Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 15.01.2022

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 15.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD23438DS35EUPP58ČL7

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 15.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 15.01.2022 na základe 6/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane prírody a krajiny

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia4) osobitné predpisy.5) ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu

a)
poľnohospodárskych plodín a kultúr,6)
b)
hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat,7)
c)
rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény,8)
d)
rastlinných a živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat.9)
§ 2 - Základné pojmy
(1)

Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických ...

(2)

Na účely tohto zákona sa považuje za

a)
územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ...
b)
zložky ekosystémov horniny a nerasty,11) reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické ...
c)
významný krajinný prvok taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva ...
d)
biocentrum ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt ...
e)
biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu ...
f)
interakčný prvok určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, ...
g)
mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná ...
h)
druh aj poddruh alebo nižšia taxonomická jednotka rastlín alebo živočíchov,
i)
voľne rastúcu rastlinu (ďalej len „rastlina") jedinec rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého populácia ...
j)
voľne žijúceho živočícha (ďalej len „živočích“) jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje ...
k)
jedinca rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové štádiá, ...
l)
chov v ľudskej opatere držba živočíchov, ktorej výsledkom je rozmnožovanie živočícha,
m)
drevinu rastúcu mimo lesa (ďalej len „drevina") strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce ...
n)
genofond súbor dedičných vlastností rastlín a živočíchov,
o)
osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), vybrané ...
p)
sťahovavý druh druh, pre ktorého populáciu alebo jej časť platí, že väčší počet jej jedincov sa cyklicky ...
q)
prírodný biotop suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené ...
r)
biotop európskeho významu prírodný biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený ...
s)
biotop národného významu prírodný biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej ...
t)
prioritný biotop biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho ...
u)
stav prírodného biotopu súhrn vplyvov pôsobiacich na prírodné biotopy a ich typické druhy, ktoré ovplyvňujú ...
v)
biotop druhu prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije ...
w)
druh európskeho významu
1.
druh voľne žijúceho vtáka prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskej únie, ...
1a.
ohrozený vyhynutím,
1b.
zraniteľný špecifickými zmenami jeho biotopu,
1c.
vzácny vzhľadom na jeho málo početnú populáciu alebo obmedzené rozšírenie na tomto území, alebo
1d.
druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu
(ďalej len „druh vtáka európskeho významu“),
2.
iný druh živočícha alebo druh rastliny prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov ...
2a.
ohrozený, s výnimkou druhov, ktorých prirodzený areál je na tomto území okrajový, a ktoré nie sú ohrozené ...
2b.
zraniteľný, ktorý bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce ...
2c.
vzácny, s málo početnou populáciou, vyskytujúci sa na geograficky ohraničených územiach, alebo riedko ...
2d.
endemický, vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu alebo z dôvodu ...
x)
druh národného významu druh živočícha alebo rastliny, ktorý nie je druhom európskeho významu, ale ktorý ...
1.
ohrozený,
2.
zraniteľný, o ktorom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ...
3.
vzácny, s málo početnou populáciou, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal ...
4.
endemický, reliktný a vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu,
y)
prioritný druh druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený ...
z)
stav druhu súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobé rozšírenie a početnosť ...
za)
lokalitu geograficky určené územie, ktorého hranice sú jasne vymedzené,
zb)
vybrané domestikované živočíchy - kone, osly a ich krížence, dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, bežce, ...
zc)
živočícha, ktorý unikol, živočích držaný človekom, ktorý sa od svojho držiteľa svojvoľne vzdialil bez ...
zd)
uzatvorený objekt stavba alebo zariadenie, ktoré zabraňuje vybraným domestikovaným živočíchom vo voľnom ...
ze)
nájomcu aj vypožičiavateľ alebo podnájomca, ak je zapísaný v katastri nehnuteľností formou poznámky,65) ...
zf)
ekosystémové služby prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce ekosystémy,
zg)
väčším počtom vlastníkov sa rozumie najmenej 50 vlastníkov,
zh)
zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ...
zi)
zelený park územie so súvislými plochami drevinovej a inej vegetácie poskytujúce prostredie pre biodiverzitu ...
zj)
zelenú strechu vrchná časť budovy alebo inej stavby pokrytá vegetáciou, ktorá poskytuje prostredie pre ...
zk)
ekodukt objekt, ktorý prekonáva umelú prekážku v migračných trasách živočíchov a ktorý slúži ich migrácii ...
zl)
hendikepovaného chráneného živočícha chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, ...
zm)
prírodné procesy procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ekosystémov, ...
zn)
ochranu prírodných procesov súbor opatrení, ktorými sa obmedzuje a zakazuje vykonávanie činností, ktoré ...

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

§ 3 - Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny
(1)

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa ...

(2)

Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu ...

(3)

Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia14) ...

(4)

Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, ...

(5)

Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, ...

§ 4 - Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov
(1)

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, ...

(2)

Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, ...

(3)

Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz neplatí, ...

(4)

Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické ...

(5)

Ak dochádza k preukázateľnému zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných ...

(6)

Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ...

(7)

Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu populácií ...

§ 5 - Priaznivý stav druhu, priaznivý stav prírodného biotopu a priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody ...
(1)

Stav druhu sa považuje za priaznivý, keď

a)
údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, ...
b)
prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a pravdepodobne sa ani v dohľadnej budúcnosti nebude zmenšovať ...
c)
existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký biotop na dlhodobé udržanie jeho ...
(2)

Stav prírodného biotopu sa považuje za priaznivý, keď

a)
jeho prirodzený areál a územie, ktoré v tomto areáli pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
b)
špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, existujú a pravdepodobne ...
c)
stav jeho typických druhov je priaznivý.
(3)

Stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny z hľadiska jej ochrany (ďalej len „stav osobitne chránenej ...

(4)

Udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny sú činnosti vykonávané ...

(5)

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny je povinný pri ...

(6)

Ak udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny podľa ...

(7)

Ak vlastník, správca alebo nájomca dotknutých pozemkov nezabezpečí ani po predchádzajúcom upozornení ...

§ 6 - Ochrana prírodných biotopov a mokradí
(1)

Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ...

(2)

Ak orgán ochrany prírody v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona alebo ako dotknutý orgán ...

(3)

Orgán ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti podľa odseku 2, uloží ...

(4)

Zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti ...

(5)

Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo ...

(6)

Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného toku zásady starostlivosti ...

§ 7 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
(1)

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa reguláciu rozširovania nepôvodných druhov19) ...

(2)

Každý, kto drží v zajatí nepôvodné druhy živočíchov, je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ich úniku ...

(3)

Súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na

a)
výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami ...
b)
výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín v zastavanom ...
c)
vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia.
(4)

Súhlas podľa odseku 3 je možné vydať, len ak výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, pestovanie ...

(5)

Ak sa má na lesnom pozemku vykonávať výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie ...

(6)

Ak orgán ochrany prírody súhlas podľa odseku 3 na pestovanie nepôvodných druhov rastlín nevydá, v rozhodnutí ...

(7)

Podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu podľa odseku 3 a zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ...

§ 8 - Preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody
(1)

Orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže až do odstránenia nedostatkov ...

(2)

Orgán ochrany prírody tomu, kto činnosťou nevyžadujúcou rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa tohto ...

(3)

Orgán ochrany prírody obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené v rozhodnutí ...

§ 9 - Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody
(1)

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany ...

a)
schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,22)
b)
vydanie územného rozhodnutia,23)
c)
vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,24)
d)
vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení,25) ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,
e)
vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,27)
f)
vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,28)
g)
vydanie rozhodnutia o určení, zmene – zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti prieskumného územia,29) ...
h)
vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia,30)
i)
vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru,31)
j)
vydanie povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,32)
k)
vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok32a) alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho ...
l)
vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov,34)
m)
schválenie alebo zmenu programu starostlivosti o lesy,35)
n)
schválenie alebo zmenu projektu alebo geologického zámeru geologickej úlohy,36) ak sa geologickými prácami ...
o)
schválenie alebo zmenu základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja,37)
p)
vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených ...
r)
vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy,37b) ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné ...
s)
vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení ...
t)
schválenie zvernice alebo bažantnice,37d)
u)
schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,37e)
v)
vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky,37f)
w)
vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov ...
(2)

Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov uplatňuje záujmy ochrany ...

(3)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až w) sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody; ...

(4)

Orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany ...

§ 10 - Súčinnosť s inými orgánmi

Orgán ochrany prírody je povinný ako dotknutý orgán poskytnúť potrebnú súčinnosť iným orgánom rozhodujúcim ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

PRVÁ HLAVA

ÚZEMNÁ OCHRANA

§ 11 - Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
(1)

Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná ochrana") podľa tohto zákona sa rozumie ochrana ...

(2)

Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany ...

§ 12

Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny ...

§ 13 - Druhý stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané

a)
jazdiť a stáť s motorovým vozidlom44) motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo ...
b)
jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného ...
c)
použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.45aa)
(2)

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného ...
b)
likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov46) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných ...
c)
výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické ...
d)
oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu ...
e)
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat48) na voľných ležoviskách, ako aj ich ...
f)
vykonávanie technických geologických prác,50) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, ...
g)
umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia51) za hranicami zastavaného územia ...
h)
aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov ...
i)
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy ...
j)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Hasičským a záchranným zborom ...
k)
organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí,53) ako aj iných verejnosti ...
l)
umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie ...
m)
umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného ...
n)
použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú ...
o)
vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
p)
vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.
(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla55)

a)
slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, správcovi ...
b)
na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného ...
c)
ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu,56)
d)
slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku ...
(4)

Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody ...

(5)

Podrobnosti o vydávaní súhlasu podľa odseku 2 písm. j) sa v záujme riadneho a plynulého zabezpečenia ...

(6)

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ...

(7)

Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby ...

§ 14 - Tretí stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané

a)
vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,
b)
vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na pozemkoch ...
c)
pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného ...
d)
táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať ...
e)
organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské ...
f)
použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú ...
g)
vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy ...
h)
zbierať rastliny vrátane ich plodov,
i)
organizovať spoločné poľovačky,
j)
vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom,
k)
rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty,
l)
používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.56c)
(2)

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)
vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p),
b)
umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,51) ako aj akéhokoľvek iného reklamného ...
c)
aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, ...
d)
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,57) ktorých výška letu je menšia ...
e)
osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
f)
vykonávanie technických geologických prác,
g)
umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,57a)
h)
vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo ...
i)
vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou ...
(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. c) neplatí na pohyb

a)
v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho práva a ...
b)
na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného ...
c)
v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku ...
(4)

Súhlas podľa odseku 2 písm. h) sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode blízkeho ...

(5)

Zákaz podľa odseku 1 písm. d) až h) neplatí na miestach vyhradených spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. ...

(6)

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ...

(7)

Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo ...

(8)

Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina57c) s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území, na ktorom ...

§ 15 - Štvrtý stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané

a)
vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 5 platia rovnako,
b)
zriadiť poľovnícke zariadenie58b) alebo rybochovné zariadenie,58c)
c)
umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný ...
d)
aplikovať chemické látky a hnojivá,
e)
rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a) ...
f)
zbierať nerasty alebo skameneliny,
g)
oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
h)
umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
i)
vykonávať geologické práce,
j)
umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného ...
k)
voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný pes) ...
l)
prikrmovať alebo vnadiť zver.
(2)

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)
vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l), o) a p) a § 14 ods. 2 písm. d), ...
b)
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ...
c)
umiestnenie stavby,
d)
chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach.
(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí a súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje na miestach, ktoré ...

(4)

Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 16 - Piaty stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané

a)
vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 5 platia rovnako,
b)
zasiahnuť do lesného porastu,
c)
narušiť vegetačný a pôdny kryt,
d)
pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá,
e)
umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
h)
meniť stav mokrade alebo upravovať koryto vodného toku,
i)
umiestniť stavbu,
j)
vysádzať rastliny.
(2)

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie ...

§ 17 - Chránené územia a ich ochranné pásma
(1)

Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ 6 ods. ...

a)
chránená krajinná oblasť (§ 18),
b)
národný park (§ 19),
c)
prírodný park (§ 20a),
d)
chránený areál (§ 21),
e)
prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (§ 22),
f)
prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka (§ 23, § 24 ods. 3),
g)
chránený krajinný prvok (§ 25),
h)
chránené vtáčie územie (§ 26),
i)
obecné chránené územie.
(2)

Zoznam druhov európskeho významu vrátane prioritných druhov, druhov národného významu a druhov vtákov, ...

(3)

Ak to vyžaduje záujem ochrany národného parku, chráneného areálu, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej ...

(4)

Na území ochranného pásma chráneného územia s tretím stupňom ochrany platí druhý stupeň ochrany (§ 13). ...

(5)

Na území ochranného pásma chráneného územia so štvrtým stupňom ochrany platí tretí stupeň ochrany (§ ...

(6)

Na území ochranného pásma chráneného územia s piatym stupňom ochrany platí štvrtý stupeň ochrany (§ ...

(7)

Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie (§ 22) alebo ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie (§ ...

(8)

Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky (§ 23) alebo ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky (§ 23 ods. ...

(9)

Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie, ochranné pásmo prírodnej pamiatky, ochranné pásmo národnej prírodnej ...

(10)

Ak v dôsledku ustanovenia zón v chránenom území podľa tohto zákona nie je možné určiť stupeň územnej ...

§ 18 - Chránená krajinná oblasť
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre ...

(2)

Na území chránenej krajinnej oblasti, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň ochrany ...

(3)

Podrobnosti o územnej ochrane chránenej krajinnej oblasti a vymedzenie jej hraníc ustanoví vláda nariadením. ...

§ 19 - Národný park
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 10 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ...

(2)

Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane ...

(3)

Na území národného parku, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platí tretí stupeň ochrany (§ 14). ...

(4)

V lesoch národných parkov možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa odseku ...

(5)

Orgán ochrany prírody môže na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup verejnosti ...

(6)

Podrobnosti o územnej ochrane národného parku a jeho ochranného pásma a vymedzenie hraníc ustanoví vláda ...

§ 20 - Návštevný poriadok národného parku
(1)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť národného parku, po dohode s orgánmi ...

(2)

Orgán ochrany prírody oprávnený vydať návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma oznámi ...

§ 20a - Prírodný park
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ...

(2)

Na území prírodného parku platí druhý (§ 13) alebo tretí (§ 14) stupeň ochrany, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Stupeň ochrany prírodného parku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o územnej ochrane prírodného parku ...

§ 21 - Chránený areál
(1)

Lokalitu, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného ...

(2)

Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov, rastlín, ...

(3)

Na území chráneného areálu platí druhý (§ 13), tretí (§ 14), štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16) stupeň ...

(4)

Stupeň ochrany chráneného areálu, vymedzenie jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti ...

§ 22 - Prírodná rezervácia
(1)

Lokalitu, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené ...

(2)

Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného ...

(3)

Ak sa zistia nové skutočnosti, môže vláda nariadením zrušiť ustanovenie prírodnej rezervácie za národnú ...

(4)

Na území prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16) ...

(5)

V prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie návštevnosťou môže orgán ...

(6)

Stupeň ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, vymedzenie jej hraníc a hraníc ...

§ 23 - Prírodná pamiatka
(1)

Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ...

(2)

Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, ...

(3)

Ak sa zistia nové skutočnosti, môže vláda nariadením zrušiť ustanovenie prírodnej pamiatky za národnú ...

(4)

Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16) stupeň ...

(5)

Stupeň ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc a hraníc ...

§ 24 - Jaskyňa a prírodný vodopád
(1)

Jaskyňou podľa tohto zákona je človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor ...

(2)

Prírodným vodopádom podľa tohto zákona je prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením prírodných ...

(3)

Jaskyne a prírodné vodopády sú prírodnými pamiatkami. Jedinečnú jaskyňu alebo prírodný vodopád, ktoré ...

(4)

V jaskyni je zakázané

a)
vstúpiť alebo inak do nej preniknúť; zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej jaskyne podľa odseku ...
b)
poškodzovať alebo ničiť horninové prostredie, chemickú a mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočíchov ...
c)
zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy alebo paleontologické nálezy,
d)
chytať alebo usmrtiť živočíchy,
e)
vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd,
f)
vykonávať činnosť meniacu zloženie alebo prúdenie jaskynného ovzdušia,
g)
vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
h)
skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty a iné materiály,
i)
táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň,
j)
vpustiť alebo ustajniť hospodárske zvieratá alebo domáce zvieratá,
k)
organizovať telovýchovné alebo športové podujatie,
l)
znečisťovať podzemné priestory,
m)
rušiť pokoj a ticho,
n)
umiestniť stavbu,
o)
umiestniť reklamné alebo propagačné zariadenie.
(5)

V jaskyni sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)
vykonávanie prieskumu a výskumu jaskyne,
b)
sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, liečebné účely a ...
c)
zriadenie výskumnej stacionárnej stanice alebo výskumnej plochy a umiestnenie s tým súvisiacich technických ...
d)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Hasičským a záchranným zborom ...
e)
umiestnenie alebo použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné alebo hlukové efekty, najmä laserového ...
f)
nakrúcanie filmu,
g)
organizovanie kultúrno-výchovného podujatia alebo iného spoločenského podujatia prístupného verejnosti. ...
(6)

V prírodnom vodopáde je zakázané

a)
vykonávať činnosť meniacu vodný tok alebo vodný režim nad prírodným vodopádom,
b)
poškodzovať, zasiahnuť alebo ničiť skalný útvar prírodného vodopádu,
c)
vykonávať skalolezeckú alebo lezeckú činnosť na skalných útvaroch prírodného vodopádu,
d)
kúpanie v toku v bezprostrednej blízkosti nad prírodným vodopádom alebo pod prírodným vodopádom.
(7)

V prírodnom vodopáde sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)
umiestnenie zariadenia na vodnom toku nad prírodným vodopádom okrem zariadenia, ktoré slúži správe vodného ...
b)
preháňanie a napájanie hospodárskych zvierat na vodnom toku nad prírodným vodopádom vo vzdialenosti ...
(8)

Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný úrad v sídle kraja ...

(9)

Na území ochranného pásma jaskyne je zakázané

a)
vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, ponorov alebo jazier,
b)
vykonávať banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
c)
umiestniť priemyselné alebo poľnohospodárske skládky, najmä skládky ropných látok, chemikálií, chemických ...
d)
vypúšťať odpadové vody alebo obsahy žúmp a močovkových nádrží alebo koncentrovane vypúšťať hnojovicu, ...
e)
umiestniť stavbu,
f)
vykonávať aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných ...
g)
ustajniť hospodárske zvieratá alebo umiestniť košiar,
h)
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
i)
stavať plynovody, ropovody alebo produktovody nebezpečných látok.
(10)

V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Hasičským a záchranným zborom ...
b)
vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
c)
umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe vodného toku,
d)
vykonávanie technických geologických prác alebo likvidovanie geologických objektov,
e)
výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice alebo ich rekonštrukciu, ktorou sa menia ich technické parametre ...
f)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,
g)
táborenie,
h)
organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti ...
(11)

V ochrannom pásme prírodného vodopádu je zakázané

a)
vykonávať činnosť bezprostredne meniacu vodný režim toku nad prírodným vodopádom,
b)
ťažiť riečny materiál z koryta vodného toku nad prírodným vodopádom,
c)
poškodzovať evorzné tvary vytvorené v mieste dopadu vody na dne toku pod prírodným vodopádom,
d)
umiestniť zariadenie na vodnom toku nad prírodným vodopádom okrem zariadenia, ktoré slúži správe vodného ...
e)
vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.
(12)

V ochrannom pásme prírodného vodopádu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)
umiestnenie stavby,
b)
ťažbu drevnej hmoty holorubným hospodárskym spôsobom,
c)
výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice,
d)
likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,
e)
vykonávanie terénnych úprav, prác alebo zariadení,
f)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov.
(13)

Ak pri stavebných prácach, geologických prácach, banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským ...

(14)

Ak k objaveniu jaskyne alebo časti jaskyne dôjde pri prieskume a výskume vykonávanom na základe súhlasu ...

(15)

Súhlas na sprístupnenie jaskyne alebo jej časti podľa odseku 5 písm. b) možno vydať pre jaskyne, v ktorých ...

a)
degradácii alebo devastácii jej prírodných a kultúrnych hodnôt nadmerným zásahom do horninového prostredia, ...
b)
poškodeniu biotopov vzácnych alebo ohrozených živočíchov, archeologických alebo paleoantropologických ...
c)
poškodeniu prírodných hodnôt na povrchu jaskyne.
(16)

Na sprístupnenie jaskyne dáva súhlas ten orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia ...

(17)

V sprístupnenej jaskyni alebo jej časti sa možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách, ...

(18)

Jaskyne alebo časti jaskýň, v ktorých nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich prírodných a kultúrnych ...

(19)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť sprístupnenej jaskyne alebo verejne ...

(20)

Robiť reklamu alebo uverejňovať reklamu na vstup do jaskyne, ktorá nie je sprístupnenou jaskyňou podľa ...

(21)

Jaskyne ako vlastníctvo Slovenskej republiky63) spravuje organizácia ochrany prírody zriadená ministerstvom. ...

(22)

Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne a o sprístupňovaní jaskyne ustanoví ...

§ 25 - Chránený krajinný prvok
(1)

Významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho ...

(2)

Na území chráneného krajinného prvku platí druhý (§ 13), tretí (§ 14), štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ ...

(3)

Stupeň ochrany chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej ochrane ...

§ 25a - Obecné chránené územie
(1)

Lokalitu, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným ...

(2)

Obecné chránené územie môže obec vyhlásiť vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce ...

(3)

Vymedzenie hraníc obecného chráneného územia a podmienky jeho ochrany, najmä určenie opatrení na zabezpečenie ...

§ 26 - Chránené vtáčie územie
(1)

Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta ...

(2)

Ministerstvo obstaráva národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (ďalej len „zoznam vtáčích ...

(3)

Zoznam vtáčích území, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného chráneného vtáčieho územia, katastrálne ...

(4)

Pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu,64) pri ...

(5)

V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ...

(6)

Vláda nariadením vyhlási biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov ...

§ 27 - Územie európskeho významu
(1)

Územím európskeho významu podľa tohto zákona sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou ...

a)
na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých ...
b)
ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít (ďalej len „národný zoznam“) obstaraným ministerstvom ...
(2)

Do národného zoznamu môžu byť zaradené len lokality, pre ktoré bol vypracovaný návrh podľa § 54 ods. ...

(3)

Ministerstvo alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja prerokuje s vlastníkmi, správcami a nájomcami ...

(4)

Národný zoznam prerokúva vláda, ktorá ho po odsúhlasení zasiela Európskej komisii na schválenie.

(5)

Národný zoznam, ktorý obsahuje názov územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa územie ...

(6)

Národný zoznam sa priebežne aktualizuje podľa stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho ...

(7)

Územie európskeho významu uvedené v národnom zozname ustanovenom podľa odseku 5 sa považuje za chránené ...

(8)

Ak sa územie európskeho významu nachádza na chránenom území [§ 17 ods. 1 písm. a) až f)] alebo v jeho ...

§ 28 - Európska sústava chránených území Natura 2000
(1)

Európska sústava chránených území Natura 2000 (ďalej len „európska sústava chránených území“) je koherentná ...

(2)

Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ...

(3)

Využívanie území európskej sústavy chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov ...

(4)

Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo ...

(5)

Akýkoľvek plán, program64b) alebo projekt64c) (ďalej len „plán alebo projekt“), ktorý môže mať pravdepodobne ...

(6)

Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 5, je povinný predložiť ...

(7)

Orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu ...

(8)

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu ...

(9)

Na účely primeraného hodnoteniu vplyvov je navrhovateľ povinný vypracovať alternatívne riešenia návrhu ...

(10)

Primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu sa vypracúva ako súčasť dokumentácie podľa ...

(11)

Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu64) nepreukáže, že ...

(12)

Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, ...

(13)

O tom, či schválenie alebo povolenie plánu alebo projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia ...

(14)

Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo autorizovaná ...

(15)

Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred ...

(16)

Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov a kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 28a - Autorizovaná osoba
(1)

Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov (§ 28 ods. 10) a k návrhu ...

(2)

Osvedčenie môže na základe písomnej žiadosti získať fyzická osoba, ktorá má na uvedenú činnosť odbornú ...

(3)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní príslušného odborného zamerania,
b)
dokladom o najmenej päťročnej odbornej praxi v oblasti ochrany prírody a krajiny,
c)
dokladom o absolvovaní odbornej prípravy zabezpečovanej ministerstvom poverenou organizáciou a úspešnom ...
(4)

Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný ...

(5)

Osvedčenie sa vydáva s platnosťou najviac na päť rokov. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť najviac o ...

(6)

Osvedčenie zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
smrťou oprávnenej osoby, alebo
c)
jeho odňatím.
(7)

Ministerstvo môže odňať osvedčenie, ak

a)
autorizovaná osoba prestala byť spôsobilá na právne úkony,
b)
autorizovaná osoba bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného ...
c)
bolo osvedčenie vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo pripojených dokladoch, ...
d)
autorizovaná osoba závažným spôsobom alebo opakovane porušila právne predpisy súvisiace s výkonom jej ...
e)
autorizovaná osoba požiadala o odňatie osvedčenia,
f)
autorizovaná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 8 písm. b).
(8)

Autorizovaná osoba je povinná

a)
oznámiť ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie,
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať skúšku na overenie odbornej ...
(9)

Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti ...

§ 28b - Územie medzinárodného významu
(1)

Územím medzinárodného významu sa podľa tohto zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a ...

(2)

Ministerstvo vedie zoznam území medzinárodného významu podľa jednotlivých kategórií a uverejňuje ho ...

(3)

Ak si to vyžaduje plnenie záväzkov a odporúčaní podľa odseku 1, územie medzinárodného významu sa vyhlási ...

§ 29 - Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem
(1)

Zákaz činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a § 26 ods. 5 neplatí ...

a)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej činnosti ...
b)
ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ...
c)
orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne ...
d)
ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka,
e)
ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou,64f)
f)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice,
g)
ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky,
h)
ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou ...
(2)

Zákaz činnosti podľa § 16 ods. 1 neplatí a súhlas na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 2 sa nevyžaduje ...

(3)

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. ...

a)
v záujme ochrany prírody a krajiny,
b)
ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany,
c)
v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu.
(4)

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 16 ods. 1 z dôvodov podľa odseku ...

a)
monitoring a prírodovedný prieskum a výskum,
b)
vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov,
c)
vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín,
d)
umiestnenie informačných tabúľ a značení,
e)
činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, náučných chodníkov, ...
f)
vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia,
g)
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov.
(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa uplatňujú pri povoľovaní výnimiek na činnosť vykonávanú v chránených územiach ...

§ 30 - Zóny chránených území
(1)

Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie ...

(2)

Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé časti chráneného územia podľa povahy prírodných hodnôt v nich, ...

(3)

Zóny podľa odseku 2 možno členiť na podzóny, ak sa v rámci zóny nachádzajú časti chráneného územia s ...

(4)

V prípade národných parkov sa

a)
zóna A ustanoví najmä na časti územia s prevahou prirodzených ekosystémov alebo človekom málo pozmenených ...
b)
zóna B ustanoví najmä na časti územia s prevahou človekom čiastočne pozmenených ekosystémov, kde cieľom ...
c)
zóna C ustanoví na časti územia s prevahou človekom významne pozmenených ekosystémov, kde cieľom je ...
d)
zóna D ustanoví, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti územia národného parku, na časti ...
(5)

Do jednotlivých zón národného parku možno zaradiť aj územia, ktoré

a)
nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) až c), ale ich zaradenie je potrebné z dôvodu ...
b)
nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) až c) alebo neslúžia na dosiahnutie cieľa zóny ...
(6)

Určením stupňa ochrany podľa zón sa nahrádzajú doterajšie stupne ochrany ustanovené týmto zákonom alebo ...

(7)

Vyhlásenie jednotlivých zón a podzón chránených území, podrobnosti o ich územnej ochrane a vymedzenie ...

(8)

Pozemok, ktorý sa nachádza v zóne A alebo B a nie je vo vlastníctve štátu a nedochádza na ňom k obmedzeniu ...

§ 31 - Súkromné chránené územie a jeho ochranné pásmo
(1)

Vlastník takého pozemku, ktorý spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre chránený areál (§ 21), prírodnú ...

(2)

Ak pozemok spĺňa podmienky na vyhlásenie územnej ochrany podľa odseku 1, okresný úrad v sídle kraja ...

(3)

V súkromnom chránenom území a v jeho ochrannom pásme môže platiť len stupeň ochrany zodpovedajúci príslušnému ...

(4)

Vlastník pozemku, na ktorom bolo vyhlásené súkromné chránené územie a jeho ochranné pásmo, je povinný ...

DRUHÁ HLAVA

DRUHOVÁ OCHRANA CHRÁNENÝCH RASTLÍN, CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, CHRÁNENÝCH NERASTOV A CHRÁNENÝCH SKAMENELÍN ...

§ 32 - Druhová ochrana

Druhovou ochranou chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín ...

§ 33 - Chránené druhy
(1)

Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym ...

(2)

Nerasty a skameneliny významné z hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ministerstvo ...

(3)

Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene ...

(4)

Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak najmenej jeden z ich ...

(5)

Druhy podľa odsekov 1 a 2 sa považujú za chránené v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

§ 34 - Chránená rastlina
(1)

Chránenú rastlinu je zakázané

a)
úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
b)
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
(2)

Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z voľnej prírody, ...

(3)

Na nález chránenej rastliny v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné ...

(4)

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 35 - Chránený živočích
(1)

Chráneného živočícha je zakázané

a)
úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,
b)
úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,
c)
úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, ...
d)
medzidruhovo krížiť vrátane krížencov,
e)
držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. ...
(2)

Zakázané je

a)
zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli ...
b)
odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, ...
c)
poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom ...
(3)

Zákazy podľa odseku 1 písm. e) sa nevzťahujú na chráneného živočícha, ktorý nepochádza z voľnej prírody ...

(4)

Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na lov druhov vtákov uvedených v osobitnom predpise68) ...

(5)

Zákaz podľa odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na druhy vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne ...

(6)

Kto nájde hendikepovaného chráneného živočícha alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom ...

(7)

Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu je jeho držiteľ ...

(8)

Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné ...

(9)

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ...

§ 36 - Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chráneného živočícha
(1)

Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané používať

a)
metódy a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií jeho ...
b)
akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.
(2)

Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov ustanoví všeobecne ...

§ 37 - Obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov

V záujme zachovania priaznivého stavu vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, ktoré ...

§ 38 - Chránený nerast a chránená skamenelina
(1)

Chránený nerast a chránenú skamenelinu je zakázané poškodzovať a ničiť.

(2)

Na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi je potrebný ...

(3)

Nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie ...

(4)

Orgán ochrany prírody, ktorému bol nález oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení ...

(5)

Ochrana sa zabezpečuje na mieste prirodzeného nálezu. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia ...

(6)

Odber podľa odseku 5 môžu vykonávať iba právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť je zameraná ...

(7)

Ak chránenému nerastu alebo chránenej skameneline hrozí poškodenie, odcudzenie alebo zničenie, alebo ...

(8)

Ak orgán ochrany prírody písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v lehote troch mesiacov ...

(9)

Na nález chráneného nerastu a chránenej skameneliny v súvislosti s terénnymi úpravami alebo uskutočňovaním ...

(10)

Podrobnosti o ochrane a odbere chránených nerastov a chránených skamenelín a o ich spoločenskom ohodnocovaní ...

§ 39 - Vývoz chráneného nerastu a chránenej skameneliny

Chránený nerast a chránenú skamenelinu možno vyviezť len so súhlasom ministerstva.

§ 40 - Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov ...
(1)

Zákaz činnosti vo vzťahu k chráneným druhom, vybraným druhom rastlín a vybraným druhom živočíchov (§ ...

a)
bola povolená v rámci územnej ochrany orgánom ochrany prírody, pričom sa v konaní preukázalo, že činnosť ...
b)
na základe výsledku posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu64) nebude mať negatívny vplyv na ...
(2)

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín ...

(3)

Výnimku podľa odseku 2 možno povoliť

a)
v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
b)
pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve ...
c)
v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne ...
d)
na účely výskumu a vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov a ich navrátenia do biotopov alebo ...
e)
na odber, odchyt alebo držbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom ...
(4)

Rozhodnutie o povolení výnimky podľa odseku 2 obsahuje

a)
určenie dotknutých druhov, pre ktoré platí výnimka,
b)
prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odber, odchyt alebo usmrcovanie dotknutých druhov,
c)
podmienky možného rizika a časové a miestne okolnosti, za ktorých možno vykonávať činnosť povolenú výnimkou, ...
d)
spôsob kontroly plnenia podmienok výnimky,
e)
ďalšie podmienky výkonu činnosti povolenej výnimkou určené podľa § 82 ods. 12.
§ 41 - Evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Kto má v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy, mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný ...

(2)

Evidenciu chránených rastlín, tvorí

a)
evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam"),
b)
písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod chránených rastlín; obsahuje najmä
1.
obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu sídla ...
2.
vedecké meno druhu jedinca,
3.
počet nadobudnutých chránených rastlín a spôsob ich nadobudnutia,
4.
údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa § 42 ods. 1,
5.
dátum nadobudnutia jedinca chránenej rastliny, napríklad dátum, keď bol jedinec odobratý z voľnej prírody ...
(3)

Evidenciu podľa odseku 2 písm. a) vedie ten, kto má v držbe živé jedince chránených rastlín. Evidenčný ...

(4)

Evidenciu podľa odseku 2 písm. b) vedú držitelia ostatných chránených rastlín.

(5)

Evidenciu živých chránených živočíchov, tvorí

a)
druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta"),
b)
kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu").
(6)

Evidenciu chránených živočíchov, a o ktorých sa nevedie evidencia podľa odseku 5, tvorí písomný doklad ...

a)
obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu sídla ...
b)
vedecké meno druhu jedinca,
c)
počet nadobudnutých chránených živočíchov a spôsob ich nadobudnutia,
d)
údaje preukazujúce pôvod chránených živočíchov podľa § 42 ods. 1,
e)
dátum nadobudnutia jedinca chráneného živočícha, napríklad dátum, keď bol jedinec odobratý z voľnej ...
(7)

Evidenciu podľa odseku 5 písm. a) vedú o živých plazoch, vtákoch a cicavcoch ich držitelia; ak sú držiteľmi ...

(8)

Každú zmenu v druhovej karte oznamuje ten, kto ju vedie, okresnému úradu raz ročne do 31. januára za ...

(9)

Evidenciu podľa odseku 5 písm. b) vedú o živých bezstavovcoch, rybách a obojživelníkoch ich držitelia. ...

(10)

Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu chránených rastlín a chránených ...

(11)

Botanické záhrady, arboréta, vysoké školy s prírodovedným zameraním a stredné školy s prírodovedným ...

a)
názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa zber alebo odchyt chránených druhov uskutočnil,
b)
meno riešiteľa výskumnej úlohy,
c)
zoznam chránených druhov, ich počet, lokalitu, kde boli zbierané alebo odchytené,
d)
zoznam inak nadobudnutých jedincov chránených druhov.
(12)

Držiteľ chránených druhov, ktorý je povinný uviesť v evidencii podľa tohto zákona údaje o totožnosti ...

(13)

Vedenie evidencie o chránených druhoch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, len ak sú v nej ...

(14)

Kto má v držbe chránené druhy, mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný

a)
na požiadanie orgánu ochrany prírody podľa § 65 až 68
1.
preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti,70)
2.
predložiť evidenciu o chránených druhoch podľa tohto zákona,
3.
umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie jedinca chránených druhov,
4.
preukázať spôsob nadobudnutia jedinca chránených druhov,
b)
uchovávať evidenciu po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.
(15)

Podrobnosti o vedení evidencie a obsah a vzory evidenčného zoznamu, druhovej karty a knihy chovu ustanoví ...

§ 42 - Preukázanie pôvodu chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Kto má v držbe chránené rastliny alebo chránené živočíchy, mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je ...

a)
pochádza z voľnej prírody alebo
b)
je z potomstva prvej generácie, alebo
c)
je z potomstva druhej generácie a potomstva ďalších generácií, alebo
d)
je zaisteným, prepadnutým, zhabaným alebo nájdeným jedincom

(ďalej len „pôvod").

(2)

Držiteľ jedinca chráneného druhu, na ktorého držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona, je povinný ...

a)
výnimkou na získanie jedinca chráneného druhu z voľnej prírody podľa tohto zákona,
b)
preukazom o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode") alebo
c)
iným písomným dokladom, ktorý musí obsahovať najmenej náležitosti podľa § 41 ods. 2 písm. b) alebo § ...
(3)

Písomný doklad podľa odseku 2 písm. c) možno predložiť, iba ak sa na jedinca chráneného druhu nevzťahuje ...

(4)

Držiteľ živých plazov, vtákov a cicavcov je povinný zabezpečiť a vyplniť preukaz o ich pôvode.

(5)

Evidenčné číslo v preukaze o pôvode určuje ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody na základe ...

(6)

Pôvod chráneného živočícha v preukaze o pôvode určuje okresný úrad na základe písomných podkladov predložených ...

a)
po predložení
1.
výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného jedinca chráneného živočícha z voľnej prírody kódom ...
2.
dokladu o tom, že chránený živočích sa stal vlastníctvom štátu, kódom „I", ktorý sa používa spolu s ...
b)
kódom „N", ak
1.
ide o chráneného živočícha, ktorý nebol chránený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
2.
držiteľ začal viesť o ňom evidenciu v lehote podľa § 104 ods. 6 a
3.
nemožno mu určiť pôvod podľa písmena a), c) a d),
c)
kódom „F", ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. a) uvedený pôvod ...
d)
kódom „C", ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. a) a b) uvedený ...
e)
kódom „N/F", ak jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. b) uvedený pôvod „N"; ...
f)
v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ predloží iný písomný doklad, ako je uvedený v písmenách ...
(7)

Okresný úrad určí pôvod do 30 dní od doručenia kompletných podkladov podľa odseku 6 písm. a) až e) a ...

(8)

Preukaz o pôvode je neplatný, ak

a)
nie je potvrdený odtlačkom pečiatky okresného úradu a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo
b)
sa preukáže, že
1.
pôvod jedinca chráneného živočícha bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo
2.
bol vydaný na základe nepravdivých údajov.
(9)

Držiteľ neplatného preukazu o pôvode je povinný bezodkladne odovzdať jeho originál na písomnú výzvu ...

(10)

Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode sa neprihliada.

(11)

Nový preukaz o pôvode jedincov chránených živočíchov, na ktoré už bol raz vydaný neplatný preukaz, možno ...

(12)

Pri každom prevode jedinca chráneného živočícha je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi ...

(13)

Preukaz o pôvode potvrdený podľa odseku 7 je verejnou listinou.

(14)

Ustanovenia podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na chránené rastliny a chránené živočíchy, na ktoré ...

(15)

Obsah a vzor preukazu o pôvode a postup pri zabezpečovaní a vypĺňaní preukazu o pôvode ustanoví všeobecne ...

§ 43 - Nezameniteľné označenie chráneného živočícha
(1)

Držiteľ živého jedinca chráneného živočícha ustanoveného podľa odseku 5 je povinný ho nezameniteľne ...

(2)

Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia je držiteľ jedinca chráneného živočícha povinný ...

(3)

Nezameniteľné označenie uhynutého alebo usmrteného jedinca chráneného živočícha sa nesmie znovu použiť ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na chráneného živočícha, na ktorého sa vzťahuje povinnosť jeho ...

(5)

Spôsoby nezameniteľného označovania, lehoty na označovanie, zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú, ...

§ 44 - Zoologická záhrada
(1)

Zoologická záhrada je stále zariadenie na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere na účel ich ...

a)
cirkusy a im podobné zariadenia,
b)
obchody so živočíchmi,
c)
akváriá ako zariadenia na chov rýb a ďalších vodných živočíchov nižších skupín, ak ich prevádzkovatelia ...
d)
zariadenia na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere, v ktorých sa nevystavujú na verejnosti ...
e)
zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa § 45.
(2)

Na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody; súhlas ...

(3)

Názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari" alebo „delfinárium" môžu používať iba zariadenia, ...

(4)

Súhlas podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany prírody na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je fyzická ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to: obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo meno a ...
b)
názov a umiestnenie zoologickej záhrady,
c)
právnu formu žiadateľa,
d)
označenie vlastníka (zriaďovateľa) zoologickej záhrady, ak nie je totožný so žiadateľom, a údaje o ňom ...
e)
základné ekonomické údaje o zoologickej záhrade za tri prechádzajúce kalendárne roky, najmä príjmy (výnosy), ...
f)
zoznam živočíchov, ktoré sú alebo budú v zoologickej záhrade držané, spracovaný podľa jednotlivých radov, ...
g)
prehľad účasti na aktivitách uvedených v odseku 5 písm. a) prvom a druhom bode; novozriaďované zoologické ...
h)
údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady, ...
(5)

Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady možno vydať, len ak

a)
žiadateľ o vydanie súhlasu preukáže a orgán ochrany prírody miestnou ohliadkou overí, že žiadateľ
1.
sa zúčastňuje na výskume zameranom na ochranu druhov, odborných školeniach a tréningoch venovaných rozvoju ...
2.
uskutočňuje výchovu verejnosti k ochrane prírody a biologickej rozmanitosti, a to najmä poskytovaním ...
3.
drží živočíchy v podmienkach, ktoré uspokojujú ich biologické, fyziologické a etologické potreby a vytvárajú ...
4.
má pre držané živočíchy zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania ...
5.
má zariadenie na držbu živočíchov zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých ...
6.
vedie o držaných chránených živočíchoch evidenciu podľa § 41,
b)
žiadateľ o vydanie súhlasu je dôveryhodnou osobou,
c)
vydanie súhlasu odporučí vo svojom stanovisku Komisia pre zoologické záhrady (ďalej len „komisia").
(6)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely odseku 5 písm. b) považuje žiadateľ,

a)
ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia ...
b)
ktorému nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného ...
(7)

Skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

(8)

Úlohou komisie je

a)
preskúmavať a posudzovať obsah podaných žiadostí o vydanie súhlasu podľa odseku 2 z hľadiska splnenia ...
b)
pripravovať stanoviská ako odborný podklad na vydávanie súhlasu ministerstva podľa odseku 2,
c)
pripravovať stanoviská k uzavretiu zoologickej záhrady alebo jej časti podľa odseku 14,

a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva o ich vydanie.

(9)

Komisiu zriaďuje ministerstvo. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej ...

(10)

Ak žiadateľ nemôže splniť niektorú z podmienok uvedených v odseku 5 písm. a) a ku dňu podania žiadosti ...

(11)

Súhlas podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
názov a umiestnenie zoologickej záhrady,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné údaje žiadateľa [odsek 4 písm. a)],
d)
identifikačné údaje zriaďovateľa [odsek 4 písm. a)] a jeho právnu formu, ak nie je totožný so žiadateľom, ...
e)
čas platnosti súhlasu,
f)
v prípade odkladu plnenia podmienok podľa odseku 10 lehotu, v ktorej má byť tá-ktorá podmienka splnená ...
(12)

Prevádzkovateľ zoologickej záhrady musí spĺňať podmienky podľa odseku 5 písm. a) počas celej doby prevádzkovania ...

(13)

Ak prevádzkovateľ zoologickej záhrady neplní podmienky podľa odseku 5 písm. a) alebo podmienky v súhlase ...

(14)

Ak prevádzkovateľ zoologickej záhrady nesplní podmienky na jej zriadenie a prevádzkovanie, a to ani ...

(15)

Po uzavretí zoologickej záhrady alebo jej časti pre verejnosť má zriaďovateľ naďalej povinnosť zabezpečiť ...

(16)

Na prevádzkovateľa zoologickej záhrady neplatí zákaz podľa § 35 ods. 1 písm. e) a zákaz držby podľa ...

(17)

Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 5 písm. a) tretieho až piateho bodu ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 45 - Zariadenia na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Zariadeniami na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov sú

a)
botanické záhrady,
b)
arboréta,
c)
chovné stanice,
d)
rehabilitačné stanice,
e)
záchytné strediská.
(2)

Na zriadenie a prevádzkovanie zariadení podľa odseku 1 písm. a) až c) a na prevádzkovanie rehabilitačnej ...

(3)

Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré

a)
sa špecializujú na pestovanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných ...
1.
štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri ochrane ich populácií ...
2.
štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia,
3.
tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín,
4.
uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo vyhubenia v prírodnom ...
b)
získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín,
c)
realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených rastlín.
(4)

Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie botanickej záhrady alebo arboréta možno vydať, ak sa v tomto zariadení ...

(5)

Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc orgánu ochrany prírody a iným orgánom štátnej správy. ...

(6)

Chovné stanice sú zariadenia, ktoré

a)
sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability ...
b)
slúžia aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace ...
(7)

Rehabilitačné stanice sú zariadenia zriadené štátom podľa osobitného predpisu,74) ktoré

a)
sa zriaďujú na účel uvedený v odseku 6 písm. a),
b)
sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu ...
(8)

Orgán ochrany prírody vydá súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a súhlas na prevádzkovanie ...

a)
sú vhodné chovné priestory,73) najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú ...
b)
je zabezpečená veterinárna starostlivosť o živočíchy,75)
c)
je zamestnávaná aspoň jedna osoba so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej ...
d)
sú splnené podmienky ustanovené osobitnými predpismi.76)
(9)

Po prvotnom veterinárnom ošetrení sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné samostatného ...

(10)

Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných, prepadnutých alebo zaistených chránených ...

(11)

Názov „botanická záhrada", „arborétum", „chovná stanica" alebo „rehabilitačná stanica" môžu používať ...

(12)

Zariadenia, na ktorých zriadenie a prevádzkovanie je potrebný súhlas podľa odseku 2, musia spĺňať príslušné ...

(13)

Na zariadenia podľa odsekov 6, 7 a 10 neplatia zákazy držby a prepravy podľa § 34 ods. 1 písm. b) a ...

TRETIA HLAVA

OCHRANA DREVÍN

Práva a povinnosti pri ochrane drevín

§ 46

Ustanovenia § 47 až 49 sa použijú, ak sa na drevinu nevzťahujú ustanovenia o chránených rastlinách (§ ...

§ 47
(1)

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2)

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ...

(3)

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas ...

(4)

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

a)
na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom ...
b)
pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční ...
c)
na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych ...
d)
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej ...
e)
ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)
f)
ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody ...
g)
ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti ...
h)
ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch ...
i)
na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) ...
j)
na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. ...
k)
ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných ...
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ...

(6)

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne ...

(7)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných ...

(8)

Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7

a)
vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu,
b)
výrub obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody ...
c)
upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa ...
(9)

Výrub drevín podľa odseku 7 možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody ...

(10)

Výnimka na výrub dreviny podľa odseku 7 sa nevzťahuje na výrub dreviny v korytách vodných tokov, na ...

(11)

Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu ...

(12)

Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany ...

(13)

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach vydávania súhlasu na výrub drevín, ...

§ 48 - Náhradná výsadba
(1)

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú ...

a)
vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
b)
vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
c)
výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce ...
d)
realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability ...
e)
budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty,
f)
realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov ...
g)
realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch ...
(2)

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve ...

(3)

Obce sú povinné viesť evidenciu o

a)
príjmoch za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a ich použití na vykonanie opatrení podľa odseku 1,
b)
pozemkoch vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.
§ 49 - Chránené stromy
(1)

Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny ...

(2)

Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 46 a 47 ods. 1, 2, 3 druhá veta a 11. ...

(3)

Na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. V prípade ...

(4)

Chránené stromy sa nevyhlasujú na území chránených krajinných prvkov, prírodných rezervácií a prírodných ...

(5)

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, možno vyhlásiť jeho ochranné pásmo, a to spôsobom, ...

(6)

Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete ...

(7)

V ochrannom pásme chráneného stromu je zakázané

a)
jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom mimo miestnej komunikácie, účelovej ...
b)
zriaďovať prístupové komunikácie pre motorové vozidlá alebo záprahové vozidlá,
c)
vykonávať technické geologické práce,
d)
aplikovať chemické látky alebo hnojivá,
e)
vykonávať terénne úpravy,
f)
budovať oplotenie pozemku,
g)
umiestniť košiar alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
h)
ukladať odpad alebo skladovať stavebný materiál, drevo alebo iný materiál, ktorý môže spôsobiť zhutnenie ...
i)
umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie,
j)
umiestniť stavbu,
k)
zakladať alebo udržiavať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, manipulovať ...
l)
vykonávať činnosť narúšajúcu vodný režim chráneného stromu,
m)
vysádzať nepôvodné druhy drevín,
n)
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
o)
pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá.
(8)

Na zakázané činnosti podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia o výnimkách podľa § 29 ods. 1 a 3 rovnako. ...

(9)

Podrobnosti o ochrane chráneného stromu a jeho ochranného pásma a vymedzenie pozemku, na ktorom sa nachádza ...

ŠTVRTÁ HLAVA

VYHLASOVANIE, ZMENA A ZRUŠENIE OCHRANY OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY A ICH OZNAČENIE

§ 50 - Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Orgán ochrany prírody je povinný vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku dotknutého zamýšľanou ochranou, ...

(2)

Oznámenie zámeru obsahuje najmä

a)
základnú charakteristiku zámeru,
b)
podrobnosti o ochrane, najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie, rozsah obmedzení bežného ...
c)
možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania ...
(3)

Obec je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom ...

(4)

Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr ...

(5)

Vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní ...

(6)

Ak orgán ochrany prírody najneskôr do dvoch rokov od oznámenia zámeru nevyhlási spôsobom upraveným v ...

(7)

Chránené územia alebo ich zóny so štvrtým stupňom ochrany a piatym stupňom ochrany na pozemkoch v neštátnom ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na vyhlasovanie súkromného chráneného územia a jeho ochranného ...

(9)

Chránený krajinný prvok a obecné chránené územie sa nevyhlasujú na ostatných chránených územiach a v ...

§ 51 - Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je informačný ...

(2)

Štátny zoznam obsahuje súpis, popis a geometrické a polohové určenie osobitne chránených častí prírody ...

(3)

Správcom štátneho zoznamu je ministerstvo. Štátny zoznam prevádzkuje ministerstvom poverená organizácia ...

(4)

Orgán ochrany prírody zašle do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(5)

Organizácia ochrany prírody zapíše osobitne chránenú časť prírody a krajiny do štátneho zoznamu do 30 ...

(6)

Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu okresný úrad na základe ...

(7)

Postup podľa odsekov 4 až 6 sa rovnako uplatní aj na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. ...

(8)

V prípade zrušenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny organizácia ochrany prírody zápis ...

(9)

Údaje zo štátneho zoznamu sú prístupné verejnosti cez sieťové služby.81)

(10)

Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 52 - Označenie osobitne chránenej časti prírody a krajiny
(1)

Chránené územia (§ 17 ods. 1 písm. a) až g)), ich zóny (§ 30 ods. 1) a chránené stromy (§ 49), ako aj ...

(2)

Označenie podľa odseku 1 zabezpečí organizácia ochrany prírody.

(3)

Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno označiť so súhlasom ...

(4)

Ak je to v záujme ochrany územia európskeho významu, možno takéto územie označiť ako vyhlásené chránené ...

(5)

Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným ...

§ 53 - Zmena a zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny
(1)

Zmena alebo zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa vykoná do jedného roka od ...

(2)

Na zmenu alebo zrušenie ochrany podľa odseku 1 sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 50 a § 51; v prípade ...

(3)

Orgán ochrany prírody na žiadosť vlastníka pozemku zruší súkromné chránené územie. Na zmenu alebo zrušenie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, PRÍSTUP DO KRAJINY, FINANČNÝ PRÍSPEVOK, OBMEDZENIA VLASTNÍCKYCH ...

§ 54 - Dokumentácia ochrany prírody a krajiny
(1)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny najmä

a)
určuje strategické ciele ochrany prírody a krajiny a opatrenia na ich dosiahnutie,
b)
vymedzuje chránené územia a ich ochranné pásma vrátane zón a stupňov ich ochrany, biotopy chránené týmto ...
c)
posudzuje dôsledky zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov alebo do biotopov a navrhuje ich optimálne ...
d)
obsahuje návrh asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov do územia a ďalších preventívnych ...
e)
určuje programové zámery a opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja83) a územného systému ...
f)
poskytuje súhrn poznatkov o základných prírodných zložkách ekosystémov chránených území, ich ochranných ...
g)
určuje vzácnosť, zriedkavosť a ohrozenosť chránených druhov vrátane prioritných druhov a prioritných ...
(2)

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria:

a)
koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
b)
dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej len „dokumenty starostlivosti“), ...
c)
dokumenty územného systému ekologickej stability,
d)
dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny,
e)
dokumenty starostlivosti o dreviny,
f)
dokumenty starostlivosti o lesy.83a)
(3)

Koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny sa vyhotovuje pre územie Slovenskej republiky najmä ...

(4)

Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ich

a)
programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného významu a chránené stromy,
b)
zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho ...
c)
programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov,
d)
programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,
e)
programy starostlivosti o lesy.35)
(5)

Program starostlivosti o chránené územia je dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti ...

(6)

Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti ...

(7)

Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho ...

(8)

Programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov sú dokumenty na zabezpečenie ...

(9)

Programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú v prípade ohrozenia chránených ...

(10)

Na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa vyhotovuje

a)
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky ako dokument určený ...
b)
dokument regionálneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...
c)
dokument miestneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...
(11)

Na území chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma a prírodného parku funkciu ...

(12)

Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 ...

a)
projekty ochrany chránených území a chránených stromov,
b)
návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu,
c)
výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
d)
rezervačné knihy chránených území a chránených stromov,
e)
národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
f)
národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ...
(13)

Projekty ochrany chránených území a chránených stromov podľa odseku 12 písm. a) sa vyhotovujú ako podklad ...

(14)

Návrhy podľa odseku 12 písm. b) tvoria podklad na vypracovanie zoznamu vtáčích území (§ 26 ods. 2) a ...

(15)

Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa odseku ...

(16)

Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov podľa odseku 12 písm. d) sú základnou dokumentáciou ...

(17)

Národný červený zoznam podľa odseku 12 písm. e) predstavuje východiskový dokument ochrany druhov rastlín ...

(18)

Národná databáza podľa odseku 12 písm. f) je podkladom na

a)
sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených živočíchov a chránených rastlín, rozšírenia biotopov, ...
b)
evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov.
(19)

Dokumenty starostlivosti o dreviny podľa odseku 2 písm. e) sú východiskovým dokumentom na zabezpečovanie ...

(20)

Koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, programy starostlivosti o chránené územia okrem programu ...

(21)

Orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred jej schválením ...

(22)

Občianske združenie podľa odseku 21 môže požiadať orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany ...

(23)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,84) ...

(24)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne prístupná.85)

(25)

Na schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vyhotovenej odborne spôsobilou osobou (§ 55) si ...

(26)

Na dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a činnosti vykonávané v súlade s dokumentáciou ochrany prírody ...

(27)

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 55 - Odborne spôsobilá osoba
(1)

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 54 vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo fyzická ...

(2)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti zapísať do zoznamu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ...

a)
má na uvedenú činnosť kvalifikačné predpoklady,
b)
je bezúhonná.
(3)

Za kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. a) sa považuje vysokoškolské vzdelanie s prírodovedným, ...

(4)

Za bezúhonnú sa na účel odseku 2 písm. b) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(5)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a)
prestala byť spôsobilá na právne úkony alebo
b)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný ...
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
e)
je v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov, alebo
f)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu,

a)
ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...
b)
ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný ...
c)
ktorá zanikla bez právneho nástupcu, alebo
d)
ktorá je v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov, alebo
e)
ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(7)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu odborne spôsobilú osobu, ktorá

a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a pripojených dokladoch alebo
b)
nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(8)

Osoba, ktorá bola zo zoznamu vyčiarknutá z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. e) alebo odseku 6 písm. ...

(9)

Podrobnosti o zapisovaní do zoznamu podľa odseku 1 a o vedení tohto zoznamu ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 56 - Prieskum a výskum
(1)

Za účelom poznania a ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa podporuje86a) ich výskum,86b) ...

(2)

Výskum a prieskum osobitne chránenej časti prírody a krajiny je oprávnená vykonávať len osoba, ktorá ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná najmenej sedem dní vopred v elektronickej podobe alebo listinnej podobe oznámiť ...

(4)

Pri vykonávaní prieskumu a výskumu oprávnená osoba spolupracuje s vlastníkom, správcom alebo nájomcom ...

(5)

Ak hrozí zánik biotopov alebo ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov alebo zhoršenie ich stavu, môže ...

(6)

Orgán ochrany prírody môže oprávnenej osobe obmedziť alebo zakázať vykonávanie prieskumu a výskumu, ...

(7)

Vzor oznámenia a správy podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 57 - Prístup do krajiny
(1)

Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve, ...

(2)

Právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, sady, ...

(3)

Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí jeho ...

§ 58 - Vstupné do chráneného územia
(1)

Na účely regulácie využívania chráneného územia alebo jeho častí môže orgán ochrany prírody (§ 65) alebo ...

(2)

Vstupné podľa odseku 1 neplatia fyzické osoby pracujúce v chránenom území, fyzické osoby, ktoré v ňom ...

(3)

Vstupné podľa odseku 1 je príjmom organizácie ochrany prírody okrem vstupného do súkromného chráneného ...

§ 59 - Vstup na pozemky
(1)

Vlastník, správca a nájomca pozemku je povinný

a)
umožniť zamestnancom orgánu ochrany prírody a organizácie ochrany prírody a osobám povereným orgánom ...
b)
strpieť označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, umiestňovanie a udržiavanie dočasných ...
c)
strpieť vykonanie nevyhnutných opatrení orgánom ochrany prírody, organizáciou ochrany prírody a nimi ...
(2)

Zamestnanci orgánu ochrany prírody a organizácie ochrany prírody a osoby poverené orgánom ochrany prírody ...

(3)

Orgán ochrany prírody, organizácia ochrany prírody a nimi poverené osoby vopred oznámia vlastníkovi, ...

(4)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,87) podľa ktorých je vykonávanie činnosti podľa odseku 1 vylúčené, ...

§ 60 - Finančný príspevok
(1)

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu je určený na

a)
udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, ktorý nie ...
b)
udržiavanie budovy alebo podzemného priestoru vytvoreného ľudskou činnosťou, ak sú tieto budovy alebo ...
(2)

Finančný príspevok poskytuje orgán ochrany prírody na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi orgánom ...

(3)

Finančný príspevok sa môže poskytnúť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku na zabezpečenie ...

a)
v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, národnej prírodnej rezervácii, národnej ...
b)
v území európskeho významu,
c)
v územiach medzinárodného významu,
d)
s chráneným stromom alebo
e)
s chránenými druhmi živočíchov a rastlín.
(4)

Výška finančného príspevku je vyjadrením nákladov vlastníka, správcu alebo nájomcu dotknutého pozemku, ...

a)
náročnosti a rozsahu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor, ...
b)
nákladov na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor obvyklých ...
c)
rozdielu nákladov medzi bežným obhospodarovaním pozemku rovnakej bonity v mieste realizácie opatrení ...
(5)

Finančný príspevok možno poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov podľa odseku 4 písm. c).

(6)

Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení týkajúcich sa starostlivosti o ...

(7)

Finančný príspevok možno použiť len na účel, na ktorý bol poskytnutý. Nepoužité prostriedky je vlastník, ...

(8)

Ak vlastník, správca alebo nájomca dotknutého pozemku, budovy alebo podzemného priestoru použil finančný ...

(9)

Orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany prírody je povinná zisťovať všetky okolnosti ...

§ 61 - Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
(1)

Ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ...

a)
zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),
b)
nájom pozemku (§ 61b),
c)
výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),
d)
zmluvná starostlivosť (§ 61d) alebo
e)
finančná náhrada (§ 61e).
(2)

Bežným obhospodarovaním sa podľa tohto zákona rozumie

a)
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom,89)
b)
bežné hospodárenie v lesoch,90)
c)
hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými ...
(3)

Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody vyhotoví každoročne, v termíne do 30. júna ...

(4)

Pre zámenu pozemkov nie sú vhodné pozemky vo vlastníctve štátu

a)
potrebné pre potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu,92)
b)
v lesoch osobitného určenia, okrem lesov osobitného určenia v chránených územiach, a na lesných pozemkoch ...
(5)

Výpočet výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad podľa odseku 1 na tri rozpočtové ...

(6)

Na stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na účely zámeny pozemkov, výkupu pozemkov a nájmov pozemkov ...

(7)

Výška nájmu na lesných pozemkoch s lesnými porastmi sa určí ako podiel všeobecnej hodnoty lesného porastu ...

(8)

Podrobnosti o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsob výpočtu finančnej náhrady, spôsob ...

§ 61a - Zámena pozemkov
(1)

Štát zastúpený správcom majetku štátu zamieňa pozemky vo svojom vlastníctve za pozemky iných vlastníkov, ...

(2)

Ak sa pozemky vhodné na zámenu nachádzajú v tom istom katastrálnom území, správca pozemkov vo vlastníctve ...

(3)

Zámennú zmluvu možno uzavrieť, ak je porovnateľný stav zamieňaných pozemkov. Porovnateľnosť sa posudzuje ...

(4)

Pri zámene lesných pozemkov a lesných porastov na nich sa nesmie ich hodnota stanovená znaleckým posudkom ...

(5)

Za účelom preverenia skutočného stavu zamieňaného pozemku sa vykoná miestna ohliadka, identifikácia ...

(6)

Osobou oprávnenou na rokovanie o možnosti zámeny pozemkov je

a)
vlastník pozemku,
b)
zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve,
c)
orgán pozemkového spoločenstva,93c) ak je pozemok súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
(7)

Zámenná zmluva musí mať listinnú podobu a musí obsahovať najmä určenie predmetu zámeny, účel využitia, ...

(8)

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, náklady na znalecké posudky a správny poplatok za návrh ...

§ 61b - Nájom pozemkov
(1)

Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody môže uzavrieť s vlastníkom pozemku zmluvu ...

(2)

Na nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o nájme poľnohospodárskych ...

(3)

Na nájomcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov93f) a súvisia ...

(4)

Nájomnú zmluvu možno uzavrieť na dobu najmenej

a)
tridsať rokov, ak je predmetom nájmu lesný pozemok,
b)
päť rokov, ak je predmetom nájmu iný ako lesný pozemok.
(5)

Po uplynutí dohodnutej doby sa nájomná zmluva obnovuje za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá ...

(6)

Nájomná zmluva musí mať listinnú podobu a obsahovať najmä určenie predmetu nájmu, účel využitia, výšku ...

§ 61c - Výkup pozemkov
(1)

Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody, Slovenský pozemkový fond alebo správca ...

(2)

Kúpna zmluva musí mať listinnú podobu a obsahovať najmä určenie predmetu kúpy, účel využitia pozemku, ...

(3)

Pozemky do vlastníctva štátu môže vykúpiť aj navrhovateľ ako kompenzačné opatrenie podľa § 28.

§ 61d - Zmluvná starostlivosť
(1)

Zmluvu o starostlivosti uzatvára s vlastníkom pozemku ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany ...

(2)

Vlastník je povinný zabezpečiť starostlivosť o pozemok v súlade s podmienkami určenými v zmluve o starostlivosti ...

(3)

Ak vlastník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, prechádzajú práva a povinnosti zmluvnej starostlivosti ...

(4)

Štát v zastúpení organizácie ochrany prírody môže vlastníkovi alebo nájomcovi zabezpečujúcemu zmluvu ...

(5)

Zmluva o starostlivosti sa uzatvára spravidla na dobu najmenej päť rokov. Po uplynutí dohodnutej doby ...

(6)

Zmluva o starostlivosti musí mať listinnú podobu a musí obsahovať najmä určenie predmetu starostlivosti, ...

(7)

Na činnosti vykonávané v súvislosti so zabezpečením starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné ...

§ 61e - Finančná náhrada
(1)

Ak nebola uzavretá zámenná zmluva, nájomná zmluva, kúpna zmluva alebo zmluva o starostlivosti a dochádza ...

(2)

Výška finančnej náhrady sa určí z rozdielu nákladov a výnosov vykonávania činností pri bežnom spôsobe ...

(3)

Nárok na finančnú náhradu nevzniká, ak

a)
sa pozemok nachádza v súkromnom chránenom území alebo jeho ochrannom pásme alebo v obecnom chránenom ...
b)
náhrada bola uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku,
c)
vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení zmluvnej ...
(4)

Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je

a)
vlastník pozemku; ak je vlastníkom pozemku štát, je touto osobou správca pozemku,
b)
zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, alebo
c)
pozemkové spoločenstvo, ak je pozemok súčasťou spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej ...
(5)

Ak vlastník pozemok sám neobhospodaruje, môže nárok na finančnú náhradu uplatniť nájomca pozemku, ak ...

(6)

Nárok na finančnú náhradu začína plynúť dňom nadobudnutia

a)
účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo menia podmienky ...
b)
právoplatnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy alebo jeho zmeny, v ktorých boli ...
c)
právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení výnimky na odstránenie následkov škôd ...
d)
právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti ...
(7)

Nárok na finančnú náhradu možno uplatniť písomnou žiadosťou na okresnom úrade v sídle kraja v trojročnej ...

a)
lesných pozemkoch, začína plynúť dňom vzniku nároku podľa odseku 6,
b)
iných ako lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý sa nárok ...
(8)

Finančná náhrada na lesných pozemkoch sa vypláca každoročne vyplatením pomernej časti z celkovej sumy ...

(9)

O nároku na vyplatenie finančnej náhrady a zániku tohto nároku podľa odseku 6 písm. b) až d) rozhoduje ...

(10)

Nárok na vyplatenie finančnej náhrady zaniká, ak

a)
uplynula lehota podľa odseku 7,
b)
odpadol dôvod obmedzenia bežného obhospodarovania podľa tohto zákona,
c)
oprávnená osoba nedodržala obmedzenia bežného obhospodarovania,
d)
oprávnená osoba nezabezpečila dodržanie obmedzení, okrem prípadov, ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä ...
e)
vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení zmluvnej ...
§ 62 - Zákaz prevodu vlastníckeho práva
(1)

Vlastníctvo štátu k pozemkom a vodným plochám v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany ...

(2)

Pri podielovom spoluvlastníctve sa zákaz podľa odseku 1 vzťahuje iba na podiel vo vlastníctve štátu.

(3)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje

a)
na prevod vlastníckeho práva k pozemku, ak sa na pozemku umiestni stavba v súlade s týmto zákonom a ...
b)
na prevod vlastníckeho práva k pozemkom tvoriacim zastavané plochy a nádvoria, ak sú na nich ku dňu ...
c)
na zámenu pozemkov, ak získaním zamenených pozemkov do vlastníctva štátu dôjde k sceleniu pozemkov alebo ...
d)
na zámenu pozemkov s tretím stupňom ochrany podľa § 61a.
(4)

Zámenu pozemkov podľa odseku 3 písm. c) je možné uskutočniť len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody. ...

§ 63 - Predkupné právo štátu
(1)

K pozemkom nachádzajúcim sa za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo ...

(2)

Ak sa vlastník pozemku uvedeného v odseku 1 rozhodne pozemok predať, je povinný prednostne písomne ponúknuť ...

(3)

Ak štát prejaví záujem o kúpu pozemkov, orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany ...

(4)

Ak štát zastúpený orgánom ochrany prírody ponuku písomne neprijme do troch mesiacov odo dňa jej doručenia, ...

(5)

Predkupné právo podľa odseku 1 má prednosť pred predkupným právom dohodnutým zmluvou; prijatím ponuky ...

(6)

Predkupné právo štátu podľa odseku 1 zaniká, ak sa na pozemku nachádza alebo umiestni stavba v súlade ...

PIATA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY PRÍRODY, ORGANIZÁCIE OCHRANY PRÍRODY, ICH PÔSOBNOSŤ A STRÁŽ PRÍRODY

§ 64 - Orgány ochrany prírody
(1)

Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona vykonáva

a)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,95)
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia"),96)
c)
okresný úrad v sídle kraja,97)
d)
okresný úrad,97)
e)
obec.
(2)

Štátnu správu vo veciach ochrany prírody podľa tohto zákona vykonáva aj Štátna veterinárna a potravinová ...

§ 65 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné smery tejto ...
b)
plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71 (ďalej len „štátny ...
c)
obstaráva
1.
koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
2.
program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, národný park, prírodný park a chránené vtáčie územie, ...
3.
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky,
4.
projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, prírodného parku a chráneného vtáčieho územia a projekt ...
5.
návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu,
d)
obstaráva a schvaľuje
1.
program starostlivosti o územia medzinárodného významu a program starostlivosti o chránené druhy a vybrané ...
2.
zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho ...
3.
programy záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov, programy záchrany chránených vtáčích území ...
4.
národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
e)
vykonáva pôsobnosť podľa § 44 ods. 13, § 55, 60 a 63,
f)
vydáva záväzné stanovisko ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k Národnému ...
g)
vydáva súhlas podľa § 7 ods. 3 písm. c), § 13 ods. 2 písm. j), § 39, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 2 na zriadenie ...
h)
môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, ak ide o druhy podľa § 40,
i)
rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh rastliny, alebo živočícha,
j)
rozhoduje podľa § 44 ods. 14,
k)
zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody,74) ktorých prostredníctvom zabezpečuje výkon štátnej ochrany ...
l)
v súčinnosti s okresným úradom, obcou a inšpekciou vedie pre potreby orgánov ochrany prírody evidenciu ...
m)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov ...
n)
spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov na úseku ...
o)
podáva správy a informácie v súlade s právom Európskej únie, najmä zasiela Európskej komisii každoročne ...
p)
pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej ...
q)
vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak bol podnet na jeho vydanie zistený v konaní o povolení ...
r)
je dotknutým orgánom v konaní podľa osobitného predpisu37f) a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. ...
s)
koná podľa § 28 ods. 13 a 14 a rozhoduje o povolení výnimky a vydaní súhlasu, ak sa povoľuje alebo vydáva ...
t)
vydáva a odníma osvedčenia podľa § 28a ods. 1 a 7 a predlžuje platnosť osvedčení podľa § 28a ods. 5,
u)
uzatvára dohodu o určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitného predpisu.98ab) ...
u)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona. ...
(2)

Evidencia podľa odseku 1 písm. l) obsahuje najmä

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby,
b)
rodné číslo alebo identifikačné číslo (IČO),
c)
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti ...
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa alebo sídla právnickej osoby [názov ulice, orientačné ...
e)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie a jeho číslo, označenie orgánu ochrany prírody, ktorý ...
§ 65a - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
(1)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou ...

(2)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

a)
obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ...
b)
plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou o ...
c)
prijíma oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo ...
d)
vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických ...
e)
určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených rastlín evidenčné číslo,
f)
prijíma nájdené chránené živočíchy podľa § 103 ods. 3 a určuje ďalšie nakladanie s nimi,
g)
vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi,
h)
vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady ...
i)
vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe podľa § 14 ods. 8 a súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe podľa osobitného ...
j)
vypracúva dokumentáciu podľa § 28 ods. 10 a návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 14,
k)
vydáva stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy ...
l)
poskytuje podklady pri komplexnom zisťovaní stavu lesa83ab) a v súčinnosti s právnickou osobou podľa ...
m)
stanovuje požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, ktoré je ...
n)
zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,
o)
vykonáva prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny, prijíma oznámenia o začatí a ...
p)
je oprávnená na výkon činností podľa § 59 ods. 1 a plní oznamovaciu povinnosť podľa § 59 ods. 3,
q)
vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane sprevádzania návštevníkov ...
r)
vyberá vstupné do chránených území,
s)
spravuje jaskyne a pozemky vo vlastníctve štátu v chránených územiach a ich ochranných pásmach vrátane ...
t)
užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. ...
u)
poskytuje vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku súčinnosť pri zabezpečení starostlivosti o pozemok podľa ...
v)
vedie evidenciu zmlúv, ktoré uzavrela podľa § 61a až 61d,
w)
koná vo veci prerokovania a dohody so správcami vodných tokov o zásadách starostlivosti o vodné toky ...
x)
vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje ...
y)
vykonáva činnosti spojené so zabezpečením priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny ...
z)
zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom profesionálnych členov stráže prírody a dobrovoľných ...
za)
riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody, stará sa o udržiavanie a zvyšovanie ich odbornej úrovne, ...
zb)
vedie evidenciu o priestupkoch zistených členmi stráže prírody a o uložených blokových pokutách a údaje ...
zc)
spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
zd)
vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje ...
ze)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov ...
zf)
prevádzkuje štátny zoznam (§ 51 ods. 3) a koná podľa § 51 ods. 5 až 8,
zg)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona ...
(3)

Evidencia podľa odseku 2 písm. d) obsahuje najmä meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa jedinca, alebo ...

(4)

Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpečení ...

(5)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je za podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnená zabezpečovať ...

§ 65b - Správa národného parku
(1)

Zriaďujú sa:

a)
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b)
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c)
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d)
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e)
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f)
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g)
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h)
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i)
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2)

Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na ...

(3)

Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) ...

(4)

Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný ...

(5)

Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na ...

§ 66 - Inšpekcia

Inšpekcia

a)

je orgánom štátneho dozoru, ktorého prostredníctvom ministerstvo vykonáva štátny dozor,

b)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ...

c)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

d)

môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, ...

e)

rozhoduje podľa § 44 ods. 14 a § 96,

f)

plní ďalšie úlohy podľa § 44 ods. 13 a § 47 ods. 12.

§ 67 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

obstaráva

1.

projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku, chráneného stromu ...

2.

projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,

b)

vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu súkromného chráneného územia,

c)

obstaráva a schvaľuje

1.

program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, ...

2.

program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, ...

3.

na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom území program záchrany súkromného chráneného ...

d)

vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

e)

rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 6 ods. 5, § 7 ods. 3 písm. a) a b), § 13 ods. 2 písm. c), f), i) ...

f)

je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) k územnému plánu ...

g)

rozhoduje podľa § 19 ods. 5, § 22 ods. 5, § 24 ods. 13, § 50 ods. 5 a 7, § 56 ods. 4 a 5 a § 96,

h)

môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ...

i)

prijíma nahlásenia podľa § 24 ods. 13,

j)

vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) a návštevný poriadok jaskyne ...

k)

vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 24 ods. 18),

l)

upozorňuje na povinnosť vyžiadať si súhlas podľa § 28 ods. 4,

m)

vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak na jeho vydanie nie je príslušné ministerstvo,

n)

vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6,

o)

koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 49 ods. 2,

p)

oznamuje zámer podľa § 50 ods. 1 a koná podľa § 50 ods. 4,

q)

koná a rozhoduje vo veciach finančnej náhrady podľa § 61e,

r)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

s)

vedie zoznam členov stráže prírody,

t)

vykonáva štátny dozor,

u)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona. ...

§ 68 - Okresný úrad

Okresný úrad

a)

obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

b)

vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

c)

rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. a), b), d), e), g), h), k) až n) a p), § 14 ods. ...

d)

je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) k územnému plánu ...

e)

rozhoduje podľa § 4 ods. 2, 5 a 7, § 8, § 56 ods. 6 a § 96,

f)

upozorňuje na povinnosť vyžiadať si súhlas podľa § 28 ods. 4,

g)

koná podľa § 13 ods. 6 a 7 a § 14 ods. 6 a 7, § 38 ods. 2 a 8, § 47 ods. 7 a 8 a § 103 ods. 2,

h)

prijíma oznámenia podľa § 38 ods. 3, § 47 ods. 6 a 7, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10,

i)

určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ...

j)

upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ...

k)

vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,

l)

môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, a ktorý sa nachádza ...

m)

v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu ...

n)

môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 47 a § 48, ak sú na to závažné dôvody,

o)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ...

p)

rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,

q)

určuje, či je výrub nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny ...

r)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

s)

môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, ...

t)

uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

u)

vykonáva štátny dozor,

v)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona, ...

w)

vydáva súhlas na

1.

státie plávajúceho zariadenia100a) na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo jeho ...

2.

zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme,

3.

prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom ...

§ 69 - Obec
(1)

Obec

a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, ...
c)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie ...
d)
rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,
e)
v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu ...
f)
vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,
g)
obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti ...
h)
vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, ...
i)
plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
(2)

Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú ...

(3)

Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie ...

(4)

Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)

§ 70 - Štátna veterinárna a potravinová správa
a)

posudzuje, či

1.

podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám [§ 44 ...

2.

pre držané živočíchy je zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania ...

3.

zariadenie na držbu živočíchov je zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých ...

b)

vykonáva štátny dozor podľa § 71 na účel kontroly dodržiavania podmienok uvedených v § 44 ods. 5 písm. ...

c)

poskytuje ministerstvu informácie o uložených sankciách proti prevádzkovateľom zoologických záhrad podľa ...

d)

poskytuje inšpekcii súčinnosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona.

§ 71 - Výkon štátneho dozoru
(1)

Štátny dozor je

a)
zisťovanie, či fyzické osoby alebo právnické osoby dodržiavajú tento zákon a všeobecne záväzné právne ...
b)
objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie tohto zákona, ...
(2)

Zamestnanci orgánov ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor sú oprávnení

a)
vstupovať na pozemky alebo do stavieb, alebo zariadení používaných na podnikanie alebo inú hospodársku ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti osôb a ich pobytu,
c)
požadovať vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho ...
d)
vykonávať potrebné zisťovania,
e)
predvolať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,
f)
vyžadovať predloženie potrebných dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru, ...
g)
nazerať do príslušných dokladov,
h)
odobrať prvopisy dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
i)
odobrať potrebné vzorky,
j)
požadovať od osoby, ktorá má v držbe chránené živočíchy alebo chránené rastliny ich identifikáciu,
k)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov ...
l)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho ...
(3)

Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán ochrany prírody prizvať ďalšie osoby. Účasť ...

(4)

Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu ochrany prírody vykonávajúcemu štátny ...

a)
umožniť vstupovanie na pozemky alebo do stavieb, alebo zariadení používaných na podnikanie alebo inú ...
b)
preukázať svoju totožnosť,
c)
strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané podmienky na výkon štátneho ...
d)
podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, ...
e)
dostaviť sa na predvolanie za účelom podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,
f)
predložiť požadované doklady a iné písomností,
g)
umožniť odobrať prvopisy dokladov a iných písomností a vzoriek,
h)
poskytnúť súčinnosť pri identifikácii chránených živočíchov a chránených rastlín a manipulovať s nimi, ...
i)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
j)
zdržať sa činnosti, ktorá bola orgánom ochrany prírody obmedzená alebo zakázaná podľa odseku 2 písm. ...
(5)

Zamestnanec orgánu ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor je povinný

a)
preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať osobe, ktorej boli odobraté doklady a iné písomností, potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich ...
c)
odovzdať osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru s výnimkou poskytnutia ...
(6)

Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom ...

(7)

Každý, kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas alebo výnimka podľa tohto zákona, je povinný ...

(8)

Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb sú povinní na účely vykonania štátneho dozoru ...

(9)

Dopravcovia sú povinní na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody oznámiť odosielateľov a adresátov a ...

(10)

Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátneho dozoru na základe ich žiadosti súčinnosť pri zisťovaní ...

(11)

Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo na mieste ...

(12)

Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila ...

(13)

Ak je to možné a účelné, orgán ochrany prírody kontrolovanej osobe nariadi vykonanie opatrení na odstránenie ...

(14)

Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán ochrany prírody vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie ...

(15)

Ak orgán ochrany prírody nezistil subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania. ...

(16)

Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej ...

(17)

Orgán štátneho dozoru môže za marenie alebo sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo nesplnenie povinnosti ...

(18)

Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán ochrany ...

(19)

Na doručovanie písomností pri výkone štátneho dozoru sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.112) ...

(20)

Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.106) ...

Stráž prírody

§ 71a - Pôsobnosť a členenie stráže prírody
(1)

Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania tohto zákona vrátane informačnej a ...

(2)

Stráž prírody sa člení na profesionálnu stráž prírody a dobrovoľnú stráž prírody. Člen profesionálnej ...

§ 72 - Spôsobilosť na výkon funkcie člena stráže prírody
(1)

Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
dosiahla vek najmenej 18 rokov,
b)
je občanom Slovenskej republiky,
c)
je bezúhonná,
d)
je úplne spôsobilá na právne úkony,
e)
je na výkon tejto funkcie zdravotne, psychicky a fyzicky spôsobilá,
f)
je odborne spôsobilá,
g)
zložila sľub podľa odseku 8.
(2)

Za bezúhonnú sa na účel ustanovenia odseku 1 písm. c) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(3)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje vykonaním ...

(4)

Obsahom skúšky podľa odseku 3 je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, ...

(5)

Organizácia ochrany prírody môže od povinnosti overenia odbornej spôsobilosti skúškou a zloženia sľubu ...

(6)

Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody. ...

(7)

Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ktorý vedie ...

(8)

Navrhovaný za člena stráže prírody skladá do rúk prednostu okresného úradu v sídle kraja sľub v tomto ...

(9)

Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 73 - Zoznam členov stráže prírody
(1)

Okresný úrad v sídle kraja pre svoj územný obvod vedie zoznam členov stráže prírody na účel zabezpečenia ...

(2)

V zozname členov stráže prírody okresný úrad v sídle kraja uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt člena ...

(3)

Člena stráže prírody zapisuje do zoznamu okresný úrad v sídle kraja na návrh organizácie ochrany prírody ...

(4)

Po zapísaní člena stráže prírody do zoznamu a po zložení sľubu mu vydá okresný úrad v sídle kraja do ...

§ 74 - Preukazovanie príslušnosti k stráži prírody
(1)

Člen stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody, ako aj ústnym vyhlásením „stráž prírody" ...

(2)

Preukaz člena stráže prírody obsahuje najmä fotografiu, meno a priezvisko člena stráže prírody, názov ...

(3)

Vzor preukazu člena stráže prírody a vzor odznaku člena stráže prírody ustanoví všeobecne záväzný právny ...

Oprávnenia člena stráže prírody

§ 75
(1)

Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti

a)
sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,
b)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...
c)
vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,101) ...
d)
vykonávať potrebné zisťovania,
e)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, ...
f)
nazerať do príslušných dokladov,
g)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný ...
h)
obmedziť osobnú slobodu107) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej totožnosť, a ...
i)
zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto ...
j)
odňať jedinca chráneného druhu (§ 33), ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom, ...
k)
odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore ...
l)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov ...
m)
použiť donucovacie prostriedky,
n)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť ...
o)
zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území alebo jeho ochrannom ...
p)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol ...
q)
ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní v rozsahu ...
r)
prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore s týmto zákonom, aby opustila chránené územie, ...
s)
používať rovnošatu člena stráže prírody,
t)
nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,109) a použiť túto ...
1.
v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,110)
2.
pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chránených živočíchov, ...
3.
pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred odovzdaním útvaru ...
4.
pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo ...
5.
pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený odovzdať útvaru Policajného ...
u)
pred odovzdaním osoby útvaru Policajného zboru podľa písmen h) a i) presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená, ...
(2)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena stráže prírody, alebo strpieť výkon ...

(3)

Prehliadka podľa odseku 1 písm. o) nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých ...

(4)

Oprávnenia člena stráže prírody sa nevzťahujú na vstup a vykonávanie kontroly v súkromnom chránenom ...

(5)

Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

§ 76
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes.
(2)

Pred použitím donucovacích prostriedkov člen stráže prírody je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, ...

(3)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen stráže prírody podľa konkrétnej situácie ...

(4)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky ...

a)
zabrániť úmyselnému poškodzovaniu záujmov chránených týmto zákonom,
b)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
(5)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť putá

a)
na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena stráže prírody alebo osobu, ...
b)
na vzájomné pripútanie osôb za podmienok uvedených v písmene a).
(6)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

a)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
zabrániť úteku osoby, ak má byť takejto osobe obmedzená osobná sloboda.
(7)

Člen stráže prírody používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie ...

(8)

Pri zákroku proti osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako ...

(9)

Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí organizácia ochrany prírody.

(10)

Služobným psom na účel odsekov 1 až 9 je pes pracovného plemena, ktorý je vo vlastníctve člena stráže ...

§ 77 - Povinnosti člena stráže prírody
(1)

Člen stráže prírody je povinný

a)
sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu,
b)
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...
c)
nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže prírody a na požiadanie ...
d)
spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou,
e)
oznamovať organizácii ochrany prírody nedostatky a udalosti zistené pri obhliadke a kontrole územia,
f)
predkladať raz za dva mesiace organizácii ochrany prírody správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch ...
g)
upovedomiť organizáciu ochrany prírody o ohrození záujmov chránených týmto zákonom,
h)
vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a jeho následkov ...
i)
odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odobratú zbraň, ...
j)
oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ...
k)
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom,
l)
spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,
m)
odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
n)
umiestniť v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie na pravej polovici predného ...
o)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov ...
p)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného odkladu ...
q)
zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ...
r)
chrániť preukaz člena stráže prírody a odznak člena stráže prírody pred poškodením, stratou, odcudzením ...
s)
nahradiť okresnému úradu v sídle kraja vzniknutú škodu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia ...
t)
zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom organizáciou ochrany prírody,
u)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v preukaze člena stráže ...
v)
na vyzvanie organizácie ochrany prírody absolvovať raz za päť rokov preskúšanie z odbornej spôsobilosti ...
w)
odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody príslušnému okresnému úradu v sídle ...
(2)

Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný

a)
zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život osôb,
b)
čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje,
c)
zistiť priame následky použitia zbrane, len čo tak môže urobiť bez ohrozenia seba alebo inej osoby, ...
d)
o použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkladu upovedomiť útvar Policajného zboru a okresný úrad ...
§ 78 - Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu
(1)

Okresný úrad v sídle kraja, ktorý člena stráže prírody zapísal do zoznamu, vyškrtne člena stráže prírody ...

a)
na základe žiadosti člena stráže prírody,
b)
z vlastného podnetu alebo na návrh organizácie ochrany prírody, ak
1.
nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen stráže prírody naďalej plnil svoju funkciu,
2.
člen stráže prírody závažným spôsobom prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,
3.
člen stráže prírody napriek písomnému upozorneniu nevykonáva svoju funkciu podľa tohto zákona,
4.
člen stráže prírody prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 72 ods. 1,
5.
člen stráže prírody zomrie.
(2)

Činnosť člena stráže prírody sa končí dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov stráže prírody. V prípadoch ...

§ 79 - Osoby, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody

Oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody majú aj ministerstvom určení zamestnanci organizácií ochrany ...

§ 80 - Rovnošata a označenie zamestnancov ochrany prírody a krajiny
(1)

Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody môžu pri výkone pracovnej ...

(2)

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody ...

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE

§ 81
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,112) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní112) s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú ...

a)
vydanie záväzného stanoviska podľa § 9,
b)
vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 94 ods. 5 a 6,
c)
vydanie stanoviska podľa § 14 ods. 8, § 28 ods. 7 a § 65a ods. 2 písm. i) a vydanie a predĺženie platnosti ...
d)
určenie činnosti podľa § 29 písm. c) a § 40 ods. 1 a určenie výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. g),
e)
určenie ďalšieho nakladania s chránenými živočíchmi podľa § 35 ods. 6 a § 103 ods. 3,
f)
vydanie potvrdenia o oznámení nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny podľa § 38 ods. ...
g)
vydanie oprávnenia na odber chránených nerastov a chránených skamenelín podľa § 38 ods. 6,
h)
určenie lehoty podľa § 44 ods. 13 a na určenie kompetencie podľa § 67 písm. h),
i)
určenie záchytného strediska podľa § 45 ods. 10,
j)
vydanie súhlasu podľa § 52 ods. 3 a § 62 ods. 4,
k)
konanie o zápise odborne spôsobilej osoby do zoznamu podľa § 55 a konanie o jej vyškrtnutí z tohto zoznamu, ...
l)
rozhodovanie v pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh [§ 65 ods. 1 písm. i)],
m)
konanie podľa § 13 ods. 7 tretej vety a § 14 ods. 7 tretej vety, § 47 ods. 6 druhej vety a ods. 8, § ...
n)
konanie o zápise člena stráže prírody do zoznamu členov stráže prírody podľa § 73 a konanie o jeho vyškrtnutí ...
o)
konanie o náhrade škody podľa § 97 až 102,
p)
vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 50 okrem rozhodovania podľa ...
q)
zmenu a zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny podľa § 53.
§ 82
(1)

Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa ...

(2)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou. ...

(3)

Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len ...

(4)

Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek ...

(5)

Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený ...

(6)

Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť ...

(7)

Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého ...

(8)

Ustanovenia odseku 3 tretej vety, štvrtej vety a odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na konanie podľa § 44 ods. ...

(9)

Orgán ochrany prírody konanie podľa tohto zákona zastaví, ak

a)
dôvod na konanie odpadol,
b)
účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal návrh na začatie konania späť,
c)
účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, ...
d)
jeden z účastníkov konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho nástupcu ...
e)
jediný účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho nástupcu, ...
f)
sa preukáže, že ten, kto podal žiadosť o vydanie rozhodnutia, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ...
g)
po vykonaní úkonov voči účastníkovi konania zistí, že nie je príslušný na konanie,
h)
účastník konania vzal svoje odvolanie (rozklad) alebo návrh na obnovu konania späť,
i)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(10)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 9 písm. b), d), e), h) a i) nie je prípustné odvolanie ...

(11)

Orgán ochrany prírody v konaní o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo zákazu ...

(12)

V rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti, alebo ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu ...

§ 83 - Osobitné ustanovenia o vecnej a miestnej príslušnosti
(1)

Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa tohto zákona, o ...

(2)

Ak žiadosť o vydanie súhlasu, povolenia alebo rozhodnutia je doručená orgánu ochrany prírody, ktorý ...

(3)

Ak sa územie, ktoré má byť vyhlásené za chránené územie, ochranné pásmo jaskyne alebo ochranné pásmo ...

§ 84 - Doručovanie
(1)

Orgán ochrany prírody doručuje písomnosti spravidla poštou. Orgán ochrany prírody však môže podľa okolností ...

(2)

Ak niet osôb oprávnených za štátny orgán alebo právnickú osobu prijímať písomnosti, písomnosť, ktorá ...

(3)

Písomnosti určené advokátovi môžu prijímať aj advokátski koncipienti alebo iní zamestnanci, ktorí sú ...

(4)

Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody zmenu ...

(5)

Ak by doručovanie písomností účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ...

(6)

Ak sa písomnosť doručuje viac ako dvadsiatim účastníkom, doručovanie možno vykonať verejnou vyhláškou. ...

§ 85 - Lehota na rozhodnutie
(1)

Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania; ...

(2)

Ak sa konanie preruší, lehoty podľa odseku 1 neplynú.

(3)

Ak ide o konanie, ktorého predmetom je zabezpečenie povinností podľa osobitného zákona,115b) orgán ochrany ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

(5)

Ak ide o konania podľa § 81 ods. 2, orgán ochrany prírody je povinný konanie viesť bez zbytočných prieťahov ...

§ 86 - Podklady na rozhodnutie
(1)

Orgán ochrany prírody rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov.

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na základe žiadosti orgánu ochrany prírody podať vysvetlenie ...

Odvolanie (rozklad)

§ 87
(1)

Na konanie o odvolaní (rozklade) sa primerane použijú ustanovenia § 82 ods. 4, 5, 9 a 10, § 84 až 86. ...

(2)

Odkladný účinok odvolania (rozkladu) je vylúčený v prípade rozhodovania podľa § 8, § 71 ods. 2 písm. ...

§ 88
(1)

Vzdať sa odvolania (rozkladu) proti rozhodnutiu možno na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, ...

(2)

Ak o odvolaní (rozklade) nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal odvolanie ...

(3)

Ak sa účastník konania vzdá odvolania (rozkladu) alebo vezme svoje odvolanie (rozklad) späť, rozhodnutie ...

§ 89 - Zmena, zrušenie, predĺženie platnosti a strata platnosti rozhodnutia
(1)

Orgán ochrany prírody môže ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania ...

a)
zmeniť, ak
1.
dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,
2.
to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom alebo
3.
sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody,
b)
zrušiť, ak
1.
oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije rozhodnutie po čas dlhší ako jeden rok,
2.
ten, komu bolo rozhodnutie vydané, závažným spôsobom či opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona ...
3.
pri činnosti vykonávanej na základe rozhodnutia dochádza k porušovaniu ustanovení tohto zákona alebo ...
4.
zistí, že rozhodnutie bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
(2)

Orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka ...

a)
nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania rozhodnutia alebo posledného ...
b)
účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 60 dní pred ukončením jeho platnosti,
c)
nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 a
d)
to nie je v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránenými týmto zákonom.
(3)

Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť

a)
dňom, keď sa orgán ochrany prírody dozvedel od účastníka konania o skončení vykonávania povolenej činnosti, ...
b)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo
c)
smrťou účastníka konania, jeho vyhlásením za mŕtveho, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo ...
(4)

Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na rozhodnutie o priestupku a inom správnom delikte podľa § ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Iné správne delikty a sankcie

§ 90
(1)

Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu do 9 958,17 eura a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej ...

a)
vykonáva činnosť uvedenú v § 6 ods. 2 a 5, § 7 ods. 3, § 13 až 16, § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 28 ods. ...
b)
vykonáva činnosť zakázanú podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, ...
c)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený podľa § 4 ods. 2,
d)
porušuje podmienky vykonávania činnosti určené príslušným orgánom ochrany prírody v rozhodnutí o súhlase ...
e)
porušuje návštevný poriadok národného parku alebo jaskyne (§ 20 a 24),
f)
neoznámi výrub dreviny (§ 47 ods. 7) alebo nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny (§ 38 ...
g)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 4 ods. 5 a 7 alebo § 47 ods. 2,
h)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 50 ods. 5 alebo § 104 ods. 10,
i)
nevedie evidenciu o chránenom druhu (§ 41 ods. 1),
j)
neoznámi začatie alebo ukončenie prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, alebo ...
k)
neumožní osobám oprávneným podľa § 59, 71, 73 a 79 vstup na pozemky alebo do iných nehnuteľností, ktoré ...
l)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6, § 7 ods. 2, § 35 ods. 7, § 41 ods. 12 a 14, § 47 ods. 2 a 7, § 57 ...
m)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona,
n)
použije falzifikované alebo neplatné rozhodnutie ako podklad na vydanie iného rozhodnutia alebo na akýkoľvek ...
o)
použije rozhodnutie, ktoré bolo zmenené, bez súhlasu vydávajúceho orgánu ochrany prírody ako podklad ...
p)
sfalšuje alebo zmení rozhodnutie alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v rozhodnutí vydanom podľa ...
q)
neoznámi nález chráneného druhu živočícha (§ 35 ods. 6).
(2)

Pokutu do 23 235,74 eura a prepadnutie veci môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej ...

a)
odchytáva a usmrcuje živočíchy (§ 4 ods. 3),
b)
poškodzuje chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ods. ...
c)
nedodržuje obmedzenie vyhlásené v národnom parku alebo jeho časti podľa § 19 ods. 5,
d)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený orgánom ochrany prírody podľa § 22 ods. 5 alebo § 56 ods. ...
e)
vykonáva odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny bez osobitného oprávnenia alebo nezabezpečí ...
f)
nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny (§ 48 ods. 1 a § 49 ods. ...
g)
zničí zariadenie určené na ochranu osobitne chránenej časti prírody a krajiny alebo označenie osobitne ...
h)
nevyžiada si predchádzajúci súhlas ministerstva podľa § 28 ods. 14,
i)
použije zakázané metódy a prostriedky odchytu alebo usmrcovania živočíchov (§ 36), ktoré nie sú poľovnou ...
j)
nedodržuje obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 37.
(3)

Pokutu do 33 193,91 eura a prepadnutie veci môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej ...

a)
vykonáva činnosť zakázanú podľa § 26 ods. 5, § 34 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 a 2,
b)
ničí chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ods. 2), ...
c)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyslovený orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 1 a 3,
d)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 alebo povinnosť uloženú v § 24 ods. ...
e)
nevykoná opatrenia podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 14 a 15 alebo ich vykoná v rozpore so súhlasom orgánu ...
f)
vyviezol chránené nerasty alebo chránené skameneliny bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 39 alebo ...
g)
nepreukáže pôvod chránených rastlín alebo chránených živočíchov podľa § 42,
h)
nesprávne použije, sníme alebo sfalšuje nezameniteľné označenie chráneného živočícha okrem veterinárneho ...
i)
prevádzkuje zoologickú záhradu alebo vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní v roku bez ...
j)
používa názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari", „delfinárium", „botanická záhrada", ...
k)
neplní povinnosti po uzavretí zoologickej záhrady podľa § 44 ods. 15,
l)
vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia ...
m)
koná v rozpore s § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 6 až 8 alebo § 47 ods. 9 alebo s určením výrubu podľa § ...
n)
neobnoví produkčné ovocné dreviny v lehote stanovenej podľa § 47 ods. 4 písm. b) alebo určenej podľa ...
o)
nevykoná opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov (§ 71 ods. 13),
p)
nevydá zaistenú vec (§ 93 ods. 5),
q)
neumožní odňatie veci (§ 93 ods. 6),
r)
koná v rozpore s nariadením orgánu ochrany prírody (§ 93 ods. 8),
s)
iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi ...
(4)

Ak sa dopustí osoba iného správneho deliktu podľa odsekov 1 až 3 do dvoch rokov po tom, čo jej bola ...

§ 91
(1)

Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt podľa tohto zákona sa prihliadne najmä na závažnosť a ...

(2)

Prepadnutie veci možno uložiť vtedy, ak vec je vo vlastníctve porušovateľa a vec bola

a)
na spáchanie iného správneho deliktu použitá alebo určená alebo
b)
získaná iným správnym deliktom alebo bola nadobudnutá za vec získanú iným správnym deliktom.
(3)

Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou. Prepadnutie veci nie je možné uložiť, ...

(4)

Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.

(5)

Ak nebola za iný správny delikt uložená sankcia prepadnutia veci, orgán ochrany prírody môže rozhodnúť ...

(6)

O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie ...

(7)

Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o inom správnom delikte podľa tohto zákona povinnému uložiť, ...

(8)

Sankciu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel príslušný orgán ochrany ...

(9)

Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje postup ...

(10)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(11)

Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu. ...

(12)

Osoba, voči ktorej orgán ochrany prírody rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná ...

(13)

Uhradené trovy konania podľa odseku 12 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(14)

Za viac iných správnych deliktov podľa tohto zákona tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby ...

§ 92 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
pohybuje sa v sprístupnenej jaskyni bez sprievodcu (§ 24 ods. 17),
b)
pohybuje sa v sprístupnenej jaskyni mimo označených trás (§ 24 ods. 17),
c)
vykonáva činnosť uvedenú v § 6 ods. 2 a 5, § 7 ods. 3, § 13 až 16, § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 28 ods. ...
d)
vykonáva činnosť zakázanú podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, ...
e)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený podľa § 4 ods. 2,
f)
porušuje podmienky vykonávania činnosti určené príslušným orgánom ochrany prírody v rozhodnutí o súhlase ...
g)
porušuje návštevný poriadok národného parku alebo jaskyne (§ 20 a 24),
h)
neoznámi výrub dreviny (§ 47 ods. 7) alebo nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny (§ 38 ...
i)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 4 ods. 5 a 7 alebo § 47 ods. 2,
j)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 50 ods. 5 alebo § 104 ods. 10,
k)
nevedie evidenciu o chránenom druhu (§ 41 ods. 1),
l)
neoznámi začatie alebo ukončenie prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, alebo ...
m)
neumožní osobám oprávneným podľa § 59, 71, 73 a 79 vstup na pozemky alebo do iných nehnuteľností, ktoré ...
n)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6, § 7 ods. 2, § 35 ods. 7, § 41 ods. 12 a 14, § 47 ods. 2 a 7, § 57 ...
o)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona,
p)
použije falzifikované alebo neplatné rozhodnutie ako podklad na vydanie iného rozhodnutia alebo na akýkoľvek ...
q)
použije rozhodnutie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ochrany prírody ako podklad ...
r)
sfalšuje alebo zmení rozhodnutie alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v rozhodnutí vydanom podľa ...
s)
neoznámi nález chráneného druhu živočícha (§ 35 ods. 6),
t)
neodovzdá preukaz alebo odznak člena stráže prírody v ustanovenej lehote [§ 77 písm. w) a § 104 ods. ...
u)
odchytáva a usmrcuje živočíchy (§ 4 ods. 3),
v)
poškodzuje chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ods. ...
w)
nedodržuje obmedzenie vyhlásené v národnom parku alebo jeho časti podľa § 19 ods. 5,
x)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený orgánom ochrany prírody podľa § 22 ods. 5 alebo § 56 ods. ...
y)
vykonáva odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny bez osobitného oprávnenia alebo nezabezpečí ...
z)
nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny (§ 48 ods. 1 a § 49 ods. ...
za)
zničí zariadenie určené na ochranu osobitne chránenej časti prírody a krajiny alebo označenie osobitne ...
zb)
nevyžiada si predchádzajúci súhlas ministerstva podľa § 28 ods. 14,
zc)
použije zakázané metódy a prostriedky odchytu alebo usmrcovania živočíchov (§ 36), ktoré nie sú poľovnou ...
zd)
vykonáva činnosť zakázanú podľa § 26 ods. 5, § 34 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 a 2,
ze)
ničí chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ods. 2), ...
zf)
nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyslovený orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 1 a 3,
zg)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 alebo povinnosť uloženú v § 24 ods. ...
zh)
nevykoná opatrenia podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 14 a 15 alebo ich vykoná v rozpore so súhlasom orgánu ...
zi)
vyviezol chránené nerasty alebo chránené skameneliny bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 39 alebo ...
zj)
nepreukáže pôvod chránených rastlín alebo chránených živočíchov podľa § 42,
zk)
nesprávne použije, sníme alebo sfalšuje nezameniteľné označenie chráneného živočícha okrem veterinárneho ...
zl)
prevádzkuje zoologickú záhradu alebo vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní v roku bez ...
zm)
používa názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari", „delfinárium", „botanická záhrada", ...
zn)
neplní povinnosti po uzavretí zoologickej záhrady podľa § 44 ods. 15,
zo)
vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia ...
zp)
koná v rozpore s § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 6 až 8 alebo § 47 ods. 9 alebo s určením výrubu podľa § ...
zq)
neobnoví produkčné ovocné dreviny v lehote stanovenej podľa § 47 ods. 4 písm. b) alebo určenej podľa ...
zr)
nevykoná opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov (§ 71 ods. 13),
zs)
nevydá zaistenú vec (§ 93 ods. 5),
zt)
neumožní odňatie veci (§ 93 ods. 6),
zu)
koná v rozpore s nariadením orgánu ochrany prírody (§ 93 ods. 8),
zv)
iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi ...
(2)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a), b) a t) možno uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331,93 eura,
b)
odseku 1 písm. c) až s) možno uložiť pokarhanie, pokutu do 3 319,39 eura a prepadnutie veci,
c)
odseku 1 písm. u) až zc) možno uložiť pokutu do 6 638,78 eura a prepadnutie veci,
d)
odseku 1 písm. zd) až zv) možno uložiť pokutu do 9 958,17 eura a prepadnutie veci.
(3)

Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(4)

Ak sa dopustí osoba priestupku podľa odseku 1 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za priestupok podľa ...

(5)

V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 300 eur.

(6)

Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o priestupku povinnému uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(7)

Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje postup ...

(8)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ...

(9)

Výnosy pokút uložených za priestupky a uhradené trovy konania za priestupky podľa tohto zákona sú príjmom ...

(10)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,108) ak ...

§ 93 - Zaistenie veci
(1)

Orgán ochrany prírody môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu zaistiť vec, o ktorej ...

a)
priestupku použila alebo sa priestupkom získala, alebo bola nadobudnutá za vec priestupkom získanú,
b)
iného správneho deliktu použila alebo sa iným správnym deliktom získala, alebo bola nadobudnutá za vec ...
(2)

Orgán ochrany prírody môže vec zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.

(3)

Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o zaistení veci a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej bola ...

(4)

V rozhodnutí o zaistení veci sa uvedú dôvody, v ktorých dôsledku sa vec zaisťuje, a poučenie o právach ...

(5)

Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení veci podľa odseku 3, je povinná ...

(6)

Ak nie je orgánu ochrany prírody zaistená vec vydaná, možno ju osobe, ktorá ju má v držbe, odňať.

(7)

O vydaní alebo odňatí zaistenej veci sa vyhotoví úradný záznam, v ktorom je uvedený najmä opis veci. ...

(8)

Ak orgán ochrany prírody vec, ktorú možno podľa odseku 1 zaistiť, osobe ponechá, súčasne nariadi, aby ...

(9)

Ak zaistená vec už nie je potrebná na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní postup ...

(10)

Zaistiť možno aj jedinca chráneného druhu na zistenie skutkového stavu veci, vykonanie dôkazov v konaní ...

(11)

Orgán ochrany prírody, ktorý zaistí živého jedinca chráneného druhu, je povinný zabezpečiť vhodné podmienky ...

§ 94 - Správa vybraných chránených druhov, správa vybraných chránených častí krajiny a osobitné podmienky správy ...
(1)

Ministerstvo vykonáva správu chránených druhov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu

a)
na základe rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorým bol chránený druh zhabaný ...
b)
podľa § 103 ods. 2 druhej vety a ods. 3.
(2)

Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ochrany ...

(3)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, chránené druhy vo vlastníctve štátu možno

a)
navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,
b)
umiestniť v zariadeniach na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov,
c)
použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
d)
použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,
e)
použiť na zbierkotvornú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl a ...
f)
použiť na vzdelávacie účely orgánov ochrany prírody,
g)
previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu v súlade s účelom podľa písmen b) až f),
h)
zlikvidovať, ak neživé jedince nemožno použiť inak,
i)
použiť iným spôsobom podľa stanoviska ministerstva.
(4)

Zakazuje sa akýkoľvek prevod jedincov chránených druhov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena ich držiteľa ...

a)
osobu, ktorej boli jedince chránených druhov zhabané alebo ktorá sa dopustila trestného činu porušovania ...
b)
neštátny subjekt, ak ide o jedince chránených druhov uvedené v osobitnom predpise,115d) ktoré sa nenarodili ...
1.
držbu hendikepovaných chránených živočíchov v zariadení na záchranu chránených živočíchov podľa § 45 ...
2.
držbu hendikepovaných chránených živočíchov, ktoré podľa posudku veterinárneho lekára nie sú schopné ...
3.
osobu, ktorá je zapojená do medzinárodného záchranného programu, ktorého úlohou je ochrana predmetného ...
(5)

Nehnuteľný majetok štátu116) nachádzajúci sa v území s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany ...

(6)

Správca jaskyne môže jaskyňu prenechať do nájmu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ministerstvo ...

(7)

Jaskyňu možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou iba na čas určitý, najviac na päť rokov. ...

(8)

Sprístupnenú jaskyňu, ktorú prevádzkuje organizácia ochrany prírody, nemožno prenechať do nájmu.

(9)

Na správu a nakladanie s chránenými druhmi podľa odsekov 1 a 2 a na nájom jaskyne podľa odsekov 6 a ...

§ 95 - Spoločenská hodnota chránených druhov, drevín a biotopov
(1)

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, vybraných ...

(2)

Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín vyjadruje najmä ich vedeckú, kultúrnu ...

(3)

Spoločenská hodnota podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje najmä pri

a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ...
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov,118)
c)
určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8,
d)
rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.
(4)

Spoločenskú hodnotu chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, vybraných ...

§ 96 - Zhabanie jedincov chránených druhov
(1)

Orgán ochrany prírody môže zhabať jedinca chráneného druhu, ak

a)
držiteľ nevedie o ňom evidenciu podľa § 41 alebo
b)
držiteľ nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 42, alebo
c)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 71 ods. 2 písm. l) a ods. 13.
(2)

Vlastníkom zhabaného jedinca chráneného druhu sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát. ...

(3)

Orgán ochrany prírody, ktorý rozhodol o zhabaní jedinca chráneného druhu, oznámi to bezodkladne ministerstvu. ...

(4)

Osoba, ktorej bol živý jedinec chráneného druhu zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s

a)
odobratím, zaistením a so zhabaním jedinca chráneného druhu a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatnosti ...
b)
premiestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo v Slovenskej ...
(5)

Povinnosť uhradenia nákladov podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho ...

ÔSMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENÁ ŽIVOČÍCHMI

§ 97 - Predmet náhrady škody
(1)

Štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom za škodu spôsobenú na území ...

a)
živote a zdraví fyzickej osoby,
b)
vybraných domestikovaných živočíchoch,
c)
psoch používaných na stráženie vybraných domestikovaných živočíchov alebo používaných pri ich pasení ...
d)
rybách chovaných v rybníkoch,118a) rybochovných zariadeniach alebo malých vodných nádržiach osobitne ...
e)
včelstvách a včelárskych zariadeniach,
f)
nepozberaných poľných plodinách,
g)
drevinách alebo lesných porastoch alebo
h)
poľovnej raticovej zveri v oblastiach s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov.
(2)

Štát nezodpovedá podľa tohto zákona za škodu

a)
spôsobenú určeným živočíchom držaným alebo chovaným v ľudskej opatere alebo živočíchom, ktorý unikol, ...
b)
vzniknutú lovcovi pri love určeného živočícha, ktorý škodu podľa odseku 1 spôsobil.
§ 98 - Podmienky nároku na náhradu škody
(1)

Náhradu škody na vybraných domestikovaných živočíchoch, rybách, včelstvách a včelárskych zariadeniach ...

(2)

Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom, ktorý sa v čase ...

(3)

Náhradu škody na rybách a poľovnej raticovej zveri nemožno poskytnúť osobe vykonávajúcej chov rýb a ...

(4)

Náhradu škody na poľných plodinách nemožno poskytnúť, ak neboli pozbierané v agrotechnickom termíne ...

§ 99 - Rozsah náhrady škody
(1)

Pri škode na živote fyzickej osoby spôsobenej určeným živočíchom sa poskytne

a)
jednorazové odškodnenie manželovi (druhovi) usmrteného a každému jeho maloletému dieťaťu, voči ktorému ...
b)
náhrada primeraných nákladov spojených s pohrebom a náhrada účelne a preukázateľne vynaložených nákladov ...
(2)

Pri škode na zdraví fyzickej osoby sa poškodenému poskytne odškodnenie za bolesť a sťažené spoločenské ...

(3)

Pri škode na majetku sa uhradí skutočná škoda. Pri škode na domestikovaných živočíchoch, pastierskych ...

(4)

Na preukázanie rozsahu škody podľa tohto zákona možno použiť znalecké posudky;118) rozsah škody na rybách ...

(5)

Ak bola náhrada škody poskytnutá podľa osobitného predpisu,121) náhrada škody podľa tohto zákona sa ...

Uplatnenie nároku na náhradu škody

§ 100
(1)

Poškodený alebo pozostalá osoba (ďalej len „poškodený") písomne oznámi vzniknutú škodu podľa tohto zákona ...

(2)

Právo na náhradu škody musí poškodený uplatniť písomnou žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi potrebnými ...

a)
živote alebo zdraví, najneskôr do dvoch rokov od vzniku škody,
b)
vybraných domestikovaných živočíchoch, pastierskych psoch, včelstvách a včelárskych zariadeniach, nepozbieraných ...
(3)

Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa oznámenia vznikajúcej škody poškodeným ...

(4)

Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3, alebo ak vzniknutá ...

(5)

Žiadosť o náhradu škody sa považuje za predloženú dňom, keď orgánu ochrany prírody, v ktorého územnom ...

(6)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo nie sú k žiadosti pripojené predpísané doklady a ...

(7)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, môže na preukázanie času rozhodujúcej ...

(8)

Ak žiadosť poškodeného neobsahuje predpísané údaje, neboli k nej pripojené požadované doklady a podklady ...

§ 101
(1)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po ohlásení škody (§ 100 ods. 1) do ...

(2)

Skutočnosti nevyhnutné na posúdenie nároku na náhradu škody posúdi orgán ochrany prírody, v ktorého ...

(3)

Ak orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, zistí, že škodu spôsobil určený živočích, ...

§ 102
(1)

Ak orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, nezaplatí náhradu škody v termíne ...

(2)

Na právne vzťahy o náhrade škody spôsobenej určenými živočíchmi upravené v tomto zákone sa vzťahujú ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 103 - Spoločné ustanovenia
(1)

Výkon štátneho dozoru podľa § 71 a konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykonáva orgán, ...

(2)

Chránené rastliny a chránené živočíchy, ktoré boli z miesta ich prirodzeného výskytu odobraté v súlade ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého je možné na základe jeho nezameniteľného ...

(4)

Na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu64) sa ochranné pásmo chráneného ...

(5)

Orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a ...

(6)

Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté ...

(7)

Zoznam pozemkov na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo ...

§ 104 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť, na ktorú nebola do 1. januára 2003 potrebná ...

(2)

Konania, ktoré neboli dokončené do dňa účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa doterajšieho právneho ...

(3)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú ...

(4)

Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti ...

(5)

Ten, kto vedie evidenciu o chránených druhoch podľa doterajších predpisov, je povinný uviesť ju do súladu ...

(6)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe chránené druhy, o ktorých sa vedie evidencia podľa ...

(7)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe neživé chránené rastliny a chránené živočíchy, o ktorých ...

(8)

Ten, kto drží chránené živočíchy nezameniteľne označené podľa doterajších predpisov, je povinný ich ...

(9)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe chránené živočíchy, ktoré sa nezameniteľne označujú ...

(10)

Zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 35 ods. 1 písm. f) a g) sa nevzťahujú na chránené rastliny ...

(11)

Podľa tohto zákona sa poskytuje náhrada škody podľa § 97 až 102 vzniknutá po dni nadobudnutia jeho účinnosti. ...

(12)

Botanická záhrada, arborétum, chovná stanica a rehabilitačná stanica zriadené do účinnosti tohto zákona ...

(13)

Zoologická záhrada zriadená do účinnosti tohto zákona je povinná požiadať o vydanie súhlasu podľa § ...

(14)

Ten, kto prevádzkuje zariadenie, v ktorom vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní v roku ...

(15)

V prípadoch uvedených v odsekoch 13 a 14 rozhodne orgán ochrany prírody do jedného roka od podania kompletnej ...

(16)

Krajský úrad životného prostredia do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona overí, či členovia ...

(17)

Platnosť preukazu člena stráže prírody a odznaku člena stráže prírody vydaných podľa doterajších predpisov ...

(18)

Chránené územia vyhlásené do účinnosti tohto zákona sa považujú za chránené územia vyhlásené (ustanovené) ...

(19)

Chránené stromy vyhlásené do účinnosti tohto zákona sa považujú za chránené stromy vyhlásené podľa tohto ...

(20)

Ministerstvo do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá všeobecne záväzný právny predpis, ...

(21)

Zákaz ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom58) podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje ...

(22)

Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania možno v prípade programov starostlivosti o lesy ...

(23)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy podľa doterajších predpisov uplatnený ku dňu účinnosti tohto zákona ...

(24)

Vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá nariadenie, ktoré ustanoví vymedzenie ...

(25)

Konania, ktoré neboli dokončené do 31. júna 2004, dokončia orgány ochrany prírody podľa doterajšieho ...

(26)

Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa doterajších právnych predpisov uplatnený ...

(27)

Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania možno v prípade programov starostlivosti o lesy ...

(28)

Vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny Tatranského ...

(29)

Zóny v chránených územiach ustanovené ministerstvom do 31. októbra 2005 sa od 1. novembra 2005 považujú ...

§ 104a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)

Územia európskeho významu schválené Európskou komisiou pred 1. májom 2010 vyhlási orgán ochrany prírody ...

(2)

Ustanovenia § 28 sa nepoužijú na lesné hospodárske plány, ku ktorým bol pred 1. májom 2010 vyhotovený ...

(3)

Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2010, sa dokončia podľa doterajších ...

(4)

Programy starostlivosti o lesy vyhotovené podľa predpisov účinných do 1. mája 2010 a programy starostlivosti ...

(5)

Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona v znení platnom pred 1. májom 2010, ku ktorému ...

(6)

Ten, komu bol vydaný súhlas na zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu podľa ...

(7)

Orgán ochrany prírody rozhodne o prehodnotení rozsahu náhradných revitalizačných opatrení podľa tohto ...

§ 104b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Zákaz držby a prepravy inváznych druhov živočíchov a obchodovania s nimi podľa § 7a ods. 4 sa nevzťahuje ...

(3)

Zákaz pestovania nepôvodných druhov podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na lesné porasty, ktoré ...

(4)

Pri zmene, zrušení alebo postupe podľa § 30 pri chránených územiach a ich ochranných pásmach vyhlásených ...

(5)

Súhlas podľa § 50 ods. 9 sa nevyžaduje, ak ide o územia medzinárodného významu (§ 17 ods. 11) a o územia ...

(6)

Konanie o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra ...

(7)

Nárok na vyplatenie finančnej náhrady možno v prípade programov starostlivosti o lesy, ktorých platnosť ...

(8)

V prípade programov starostlivosti o lesy platných ku dňu účinnosti tohto zákona možno uplatniť nárok ...

(9)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „biotop“ vo význame podľa § 2 ods. 2 ...

§ 104c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. augusta 2014 sa dokončia podľa doterajšieho zákona.

§ 104d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Konania podľa § 28 ods. 4 začaté a neukončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa právnej úpravy ...

§ 104e - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 104f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. júla 2019 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Na pestovanie nepôvodných druhov lesných drevín125) vysadených alebo rastúcich na lesných pozemkoch ...

§ 104g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončia podľa tohto zákona okrem konaní ...

(2)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 vykonáva činnosť, na ktorú ...

(3)

Rozhodnutia o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a povolení výnimky zo zákazu činnosti vydané do 31. ...

(4)

Zákazy podľa § 13 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. l) sa nevzťahujú na činnosti vykonávané podľa ...

(5)

Zákaz pestovania nepôvodných druhov rastlín podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na pestovanie lesných ...

(6)

Správca pozemkov vo vlastníctve štátu má nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa ...

a)
právoplatnosťou rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy alebo jeho zmeny, v ktorých boli ...
b)
právoplatnosťou rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania ...
(7)

Ustanovenie § 104b ods. 5 sa rovnako uplatní na územie medzinárodného významu podľa § 28a ods. 1 a na ...

(8)

Chránené územia a ich ochranné pásma a chránené stromy a ich ochranné pásma vyhlásené podľa tohto zákona ...

(9)

Národný zoznam ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považuje za národný ...

(10)

Ustanovenia § 14 ods. 6 a 7 prvej a tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na vykonanie úmyselnej ťažby126) ...

(11)

Organizácia ochrany prírody (§ 65a) najneskôr do 31. decembra 2020 posúdi vplyv úmyselnej ťažby podľa ...

(12)

Preukazy členov stráže prírody vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sú platné ...

§ 104h - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Lehoty na uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú ...

(2)

Lehoty na vykonanie úkonov podľa tohto zákona, ktorými sú prerokovanie (§ 50 ods. 4) a miestne zisťovanie ...

§ 104i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022
(1)

Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 (ďalej len „správy národných parkov“) sa zriaďujú 31. marca ...

(2)

Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od ...

(3)

Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo ...

(4)

Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo ...

(5)

Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo ...

(6)

Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo ...

(7)

Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov ...

(8)

Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností ...

a)
správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov129) vrátane ...
b)
zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov131) a v konaniach ...
c)
Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej ...
d)
správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,134)
e)
vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov135) k pozemkom a inému majetku, ktorého ...
f)
vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)
g)
v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu,137)
h)
povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov,138) ...
i)
doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,139)
j)
obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu,140)
k)
osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom,141)
l)
vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa ...
m)
hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov,143)
n)
vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu ...
(9)

Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci ...

§ 105 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona ...

2.

položky č. 74 až 90 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

3.

zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier ...

5.

body 3 a 105 v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 ...

6.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 295/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

7.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

8.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách ...

9.

výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1162/1988-32 z 30. júna 1988 o chránenom ...

10.

ustanovenia výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1160/1988-32 z 30. júna ...

11.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9150/1979-OP z 30. novembra 1979 ...

12.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 806/1980-32 z 29. februára 1980 o ...

13.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2652/1981-32 z 30. apríla 1981 o ...

14.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2660/1981-32 z 30. apríla 1981 o ...

15.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3258/1981-32 z 30. júna 1981 o vyhlásení ...

16.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1566/1983-32 z 31. marca 1983 o vyhlásení ...

§ 105a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 105b - Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Zrušujú sa:

1.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3491/1980-32 z 31. mája 1980 o vyhlásení ...

2.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2960/1982-32 z 30. apríla 1982 o ...

3.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 42/1984-32 z 30. apríla 1984 o vyhlásení ...

4.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1984-32 z 30. apríla 1984 o vyhlásení ...

5.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 478/1986-32 z 31. januára 1986 o ...

§ 105c - Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

Zrušujú sa:

1.

body 21, 87 a 110 v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 ...

2.

ustanovenia výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1161/88-32 z 30. júna ...

3.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3479/1980-32 z 31. mája 1980 o vyhlásení ...

4.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2965/1982-32 z 30. apríla 1982 o ...

§ 106 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 27 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 543/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov ...

  2.

  Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

Poznámky

 • 4)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 5)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení ...
 • 7)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z., ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 3 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 10a)  Napríklad § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 a ...
 • 11)  § 2 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 12)  § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a ...
 • 13)  § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 14)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 15)  Napríklad § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.
 • 16)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej ...
 • 17a)  § 120 zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 19)  Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii ...
 • 20)  § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných ...
 • 21)  Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov ...
 • 21a)  Príloha č. 5 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 21b)  § 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 8 ods. 2 a § 20 až 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 58 až 70, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 88, 88a, 89 a 90 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 23 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad § 9 až 13 a § 17 až 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej ...
 • 32a)  § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 33)  § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Napríklad § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 35)  § 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 36)  § 12 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 5 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 • 37a)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37b)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37d)  § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37e)  § 10 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37f)  § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37g)  § 4 až 52 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 6 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 333/2007 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., § 29 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. ...
 • 41)  § 9 písm. b) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 42)  § 28 zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 43)  § 34 ods. 4 zákona č. 139/2002 Z. z.
 • 44)  § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 45)  § 1 ods. 2 až 4 zákona č. 135/1961 Zb.
 • 45a)  § 9 písm. b) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 45aa)  § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Bod A.1. 6 písm. a) až c) prílohy č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  § 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o ...
 • 48)  § 3 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z.
 • 49)  Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania ...
 • 50)  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 51)  § 71 ods. 1 písm. c) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 53)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 54)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 55)  § 2 písm. ar) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 56)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
 • 56a)  § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 56aa)  § 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56b)  § 23 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56c)  § 2 písm. x), § 18 ods. 4 a § 66 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 57a)  § 39a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 57b)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 57c)  § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 58)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.§ 6 a 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...
 • 58a)  § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 v platnom znení.
 • 58b)  § 2 písm. k) zákona 274/2009 Z. z.
 • 58c)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 59)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 62)  Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 63)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 64)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 64a)  Napríklad § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 326/2005 Z. z. ...
 • 64aa)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64b)  § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64c)  § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64d)  § 9 a 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64e)  Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva ...
 • 64f)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. ...
 • 66)  Čl. 8 Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a ...
 • 67)  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
 • 68)  § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ...
 • 68b)  Zákon č. 15/2005 Z. z.
 • 69)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ...
 • 70)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení ...
 • 71)  § 8 zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
 • 72)  § 181b Trestného zákona.
 • 72a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 73)  Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských ...
 • 74)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
 • 75)  Zákon č. 337/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad zákon č. 337/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 76a)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 77)  § 125 ods. 1 Trestného zákona.
 • 78)  Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších ...
 • 78a)  § 18a zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z.
 • 78b)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 79)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
 • 79a)  § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 79b)  § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. ...
 • 80)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 ...
 • 82)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 83)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 83a)  § 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 83aa)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
 • 83ab)  § 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 83ac)  § 32 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave ...
 • 83ad)  § 38 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 83b)  § 41 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 7a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 86)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 86a)  Napríklad zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 86b)  § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 86c)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
 • 86d)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 87)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky ...
 • 88)  § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89)  § 1 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  § 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 91)  Napríklad § 32 zákona č. 50/1976 Zb., § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 ...
 • 92)  § 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 93)  § 14 ods. 2 písm. e ) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93a)  Napríklad § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...
 • 93b)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 93c)  Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 93d)  § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 93e)  Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 93f)  Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 93g)  § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
 • 93h)  § 588 až 610 Občianskeho zákonníka.
 • 93i)  § 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 93j)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom ...
 • 93k)  § 17 zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 94)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
 • 95)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
 • 96)  § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
 • 97)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 8 ods. 4 písm. i) zákona č. 337/1998 Z. z.
 • 98a)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 98aa)  § 37 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98ab)  § 8 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98b)  Napríklad § 4 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z., § 21 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 ...
 • 98c)  § 23 ods. 10 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 99)  Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 100)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 100a)  § 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100aa)  § 24 ods. 3 písm. f) a h), § 55, § 56 a § 65 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ab)  § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100b)  § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 v znení neskorších predpisov.
 • 101)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., Trestný poriadok.
 • 102)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 103)  § 39 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 104)  § 136 a 138 Zákonníka práce.§ 149 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 105)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 106)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 107)  § 76 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 108)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 109)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších ...
 • 110)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 110a)  § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona Národnej ...
 • 111)  Napríklad § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 12 ods. ...
 • 112)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 113)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 113a)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 113b)  § 27a zákona č. 14/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
 • 113b)  § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114)  Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ...
 • 114a)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 115)  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Zákon ...
 • 115a)  Napríklad § 20h Občianskeho zákonníka, § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb.
 • 115aa)  § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 115b)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 115c)  § 305 Trestného zákona.
 • 115d)  Príloha A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 116)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 117)  § 89 ods. 13 a 14 Trestného zákona.
 • 118)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 118a)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 216/2018 Z. z.
 • 118b)  § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 216/2018 Z. z.
 • 118c)  § 10 zákona č. 216/2018 Z. z.
 • 118d)  § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 119)  Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
 • 120)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu ...
 • 121)  Napríklad § 27 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie ...
 • 121a)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 121b)  § 41 ods. 16 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 121c)  § 4 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...
 • 122)  Zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 124)  § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 125)  Príloha č. 1 zákona č. 138/2010 Z. z.
 • 126)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 127)  § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 128)  § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. ...
 • 129)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších ...
 • 130)  § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 131)  Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 132)  Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 133)  Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 134)  § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
 • 135)  Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 ...
 • 136)  Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...
 • 137)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona ...
 • 138)  Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona ...
 • 139)  Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona ...
 • 140)  § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 141)  § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
 • 142)  Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore