Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.11.2020


Platnosť od: 01.10.1990
Účinnosť od: 01.11.2020
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD7 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 401/1990 s účinnosťou od 01.11.2020 na základe 287/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o meste Košice

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE MESTA KOŠICE

§ 1

Mesto Košice (ďalej len „mesto”) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;1) ...

§ 2
(1)

Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným ...

(2)

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta (ďalej len ...

(3)

Mestská časť ako právnická osoba podľa odseku 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov ...

§ 3
Územie mesta
(1)

Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v štatúte.

(2)

Mesto sa člení na mestské časti uvedené v prílohe tohto zákona. Podrobné vymedzenie územia mestských ...

(3)

Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti, alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské ...

(4)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie mesta“) podľa odseku 3, ktorým sa vytvárajú, ...

(5)

Nariadenie mesta podľa odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských častí, nadobudne ...

(6)

Ak všeobecne záväzné nariadenie prijaté podľa odseku 3 vyžaduje zmenu v prílohe , oznámi to primátor ...

§ 4
Spolupráca s obcami a ďalšími územnými a správnymi celkami

Mesto a s predchádzajúcim súhlasom mesta aj mestská časť môže v rozsahu svojej pôsobnosti uzatvárať ...

DRUHÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA MESTA

§ 5
Výkon samosprávy

Samosprávu uskutočňujú obyvatelia mesta

a)

orgánmi mesta,

b)

orgánmi mestských častí,

c)

referendom mesta,

d)

referendom mestskej časti,

e)

zhromaždením obyvateľov mesta,

f)

zhromaždením obyvateľov mestskej časti.

§ 6
Orgány mesta
(1)

Orgánmi mesta sú:

a)
mestské zastupiteľstvo mesta (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
b)
primátor mesta (ďalej len „primátor“).
(2)

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a)
mestská rada,
b)
komisie mestského zastupiteľstva.
(3)

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d) ...

§ 7
Orgány mestskej časti
(1)

Orgánmi mestskej časti sú:

a)
miestne zastupiteľstvo mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“),
b)
starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d) ...

§ 7a
Rada starostov
(1)

Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu mestskej ...

(2)

Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva ...

(3)

Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému ...

a)
predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo ...
c)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môže predložiť ...
(4)

Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.

Miestne referendum
§ 8
Referendum mesta
(1)

Mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum mesta, ak ide o

a)
petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
návrh aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorý musí byť podaný písomne s uvedením dôvodov,
c)
odvolanie primátora a na vyhlásení referenda sa uzniesla trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského ...
d)
prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach ...

§ 8a
Referendum mestskej časti
(1)

Miestne zastupiteľstvo vyhlási referendum mestskej časti, ak ide o

a)
petíciu skupiny obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
odmietnutie všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka a ak o to ...
c)
odvolanie starostu,
d)
prípady, v ktorých to ustanovuje štatút.
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mestskej časti o

a)
odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka,
b)
ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti.
(3)

O vyhlásení referenda podľa odseku 2 musí byť rozhodnuté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov miestneho ...

§ 9
Zhromaždenie obyvateľov
(1)

Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov ...

(2)

Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE ORGÁNOV MESTA

§ 10
Mestské zastupiteľstvo
(1)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mesta. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti ...

(2)

Mestské zastupiteľstvo má 41 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá ...

(3)

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené

a)
schvaľovať štatút, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského ...
b)
uznášať sa na nariadeniach mesta,
c)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať najdôležitejšie ...
d)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet mesta a ...
e)
schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
f)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej ...
g)
rozhodovať o prijatí návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky alebo o založení ...
h)
schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností, zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového ...
i)
vyhlasovať referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie ...
j)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať ...
k)
určiť plat primátora podľa osobitného zákona,2aa)
l)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, ako aj určiť mu plat a schvaľovať mu odmenu,2ab)
m)
udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
n)
ustanoviť erb mesta, vlajku a zástavu mesta, pečať mesta prípadne znelku mesta.
(4)

Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. c), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a), ...

(5)

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon ...

§ 11
Primátor
(1)

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. ...

(2)

Primátor

a)
zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mesta,
c)
zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému ...
e)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok magistrátu mesta a poriadok odmeňovania zamestnancov ...
f)
uchováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie.
(3)

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch ...

(4)

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, ...

§ 11a
Zastupovanie primátora
(1)

Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí ...

(2)

Námestníkovi, ktorý je na výkon funkcie námestníka dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto ...

(3)

Námestník primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, ...

§ 12
Mestská rada
(1)

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu ...

(2)

Mestská rada sa skladá z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva, zvolených mestským zastupiteľstvom ...

(3)

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor. ...

(4)

Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mesta upraví štatút.

(5)

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie ...

§ 13
Magistrát mesta
(1)

Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mesta a jeho orgánov plní magistrát ...

(2)

Magistrát mesta najmä

a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, odborné podklady a iné ...
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mesta a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d)
vykonáva uznesenia mestského zastupiteľstva a nariadenia mesta a rozhodnutia mesta.
(3)

Magistrát mesta sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu mesta, počet zamestnancov ...

§ 13a
Riaditeľ magistrátu mesta
(1)

Magistrát mesta vedie a jeho prácu organizuje riaditeľ magistrátu mesta. Riaditeľa magistrátu mesta ...

(2)

Riaditeľ magistrátu mesta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu ...

(3)

Riaditeľ magistrátu mesta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom ...

§ 14
Miestne zastupiteľstvo
(1)

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených ...

(2)

Počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy ...

a)
do 3 000 obyvateľov 3 až 5 poslancov,
b)
od 3 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 5 až 7 poslancov,
c)
od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov,
d)
od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov.
(3)

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:

a)
uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti (ďalej len „nariadenie mestskej časti“), ...
b)
schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, ...
c)
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a so ...
d)
schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet ...
e)
rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech ...
f)
vyhlasuje referendum mestskej časti a zvoláva zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti,
g)
zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
h)
v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schvaľuje uzatvorenie zmluvy, zriadenie ...
i)
zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti a na návrh starostu ...
j)
určuje plat starostu podľa osobitného zákona,2aa) určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné ...
k)
volí a odvoláva kontrolóra mestskej časti, určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti a ...
l)
ustanovuje symboly mestských častí.
(4)

Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného ...

§ 15
Starosta
(1)

Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta. Funkcia starostu ...

(2)

Starosta

a)
zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mestskej časti,
c)
zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu ...
e)
riadi prácu miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“), ak v mestskej časti nie je zriadená ...
f)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov ...
g)
uchováva symboly mestskej časti a používa insígnie mestskej časti.
(3)

Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

(4)

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou primátora mesta. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti ...

§ 15a
Zastupovanie starostu
(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním ...

(2)

Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, ...

(3)

Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, sociálneho ...

§ 16
Miestna rada
(1)

Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ...

(2)

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. ...

(3)

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa ...

(4)

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. ...

(5)

Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie ...

§ 17
Miestny úrad
(1)

Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a jej orgánov plní ...

(2)

Miestny úrad najmä

a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, odborné podklady ...
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej časti,
d)
vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia mestskej časti.
(3)

Organizáciu miestneho úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok ...

§ 17a
Prednosta miestneho úradu
(1)

Ak je v mestskej časti zriadená funkcia prednostu miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), miestny úrad ...

(2)

Prednosta je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje ...

(3)

Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 18
Štatút
(1)

Štatút je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý bližšie upravuje základné ...

a)
vymedzenie hraníc mestských častí,
b)
zoznam katastrálnych území, ktoré tvoria územie mesta,
c)
zásady deľby samosprávnych pôsobností medzi mesto a mestské časti,
d)
povinnosti a rozsah oprávnení mestských častí a právnických osôb zriadených alebo založených mestom, ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom mesta, podrobnejšiu úpravu rozsahu oprávnení a povinností pri správe ...
f)
druh a rozsah majetku mesta, ktorý môže byť zverený mestským častiam, podmienky odňatia majetku mestským ...
g)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného ...
h)
deľbu samosprávnych pôsobnosti mesta na mestské časti,
i)
finančné a rozpočtové vzťahy mesta a mestských častí,
j)
verejné ocenenia mesta,
k)
a ďalšie najdôležitejšie veci samosprávy mesta.6b)
(2)

Na prijatie štatútu, zmenu štatútu alebo zrušenie štatútu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých ...

PIATA ČASŤ

§ 19
Symboly mesta a mestských častí
(1)

Symbolmi mesta sú erb mesta, vlajka a zástava mesta, pečať mesta, znelka mesta. Vyobrazenie, opis a ...

(2)

Symbolmi mestskej časti sú erb mestskej časti, vlajka a zástava mestskej časti, pečať mestskej časti, ...

(3)

Ostatné veci týkajúce sa symbolov mesta a mestských častí, neupravené týmto zákonom, sa primerane riadia ...

(4)

Mestská časť môže za podmienok ustanovených v nariadení mesta používať symboly mesta.

ŠIESTA ČASŤ

§ 20
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)

Orgány samosprávy mesta a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta ...

(2)

Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy mesta pomoc v odborných veciach, najmä:

a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených orgánmi štátu,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a mestských častí v meste, na príprave poslancov ...
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľov ...
§ 21
Spolupráca s právnickými osobami a fyzickými osobami
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú s orgánmi ...

(2)

Orgány samosprávy mesta a mestských častí podporujú podnikateľskú činnosť právnických osôb a fyzických ...

§ 21a
Spolupráca s obyvateľmi mesta

Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi mesta pri zabezpečovaní rozvoja ...

§ 22
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)

Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri ...

(2)

Právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. ...

§ 23
Pokuty
(1)

Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ...

a)
poruší nariadenie mesta,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo ...
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo ...
(2)

Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 ...

a)
poruší nariadenie mestskej časti,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo ...
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo ...
(3)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto alebo mestská časť dozvedela ...

(4)

Výnos pokút uložených mestom je príjmom mesta. Výnos pokút uložených mestskou časťou je príjmom mestskej ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. ...

(2)

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia ...

1.

Lehota podľa § 9 ods.3 sa skracuje na 55 dní.

2.

Lehota podľa § 14 ods.1 sa skracuje na 50 dní.

3.

Lehota podľa § 16 ods.3 sa skracuje na 45 dní.

4.

Lehota podľa § 17 ods.3 sa skracuje na 40 dní.

5.

Lehota podľa § 21 ods.1 a 2 sa skracuje na 45 dní.

6.

Lehota podľa § 22 ods.2 sa skracuje na 40 dní.

(3)

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 25

Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. ...

§ 25a

Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia ...

§ 26

Práva a záväzky národných výborov v meste prechádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona na mesto a mestské ...

§ 27

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania volieb podľa tohto zákona ...

§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 sa ukončí podľa právnej úpravy ...

(2)

Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. januárom 2013 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ak ...

(3)

Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. januárom 2013 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak starosta ...

§ 27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)

Vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí určených podľa zákona účinného do 31. mája ...

(2)

Nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 je mesto povinné schváliť do 30. novembra 2015.

(3)

Nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 je mestská časť povinná schváliť do 30. novembra 2015.

§ 27c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 21a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve ...

§ 27d
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

§ 28

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie § 24 odsekov ...

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona SNR č. 401/1990 Zb.

  MESTSKÉ ČASTI MESTA KOŠICE, V KTORÝCH SA ZRIAĎUJÚ ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ

  2. Ťahanovce

Poznámky

 • 1)  Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.
 • 1a)  Napríklad § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení ...
 • 1b)  § 6 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 1c)  § 20 až 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 1e)  Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...
 • 1g)  § 11 a 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 • 2a)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 2aa)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch ...
 • 2ab)  § 18 a 18c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 2b)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Napríklad § 13 a 13a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., zákon č. 253/1994 Z. z.
 • 6a)  § 6 až 9b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. ...
 • 6b)  § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 6c)  § 1b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 7)  Čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore