Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69745
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 04.05.2007
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Vojenská služba, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD39 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 218/2007 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v oblasti ...

b)

podmienky zaobchádzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi,

c)

výkon štátnej správy v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

biologické zbrane sú:

1.

zbrane, ktorých ničivý účinok je založený na vlastnostiach biologických agensov a toxínov, ...

2.

materiály, ktoré obsahujú biologické agensy alebo toxíny akéhokoľvek pôvodu alebo postupu výroby, ...

3.

zariadenia plnené takými biologickými agensmi alebo toxínmi, ktoré sú určené na terorizmus, ...

b)

biologickým agensom je akýkoľvek prírodný alebo modifikovaný organizmus, ktorého úmyselné použitie ...

c)

toxínom je látka vzniknutá z akýchkoľvek organizmov vrátane mikroorganizmov, zvierat alebo rastlín, ...

d)

vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi sú biologické agensy a toxíny, ktoré majú také ...

e)

diagnostickým zariadením je zariadenie, ktoré testuje vzorky na účely diagnózy subklinických, ...

f)

vakcínou je preparát vrátane usmrtených, oslabených alebo inak modifikovaných živých mikroorganizmov ...

g)

výrobou je kultivácia reprodukovateľných biologických agensov alebo syntéza, biosyntéza a izolácia ...

h)

aerobiologickými štúdiami sú akékoľvek práce s aerosólmi obsahujúcimi biologické agensy a ...

i)

zaobchádzaním so stanovenými vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi na území Slovenskej ...

j)

deklaráciou je písomné ohlásenie predpísaných údajov o vysoko rizikových biologických agensoch ...

k)

zariadením je prístroj, mechanizmus alebo vybavenie použiteľné na vývoj, výrobu, hromadenie, ...

l)

prenášačmi nákazy sú článkonožce, ktoré prenášajú nákazu.

Zákaz biologických zbraní a zariadení na ich výrobu
§ 3
(1)

Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie, prechovávanie, spracovanie, obchodovanie, použitie, ...

(2)

Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie, prechovávanie, dovoz, vývoz, obchodovanie a iné ...

§ 4
(1)

Kto nájde materiály alebo veci, pri ktorých sa dá predpokladať, že môžu byť biologickou zbraňou ...

(2)

Pri nájdení zariadenia alebo zistení straty vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov ...

(3)

Kto nemá povolenie na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi vydané ...

§ 5
Zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi
(1)

Zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi na území Slovenskej republiky ...

a)
priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické a iné mierové účely,
b)
ochranné účely, ktoré sa priamo týkajú ochrany proti biologickým zbraniam,
c)
výcvikové účely a testovanie súčasných, ako aj vyvíjaných ochranných a detekčných prostriedkov ...
(2)

Povolenie nie je potrebné na záchranné práce smerujúce k odvráteniu mimoriadnej udalosti7) alebo ...

(3)

Vysoko rizikové biologické agensy a toxíny je držiteľ povolenia povinný prepravovať len v prepravných ...

§ 6
Povinnosti držiteľa povolenia

Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný

a)

zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi len v rozsahu ustanovenom v povolení ...

b)

zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi tak, aby nemohli byť zneužité ...

c)

predkladať úradu deklaráciu,

d)

umožniť inšpektorom vstup do zariadenia, informovať inšpektorov o rozsahu kontrolných činností ...

e)

umožniť inšpektorom umiestnenie monitorovacích prístrojov na sledovanie vysoko rizikových biologických ...

f)

prepravovať vysoko rizikové biologické agensy a toxíny spôsobom ustanoveným v § 5 ods. 3 a spôsobom ...

g)

bez zbytočného odkladu informovať úrad o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...

h)

plniť povinnosti na ochranu zamestnancov a ostatných obyvateľov podľa osobitného predpisu.9)

Orgány štátnej správy v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní
§ 7
Štátnu správu v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní vykonávajú
a)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

úrad,

c)

regionálny úrad.

§ 8
Ministerstvo
a)

v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracúva metodické a koncepčné postupy ...

b)

rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam úradu,

c)

pripravuje medzinárodné zmluvy alebo dohody so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti ...

d)

uverejňuje vo Vestníku ministerstva zoznam zmluvných štátov Dohovoru.

§ 9
Úrad
a)

usmerňuje výkon dohľadu uskutočňovaný regionálnym úradom,

b)

vydáva záväzné stanoviská podľa § 18,

c)

vydáva, mení alebo zrušuje rozhodnutie o povolení alebo súhlasné stanovisko na zaobchádzanie ...

d)

nariaďuje zničenie biologickej zbrane, vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, s ktorými ...

e)

ukladá sankcie za porušenie tohto zákona.

§ 10
(1)

Regionálny úrad

a)
pripravuje podklady pre rozhodnutia a opatrenia úradu,
b)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákazu biologických zbraní podľa tohto zákona,
c)
vykonáva dohľad nad zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi podľa tohto ...
d)
vykonáva mikrobiologickú diagnostiku vysoko rizikových biologických agensov a toxínov uvedených ...
e)
vedie evidenciu v rozsahu podľa § 19 ods. 3.
(2)

Regionálny úrad zabezpečuje zneškodnenie materiálu, vecí a zariadení uvedených v § 4 ods. 1; ...

§ 11
Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Povolenie vydá úrad žiadateľovi, ak

a)
fyzická osoba má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, fyzická osoba – podnikateľ má miesto podnikania ...
b)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ...
c)
právnická osoba je bezúhonná a ustanoví zodpovedného zástupcu právnickej osoby, ktorý zodpovedá ...
d)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorej má byť povolenie vydané, dosiahla vek najmenej 21 rokov a ...
e)
fyzická osoba, ktorej má byť povolenie vydané, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná ...
f)
mu nebolo zrušené povolenie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a b).
(2)

Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa nevyžaduje, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom ...

(3)

Zmenu skutočností uvedených v odseku 1 je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

§ 12
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(2)

Dokladom preukazujúcim bezúhonnosť je

a)
odpis registra trestov pre fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, právnickú osobu, fyzickú ...
b)
ak ide o osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný ...
(3)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje potrebné ...

§ 13
Odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti spojenej so zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými ...

§ 14
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Písomná žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie, meno ...
b)
u fyzickej osoby – podnikateľa jej meno a priezvisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, ...
c)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný ...
d)
názov jedného alebo viacerých druhov vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov, ich ...
e)
označenie konečného užívateľa vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov.
(2)

K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ priloží

a)
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo ...
b)
záväzné stanovisko podľa § 18, technickú dokumentáciu vrátane plánu realizácie stavby, špecifikácie ...
c)
doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov alebo o inom právnom vzťahu k priestorom, v ktorých ...
d)
kladné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva11) o tom, že priestory spĺňajú požiadavky ...
e)
vyhlásenie, že na fyzickú osobu, na fyzickú osobu – podnikateľa alebo na právnickú osobu nebol ...
§ 15
Rozhodnutie o vydaní povolenia
(1)

O vydaní povolenia úrad rozhodne v lehote do 60 dní, odkedy je žiadosť o vydanie povolania úplná. ...

(2)

V rozhodnutí o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí úrad uvedie

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie, a meno ...
b)
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, meno a priezvisko, ...
c)
predmet a rozsah povolenia,
d)
druh a množstvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov, s ktorými sa povoľuje zaobchádzať, ...
e)
podmienky, za akých sa povoľuje s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi zaobchádzať, ...
f)
dobu, na ktorú sa povolenie vydáva.
(3)

Povolenie sa vydáva najviac na päť rokov.

(4)

Úrad žiadosť o povolenie zamietne, ak by tým došlo k prekročeniu celkového množstva vysoko rizikových ...

§ 16
Zmena podmienok, zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)

Zmeny na zariadení ani iné technické alebo organizačné zmeny priestorov nesmú byť vykonané bez ...

(2)

Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia

a)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia,
b)
ak došlo k zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie vydané.
(3)

Úrad zruší povolenie, ak

a)
jeho držiteľ ho získal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
jeho držiteľ neplní svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo neodstráni zistené nedostatky ...
c)
zodpovedný zástupca držiteľa povolenia prestal vykonávať svoju funkciu a držiteľ povolenia bezodkladne ...
d)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky potrebné na jeho vydanie alebo o jeho zrušenie písomne ...
e)
to budú vyžadovať bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
(4)

Povolenie zaniká

a)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho fyzickej osoby alebo zánikom fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané.
(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene alebo zrušení povolenia nemá odkladný účinok.

§ 17
Súhlasné stanovisko
(1)

Povolenie podľa osobitného predpisu6) na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov ...

(2)

Držiteľ súhlasného stanoviska je povinný v lehote do 100 dní odo dňa vydania súhlasného stanoviska ...

(3)

Na konanie úradu pri vydávaní súhlasného stanoviska, ktoré musí byť odôvodnené, sa primerane ...

§ 18
Záväzné stanovisko

Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný vopred požiadať úrad o vydanie záväzného stanoviska13) ...

§ 19
Evidencia a deklarácia vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
(1)

Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný viesť evidenciu o zaobchádzaní ...

(2)

Evidencia musí byť vedená podľa zariadení, v ktorých sa evidovaná činnosť vykonáva, podľa ...

(3)

Pri zániku alebo zrušení povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je jeho držiteľ ...

(4)

Pri zániku alebo zrušení povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je jeho držiteľ ...

(5)

Držiteľ povolenia alebo povolenia podľa osobitného predpisu6) je povinný predložiť úradu deklaráciu ...

(6)

Deklarácia musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, ...
b)
druh a množstvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov,
c)
zariadenie, v ktorom sa deklarovaná činnosť vykonáva.
§ 20
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(1)

Regionálny úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a právnych predpisov vydaných ...

(2)

Orgán dohľadu podľa odseku 1 vykonáva dohľad nad

a)
plnením povinností podľa tohto zákona osôb, ktorým bolo vydané povolenie alebo povolenia podľa ...
b)
vedením evidencie a predkladaním deklarácie z hľadiska ich včasnosti a správnosti.
(3)

Dohľad vykonávajú inšpektori orgánu dohľadu (ďalej len „inšpektori“), ktorí sa preukazujú ...

a)
vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení kontrolovaných osôb a vykonať ich kontrolu, požadovať ...
b)
vyžadovať od kontrolovaných osôb informácie a doklady vrátane tých, ktoré sú predmetom obchodného ...
(4)

Inšpektori nie sú povinní oznamovať kontrolovanej osobe začatie výkonu dohľadu.

(5)

Kontrolovaná osoba má právo ponechať si kontrolné vzorky všetkých odobratých vzoriek a byť ...

(6)

Ak inšpektori pri výkone dohľadu zistia, že kontrolovaná osoba zaobchádza s vysoko rizikovými ...

(7)

Na konanie pri výkone dohľadu sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.14)

§ 21
Opatrenie na nápravu
(1)

Ak inšpektori zistia nedostatky v činnosti vykonávanej kontrolovanou osobou, sú oprávnení podľa ...

a)
vyžadovať, aby kontrolovaná osoba v stanovenej lehote vykonala nápravu, alebo
b)
prikázať kontrolovanej osobe vykonať technickú kontrolu, revíziu alebo skúšku výkonu spôsobilosti ...
(2)

Úrad je oprávnený v prípade nebezpečenstva z omeškania alebo pri vzniku nežiaducich skutočností ...

§ 22
Súčinnosť s orgánmi verejnej správy
(1)

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy bez zbytočného odkladu informujú regionálny úrad ...

(2)

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy poskytnú orgánu dohľadu na požiadanie údaje potrebné ...

(3)

Ministerstvo, úrad, regionálny úrad a inšpektori orgánu dohľadu poskytujú Slovenskej informačnej ...

§ 23
Priestupky
(1)

Priestupkov podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ak

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 4,
b)
poruší zákaz vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a použitia biologických zbraní,
c)
bez povolenia úradu zaobchádzala s ustanovenými vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi, ...
d)
poruší povinnosti ustanovené v § 6, nesplní opatrenie na nápravu uvedené v § 21 alebo ak poruší ...
e)
marí výkon dohľadu, skresľuje alebo zatajuje skutočnosti dôležité na výkon dohľadu alebo ak ...
(2)

Za priestupky uvedené v odseku 1 úrad uloží

a)
prepadnutie materiálu alebo pokutu do 663 eur za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a),
b)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 33 193 eur do 331 939 eur fyzickej osobe za priestupok uvedený ...
c)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 3 319 eur do 165 969 eur za priestupok uvedený v odseku 1 písm. ...
d)
prepadnutie materiálu alebo pokutu od 3 319 eur do 66 387 eur za priestupok uvedený v odseku 1 písm. ...
(3)

Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) úrad uloží pokutu od 663 eur do 6 638 eur fyzickej osobe ...

(4)

Ak sa fyzická osoba dopustí priestupkov opakovane, úrad uloží pokutu až do výšky dvojnásobku ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 24
Správne delikty
(1)

Úrad uloží prepadnutie materiálu alebo pokutu

a)
od 663 878 eur do 3 319 391 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za porušenie ...
b)
od 33 193 eur do 1 659 695 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá bez povolenia ...
c)
od 3 319 eur do 66 387 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za porušenie povinností ...
(2)

Pokutu alebo prepadnutie materiálu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa úrad o porušení ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania ...

(4)

Pokutu a prepadnutie materiálu uloží úrad rozhodnutím.

(5)

Správu a nakladanie s prepadnutým materiálom, ktorého vlastníkom je štát, vykonáva regionálny ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 25
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Na konania orgánov štátnej správy upravené týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o ...

a)
vydania súhlasného stanoviska podľa § 17 a záväzného stanoviska podľa § 18,
b)
vydania opatrenia podľa § 21.
(2)

Povolenie a súhlasné stanovisko sú neprenosné, nepodliehajú prevodu a prechodu práv, exekučnému ...

(3)

Tomu, kto podniká v činnostiach podľa tohto zákona na základe živnostenského oprávnenia, toto ...

(4)

Ten, komu oprávnenie zaniklo podľa odseku 3, je povinný vysoko rizikové biologické agensy alebo ...

§ 26
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

V § 126 ods. 1 sa za slová „o požiarnej ochrane,“ vkladajú slová „o zákaze biologických ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zv), ktoré znie:

„zv)
zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.“.

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

§ 19 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
kontrolu zákazu biologických zbraní.“.

Čl. V

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. a zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 232 ods. 3 písm. c) sa za slovo „látkami“ vkladá čiarka a slová „s vysoko rizikovými ...

2.

V § 295 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „alebo biologických zbraní.“.

3.

Nadpis nad § 298 znie:

„Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových ...

4.

V § 298 ods. 1 sa za slovo „látku,“ vkladajú slová „alebo vysoko rizikový biologický agens ...

5.

V § 299 ods. 1 sa za slová „chemickej látky,“ vkladajú slová „alebo vysoko rizikového biologického ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 218/2007 Z. z.

  ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ POUŽITÉ AKO BIOLOGICKÉ ZBRANE
  A.

  Humánne a živočíšne patogénne vírusy:

  1.

  Vírus Krymžsko – konžskej hemoragickej horúčky

  2.

  Vírus Ebola

  3.

  Vírus Sin Nombre (sérotyp Hanta vírusu)

  4.

  Vírus Junin

  5.

  Vírus Lassa

  6.

  Vírus Machupo

  7.

  Vírus Marburg

  8.

  Vírus horúčky Rift. Valley

  9.

  Vírus kliešťovej encefalitídy

  10.

  Vírus variola

  11.

  Vírus venezuelskej encefalitídy koní

  12.

  Vírus východnej encefalitídy koní

  13.

  Vírus žltej zimnice

  14.

  Vírus opičích kiahní

  B.

  Baktérie:

  1.

  Bacillus anthracis

  2.

  Brucella melitensis

  3.

  Brucella suis

  4.

  Burkholderia mallei

  5.

  Burkholderia pseudomallei

  6.

  Francisella tularensis

  7.

  Yersinia pestis

  8.

  Coxiella burnetti

  9.

  Rickettsia prowazekii

  10.

  Rickettsia rickettsii

  C.

  Prvoky:

  1.

  Naegleria fowleri

  D.

  Živočíšne patogény:

  1.

  Vírus afrického moru ošípaných

  2.

  Vírus afrického moru koní

  3.

  Vírus katarálnej horúčky oviec, modrý jazyk

  4.

  Vírus slintačky a krívačky

  5.

  Vírus pseudomoru hydiny

  6.

  Vírus moru hovädzieho dobytka

  E.

  Rastlinné patogény:

  1.

  Hladkoplodka Colletotrichum coffeanum var. virulans

  2.

  Dothistroma pini (Scirrhia pini)

  3.

  Erwinia amylovora

  4.

  Peronospóra Peronospora hyoscyami f. tabacina

  5.

  Ralstonia solanacearum

  6.

  Vírus Fiji cukrovej trstiny

  7.

  Mazľavka Tilletia indica

  8.

  Xanthomonas albilineans

  F.

  Toxíny baktérií:

  1.

  Botulotoxín

  2.

  Toxín Clostridium perfringens

  3.

  Stafylokokový enterotoxín

  4.

  Šigatoxín

  G.

  Fykotoxíny

  1.

  Anatoxín

  2.

  Ciguatoxín

  3.

  Saxitoxín

  H.

  Mykotoxíny:

  1.

  Trichotecentoxín

  I.

  Fytotoxíny:

  1.

  Abrín

  2.

  Ricín

  J.

  Zootoxíny:

  1.

  Bungarotoxín

  Príloha č. 2 k zákonu č. 218/2007 Z. z.

  ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV, KU KTORÝM ÚRAD VYDÁVA STANOVISKO

Poznámky

 • 1)  § 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 4)  § 16 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 28 ods. 3 a § 29 ods. 3 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 8 zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 30 a 31 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 8)  § 19 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 10)  Dohovor o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových ...
 • 10a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 3 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 12)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 13)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 14)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 16)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore