Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 20.01.2006
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD695DS26EUPP1ČL2

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/2006 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 372/2021

Legislatívny proces k zákonu 372/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len ...
1.
strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2.
navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov,2) ...
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c)
práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové ...
b)
navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť ...
§ 2 - Účel zákona

Účelom zákona je najmä

a)

včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych ...

b)

zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej ...

c)

objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ...

d)

určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného ...

e)

získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti ...

§ 3 - Na účely tohto zákona
a)

vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu ...

b)

posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ...

c)

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti tohto zákona, ...

d)

strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou ...

e)

strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej ...

f)

navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť alebo jej zmena") ...

g)

navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo ...

h)

povoľovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej ...

i)

rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa ...

j)

povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa ...

k)

príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné ...

l)

rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy,6) do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo ...

m)

povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,

n)

schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,

o)

obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

p)

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo ...

q)

dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej ...

r)

verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ...

s)

dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa ...

t)

mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný ...

u)

strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú ...

v)

dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu ...

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Posudzovanie strategických dokumentov

§ 4 - Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť ...

(2)

Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického ...

a)
strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných ...
b)
strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c)
malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ...

(4)

Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona ...

(5)

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej ...

(6)

Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú ...

Oznámenie

§ 5
(1)

Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. ...

(2)

Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v ...

(3)

Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa ...

(4)

Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.

(5)

Oznámenie obsahuje

a)
základné údaje o obstarávateľovi,
b)
základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení, ...
c)
vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
(6)

Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej ...

(7)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(8)

Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán najneskôr do ...

§ 6
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať ...

(2)

Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom sídle ministerstva ...

a)
dotknutému orgánu,
b)
schvaľujúcemu orgánu,
c)
ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.
(3)

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.

(4)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie ...

(5)

Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť ...

(6)

Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od ...

§ 6a - Účasť dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
(1)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo ...

(2)

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí

a)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b)
právnická osoba,
c)
občianska iniciatíva podľa odseku 3.
(3)

Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu ...

(4)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ...

(5)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a ...

§ 7 - Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
(1)

Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia ...

(2)

Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.

(3)

Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.

(4)

Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný ...

a)
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,
b)
význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
c)
stanoviská podľa § 6 ods. 6,
d)
výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.
(5)

Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický dokument ...

(6)

Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný ...

(7)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť ...

§ 8 - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný ...

(2)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán ...

(3)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy ...

a)
ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu ...
b)
na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné ...
c)
počet vyhotovení správy o hodnotení.
(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia ...

(5)

V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia. ...

(6)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne ...

(7)

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide ...

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky ...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

§ 9
(1)

Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej ...

(2)

Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe č. ...

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia ...

(5)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom ...

(6)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia ...

a)
konceptom,13)
b)
návrhom územnoplánovacej dokumentácie,13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území ...
c)
zmenami a doplnkami,14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia ...
(7)

Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti bez zbytočného ...

(8)

Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej ...

(9)

Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte určenom ...

§ 10
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického ...

(2)

Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického ...

(3)

Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu ...

(4)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického ...

§ 11
(1)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia ...

(2)

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné ...

(3)

Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického ...

(4)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred ...

(5)

Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného odkladu ...

(6)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom ...

(7)

Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr do desiatich ...

§ 12
(1)

Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického ...

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia ...

(3)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať. ...

(4)

Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie informácie ...

(5)

Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe ...

(6)

Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia sa vzťahuje ...

§ 13 - Odborný posudok k strategickému dokumentu
(1)

Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré ...

(2)

Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu ...

(3)

Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných ...

(4)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického dokumentu ...

(5)

Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o jej určení ...

(7)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť doplňujúce ...

(8)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)
úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,
b)
stanoviská podľa § 12,
c)
úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ...
d)
použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e)
varianty riešenia strategického dokumentu,
f)
návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu. ...
(9)

Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.

§ 14 - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
(1)

Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje záverečné stanovisko z posúdenia ...

(2)

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje ...

(4)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote podľa odseku ...

(5)

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných ...

§ 15 - Schvaľovanie strategického dokumentu
(1)

Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah ...

(2)

Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo ...

(3)

Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo ...

(4)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na ...

(5)

Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického ...

(6)

Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s ...

(7)

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, ...

(8)

Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom ...

§ 16 - Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
(1)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného ...

(2)

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v

a)
systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b)
vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c)
zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického ...
(3)

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného ...

(4)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch ...

(5)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva. ...

§ 17 - Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
(1)

Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a šiestej ...

(2)

Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán v spolupráci ...

(3)

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí rezortný ...

(4)

Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie podľa ...

(5)

Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán v spolupráci ...

(6)

Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa ...

(7)

Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o ...

(8)

Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom ...

(9)

Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym ...

(10)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní pred jeho ...

(11)

Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.

(12)

Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje stanovisko. ...

(13)

Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania ...

(14)

Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a ...

(15)

Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné prostredie ...

TRETIA ČASŤ

POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ

§ 18 - Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o posudzovaní ...
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť každá

a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v ...
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja ...
c)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho ...
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje ...
e)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide ...
f)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, ...
g)
navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného ...
h)
navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) ...
(2)

Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti ...

a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel ...
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
c)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. ...
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv ...
(3)

Ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ...

(4)

Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové ...

(5)

Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom je ...

§ 19 - Konanie o podnete
(1)

Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo ...

(2)

Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného ...

(3)

Ak sa konanie o podnete začne na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa začína ...

(4)

Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete.

(5)

Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa ...

a)
povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú ...
c)
význam očakávaných vplyvov,
d)
odôvodnenie podnetu,
e)
doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce.
(6)

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu ...

(7)

Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ...

§ 20 - Osobitosti konania
(1)

Príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac ...

(2)

Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať posudzovanie ...

(3)

Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho ...

§ 20a - Náležitosti rozhodnutia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia22b) ...

a)
odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo
b)
odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami ...
c)
ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.
§ 22 - Zámer
(1)

Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný ...

(2)

Príslušný orgán na základe zámeru podľa odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo ...

(3)

Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10.

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.

(5)

Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vráti príslušný orgán do siedmich pracovných ...

(6)

Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia ...

§ 23
(1)

Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu orgánu, ...

(2)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na nahliadnutie len ...

(3)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ...

(4)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská23) k zámeru ...

Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní

§ 24
(1)

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej ...

a)
tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, konaniu ...
b)
svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní alebo ...
c)
tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo ...
d)
povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
e)
odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 ...
f)
čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie o ...
g)
podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému ...
h)
praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä ...
i)
iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.
(2)

Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie ...

(3)

Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním

a)
odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,
b)
odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8, ...
c)
odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,
d)
odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.
(4)

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena ...

(5)

Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania podľa odseku ...

a)
doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia25) alebo mimovládnej organizácie ...
b)
podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,
c)
meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
(6)

Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko ...

(7)

Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a priezviská, trvalý ...

(8)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ...

(9)

Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní sa zastupovania, ...

(10)

Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy a písomného súhlasu ...

(11)

Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto fyzické ...

§ 25
(1)

V konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa tohto zákona vo vzťahu k dotknutej ...

(2)

Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou vyhláškou; ...

§ 29 - Zisťovacie konanie
(1)

Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho ...

a)
zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná ...
b)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho ...
(2)

Príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie ...

(3)

Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, ...

(4)

Na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.

(5)

Ak oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti ho príslušný orgán ...

(6)

Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch ...

a)
zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b)
zverejní na svojom webovom sídle.
(7)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie o zmene navrhovanej ...

(8)

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť ...

(9)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné ...

(10)

Príslušný orgán si môže vyžiadať k zámeru alebo oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa ...

(11)

Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

(12)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ...

(13)

Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom ...

(14)

Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote

a)
20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná ...
b)
30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom ...
c)
60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých ...
(15)

Príslušný orgán zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, ...

(16)

Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom ...

§ 29a - Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej činnosti ...

a)
únosného zaťaženia územia,22)
b)
dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
c)
kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ...
d)
prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti alebo ...
e)
použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f)
porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.
§ 30 - Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe ...

a)
územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)
b)
vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)
c)
pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu ...
(2)

Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú ...

a)
uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a h),
b)
vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. ...
c)
vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),
d)
vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1.
(3)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom webového ...

(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy č. ...

a)
ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť, ...
b)
na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c)
ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 20 ods. 2 sa majú spoločne posudzovať,
d)
počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.
(5)

V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.

(6)

Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky ...

(7)

Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia ...

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky ...

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny

§ 31
(1)

Správa o hodnotení činnosti obsahuje

a)
základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo jej zmena ...
c)
hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a zdravie ...
d)
porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho ...
e)
návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo ...
f)
všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e),
g)
vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru,
h)
náležitosti uvedené v prílohe č. 11.
(2)

Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v odseku 1 a v ...

(3)

Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ...

(4)

Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom ...

(5)

Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných ...

(6)

Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky. ...

§ 32
(1)

Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej ...

(2)

Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom ...

(3)

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.

§ 33
(1)

Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení činnosti ...

a)
územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c)
b)
na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a)
c)
pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu ...
(2)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva. ...

(3)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení činnosti ...

§ 34
(1)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo ...

(2)

Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa odseku ...

(3)

Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr ...

(4)

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému ...

(5)

Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

§ 35
(1)

Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné ...

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ...

(3)

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § 19, môže ...

(4)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán prihliadať. ...

(5)

Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich ...

(6)

Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce informácie ...

§ 36 - Odborný posudok k navrhovanej činnosti
(1)

Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

(2)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím ...

(3)

Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom ...

(4)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení ...

(5)

Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho žiadosť ...

(6)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)
úplnosť správy o hodnotení činnosti,
b)
stanoviská podľa § 35,
c)
úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d)
použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e)
návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie ...
f)
varianty riešenia navrhovanej činnosti,
g)
návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne na ...
(7)

Odborný posudok je podkladom na vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.

(8)

Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania. ...

§ 37 - Záverečné stanovisko
(1)

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko. Záverečné ...

(2)

Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.

(3)

Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, ...

(4)

V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo ...

(5)

Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12.

(6)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko do 30 dní od jeho vydania navrhovateľovi, rezortnému orgánu, ...

(7)

Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní ...

(8)

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko ...

§ 37a
(1)

Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa osobitného ...

(2)

Príslušným orgánom na vyhodnotenie súladu je ministerstvo.

(3)

Ministerstvo vyhodnotí, či v súvislosti so zmenami v životnom prostredí, vzhľadom na časový horizont ...

(4)

Potvrdenie o súlade vydá ministerstvo do 30 dní od doručenia žiadosti.

(5)

Potvrdenie o súlade nenahrádza záväzné stanovisko podľa § 38.

§ 38
(1)

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k ...

(2)

Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej ...

a)
žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b)
miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c)
podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d)
hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých ...
e)
informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
(3)

Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia ...

(4)

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého ...

a)
k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b)
k územnému konaniu o využití územia,
c)
k stavebnému konaniu,
d)
ku kolaudačnému konaniu.
(5)

Ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto ...

(6)

Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona ...

(7)

Ak povoľujúci orgán dostane na základe zaslania návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa odseku ...

(8)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie povoľovacieho konania, pričom územie alebo navrhovaná činnosť, ...

(9)

Ak sa povoľujúci orgán odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo byť vykonané ...

(10)

Navrhovanú činnosť, ktorá môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný ...

(11)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu ...

(12)

Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo ...

§ 39 - Realizácia navrhovanej činnosti
(1)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, ...

(2)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, ...

a)
systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
b)
kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej ...
c)
zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so ...
(3)

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 2 určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným ...

(4)

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Spoločné ustanovenia

§ 40
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú

a)
strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné ...
b)
činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené ...
c)
strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana, ...
d)
strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný ...
(2)

Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ...

§ 41
(1)

Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa primerane ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti ...

(3)

Ak ide o posudzovanie či navrhovaná činnosť bude mať významne nepriaznivý vplyv na životné prostredie ...

(4)

Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené ...

§ 42 - Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky
(1)

Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický ...

(2)

Informácia bude okrem iného obsahovať

a)
správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií o možných ...
b)
informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok,
c)
požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie ...
(3)

Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje ...

(4)

Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej ...

(5)

Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný ...

(6)

Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného stanoviska ...

(7)

Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 ...

(8)

Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.

§ 43 - Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu
(1)

Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný vplyv ...

(2)

Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného ...

(3)

Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 ...

(4)

Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu. ...

(5)

Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií ...

(6)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického ...

(7)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu ...

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky

§ 44
(1)

Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného ...

(2)

Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä

a)
základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie ...
b)
informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,2)
c)
lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.
§ 45

Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 až 50.

§ 46
(1)

Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane

a)
údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené ...
b)
informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok spolu s uvedením názvu vnútroštátneho ...
c)
žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej ...
(2)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej ...

§ 47
(1)

Ministerstvo bezodkladne doručí správu o hodnotení navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 40 vypracovanú ...

(2)

Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; ...

§ 48
(1)

Záverečné stanovisko vypracované podľa § 37 musí obsahovať aj vyhodnotenie

a)
pripomienok dotknutej strany,
b)
pripomienok verejnosti,
c)
výsledkov konzultácií.
(2)

Ministerstvo bezodkladne doručí dotknutej strane

a)
záverečné stanovisko,
b)
záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,
c)
oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,
d)
rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.
§ 49

Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku ...

§ 50

Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej činnosti ...

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu

§ 51

Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným ...

a)
zašle získané informácie dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote určenej ...
b)
na žiadosť strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti ...
c)
ak je to potrebné, požiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informačnej ...
d)
zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doručila strana pôvodu ohľadne navrhovanej ...
e)
odpovie na jej oznámenie v lehote určenej stranou pôvodu alebo bezodkladne, ak lehota nebola určená; ...
§ 52
(1)

Ak sa Slovenská republika zúčastní posudzovania vplyvov, po zohľadnení stanovísk podľa § 51 písm. a) ...

(2)

Ministerstvo informuje verejnosť a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty na ...

(3)

Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu podľa odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva ...

(4)

Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 53 - Základné ustanovenie
(1)

Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)

Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú ...

(3)

Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý ...

§ 54 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

(2)

Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)
vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon,
b)
plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne ...
c)
zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem strategických ...
d)
spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a podieľa ...
e)
vydáva a zverejňuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,
f)
vykonáva zisťovacie konanie pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
g)
rozhoduje na základe podnetu podľa § 19 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,
h)
určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu ...
i)
určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti ...
j)
zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne ...
k)
zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,
l)
zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom okresný úrad ...
m)
vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje ...
n)
zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom ...
o)
zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
p)
vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ...
q)
určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,
r)
je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,
s)
určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej ...
t)
zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
u)
poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby ...
v)
prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ktoré má ...
1.
počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, ktoré podliehali posudzovaniu ...
2.
zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien podľa položiek v prílohe č. 8,
3.
počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu konaniu,
4.
odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné podniky,
w)
je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ...
x)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja,
y)
vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych ...
§ 55 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo, ...

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s ...

c)

zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie ...

d)

zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g),

e)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ ...

f)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti, ak má navrhovaná ...

g)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 2, ak sa navrhovaná ...

h)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

i)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému, ...

j)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa písmen ...

k)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

l)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 56 - Okresný úrad

Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s ...

c)

zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie ...

d)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ ...

e)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,

f)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

g)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému ...

h)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie ...

i)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 57 - Rezortný orgán

Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

a)

zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17,

b)

určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa § 17,

c)

plní ďalšie úlohy podľa § 17.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 58 - Evidencia dokumentácie
(1)

Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie evidenciu ...

(2)

Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, uchováva ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ide o strategický ...

(4)

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupmi zverejňovania dokumentácie v konaniach podľa tohto zákona ...

§ 59 - Náklady
(1)

Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, ...

(2)

Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne príslušný ...

(3)

Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, občianskeho ...

Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť

§ 60
(1)

Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu ...

(2)

Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) a ...

(3)

Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického ...

§ 61
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických ...

(2)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom ...

(3)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)
absolvuje odbornú prípravu,
b)
úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,
c)
predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,
d)
uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu.36)
(4)

Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže

a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť,
c)
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ustanovenej ...
(5)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá

a)
má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v odbore činnosti ...
b)
má zodpovedného zástupcu,37) ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.
(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(7)

Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá ...

(8)

Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.

(9)

Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje

a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo ...
b)
odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,
c)
identifikačné číslo osvedčenia,
d)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,
e)
dátum vydania osvedčenia.
(10)

Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti ...

§ 62
(1)

Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ho zverejňuje ...

(2)

Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní osvedčenia ...

(3)

Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. ...

(4)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a)
prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,
b)
prestala byť bezúhonná,
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo ...
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(5)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá

a)
prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná ...
b)
bola zrušená,
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo ...
d)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu ...

(7)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá

a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),
b)
nezúčastnila sa na školení alebo
c)
nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(8)

Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax odborne ...

§ 63 - Konzultácie
(1)

Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich ...

(2)

Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane ...

a)
doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b)
informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane ...
c)
vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d)
doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e)
obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
(3)

Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § ...

§ 63a - Konflikt záujmov

Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, ...

§ 64 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem

a)
konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,
b)
osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,
c)
upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,
d)
určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,
e)
určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30,
f)
konfliktu záujmov podľa § 63a,
g)
vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a.
§ 65 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý bol ...

(2)

Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah projektovaný ...

(3)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších ...

(4)

Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú osobu na ...

§ 65a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. ...

§ 65b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom ...

(2)

Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože ...

§ 65c - Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013

Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť ...

§ 65d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Záverečné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej činnosti a rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní ...

(2)

Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo, že zmena navrhovanej ...

(3)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia ...

a)
podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti ...
b)
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia už bol vydaný. ...
(4)

Zisťovacie konania začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(5)

Ak príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej ...

(6)

Navrhovateľovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 1. januárom ...

§ 65e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne ...

§ 65f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred ...

a)
podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti ...
b)
podľa predpisov účinných do 14. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti ...
(2)

Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

§ 65g - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(3)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

§ 66

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

§ 67 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 ...

1.

V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:

„1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

2.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu.1fb) Ak z osobitných predpisov1fc) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:

„1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka 171l, ...

„Položka 171l a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov ...

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované ...

2.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Odborné stanovisko (1) Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. 2, je povinný ...

3.

V § 67 písm. h) sa za slová „§ 24 ods. 13“ vkladá čiarka a slová „§ 28a“.

4.

V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
vydanie rozhodnutia podľa § 28a,“.

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

V § 10 ods. 4 sa číslica „2006“ nahrádza číslicou „2007“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Obsah (osnova).

  5.

  Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

  6.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  7.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  8.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  9.

  Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej ...

  III.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia ...

  1.

  Požiadavky na vstupy.

  2.

  Údaje o výstupoch.

  3.

  Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

  5.

  Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska ...

  6.

  Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.

  7.

  Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

  IV.

  Dotknuté subjekty

  1.

  Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.

  2.

  Zoznam dotknutých subjektov.

  3.

  Dotknuté susedné štáty.

  V.

  Doplňujúce údaje

  1.

  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti ...

  2.

  Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

  VI.

  Miesto a dátum vypracovania oznámenia

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Meno spracovateľa oznámenia.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA

  1.

  Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým ...

  2.

  Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z ...

  3.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky ...

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického ...

  5.

  Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, ...

  6.

  Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

  7.

  Cezhraničný charakter vplyvov.

  8.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina ...

  9.

  Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.40a) ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (SR, kraj, okres, obec).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický ...

  2.

  Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie ...

  3.

  Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ...

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického ...

  5.

  Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ...

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia

  1.

  Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, ...

  V.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie ...

  1.

  Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné ...

  VI.

  Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu ...

  VII.

  Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie

  VIII.

  Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie

  IX.

  Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

  X.

  Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje) ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, ...

  II.

  Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Údaje o vstupoch

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), ...

  2.

  Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie. ...

  3.

  Suroviny – druh, spôsob získavania.

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba.

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika ...

  2.

  Voda – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania ...

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa stupňa územnoplánovacej ...

  1.

  Horninové prostredie – inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, ...

  2.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná ...

  3.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  4.

  Vodné pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, ...

  5.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú ...

  6.

  Fauna, flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, ...

  7.

  Krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

  8.

  Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené ...

  9.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, ...

  10.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

  11.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie). ...

  12.

  Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

  13.

  Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia ...

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, ...

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné ...

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

  9.

  Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho ...

  10.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

  11.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  12.

  Iné vplyvy.

  13.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie ...

  IV.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie ...

  V.

  Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane porovnania ...

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Porovnanie variantov.

  VI.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie ...

  VII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  VIII.

  Všeobecne záverečné zhrnutie

  IX.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka) ...

  X.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom ...

  XI.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Stručný opis obsahu strategického dokumentu.

  5.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  2.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  3.

  Druh prijatia, rozhodnutia.

  4.

  Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  5.

  Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  6.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.

  7.

  Verejné prerokovanie a jeho závery.

  IV.

  Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu

  (Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)

  V.

  CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO ...

  VI.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

  4.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

  5.

  Návrh monitoringu.

  6.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ...

  7.

  Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov. ...

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Hlavné ciele.

  2.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  II.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.

  2.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie ...

  3.

  Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.

  4.

  Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  5.

  Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok ...

  III.

  Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni

  1.

  Vplyv na zložky životného prostredia.

  2.

  Vplyv na zdravie obyvateľov.

  3.

  Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo ...

  4.

  Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

  IV.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odôvodnenie bodov 1 a 2.

  4.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  1.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  2.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  3.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  4.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  5.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3 Ministerstvo pôdohospodárstva ...

  6.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  7.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  8.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  9.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné)hodnotenie) Časť B(zisťovaciekonanie) ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14,15

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17

  10.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  11.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  12.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  13.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položky č. 1 – 15 ...

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položku č. 10

  14.

  Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  15.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Príloha č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  I.

  Údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať ...

  II.

  Názov zmeny navrhovanej činnosti

  III.

  Údaje o zmene navrhovanej činnosti

  1.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  2.

  Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ...

  3.

  Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií ...

  4.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  5.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  6.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí. ...

  IV.

  Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

  V.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  VI.

  Prílohy

  1.

  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo ...

  2.

  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej ...

  3.

  Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

  VII.

  Dátum spracovania

  VIII.

  Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

  IX.

  Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

  Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať ...

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).

  5.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

  7.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  8.

  Opis technického a technologického riešenia.

  9.

  Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).

  10.

  Celkové náklady (orientačné).

  11.

  Dotknutá obec.

  12.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  13.

  Dotknuté orgány.

  14.

  Povoľujúci orgán.

  15.

  Rezortný orgán.

  16.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  17.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  III.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, ...

  2.

  Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

  3.

  Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

  4.

  Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia ...

  1.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické ...

  2.

  Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, ...

  3.

  Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Hodnotenie zdravotných rizík.

  5.

  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. navrhované ...

  6.

  Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

  7.

  Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

  8.

  Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia ...

  9.

  Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

  10.

  Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné ...

  11.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  12.

  Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými ...

  13.

  Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.

  V.

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Mapová a iná obrazová dokumentácia

  VII.

  Doplňujúce informácie k zámeru

  1.

  Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých ...

  2.

  Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.

  3.

  Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných ...

  VIII.

  Miesto a dátum vypracovania zámeru

  IX.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia zámeru.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného ...

  Príloha č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA

  I.

  Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

  1.

  Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).

  2.

  Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).

  3.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové ...

  4.

  Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, ...

  5.

  Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.

  6.

  Ovplyvňovanie pohody života.

  7.

  Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.

  8.

  Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené ...

  II.

  Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne ...

  1.

  súčasný stav využitia územia,

  2.

  súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

  3.

  relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom ...

  4.

  únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:

  4.1.

  vodné útvary,

  4.2.

  mokrade,

  4.3.

  pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek,

  4.4.

  pohoria a lesy,

  4.5.

  chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, ...

  4.6.

  oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené ...

  4.7.

  oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,

  4.8.

  husto obývané oblasti,

  4.9.

  historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

  III.

  Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. ...

  1.

  pravdepodobnosť vplyvu,

  2.

  rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),

  3.

  pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,

  4.

  veľkosť a komplexnosť vplyvu,

  5.

  predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu,

  6.

  povahu vplyvu,

  7.

  kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,

  8.

  možnosť účinného zmiernenia vplyvu.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať ...

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie činnosti a podobne).

  5.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).

  7.

  Dôvod umiestnenia v danej lokalite.

  8.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  9.

  Popis technického a technologického riešenia.

  10.

  Varianty navrhovanej činnosti.

  11.

  Celkové náklady (orientačné).

  12.

  Dotknutá obec.

  13.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  14.

  Dotknuté orgány.

  15.

  Povoľujúci orgán.

  16.

  Rezortný orgán.

  17.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  18.

  Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Požiadavky na vstupy

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, ...

  2.

  Voda – odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, ...

  3.

  Suroviny – druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba (denná, ročná).

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  6.

  Nároky na pracovné sily.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika ...

  2.

  Odpadové vody – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd (v m3/rok), ...

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania ...

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).

  7.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového prostredia).

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Geomorfologické pomery – typ reliéfu, sklon, členitosť.

  2.

  Geologické pomery – geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické ...

  3.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú ...

  4.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná ...

  5.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  6.

  Hydrologické pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, ...

  7.

  Fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené vzácne ...

  8.

  Krajina – štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

  9.

  Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené krajinné ...

  10.

  Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  11.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, ...

  12.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

  13.

  Archeologické náleziská.

  14.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie). ...

  15.

  Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) ...

  16.

  Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  17.

  Celková kvalita životného prostredia – syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť ...

  18.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  19.

  Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ...

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, ...

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. vodný útvar, kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné ...

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.

  9.

  Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, ...

  10.

  Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

  11.

  Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

  12.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

  13.

  Vplyvy na archeologické náleziská.

  14.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  15.

  Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).

  16.

  Iné vplyvy (napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti voči rizikám závažných ...

  17.

  Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, priestorová ...

  18.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi ...

  19.

  Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).

  IV.

  (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií) ...

  1.

  Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, odporúčanie ...

  2.

  Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné ...

  3.

  Technologické opatrenia.

  4.

  Organizačné a prevádzkové opatrenia.

  5.

  Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).

  6.

  Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.

  V.

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej činnosti, technológiu ...

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy

  1.

  Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky ...

  2.

  Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.

  VII.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob a zdroje ...

  VIII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  IX.

  Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)

  X.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  XI.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali

  XII.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom ...

  XIII.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  5.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  6.

  Stručný popis technického a technologického riešenia.

  III.

  Popis priebehu posudzovania

  1.

  Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).

  2.

  Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa ...

  3.

  Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou ...

  4.

  Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.

  5.

  Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery). ...

  IV.

  Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

  V.

  Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho ...

  VI.

  Rozhodnutie vo veci

  1.

  Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).

  2.

  Odsúhlasený variant.

  3.

  Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej ...

  4.

  Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

  5.

  Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení ...

  VII.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska

  1.

  Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.

  2.

  Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení ...

  VIII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  IX.

  Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti

  X.

  Poučenie o odvolaní

  1.

  Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať.

  2.

  V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.

  3.

  Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

  Príloha č. 13 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  1.

  Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a ...

  2.

  Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne ...

  3.

  Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého ...

  4.

  Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.

  5.

  Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, ...

  6.

  Komplexné chemické zariadenia.

  7.

  Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo ...

  a)

  má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ...

  b)

  nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, ...

  c)

  je špeciálne označená ako diaľnica.

  8.

  Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.

  9.

  Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí ...

  10.

  Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo ...

  11.

  Veľké priehrady a nádrže.

  12.

  Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

  13.

  Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.

  14.

  Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.

  15.

  Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

  16.

  Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.

  17.

  Veľkoplošné odlesňovanie.

  18.

  Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického ...

  19.

  Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE

  Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ...

  1.

  Rozsah

  Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.

  2.

  Umiestnenie

  Navrhované činnosti,

  3.

  Vplyvy

  Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ktoré spôsobujú ...

  Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli mať závažný ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä: ...

  1.

  Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.

  2.

  V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej ...

  3.

  Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté navrhovanou ...

  4.

  Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.

  5.

  Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.

  6.

  Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých sú založené, ...

  7.

  Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných informácií. ...

  8.

  Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej analýzy. ...

  9.

  Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.)

  Príloha č. 16 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
 • 2)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 2a)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 3)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 4)  § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 6)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 7)  Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ...
 • 7a)  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. ...
 • 8a)  § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 8b)  § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 8c)  § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8d)  § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8e)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia ...
 • 8f)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o ...
 • 9)  § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 9a)  § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9c)  § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z., § 69 a 70 zákona č. 364/2004 ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17a)  § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 18)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18a)  § 28 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení ...
 • 20)  § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 22)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
 • 22a)  Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 31 zákona č. 364/2004 ...
 • 22b)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 14 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 25)  Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 25a)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25b)  § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 32 až 42, 54 až 70 a 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 ...
 • 29)  § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 30)  § 28 ods. 6 a 9 až 11 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 34b)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 35b)  § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35ba)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 35c)  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 37)  § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  § 300 až 310 Trestného zákona.
 • 39)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 40)  § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 40aa)  § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore