Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67811
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 04.08.1995
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD>999100 DS9 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/1995 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Kataster nehnuteľností
(1)

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. ...

(2)

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

§ 2
Informačný systém

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové ...

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej ...

(2)

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom ...

(3)

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej ...

(4)

Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov ...

(5)

Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom ...

(6)

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného ...

(7)

Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných ...

(8)

Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri ...

(9)

Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra ...

(10)

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti ...

(11)

Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi ...

(12)

Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej ...

(13)

Základné štátne mapové dielo je mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú ...

(14)

Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, ...

(15)

Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie ...

(16)

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených ...

Zápis práv k nehnuteľnostiam

§ 4
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej ...

(2)

Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka.

(3)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa ...

§ 5
(1)

Vklad je úkon okresného úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

(2)

Záznam je úkon okresného úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ...

(3)

Poznámka je úkon okresného úradu, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho ...

DRUHÁ ČASŤ

PREDMET A OBSAH KATASTRA

§ 6
Predmet katastra
(1)

V katastri sa evidujú

a)
katastrálne územia;
b)
pozemky, ktoré sú vymedzené
1.
vlastníckou hranicou,
2.
vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov,
3.
hranicou držby,
4.
hranicou druhu pozemku,
5.
rozhraním spôsobu využívania,
6.
hranicou katastrálneho územia,
7.
hranicou zastavaného územia obce;
c)
stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
1.
sú označené súpisným číslom,
2.
nie sú označené súpisným číslom,
3.
sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim,
4.
sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,
5.
sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ...
d)
byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, ...
e)
chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky;1)
f)
práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na ...
(2)

V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri zobrazené ...

(3)

V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje okresný ...

(4)

Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práva ...

§ 7
Obsah katastra
a)

geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,

b)

parcelné čísla, údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, údaje o ...

c)

údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník") ...

d)

údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach,

e)

sídelné a nesídelné geografické názvy.

§ 8
Katastrálny operát
(1)

Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho ...

a)
súbor geodetických informácií, ktorý tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické ...
b)
súbor popisných informácií, ktorý tvoria
1.
údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených ...
2.
vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné ...
3.
údaje o sídelných a nesídelných názvoch;
c)
zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení ...
d)
sumárne údaje katastra o pôdnom fonde;
e)
pozemkové knihy, železničnú knihu a ich operát; pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ...
(2)

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti možno vyhotoviť len z dôvodov uvedených v tomto ...

(3)

Neplatný katastrálny operát je dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou.4) Na neplatnom katastrálnom ...

(4)

Pozemkové knihy a železničná kniha sú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou.

§ 9
Druhy pozemkov
a)

ornú pôdu,

b)

chmeľnice,

c)

vinice,

d)

záhrady,

e)

ovocné sady,

f)

trvalé trávne porasty,

g)

lesné pozemky,

h)

vodné plochy,

i)

zastavané plochy a nádvoria,

j)

ostatné plochy.

§ 10
Vydanie časti katastrálneho operátu
(1)

Z katastrálneho operátu možno vydať jeho časti súdom a orgánom činným v trestnom konaní, a ...

(2)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené okresným úradom možno podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení ...

(3)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov možno ...

TRETIA ČASŤ

OKRESNÝ ÚRAD

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra

§ 11
Orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra ...

(2)

Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady, ak osobitný zákon neustanovuje ...

§ 12
Pôsobnosť úradu
a)

vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,

b)

overuje spôsobilosť zamestnancov okresných úradov v sídle kraja rozhodovať o návrhu na vklad,

c)

vykonáva katastrálnu inšpekciu,

d)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra.

§ 13
Katastrálna inšpekcia
(1)

Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a ...

(2)

Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti ...

(3)

Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.

§ 14
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie
(1)

Katastrálny inšpektor pri zabezpečovaní úloh v oblasti katastra

a)
kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností,
b)
schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia ...
c)
ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ...
d)
ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej ...
(2)

Katastrálny inšpektor pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb kontroluje

a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických ...
b)
výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.
§ 15
Oprávnenie katastrálneho inšpektora
(1)

Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie požadovať od fyzických ...

(2)

Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom vydaným ...

§ 18
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu
(1)

Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b) ...

(2)

Okresný úrad

a)
rozhoduje v katastrálnom konaní,
b)
zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
c)
spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených ...
d)
vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti ...
e)
kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, ...
f)
spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
g)
prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení ...
h)
spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
i)
poskytuje informácie z katastra,
j)
overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má ...
k)
rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Druhý oddiel

Súčinnosť pri spravovaní katastra

§ 19
Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami
a)

dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako ...

b)

zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,

c)

označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ...

§ 20
Súčinnosť s obcami
(1)

Obce sú povinné

a)
zasielať okresným úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do ...
b)
vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia okresného úradu, ...
c)
oznamovať okresným úradom zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia, ...
d)
starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí, a to spôsobom, ktorý určí ...
(2)

Na obce, ktorých územie alebo jeho časť boli zahrnuté do vojenského obvodu,6) sa povinnosti uvedené ...

§ 21
Súčinnosť so štátnymi orgánmi a notármi
(1)

Štátne orgány, štátne právnické osoby1) a notári sú povinní zasielať okresným úradom nimi ...

(2)

Na podnet okresného úradu a v súčinnosti s ňou štátne orgány, organizácie, prípadne notári ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia o katastrálnom konaní

§ 22
Katastrálne konanie
(1)

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych ...

(2)

Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. ...

(3)

Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode ...

(4)

Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.

(5)

V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,7) ak tento ...

§ 23
(1)

Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní ...

(2)

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným ...

§ 26
Vstup na nehnuteľnosti
(1)

Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja, katastrálni inšpektori a členovia komisií zriadených ...

(2)

Vstupovať na nehnuteľnosti určené na obranu a na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ...

§ 27
Oznamovacia povinnosť

Úrad, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosť ...

Druhý oddiel

Zápis práv k nehnuteľnostiam

Vklad

§ 28
(1)

Práva k nehnuteľnostiam8) zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento ...

(2)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ...

(3)

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení. ...

(4)

Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu9) vznikajú ...

(5)

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa ...

(6)

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

§ 29

Vklad podľa § 28 možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu.

§ 30
(1)

Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, ...

(2)

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

(3)

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu ...

(4)

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné ...
b)
označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c)
označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo ...
(5)

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti ...

a)
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti ...
b)
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, ...
c)
geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku, ...
d)
dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa ...
e)
oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe.
(6)

Okresný úrad na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

§ 31
(1)

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon ...

(2)

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo ...

(3)

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí; inak návrh zamietne.

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje

a)
názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,
b)
číslo vkladu,
c)
označenie účastníkov konania,
d)
označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e)
deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,
f)
deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h)
odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu.
(5)

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ...

(6)

Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa ...

(7)

Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto ...

§ 31a
Prerušenie konania o návrhu na vklad
a)

sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b)

nebol zaplatený správny poplatok,

c)

bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ...

d)

to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,

e)

bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal ...

f)

právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.10)

§ 31b
Zastavenie konania o návrhu na vklad
(1)

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a)
návrh nepodal účastník konania,
b)
účastník konania odstúpil od zmluvy10d) pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c)
už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,
d)
účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
e)
v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
f)
účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh, ...
g)
vo veci koná iný príslušný okresný úrad.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie ...

§ 32
(1)

Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

(2)

Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná ...

(3)

Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení ...

§ 33
Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
(1)

V konaní o návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra, ...

(2)

Predpokladom na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad je

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v študijnom ...
b)
úspešné vykonanie odbornej skúšky, ktorou sa overuje spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad. ...
§ 33a
(1)

Overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti ...

(2)

Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov ...

(3)

Po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie ...

(4)

Komisia na overovanie odporučí na návrh katastrálneho inšpektora, okresného úradu v sídle kraja ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý ...

Záznam

§ 34
(1)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, ...

(2)

Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby,10ea) okresný ...

(3)

Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 35
(1)

Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. ...

(2)

Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne a musí obsahovať

a)
meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
b)
názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c)
verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
d)
označenie príloh.
§ 36
(1)

Okresný úrad posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní ...

(2)

Ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, okresný úrad vykoná ...

§ 36a

Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je ...

§ 37

Okresný úrad oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala ...

Poznámka

§ 38

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, ...

§ 39
(1)

Okresný úrad zapíše poznámku na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo ...

(2)

Okresný úrad vyznačí v katastri poznámku aj o tom, že hodnovernosť údajov katastra o práve ...

(3)

Okresný úrad zruší poznámku bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, ak ...

§ 40

Na zápis poznámky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

Spoločné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 41
Spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; ...

(2)

Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zmluvy, ...

§ 42
Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
(1)

Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo ...

(2)

Zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie

a)
účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...
b)
právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
c)
nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore ...
(3)

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku ...

(4)

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé ...

(5)

Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé ...

§ 43
Lehoty na vykonanie zápisu
(1)

Okresný úrad vykoná zápis podľa § 41

a)
v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci ...
b)
do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú ...
c)
v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci ...
(2)

Ak ide o dražbu podľa osobitného zákona,10ab) ktorej predmetom je byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, ...

§ 44
Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti
(1)

Okresný úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená zmluva, verejná ...

(2)

Plomba sa vyznačí (odsek 1) v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do ...

Osobitné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 46
(1)

K zmluve, verejnej listine alebo inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym ...

(2)

Pri zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam (§ 1 ods. 1) sa ako vlastník zapíše osoba uvedená ...

(3)

Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) v 1. bode sa ako vlastník ...

(4)

Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, ...

(5)

Pri zápise údajov o práve k bytom alebo nebytovým priestorom, ktoré vznikli na základe zmluvy ...

(6)

Pri zápise údajov o práve k rozostavanému bytu alebo rozostavanému nebytovému priestoru sa predkladá ...

(7)

Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) v druhom a vo štvrtom ...

(8)

Pri zápise údajov o práve k stavbám uskutočneným prestavbou alebo novou výstavbou vojnou zničených ...

(9)

Pri výmaze údajov o stavbe, ktorá zanikla, sa predkladá listina podľa osobitného predpisu15) a ...

Piaty oddiel

Aktualizácia katastrálneho operátu

§ 57
Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra
(1)

Okresné úrady priebežne prešetrujú ohlásené alebo inak zistené zmeny údajov katastra.

(2)

Na prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 58
Zmena hranice katastrálneho územia
(1)

Za zmenu hranice katastrálneho územia sa považuje zmena hranice katastrálneho územia, ktorá nie ...

a)
zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súčasťou jednej obce,
b)
rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území v tej istej ...
c)
oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia ...
(2)

O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne okresný úrad v ...

(3)

Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas úradu.

(4)

O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne okresný úrad v katastrálnom konaní z vlastného ...

(5)

Navrhovateľ pripojí k návrhu

a)
popis doterajšieho priebehu hranice katastrálneho územia zo súboru popisných informácií, ktorého ...
b)
popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia, ktorého prílohou je náčrt navrhovaného ...
c)
kópiu katastrálnej mapy, kópiu mapy určeného operátu a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak ...
d)
geometrický plán, ak bolo potrebné vykonať meranie,
e)
celkový výkaz výmery katastrálnych území pred zmenou a po zmene,
f)
zoznam dotknutých parciel s uvedením názvov katastrálnych území a čísel listov vlastníctva,
g)
stanovisko dotknutej obce,
h)
stanovisko dotknutých častí obce,
i)
súhlas úradu, ak je potrebný.
(6)

Na základe návrhu vyhlási okresný úrad začatie katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho ...

(7)

Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7) ...

(8)

Okresný úrad zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia

a)
obci,
b)
vyššiemu územnému celku,
c)
okresnému súdu,
d)
orgánu štatistiky,
e)
úradu.
(9)

Okresný úrad oznámi rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia v obci verejnou vyhláškou. ...

§ 59
Oprava chýb v katastrálnom operáte
(1)

Okresný úrad aj bez návrhu

a)
opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami ...
b)
v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené ...
c)
v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými ...
(2)

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať ...

(3)

Ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže ...

(4)

Oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; ...

(5)

Na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,7) ak ...

Šiesty oddiel

Obnova katastrálneho operátu

§ 63
Konanie o námietkach
(1)

Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií ...

(2)

Vlastník alebo iná oprávnená osoba môže do 30 dní od zverejnenia obnoveného katastrálneho operátu ...

(3)

Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie ...

§ 64
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
(1)

Okresný úrad na základe oznámenia zhotoviteľa najviac 90 dní pred vyhlásením platnosti obnoveného ...

(2)

Okresný úrad vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním, ...

(3)

Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva ...

(4)

Okresný úrad po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu zapíše údaje obnoveného ...

(5)

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu ...

PIATA ČASŤ

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

§ 65
Geodetické a kartografické práce
(1)

Na zmeny v súbore geodetických informácií alebo na jeho obnovu možno použiť len overené výsledky ...

(2)

Výsledky podrobného merania overí okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa meralo.

§ 66
Osobitné ustanovenie

Geodetické práce v objektoch s osobitným režimom ochrany (§ 6 ods. 3) v správe Ministerstva obrany ...

§ 67
Geometrický plán
(1)

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži ...

(2)

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické ...

(3)

Geometrický plán môže vyhotoviť okresný úrad; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ...

(4)

Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho ...

(5)

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj okresným úradom.

§ 67a
Revízia údajov katastra
(1)

Okresný úrad podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. ...

(2)

Revíziu údajov katastra začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov ...

(3)

Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou ...

(4)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba ...

(5)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, ...

(6)

O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, okresný úrad vyzve ...

(7)

Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. ...

(8)

Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1)

Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh ...

(2)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie ...

(3)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych ...

(4)

Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku ...

(5)

Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území ...

(6)

Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho ...

§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1)

Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov príslušného okresného úradu, právnickej ...

(2)

Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. ...

(3)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba ...

(4)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, ...

(5)

Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, ...

(6)

Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností. ...

(7)

O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu ...

§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1)

Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým ...

(2)

Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení ...

(3)

Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií ...

ŠIESTA ČASŤ

VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA

§ 68
Verejnosť katastrálneho operátu
(1)

Katastrálny operát je verejný. Každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy ...

(2)

Pri nahliadaní do katastrálneho operátu alebo pri poskytovaní osobných údajov z katastra sa osobné ...

(3)

Zverejňovať rodné číslo 21a) a údaj o cene poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa ...

(4)

Vlastníkovi nehnuteľnosti sa z katastrálneho operátu sprístupní na nahliadnutie alebo sa poskytne ...

(5)

Verejnosť zbierky listín [§ 8 ods. 1 písm. c)] je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom, ich ...

(6)

Údaje o cenách poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa poskytujú štátnym orgánom ...

§ 69
Poskytovanie údajov katastra
(1)

Okresný úrad vyhotoví na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis ...

(2)

Údaje zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií môže poskytnúť ...

(3)

Vyhotovenie výpisu alebo kópie si môže vyžiadať každý od ktoréhokoľvek okresného úradu.

(4)

Okresný úrad nevyhotoví výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je vyznačená ...

(5)

Katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového miesta v internetovej ...

(6)

Údaje podľa odseku 1 možno poskytnúť aj elektronicky podľa osobitného predpisu,21b) ak má okresný ...

(7)

Výpis alebo kópia obsahujú údaje platné v deň ich vydania.

§ 70
Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
(1)

Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.

(2)

Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie ...

§ 71
Používanie záväzných údajov katastra
(1)

Záväzné údaje katastra sa používajú najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy ...

(2)

Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie verejných listín a iných ...

(3)

Údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú používať.

SIEDMA ČASŤ

POPLATKY, TROVY A SANKCIE

§ 72
Poplatky
(1)

Okresné úrady vyberajú správne poplatky za návrh na začatie katastrálneho konania, za vyhotovenie ...

(2)

Správne poplatky sa vyberajú podľa osobitného predpisu.22)

§ 73
Náhrada trov katastrálneho konania

Ak sa vlastník alebo iná oprávnená osoba bez ospravedlniteľného dôvodu nezúčastnia na katastrálnom ...

Priestupky

§ 74
(1)

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto

a)
neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...
b)
nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ...
c)
neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci ...
d)
sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci ...
e)
poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie ...
f)
úmyselne ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom ...
g)
úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,
h)
neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,
ch)
overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore ...
(2)

Za priestupok môže okresný úrad uložiť pokutu do

a)
1 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a) až d),
b)
3 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e),
c)
5 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. f) a g).
§ 75
(1)

Priestupky podľa § 74 ods. 1 písm. h) a ch) prejednáva katastrálny inšpektor.

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 môže katastrálny inšpektor uložiť fyzickej osobe pokutu do 25 000 ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku podľa odseku 1 v lehote do jedného roka, môže ...

Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami

§ 76
(1)

Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak

a)
neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...
b)
nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ...
c)
neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci ...
d)
sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci ...
e)
poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie ...
f)
ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...
g)
nezašle vyhotovené verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteľnostiach alebo o právach k nehnuteľnostiam, ...
h)
neoprávnene zmení údaje katastra.
(2)

Za porušenie poriadku na úseku katastra môže okresný úrad uložiť právnickej osobe pokutu do

a)
10 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b)
30 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. d),
d)
100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e) až h).
(3)

Za opakované porušenie poriadku na úseku katastra môže okresný úrad uložiť právnickej osobe ...

§ 77
(1)

Priestupok prejedná okresný úrad [§ 74 ods. 1 písm. a) až g)] alebo katastrálny inšpektor [§ ...

(2)

Porušenie právneho poriadku na úseku katastra prejedná okresný úrad príslušný podľa miesta, ...

(3)

Pokutu podľa § 74 ods. 2 a § 75 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný ...

(4)

Pokutu podľa § 76 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(6)

Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.

(7)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.23)

(9)

Na konanie o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami sa vzťahujú všeobecné ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 78
(1)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú ...

(2)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam vykonané podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych ...

(3)

Podľa tohto zákona sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uzavretých pred 1. januárom ...

§ 79
(1)

Údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sa preberajú do katastra od príslušných orgánov ...

(2)

Údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce sa preberajú do katastra; ich prebratie ...

§ 79a

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred ...

§ 79b
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov ...

(2)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov ...

§ 79c

Začaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora ...

§ 79d

Začaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva ...

§ 79e

Konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva podľa osobitného ...

§ 79f
(1)

Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Bratislava I, zo Správy ...

(2)

Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Košice I, zo Správy katastra ...

§ 79g

Konania o určení priebehu hranice pozemkov začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia ...

§ 79h

Ak nadobudla verejná listina o práve k nehnuteľnosti účinky právoplatného súdneho rozhodnutia ...

§ 79i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Konanie o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode nehnuteľností uzavreté do 31. augusta 2009 ...

§ 79j
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013

Riaditeľ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa považuje za riaditeľa správy katastra ...

§ 79k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad vydané pred 1. júlom 2016 zostávajú ...

§ 80
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)
spôsobe evidencie katastrálnych území a nehnuteľností,
b)
obsahu katastra, t. j. o podrobnom členení katastrálneho operátu, o vyhotovovaní duplikátov katastrálneho ...
c)
postupe pri zápise práv k nehnuteľnostiam vrátane overovania spôsobilosti rozhodovať o návrhu ...
d)
aktualizácii katastrálneho operátu, správe pozemkových kníh a železničnej knihy, súčinnosti ...
e)
katastrálnom konaní,
f)
geodetických a kartografických prácach pre kataster, t. j. o geodetických činnostiach pri vedení ...
g)
vyhotovovaní potvrdených výpisov alebo kópií a identifikácií parciel (verejných listín), vyhotovovaní ...
h)
katastrálnej inšpekcii,
i)
vedení, postupe, spôsobe a uskutočňovaní elektronickej formy katastra nehnuteľností a povinností ...
j)
organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra.
(2)

Konanie o zmene hranice katastrálneho územia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Záverečné ustanovenia

§ 81
Zrušujú sa:
1.

zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike,

3.

§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov ...

4.

vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva ...

§ 82

Tento zákon s výnimkou tretieho oddielu štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januárom 1996; tretí ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a ...
 • 1a)  § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 1b)  § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
 • 2)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie ...
 • 3)  § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 5a)  § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 5b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 6)  § 2 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7a)  § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ...
 • 8)  Napríklad § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Napr. § 50, § 425 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 10ab)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 10ac)  § 21 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z. v znení zákona č. 568/2007 Z. z.
 • 10b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 10c)  § 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 10d)  § 48 Občianskeho zákonníka.
 • 10e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 10ea)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 10eb)  § 228 Civilného sporového poriadku.
 • 11)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách ...
 • 15)  § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 125/2015 ...
 • 16)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 17)  Nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku.
 • 19)  § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 21)  Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 21a)  § 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 21b)  § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.