Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD4010DS29EUPP51ČL3

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 364/2004 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023


§ 60
Okresný úrad v sídle kraja

(1)
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy
a)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy podľa tohto zákona, ak ide o
1.
medzinárodné vody alebo hraničné vody,
2.
vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých obvodov,
3.
vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd,
4.
vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s ňou spojené osobitné užívanie vôd,
b)
udeľuje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú činnosť (§ 19 ods. 2),
c)
dáva súhlasy (§ 27) a vyjadrenia (§ 28) vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd,
d)
vedie evidenciu o vodách (§ 29),
e)
rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný tok a jeho prítoky (§ 57 ods. 4),
f)
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti (§ 66),
g)
vymenúva a odvoláva členov vodnej stráže a usmerňuje ich činnosť (§ 69 ods.1),
h)
vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu,
i)
vydáva záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1,
j)
povoľuje výnimku podľa § 16a ods. 10,
k)
vyjadruje sa podľa § 28 písm. e) k prieskumným územiam.
(2)
V prípadoch, v ktorých je okresný úrad v sídle kraja príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania s vodami s výnimkou pokút a priestupkov.
(3)
Vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie môže mať vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja si môže vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach rozhodovania podľa odseku 4.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja môže vyhláškou
a)
vyhlásiť vodu určenú na kúpanie a uložiť opatrenia na nápravu (§ 8 ods. 3 až 6),
b)
určiť povrchové vody ako vody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, a uložiť opatrenia (§ 10 ods. 2),
c)
upraviť, obmedziť, prípadne zakázať používanie vôd na plavbu (§ 19 ods. 8).
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39a)
Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46aa)
§ 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore