Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 01.10.1990
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD8 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 401/1990 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 386/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o meste Košice

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE MESTA KOŠICE

§ 1

Mesto Košice (ďalej len „mesto”) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej ...

§ 2
(1)

Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným ...

(2)

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta ...

(3)

Mestská časť ako právnická osoba podľa odseku 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov ...

§ 3
Územie mesta
(1)

Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v štatúte.

(2)

Mesto sa člení na mestské časti uvedené v prílohe tohto zákona. Podrobné vymedzenie územia ...

(3)

Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti, alebo vykonať iné zmeny ich hraníc ...

(4)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie mesta“) podľa odseku 3, ktorým ...

(5)

Nariadenie mesta podľa odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských častí, ...

(6)

Ak všeobecne záväzné nariadenie prijaté podľa odseku 3 vyžaduje zmenu v prílohe , oznámi to ...

§ 4
Spolupráca s obcami a ďalšími územnými a správnymi celkami

Mesto a s predchádzajúcim súhlasom mesta aj mestská časť môže v rozsahu svojej pôsobnosti uzatvárať ...

DRUHÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA MESTA

§ 5
Výkon samosprávy
a)

orgánmi mesta,

b)

orgánmi mestských častí,

c)

referendom mesta,

d)

referendom mestskej časti,

e)

zhromaždením obyvateľov mesta,

f)

zhromaždením obyvateľov mestskej časti.

§ 6
Orgány mesta
(1)

Orgánmi mesta sú:

a)
mestské zastupiteľstvo mesta (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
b)
primátor mesta (ďalej len „primátor“).
(2)

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a)
mestská rada,
b)
komisie mestského zastupiteľstva.
(3)

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný ...

§ 7
Orgány mestskej časti
(1)

Orgánmi mestskej časti sú:

a)
miestne zastupiteľstvo mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“),
b)
starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný ...

§ 7a
Rada starostov
(1)

Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu ...

(2)

Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva ...

(3)

Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené ...

a)
predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo ...
c)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až ...
(4)

Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.

Miestne referendum
§ 8
Referendum mesta
(1)

Mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum mesta, ak ide o

a)
petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
návrh aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorý musí byť podaný písomne s uvedením dôvodov, ...
c)
odvolanie primátora a na vyhlásení referenda sa uzniesla trojpätinová väčšina všetkých poslancov ...
d)
prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých ...

§ 8a
Referendum mestskej časti
(1)

Miestne zastupiteľstvo vyhlási referendum mestskej časti, ak ide o

a)
petíciu skupiny obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov, ...
b)
odmietnutie všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka a ...
c)
odvolanie starostu,
d)
prípady, v ktorých to ustanovuje štatút.
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mestskej časti o

a)
odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka,
b)
ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti.
(3)

O vyhlásení referenda podľa odseku 2 musí byť rozhodnuté trojpätinovou väčšinou všetkých ...

§ 9
Zhromaždenie obyvateľov
(1)

Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie ...

(2)

Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE ORGÁNOV MESTA

§ 10
Mestské zastupiteľstvo
(1)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mesta. Veci týkajúce sa postavenia a ...

(2)

Mestské zastupiteľstvo má 41 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné ...

(3)

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené

a)
schvaľovať štatút, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov ...
b)
uznášať sa na nariadeniach mesta,
c)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať ...
d)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet ...
e)
schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života ...
f)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti ...
g)
rozhodovať o prijatí návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky ...
h)
schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností, zriadenie spoločného regionálneho ...
i)
vyhlasovať referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie ...
j)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora ...
k)
určiť plat primátora podľa osobitného zákona,2aa)
l)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, ako aj určiť mu plat a schvaľovať mu odmenu,2ab) ...
m)
udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
n)
ustanoviť erb mesta, vlajku a zástavu mesta, pečať mesta prípadne znelku mesta.
(4)

Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. c), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. ...

(5)

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon ...

§ 11
Primátor
(1)

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná ...

(2)

Primátor

a)
zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mesta,
c)
zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému ...
e)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok magistrátu mesta a poriadok odmeňovania zamestnancov ...
f)
uchováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie.
(3)

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

(4)

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti. Ďalšie veci týkajúce ...

§ 11a
Zastupovanie primátora
(1)

Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne ...

(2)

Námestníkovi, ktorý je na výkon funkcie námestníka dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí ...

(3)

Námestník primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného ...

§ 12
Mestská rada
(1)

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní ...

(2)

Mestská rada sa skladá z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva, zvolených mestským zastupiteľstvom ...

(3)

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie ...

(4)

Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mesta upraví štatút.

(5)

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. ...

§ 13
Magistrát mesta
(1)

Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mesta a jeho orgánov ...

(2)

Magistrát mesta najmä

a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, odborné podklady ...
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mesta a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d)
vykonáva uznesenia mestského zastupiteľstva a nariadenia mesta a rozhodnutia mesta.
(3)

Magistrát mesta sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu mesta, počet ...

§ 13a
Riaditeľ magistrátu mesta
(1)

Magistrát mesta vedie a jeho prácu organizuje riaditeľ magistrátu mesta. Riaditeľa magistrátu ...

(2)

Riaditeľ magistrátu mesta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. ...

(3)

Riaditeľ magistrátu mesta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s ...

§ 14
Miestne zastupiteľstvo
(1)

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených ...

(2)

Počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov ...

a)
do 3 000 obyvateľov 3 až 5 poslancov,
b)
od 3 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 5 až 7 poslancov,
c)
od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov,
d)
od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov.
(3)

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:

a)
uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti (ďalej len „nariadenie mestskej ...
b)
schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, ...
c)
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti ...
d)
schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný ...
e)
rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej ...
f)
vyhlasuje referendum mestskej časti a zvoláva zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti,
g)
zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
h)
v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schvaľuje uzatvorenie zmluvy, zriadenie ...
i)
zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti a na návrh ...
j)
určuje plat starostu podľa osobitného zákona,2aa) určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé ...
k)
volí a odvoláva kontrolóra mestskej časti, určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti ...
l)
ustanovuje symboly mestských častí.
(4)

Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného ...

§ 15
Starosta
(1)

Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta. Funkcia ...

(2)

Starosta

a)
zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mestskej časti,
c)
zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ...
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené ...
e)
riadi prácu miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“), ak v mestskej časti ...
f)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov ...
g)
uchováva symboly mestskej časti a používa insígnie mestskej časti.
(3)

Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom ...

(4)

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou primátora mesta. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, ...

§ 15a
Zastupovanie starostu
(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí ...

(2)

Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, ...

(3)

Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, ...

§ 16
Miestna rada
(1)

Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho ...

(2)

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. ...

(3)

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy ...

(4)

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie ...

(5)

Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. ...

§ 17
Miestny úrad
(1)

Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a jej ...

(2)

Miestny úrad najmä

a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, odborné ...
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej ...
d)
vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia mestskej časti. ...
(3)

Organizáciu miestneho úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný ...

§ 17a
Prednosta miestneho úradu
(1)

Ak je v mestskej časti zriadená funkcia prednostu miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), miestny ...

(2)

Prednosta je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ...

(3)

Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 18
Štatút
(1)

Štatút je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý bližšie ...

a)
vymedzenie hraníc mestských častí,
b)
zoznam katastrálnych území, ktoré tvoria územie mesta,
c)
zásady deľby samosprávnych pôsobností medzi mesto a mestské časti,
d)
povinnosti a rozsah oprávnení mestských častí a právnických osôb zriadených alebo založených ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom mesta, podrobnejšiu úpravu rozsahu oprávnení a povinností pri ...
f)
druh a rozsah majetku mesta, ktorý môže byť zverený mestským častiam, podmienky odňatia majetku ...
g)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku ...
h)
deľbu samosprávnych pôsobnosti mesta na mestské časti,
i)
finančné a rozpočtové vzťahy mesta a mestských častí,
j)
verejné ocenenia mesta,
k)
a ďalšie najdôležitejšie veci samosprávy mesta.6b)
(2)

Na prijatie štatútu, zmenu štatútu alebo zrušenie štatútu je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

PIATA ČASŤ

§ 19
Symboly mesta a mestských častí
(1)

Symbolmi mesta sú erb mesta, vlajka a zástava mesta, pečať mesta, znelka mesta. Vyobrazenie, opis ...

(2)

Symbolmi mestskej časti sú erb mestskej časti, vlajka a zástava mestskej časti, pečať mestskej ...

(3)

Ostatné veci týkajúce sa symbolov mesta a mestských častí, neupravené týmto zákonom, sa primerane ...

(4)

Mestská časť môže za podmienok ustanovených v nariadení mesta používať symboly mesta.

ŠIESTA ČASŤ

§ 20
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)

Orgány samosprávy mesta a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb ...

(2)

Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy mesta pomoc v odborných veciach, najmä:

a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených orgánmi štátu,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a mestských častí v meste, na príprave poslancov ...
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb ...
§ 21
Spolupráca s právnickými osobami a fyzickými osobami
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú ...

(2)

Orgány samosprávy mesta a mestských častí podporujú podnikateľskú činnosť právnických osôb ...

§ 21a
Spolupráca s obyvateľmi mesta
(1)

Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi mesta pri zabezpečovaní ...

(2)

Petíciu obyvateľov mesta, ktorou sa sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti ...

§ 22
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)

Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú ...

(2)

Právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených ...

§ 23
Pokuty
(1)

Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 ...

a)
poruší nariadenie mesta,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad ...
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú ...
(2)

Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu ...

a)
poruší nariadenie mestskej časti,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad ...
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú ...
(3)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto alebo mestská ...

(4)

Výnos pokút uložených mestom je príjmom mesta. Výnos pokút uložených mestskou časťou je príjmom ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady ...

(2)

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia ...

1.

Lehota podľa § 9 ods.3 sa skracuje na 55 dní.

2.

Lehota podľa § 14 ods.1 sa skracuje na 50 dní.

3.

Lehota podľa § 16 ods.3 sa skracuje na 45 dní.

4.

Lehota podľa § 17 ods.3 sa skracuje na 40 dní.

5.

Lehota podľa § 21 ods.1 a 2 sa skracuje na 45 dní.

6.

Lehota podľa § 22 ods.2 sa skracuje na 40 dní.

(3)

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 25

Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví ...

§ 25a

Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa ...

§ 26

Práva a záväzky národných výborov v meste prechádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona na mesto ...

§ 27

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania volieb podľa ...

§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 sa ukončí podľa právnej ...

(2)

Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. januárom 2013 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ...

(3)

Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. januárom 2013 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak ...

§ 27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)

Vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí určených podľa zákona účinného ...

(2)

Nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 je mesto povinné schváliť do 30. novembra 2015.

(3)

Nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 je mestská časť povinná schváliť do 30. novembra ...

§ 27c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 21a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve ...

§ 28

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie ...

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona SNR č. 401/1990 Zb.

  MESTSKÉ ČASTI MESTA KOŠICE, V KTORÝCH SA ZRIAĎUJÚ ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ

  1. Kavečany
  2. Ťahanovce

Poznámky

 • 1)  Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.
 • 1a)  Napríklad § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v ...
 • 1b)  § 6 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 1c)  § 20 až 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 1e)  Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 314/2001 Z. z. ...
 • 1g)  § 11 a 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 • 2a)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 2aa)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových ...
 • 2ab)  § 18 a 18c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 2b)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Napríklad § 13 a 13a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., zákon č. 253/1994 Z. z.
 • 6a)  § 6 až 9b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
 • 6b)  § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 6c)  § 1b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 6d)  § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.