Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 146/2023 s účinnosťou od 01.01.2024


§ 11
Nízkoemisná zóna a iné opatrenia v cestnej doprave na zlepšenie kvality ovzdušia

(1)
Obec v záujme zlepšenia kvality ovzdušia alebo čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže na svojom území alebo vymedzenej časti územia zriadiť nízkoemisnú zónu, prijať opatrenia cestnej dopravy podľa osobitného predpisu26) a navrhnúť príslušným orgánom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a príslušným správcom pozemných komunikácií27) reguláciu a obmedzenie cestnej dopravy.
(2)
Nízkoemisnou zónou je územie obce, časti obce alebo mestskej časti,28) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.
(3)
Do nízkoemisnej zóny je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám
a)
na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,29)
b)
určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,
c)
uvedeným v prílohe č. 2 prvej časti aj bez splnenia požiadaviek podľa písmen a) a b),
d)
ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt, nadobudnutým pred zriadením nízkoemisnej zóny,
e)
uvedeným v prílohe č. 2 druhej časti, s povolením obce na dočasný vjazd alebo trvalý vjazd; doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti cestného motorového vozidla na viditeľnom mieste.
(4)
Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,30) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.
(5)
Emisná plaketa29) v Slovenskej republike sa vydáva spôsobom podľa osobitného predpisu.31)
(6)
Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu.32)
(7)
Obec zriadi nízkoemisnú zónu všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví
a)
územie obce alebo jej časť vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,
b)
najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla,
c)
vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie,
d)
osobitné podmienky pre vjazd vozidiel do nízkoemisnej zóny počas smogovej situácie, ak je to žiaduce,
e)
termín účinnosti opatrenia zriadenia nízkoemisnej zóny; termín sa určí najskôr deväť mesiacov odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou.
(8)
Nízkoemisná zóna sa vyznačuje dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.33)
(9)
Obec v záujme zlepšenia kvality ovzdušia môže pre svoje územie alebo vymedzenú časť územia, kde bola zriadená nízkoemisná zóna, vypracovať návrh spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel. Návrh spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel s odôvodnením obec predloží príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja vypracuje návrh za obce vo svojom územnom obvode a predloží ho ministerstvu. Ministerstvo predloží návrh plánu spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel v Slovenskej republike na schválenie vláde Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 32
Zákazy


Zakazuje sa
a)
spaľovať odpad7) a palivo vyrobené z odpadu v iných zariadeniach, ako sú spaľovne odpadu alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem povolených druhov druhotných palív,
b)
spaľovať tuhé druhotné palivá okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l),
c)
spaľovať hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW; toto sa nevzťahuje na spaľovanie biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík,
d)
spaľovať na otvorenom ohnisku a voľnom priestranstve akýkoľvek materiál okrem suchého rastlinného materiálu, ktorý nie je znečistený chemickými látkami, po splnení požiadaviek osobitného predpisu;66) zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie materiálu, ktorý je určený na eradikáciu,25)
e)
prevádzkovať veľký zdroj, stredný zdroj a malý zdroj bez povolenia, okrem prípadov podľa § 27 ods. 2 až 4.
zobraziť paragraf
§ 37
Kvalita palív

(1)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,70) ktorá uvádza na trh palivá, je v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l) povinná
a)
uvádzať na trh palivá na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch alebo určené na pohon mobilných zdrojov, len ak spĺňajú ustanovené požiadavky na kvalitu palív,
b)
uvádzať na trh len palivá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l); to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
c)
preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom podľa § 62 písm. l),
d)
viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l), predkladať ju každoročne do Národného emisného informačného systému v termíne do konca februára a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom,
e)
umožniť orgánom dozoru podľa § 47 vykonávať kontrolu plnenia povinností podľa písmen a) až d) a odsekov 2 a 3.
(2)
Zakazuje sa dodávanie do maloobchodnej siete, predaj a poskytnutie fyzickým osobám týchto druhov palív:
a)
druhotných palív okrem biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík,
b)
vysokoemisných palív, ktorými sú hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľný kal, uhoľný prach, preplástky.
(3)
Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh tuhé druhotné palivo okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l).
(4)
Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe motorových palív a ich uvedeniu na trh, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1.
(5)
Požiadavky podľa odseku 1 a zákaz podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na palivá vyrobené alebo dovezené pre vlastnú spotrebu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore