Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD409DS27EUPP23ČL3

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 364/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 525/2023


§ 78
Platby za užívanie vôd

(1)
Platbou za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky a ostatné vodohospodárske služby, za využívanie hydroenergetického potenciálu a za využívanie energetickej vody.
(2)
Platby za užívanie povrchových vôd podľa odseku 3 písm. a) až d) je povinný platiť ten, kto užíva povrchové vody. Platby za používanie vôd podľa odseku 3 písm. e) a f) uhrádza štát vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za tieto vodohospodárske služby znížených o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 79 ods. 1 a 7 a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 6.
(3)
Platbami za užívanie povrchových vôd sa spoplatňujú vodohospodárske služby, ktoré poskytuje správca vodného toku a slúžia na úhradu nákladov spojených s týmito službami a so správou vodných tokov a správou povodia. Platby sa platia za
a)
odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne; za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne,
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW,
c)
odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW,
d)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách uskutočnených podľa medzinárodnej zmluvy,69)
e)
používanie vôd na plavbu na vodných cestách a za poskytovanie ďalších služieb vo verejnom záujme,
f)
poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami, správy povodí a zvereného majetku štátu.
(4)
Výška platieb za užívanie povrchových vôd sa podľa
a)
odseku 3 písm. a) až c), okrem odberov povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, určuje na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,70) ktoré sa oznamuje užívateľom povrchových vôd najneskôr do 15. decembra bežného roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa tieto platby uplatňujú; výška finančnej náhrady za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa určuje postupom ustanoveným pre platenie poplatkov za užívanie vôd podľa § 79 ods. 7 až 9,
b)
odseku 3 písm. d) určuje osobitným postupom,
c)
odseku 3 písm. e) a f) určuje podľa osobitného predpisu.70a)
(5)
Povinnosť platiť platby podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery povrchovej vody na
a)
napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
b)
protipožiarne opatrenia,
c)
prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,70c)
d)
zavlažovanie v záhradkárskych osadách,
e)
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)
(6)
Platby podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) a finančná náhrada za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa platia správcovi vodného toku a sú jeho príjmom. Platby podľa odseku 3 písm. d) sa platia správcovi vodných stavieb a sú jeho príjmom.
zobraziť paragraf
§ 79
Poplatky za užívanie vôd

(1)
Poplatkom za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada za
a)
odber podzemných vôd,
b)
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd,
c)
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd,
d)
vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.
(2)
Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 m3 za mesiac; za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne.
(3)
Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery podzemných vôd pri
a)
hydrogeologickom prieskume,
b)
čerpaní znečistených podzemných vôd na účel zníženia ich znečistenia,
c)
hydraulickej ochrane podzemných vôd pred znečistením, ak sa tieto vody nepoužívajú na iné účely,
d)
zakladaní stavieb,
e)
odvodnení pozemkov,
f)
prevádzke rybníkov, rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,70c)
g)
odberoch v záhradkárskych osadách pre spoločný závlahový systém,
h)
odberoch na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)
(4)
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. 1 písm. e) a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac .
(5)
Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 4 sa nevzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd z
a)
prietočného chladenia turbín,
b)
odľahčovacích objektov stokovej siete.
(6)
Sledovanie limitných hodnôt v príslušných ukazovateľoch znečistenia podľa odseku 4 sa vykonáva odbermi vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a ich rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.
(7)
Poplatky za užívanie vôd podľa odsekov 1, 2 a 4, vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, sú príjmom správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
(8)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov koná vo veciach určovania výšky poplatkov za užívanie vôd za kalendárny rok podľa osobitného predpisu,71) určuje výšku preddavkov, sleduje platenie preddavkov, určuje výšku skutočných poplatkov, vykonáva ročné zúčtovanie poplatkov, vydáva výkaz o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov a koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov a nedoplatkov podľa osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v druhom stupni je príslušné jeho podnikové riaditeľstvo.
(9)
Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej v osobitnom predpise;73) ak nepredloží návrh na určenie výšky poplatkov v určenej lehote, správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1 písm. c).
(10)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov je oprávnený, na účely určovania alebo preverovania výšky poplatkov, vykonávať kontrolu skutočného odoberania podzemných vôd alebo vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd alebo vykonávať kontrolné odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v priebehu kalendárneho roka.
(11)
Výkaz o výške nedoplatkov za užívanie vôd za predchádzajúci kalendárny rok možno vymáhať výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.74)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
1a)
§ 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
1c)
Čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
2)
§ 2 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
3)
Čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.
3a)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
5)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
6)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
9)
§ 40 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
11)
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11a)
§ 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
11b)
§ 25 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
11c)
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11d)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad § 2, 3, 16 a 21 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
13)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
13a)
Občiansky zákonník.
14)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
17a)
§ 17b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 12 ods. 2 písm. p) a § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
17c)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17e)
§ 17c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
17f)
§ 13 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17g)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
18)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
20)
§ 31 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve.
20a)
§ 4 až 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (oznámenie č. 356/2002 Z. z.).
21a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
22aa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
23)
Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 8 zákona č. 17/1992 Zb.
24a)
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.
24b)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
25a)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z.
26)
§ 23 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.
29)
§ 40 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
30)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
30a)
§ 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb.
31)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31a)
§ 18 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31aa)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
31b)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
32)
§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
32a)
§ 2 písm. m) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32b)
§ 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32c)
§ 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
32d)
§ 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
33)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 77 zákona č. 50/1976 Zb.
35)
§ 66 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 76 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 7 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
Štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aa)
§ 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
37aaa)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.Príloha č. 8, tabuľka č. 10 prvý až siedmy bod zákona č. 24/2006 Z. z.
37aab)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
37aac)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37ab)
Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.
37b)
§ 22 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37c)
§ 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
37e)
§ 9 až 13 a 17 až 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z.
39)
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39a)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
§ 13 ods. 3 písmeno d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
45a)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.
46)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z.
46a)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46aa)
§ 2 a 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
46b)
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
47)
§ 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a)
§ 2 písm. b) a § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47b)
§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
48)
§ 4 zákona č. 569/2007 Z. z.
49)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.
50)
§ 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51)
§ 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
52)
§ 8 zákona č. 129/2002 Z. z.
53)
§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.
54)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
55)
§ 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
56)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
56a)
§ 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56b)
§ 3 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov.
57)
Zákon č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
58a)
§ 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58b)
§ 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.
58c)
§ 15 a 16 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58d)
§ 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59a)
§ 11 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
60)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
60a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
61)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
61a)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61b)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61c)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
61d)
§ 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
61e)
§ 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
61g)
§ 12 zákona č. 305/2018 Z. z.
61h)
§ 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
63)
§ 181b a 181g Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
64)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64a)
§ 24 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
66)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
66a)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66aa)
§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
66b)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66c)
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66d)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
67a)
§ 125 ods. 1 Trestného zákona.
68)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
69)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 109/1978 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.
70)
§ 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
70a)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
70b)
§ 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z. z.
70c)
§ 9 zákona č. 194/1998 Z. z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z.
70d)
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
71)
§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
72)
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
73)
§ 7 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 71 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
75)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
76)
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
77)
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
78)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
1)
Naradenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
1)
Skladovacia nádrž je nepriepustný nadzemný zásobník na uskladnenie hnojív.
2)
Zlúčenina dusíka je akákoľvek látka obsahujúca dusík okrem molekulárneho plynného dusíka.
3)
Organické hnojivo je produkt odpadu vylučovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.
4)
Aplikácia na pozemky znamená pridávanie látok do pôdy najmä rozptyľovaním po povrchu pôdy, vstrekovaním do pôdy, umiestnením pod povrch pôdy alebo zmiešaním s povrchovými vrstvami pôdy.
5)
Priemyselné hnojivo je hnojivo vyrábané v priemyselnom procese.
6)
Dobytčia jednotka predstavuje 500 kg živej hmotnosti hospodárskych zvierat vynásobená koeficientom stanoveným pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat.
7)
Hnojivo je akákoľvek látka obsahujúca zlúčeninu alebo zlúčeniny dusíka používaná na pozemky na podporu rastu vegetácie, môže obsahovať organické hnojivo, zvyšky zo spracovania rýb a čistiarenský kal.
8)
Hospodárske zvieratá sú všetky zvieratá chované na spotrebu alebo zisk.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore