Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD6 DS16 EU PP20 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 538/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,
b)
využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
c)
uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu,
d)
podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
e)
podmienky na uznávanie kúpeľných miest,
f)
ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie,
g)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, prírodných ...
h)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,
i)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu s výnimkou ich ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca ...

a)
svojím pôvodom,
b)
obsahom stopových prvkov,
c)
obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených ...
d)
minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.
(2)

Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná podľa ...

(3)

Prírodný liečivý zdroj na účely tohto zákona je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za ...

(4)

Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej ...

(5)

Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu ...

(6)

Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia a mikroklimatické ...

(7)

Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, fyzikálnych, biologických ...

(8)

Prírodné liečivé soli a plyny sú prírodné látky, ktoré sú obsiahnuté v prírodných liečivých vodách a ...

(9)

Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, ...

(10)

Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná ...

(11)

Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť ...

(12)

Prírodné klimatické kúpele sú prírodné liečebné kúpele, ktoré využívajú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

(13)

Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných ...

(14)

Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je systém, prostredníctvom ...

(15)

Záchytné zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odoberanie vody z prírodného liečivého zdroja alebo ...

(16)

Balneotechnické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické ...

(17)

Využívateľ zdroja je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie využívať zdroj vydané podľa ...

§ 3
Vlastnícke vzťahy

Prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby-podnikateľa alebo ...

§ 4
Oznamovacia povinnosť
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva zaujme k oznamu podľa odseku 1 stanovisko do 15 dní od prijatia oznamu. Ministerstvo ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE A PRÍRODNÉ MINERÁLNE ZDROJE

§ 5
Uznanie prírodných liečivých vôd a uznanie prírodných minerálnych vôd
(1)

O uznaní prírodnej liečivej vody a o uznaní prírodnej minerálnej vody rozhoduje Štátna kúpeľná komisia. ...

(2)

Minerálnu vodu možno uznať za prírodnú liečivú vodu, ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané jej ...

(3)

Za prírodnú liečivú vodu v mieste spotreby možno uznať len minerálnu vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej ...

(4)

Za prírodnú minerálnu vodu možno uznať len vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej tri roky sledovaná, počas ...

(5)

Na plnenie do spotrebiteľského obalu pod obchodným názvom prírodná minerálna voda sa môže využívať len ...

(6)

Minerálne vody uvedené v § 2 ods. 1, 2 a 4 a zdroje, z ktorých tieto vody pochádzajú, podliehajú evidencii ...

§ 6
(1)

V konaní o uznanie prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa rozhoduje o uznaní

a)
prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky, ...
b)
prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie dovezenej do členského ...
(2)

Konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa začína na návrh alebo na ...

(3)

Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody môže podať

a)
vlastník pozemku, na ktorom sa zdroj vody nachádza,
b)
vlastník záchytného zariadenia, ktoré slúži na odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem zdroj vody využívať,
d)
obec, na ktorej území sa zdroj vody nachádza.
(4)

Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

(5)

Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí obsahovať

a)
údaje o navrhovateľovi s týmto obsahom:
1.
fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného ...
2.
právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je pridelené,
3.
fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov alebo technické označenie zdroja,
c)
návrh na zachytenie a využitie zdroja.
(6)

Navrhovateľ k návrhu na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody doloží:

a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom ...
b)
polohopisný a výškopisný plán zdroja v mierke 1 : 1000,
c)
záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu;9) v prípade potreby Štátna kúpeľná komisia si môže vyžiadať ...
d)
doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja ...
e)
návrh na určenie ochranných pásiem; návrh na určenie ochranných pásiem je súčasťou záverečnej správy ...
f)
rozšírenú fyzikálnu, chemickú, fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vypracovanú ...
g)
balneologický posudok pre prírodné liečivé vody s návrhom vhodných indikácií nie starší ako šesť mesiacov, ...
h)
balneologický posudok pre prírodné minerálne vody s návrhom na úpravu vody, ak je potrebná, nie starší ...
i)
klinické a farmakologické testy podľa osobitného predpisu,2) ak to tento predpis ustanovuje,
j)
údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na ...
(7)

Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

(8)

Ustanovenia tohto zákona o uznaní prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky ...

(9)

Platnosť rozhodnutia o uznaní prírodnej minerálnej vody dovezenej do členského štátu Európskej únie ...

(10)

Štátna kúpeľná komisia poskytne informácie týkajúce sa uznania a výsledky pravidelných kontrol na požiadanie ...

§ 7

Účastníkmi konania o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sú navrhovateľ, ...

§ 8
(1)

Ak návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody neobsahuje náležitosti podľa ...

(2)

Ak navrhovateľ v lehote určenej Štátnou kúpeľnou komisiou podľa odseku 1 návrh nedoplní alebo neopraví, ...

(3)

Štátna kúpeľná komisia návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody zamietne, ...

a)
navrhovaná prírodná liečivá voda nemá zloženie vhodné na liečenie, nespĺňa požiadavky podľa § 5 alebo ...
b)
navrhovaná prírodná minerálna voda nespĺňa požiadavky podľa § 5 alebo požiadavky ustanovené všeobecne ...
(4)

Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie, ktorým zamietla návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo ...

§ 9
(1)

Štátna kúpeľná komisia rozhodne o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ak ...

a)
navrhovaná prírodná liečivá voda má zloženie vhodné na liečenie a spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ...
b)
navrhovaná prírodná minerálna voda spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným ...
(2)

Rozhodnutie, ktorým sa uznáva voda za prírodnú liečivú vodu alebo prírodnú minerálnu vodu, obsahuje

a)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b)
popis umiestnenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
c)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody a vhodné indikácie pri prírodnej liečivej vode, ...
d)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody pri prírodnej minerálnej vode,
e)
podmienky sledovania prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody do času začatia ich využívania, ...
f)
údaj o množstve vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.
(3)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o vydanie rozhodnutia, ktorým uznanie vody za prírodnú liečivú ...

a)
ak voda uznaná za prírodnú liečivú vodu prestala mať zloženie vhodné na liečenie alebo prestala spĺňať ...
b)
ak voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym ...
c)
ak záchytné zariadenie je v takom technickom stave, ktorý neumožňuje odber prírodnej liečivej vody alebo ...
d)
na návrh osoby, ktorej bolo vydané rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...
(4)

Štátna kúpeľná komisia vydá tej istej osobe nové rozhodnutie o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu ...

(5)

Rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody, rozhodnutie o zrušení jej uznania, rozhodnutie o uznaní ...

a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,
c)
stavebnému úradu a orgánu štátnej vodnej správy príslušnému podľa miesta výskytu prírodného liečivého ...
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
(6)

Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu ...

§ 9a
(1)

O uznaní prírodnej liečivej vody a uznaní prírodnej minerálnej vody z toho istého zdroja minerálnej ...

(2)

Ak voda z toho istého zdroja minerálnej vody bola uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona ...

Povolenie využívať zdroj

§ 10
Využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja
(1)

Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj môže využívať fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(2)

Prírodný liečivý zdroj sa prednostne využíva na liečebné účely.

(3)

Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj možno využívať len v rozsahu povolenia využívať ...

(4)

Prírodná liečivá voda sa používa na prevenciu, liečbu a rehabilitáciu v stave, v akom sa vyskytuje v ...

(5)

Požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, označovanie a uvádzanie do obehu prírodných minerálnych vôd ...

§ 11
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj musí obsahovať

a)
údaje o žiadateľovi s týmto obsahom:
1.
fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
2.
právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
údaj o množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody požadovanom na podnikanie,
c)
predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých má byť prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny ...
d)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho technické označenie,
e)
spôsob odberu vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f)
dátum začatia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g)
dátum ukončenia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja v prípade ...
h)
spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd podľa osobitných predpisov.12)
(3)

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj doloží:

a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom ...
b)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách údaje ...
c)
doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja ...
d)
zámer využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje
1.
označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza ...
2.
polohopisné a výškopisné zameranie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
3.
návrh na využitie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja s ohľadom na jeho ...
4.
podiel využitia na iné ako liečebné účely pri prírodných liečivých zdrojoch,
5.
spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
e)
zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...
(4)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj môže obsahovať aj žiadosť o povolenie na úpravu vody.

(5)

Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý ...

(6)

Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nebol využívaný najmenej počas troch rokov ...

(7)

Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra ...

§ 12
Konanie
(1)

Konanie o vydanie povolenia využívať zdroj sa uskutočňuje pred Štátnou kúpeľnou komisiou. Účastníkmi ...

(2)

Dotknutými orgánmi sú

a)
obec, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,
b)
príslušný orgán vodnej správy.
(3)

Ak žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj neobsahuje náležitosti uvedené v § 11 alebo je nezrozumiteľná, ...

(4)

Povolenie využívať zdroj nenahrádza rozhodnutie o využití územia podľa osobitných právnych predpisov.13) ...

(5)

Povolenie využívať zdroj sa doručuje účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa odsekov 1 a 2.

(6)

Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie využívať zdroj, len ak ide o zdroj, z ktorého voda bola uznaná ...

(7)

Štátna kúpeľná komisia zamietne žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj, ak

a)
je vo verejnom záujme prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužívať,
b)
plán využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja nie je vhodný vo vzťahu ...
c)
povolenie využívať zdroj bolo už vydané inému žiadateľovi okrem prípadov podľa § 21.
(8)

Ak jedným zo žiadateľov o vydanie povolenia využívať zdroj je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný ...

§ 13
Náležitosti povolenia využívať zdroj
(1)

Povolenie využívať zdroj obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ...
c)
predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých možno prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny ...
d)
názov a popis prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho lokalizáciu,
e)
odberné množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f)
spôsob a podmienky využívania prírodného liečivého zdroja vrátane indikácie prírodnej liečivej vody ...
g)
spôsob úpravy vody, ak je to potrebné,
h)
podmienky režimového sledovania,
i)
zariadenia, ktoré je potrebné vybudovať a udržiavať na zabezpečenie využívania prírodného liečivého ...
j)
dátum začiatku využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
k)
dobu povoleného využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(2)

Práva z povolenia využívať zdroj nemožno previesť na iného.

Povinnosti využívateľa zdroja

§ 14
(1)

Využívateľ zdroja je povinný

a)
udržiavať balneotechnické zariadenia, balneoterapeutické zariadenia alebo plniarenské zariadenia v technickom ...
b)
zabezpečiť vykonávanie fyzikálnych, chemických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ...
c)
predkladať výsledky sledovania podľa písmena b) spôsobom a v intervaloch podľa povolenia využívať zdroj ...
d)
zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...
e)
zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...
f)
vyžiadať súhlas Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu technického zariadenia prírodného liečivého zdroja ...
g)
viesť evidenciu o údržbe a vykonaných opravách technického zariadenia prírodného liečivého zdroja alebo ...
h)
do troch dní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii začatie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...
i)
dodržiavať podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj,
j)
vykonať opatrenia na zabezpečenie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...
k)
dodržiavať pokyny osôb uvedených v § 44, ktoré vykonávajú dozor nad opatreniami určenými podľa tohto ...
l)
merať odobraté množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja prostredníctvom ...
m)
platiť úhrady podľa § 25,
n)
umožniť za úhradu prevádzkových nákladov využitie prírodného liečivého zdroja ďalšiemu využívateľovi, ...
o)
umožniť oprávneným osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a zariadenia a umožniť im vykonanie ...
p)
umožniť výkon dozoru nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...
(2)

Ak sa využívateľ prírodného liečivého zdroja a ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja podľa § ...

a)
plniť povinnosti podľa odseku 1 písm. a), g) až p),
b)
podieľať sa pomerne, podľa povoleného odberného množstva, na nákladoch využívateľa prírodného liečivého ...
§ 15
(1)

Využívateľ zdroja, ktorý ku dňu nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj nemá vybudované ...

(2)

Ak predložená projektová dokumentácia podľa odseku 1 nie je v súlade s povoleným spôsobom využívania ...

(3)

Ak využívateľ zdroja nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo ...

(4)

Záväzné stanovisko Štátnej kúpeľnej komisie podľa odseku 2 je podmienkou na vydanie územného rozhodnutia ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia šesť mesiacov pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia využívať zdroj ...

§ 16
(1)

Využívateľ zdroja môže umožniť bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody ...

(2)

Ak využívateľ zdroja prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj, ktorý je oprávnený podľa ...

(3)

Ak sa v kúpeľnom mieste nachádzajú prírodné liečivé zdroje, ktoré sú voľne prístupné fyzickým osobám ...

§ 17
Zmena a zrušenie povolenia využívať zdroj
(1)

Využívateľ zdroja je povinný bezodkladne oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii každú zmenu, ktorá sa týka ...

(2)

Štátna kúpeľná komisia na základe oznámenia využívateľa zdroja podľa odseku 1 a podľa závažnosti zmien ...

a)
zmene povolenia využívať zdroj,
b)
zrušení povolenia využívať zdroj,
c)
vyznačení zmeny v povolení využívať zdroj.
(3)

Štátna kúpeľná komisia môže z vlastného podnetu alebo na návrh využívateľa zdroja rozhodnúť o zmene ...

a)
sa zmenila skutočná výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b)
sa zmenili alebo sa navrhujú zmeniť podmienky využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...
c)
využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky nevyužíva povolené odberné množstvo prírodnej minerálnej ...
d)
využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky v II. a III. kvartáli nevyužíva viac ako 30 % povoleného ...
(4)

Štátna kúpeľná komisia na návrh využívateľa zdroja vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení využívať ...

(5)

Ak ide o zmenu povolenia využívať zdroj na základe návrhu využívateľa zdroja, využívateľ zdroja k žiadosti ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak

a)
využívateľ zdroja nepredložil Štátnej kúpeľnej komisii v lehote určenej podľa § 15 ods. 1 projektovú ...
b)
projektovú dokumentáciu stavby zariadenia neopravil alebo nedoplnil v ustanovenej lehote.
(7)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak

a)
sa vlastnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja zmenili tak, že prestal ...
b)
využívateľ zdroja napriek upozorneniu závažným spôsobom nedodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom ...
c)
využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja došlo k nepriaznivému vplyvu ...
d)
využívateľ zdroja požiadal o zrušenie povolenia využívať zdroj,
e)
využívateľ zdroja, alebo ak je využívateľom zdroja právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen ...
(8)

Odvolanie proti rozhodnutiam vydaným podľa odseku 7 písm. a) a c) nemá odkladný účinok.

§ 18
Zánik povolenia využívať zdroj
(1)

Povolenie využívať zdroj zaniká

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo povolenie využívať zdroj vydané, alebo podľa § 15 ods. 3,
b)
zrušením právnickej osoby, ktorá bola využívateľom zdroja,
c)
predajom podniku alebo časti podniku, ktorých súčasťou je povolenie využívať zdroj,
d)
zánikom živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti súvisiace s využívaním prírodného liečivého zdroja ...
e)
vyčerpaním, znehodnotením alebo zánikom prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ...
f)
právoplatným rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie o zrušení povolenia využívať zdroj,
g)
uplynutím šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve v prípade úmrtia fyzickej osoby, ktorá ...
(2)

Ak zanikne povolenie využívať zdroj podľa odseku 1 písm. c), nadobúdateľ podniku alebo časti podniku, ...

(3)

Do právoplatnosti nového povolenia využívať zdroj osoba podľa odseku 2 dodržuje podmienky ustanovené ...

§ 19
(1)

Ak fyzická osoba, ktorá bola využívateľom zdroja, zomrie alebo je vyhlásená za mŕtvu, môžu pokračovať ...

(2)

Pokračovanie vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja sú dedičia ...

(3)

Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

§ 20
(1)

Štátna kúpeľná komisia rozhodne o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať záchytné ...

a)
sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužíva podľa § 17 ods. 3 písm. c),
b)
bolo zrušené povolenie využívať zdroj podľa § 17 ods. 7 písm. a),
c)
zaniklo povolenie využívať zdroj podľa § 18 ods. 1 písm. e).
(2)

Štátna kúpeľná komisia môže rozhodnúť o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať ...

(3)

Štátna kúpeľná komisia zabezpečí zakonzervovanie alebo zlikvidovanie záchytného zariadenia, ak nevydá ...

§ 21
Ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja
(1)

Ak je využiteľné množstvo vody v prírodnom liečivom zdroji väčšie ako odberné množstvo prírodnej liečivej ...

(2)

Účastníkmi konania o povolenie využívať zdroj ďalším využívateľom prírodného liečivého zdroja sú fyzické ...

(3)

Využívateľ prírodného liečivého zdroja zabezpečuje prevádzku a údržbu záchytného zariadenia a balneotechnického ...

§ 22
Odborný dozor, odborná spôsobilosť fyzickej osoby oprávnenej vykonávať odborný dozor
(1)

Odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov ...

(2)

Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá získala

a)
vysokoškolské vzdelanie19) vodohospodárskeho, hydrogeologického alebo príbuzného smeru so zameraním ...
b)
vyššie odborné vzdelanie20) a má najmenej päť rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore ...
c)
úplné stredné odborné vzdelanie20) a má najmenej desať rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom ...
(3)

Odborne spôsobilá fyzická osoba absolvuje doplňujúce odborné vzdelávanie v rozsahu najmenej jedného ...

(4)

Štátna kúpeľná komisia vydá poverenie na výkon činnosti balneotechnikovi na päť rokov. Na ďalšie päťročné ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia môže zrušiť poverenie na výkon činnosti balneotechnika, ak zistí závažné alebo ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia uzná za odborne spôsobilého aj občana členského štátu Európskej únie, ktorý získal ...

Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody

§ 23
(1)

Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa môže vykonávať len na základe povolenia ...

(2)

Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja sa nesmie podrobiť žiadnej úprave okrem

a)
oddeľovania nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, ak sa uskutočňuje filtráciou, dekantáciou ...
b)
oddeľovania zlúčenín železa, mangánu, síry, ako aj arzénu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného ...
c)
oddeľovania nežiaducich iných zložiek, ako sú uvedené v písmenách a) a b),
d)
pridávania, čiastočného alebo úplného odstraňovania oxidu uhličitého, ak sa uskutočňuje výlučne fyzikálnymi ...
(3)

Úpravu prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 povoľuje Štátna kúpeľná komisia tak, aby

a)
použitie takej úpravy malo opodstatnenie so zreteľom na zloženie vody, najmä na zlúčeniny železa, mangánu, ...
b)
využívateľ zdroja zabezpečil potrebné opatrenia na účinnú a bezpečnú úpravu prírodnej minerálnej vody ...
(4)

Úprava prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 je prípustná za podmienok, že

a)
fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody sa v jej základných zložkách úpravou ...
b)
prírodná minerálna voda pred úpravou a po úprave musí spĺňať príslušné mikrobiologické a biologické ...
c)
úprava nespôsobí vytváranie zvyškov s koncentráciou presahujúcou ich maximálny limit podľa osobitného ...
(5)

Úprava prírodnej liečivej vody akumuláciou, riedením, zohriatím alebo ochladením vyžaduje povolenie ...

(6)

Prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu nemožno upravovať pridávaním bakteriostatických látok ...

(7)

Úpravou prírodnej liečivej vody sa nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej liečivej ...

(8)

Prírodná liečivá voda sa môže využívať aj na kúpanie na kúpaliskách a v takom prípade musí spĺňať podmienky ...

§ 24
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody môže podať ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí obsahovať ...

(3)

Povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody obsahuje

a)
spôsob povolenej úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,
b)
rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...
c)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody. ...
(4)

Účastníkom konania o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

§ 25
Úhrada za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)

Za výťažok, objem prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody odobratý z prírodného liečivého ...

(2)

Využívateľ zdroja platí úhradu za skutočne odobraté množstvo prírodnej liečivej vody alebo prírodnej ...

(3)

Využívateľ zdroja neplatí úhradu podľa § 15 ods. 1 až 3 do začiatku využívania prírodného liečivého ...

(4)

Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody je príjmom štátneho ...

(5)

Spôsob platby úhrady a sadzby úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 26
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)

Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré môžu nepriaznivo ...

(2)

Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a ochranné pásma sa určujú na ...

(3)

Ochranné pásma sa určujú v dvoch stupňoch na základe odborných podkladov a posudkov vypracovaných odborne ...

(4)

Návrh na určenie ochranného pásma musí vychádzať z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-chemického ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásma a druhy ...

(6)

Návrh na určenie ochranných pásiem musí obsahovať

a)
kópiu katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej hranice ochranného pásma I. stupňa; kópiu mapy M ...
b)
kópiu základnej mapy M 1 : 50 000 so zakreslením hranice ochranného pásma II. stupňa.
(7)

Štátna kúpeľná komisia prerokuje návrh na určenie ochranných pásiem s dotknutými správnymi orgánmi a ...

(8)

Ak v jednej hydrogeologickej štruktúre je minerálna voda využívaná okrem liečebných účelov aj na iné ...

§ 27
Ochranné pásmo I. stupňa
(1)

Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje

a)
pre územie výverovej oblasti alebo
b)
pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
(2)

Ochranné pásmo pre výverovú oblasť sa určí, ak sú prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje ...

(3)

Pre prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje zachytené vrtmi vo väčšej hĺbke sa ochranné ...

(4)

Každý prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj sa ochraňuje určením pásma fyzickej ochrany ...

(5)

Z územia ochranného pásma I. stupňa sa musia odstrániť všetky možné zdroje znečistenia a musia sa vykonať ...

(6)

V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ...

(7)

Opatrenia uvedené v odseku 5 zabezpečí využívateľ zdroja na vlastné náklady. Vlastník nehnuteľností ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva predloží grafické a písomné podklady týkajúce sa ochranných pásiem I. stupňa ...

§ 28
Ochranné pásmo II. stupňa
(1)

Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, ...

(2)

V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.

(3)

V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ...

(4)

Ochranné pásmo II. stupňa sa vyznačí v základnej mape v mierke 1 : 50 000, pričom lomové body sú definované ...

§ 29
Hranice ochranných pásiem a ich označenie
(1)

Pri určovaní hraníc ochranných pásiem sa prihliada na hranice jednotlivých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ...

(2)

Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc ochranných pásiem v teréne na prístupových cestách uhradí ...

TRETIA ČASŤ

KLIMATICKÉ PODMIENKY VHODNÉ NA LIEČENIE

§ 30
Uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)

Konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže začať na návrh alebo na podnet ...

(2)

Návrh na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie môže podať fyzická osoba alebo právnická ...

(3)

Návrh podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
náležitosti podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 6 písm. a),
b)
bioklimatologický posudok s týmto obsahom:
1.
vyhodnotenie ukazovateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ...
2.
posúdenie liečivých účinkov klimatických podmienok na ľudský organizmus,
3.
informácie o stave životného prostredia.
(4)

Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať na ploche územia s rovnakými klimatickými ukazovateľmi ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia uzná klimatické podmienky vhodné na liečenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ...

(6)

Obdobie sledovania klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia na uznanie klimatických podmienok vhodných ...

(7)

Náklady spojené s podaním návrhu na uznanie, sledovaním klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia ...

(8)

Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie z vlastného ...

(9)

Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie obsahuje

a)
vymedzenie územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie,
b)
charakteristické klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia,
c)
indikácie klimatických podmienok vhodných na liečenie.
(10)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie, ...

(11)

Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie alebo o zrušení uznania klimatických ...

a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa nachádzajú klimatické podmienky vhodné na liečenie,
c)
stavebnému úradu príslušnému podľa miesta výskytu klimatických podmienok vhodných na liečenie,
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
ministerstvu hospodárstva.
(12)

Za klimatické podmienky vhodné na liečenie podľa tohto zákona možno uznať aj mikroklimatické podmienky ...

(13)

Na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré ...

§ 31
Monitorovanie klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia
(1)

Využívateľ klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je ...

a)
zabezpečiť prevádzku meteorologickej stanice s vyhodnotením ukazovateľov raz ročne,
b)
sledovať a každých päť rokov predkladať komplexnú správu o stave a zmenách klimatických podmienok vhodných ...
c)
správu podľa písmena b) predkladať do 30. júna príslušného kalendárneho roka; správa musí obsahovať ...
(2)

Ak sú viacerí využívatelia rovnakých klimatických podmienok vhodných na liečenie na jednom území, môžu ...

§ 32
Ochrana klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)

Na ochranu klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže určiť ochranné pásmo.

(2)

Návrh na určenie ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 predkladá ...

(3)

V ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické ...

(4)

Náklady spojené s určením a vyznačením ochranných pásiem v teréne uhradí využívateľ. Ak je využívateľov ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásmo a druhy ...

(6)

Ochranné pásmo možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na jeho určenie. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, KÚPEĽNÉ LIEČEBNE A KÚPEĽNÉ MIESTA

§ 33
Povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
(1)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá ...

(2)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú prírodné ...

(3)

Kúpeľné liečebne sa podľa počtu lôžok podieľajú na základe obchodných vzťahov s prírodnými liečebnými ...

(4)

Kúpeľná starostlivosť sa môže vykonávať len v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. ...

(5)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ich ubytovacie, balneoterapeutické a vyšetrovacie zariadenia ...

§ 34
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
(1)

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební musí obsahovať ...

a)
povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie, ...
b)
údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, ...
c)
návrh na indikačné zameranie, ktorý musí byť v súlade s balneologickým charakterom prírodných liečivých ...
d)
odborný posudok o stave životného prostredia s možnosťou vytvorenia a udržania kúpeľného prostredia,
e)
návrh na vymedzenie kúpeľného územia s údajmi z katastra nehnuteľností o pozemkoch na tomto území,
f)
stanovisko obce, na ktorej území má byť povolené prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo ...
g)
schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, ...
h)
u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a u právnickej osoby licenciu na výkon činnosti ...
i)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách aj údaje ...
(2)

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, aj ...

(4)

Ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební neobsahuje ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov ...

§ 34a
Register povolení
(1)

Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných ...

(2)

Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému ministerstva zdravotníctva.

(3)

Register povolení obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa; názov alebo obchodné ...
b)
meno, priezvisko a registračné číslo odborného zástupcu a označenie príslušnej komory.
c)
indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne,
d)
druh a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
číslo povolenia,
f)
dátum vydania povolenia,
g)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
h)
dátum zrušenia povolenia,
i)
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
j)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,
k)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aa)
(4)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.23a) ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej ...

§ 34b
Povinnosti držiteľa povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je povinný

a)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného ...
b)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme, ...
c)
prevádzkovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické ...
§ 35
Kúpeľné miesto a kúpeľné územie
(1)

Návrh na uznanie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu predkladá Štátnej kúpeľnej komisii obec, na ktorej ...

(2)

Za kúpeľné miesto sa vyhlási územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé ...

(3)

Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte kúpeľného miesta. ...

(4)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré organizujú na kúpeľnom území kultúrne, vzdelávacie, rekreačné, ...

a)
hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad nad ich plnením,
b)
ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,24)
c)
aby sa podujatie konalo v súlade s povoleným účelom a časom a v súlade s kúpeľným štatútom,
d)
aby bol dodržaný nočný pokoj v čase od 22.00 do 6.00 hodiny.
(5)

Na kúpeľnom území je zakázané

a)
nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov,25)
b)
vykonávať chemický posyp komunikácií,
c)
používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trvalých trávnych porastov okrem prostriedkov zapísaných ...
d)
intenzívne prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a lesnú výrobu okrem nevyhnutných agrotechnických opatrení, ...
e)
intenzívne chovať zvieratá,
f)
vodiť psy bez náhubku a vôdzky,
g)
umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom okrem novinových stánkov, ...
h)
stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou kúpeľného ...
(6)

V štatúte kúpeľného miesta sa musia rešpektovať obmedzenia ustanovené v odseku 5.

(7)

Hranice kúpeľného územia sú povinné prírodné liečebné kúpele po dohode s obcou označiť na prístupových ...

(8)

Štátna kúpeľná komisia predloží podklady týkajúce sa hraníc kúpeľného územia katastrálnemu úradu na ...

(9)

Obce, na ktorých území je uznané kúpeľné miesto a určené kúpeľné územie, sú povinné realizovať ustanovenia ...

(10)

Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11)

Vláda uznanie kúpeľného miesta a jeho štatút zruší, keď zaniknú podmienky na uznanie kúpeľného miesta ...

(12)

Kúpeľné miesta sú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa osobitného predpisu.27)

§ 36
Kúpeľné prostredie
(1)

Na kúpeľnom území sú využívatelia a ďalší využívatelia prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok ...

(2)

Kúpeľné prostredie sa zabezpečuje najmä

a)
povinným dodržiavaním podmienok ustanovených pre kúpeľné územie,
b)
prijímaním opatrení smerujúcich k odstráneniu exhalátov a imisií, ktoré môžu zasiahnuť kúpeľné územie, ...
c)
vybudovaním zdravotníckych zariadení, ubytovacích zariadení, kúpeľných parkov, lesoparkov, športovísk ...
d)
prijímaním opatrení zabezpečujúcich zdravé stravovanie a nefajčiarske prostredie,
e)
vhodným začlenením urbanistických celkov a drobnej architektúry do rámca kúpeľných parkov a prírodnej ...
§ 37
Neodkladné ochranné opatrenia
(1)

Štátna kúpeľná komisia môže uložiť neodkladné ochranné opatrenia, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škôd ...

(2)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť len na obdobie do určenia ochranných ...

(3)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj v už určených ochranných pásmach ...

(4)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj na ochranu podzemných vôd, ktoré ...

§ 38
Povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Vlastníci nehnuteľností sú povinní

a)

umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a do nebytových priestorov a iných objektov, ...

b)

umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup do priestorov a predložiť podklady pri vykonávaní vrtných prác, ...

c)

strpieť na svojich nehnuteľnostiach označenia hraníc ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, ...

d)

strpieť obmedzenia v ochranných pásmach, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ...

§ 39
Obmedzenie vlastníckych práv
(1)

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam možno obmedziť alebo nehnuteľnosť možno vyvlastniť len vo verejnom ...

(2)

Ak vlastník nehnuteľnosti bráni

a)
vyhľadávaniu prírodného liečivého zdroja, možno vlastnícke práva k nehnuteľnosti obmedziť,
b)
využívaniu alebo ochrane prírodného liečivého zdroja alebo ochrane prírodného minerálneho zdroja, možno ...
(3)

Vlastníkom nehnuteľností a tretím osobám, ktorým vznikne v dôsledku obmedzení doterajšieho užívania ...

(4)

Ak sa vlastník nehnuteľností alebo tretie osoby podľa odseku 3 nedohodnú s využívateľom prírodného liečivého ...

PIATA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SANKCIE

Výkon štátnej správy

§ 40
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva je dotknutým orgánom vo veciach

a)
územnoplánovacej činnosti13) na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými ...
b)
údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných, ...
c)
povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na niektoré činnosti, povolenia na vodné stavby, vydávania ...
d)
posudzovania zámerov na vykonávanie činností a zisťovacieho konania31) na území kúpeľného miesta, na ...
e)
geologických prác10) a banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom32) na území ochranných ...
§ 41
Štátna kúpeľná komisia
(1)

Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných ...

(2)

Členov Štátnej kúpeľnej komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister ...

(3)

Za člena Štátnej kúpeľnej komisie možno navrhnúť fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ...

(4)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť ...

(5)

Funkcia člena Štátnej kúpeľnej komisie je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej ...

(6)

Návrhy kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie predkladajú ministrovi zdravotníctva ministerstvo ...

(7)

Subjekty podľa odseku 6 navrhnú kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie najneskôr dva mesiace ...

(8)

Členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
c)
ak člen Štátnej kúpeľnej komisie začne vykonávať funkciu, ktorej výkon je nezlučiteľný s funkciou člena ...
d)
odvolaním člena Štátnej kúpeľnej komisie,
e)
smrťou člena Štátnej kúpeľnej komisie.
(9)

Minister zdravotníctva odvolá člena Štátnej kúpeľnej komisie, ak

a)
si člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva; k návrhu na odvolanie sa vyjadruje Štátna kúpeľná ...
b)
nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(10)

Ak členstvo niektorého člena Štátnej kúpeľnej komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia, ...

(11)

Člen Štátnej kúpeľnej komisie má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie ...

§ 42
Do pôsobnosti Štátnej kúpeľnej komisie patrí:
a)

rozhodovať o uznaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných ...

b)

vydávať povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a rozhodovať ...

c)

vydávať povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhodovať o ich zmene, ...

d)

vydávať povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a zrušenie, ...

e)

predkladať ministerstvu zdravotníctva návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie,

f)

na návrh obce predkladať ministerstvu zdravotníctva návrh štatútu kúpeľného miesta, jeho zmenu a zrušenie, ...

g)

predkladať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa určujú ochranné pásma prírodných ...

h)

rozhodovať o uložení pokuty podľa § 47 a 48,

i)

viesť zoznam akreditovaných laboratórií,

j)

vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika, zrušovať takéto poverenia a uznávať odbornú spôsobilosť ...

k)

určovať neodkladné ochranné opatrenia podľa § 37,

l)

predkladať návrhy podľa § 39 ods. 2 písm. b) na vyvlastnenie nehnuteľnosti,

m)

vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona dotknutým ...

n)

kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj, ...

o)

posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného ...

p)

určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona,

r)

vydávať súhlas podľa ustanovení tohto zákona,

s)

poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení,

t)

posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva na ...

§ 43
(1)

Rokovanie Štátnej kúpeľnej komisie zvoláva a vedie predseda Štátnej kúpeľnej komisie. Štátna kúpeľná ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za činnosť Štátnej kúpeľnej komisie podľa osobitného predpisu.34) ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie rozhoduje minister zdravotníctva.

(4)

Člen Štátnej kúpeľnej komisie je vylúčený z prerokovávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia má právo pozývať na svoje rokovania zástupcov rezortov, obcí a inštitúcií alebo ...

§ 44
Kúpeľný dozor
(1)

Na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených podľa ...

(2)

Inšpektorát pri výkone dozoru

a)
vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie,
b)
vykonáva dozor na diaľku tým, že
1.
kontroluje a vyhodnocuje určené režimové sledovanie,
2.
kontroluje plnenie ďalších podmienok, ktoré vyplývajú z povolenia využívať zdroj,
3.
kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ...
c)
vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov ...
d)
prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú v Slovenskej ...
f)
oznamuje príslušným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na území nečlenských ...
g)
na základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo ...
h)
spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
i)
vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike,
j)
eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, ...
k)
kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. ...
(3)

Inšpektorát predkladá Štátnej kúpeľnej komisii správu o dodržiavaní povinností ustanovených v tomto ...

(4)

Inšpektorát pripravuje odborné podklady na rokovanie a rozhodovanie Štátnej kúpeľnej komisie a organizačne ...

§ 45
Oprávnenie členov Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a poverených osôb
(1)

Členovia Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a osoby poverené Štátnou kúpeľnou komisiou vypracovaním ...

a)
vstupovať na pozemky, stavby a do zariadení na účely zistenia údajov potrebných na vykonanie kontroly, ...
b)
žiadať údaje a doklady potrebné na svoju činnosť; fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bez zbytočného ...
c)
nariadiť a kontrolovať odstránenie zistených nedostatkov,
d)
odoberať vzorky vody, len ak je to v poverení výslovne uvedené.
(2)

Osoby uvedené v odseku 1 sa pri výkone svojich oprávnení preukážu poverením vydaným ministerstvom zdravotníctva. ...

(3)

Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

§ 46
Vykonávanie analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
(1)

Chemické, fyzikálne, fyzikálnochemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých vôd ...

(2)

Akreditované laboratórium podľa odseku 1 je laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou ...

(3)

Podmienky na zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného ministerstvom zdravotníctva ustanoví ...

§ 47
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj vydaného ...
b)
v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja alebo na území kúpeľného ...
c)
vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom a štatútom ...
d)
v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného ...
e)
na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v rozpore s ustanovenými ...
f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,
g)
ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,
h)
nedodrží alebo nevykoná opatrenie uložené na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých ...
i)
vykoná činnosť, ktorou ohrozí alebo zhorší klimatické podmienky vhodné na liečenie,
j)
neoprávnene manipuluje s technickým zariadením prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja, ...
k)
úmyselne zničí, poškodí, neoprávnene premiestni alebo odstráni značku alebo tabuľu, ktorá v teréne vyznačuje ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 33 eur do 1 659 eur.

(3)

Priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. a) až j) prejednáva Štátna kúpeľná komisia,
b)
odseku 1 písm. k) prejednáva obec.
(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)

(5)

Výnosy z pokút za uložené priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. a) až j) sú príjmom štátneho rozpočtu,
b)
odseku 1 písm. k) sú príjmom rozpočtu obce.
§ 48
Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a)
využíva na balneoterapiu v rámci kúpeľnej starostlivosti inú vodu ako prírodnú liečivú vodu alebo klimatické ...
b)
využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj vydaného ...
c)
vykoná bez predchádzajúceho povolenia vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou takú úpravu prírodnej liečivej ...
d)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
e)
v ochrannom pásme I. stupňa, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie alebo na území ...
f)
nesplní inú povinnosť využívateľa zdroja ako povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
g)
nesplní povinnosť podľa § 31 ods. 1 písm. b),
h)
vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom a štatútom ...
i)
v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného ...
j)
nesplní povinnosť z územia ochranného pásma I. stupňa odstrániť všetky potenciálne zdroje znečistenia ...
k)
v ochrannom pásme II. stupňa vykonáva zakázané činnosti,
l)
nesplní povinnosť zabezpečovať monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie,
m)
na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v rozpore s ustanovenými ...
n)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,
o)
ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,
p)
nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 7,
q)
poruší zákaz podľa § 52,
r)
neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické ...
s)
nepoužíva informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného ...
t)
nezabezpečí technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme. ...
(2)

Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá Štátna kúpeľná komisia.

(3)

Štátna kúpeľná komisia uloží pokutu

a)
od 33 193 eur do 165 969 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c) a q),
b)
od 16 596 eur do 99 581 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a e),
c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),
d)
až do 663 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t).
(4)

Pri určení výšky pokuty prihliadne Štátna kúpeľná komisia na závažnosť protiprávneho konania, mieru ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. V rozhodnutí o uložení ...

(6)

Výnosy z pokút podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty ...

(8)

Pokutu podľa odseku 3 môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj opakovane. Výšku pokuty môže Štátna kúpeľná ...

(9)

Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinná zaplatiť ...

(10)

Pokutu uloženú podľa tohto zákona vyberá a spravuje orgán, ktorý pokutu uložil.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 49
Vzťah zákona k niektorým ďalším zákonom

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)

Prírodné liečivé zdroje a zdroje prírodných minerálnych vôd uznané podľa doterajších predpisov a klimatické ...

(2)

Kúpeľné miesta vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za kúpeľné miesta uznané podľa tohto ...

(3)

Štatúty kúpeľných miest vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za štatúty kúpeľných miest vydané ...

(4)

Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd vydané podľa ...

(5)

Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a povolenia na využívanie prírodných zdrojov minerálnych ...

(6)

Povolenia na úpravu produktov prírodných liečivých zdrojov a povolenia na úpravu produktov zdrojov prírodných ...

(7)

Povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov vydané podľa osobitného predpisu3) sa považujú ...

(8)

Ak prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov, ktorý do účinnosti tohto zákona nezískal povolenie ...

(9)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(10)

Prírodné liečebné kúpele, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť podľa doterajších predpisov, uvedú ...

(11)

Zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

(12)

Ochranné pásma a ochranné podmienky určené podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma ...

(13)

Na úhradu za využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd za II. polrok ...

(14)

Využívateľ zdroja je povinný uviesť do prevádzky monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo ...

(15)

Využívateľ zdroja, ktorý neprevádzkuje monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

(16)

Využívateľ zdroja je povinný zabezpečiť odborný dozor v súlade s § 22 do dvoch rokov od nadobudnutia ...

(17)

Pre ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd určené podľa doterajších ...

a)
v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, umiestňovať stavby ...
b)
v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať ...
(18)

Využívatelia klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti sú ...

(19)

Prírodné liečivé vody plnené do spotrebiteľského obalu, ktoré neboli registrované podľa osobitného predpisu,2) ...

(20)

Minister zdravotníctva vymenuje prvých členov Štátnej kúpeľnej komisie do dvoch mesiacov od nadobudnutia ...

§ 50a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)

Prírodná liečivá voda uznaná podľa doterajších predpisov a používaná na plnenie do spotrebiteľského ...

(2)

Povolenia využívať prírodný liečivý zdroj na plnenie do spotrebiteľského balenia vydané podľa doterajších ...

(3)

Povolenia využívať prírodný liečivý zdroj na liečebné účely a súčasne na plnenie do spotrebiteľského ...

(4)

Povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody plnenej do spotrebiteľského balenia vydané podľa doterajších ...

(5)

Konanie o uznanie prírodnej liečivej vody, konanie o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj ...

(6)

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov využívaných na plnenie do spotrebiteľského balenia podľa ...

(7)

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov využívaných na liečebné účely a súčasne na plnenie do spotrebiteľského ...

§ 50b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

Štátna kúpeľná komisia je povinná vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.

§ 50c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Štátna kúpeľná komisia je povinná zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Štátna kúpeľná komisia je povinná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému bolo vydané povolenie ...

§ 50d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia

§ 51

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 52

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním termálnych vôd a minerálnych ...

§ 53
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)

požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, ...

b)

minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební ...

c)

spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja ...

d)

podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými ...

e)

požiadavky na klimatické podmienky vhodné na liečenie, rozsah a podmienky ich monitorovania,

f)

ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok ...

§ 54

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 263/2004 Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerálnych ...

3.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji ...

§ 54a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 151 písmená c) až e) znejú:

„c) Vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 151 dopĺňajú písmená f) až h), ktoré znejú:

„f) Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 7 ods. 2 sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú slovami „v prírodných liečebných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

2.

V § 38 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V prípade epidemického alebo pandemického výskytu choroby lieky a zdravotnícke pomôcky uvedené ...

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

§ 4 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...

2.

V § 7 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
kúpeľná liečebňa,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

3.

V § 8 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až d) a g)“.

4.

V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.“.

5.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Systém kvality (1) Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie ...

6.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7.

V § 13 sa vypúšťa odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

8.

Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17c Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby (1) Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej ...

9.

V § 49 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o)
rozhoduje o schválení plánu zavádzania systému kvality (§ 78c ods. 1),“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

10.

V § 61 ods. 4 sa za slová „poplatkov za vydanie licencie,“ vkladajú slová „poplatkov za vydanie rozhodnutia ...

11.

Piata časť sa dopĺňa o siedmu hlavu, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA HLAVA ZAVÁDZANIE SYSTÉMU KVALITY Plán zavádzania systému kvality, jeho schvaľovanie a hodnotenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...

12.

Za § 93a sa vkladá § 93b, ktorý znie:

„§ 93b Poskytovateľ, ktorému oprávnenie prevádzkovať zdravotnícke zariadenie vzniklo pred 1. januárom ...

Čl. V

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 9 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 8 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 8 písm. d)“.

2.

V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 7 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa tretí bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.

2.

V § 7 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
§ 78b a 78c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. IV piatom, deviatom až ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 538/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich ...

  2.

  Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 3)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 8)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 9)  § 2 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej ...
 • 10)  § 16 ods. 2 zákona č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 11)  Napríklad § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych ...
 • 12)  § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 12a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 18)  § 179 Civilného mimosporového poriadku.
 • 19)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 20)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na ...
 • 22)  Zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 23a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 23aa)  § 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23ab)  § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 23b)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v ...
 • 25)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 10 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 • 27)  § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 29)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v ...
 • 31)  § 2 a 10 zákona č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 22 zákona č. 326/2005 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore