 písm. f).
(6)

Opravu chyby podľa odseku 5 písm. d) môže vykonať okresný úrad aj v inom katastrálnom konaní na základe ...

(7)

Účastníkom konania o oprave chyby podľa odseku 5 je vlastník alebo iná oprávnená osoba.

(8)

O oprave chyby podľa odseku 5 okresný úrad vyhotoví protokol o oprave chyby. Ak ide o opravu chyby podľa ...

§ 59a
(1)

Ak sú podmienky na opravu chyby podľa § 59 ods. 2 splnené, okresný úrad rozhodne o oprave chyby alebo ...

(2)

Ak nie sú podmienky na opravu chyby podľa § 59 ods. 2 splnené, okresný úrad návrh na opravu chyby rozhodnutím ...

(3)

Okresný úrad rozhodne o návrhu na opravu chyby do 30 dní, v odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa ...

§ 59b
(1)

Konanie o oprave chyby sa skončí dňom vykonania zápisu do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby ...

(2)

Zápis do katastra vykoná okresný úrad bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o oprave ...

(3)

Vykonanie opravy chyby na základe protokolu o oprave chyby okresný úrad oznámi osobe dotknutej opravou ...

Šiesty oddiel

Obnova katastrálneho operátu

§ 63
Konanie o námietkach
(1)

Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním ...

(2)

Vlastník alebo iná oprávnená osoba môže do 30 dní od zverejnenia obnoveného katastrálneho operátu podľa ...

(3)

Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie o ...

§ 64
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
(1)

Okresný úrad najviac 90 dní pred vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu nevykonáva zápisy ...

(2)

Okresný úrad vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním, ak v lehote ...

(3)

Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva neplatným ...

(4)

Okresný úrad po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu zapíše údaje obnoveného katastrálneho ...

(5)

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa nevyhlasuje. ...

PIATA ČASŤ

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

§ 65
Geodetické a kartografické práce
(1)

Na zmeny v súbore geodetických informácií alebo na jeho obnovu možno použiť len overené výsledky podrobného ...

(2)

Výsledky podrobného merania overí okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa meralo.

§ 66
Osobitné ustanovenie

Geodetické práce v objektoch s osobitným režimom ochrany (§ 6 ods. 3) v správe Ministerstva obrany Slovenskej ...

§ 67
Geometrický plán
(1)

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako ...

(2)

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie ...

(3)

Geometrický plán môže vyhotoviť okresný úrad; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť ...

(4)

Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie ...

(5)

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj okresným úradom.

§ 67a
Revízia údajov katastra
(1)

Okresný úrad podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia ...

(2)

Revíziu údajov katastra začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov katastra ...

(3)

Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou ...

(4)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, ...

(5)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, ...

(6)

O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, okresný úrad vyzve podľa ...

(7)

Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

(8)

Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1)

Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh okresného ...

(2)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie ...

(3)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych jednotiek, ...

(4)

Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania ...

(5)

Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území sa obnova ...

(6)

Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu ...

§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1)

Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov príslušného okresného úradu, právnickej osoby zriadenej ...

(2)

Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo ...

(3)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba existuje, ...

(4)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, ...

(5)

Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné ...

(6)

Pri zisťovaní priebehu hraníc sa vykoná meranie lomových bodov zisťovaného priebehu hraníc a ďalších ...

(7)

Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností. ...

(8)

O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní ...

§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1)

Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním ...

(2)

Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho ...

(3)

Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA

§ 68
Verejnosť katastrálneho operátu
(1)

Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju potrebu výpisy, odpisy, ...

(2)

Údaj o cene nehnuteľnosti sa poskytuje na požiadanie vlastníkovi. Údaj o cene nehnuteľnosti sa poskytuje ...

(3)

Verejnosť zbierky listín je obmedzená. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len ...

(4)

Prostredníctvom prístupového miesta sa zverejňujú údaje, ktoré tvoria súbor geodetických informácií ...

(5)

Údaje katastra, ktoré ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zverejňujú raz za štvrťrok ...

§ 69
Poskytovanie údajov katastra
(1)

Úrad alebo okresný úrad v mene úradu poskytuje údaje katastra v listinnej podobe alebo v elektronickej ...

(2)

Okresný úrad v mene úradu vyhotoví na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, ...

(3)

Výpis z listu vlastníctva alebo jeho kópia, kópia z katastrálnej mapy alebo kópia z mapy určeného operátu, ...

(4)

Ak je výpis alebo kópia z listu vlastníctva poskytnutý vlastníkovi, na jeho žiadosť môže obsahovať aj ...

(5)

Štátnemu orgánu, obci, vyššiemu územnému celku, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu ...

(6)

Úrad prostredníctvom integrovaného obslužného miesta21b) poskytuje výpis z listu vlastníctva, kópiu ...

(7)

Ak sú požadované údaje katastra vedené v elektronickej podobe, môže ich poskytnúť ktorýkoľvek okresný ...

(8)

Úrad môže poskytnúť údaje katastra v elektronickej podobe a elektronickú službu verejnej správy prostredníctvom ...

(9)

Údaje katastra sa môžu poskytnúť aj formou súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah ...

(10)

Výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií ...

(11)

Úrad prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom poskytne na základe zmluvy fyzickej osobe alebo ...

(12)

Úrad prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom poskytne na základe zmluvy údaje katastra v rozsahu ...

(13)

Údaje a elektronické služby katastra podľa odsekov 9, 11 a 12 sa poskytujú za úhradu. Od úhrady podľa ...

§ 70
Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
(1)

Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.

(2)

Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, ...

§ 71
Používanie záväzných údajov katastra
(1)

Záväzné údaje katastra sa používajú najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy daní a ...

(2)

Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie verejných listín a iných listín.

(3)

Údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú používať.

SIEDMA ČASŤ

POPLATKY, TROVY A SANKCIE

§ 72
Poplatky
(1)

Okresné úrady vyberajú správne poplatky za návrh na začatie katastrálneho konania, za vyhotovenie potvrdeného ...

(2)

Správne poplatky sa vyberajú podľa osobitného predpisu.22)

§ 73
Náhrada trov katastrálneho konania

Ak sa vlastník alebo iná oprávnená osoba bez ospravedlniteľného dôvodu nezúčastnia na katastrálnom konaní ...

Priestupky

§ 74
(1)

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto

a)
neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo ...
b)
nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej ...
c)
neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona ...
d)
sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jeho ...
e)
poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu ...
f)
úmyselne ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo ...
g)
úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,
h)
neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,
ch)
overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore pozemkových ...
(2)

Za priestupok môže okresný úrad uložiť pokutu do

a)
1 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a) až d),
b)
3 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e),
c)
5 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. f) a g).
§ 75
(1)

Priestupky podľa § 74 ods. 1 písm. h) a ch) prejednáva katastrálny inšpektor.

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 môže katastrálny inšpektor uložiť fyzickej osobe pokutu do 25 000 Sk.

(3)

Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku podľa odseku 1 v lehote do jedného roka, môže ...

Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami

§ 76
(1)

Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak

a)
neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo ...
b)
nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej ...
c)
neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona ...
d)
sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jej účasť ...
e)
poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu ...
f)
ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo ...
g)
nezašle vyhotovené verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteľnostiach alebo o právach k nehnuteľnostiam, ...
h)
neoprávnene zmení údaje katastra.
(2)

Za porušenie poriadku na úseku katastra môže okresný úrad uložiť právnickej osobe pokutu do

a)
10 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b)
30 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. d),
d)
100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e) až h).
(3)

Za opakované porušenie poriadku na úseku katastra môže okresný úrad uložiť právnickej osobe pokutu opätovne. ...

§ 77
(1)

Priestupok prejedná okresný úrad [§ 74 ods. 1 písm. a) až g)] alebo katastrálny inšpektor [§ 74 ods. ...

(2)

Porušenie právneho poriadku na úseku katastra prejedná okresný úrad príslušný podľa miesta, kde sa nachádza ...

(3)

Pokutu podľa § 74 ods. 2 a § 75 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo ...

(4)

Pokutu podľa § 76 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(6)

Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.

(7)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.23)

(9)

Na konanie o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 78
(1)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť ...

(2)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam vykonané podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných ...

(3)

Podľa tohto zákona sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uzavretých pred 1. januárom 1993, ...

§ 79
(1)

Údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sa preberajú do katastra od príslušných orgánov patriacich ...

(2)

Údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce sa preberajú do katastra; ich prebratie a následné ...

§ 79a

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred 1. ...

§ 79b
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na úseku ...

(2)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov vzniknutých ...

§ 79c

Začaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora a ...

§ 79d

Začaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva ...

§ 79e

Konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva podľa osobitného ...

§ 79f
(1)

Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Bratislava I, zo Správy katastra ...

(2)

Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Košice I, zo Správy katastra Košice ...

§ 79g

Konania o určení priebehu hranice pozemkov začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia ...

§ 79h

Ak nadobudla verejná listina o práve k nehnuteľnosti účinky právoplatného súdneho rozhodnutia pred 15. ...

§ 79i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Konanie o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode nehnuteľností uzavreté do 31. augusta 2009 sa ...

§ 79j
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013

Riaditeľ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa považuje za riaditeľa správy katastra podľa ...

§ 79k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad vydané pred 1. júlom 2016 zostávajú v platnosti. ...

§ 79l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018
(1)

Katastrálne konania začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2018 sa dokončia podľa právnych ...

(2)

K zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením ...

§ 80
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)
spôsobe evidencie katastrálnych území a nehnuteľností,
b)
obsahu katastra, t. j. o podrobnom členení katastrálneho operátu, o vyhotovovaní duplikátov katastrálneho ...
c)
postupe pri zápise práv k nehnuteľnostiam vrátane overovania spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ...
d)
aktualizácii katastrálneho operátu, správe pozemkových kníh a železničnej knihy, súčinnosti vlastníkov ...
e)
katastrálnom konaní,
f)
geodetických a kartografických prácach pre kataster, t. j. o geodetických činnostiach pri vedení katastra, ...
g)
vyhotovovaní potvrdených výpisov alebo kópií a identifikácií parciel (verejných listín), vyhotovovaní ...
h)
katastrálnej inšpekcii,
i)
vedení, postupe, spôsobe a uskutočňovaní elektronickej formy katastra nehnuteľností a povinností z nich ...
j)
organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra.
(2)

Konanie o zmene hranice katastrálneho územia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. ...

(3)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré údaje katastra sa zverejňujú v podobe štruktúrovaných ...

Záverečné ustanovenia

§ 81
Zrušujú sa:
1.

zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike,

3.

§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ...

4.

vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

§ 82

Tento zákon s výnimkou tretieho oddielu štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januárom 1996; tretí oddiel ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 1a)  § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 1aa)  Napríklad § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § ...
 • 1b)  § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 2)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie ...
 • 3)  § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...
 • 5a)  § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 5b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5c)  Napríklad § 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5d)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5e)  Príloha č. 1 šiesty bod k zákonu č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. ...
 • 5f)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 6)  § 2 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
 • 6a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7a)  § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene ...
 • 7b)  § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 8)  Napríklad § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Napr. § 50, § 425 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 10ab)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 10ac)  § 21 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z. v znení zákona č. 568/2007 Z. z.
 • 10b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 10c)  § 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 10d)  § 48 Občianskeho zákonníka.
 • 10e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 10ea)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 10eb)  § 228 Civilného sporového poriadku.
 • 11)  § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
 • 12)  Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách ...
 • 15)  § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 125/2015 Z. ...
 • 16)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 17)  § 7 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 21)  Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 ...
 • 21a)  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21b)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21c)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore