Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 24.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD406DS26EUPP23ČL3

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 364/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 516/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel a predmet úpravy
(1)

Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ...

(2)

Tento zákon vytvára podmienky na

a)
všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1b) v krajine, ...
b)
zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c)
účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
d)
manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
e)
znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
f)
zabezpečenie funkcií vodných tokov,
g)
bezpečnosť vodných stavieb,
h)
využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú ...
(3)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ...

(4)

Tento zákon upravuje podmienky prepravy vody odobranej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)
riekou je útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej ...
b)
jazerom je útvar stojatej vnútrozemskej vody,
c)
vnútrozemskou vodou je stojatá voda alebo tečúca voda na zemskom povrchu a podzemná voda smerom k pevnine ...
d)
vodným útvarom je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ...
e)
útvarom povrchovej vody je vymedzená významná časť povrchovej vody, napríklad jazero, nádrž, potok alebo ...
f)
útvarom podzemnej vody je vymedzené množstvo podzemnej vody hydrogeologického kolektora alebo hydrogeologických ...
g)
výrazne zmeneným vodným útvarom je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením ľudskej činnosti ...
h)
umelým vodným útvarom je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou,
i)
vodou z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu ...
j)
odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách ...
k)
splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a ...
l)
priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného ...
m)
komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; ...
n)
recipientom je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda ...
o)
čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd ...
p)
primárnym čistením je spôsob čistenia odpadových vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom alebo chemickým ...
q)
sekundárnym čistením je čistenie odpadových vôd a osobitných vôd biologickými procesmi s gravitačnou ...
r)
primeraným čistením je čistenie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadových vôd, ktorým sa zabezpečia ...
s)
ekvivalentným obyvateľom (1 EO) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného ...
t)
priamym vypúšťaním do podzemných vôd je vypúšťanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd bez ich priesaku ...
u)
nepriamym vypúšťaním do podzemných vôd je vnikanie znečisťujúcich látok priesakom do podzemných vôd ...
v)
jestvujúcim priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka alebo iné zariadenie, z ktorého sa vypúšťajú odpadové ...
w)
novým priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka alebo iné zariadenie, z ktorého sa budú vypúšťať odpadové ...
x)
využiteľným zdrojom podzemnej vody je celkový dlhodobý priemerný ročný prítok do útvaru podzemnej vody ...
y)
prioritnou látkou je látka vybraná zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny znečisťujúcich látok uvedená ...
z)
nebezpečnou látkou je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, ...
aa)
znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú ...
ab)
hodnotou emisného limitu je množstvo vyjadrené určitými špecifickými parametrami, napríklad množstvom, ...
ac)
kvalitatívnym cieľom je hodnota ukazovateľa, pri ktorej je zabezpečený priaznivý stav povrchovej vody ...
ad)
environmentálnou normou kvality je koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich ...
ae)
znečisťovaním je priame alebo nepriame zavádzanie látok alebo tepla do vzduchu, vody alebo pôdy ako ...
af)
ohrozením vôd je také nakladanie s odpadovými vodami, osobitnými vodami alebo zaobchádzanie s nebezpečnými ...
ag)
eutrofizáciou je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok ...
ah)
hydroenergetickým potenciálom vodného toku je mechanická energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom ...
ai)
energetickou vodou je voda odobratá na účely využitia jej hydroenergetického potenciálu,
aj)
vodohospodárskou službou je každá služba, ktorá sa poskytuje pre domácnosti, verejné inštitúcie alebo ...
ak)
využívaním vody je vykonávanie činností v rámci vodohospodárskych služieb a činností spojených s akoukoľvek ...
al)
hydrogeologickým kolektorom podzemnej vody je horninové teleso, ktorého pórovitosť a priepustnosť sú ...
am)
najlepšou dostupnou technikou je technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja ...
an)
normou kvality podzemných vôd je norma kvality životného prostredia vyjadrená ako obsah konkrétnej znečisťujúcej ...
ao)
prahovou hodnotou je norma kvality podzemných vôd určená podľa § 4c,
ap)
významným a trvalo vzostupným trendom je každý štatisticky a environmentálne významný nárast koncentrácie ...
aq)
vstupom znečisťujúcich látok do podzemných vôd je priame alebo nepriame vnášanie znečisťujúcich látok ...
ar)
pozaďovou úrovňou je koncentrácia látky alebo hodnota indikátora v útvare podzemných vôd zodpovedajúca ...
as)
základnou úrovňou je priemerná hodnota meraná aspoň počas referenčných rokov 2007 a 2008 na základe ...
at)
kombinovaným prístupom je regulácia vypúšťaní a emisií do povrchových vôd na základe najlepších dostupných ...
au)
reguláciou emisií je určenie opatrení vyžadujúcich špecifické zníženie emisií, napríklad stanovením ...
av)
meliorácie sú súbor činností, stavieb a zariadení zaisťujúcich zlepšenie prírodných podmienok využívania ...
§ 3 - Rozdelenie vôd
(1)

Vody sa členia na povrchové vody a podzemné vody.

(2)

Povrchovými vodami sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchové ...

(3)

Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom ...

(4)

Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je ...

(5)

Na vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd ...

(6)

Banské vody sa na účely tohto zákona považujú za povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa ...

(7)

Brakickými vodami sú útvary povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter ...

(8)

Pobrežnými vodami sú povrchové vody, ktoré sa nachádzajú pri pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo ...

DRUHÁ ČASŤ

ZISŤOVANIE VÝSKYTU, MNOŽSTVA A STAVU VÔD

§ 4 - Zisťovanie množstva, režimu a kvality povrchových vôd
(1)

Zisťovaním množstva, kvality a režimu povrchových vôd a sledovaním vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových ...

(2)

Súčasťou zisťovania množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových ...

a)
identifikácia útvarov povrchových vôd,
b)
určovanie útvarov povrchových vôd na rôzne spôsoby používania, najmä na
1.
odbery povrchových vôd pre pitnú vodu,10)
2.
kúpanie,
3.
život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
c)
monitorovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových ...
d)
monitorovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových ...
e)
vytváranie a prevádzkovanie informačných systémov o povrchových vodách a o nakladaní s nimi.
(3)

Ministerstvo na účely monitorovania množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich ...

(4)

Ministerstvo zabezpečuje zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich ...

(5)

Poverená osoba a správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorí spravujú monitorovacie miesta ...

a)
zriaďovať a odstraňovať objekty monitorovacích miest kvantity povrchových vôd a objekty monitorovacích ...
b)
vstupovať na cudziu nehnuteľnosť v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním a odstraňovaním monitorovacích ...
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu na účely zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti objektov ...
d)
vstupovať na cudziu nehnuteľnosť a využívať prístupové cesty v súvislosti s výkonom činností podľa odseku ...
(6)

Na územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,11c) možno oprávnenia podľa odseku ...

(7)

Ten, kto nakladá s povrchovými vodami, odpadovými vodami, ten, kto monitoruje kvalitu povrchových vôd, ...

(8)

Na monitorovanie kvality povrchových vôd v útvaroch povrchových vôd a v chránených územiach podľa schválených ...

§ 4a - Hodnotenie stavu, množstva, režimu a kvality povrchových vôd

(1)

Hodnotenie stavu, množstva, režimu, kvality povrchových vôd a hodnotenie vplyvov pôsobiacich na kvalitu ...

(2)

Súčasťou hodnotenia stavu, množstva, režimu, kvality povrchových vôd a hodnotenia vplyvov pôsobiacich ...

a)
ekologického stavu a chemického stavu útvarov povrchových vôd,
b)
množstva povrchových vôd,
c)
kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd.
(3)

Stavom povrchových vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je určený ekologickým ...

(4)

Ekologickým stavom je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov, ktoré sú viazané na ...

(5)

Dobrým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd, ak je jeho ekologický stav a chemický ...

(6)

Dobrým ekologickým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd ustanovený všeobecne záväzným ...

(7)

Dobrým ekologickým potenciálom je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého vodného útvaru ...

(8) Hodnotením množstva povrchových vôd je hodnotenie hydrologického režimu povrchových vôd a hodnotenie ...

(9)

Hodnotením kvality povrchových vôd je hodnotenie dlhodobých zmien a krátkodobých zmien kvality vody, ...

(10)

Najvyšším odborným metodickým orgánom na zabezpečovanie kvality odberov vzoriek a analytických skúšok ...

(11)

Metodiky odberov vzoriek a analýz vôd určené Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku ...

(12)

Ministerstvo zabezpečuje hodnotenie povrchových vôd prostredníctvom poverenej osoby.

§ 4b - Zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd
(1)

Zisťovaním výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu ...

(2)

Súčasťou zisťovania výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd je

a)
identifikácia zdrojov podzemných vôd,
b)
identifikácia útvarov podzemných vôd tak, aby boli časťami správnych území povodí a čiastkových povodí, ...
c)
monitorovanie množstva, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd podľa ministerstvom ...
d)
vytváranie a prevádzkovanie informačných systémov o podzemných vodách a o nakladaní s nimi,
e)
sledovanie vplyvov pôsobiacich na kvalitu podzemných vôd.
(3)

Zásady na vypracovanie programu monitorovania kvality podzemných vôd v zraniteľných oblastiach sú uvedené ...

(4)

Ministerstvo na účely monitorovania množstva, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných ...

(5)

Poverená osoba, ktorá spravuje monitorovacie miesta kvantity podzemných vôd a monitorovacie miesta kvality ...

a)
zriaďovať a odstraňovať objekty monitorovacích miest kvantity podzemných vôd a monitorovacích miest ...
b)
vstupovať na cudziu nehnuteľnosť v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním a odstraňovaním objektov ...
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy terénu alebo porastu na účely zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti objektov ...
d)
vstupovať na cudziu nehnuteľnosť a využívať prístupové cesty v súvislosti s výkonom činností podľa odseku ...
(6)

Na územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,11c) možno oprávnenia podľa odseku ...

(7)

Ten, kto nakladá s podzemnými vodami, ten, kto monitoruje kvalitu podzemných vôd, orgány verejnej správy ...

(8)

Na monitorovanie kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd podľa ministerstvom schválených programov ...

§ 4c - Hodnotenie stavu podzemných vôd
(1)

Hodnotenie stavu podzemných vôd slúži na vypracovanie podkladov potrebných na tvorbu vodnej politiky, ...

(2)

Stavom podzemných vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru podzemných vôd, ktorý je určený kvantitatívnym ...

(3)

Súčasťou hodnotenia stavu podzemných vôd je

a)
hodnotenie kvantitatívneho stavu podzemných vôd,
b)
hodnotenie chemického stavu podzemných vôd.
(4)

Dobrým stavom podzemných vôd je stav útvaru podzemných vôd, ak je jeho kvantitatívny stav a chemický ...

(5)

Kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd je vyjadrením miery ovplyvnenia útvaru podzemných vôd priamymi ...

(6)

Súčasťou hodnotenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd je

a)
hodnotenie hydrologického režimu podzemných vôd a hodnotenie jeho dlhodobých zmien a krátkodobých zmien ...
b)
bilancovanie množstva podzemných vôd (ďalej len „vodná bilancia“).
(7)

Kvantitatívny stav útvaru podzemnej vody sa považuje za dobrý, ak

a)
stanovené využiteľné zdroje podzemnej vody nie sú presiahnuté dlhodobým priemerným ročným odoberaným ...
b)
nedochádza k významnému pretrvávajúcemu poklesovému trendu hladín podzemných vôd v útvare podzemnej ...
c)
nedochádza k významnému zhoršeniu stavu útvarov povrchových vôd spôsobených poklesom hladín podzemných ...
d)
nedochádza k významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov vplyvom poklesu hladín podzemnej vody,
e)
nedochádza k rozširovaniu prieniku znečisťujúcich látok alebo k inému nežiaducemu pretrvávajúcemu zhoršovaniu ...
f)
sa zmeny smeru prúdenia, ktoré vyplývajú zo zmien hladín podzemných vôd, vyskytujú dočasne alebo trvale ...
g)
zmeny podľa písmena f) nezapríčinia vstup znečisťujúcich látok a neindikujú jasne identifikovateľný ...
(8)

Chemický stav podzemných vôd je vyjadrením miery ovplyvnenia kvality vôd znečisťujúcimi látkami. Na ...

a)
normy kvality podzemných vôd podľa prílohy č. 1a,
b)
prahové hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. j).
(9)

Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd vrátane zohľadnenia presiahnutia noriem kvality podzemných ...

(10)

Dobrým chemickým stavom podzemných vôd je chemický stav útvaru podzemných vôd určený podľa kritérií ...

(11)

Prahové hodnoty podzemných vôd sa musia určiť v súlade s podmienkami podľa odseku 13 pre znečisťujúce ...

(12)

Prahové hodnoty pre klasifikáciu dobrého chemického stavu sú založené na ochrane útvarov podzemných ...

(13)

Pri určení prahových hodnôt sa musia vziať do úvahy tieto podmienky:

a)
rozsah vzájomného pôsobenia medzi podzemnými vodami a s nimi spojenými vodnými a závislými suchozemskými ...
b)
zasahovanie do skutočného alebo potenciálneho oprávneného využívania alebo funkcií podzemných vôd,
c)
každá znečisťujúca látka, ktorá charakterizuje útvar podzemných vôd ako rizikový, pričom sa berie do ...
d)
hydrogeologická vlastnosť vrátane informácií o pozaďových úrovniach a o vodnej bilancii,
e)
pôvod znečisťujúcich látok, ich možný prirodzený výskyt, toxikologická tendencia a tendencia rozptylu, ...
f)
pozaďová úroveň látok, iónov alebo ich indikátorov zvýšená z prirodzených hydrogeologických dôvodov,
g)
zozbierané údaje z monitorovania podzemných vôd overené pomocou kontrolného mechanizmu založeného na ...
(14)

Prahové hodnoty podzemných vôd ustanoví ministerstvo na celoštátnej úrovni, na úrovni správneho územia ...

(15)

V útvaroch podzemných vôd, ktoré sú spoločné pre dva alebo viaceré členské štáty, a pre útvary podzemných ...

(16)

Prahové hodnoty určené prvýkrát k 22. decembru 2008 sa zverejnia v plánoch manažmentu povodí postupom ...

(17)

Pre zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia zoznam prahových hodnôt možno zmeniť ...

a)
stanoviť prahovú hodnotu pre ďalšiu látku,
b)
zmeniť stanovenú prahovú hodnotu a doplniť ju do zoznamu alebo
c)
uviesť opätovne do zoznamu odstránenú prahovú hodnotu.
(18)

Prahové hodnoty podzemných vôd ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu, ak zodpovedajúce znečisťujúce látky, ...

(19)

V ohrozených útvaroch podzemných vôd zaradených do skupiny útvarov podzemných vôd, ktorým hrozí nedosiahnutie ...

(20)

Trendy obsahu znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú významné riziko poškodenia kvality vodných ekosystémov ...

(21)

Počiatočný bod zvrátenia trendu sa definuje ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných ...

(22)

Spôsob, akým hodnotenie trendu z jednotlivých monitorovacích bodov v rámci útvaru alebo skupiny útvarov ...

(23)

Ak je potrebné zhodnotiť vplyv existujúcich kontaminačných mrakov útvarov podzemných vôd, ktoré môžu ...

(24)

Ak sa útvar podzemných vôd, v ktorom je prekročená norma kvality podzemných vôd alebo prahová hodnota ...

§ 4d - Obmedzenie vlastníckeho práva
(1)

Ak je potrebné obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na výkon činností podľa § 4 ods. 5 písm. a) ...

(2)

Poverená osoba a správca vodohospodársky významných vodných tokov sú povinní písomne oznámiť vlastníkovi ...

(3)

Poverená osoba a správca vodohospodársky významných vodných tokov sú povinní dbať na to, aby sa čo najmenej ...

(4)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťami podľa § 4 ods. 5 a § 4b ods. 5 sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(5)

Primeraná náhrada podľa odseku 1 patrí vo výške podľa dohody poverenej osoby alebo správcu vodohospodársky ...

§ 5 - Environmentálne ciele
(1)

Na zabezpečenie ochrany vôd a jej trvalo udržateľného využívania sa určujú environmentálne ciele pre

a)
útvary povrchových vôd,
b)
útvary podzemných vôd,
c)
chránené územia, ktorými sú
1.
územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu,
2.
územia s vodou určenou na kúpanie,
3.
územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
4.
chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“),
5.
ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6.
referenčné lokality,
7.
citlivé oblasti,
8.
zraniteľné oblasti,
9.
chránené územia a ich ochranné pásma podľa osobitného predpisu.14)
(2)

Environmentálnym cieľom pre útvar povrchovej vody je vykonanie opatrenia na

a)
zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody,
b)
ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových ...
c)
ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický ...
d)
postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, ...
(3)

Environmentálnym cieľom pre útvar podzemnej vody je vykonanie opatrení na

a)
zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršeniu ...
b)
ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi ...
c)
zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou ...
(4)

Pre chránené územia platia environmentálne ciele uvedené v odsekoch 2 a 3, ak tento zákon alebo osobitný ...

(5)

Ak sa na útvar povrchovej vody alebo na útvar podzemnej vody vzťahuje viac environmentálnych cieľov, ...

§ 6 - Vodná bilancia
(1)

Vodnú bilanciu tvorí hydrologická bilancia a vodohospodárska bilancia. Základnou bilančnou jednotkou ...

(2)

Hydrologická bilancia porovnáva zmeny v množstvách vôd v povodí, v čiastkovom povodí alebo vo vodnom ...

(3)

Vodohospodárska bilancia porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúšťanie ...

(4)

Využiteľným množstvom povrchovej vody je maximálne množstvo povrchovej vody, ktoré možno odoberať z ...

(5)

Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného odberného miesta v množstve nad 15 000 ...

(6)

Ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve ...

(7)

Ten, kto pri zemných prácach, geologickom prieskume, banskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti zistí ...

§ 7 - Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu
(1)

Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery ...

(2)

Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.

(3)

Povrchové vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody podľa vykonávacieho ...

(4)

Požiadavky na kvalitu vody podľa odseku 3 v ukazovateľoch, ktoré sú osobitne ustanovené vo vykonávacom ...

a)
prirodzenom obohacovaní povrchovej vody látkami v týchto ukazovateľoch,
b)
plytkých jazerách s hĺbkou menšou ako 20 m a s dobou výmeny vody dlhšou ako jeden rok, do ktorých sa ...
(5)

Na dosiahnutie požiadaviek na kvalitu povrchových vôd určených na odbery vôd pre pitnú vodu ministerstvo ...

(6)

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis.17)

§ 8 - Vody určené na kúpanie
(1)

Identifikáciu vôd určených na kúpanie18) každoročne vykoná ministerstvo v spolupráci s Úradom verejného ...

(2)

Orgán štátnej vodnej správy na základe identifikácie vôd podľa odseku 1 vyhlasuje vody určené na kúpanie. ...

(3)

Ak vody určené na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody, orgán štátnej vodnej správy uloží v ...

(4)

Pri zistení znečistenia, ktoré má vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie, orgán štátnej vodnej správy ...

(5)

Ministerstvo zabezpečí, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené na kúpanie klasifikované ...

(6)

Ak voda určená na kúpanie je dočasne klasifikovaná ako nevyhovujúca, orgán štátnej vodnej správy určí, ...

(7)

Ministerstvo v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva zabezpečuje vytvorenie, revíziu, aktualizáciu ...

§ 9 - Vody určené na závlahy
(1)

Vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových ...

(2)

Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva ...

§ 10 - Vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb
(1)

Povrchové vody určené ako vody vhodné pre život rýb musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody a požiadavky ...

(2)

Povrchové vody podľa odseku 1 určí orgán štátnej vodnej správy na návrh ministerstva. Ak povrchové vody ...

(3)

Požiadavky na kvalitu vody podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vody v rybníkoch určených na hospodársky ...

(4)

Požiadavky na kvalitu vody osobitne ustanovené vykonávacím predpisom (§ 81 ods. 1) sa nemusia dodržať ...

TRETIA ČASŤ

VODNÉ PLÁNOVANIE

§ 11 - Správne územie povodí a ich vodohospodársky manažment
(1)

Územie Slovenskej republiky je na účely tohto zákona súčasťou povodia Dunaja a povodia Visly, v rámci ...

(2)

Povodím je časť zemského povrchu vymedzená orografickou rozvodnicou, z ktorého voda vteká prostredníctvom ...

(3)

Správnym územím povodia je územie pevniny a mora, ktoré tvorí jedno alebo viac susedných povodí, spolu ...

(4)

Správne územie povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja je na území Slovenskej republiky vymedzené ...

a)
čiastkovým povodím Dunaja,
b)
čiastkovým povodím Moravy,
c)
čiastkovým povodím Váhu,
d)
čiastkovým povodím Hrona,
e)
čiastkovým povodím Ipľa,
f)
čiastkovým povodím Slanej,
g)
čiastkovým povodím Bodrogu,
h)
čiastkovým povodím Hornádu,
i)
čiastkovým povodím Bodvy.
(5)

Správne územie povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly je na území Slovenskej republiky vymedzené ...

(6)

Oprávneným orgánom pre vodohospodársky manažment povodí je ministerstvo.

(7)

Vodohospodárskym manažmentom povodí sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vykonávanie úloh spojených so zisťovaním výskytu, množstva, režimu a kvality a s hodnotením stavu povrchových ...
b)
odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí,
c)
sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipientoch,
d)
identifikácia plošného znečisťovania vôd,
e)
spolupráca pri vypracovaní Programu protieróznych opatrení, opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti ...
f)
koordinovanie vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ...
g)
spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd,
h)
zabezpečovanie stanovísk z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí, technických podkladov a iných ...
i)
správa vodohospodársky významných vodných tokov,
j)
starostlivosť o odkryté podzemné vody z hľadiska ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných ekosystémov ...
k)
zabezpečovanie koncepcie a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.
(8)

Starostlivosťou o odkryté podzemné vody podľa odseku 7 písm. j) sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vedenie evidencie odkrytých podzemných vôd,
b)
sledovanie výskytu, množstva a kvality odkrytých podzemných vôd na základe výsledkov ich monitorovania; ...
c)
oznamovanie orgánu štátnej vodnej správy zistenie ohrozenia alebo znečistenia odkrytej podzemnej vody ...
d)
sledovanie dodržiavania povinností a podmienok určených v rozhodnutiach, vyjadreniach a súhlasoch orgánov ...
e)
evidovanie rozhodnutí, vyjadrení a súhlasov orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú odkrytých podzemných ...
(9)

Vodohospodársky manažment povodí vykonáva správca vodohospodársky významných vodných tokov.

(10)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov je pri výkone vodohospodárskeho manažmentu povodí oprávnený ...

§ 12 - Plánovanie v povodiach a v správnom území povodí
(1)

Plánovanie v povodiach a v správnom území povodí (ďalej len „vodné plánovanie“) je sústavná koncepčná ...

a)
všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov,
b)
vytvárania podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
c)
poskytovania vodohospodárskych služieb,
d)
ochrany pred škodlivými účinkami vôd.
(2)

V rámci vodného plánovania sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska, ktorý pozostáva z plánov manažmentu povodí, ...

a)
Plán manažmentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových povodí podľa § 11 ods. 4, ...
b)
Plán manažmentu povodia Visly, ktorý obsahuje plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu ...
(3)

Súčasťou Vodného plánu Slovenska sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov (ďalej ...

(4)

Návrh plánu manažmentu povodia, návrh Vodného plánu Slovenska a ich aktualizácie, návrhy koncepcií a ...

§ 13 - Plán manažmentu povodia
(1)

Plán manažmentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach ...

(2)

Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby a správcu vodohospodársky ...

(3)

Na vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu plánu manažmentu povodia sa určuje tento časový a vecný ...

a)
do 22. decembra 2004 vykonať analýzy charakteristík čiastkového povodia, zhodnotiť dopady ľudských činností ...
b)
do 31. decembra 2006 vypracovať a zverejniť časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu ...
c)
do 31. decembra 2007 vypracovať a zverejniť identifikáciu významných vodohospodárskych problémov, ktoré ...
d)
do 31. decembra 2008 vypracovať a zverejniť návrh plánu manažmentu povodia a sprístupniť ho verejnosti, ...
e)
vypracovať konečný návrh plánu manažmentu povodia a zabezpečiť jeho schválenie do 22. decembra 2009,
f)
vytvoriť a zaviesť programy monitorovania stavu povrchových vôd, stavu podzemných vôd a chránených území. ...
(4)

Ministerstvo sprístupní na účely predloženia písomných pripomienok, aktívnej účasti a konzultácií v ...

a)
časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu povodia,
b)
identifikované významné vodohospodárske problémy,
c)
návrh plánu manažmentu povodia.
(5)

Ministerstvo na požiadanie umožní prístup subjektom podľa odseku 4 k podkladom a k informáciám použitým ...

(6)

Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na aktualizované plány manažmentu povodí.

(7)

Návrh plánu manažmentu povodia, ktorý obsahuje program opatrení, schvaľuje ministerstvo. Schválené plány ...

§ 14 - Vodný plán Slovenska
(1)

Vodný plán Slovenska je dokument vodného plánovania na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných ...

(2)

Vypracovanie Vodného plánu Slovenska zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi ...

(3)

Vodný plán Slovenska schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"). Schválený Vodný plán ...

§ 15 - Program opatrení
(1)

Program opatrení vychádza z analýz, ktoré sa vykonávajú v rámci vodného plánovania podľa § 13 ods. 3 ...

(2)

Program opatrení musí obsahovať základné opatrenia a tam, kde je to potrebné, aj doplnkové opatrenia. ...

(3)

Výkon základných opatrení podľa odseku 2 nesmie viesť priamo alebo nepriamo k zvýšeniu znečistenia povrchových ...

(4)

Opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov prijaté v programe opatrení sa musia realizovať do ...

(5)

Programy opatrení sa musia preveriť a podľa potreby aktualizovať do 22. decembra 2015 a následne každých ...

(6)

Orgán štátnej vodnej správy môže z opatrení na zabránenie alebo na obmedzenie vstupu znečisťujúcich ...

(7)

Vstupy znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré možno vyňať podľa odseku 6, sú také vstupy, ktoré ...

a)
sú výsledkom spätnej injektáže vody využívanej na geotermálne účely do toho istého kolektora podzemnej ...
b)
sú výsledkom injektáže vody, ktorá obsahuje látky pochádzajúce z výkonu prieskumu a ťažby ropných látok ...
c)
sú výsledkom spätnej injektáže podzemnej vody čerpanej z baní a z lomov alebo súvislosti s výstavbou ...
d)
sú spôsobené injektážou zemného plynu alebo skvapalneného propán-butánu na účely skladovania v geologických ...
e)
sú spôsobené konštrukčnými, inžinierskymi a stavebnými prácami alebo inými činnosťami, pri ktorých dochádza ...
f)
sú potrebné na vedecké účely na charakterizovanie, ochranu alebo zlepšenie stavu vodných útvarov v množstvách, ...
g)
nepredstavujú z hľadiska množstva a obsahu akékoľvek súčasné alebo budúce nebezpečenstvo zhoršenia kvality ...
h)
sú následkami havárií alebo výnimočných okolností prírodného pôvodu, ktoré sa odôvodnene nedali predvídať, ...
i)
sú výsledkom umelého zvyšovania ich množstva, spôsobeného dopĺňaním alebo nadlepšovaním útvarov podzemných ...
j)
sa považujú za také, ktorým sa z technického hľadiska nedá zabrániť alebo sa nedajú obmedziť bez použitia ...
1.
opatrení, ktoré by zvýšili riziká pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, alebo
2.
neprimerane nákladných opatrení na odstránenie množstva znečisťujúcich látok z kontaminovanej pôdy alebo ...
k)
sú výsledkom zásahov do povrchových vôd, ktorých cieľom je aj zmierniť účinky povodní a sucha a na účely ...
(8)

Orgány štátnej správy sú povinné pri spracúvaní základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja22) ...

§ 16 - Osobitosti určovania environmentálnych cieľov
(1)

Environmentálne ciele určené na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd a dobrého stavu podzemných ...

(2)

Lehotu podľa odseku 1 možno predĺžiť, ak

a)
zlepšenie stavu vodných útvarov možno dosiahnuť technickými opatreniami iba v etapách, ktoré presiahnu ...
b)
opatrenia na zlepšenie stavu vodných útvarov podľa časového harmonogramu si vyžadujú neprimerané náklady ...
c)
prírodné podmienky neumožňujú zlepšenie stavu vodných útvarov v tejto lehote.
(3)

Lehotu podľa odseku 1 možno predĺžiť najviac na obdobie ustanovené na vykonanie dvoch prehodnotení plánov ...

(4)

Menej prísne environmentálne ciele, ktoré sa preverujú každých šesť rokov, možno určiť pre útvary povrchových ...

a)
environmentálne potreby a sociálno-hospodárske potreby zabezpečované takouto ľudskou činnosťou nemožno ...
b)
sa zaručí, že
1.
povrchová voda dosiahne najlepší možný ekologický stav a chemický stav s ohľadom na dopady, ktorým sa ...
2.
zmeny dobrého stavu podzemnej vody vzhľadom na dopady, ktorým sa nebolo možné vyhnúť kvôli danej ľudskej ...
c)
nedôjde k ďalšiemu zhoršeniu stavu ovplyvneného vodného útvaru.
(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na environmentálne ciele, ktoré majú zabrániť zhoršovaniu stavu útvarov ...

(6)

Za nesplnenie environmentálnych cieľov sa nepovažuje

a)
dočasné zhoršenie stavu vodných útvarov v dôsledku výnimočných okolností prírodného pôvodu alebo iných ...
1.
uskutočnia sa primerané opatrenia, ktorými sa zabráni ďalšiemu zhoršovaniu stavu útvaru povrchovej vody ...
2.
plán manažmentu povodia obsahuje podmienky a popis ukazovateľov, za ktorých možno okolnosti označiť ...
3.
program opatrení obsahuje opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť pri výnimočných okolnostiach; tieto ...
4.
každoročne sa preskúmajú účinky výnimočných okolností a s prihliadnutím na environmentálne ciele sa ...
5.
súhrn účinkov výnimočných okolností a opatrení podľa prvého až štvrtého bodu sa uvedie v nasledujúcom ...
b)
ak neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického ...
1.
uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru povrchovej ...
2.
dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej vody alebo útvarov podzemnej vody sú menovito uvedené a ...
3.
dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo prínosy z dosiahnutia ...
4.
očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodov technickej realizovateľnosti ...
(7)

Ak sa monitorovaním stavu povrchových vôd a podzemných vôd zistí, že environmentálne ciele určené pre ...

a)
preskúmať príčiny, ktoré bránia plneniu environmentálnych cieľov,
b)
posúdiť vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,
c)
prehodnotiť a aktualizovať programy monitorovania vôd,
d)
určiť doplňujúce opatrenia potrebné na dosiahnutie environmentálnych cieľov, a ak je to potrebné, zaviesť ...
e)
sprísniť environmentálne normy kvality.
(8)

Uplatnenie postupov podľa odsekov 3 až 7 treba odôvodniť v plánoch manažmentu povodí.

(9)

Postupy podľa odsekov 1 až 8 a postupy pri určovaní výrazne zmenených vodných útvarov nesmú natrvalo ...

(10)

K neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického ...

§ 16a - Postup pri uplatňovaní výnimky
(1)

Ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ...

(2)

K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska žiadateľ priloží projektovú dokumentáciu činnosti.

(3)

Orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného ...

(4)

Orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ...

(5)

Orgán štátnej vodnej správy zverejní záväzné stanovisko na svojom webovom sídle a súčasne na webovom ...

(6)

Žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska ...

(7)

K žiadosti o povolenie výnimky žiadateľ priloží projektovú dokumentáciu činnosti a správu o splnení ...

(8)

Verejnosť môže orgánu štátnej vodnej správy doručiť písomné stanovisko k správe v lehote do 15 dní od ...

(9)

Doručením písomného stanoviska sa verejnosť stáva účastníkom konania o povolení výnimky. Účastníkom ...

(10)

Orgán štátnej vodnej správy povolí výnimku, ak sú v súvislosti s činnosťou žiadateľa splnené podmienky ...

(11)

Rozhodnutie o povolení výnimky trvalo zverejní orgán štátnej vodnej správy na svojom webovom sídle a ...

(12)

Orgán povoľujúci činnosť nesmie takúto činnosť povoliť bez povolenia výnimky orgánom štátnej vodnej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NAKLADANIE S VODAMI

§ 17 - Základné povinnosti pri nakladaní s vodami
(1)

Nakladanie s vodami je

a)
odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne účely jej použitia,
b)
odvádzanie a vypúšťanie povrchových vôd a podzemných vôd,
c)
vzdúvanie, zadržiavanie, akumulácia, znižovanie hladiny povrchových vôd a podzemných vôd,
d)
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,
e)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
f)
používanie povrchových vôd a podzemných vôd na plavbu alebo plavenie dreva, na rekreáciu a vodné športy, ...
g)
vykonávanie iných činnosti, ktoré využívajú vlastnosti povrchových vôd a podzemných vôd,
h)
činnosť ovplyvňujúca vodné pomery,
i)
využívanie energetického potenciálu podzemných vôd,
j)
používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave piesku, štrku alebo iných nevyhradených ...
k)
iná činnosť, ktorá má významný vplyv na stav vody.
(2)

Ten, kto nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ...

(3)

Ten, kto nakladá s vodami na výrobné účely, je povinný vykonávať úpravy v technológii výroby a prijímať ...

(4)

Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne ...

(5)

Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich ...

§ 17a - Preprava vody na osobnú spotrebu a preprava vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových ...
(1)

Využívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na územní Slovenskej republiky na prepravu ...

(2)

Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice ...

(3)

Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice ...

(4)

Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice ...

a)
výber vodného útvaru na odber vody musí byť uskutočnený s ohľadom na jeho stav, ktorý sa nesmie odberom ...
b)
musí byť zachované prednostné určenie vodného útvaru na odber vody na pitné účely pre obyvateľov Slovenskej ...
c)
odberom vody z vodného útvaru nesmie byť ohrozené zabezpečenie súčasnej potreby a výhľadovej potreby ...
(5)

Poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch podľa odseku 4 sa obmedzuje na čas nevyhnutný ...

§ 18 - Všeobecné užívanie vôd
(1)

Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať ...

(2)

Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody ...

(3)

Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda ...

(4)

Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná nádoba. Jednoduchým vodným zariadením ...

(5)

Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, ...

(6)

Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ...

§ 19 - Používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva
(1)

Používať vody na plavbu a na plavenie dreva a odoberať ich v potrebnom množstve na prevádzku plavidiel ...

(2)

Na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochrannom pásme I. stupňa a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na plavidlá

a)
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky, hasičských ...
b)
použité v spojitosti s údržbou vodných tokov, výstavbou, opravami a s údržbou vodných stavieb a iných ...
c)
použité na meranie vo vodných tokoch,
d)
použité na potrebné zabezpečenie zdravotnej služby a záchrannej služby, ako aj pri príprave a výkone ...
e)
osôb, ktoré majú povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. e),
f)
užívateľa, ktorý zabezpečuje hospodárenie v rybárskych revíroch.25b)
(4)

Pri používaní vody na plavbu a na plavenie dreva sa nesmie ohrozovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť ...

(5)

Prevádzkovateľ plavidla môže vypúšťať splaškové odpadové vody, len ak je plavidlo vybavené potrebným ...

(6)

Ak pri prevádzke plavidla vznikajú splaškové odpadové vody alebo iné druhy odpadových vôd, ktoré nemožno ...

(7)

Zakazuje sa zásobovanie plavidiel pohonnými látkami alebo prevádzkovými hmotami mimo prístavu, ak ich ...

(8)

Ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana kvality vôd a vodných ekosystémov, ochrana ...

(9)

Pôsobnosť orgánu štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu podľa osobitného predpisu27) nie je tým dotknutá. ...

(10)

V pásme 100 m od okraja klietkových chovov rýb a obdobných chovov rýb vrátane ich kotviacich prvkov ...

§ 20 - Používanie banských vôd
(1)

Na používanie banských vôd pre vlastnú potrebu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa v banskej ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nepotrebuje pri svojej banskej činnosti ...

(3)

Do banských vôd možno vypúšťať iné vody,29) ktoré vznikli použitím banských vôd a ktoré obsahujú nerozpustné ...

(4)

Orgán štátnej vodnej správy určí spôsob a podmienky na vypúšťanie banských vôd30a) do povrchových vôd; ...

(5)

Podzemné vody odkryté činnosťou vykonávanou banským spôsobom nie sú banskými vodami.

§ 21 - Povolenie na osobitné užívanie vôd
(1)

Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak nejde o používanie vôd podľa § 18 až 20

a)
pri povrchových vodách na
1.
ich odber,
2.
ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,
3.
využívanie ich hydroenergetického potenciálu,
b)
pri podzemných vodách na
1.
ich odber,
2.
ich akumuláciu,
3.
ich čerpanie na účel znižovania ich hladiny,
4.
umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou,
c)
na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných ...
d)
na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
e)
na využívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej hydiny, ...
f)
na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia ...
g)
na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom ...
h)
na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami,
i)
na používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave piesku, štrku alebo iných ...
j)
na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd.
(2)

Povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné ...

a)
na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd určí ich množstvo, prípadne časový interval odberu, a ...
b)
na odber povrchových vôd a podzemných vôd v množstve uvedenom v § 6 ods. 5 určí povinnosť merať odoberané ...
c)
na odber povrchových vôd určených na zásobovanie pitnou vodou určí povinnosť pravidelne monitorovať ...
d)
na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd určí miesto a spôsob ich vypúšťania, ...
(3)

Povolenie na osobitné užívanie vôd nie je potrebné na

a)
odbery povrchových vôd a podzemných vôd pri zisťovaní a hodnotení stavu týchto vôd,
b)
vypúšťanie vyčistených splaškových odpadových vôd z plavidiel,
c)
jednorazový odber povrchových vôd alebo podzemných vôd počas vykonávania záchranných prác pri požiari ...
d)
cvičenie hasičských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky; takéto užívanie vôd ...
e)
zásah hasičských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky a na zásah ozbrojených ...
(4)

Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na

a)
odber povrchových vôd alebo podzemných vôd najviac na desať rokov,
b)
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd najviac na desať ...
c)
vypúšťanie odpadových vôd s obsahom prioritných nebezpečných látok do povrchových vôd najviac na šesť ...
d)
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do podzemných vôd najviac na šesť ...
e)
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich ...
f)
vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd najviac na desať rokov,
g)
akumuláciu podzemných vôd najviac na desať rokov,
h)
využívanie hydroenergetického potenciálu povrchových vôd najviac na desať rokov.
(5)

Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo ...

(6)

Povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd a na využívanie hydroenergetického potenciálu ...

(7)

Orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu

a)
vôd z vodného toku prietokom vody v celom vodnom toku, ktorý ešte umožňuje všeobecné užívanie povrchových ...
b)
podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov ...
c)
povrchovej vody a podzemnej vody stanoviskom správcu vodného toku a stanoviskom správcu vodohospodársky ...
(8)

Pri povoľovaní odberu podzemnej vody z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností a ...

(9)

Pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 8 z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými ...

§ 22 - Prechod práv a povinností vyplývajúcich z povolenia na osobitné užívanie vôd a užívanie vôd treťou osobou ...
(1)

Ak orgán štátnej vodnej správy neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy ...

(3)

Ak výdatnosť využívaného zdroja podzemných vôd prevyšuje potrebu užívateľa, orgán štátnej vodnej správy ...

§ 23 - Povolenie na niektoré činnosti
(1)

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy je potrebné na

a)
vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov (ďalej len „koryto“), na ...
b)
ťažbu piesku, štrku, bahna (ďalej len „riečny materiál“) s výnimkou liečivého bahna z pozemkov tvoriacich ...
c)
zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, močiarov a odkrytých podzemných vôd,
d)
odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov.
(2)

Povolenie podľa odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné, ak tieto činnosti zabezpečuje správca vodného ...

(3)

Ten, kto vykonáva ťažbu povolenú podľa odseku 1 písm. b), je povinný po jej skončení zamerať a zakresliť ...

§ 24 - Zmena alebo zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd
(1)

Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť ...

a)
pri výkone povolenia na osobitné užívanie vôd dôjde k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností ...
b)
oprávnený nevyužíva vydané povolenie na osobitné užívanie vôd bez vážneho dôvodu dlhšie ako dva roky, ...
c)
rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd dlhodobo presahuje skutočnú potrebu oprávneného,
d)
si to vyžaduje plnenie plánu manažmentu povodí, programu opatrení a plnenie opatrení na dosiahnutie ...
e)
v dôsledku ním vydaného povolenia dôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 5.
(2)

Orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde ...

a)
kvalitatívnych cieľov alebo limitných hodnôt znečistenia,
b)
podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd.
(3)

Na konanie o zmene alebo zrušení povolenia na osobitné užívanie vôd sa vzťahujú ustanovenia § 21 a 22 ...

§ 25 - Zánik povolenia na osobitné užívanie vôd Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká
a)

uplynutím času, na ktorý bolo vydané,

b)

zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ktorej bolo povolenie ...

c)

zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného roka ...

§ 26 - Povolenie na vodné stavby
(1)

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby , jej zmenu, zmenu ...

(2)

V povolení na vodné stavby orgán štátnej vodnej správy určí záväzné podmienky32) na uskutočnenie stavby ...

(3)

Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu33) ...

(4)

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne ...

(5)

Pri povoľovaní, výstavbe a prevádzke vodných stavieb je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť ich vplyv ...

a)
jej použiteľnosťou na viac účelov s využívaním viacerých prirodzených vlastností vody pre viacerých ...
b)
uzavretím dohody viacerých vlastníkov o uskutočnení spoločnej vodnej stavby a o uzavretí dohody o jej ...
(6)

Na povoľovanie odkalísk, ktoré slúžia ako úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, sa vzťahuje osobitný ...

(7)

Ak nemožno zriadiť vodné stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vodné stavby na ochranu ...

(8)

Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie ...

(9)

Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa odsekov 7 a 8 patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného ...

(10)

Ak zanikne alebo sa zruší povolenie na osobitné užívanie vôd, orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť ...

§ 27 - Súhlas
(1)

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení ...

a)
stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských ...
b)
ropovody a iné líniové produktovody na prepravu znečisťujúcich látok, diaľnice, cesty a miestne komunikácie, ...
c)
sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v zemských ...
d)
stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 400 ks dojníc, ...
e)
umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých podzemných vodách a na ich brehu, ...
f)
leteckú aplikáciu hnojív,37aa) prípravkov na ochranu rastlín37ab) a biocídnych výrobkov v chránených ...
g)
vrty na využívanie energetického potenciálu podzemných vôd, ktorými sa neodoberá alebo nečerpá podzemná ...
(2)

Orgán štátnej vodnej správy môže určiť podmienky a čas platnosti súhlasu.

(3)

Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní súhlasu na stavby a zariadenia podľa odseku 1 písm. c) vychádza ...

(4)

Súhlas podľa odseku 1 nie je potrebný na dočasné stavby, zariadenia alebo činnosti, ktoré sú potrebné ...

(5)

Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ...

§ 28 - Vyjadrenie
(1)

Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán ...

(2)

Vyjadrenie je potrebné aj na

a)
pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese alebo v objeme výroby, ak majú vplyv na nakladanie ...
b)
neinvestičné úpravy vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu ...
c)
zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, ...
d)
ťažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny podzemných vôd alebo ...
e)
určenie prieskumného územia, zväčšenie prieskumného územia alebo predĺženie doby platnosti prieskumného ...
f)
určenie, zmenu, zrušenie dobývacieho priestoru 37c) alebo chráneného ložiskového územia,37d)
g)
povolenie, zmenu, ukončenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,37e)
h)
geologické práce38) a zemné práce vykonávané na inundačných územiach a v ochranných pásmach vodárenských ...
i)
schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho plánu39) v chránených ...
j)
účely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie.39a)
(3)

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej ...

§ 29 - Evidencia o vodách
(1)

Evidencia o vodách je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických osôb a ...

(2)

Evidencia o vodách sa člení na evidenciu

a)
vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd,
b)
množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou,
c)
práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
d)
chránených území a ostatných území chránených podľa tohto zákona.
(3)

Orgány štátnej vodnej správy vedú evidenciu nimi vydaných povolení, súhlasov a iných rozhodnutí a poverená ...

(4)

Zápisy v evidencii o vodách majú evidenčný charakter a osvedčujú zapísané údaje až do času, kým sa nepreukáže ...

(5)

Evidencia o vodách je prístupná verejnosti. Každý má právo robiť si z nej výpisy u poverenej osoby a ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA VODNÝCH POMEROV A VODÁRENSKÝCH ZDROJOV

§ 30 - Všeobecné povinnosti
(1)

Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, ...

(2)

Vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať ...

(3)

Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť vlastníkom, správcom alebo nájomcom poľnohospodárskych pozemkov ...

§ 31 - Chránená vodohospodárska oblasť

Chránenú vodohospodársku oblasť upravuje osobitný zákon.40)

§ 32 - Ochranné pásma vodárenských zdrojov
(1)

Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, ...

(2)

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu ...

(3)

Ak podmienky na území ochranného pásma I. stupňa zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, ...

(4)

Návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja je povinný podať ten, kto má povolenie na odber ...

(5)

Rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja sa určia ich hranice a spôsob ochrany, najmä ...

(6)

Za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov patrí vlastníkovi ...

(7)

Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja je povinný uhradiť ten, kto odoberá ...

(8)

V sporoch o úhradu majetkovej ujmy a o znášaní nákladov spojených s technickými úpravami rozhoduje súd. ...

(9)

Orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja zmeniť alebo ...

(10)

Vlastník poľnohospodárskych a lesných pozemkov nie je oprávnený pohľadávky voči povinným subjektom uvedeným ...

§ 32a - Referenčná lokalita
(1)

Referenčná lokalita vyjadruje stav, aký by existoval vo vodnom toku bez vplyvu ľudskej činnosti alebo ...

(2)

Kritériami, podľa ktorých sa určuje referenčná lokalita, sú

a)
stav koryta brehov a pobrežnej zóny,
b)
hydrologický režim,
c)
využívanie územia,
d)
kvalita vôd daná fyzikálno-chemickými ukazovateľmi,
e)
prítomnosť introdukovaných druhov alebo intenzívny chov rýb.
(3)

Povodím referenčnej lokality je časť územia čiastkového povodia, z ktorého celý povrchový odtok vteká ...

(4)

V referenčnej lokalite je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by narušila jestvujúci stav. V ...

(5)

Referenčná lokalita sa označuje tabuľou, ktorá sa umiestňuje na viditeľnom mieste na jednom z brehov ...

(6)

Zámer vyhlásiť referenčnú lokalitu je ministerstvo povinné písomne oznámiť vlastníkovi, správcovi a ...

(7)

Ak do 90 dní od oznámenia zámeru podľa odseku 6 nedôjde k uzavretiu dohody o určení výšky a spôsobe ...

§ 33 - Citlivé oblasti
(1)

Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd,

a)
v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín podľa § 2 písm. ag) k nežiaducemu ...
b)
ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje,
c)
ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.
(2)

Kritériá na identifikáciu citlivých oblastí sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Ministerstvo pravidelne prehodnocuje vymedzené citlivé oblasti v časových úsekoch nie dlhších ako štyri ...

§ 34 - Zraniteľné oblasti
(1)

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových ...

(2)

Kritériá na identifikáciu vôd v zraniteľných oblastiach sú uvedené v prílohe č. 4.

(3)

Ministerstvo pravidelne prehodnocuje vymedzené zraniteľné oblasti v časových úsekoch nie dlhších ako ...

§ 35 - Ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
(1)

Ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa zabezpečuje na poľnohospodársky ...

(2)

Zabezpečenie všeobecne prijateľnej úrovne ochrany vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych ...

(3)

V zraniteľných oblastiach sa zabezpečuje zvýšená ochrana vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním uplatňovaním ...

(4)

Ministerstvo pôdohospodárstva vydá a pravidelne prehodnocuje Program poľnohospodárskej činnosti v časových ...

§ 36 - Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd
(1)

Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ...

(2)

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia ...

(3)

Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných ...

(4)

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno ...

(5)

Aglomeráciou je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené ...

(6)

V aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, ...

(7)

Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd ...

(8)

Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgán štátnej vodnej ...

a)
zabezpečenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodných ekosystémov, ochranu rybárstva ...
b)
znižovania znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a možnosti opätovného používania odpadových ...
(9)

Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd povolených orgánom štátnej ...

(10)

Limitné hodnoty znečistenia pri priamom vypúšťaní do vôd bez predchádzajúceho čistenia v čistiarni odpadových ...

(11)

Prípustné hodnoty znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd nemožno zabezpečiť ich riedením s inými ...

(12)

Ak sa vykonajú všetky opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových ...

a)
skúšobnej prevádzky čistiarne odpadových vôd,
b)
opráv a stavebných úprav čistiarne odpadových vôd, stokovej siete alebo jej objektov najviac na šesť ...
c)
porúch technických zariadení a iných prevádzkových porúch objektov čistiarne odpadových vôd.
(13)

Odpadové vody z odľahčovacích objektov možno vypúšťať do povrchových vôd v rámci povoleného vypúšťania ...

(14)

Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení určených na liečbu prenosných chorôb, manipuláciu alebo spracovanie ...

(15)

Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané. S čistiarenským ...

(16)

Ustanovenie odseku 8 sa primerane vzťahuje aj na osobitné užívanie vôd povoľované podľa § 21 ods. 1 ...

(17)

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd možno povoliť len vtedy, ak sú vybudované zariadenia ...

(18)

Malá čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov predstavuje súbor objektov a zariadení ...

(19)

Podrobnosti o kategóriách malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, minimálnej ...

§ 37 - Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd
(1)

Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných ...

a)
preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
b)
zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti, ...
c)
preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
(2)

Predchádzajúce zisťovanie zabezpečí žiadateľ o vydanie povolenia na svoj náklad.

(3)

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd ...

(4)

Odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich látok, ktoré nie sú nebezpečné podľa prílohy ...

(5)

Na vydanie povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do podzemných vôd z osamotených obydlí, ...

(6)

Vypúšťanie odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení uvedených v § 36 ods. 14 a z iných infekčných ...

(7)

Na základe priaznivých výsledkov predchádzajúceho zisťovania môže orgán štátnej vodnej správy povoliť ...

(8)

Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd platia primerane ustanovenia § 36 ods. ...

(9)

Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd primerane platí postup podľa § 36 ods. 13; ...

(10)

Orgán štátnej vodnej správy je pri vydávaní povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd ...

a)
normami kvality podzemných vôd,
b)
prahovými hodnotami,
c)
výsledkami hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd,
d)
výsledkami hodnotenia trendov obsahu znečisťujúcich látok alebo skupiny znečisťujúcich látok v podzemných ...
§ 38 - Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie
(1)

Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných ...

(2)

Orgán štátnej vodnej správy povolí vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom ...

a)
nepoškodí stoková sieť a čistiareň odpadových vôd a neohrozí sa zdravie zamestnancov pri ich prevádzkovaní, ...
b)
neohrozí prevádzka čistiarne odpadových vôd, spracovanie kalu a jeho ďalšie využitie,
c)
neprekročia prípustné hodnoty znečistenia určené pre vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie ...
(3)

Na povoľovanie vypúšťania priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom prioritných látok, ...

(4)

Povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných ...

(5)

Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných ...

(6)

Na zmenu, zrušenie alebo dočasné obmedzenie povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných ...

§ 39 - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
(1)

Za zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa na účely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná ...

(2)

Ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy,49) ktoré ustanovujú, ...

a)
umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych ...
b)
používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi ...
c)
zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými ...
d)
pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu ...
e)
vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, ...
f)
ďalšie opatrenia potrebné podľa charakteru znečisťujúcej látky a spôsobu zaobchádzania s ňou.
(3)

Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, ktoré patria medzi ...

a)
vyhodnotiť rozsah znečistenia,
b)
pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách, ...
c)
vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich ...
d)
vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok podzemných vôd ...
(4)

Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi ...

a)
zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok ...
b)
vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich ...
(5)

Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo zaobchádza ...

(6)

Ak je zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality ...

(7)

Kontrolu a skúšky tesnosti podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom ...

(8)

S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.

(9)

Ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ...

(10)

Ak nedôjde k trvalému zhoršeniu kvality vôd, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť použitie znečisťujúcich ...

a)
na úpravu a udržiavanie vodného toku,
b)
na kŕmenie vodnej hydiny, rýb a iných vodných živočíchov,
c)
na dezinfekciu vody používanej na rekreačné kúpanie,
d)
na odstránenie nežiaducej vegetácie alebo škodlivých živočíchov vo vode,
e)
na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd,
f)
ako indikátorové látky pri
1.
meraní prietoku vody a zisťovaní smeru prúdenia vody,
2.
hydrodynamických skúškach podzemných vôd.
(11)

Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na ...

§ 40 - Znižovanie znečisťovania vôd
(1)

Ten, kto vypúšťa odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich ...

(2)

Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné ...

§ 41 - Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd
(1)

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ďalej len "mimoriadne zhoršenie ...

(2)

Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa ...

(3)

Okresný úrad, obec, správca vodného toku a koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému odovzdajú ...

(4)

Za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd sa považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v čase, keď mimoriadne ...

(5)

Pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd je povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho ...

(6)

Bezprostrednými opatreniami na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd sú:

a)
neodkladné hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd inšpekcii a správcovi vodného toku alebo okresnému úradu, ...
b)
čo najrýchlejšie odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd,
c)
neodkladné vykonanie opatrení na zamedzenie ďalšieho znečisťovania a šírenia znečistenia a opatrenia ...
(7)

Opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd sú:

a)
likvidácia uniknutých znečisťujúcich látok,
b)
sledovanie kvality ohrozenej podzemnej vody, ak je nebezpečenstvo prieniku znečisťujúcich látok do zeme, ...
c)
uvedenie zasiahnutého miesta, ak je to možné, do pôvodného stavu.
(8)

Pri vykonávaní opatrení podľa odsekov 5 až 7 sa pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd riadi havarijným ...

(9)

Ak sa opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd alebo opatrenia na odstránenie jeho škodlivých ...

(10)

Inšpekcia zisťuje príčiny vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd, riadi práce pri jeho riešení a vydáva príkazy ...

(11)

Ten, kto sa zúčastní zisťovania alebo zneškodňovania mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný poskytnúť ...

§ 42 - Opatrenia na nápravu
(1)

Ten, kto spôsobí poškodenie53) povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo prostredia s nimi súvisiaceho ...

(2)

Orgán štátnej vodnej správy môže pôvodcovi poškodenia uložiť vykonať opatrenia smerujúce k splneniu ...

(3)

Ak pôvodca poškodenia nie je známy alebo nemá vlastné sily a prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu ...

(4)

Náklady na vykonanie opatrení podľa odseku 3 sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pôvodca ...

(5)

Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnuteľnostiach inej osoby, ako je pôvodca poškodenia, ich ...

ŠIESTA ČASŤ

VODNÉ TOKY

§ 43 - Vodné toky
(1)

Vodným tokom je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom ...

(2)

Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom ...

(3)

Prirodzeným korytom je pozdĺžne ohraničený zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením tečúcej vody a ďalších ...

(4)

Umelým korytom je koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená, najmä ...

(5)

Brehovou čiarou prirodzeného koryta je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda ...

(6)

Riečny materiál v koryte je súčasťou vodného toku.

(7)

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, ...

§ 44 - Členenie vodných tokov
(1)

Vodné toky sa z hľadiska ich významu členia na

a)
vodohospodársky významné vodné toky,
b)
drobné vodné toky.
(2)

Vodné toky sa z hľadiska ich využitia členia na

a)
vodárenské toky,
b)
ostatné vodné toky.
(3)

Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov vydáva ministerstvo, ktoré ...

§ 45 - Zmeny koryta
(1)

Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení prirodzené koryto neupraveného vodného toku, ...

(2)

Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení koryto upraveného vodného toku alebo umelé koryto, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj vtedy, ak pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom ...

§ 47 - Ochrana vodných tokov a ich korýt
(1)

Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať ...

(2)

Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané v súlade s týmto zákonom.

(3)

Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom ...

a)
dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
b)
zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c)
odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

SIEDMA ČASŤ

SPRÁVA VODNÝCH TOKOV

§ 48 - Správa vodných tokov
(1)

Správa vodných tokov je všestranne zameraná starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodných ...

(2)

Správu vodných tokov vykonávajú:

a)
správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva,
b)
správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú správca vodohospodársky významných vodných tokov a štátne ...
(3)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov je povinný

a)
prevziať správu a zabezpečiť údržbu zriaďovaných a budovaných súčastí vodnej cesty a ďalšieho majetku ...
b)
poskytovať súčinnosť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri tvorbe podkladov na spracovanie ...
(4)

Správa vodných tokov zahŕňa tieto činnosti:

a)
sledovať stav vodných tokov a pobrežných pozemkov z hľadiska zabezpečenia funkcií vodného toku,
b)
udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a hĺbku vody, ...
c)
udržiavať alebo odstraňovať brehové porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch tak, aby sa nestali ...
d)
spevňovať brehy vodných tokov, zabezpečovať ich neupravené úseky brehovými porastmi,
e)
udržiavať a čistiť koryto a odstraňovať naplaveniny, ľadové a iné prekážky a dočasné ostrovy z vodného ...
f)
zabezpečovať potrebnú úpravu vodných tokov,
g)
prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave vodné stavby zabezpečujúce funkcie vodného toku alebo slúžiace ...
h)
poskytnúť odber povrchových vôd z vodných tokov na závlahy a na ich iné užívanie,
i)
vytvárať podmienky na zabezpečenie všeobecného používania vôd a ostatných funkcií vodného toku,
j)
sledovať odber vôd a vypúšťanie odpadových vôd, ako aj iné nakladanie s vodami vo vodnom toku,
k)
sledovať vody vo vodnom toku z hľadiska možných príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd,
l)
poskytovať technické a iné podklady, odborné stanoviská potrebné na rozhodovanie a na inú správnu činnosť ...
m)
oznamovať orgánu štátnej vodnej správy závažné nedostatky, ktoré zistí vo vodnom toku a v inundačnom ...
n)
zabezpečovať ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu57) a odvádzanie alebo prečerpávanie vnútorných ...
o)
umiestňovať a udržiavať zariadenia na zisťovanie údajov vo vodnom toku,
p)
zabezpečovať úlohy prevádzkovateľa vodnej cesty a vytyčovať plavebnú dráhu58) za náhradu,
q)
viesť evidenciu pozemkov, ktoré tvoria koryto a inundačné územie, ak sú vo vlastníctve štátu a v správe ...
r)
oznamovať údaje potrebné pre vodnú bilanciu,
s)
evidovať rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej vodnej správy, ktoré sa týkajú vodných tokov, a sledovať ...
t)
vydávať súhlas na státie plávajúceho zariadenia58a) na vodnom toku alebo inej vodnej ploche, ktorého ...
u)
vydávať súhlas na zriadenie požičovne plavidiel,
v)
vydávať súhlas na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska.
(5)

Ak ide o vodohospodársky významný vodný tok, jeho správu okrem činností uvedených v odseku 3 tvoria ...

a)
vypracovať plán údržby vodného toku a jeho prítokov,
b)
spolupracovať pri prieskumných, bilančných, koncepčných a kontrolných činnostiach pri zostavovaní plánov ...
c)
navrhovať orgánu štátnej vodnej správy určenie ochranných pásiem vodárenských nádrží a sledovať dodržiavanie ...
d)
vypracovať a aktualizovať súhrnný manipulačný poriadok vodných stavieb za celý hlavný vodný tok a jeho ...
e)
evidovať rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej vodnej správy týkajúce sa vodných tokov čiastkového ...
f)
vytvárať podmienky na odber povrchových vôd na použitie pre pitné účely.
(6)

Pri správe vodného toku treba prihliadať na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd v príbrežnej zóne, ...

§ 49 - Oprávnenia pri správe vodných tokov
(1)

Správca vodného toku je oprávnený

a)
pri výkone správy vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné ...
b)
v záujme starostlivosti o koryto odstraňovať alebo novo vysádzať stromy a kry na pobrežných pozemkoch,59a) ...
c)
v rozsahu riadnej správy vodného toku ťažiť z koryta riečny materiál, prípadne túto ťažbu umožňovať ...
d)
v rámci súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb vydávať pokyny na manipuláciu s vodnými stavbami. ...
(2)

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať ...

(3)

Ak je to nevyhnutné, môže orgán štátnej vodnej správy určiť na užívanie väčšiu šírku pobrežného pozemku, ...

(4)

Ak správca vodného toku pri výkone oprávnenia podľa odseku 2 spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť podľa ...

(5)

Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou60) a škody vzniknuté užívaním ...

(6)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), odsekov 2 až 5 pri správe vodného toku primerane môžu vykonávať ...

§ 50 - Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov
(1)

Vlastník pobrežného pozemku je povinný

a)
umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,
b)
dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť ...
c)
umožniť za náhradu umiestnenie a prevádzku ciach, vodočtov, vodomerov a iných meracích zariadení na ...
(2)

Výšku náhrady podľa odseku 1 písm. c) navrhne ten, kto uvedené zariadenie osádza. Ak vlastník pobrežného ...

(3)

Orgán štátnej vodnej správy môže vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady zakázať vytínať stromy a ...

(4)

Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, ...

(5)

V prípade pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku rozhoduje orgán štátnej vodnej správy.

§ 51 - Prevod správy drobného vodného toku
(1)

Na základe rozhodnutia ministerstva možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť ...

(2)

Rozhodnutím podľa odseku 1 možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť na ...

(3)

Správca vodného toku môže drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek prenechať do nájmu alebo do výpožičky61) ...

a)
obci, v ktorej sa nachádza,
b)
koncesionárovi počas koncesnej doby k vodnej stavbe,
c)
právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, s ktorej činnosťou drobný vodný tok súvisí.

ÔSMA ČASŤ

VODNÉ STAVBY

§ 52 - Vodné stavby
(1)

Vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo ...

a)
stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených,
b)
stavby na ochranu pred povodňami,
c)
priehrady, vodné nádrže, rybovody, rybníky, rybochovné zariadenia, hate, hrádze, vodné elektrárne, stavby ...
d)
studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely ...
e)
stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na ...
f)
hydromelioračné stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou, ...
g)
stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch,
h)
stavby umožňujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy,
i)
odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom,
j)
vodovodné prípojky, ak
1.
slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,
2.
slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,
3.
sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,
4.
sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu,
k)
kanalizačné prípojky do verejnej kanalizácie, ak
1.
slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych stavieb,
2.
slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú ...
3.
slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce čistenie, ...
4.
sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm,
l)
stavby umožňujúce využívanie energetického potenciálu podzemných vôd.
(2)

V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne orgán štátnej vodnej správy.

§ 53 - Povinnosti vlastníka vodnej stavby
(1)

Vlastník vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c) a g) až i) je povinný

a)
udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý ...
b)
zabezpečovať odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad jej prevádzkou,
c)
udržiavať v riadnom stave dno a brehy vodného toku v mieste vzdutia a starať sa v ňom o nehatený odtok ...
d)
osadiť a udržiavať na vodnej stavbe vodnú značku, ciachy, vodočet, výstražné tabule alebo plavebné znaky, ...
e)
odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej,
f)
dodržiavať pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku, napríklad pri nepriaznivých účinkoch ...
g)
zabezpečovať ochranu rybárstva a obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov, to neplatí, ...
h)
vypracovať manipulačný poriadok vodnej stavby a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy, ...
i)
dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy a schválený manipulačný poriadok vodnej ...
(2)

Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za ...

§ 53a - Povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, a povinnosti a oprávnenia ...
(1)

Vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, je povinný ...

a)
strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na svojom pozemku,
b)
strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej ...
c)
pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu alebo ...
d)
ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hydromelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté závady ...

(2)

Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo osoby, s ktorými má vlastník, správca ...

(3)

Pri povoľovaní uskutočnenia, stavebnej úpravy alebo zmeny časti hydromelioračnej stavby mimo zastavaného ...

(4)

Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo kanála, ktorý je súčasťou hydromelioračnej ...

(5)

Na kanál, ktorý je súčasťou hydromelioračnej stavby, sa v primeranej miere vzťahujú ustanovenia § 43 ...

§ 54 - Oprávnenia vlastníka vodnej stavby k susedným pozemkom
(1)

Na účely uskutočnenia údržby a opráv na vodnej stavbe sú vlastníci pozemkov susediacich s vodnou stavbou ...

(2)

Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými ...

§ 55 - Ochrana vodných stavieb
(1)

Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzí, ...

(2)

V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej ...

(3)

Orgán štátnej vodnej správy môže tomu, kto poškodí vodnú stavbu alebo ohrozí jej prevádzku, uložiť povinnosť ...

§ 56 - Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
(1)

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie ...

(2)

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočnenia ...

(3)

Z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu sa vodné stavby rozdeľujú do I. až IV. kategórie ...

(4)

Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je objem takto vzdutej ...

(5)

Ministerstvo na základe odborného posudku štátnej organizácie, ktorá je poverená výkonom odborného technicko-bezpečnostného ...

(6)

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad je povinný zabezpečiť na svoj náklad vlastník, prípadne stavebník ...

(7)

Pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník povinný zabezpečiť ...

(8)

Pri zmene vodnej stavby alebo pri zmene jej využitia a pri vodných stavbách II. až IV. kategórie aj ...

(9)

Pri vykonávaní odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je vlastník vodnej stavby alebo stavebník ...

a)
určiť a ohlásiť orgánu štátnej vodnej správy odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný ...
b)
informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe orgán štátnej vodnej správy,
c)
informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe aj ministerstvom poverenú štátnu organizáciu, ktorá ...
d)
prizvať orgán štátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených ...
e)
zaslať dokumenty o výsledkoch odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa § 81 ods. 2 písm. h) ...
§ 56a - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať hlavný ...

(2)

Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou ...

(3)

Podmienky na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú

a)
vzdelanie,
b)
odborná prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví, ktorou je súhrn takých znalostí a skúseností získaných ...
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť,
e)
úspešné vykonanie odbornej skúšky.
(4)

Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu ...

a)
dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v bakalárskom študijnom programe ...
b)
dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v magisterskom alebo inžinierskom ...
(5)

Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu ...

a)
dokladom o nadobudnutí úplného stredného odborného vzdelania získaného absolvovaním vzdelávacích programov ...
b)
dokladom o nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania získaného absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného ...
c)
dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v bakalárskom študijnom programe ...
d)
dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v magisterskom alebo inžinierskom ...
(6)

Za doklad preukazujúci splnenie požiadavky vzdelania podľa odseku 3 písm. a) sa považuje aj doklad o ...

(7)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata ...

§ 56b - Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti

a)
písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, za trestný ...
c)
prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)

Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť, ak

a)
sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahuje nepravdivé alebo ...
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené ...
c)
sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas piatich rokov nezúčastnil aspoň jedenkrát školenia ...
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti päť rokov nevykonával odborný technicko-bezpečnostný dohľad. ...
(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho ...

§ 56c - Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len „evidencia osvedčení") ...

(2)

Evidencia osvedčení obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
špecifikáciu držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre
1.
štátnu organizáciu poverenú na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 ods. 5),
2.
vlastníka vodnej stavby,
c)
dátum vykonania skúšky.
(3)

Evidencia osvedčení je verejne prístupná.

§ 56d - Povinnosti odborne spôsobilej osoby

Odborne spôsobilá osoba pri výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je povinná

a)
overiť minimálne raz ročne správnosť realizovaných meraní a pozorovaní priamo na vodnej stavbe a na ...
b)
požiadať orgán štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného ...
c)
raz ročne poskytovať štátnej organizácii, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného ...
d)
poskytnúť odbornú súčinnosť pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru na požiadanie ...
e)
poskytnúť odbornú súčinnosť počas povodňovej aktivity,
f)
informovať štátnu organizáciu poverenú výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorá na ...
g)
zúčastniť sa aspoň jedenkrát počas piatich rokov školenia podľa § 56b ods. 2 písm. c); zohľadňuje a ...
§ 56e - Povinnosti štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu ...

Štátna organizácia, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad stavbami ...

a)
poskytnúť odbornú súčinnosť pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru na vodných ...
b)
poskytnúť odbornú súčinnosť počas povodňovej aktivity na vodných stavbách I. a II. kategórie,
c)
požiadať orgán štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného ...
§ 57 - Manipulačný poriadok vodnej stavby
(1)

Manipulačný poriadok vodnej stavby upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd ...

(2)

Vodné stavby, pri ktorých prevádzke sa ovplyvňuje prietok vody, hladina vody alebo kvalita vody a využíva ...

a)
vodné nádrže vrátane suchých nádrží (poldrov), do ktorých voda priteká z vodného toku alebo odteká do ...
b)
hate s výpustným zariadením,
c)
odkaliská vytvorené hrádzovým systémom,
d)
kanále a odberné zariadenia okrem odberných zariadení, ktoré sú súčasťou úpravní vôd, ktorými sa odvádza ...
e)
výpustné zariadenia okrem výpustných zariadení, ktoré sú súčasťou čistiarní odpadových vôd, ktorými ...
f)
čerpacie stanice vnútorných vôd a závlahových systémov,
g)
vodné elektrárne,
h)
plavebné kanále a preplavovacie zariadenia (plavebné komory).
(3)

Ak to vyžaduje vodohospodárska bilancia, ohrozenie množstva alebo kvality vody a ochrana ekosystému ...

(4)

Správca vodohospodársky významného vodného toku vypracúva na základe manipulačných poriadkov jednotlivých ...

DEVIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY

§ 58 - Základné ustanovenia

Orgány štátnej vodnej správy sú:

a)

ministerstvo,

b)

okresné úrady v sídle kraja,

c)

okresné úrady,

d)

inšpekcia,

e)

obce.

§ 59 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva

a)
vykonáva štátnu vodnú správu podľa tohto zákona a riadi jej výkon,
b)
zabezpečuje zisťovanie množstva, režimu a kvality povrchových vôd a podzemných vôd, hodnotenie stavu, ...
c)
zabezpečuje vypracovanie, schvaľovanie, aktualizáciu a plnenie programu monitorovania podľa § 13 ods. ...
d)
vypracúva program opatrení a časový rozvrh ich realizácie na účely zlepšenia kvality povrchových vôd ...
e)
vykonáva v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva identifikáciu vôd určených na kúpanie podľa § ...
f)
zabezpečuje vypracovanie programu protieróznych opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti čiastkových ...
g)
zabezpečuje vypracovanie plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska a ich koordináciu v rámci ...
h)
vypracúva koncepcie a rozvojové programy vo vodnom hospodárstve a ústredne riadi činnosti na úseku správy ...
i)
vydáva vyjadrenie k investičnej činnosti, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť nakladanie s vodami, ...
j)
pravidelne prehodnocuje rozsah vyhlásených citlivých oblastí a rozsah zraniteľných oblastí (§ 33 ods. ...
k)
poveruje právnickú osobu na určovanie zmiešavacej zóny,61d)
l)
zabezpečuje evidenciu vodných tokov a ich povodí (§ 44 ods. 3),
m)
rozhoduje o tom, či správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku možno previesť do správy ...
n)
ústredne zabezpečuje úlohy na úseku výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a zaraďuje alebo ...
o)
overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou, vydáva ...
p)
vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor (§ 67),
r)
vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,
s)
vypracúva každé dva roky situačné správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských ...
t)
určuje spôsob výpočtu prielomovej vlny61e) z vodnej stavby a poverenú osobu na jej výpočet,
u)
vykoná ekonomickú analýzu využívania vôd a vypracuje do roku 2010 návrh cenovej politiky a predloží ...
v)
vedie sumárnu evidenciu povolení podľa § 15 ods. 6,
w)
zabezpečuje spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania morskej stratégie s členskými štátmi Európskej ...
x)
poveruje právnickú osobu vypracovaním odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 až 5,
y)
rozhoduje v pochybnostiach o miestnej príslušnosti okresného úradu v sídle kraja na vydanie záväzného ...
(2)

Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, ...

a)
určenia úloh v rámci vodného plánovania podľa odseku 1, § 14 ods. 2 a 3, § 60 ods. 1 písm. a) prvého ...
b)
vypracovania analýz charakteristík čiastkových povodí, zhodnotenia vplyvov ľudských činností na stav ...
c)
vytvárania a zavádzania programov monitorovania stavu povrchových vôd, stavu podzemných vôd a chránených ...
d)
vodného plánovania a uplatňovania programov opatrení do troch mesiacov od ich zverejnenia alebo ich ...
e)
dosahovania pokroku pri realizácii plánovaných programov opatrení do troch rokov od ich zverejnenia ...
f)
spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní morskej stratégie s členskými štátmi Európskej únie, ktoré ...
g)
spolupráce a koordinácie pri určení prahových hodnôt podzemných vôd s členskými štátmi Európskej únie ...
h)
oznamovania
1.
doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení,
2.
súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných ...
3.
informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti ...
4.
výsledkov monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)
§ 60 - Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy

a)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy podľa tohto zákona, ak ide o
1.
medzinárodné vody alebo hraničné vody,
2.
vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo ...
3.
vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd,
4.
vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s ňou spojené osobitné užívanie ...
b)
udeľuje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú činnosť (§ 19 ...
c)
dáva súhlasy (§ 27) a vyjadrenia (§ 28) vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni, ...
d)
vedie evidenciu o vodách (§ 29),
e)
rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný tok a jeho ...
f)
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu a ...
g)
vymenúva a odvoláva členov vodnej stráže a usmerňuje ich činnosť (§ 69 ods.1),
h)
vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) k územným plánom regiónov,
i)
vydáva záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1,
j)
povoľuje výnimku podľa § 16a ods. 10,
k)
vyjadruje sa podľa § 28 písm. e) k prieskumným územiam.
(2)

V prípadoch, v ktorých je okresný úrad v sídle kraja príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje ...

(3)

Vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu vodnú správu po prerokovaní ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja si môže vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach rozhodovania podľa ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja môže vyhláškou

a)
vyhlásiť vodu určenú na kúpanie a uložiť opatrenia na nápravu (§ 8 ods. 3 až 6),
b)
určiť povrchové vody ako vody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, a uložiť ...
c)
upraviť, obmedziť, prípadne zakázať používanie vôd na plavbu (§ 19 ods. 8).
§ 61 - Okresný úrad

Okresný úrad vo veciach štátnej vodnej správy

a)

rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona (§ 15 ods. 6, § 20 ods. 4, ...

b)

vedie evidenciu povolení podľa § 15 ods. 6,

c)

je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),

d)

vedie evidenciu o vodách (§ 29 ods. 3),

e)

povoľuje použitie znečisťujúcich látok na vymedzené účely (§ 39 ods. 10),

f)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec [§ 63 ods. 1 a odsek 2 písm. c) a d)],

g)

vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti (§ 66 ods. 1 až 5),

h)

prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. b)],

i)

môže vyhláškou upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na vodohospodársky ...

j)

vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) k územným plánom obcí a územným plánom zón,

k)

spolupracuje s inšpekciou podľa osobitného predpisu.61g)

§ 62 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny vodoochranný ...

(2)

Inšpekcia vykonáva dozor najmä nad

a)
vypúšťaním odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných ...
b)
prevádzkou čistiarní odpadových vôd,
c)
ochranou povrchových vôd a podzemných vôd pred ich znečisťovaním znečisťujúcimi látkami,
d)
dodržiavaním zákonných povinností na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami,
e)
plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami orgánov štátnej vodnej správy na úseku ochrany ...
f)
vypúšťaním splaškových odpadových vôd z plavidiel a nad zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami a inými ...
(3)

Inšpekcia preberá hlásenie o mimoriadnom zhoršení vôd od pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd a od toho, ...

(4)

Inšpekcia riadi práce pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a je oprávnená vyžadovať

a)
spoluprácu orgánov štátnej správy a iných právnických osôb a fyzických osôb (§ 41 ods. 10),
b)
potrebné údaje od každého, kto sa zúčastnil na zisťovaní alebo zneškodňovaní mimoriadneho zhoršenia ...
(5)

Inšpekcia pri riadení prác na riešení mimoriadneho zhoršenia vôd vydáva pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia ...

(6)

Inšpekcia okrem úloh podľa odsekov 1 až 5 v rámci výkonu štátnej vodnej správy

a)
schvaľuje havarijný plán [§ 39 ods. 4 písm. a)],
b)
rozhoduje o uložení opatrení pri mimoriadnom zhoršení vôd (§ 41 ods. 9),
c)
ukladá pokuty (§ 74 ods. 3),
d)
rozhoduje o uložení opatrení pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru (§ 67 ods. 3),
e)
rozhoduje o uložení povinnosti alebo opatrenia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami alebo s prioritnými ...
(7)

Inšpekcia na účely kontroly zabezpečuje vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt vypúšťaných ...

(8)

Inšpekcia plní úlohy Slovenskej republiky v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení ...

(9)

Inšpekcia spolupracuje s orgánmi štátnej vodnej správy pri plnení svojich úloh a poskytuje im odbornú ...

§ 63 - Obec
(1)

Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach

a)
povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov ...
b)
v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich ...
c)
pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 5),
d)
uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného ...
(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 si môže okresný úrad vyhradiť rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených ...

(3)

Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy

a)
dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie ...
b)
vedie evidenciu o vodách (§ 29),
c)
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených ...
d)
prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)],
e)
zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po ...
(4)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových ...

§ 64 - Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva

a)

určuje vody na závlahy a podmienky na ich využitie (§ 9 ods. 2),

b)

vydáva Kódex správnej poľnohospodárskej praxe (§ 35 ods. 2),

c)

zabezpečuje vypracovanie a kontroluje plnenie Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných ...

§ 65 - Podklady na výkon štátnej vodnej správy

Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri ...

§ 66 - Štátny vodoochranný dozor orgánov štátnej vodnej správy
(1)

Orgány štátnej vodnej správy dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných ...

(2)

Orgány štátnej vodnej správy sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti dozerať, či sa dodržiavajú nimi ...

(3)

Orgány štátnej vodnej správy môžu pri vykonávaní štátneho vodoochranného dozoru vyžadovať spoluprácu ...

(4)

Orgány štátnej vodnej správy ako súčasť štátneho vodoochranného dozoru vykonávajú technicko-bezpečnostný ...

(5)

Orgány štátnej vodnej správy na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného ...

(6)

Ak napriek uloženým opatreniam dochádza k vypúšťaniu odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok v ...

§ 67 - Hlavný štátny vodoochranný dozor
(1)

Pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru ministerstvo dozerá, ako sa dodržiavajú ustanovenia ...

(2)

Ministerstvo dozerá v rámci hlavného štátneho vodoochranného dozoru, ako orgány štátnej vodnej správy ...

(3)

Ak ministerstvo pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru podľa odsekov 1 a 2 zistí nedostatky, ...

§ 68 - Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny vodoochranný dozor
(1)

Osoba poverená výkonom štátneho vodoochranného dozoru je oprávnená pri výkone svojej činnosti vstupovať ...

(2)

Osoby vykonávajúce štátny vodoochranný dozor sú pri plnení svojich úloh povinné preukázať sa preukazom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na poverených zamestnancov správcu vodohospodársky významných ...

(4)

Na výkon štátneho vodoochranného dozoru sa primerane vzťahuje osobitný predpis.62)

§ 69 - Vodná stráž
(1)

Orgán štátnej vodnej správy vo svojom územnom obvode alebo jeho časti na návrh správcov vodných tokov, ...

(2)

Členom vodnej stráže môže byť osoba, ktorá dovŕšila 21 rokov, je bezúhonná, odborne spôsobilá a je zapísaná ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(4)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena vodnej stráže sa overuje skúškou na okresnom úrade v sídle kraja. ...

(5)

Člen vodnej stráže skladá do rúk prednostu okresného úradu v sídle kraja sľub tohto znenia: „Sľubujem, ...

(6)

Člen vodnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje preukazom člena vodnej stráže a odznakom ...

a)
vstupovať na cudzie pozemky a vodné stavby, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,59) ...
b)
zisťovať porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
c)
ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných ...
d)
oznamovať orgánom štátnej vodnej správy zistenie porušenia právnych povinností právnickými osobami a ...
e)
požiadať pri plnení svojich úloh o spoluprácu políciu, ak ich plnenie nemôže zabezpečiť vlastnými silami ...
(7)

Náklady na činnosť vodnej stráže znáša ten, na ktorého návrh bol člen vodnej stráže vymenovaný; je povinný ...

(8)

Členstvo vo vodnej stráži zaniká

a)
odvolaním člena vodnej stráže,
b)
smrťou člena vodnej stráže,
c)
vzdaním sa funkcie člena vodnej stráže,
d)
právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol člen vodnej stráže odsúdený za trestný čin podľa odseku 3.
§ 70 - Vodohospodár
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy ...

(2)

Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala ...

(3)

Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú ...

(4)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára podľa odseku 2 je ...

(5)

Odborná prax podľa odseku 4 je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného ...

(6)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia podmienky odbornej praxe podľa odseku ...

(7)

Povinnosťou vodohospodára je najmä

a)
sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia ...
b)
viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním ...
c)
požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné ...
d)
oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi ...
e)
vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách stavieb a prevádzkarní, ...

DESIATA ČASŤ

OSOBITOSTI KONANIA

§ 71 - Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť orgánov štátnej vodnej správy na vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd, na ...

(2)

Ak je vodná stavba, na ktorej povolenie je príslušný okresný úrad v sídle kraja, na území viacerých ...

§ 72 - Súbeh rozhodnutí

Ak tá istá osoba požaduje spolu so žiadosťou o povolenie na vodnú stavbu vydanie ďalších rozhodnutí ...

§ 73 - Postup v konaní
(1)

Na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ďalej len „vodoprávne konanie“) podľa tohto zákona a na vydanie ...

(2)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia sa musí doložiť prílohami obsahujúcimi údaje a podklady, ktoré vyplývajú ...

(3)

Účastníkom vodoprávneho konania je vo veci povolenia týkajúceho sa vodného toku alebo pobrežných pozemkov ...

(4)

V prípadoch, v ktorých rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy môže vo veľkom rozsahu ovplyvniť vodné ...

(5)

Orgán štátnej vodnej správy upovedomí účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania. Ak orgán štátnej ...

(6)

Orgán štátnej vodnej správy v konaní, ktoré sa týka líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby alebo ...

(7)

Ak rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy ovplyvní vodné pomery v obvode pôsobnosti iného orgánu štátnej ...

(8)

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom vodoprávneho ...

(9)

Orgán štátnej vodnej správy môže v prípadoch uvedených v odseku 4 doručiť rozhodnutie účastníkom konania ...

(10)

Ak dôjde vo vodoprávnom konaní k protichodným stanoviskám medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi ...

(11)

Ak orgán štátnej vodnej správy vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko povolení, môže tak urobiť ...

(12)

Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia, ...

(13)

Náklady na odborné posudky vo vodoprávnom konaní a pri vydávaní vyjadrení znáša ten, kto predložil žiadosť ...

(14)

Orgán štátnej vodnej správy zastaví vodoprávne konanie, ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej lehote ...

(15)

V konaní vo veci povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zo spaľovne odpadov alebo zo zariadenia na spoluspaľovanie ...

(16)

Na úkony vykonávané podľa § 4 ods. 6, § 4b ods. 7, § 16a ods. 1, § 19 ods. 2, § 22 ods. 2, § 27 ods. ...

(17)

Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), f) a i), ...

(18)

Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom66a) v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. ...

(19)

Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom a vydáva stanoviská v konaniach podľa osobitného predpisu.66c) ...

(20)

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. d) sa považuje za záväzné stanovisko ...

(21)

Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 a povolenie výnimky podľa § 16a ods. 10 sú podkladom k vyjadreniu ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 74 - Správne delikty
(1)

Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a)
odoberie povrchové vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. ...
b)
odoberie podzemné vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 ...
c)
užíva povrchové vody na ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie alebo užíva podzemné vody na ich akumuláciu ...
d)
využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v ...
e)
vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo vypúšťa priemyselné ...
f)
vypúšťa vody z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, čerpá znečistené podzemné ...
g)
využíva povrchové vody alebo podzemné vody na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej hydiny alebo ...
h)
vykonáva činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej ...
i)
porušuje povinnosti ustanovené v § 39 pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
j)
znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody porušením povinností ustanovených v § 36 ods. ...
k)
nezabezpečuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad prevádzkou vodnej stavby, ktorej stav môže ohroziť ...
l)
prevádzkuje vodnú stavbu bez manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy alebo ...
m)
neumožní kontrolným orgánom prístup do objektov a zariadení na vykonávanie potrebného zisťovania alebo ...
n)
prepraví vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice ...
o)
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ ...
p)
vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich ...
r)
ako vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov nevykoná prostredníctvom ...
s)
neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti podľa neho uložené orgánom štátnej vodnej ...
(2)

Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány štátnej vodnej správy ukladajú pokuty podľa ...

(3)

Inšpekcia ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených v odseku 1 v tých prípadoch, v ktorých ...

(4)

Pokuta je príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je správcom tejto pohľadávky štátu.

§ 75 - Pokuty
(1)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. a) možno uložiť v sume vypočítanej ako násobok sadzby 1 eura za 1 m3 ...

(2)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. b) možno uložiť v sume vypočítanej ako násobok sadzby 2 eur za 1m3 a ...

(3)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) možno uložiť do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových ...

(4)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. c) a j) možno uložiť od 500 eur do 16 500 eur.

(5)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. f) až i) možno uložiť od 700 eur do 6 600 eur.

(6)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) možno uložiť od 700 eur do 66 300 eur.

(7)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. o), r) a s) možno uložiť od 500 eur do 3 300 eur.

(8)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. m) a p) možno uložiť od 660 eur do 6 600 eur.

(9)

Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami dôjde ...

(10)

Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. n) možno uložiť od 33 000 eur do 100 000 eur; súčasne sa zruší povolenie ...

§ 76 - Ukladanie pokút
(1)

Pri ukladaní pokuty podľa § 75 ods. 3 až 7 a 9 sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinností, ...

(2)

Pokuta podľa § 74 ods. 1 písm. s) sa neuloží, ak sa súčasne porušili povinnosti, za ktoré sa ukladá ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej vodnej ...

(4)

Konanie o uložení pokuty vykoná orgán štátnej vodnej správy, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností. ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak orgán štátnej vodnej ...

§ 77 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto

a)
vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich ...
b)
odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných ...
c)
vysádza, stína a odstraňuje stromy a kry v korytách, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach ...
d)
uskutočňuje, mení, užíva alebo odstraňuje vodnú stavbu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo ...
e)
porušuje zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, čím poškodzuje alebo ohrozuje ...
f)
umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo ...
g)
mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku ...
h)
poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že ťaží zeminu z ochranných hrádzí, vysádza na nich ...
i)
poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje plavebné znaky a výstražné ...
j)
znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 15 a § 39 ods. 2),
k)
mimoriadne zhorší vody (§ 41 ods. 1) a spôsobí malú škodu,67a)
l)
poruší povinnosť uloženú vyhláškou okresného úradu (§ 60 ods. 6 a § 61 písm. i),
m)
poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods. 4),
n)
nevykoná uložené opatrenia na nápravu (§ 42 ods. 2), hoci ich mohol vykonať vlastnými silami,
o)
využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy (§ 21 ods. ...
p)
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ ...
r)
nezabezpečí ako vlastník alebo stavebník vodnej stavby, ktorá podlieha kategorizácii podľa § 56, technicko-bezpečnostný ...
s)
poruší zákaz plavby, státia alebo kotvenia plavidiel v pásme 100 m od okraja klietkových chovov rýb ...
t)
ako vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov nevykoná prostredníctvom ...
(2)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu do 66 eur,
b)
odseku 1 písm. b), c), g), j) až n) možno uložiť pokutu do 100 eur,
c)
odseku 1 písm. a), d), e), h), i), o), p), r) až t) možno uložiť pokutu do 165 eur.
(3)

Priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k), l), n), o), p), r) až t) prejednáva okresný úrad.
(4)

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.68)

(5)

Pokuty uložené za priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k), l), o), p), r) až t) sú príjmom Environmentálneho fondu,
c)
odseku 1 písm. n) sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)

Správcom pohľadávky štátu za pokutu uloženú podľa odseku 5 písm. b) je Environmentálny fond.

DVANÁSTA ČASŤ

SPOPLATŇOVANIE ZA UŽÍVANIE VÔD

§ 78 - Platby za užívanie vôd
(1)

Platbou za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky a ostatné ...

(2)

Platby za užívanie povrchových vôd podľa odseku 3 písm. a) až d) je povinný platiť ten, kto užíva povrchové ...

(3)

Platbami za užívanie povrchových vôd sa spoplatňujú vodohospodárske služby, ktoré poskytuje správca ...

a)
odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne; za odbery ...
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného ...
c)
odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického ...
d)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách uskutočnených podľa medzinárodnej ...
e)
používanie vôd na plavbu na vodných cestách a za poskytovanie ďalších služieb vo verejnom záujme,
f)
poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami, správy povodí a zvereného majetku štátu.
(4)

Výška platieb za užívanie povrchových vôd sa podľa

a)
odseku 3 písm. a) až c), okrem odberov povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, určuje ...
b)
odseku 3 písm. d) určuje osobitným postupom,
c)
odseku 3 písm. e) a f) určuje podľa osobitného predpisu.70a)
(5)

Povinnosť platiť platby podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery povrchovej vody na

a)
napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
b)
protipožiarne opatrenia,
c)
prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov ...
d)
zavlažovanie v záhradkárskych osadách,
e)
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného ...
(6)

Platby podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) a finančná náhrada za odbery povrchových vôd na zavlažovanie ...

§ 78a - Úhrada nákladov za vodohospodárske služby
(1)

Úhrada nákladov za vodohospodárske služby zohľadňuje náklady na ochranu životného prostredia a náklady ...

(2)

Pri určovaní výšky nákladov za vodohospodárske služby sa vychádza z ekonomickej analýzy nakladania s ...

(3)

Na zabezpečenie návratnosti nákladov za vodohospodárske služby sa určuje primeraný príspevok na rozličné ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 nesmú brániť financovaniu jednotlivých preventívnych opatrení alebo opatrení ...

(5)

Plán manažmentu povodia musí obsahovať informáciu o uplatňovaní postupov podľa odsekov 1 až 3.

(6)

Ak sa do úhrady nákladov za vodohospodárske služby nezahrnie primeraný príspevok za niektorý zo spôsobov ...

§ 79 - Poplatky za užívanie vôd
(1)

Poplatkom za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada za

a)
odber podzemných vôd,
b)
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd,
c)
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd,
d)
vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.
(2)

Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 ...

(3)

Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery podzemných vôd pri

a)
hydrogeologickom prieskume,
b)
čerpaní znečistených podzemných vôd na účel zníženia ich znečistenia,
c)
hydraulickej ochrane podzemných vôd pred znečistením, ak sa tieto vody nepoužívajú na iné účely,
d)
zakladaní stavieb,
e)
odvodnení pozemkov,
f)
prevádzke rybníkov, rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov ...
g)
odberoch v záhradkárskych osadách pre spoločný závlahový systém,
h)
odberoch na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa ...
(4)

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových ...

(5)

Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 4 sa nevzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd ...

a)
prietočného chladenia turbín,
b)
odľahčovacích objektov stokovej siete.
(6)

Sledovanie limitných hodnôt v príslušných ukazovateľoch znečistenia podľa odseku 4 sa vykonáva odbermi ...

(7)

Poplatky za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej ...

(8)

Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej ...

(9)

Výkaz o výške nedoplatkov za užívanie vôd za predchádzajúci kalendárny rok možno vymáhať výkonom rozhodnutia ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 80 - Prechodné ustanovenia
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších povolení zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za chránené ...

(3)

Ochranné pásma určené na ochranu výdatnosti, kvality alebo zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov podľa ...

(4)

Orgány štátnej vodnej správy sú povinné pri rozhodovaní, vydávaní vyjadrení a pri vykonávaní ostatných ...

(5)

Vodné toky, ktoré spravuje správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa doterajších právnych ...

(6)

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) druhého a ...

(7)

Orgán štátnej vodnej správy v konaniach na základe oznámení o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných ...

(8)

Orgán štátnej vodnej správy pri rozhodovaní podľa odseku 7 môže vychádzať z výsledkov predchádzajúceho ...

(9)

Vodoprávne konania začaté a neskončené pred účinnosťou tohto zákona, okrem konaní podľa odseku 7, sa ...

(10)

Zaradenie vodných stavieb do kategórií na účely odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa doterajších ...

§ 80a
(1)

Odbornú spôsobilosť prizná ministerstvo bez odbornej skúšky zamestnancom, ktorí sú zapísaní v osobitnom ...

(2)

Činnosti vykonávané podľa § 21 ods. 1 písm. a) druhého a tretieho bodu a písmena b) druhého až štvrtého ...

(3)

Právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vypúšťajú iné vody do banských vôd, musia zabezpečiť ...

§ 80b

Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali činnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna ...

§ 80c - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2009

Návrh dohody o zriadení vecného bremena a o primeranej náhrade za jeho zriadenie podľa § 4d predloží ...

§ 80d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015
(1)

Odborná spôsobilosť osôb pre výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu získaná do 14. januára ...

(2)

Začaté a právoplatne neukončené konania do 14. januára 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v ...

(4)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov prevezme správu vodných tokov podľa § 80 ods. 5 druhej ...

(5)

Konania vo veciach poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd začaté ...

(6)

Konania vo veciach vydania výkazu o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za odbery podzemných ...

§ 80e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1)

§ 16a sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli vydané povolenia na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(4)

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa ...

(5)

Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle žiadateľ ...

§ 80f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov povolenej podľa doterajších ...

(3)

Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný zabezpečiť vykonávanie ...

§ 81
(1)

Nariadenie, ktoré vydá vláda, ustanoví

a)
požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, ...
b)
citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (§ 33 a 34),
c)
limitné hodnoty znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd ...
d)
limitné hodnoty znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok, prioritných ...
e)
výšku neregulovaných platieb, výšku poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením užívania vôd (§ ...
f)
klasifikáciu dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu povrchových vôd (§ 4a ods. 6),
g)
klasifikáciu dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd (§ 4a ods. 8),
h)
kritériá hodnotenia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd a klasifikáciu kvantitatívneho stavu ...
i)
kritériá hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd a klasifikáciu chemického stavu podzemných ...
j)
hodnoty prahových hodnôt a zoznam útvarov podzemných vôd (§ 4c ods. 12).
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)
zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových a podzemných vôd, ...
b)
vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní ...
c)
spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o ...
d)
využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),
e)
technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (§ 32 ods. 7),
f)
určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd,
g)
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení ...
h)
o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu, o zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií, ...
i)
výkone vodnej stráže (§ 69),
j)
náležitostiach manipulačného poriadku,
k)
činnosti Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku,
l)
inom použití podzemných vôd, o výkone starostlivosti o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom ...
m)
stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách ...
n)
referenčných lokalitách a zoznam referenčných lokalít (§ 32a).
(3)

Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 82

Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne záväzné akty Európskej únie ...

§ 83

Zrušuje sa zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v ...

§ 83a - Zrušovacie ustanovenie účinné od 15. októbra 2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z. z., ktorou ...

§ 83b - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ...

§ 83c - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

§ 34 sa zrušuje.

Čl. III

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu životného prostredia“. ...

2.

V § 37 ods. 5 sa slová „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“. ...

Čl. IV

Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona ...

1.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových vôd, organizácia poverená Ministerstvom životného ...

2.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Projekt odborne posúdený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy ...

3.

V § 8 písmená f) a g) znejú:

„f) zaslať užívateľom pôdy vyplnené a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu ...

4.

V § 10 písmeno a) znie:

„a)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),“.

5.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Povinnosti ministerstva a organizácií (1) Ministerstvo a) riadi výkon štátnej kontroly nad aplikáciou ...

Čl. V

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na územie európskeho významu (§ 27)“.

2.

V § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo na územiach európskeho významu“.

3.

V § 35 ods. 3 sa slová „písm. a), f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „písm. a), f), g), i) a k)“.

4.

V § 35 ods. 4 sa slová „písm. a) a f) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. a), f) až i) a k)“.

5.

V § 61 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na pozemkoch vo vlastníctve štátu“.

6.

V § 61 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak sa tento pozemok takto obhospodaruje najmenej dva roky ...

7.

V § 61 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) hospodárenie na lesnom pozemku,90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe ...

8.

V § 61 ods. 3 druhá veta znie: „Po schválení zmeny lesného hospodárskeho plánu patrí vlastníkovi náhrada ...

9.

V § 61 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o oslobodenie od dane podľa osobitného predpisu92a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:

„92a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších ...

10.

V § 61 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu, v ...

11.

V § 61 ods. 8 sa dopĺňajú písmená f) až i), ktoré znejú:

„f) ak bola náhrada uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa uplatňuje náhrada podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93a a 93b znejú:

„93a) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. 93b) § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

12.

V § 61 ods. 9 sa slová „odseku 8 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. b) až i)“.

13.

V § 61 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

14.

V § 65 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených ...

15.

V § 67 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti s povoľovaním ...

16.

V § 81 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na určenie kompetencie podľa § 67 písm. ...

17.

§ 104 sa dopĺňa odsekmi 25 až 27, ktoré znejú:

„(25) Konania, ktoré neboli dokončené do 31. júna 2004, dokončia orgány ochrany prírody podľa doterajšieho ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  Číslo CAS Názov látky 1. 56-23-5 Tetrachlórmetán 2. 79-01-6 Trichlóretylén 3. 127-18-4 Tetrachlóretylén ...

  ZOZNAM I

  INDIKATÍVNY ZOZNAM HLAVNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  1.

  Organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí.

  2.

  Organofosforové zlúčeniny.

  3.

  Organocínové zlúčeniny.

  4.

  Látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti, ...

  5.

  Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické toxické látky. ...

  6.

  Kyanidy.

  7.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  8.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  9.

  Biocídy a prostriedky na ochranu rastlín.

  10.

  Nerozpustné látky.

  11.

  Látky, ktoré prispievajú k eutrofizácii najmä dusičnany a fosforečnany.

  12.

  Látky, ktoré majú nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu merateľné biochemickou spotrebou kyslíka ...

  ZOZNAM II

  Prioritné látky

  ZOZNAM III

  Ďalšie znečisťujúce látky*)

  *)

  Látky, pre ktoré boli ustanovené environmentálne normy kvality,75) ale nepatria do zoznamu prioritných ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  NORMY KVALITY PODZEMNÝCH VÔD

  1.

  Znečisťujúca látka Normy kvality Dusičnany 50 mg/l Aktívne látky v pesticídoch vrátane ich príslušných ...

  1)

  Spolu sa rozumie súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a vyčíslených v priebehu monitorovania ...

  2)

  Pesticídy sú prípravky na ochranu rastlín76) a biocídne výrobky.77)

  2.

  Výsledky uplatnenia noriem kvality pre pesticídy spôsobom upresneným na účely tohto zákona sa nedotknú ...

  3.

  Ak sa pri danom útvare podzemných vôd usúdi, že normy kvality podzemných vôd by mohli viesť k nesplneniu ...

  Príloha č. 1b k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  MINIMÁLNY ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ALEBO IÓNOV A ICH UKAZOVATEĽOV, PRE KTORÉ SA STANOVUJÚ PRAHOVÉ HODNOTY

  Poznámka:

  1.

  Látky alebo ióny, alebo ukazovatele, ktoré sa môžu vyskytnúť prirodzene alebo v dôsledku ľudskej činnosti ...

  1.1

  Arzén

  1.2

  Kadmium

  1.3

  Olovo

  1.4

  Ortuť

  1.5

  Amoniak

  1.6

  Chloridový anión

  1.7

  Síranový anión

  1.8

  Dusitany

  1.9

  Fosfor (celkový obsah) alebo fosforečnany.(1)

  2.

  Synteticky vyrábané látky

  2.1

  Trichlóretylén

  2.2

  Tetrachlóretylén

  3.

  Parametre určujúce prítomnosť solí alebo iných intruzívnych látok(2)

  Vodivosť

  (1)

  Prahové hodnoty sa určujú pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.

  (2)

  Vzhľadom na obsah solí spôsobených ľudskou činnosťou prahové hodnoty možno určiť buď pre sírany a chloridy, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  ZÁSADY NA VYPRACOVANIE PROGRAMU MONITOROVANIA KVALITY VÔD V ZRANITEĽNÝCH OBLASTIACH

  1.

  Na vyhodnocovanie účinnosti programov poľnohospodárskych činností sa vypracúvajú a realizujú programy ...

  2.

  Na účely vyhlasovania a revízie zraniteľných oblastí treba dodržať tieto zásady:

  a)

  do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona monitorovať koncentrácie dusičnanov v povrchových ...

  1.

  miesto odberu vzoriek vody na povrchových tokoch je totožné s profilom odberu povrchovej vody určenej ...

  2.

  vzorky podzemných vôd treba pravidelne odoberať v oblastiach s výskytom významných kolektorov podzemnej ...

  b)

  programy monitorovania treba opakovať minimálne každé štyri roky s výnimkou tých pozorovacích objektov, ...

  c)

  stav eutrofizácie v povrchových vodách treba posudzovať každé štyri roky.

  3.

  Určiť rozsah a spôsob monitorovania a jeho hodnotenia.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU CITLIVÝCH OBLASTÍ

  Vodný útvar sa identifikuje ako citlivá oblasť, ak patrí do jednej z nasledujúcich skupín:

  1.

  Prírodné sladkovodné jazerá a iné vodné útvary, ktoré sa pokladajú za eutrofické alebo ktoré sa v blízkej ...

  2.

  Povrchové vody určené na odber pitnej vody, ktoré by mohli obsahovať vyššie koncentrácie nutrientov, ...

  3.

  Oblasti, kde z výsledkov monitoringu je evidentný stúpajúci trend koncentrácií nutrientov, a ak by sa ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU VÔD V ZRANITEĽNÝCH OBLASTIACH

  A.

  Zraniteľné oblasti podľa § 34 ods. 1 sa identifikujú okrem iného s použitím týchto kritérií:

  1.

  či povrchové vody, najmä tie, ktoré sa využívajú alebo ktoré sú určené na odber pitnej vody, obsahujú ...

  2.

  či podzemné vody obsahujú viac ako 50 mg/l dusičnanov alebo môžu obsahovať viac ako 50 mg/l dusičnanov, ...

  3.

  či v jazerách, odkrytých podzemných vodách alebo iných vodných útvaroch nedochádza k eutrofizácii alebo ...

  B.

  Pri použití týchto kritérií sa tiež zohľadnia:

  1.

  fyzikálne a environmentálne charakteristiky vôd a územia vrátane spôsobu jeho poľnohospodárskeho využívania, ...

  2.

  súčasný stav poznatkov o vplyvoch zlúčenín dusíka na životné prostredie (voda a pôda),

  3.

  súčasný stav poznatkov o vplyve opatrení uskutočnených podľa § 34 a 35 tohto zákona.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE KÓDEXU SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE A PROGRAMU POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

  A.

  KÓDEX SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE

  1.

  Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, ktorého cieľom je zníženie znečisťovania dusičnanmi a zohľadnenie ...

  1.

  obdobie, keď je aplikácia hnojív na pozemky nevhodná,

  2.

  aplikáciu hnojív na pozemky s veľkým sklonom terénu,

  3.

  aplikáciu hnojív na pozemky nasýtené vodou, zaplavené, zamrznuté alebo pokryté snehom,

  4.

  podmienky na aplikáciu hnojív na pozemky v blízkosti vodných tokov,

  5.

  kapacitu a konštrukciu skladovacích nádrží1) pre organické hnojivá vrátane opatrení proti priesakom ...

  6.

  postupy na aplikáciu priemyselných hnojív a organických hnojív na pozemky vrátane množstva a rovnomernosti ...

  2.

  V kódexe správnej poľnohospodárskej praxe môžu byť zahrnuté aj tieto opatrenia:

  1.

  hospodárenie na pozemkoch vrátane používania systémov striedania plodín a pomeru plôch pozemkov vyhradených ...

  2.

  udržiavanie aspoň minimálneho vegetačného porastu na pozemkoch, najmä počas daždivých období, ktorý ...

  3.

  vypracovanie plánov hnojenia pre jednotlivé subjekty hospodáriace na pozemkoch a vedenie záznamov o ...

  4.

  ochrana vody pred znečistením z povrchového odtoku a priesaku závlahových vôd.

  B.

  Program poľnohospodárskych činností obsahuje činnosti týkajúce sa:

  1.

  období, keď je aplikácia určitých typov hnojív na pozemky zakázaná,

  2.

  kapacity skladovacích nádrží na organické hnojivá;3) táto kapacita musí presahovať kapacitu skladovacích ...

  3.

  obmedzení aplikácie hnojív na pozemky v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou a so zohľadnením ...

  3.1

  pôdne podmienky, typ pôdy a sklon pozemkov,

  3.2

  klimatické podmienky, zrážky a zavlažovanie,

  3.3

  využitie pôdy a poľnohospodárske postupy vrátane systémov striedania plodín; na základe rovnováhy medzi: ...

  3.3.1

  predvídateľnými požiadavkami plodín na dusík a

  3.3.2

  prísunom dusíka do plodín z pôdy a z hnojenia zodpovedajúcemu

  3.3.2.1

  množstvu dusíka prítomného v pôde vtedy, keď ho plodina začne využívať v značnej miere (zostatkové množstvá ...

  3.3.2.2

  prísunu množstva dusíka vzniknutého mineralizáciou z organického dusíka v pôde,

  3.3.2.3

  prírastkom zlúčenín dusíka z organického hnojiva,

  3.3.2.4

  prírastkom zlúčenín dusíka z priemyselných hnojív5) a iných hnojív,

  4.

  opatrení, ktoré zabezpečia, že pre jednotlivé hospodárske subjekty alebo dobytčiu jednotku6) vrátane ...

  1.

  na prvý rok štvorročného obdobia programu činnosti možno povoliť množstvo hnojiva7) obsahujúce až 210 ...

  2.

  počas a po skončení prvého štvorročného obdobia programu činnosti možno stanoviť odlišné množstvá hnojív. ...

  3.

  musia byť opodstatnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad:

  1.

  rastliny s dlhou vegetačnou dobou,

  2.

  plodiny s vysokou absorpciou dusíka,

  3.

  vysoké zrážky v ohrozenej oblasti,

  4.

  pôdy s výnimočne veľkou kapacitou denitrifikácie,

  5.

  množstvá hnojív uvedené v bode 4 možno vypočítať na základe počtu hospodárskych zvierat.8)

  Príloha č. 6 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. ...

  2.

  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych ...

  3.

  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda) (Ú. ...

  4.

  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

  10.

  Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 1a)  § 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 ...
 • 1b)  § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 1c)  Čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  § 2 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3a)  Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
 • 3b)  Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 5)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 ...
 • 6)  § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach ...
 • 8)  § 2 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
 • 9)  § 40 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
 • 10)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie ...
 • 11)  § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 11a)  § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 11b)  § 25 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 11c)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 11d)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných ...
 • 12)  Napríklad § 2, 3, 16 a 21 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 13)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 13a)  Občiansky zákonník.
 • 14)  § 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú ...
 • 18)  § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 19a)  § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 20)  § 31 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve.
 • 20a)  § 4 až 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (oznámenie č. 356/2002 Z. z.).
 • 21a)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
 • 22aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 24)  § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 24a)  Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 24b)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 25a)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25b)  § 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z.
 • 26)  § 23 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.
 • 29)  § 40 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
 • 30)  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 30a)  § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb.
 • 31)  Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31a)  § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31aa)  § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 31b)  § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 32)  § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  § 2 písm. m) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  § 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32c)  § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
 • 32d)  § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
 • 33)  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 77 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 35)  § 66 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 76 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 7 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  Štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37a)  § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aa)  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
 • 37ab)  Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady ...
 • 37b)  § 22 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37d)  § 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37e)  § 9 až 13 a 17 až 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 2 zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 44)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu ...
 • 46)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z.
 • 46a)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a ...
 • 46b)  § 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 47)  § 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  § 2 písm. b) a § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47b)  § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 48)  § 4 zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 49)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49a)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.
 • 50)  § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 51)  § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 52)  § 8 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 53)  § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 54)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 55)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 56)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 56a)  § 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Zákon č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
 • 58a)  § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58b)  § 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.
 • 58c)  § 15 a 16 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58d)  § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  § 11 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
 • 60a)  § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 61)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 61a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 61b)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 61c)  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 61d)  § 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách ...
 • 61e)  § 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
 • 61g)  § 12 zákona č. 305/2018 Z. z.
 • 62)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 63)  § 181b a 181g Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 64a)  § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
 • 66)  Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
 • 66a)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 66aa)  § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66b)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 66c)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 66d)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67a)  § 125 ods. 1 Trestného zákona.
 • 68)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 109/1978 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou ...
 • 70)  § 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení ...
 • 70a)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných ...
 • 70b)  § 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z. z.
 • 70c)  § 9 zákona č. 194/1998 Z. z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 70d)  Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • 71)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 72)  § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 72a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 73)  § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 74)  § 71 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 75)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
 • 76)  Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 77)  Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov ...
 • 78)  Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
 • 1)  Naradenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových ...
 • 1)  Skladovacia nádrž je nepriepustný nadzemný zásobník na uskladnenie hnojív.
 • 2)  Zlúčenina dusíka je akákoľvek látka obsahujúca dusík okrem molekulárneho plynného dusíka.
 • 3)  Organické hnojivo je produkt odpadu vylučovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.
 • 4)  Aplikácia na pozemky znamená pridávanie látok do pôdy najmä rozptyľovaním po povrchu pôdy, vstrekovaním ...
 • 5)  Priemyselné hnojivo je hnojivo vyrábané v priemyselnom procese.
 • 6)  Dobytčia jednotka predstavuje 500 kg živej hmotnosti hospodárskych zvierat vynásobená koeficientom stanoveným ...
 • 7)  Hnojivo je akákoľvek látka obsahujúca zlúčeninu alebo zlúčeniny dusíka používaná na pozemky na podporu ...
 • 8)  Hospodárske zvieratá sú všetky zvieratá chované na spotrebu alebo zisk.
Načítavam znenie...
MENU
Hore