Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.10.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST62JUD345100DS27EUPP3ČL36

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 369/1990 s účinnosťou od 01.09.2023 na základe 285/2023

Legislatívny proces k zákonu 285/2023§ 3
Obyvatelia obce

(1)
Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.3)
(2)
Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a)
voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b)
hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c)
zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d)
obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e)
používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f)
požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g)
požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3)
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
a)
ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b)
podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c)
napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d)
poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc4) pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
(4)
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(5)
Obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor. Obec zabezpečí, aby každý automatický externý defibrilátor podľa prvej vety bol zaregistrovaný v centrálnom registri automatických externých defibrilátorov.4aa)
(6)
Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a)
má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b)
je v obci prihlásený na prechodný pobyt,4a)
c)
má čestné občianstvo obce.
(7)
Na osoby uvedené v odseku 6 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
(8)
Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.5)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023


Obec splní povinnosť podľa § 3 ods. 5 tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2023 najneskôr do 31. decembra 2024.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
[]1a)
Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
[]1b)
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
[]1c)
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
[]1d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
[]2a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
[]2aa)
Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 538/2007 Z. z.
[]2ab)
§ 6a zákona č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z.
[]2ac)
§ 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 338/2020 Z. z.
[]2ad)
§ 7 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov.
[]2b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
[]2c)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
[]3)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 42 ods. 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]4)
Napríklad § 21 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 41 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
[]4a)
§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona č. 404/2011 Z. z.
[]4aa)
§ 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 285/2023 Z. z.
[]5)
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]5a)
Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]5b)
Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 3 písm. d), ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, § 44 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 12 ods. 4 písm. b) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]5c)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]5d)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]6)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
[]6a)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]6b)
§ 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.
[]8a)
Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
[]8b)
Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
[]8ba)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
[]8c)
§ 8a ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
[]8d)
§ 362 Správneho súdneho poriadku.
[]9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
[]9a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[]9b)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
[]10)
Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]10a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
[]10aa)
§ 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
[]10b)
Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
[]11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
[]11a)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
[]12)
§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.
[]12a)
Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
[]12b)
§ 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]13)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]16)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
[]16a)
§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]16aa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
[]16b)
§ 49 a 50 Zákonníka práce.
[]16c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
[]16d)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
[]16e)
Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]16f)
Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]16g)
Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]17a)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
[]18)
§ 139a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]18a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
[]18aa)
Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]18ab)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]18b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]18ba)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]18baa)
Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]19)
§ 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.
[]19a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
[]20)
§ 14 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy. § 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
[]21)
§ 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]22)
§ 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]23)
§ 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]24)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
[]25)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]26)
Napríklad zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore