Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii 63/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 26.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii 63/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 63/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Novovzniknutý elektronický dokument zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, pri dodržaní štandardov na prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov3), môže byť vyhotovený vo formáte

a)

textového súboru Portable Document Format (.pdf) alebo

b)

grafického súboru Portable Network Graphics (.png).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 46 ods. 2 písm. a), písm. b) prvý bod a štvrtý bod a písm. j) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky č. 62/2024 Z. z.“.

2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, osvedčovacia doložka, ktorá je vyhotovená ako samostatná časť novovzniknutého dokumentu podľa § 37 ods. 4 zákona, sa vyhotovuje vo formáte elektronického dokumentu v jazyku Extensible Markup Language (.xml), zahrnutého v textovom súbore Portable Document Format (.pdf) ako príloha typu EmbeddedFile, pri dodržaní štandardov na prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 46 ods. 2 písm. k) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky č. 62/2024 Z. z.“.

3.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to určeného elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona a jej obsah je uvedený v prílohe č. 1. Ak je vykonávaná zaručená konverzia, vyhotovuje sa osvedčovacia doložka ako samostatný dokument a aj ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacia doložka sa vytvára spôsobom určeným žiadateľom.“.

4.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to určeného elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona a jej obsah je uvedený v prílohe č. 3. Ak je vykonávaná zaručená konverzia, vyhotovuje sa osvedčovacia doložka ako samostatný elektronický dokument a aj ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacia doložka sa vytvára spôsobom určeným žiadateľom.“.

5.
V § 6 odsek 1 znie:

„(1)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje s použitím na to určeného elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona a jej obsah je uvedený v prílohe č. 5. Ak je vykonávaná zaručená konverzia, vyhotovuje sa osvedčovacia doložka ako samostatný elektronický dokument a aj ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacia doložka sa vytvára spôsobom určeným žiadateľom.“.

6.
V prílohe č. 1 písmeno i) znie:

„i)
vlastnoručný podpis osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonáva, faksimile alebo obdobný spôsob nahradenia vlastnoručného podpisu, ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom.“.

7.
V prílohe č. 2 písm. f) piaty bod znie:

„5.
meno a priezvisko osoby, ktorá ju vykonala, ak sa zaručená konverzia nevykonáva automatizovaným spôsobom.“.

8.
V prílohe č. 4 písmeno c) znie:

„c)
novovzniknutom elektronickom dokumente v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a); ak je osvedčovacia doložka vyhotovená ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, údaje o novovzniknutom elektronickom dokumente sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a) prvého bodu,“.

9.
V prílohe č. 6 písmeno b) znie:

„b)
novovzniknutom elektronickom dokumente v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a); ak je osvedčovacia doložka vyhotovená ako samostatná časť novovzniknutého elektronického dokumentu, údaje o novovzniknutom elektronickom dokumente sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a) prvého bodu,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Richard Raši v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore