Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 09.04.2020

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD526DS23EUPP23ČL3

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 364/2004 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020


§ 80e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018

(1)
§ 16a sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2018.
(2)
Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.
(3)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4)
Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.
(5)
Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle žiadateľ predkladá preukázanie splnenia podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez oprávnenej osoby.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore