Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD4010DS28EUPP23ČL3

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 364/2004 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023


§ 60
Okresný úrad v sídle kraja

(1)
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy
a)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy podľa tohto zákona, ak ide o
1.
medzinárodné vody alebo hraničné vody,
2.
vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých obvodov,
3.
vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd,
4.
vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s ňou spojené osobitné užívanie vôd,
b)
udeľuje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú činnosť (§ 19 ods. 2),
c)
dáva súhlasy (§ 27) a vyjadrenia (§ 28) vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd,
d)
vedie evidenciu o vodách (§ 29),
e)
rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný tok a jeho prítoky (§ 57 ods. 4),
f)
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti (§ 66),
g)
vymenúva a odvoláva členov vodnej stráže a usmerňuje ich činnosť (§ 69 ods.1),
h)
vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu,
i)
vydáva záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1,
j)
povoľuje výnimku podľa § 16a ods. 10,
k)
vyjadruje sa podľa § 28 písm. e) k prieskumným územiam.
(2)
V prípadoch, v ktorých je okresný úrad v sídle kraja príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania s vodami s výnimkou pokút a priestupkov.
(3)
Vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie môže mať vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja si môže vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach rozhodovania podľa odseku 4.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja môže vyhláškou
a)
vyhlásiť vodu určenú na kúpanie a uložiť opatrenia na nápravu (§ 8 ods. 3 až 6),
b)
určiť povrchové vody ako vody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, a uložiť opatrenia (§ 10 ods. 2),
c)
upraviť, obmedziť, prípadne zakázať používanie vôd na plavbu (§ 19 ods. 8).
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
1a)
§ 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
1c)
Čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
2)
§ 2 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
3)
Čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.
3a)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
5)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
6)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
9)
§ 40 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
11)
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11a)
§ 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
11b)
§ 25 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
11c)
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11d)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad § 2, 3, 16 a 21 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
13)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
13a)
Občiansky zákonník.
14)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
17a)
§ 17b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 12 ods. 2 písm. p) a § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
17c)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17e)
§ 17c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
17f)
§ 13 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17g)
§ 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
18)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
20)
§ 31 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve.
20a)
§ 4 až 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (oznámenie č. 356/2002 Z. z.).
21a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
22aa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
23)
Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 8 zákona č. 17/1992 Zb.
24a)
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.
24b)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
25a)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z.
26)
§ 23 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.
29)
§ 40 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
30)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
30a)
§ 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb.
31)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31a)
§ 18 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31aa)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
31b)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
32)
§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
32a)
§ 2 písm. m) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32b)
§ 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32c)
§ 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
32d)
§ 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
33)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 77 zákona č. 50/1976 Zb.
35)
§ 66 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 76 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 7 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aa)
§ 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
37aaa)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.Príloha č. 8, tabuľka č. 10 prvý až siedmy bod zákona č. 24/2006 Z. z.
37aab)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
37aac)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37ab)
Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.
37b)
§ 22 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37c)
§ 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
37e)
§ 9 až 13 a 17 až 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z.
39)
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39a)
Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
§ 13 ods. 3 písmeno d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
45a)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.
46)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z.
46a)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46aa)
§ 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
46b)
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
47)
§ 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a)
§ 2 písm. b) a § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47b)
§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
48)
§ 4 zákona č. 569/2007 Z. z.
49)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.
50)
§ 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51)
§ 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
52)
§ 8 zákona č. 129/2002 Z. z.
53)
§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.
54)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
55)
§ 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
56)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
56a)
§ 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56b)
§ 3 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov.
57)
Zákon č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
58a)
§ 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58b)
§ 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.
58c)
§ 15 a 16 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58d)
§ 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59a)
§ 11 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
60)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
60a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
61)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
61a)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61b)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61c)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
61d)
§ 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
61e)
§ 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
61g)
§ 12 zákona č. 305/2018 Z. z.
61h)
§ 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
63)
§ 181b a 181g Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
64)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64a)
§ 24 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
66)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
66a)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66aa)
§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
66b)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66c)
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66d)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
67a)
§ 125 ods. 1 Trestného zákona.
68)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
69)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 109/1978 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.
70)
§ 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
70a)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
70b)
§ 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z. z.
70c)
§ 9 zákona č. 194/1998 Z. z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z.
70d)
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
71)
§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
72)
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
73)
§ 7 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 71 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
75)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
76)
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
77)
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
78)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
1)
Naradenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
1)
Skladovacia nádrž je nepriepustný nadzemný zásobník na uskladnenie hnojív.
2)
Zlúčenina dusíka je akákoľvek látka obsahujúca dusík okrem molekulárneho plynného dusíka.
3)
Organické hnojivo je produkt odpadu vylučovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.
4)
Aplikácia na pozemky znamená pridávanie látok do pôdy najmä rozptyľovaním po povrchu pôdy, vstrekovaním do pôdy, umiestnením pod povrch pôdy alebo zmiešaním s povrchovými vrstvami pôdy.
5)
Priemyselné hnojivo je hnojivo vyrábané v priemyselnom procese.
6)
Dobytčia jednotka predstavuje 500 kg živej hmotnosti hospodárskych zvierat vynásobená koeficientom stanoveným pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat.
7)
Hnojivo je akákoľvek látka obsahujúca zlúčeninu alebo zlúčeniny dusíka používaná na pozemky na podporu rastu vegetácie, môže obsahovať organické hnojivo, zvyšky zo spracovania rýb a čistiarenský kal.
8)
Hospodárske zvieratá sú všetky zvieratá chované na spotrebu alebo zisk.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore