Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.01.2006
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD762 DS21 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/2006 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej ...
1.
strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2.
navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných ...
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c)
práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové ...
b)
navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu ...
§ 2
Účel zákona

Účelom zákona je najmä

a)

včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii ...

b)

zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej ...

c)

objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ...

d)

určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie ...

e)

získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení ...

§ 3
Na účely tohto zákona
a)

vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane ...

b)

posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ...

c)

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti tohto ...

d)

strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný ...

e)

strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej ...

f)

navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť alebo jej ...

g)

navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť ...

h)

povoľovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej ...

i)

rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým ...

j)

povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa ...

k)

príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov ...

l)

rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy,6) do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná ...

m)

povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom ...

n)

schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu, ...

o)

obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

p)

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie ...

q)

dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, ...

r)

verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických ...

s)

dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim ...

t)

mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný ...

u)

strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať ...

v)

dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického ...

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Posudzovanie strategických dokumentov

§ 4
Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre ...

(2)

Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov ...

a)
strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných ...
b)
strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni, ...
c)
malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ...

(4)

Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto ...

(5)

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti ...

(6)

Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú ...

Oznámenie

§ 5
(1)

Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie v písomnom vyhotovení a na elektronickom ...

(2)

Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný ...

(3)

Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia ...

(4)

Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. ...

(5)

Oznámenie obsahuje

a)
základné údaje o obstarávateľovi,
b)
základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho ...
c)
vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
(6)

Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej ...

(7)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(8)

Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán ...

§ 6
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno ...

(2)

Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom ...

a)
dotknutému orgánu,
b)
schvaľujúcemu orgánu,
c)
ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.
(3)

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § ...

(4)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie ...

(5)

Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť ...

(6)

Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu ...

§ 6a
Účasť dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
(1)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem ...

(2)

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí

a)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b)
právnická osoba,
c)
občianska iniciatíva podľa odseku 3.
(3)

Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko ...

(4)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická ...

(5)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy ...

§ 7
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
(1)

Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe ...

(2)

Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.

(3)

Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.

(4)

Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, ...

a)
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,
b)
význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
c)
stanoviská podľa § 6 ods. 6,
d)
výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.
(5)

Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický ...

(6)

Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný ...

(7)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje ...

§ 8
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný ...

(2)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný ...

(3)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry ...

a)
ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu ...
b)
na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. ...
c)
počet vyhotovení správy o hodnotení.
(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je ...

(5)

V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov ...

(6)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva ...

(7)

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ...

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť ...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

§ 9
(1)

Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie ...

(2)

Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe ...

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia ...

(5)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu ...

(6)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým ...

a)
konceptom,13)
b)
návrhom územnoplánovacej dokumentácie,13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie ...
c)
zmenami a doplnkami,14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia ...
(7)

Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti ...

(8)

Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k ...

(9)

Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte ...

§ 10
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického ...

(2)

Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického ...

(3)

Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického ...

(4)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení ...

§ 11
(1)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia ...

(2)

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti ...

(3)

Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu ...

(4)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 ...

(5)

Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného ...

(6)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o ...

(7)

Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr ...

§ 12
(1)

Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o ...

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa ...

(3)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán ...

(4)

Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie ...

(5)

Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie ...

(6)

Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia sa vzťahuje ...

§ 13
Odborný posudok k strategickému dokumentu
(1)

Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické ...

(2)

Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní ...

(3)

Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované ...

(4)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického ...

(5)

Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia ...

(7)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť ...

(8)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)
úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,
b)
stanoviská podľa § 12,
c)
úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie ...
d)
použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e)
varianty riešenia strategického dokumentu,
f)
návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu. ...
(9)

Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.

§ 14
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
(1)

Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje záverečné stanovisko ...

(2)

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje ...

(4)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote ...

(5)

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch ...

§ 15
Schvaľovanie strategického dokumentu
(1)

Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah ...

(2)

Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa ...

(3)

Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom ...

(4)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu ...

(5)

Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického ...

(6)

Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci ...

(7)

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa ...

(8)

Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku ...

§ 16
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
(1)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného ...

(2)

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v

a)
systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b)
vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c)
zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického ...
(3)

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného ...

(4)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie ...

(5)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva. ...

§ 17
Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
(1)

Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a ...

(2)

Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán ...

(3)

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí ...

(4)

Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie ...

(5)

Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán ...

(6)

Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom ...

(7)

Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a ...

(8)

Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym ...

(9)

Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s ...

(10)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní ...

(11)

Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.

(12)

Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje ...

(13)

Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania ...

(14)

Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie ...

(15)

Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné ...

TRETIA ČASŤ

POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ

§ 18
Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o ...
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť každá

a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely ...
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel ...
c)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom ...
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo ...
e)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena ...
f)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, ...
g)
navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa ...
h)
navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných ...
(2)

Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej ...

a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä ...
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
c)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 ...
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý ...
(3)

Ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo ...

(4)

Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové ...

(5)

Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom ...

§ 19
Konanie o podnete
(1)

Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť ...

(2)

Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného ...

(3)

Ak sa konanie o podnete začne na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa ...

(4)

Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete. ...

(5)

Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu ...

a)
povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu ...
c)
význam očakávaných vplyvov,
d)
odôvodnenie podnetu,
e)
doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej ...
(6)

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať ...

(7)

Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek ...

§ 20
Osobitosti konania
(1)

Príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie ...

(2)

Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ...

(3)

Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na ...

§ 20a
Náležitosti rozhodnutia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí ...

a)
odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo
b)
odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými ...
c)
ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.
§ 22
Zámer
(1)

Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný ...

(2)

Príslušný orgán na základe zámeru podľa odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti ...

(3)

Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10.

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.

(5)

Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vráti príslušný orgán do siedmich ...

(6)

Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do ...

§ 23
(1)

Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu ...

(2)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na ...

(3)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje ...

(4)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská23) ...

Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní

§ 24
(1)

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej ...

a)
tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, ...
b)
svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní ...
c)
tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej ...
d)
povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
e)
odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa ...
f)
čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie ...
g)
podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ...
h)
praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, ...
i)
iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.
(2)

Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne ...

(3)

Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním ...

a)
odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,
b)
odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. ...
c)
odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,
d)
odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.
(4)

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej ...

(5)

Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania podľa ...

a)
doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia25) alebo mimovládnej organizácie ...
b)
podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,
c)
meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
(6)

Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné ...

(7)

Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a priezviská, ...

(8)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická ...

(9)

Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní ...

(10)

Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy a písomného ...

(11)

Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto ...

§ 25
(1)

V konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa tohto zákona vo vzťahu k dotknutej ...

(2)

Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou ...

§ 29
Zisťovacie konanie
(1)

Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho ...

a)
zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho ...
b)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom ...
(2)

Príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie ...

(3)

Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, ...

(4)

Na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.

(5)

Ak oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti ho príslušný ...

(6)

Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. ...

a)
zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b)
zverejní na svojom webovom sídle.
(7)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie ...

(8)

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje ...

(9)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému ...

(10)

Príslušný orgán si môže vyžiadať k zámeru alebo oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od ...

(11)

Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

(12)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej ...

(13)

Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným ...

(14)

Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote

a)
20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná ...
b)
30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom ...
c)
60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť ...
(15)

Príslušný orgán zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu ...

(16)

Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom ...

§ 29a
Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej ...

a)
únosného zaťaženia územia,22)
b)
dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
c)
kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím ...
d)
prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti ...
e)
použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f)
porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.
§ 30
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán ...

a)
územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)
b)
vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)
c)
pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy ...
(2)

Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý ...

a)
uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a ...
b)
vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § ...
c)
vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),
d)
vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1.
(3)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom ...

(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy ...

a)
ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je potrebné podrobnejšie vypracovať ...
b)
na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c)
ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 20 ods. 2 sa majú spoločne posudzovať,
d)
počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.
(5)

V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia. ...

(6)

Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri ...

(7)

Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia ...

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť ...

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny

§ 31
(1)

Správa o hodnotení činnosti obsahuje

a)
základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo ...
c)
hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a ...
d)
porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho ...
e)
návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti ...
f)
všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e),
g)
vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru,
h)
náležitosti uvedené v prílohe č. 11.
(2)

Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v odseku ...

(3)

Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ...

(4)

Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

(5)

Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do ...

(6)

Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a ...

§ 32
(1)

Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy ...

(2)

Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ...

(3)

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.

§ 33
(1)

Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení ...

a)
územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c)
b)
na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a)
c)
pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy ...
(2)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového ...

(3)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení ...

§ 34
(1)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. ...

(2)

Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa ...

(3)

Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr ...

(4)

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho ...

(5)

Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

§ 35
(1)

Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu ...

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa ...

(3)

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § ...

(4)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán ...

(5)

Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok ...

(6)

Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce ...

§ 36
Odborný posudok k navrhovanej činnosti
(1)

Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

(2)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti ...

(3)

Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným ...

(4)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia ...

(5)

Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho ...

(6)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)
úplnosť správy o hodnotení činnosti,
b)
stanoviská podľa § 35,
c)
úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia, ...
d)
použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e)
návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo ...
f)
varianty riešenia navrhovanej činnosti,
g)
návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne ...
(7)

Odborný posudok je podkladom na vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.

(8)

Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah ...

§ 37
Záverečné stanovisko
(1)

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko. Záverečné ...

(2)

Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku podľa ...

(3)

Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, ...

(4)

V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti ...

(5)

Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12.

(6)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko do 30 dní od jeho vydania navrhovateľovi, rezortnému ...

(7)

Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných ...

(8)

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné ...

§ 38
(1)

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho ...

(2)

Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej ...

a)
žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b)
miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c)
podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d)
hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých ...
e)
informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
(3)

Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia ...

(4)

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého ...

a)
k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b)
k územnému konaniu o využití územia,
c)
k stavebnému konaniu,
d)
ku kolaudačnému konaniu.
(5)

Ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti ...

(6)

Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa ...

(7)

Ak povoľujúci orgán dostane na základe zaslania návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa ...

(8)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie povoľovacieho konania, pričom územie alebo navrhovaná činnosť, ...

(9)

Ak sa povoľujúci orgán odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo ...

(10)

Navrhovanú činnosť, ktorá môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou ...

(11)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti ...

(12)

Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní ...

§ 39
Realizácia navrhovanej činnosti
(1)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s ...

(2)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, ...

a)
systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
b)
kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej ...
c)
zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti ...
(3)

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 2 určí povoľujúci orgán v súlade so ...

(4)

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Spoločné ustanovenia

§ 40
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú

a)
strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv ...
b)
činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti ...
c)
strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá ...
d)
strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu ...
(2)

Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru ...

§ 41
(1)

Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej ...

(3)

Ak ide o posudzovanie či navrhovaná činnosť bude mať významne nepriaznivý vplyv na životné ...

(4)

Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené ...

§ 42
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky
(1)

Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický ...

(2)

Informácia bude okrem iného obsahovať

a)
správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií ...
b)
informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok, ...
c)
požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie ...
(3)

Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany ...

(4)

Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej ...

(5)

Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný ...

(6)

Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného ...

(7)

Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane ...

(8)

Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.

§ 43
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu
(1)

Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný ...

(2)

Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia ...

(3)

Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo ...

(4)

Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle ...

(5)

Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia ...

(6)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu ...

(7)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu ...

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky

§ 44
(1)

Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného ...

(2)

Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä

a)
základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné ...
b)
informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,2) ...
c)
lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.
§ 45

Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 ...

§ 46
(1)

Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane

a)
údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené ...
b)
informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok spolu s uvedením názvu vnútroštátneho ...
c)
žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej ...
(2)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej ...

§ 47
(1)

Ministerstvo bezodkladne doručí správu o hodnotení navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa ...

(2)

Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o ...

§ 48
(1)

Záverečné stanovisko vypracované podľa § 37 musí obsahovať aj vyhodnotenie

a)
pripomienok dotknutej strany,
b)
pripomienok verejnosti,
c)
výsledkov konzultácií.
(2)

Ministerstvo bezodkladne doručí dotknutej strane

a)
záverečné stanovisko,
b)
záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,
c)
oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,
d)
rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.
§ 49

Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie ...

§ 50

Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej ...

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu

§ 51

Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 ...

a)
zašle získané informácie dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote určenej ...
b)
na žiadosť strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej ...
c)
ak je to potrebné, požiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informačnej ...
d)
zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doručila strana pôvodu ohľadne ...
e)
odpovie na jej oznámenie v lehote určenej stranou pôvodu alebo bezodkladne, ak lehota nebola určená; ...
§ 52
(1)

Ak sa Slovenská republika zúčastní posudzovania vplyvov, po zohľadnení stanovísk podľa § 51 ...

(2)

Ministerstvo informuje verejnosť a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty ...

(3)

Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu podľa odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva ...

(4)

Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 53
Základné ustanovenie
(1)

Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)

Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú ...

(3)

Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ...

§ 54
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. ...

(2)

Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)
vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon, ...
b)
plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich ...
c)
zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem ...
d)
spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom ...
e)
vydáva a zverejňuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona, ...
f)
vykonáva zisťovacie konanie pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
g)
rozhoduje na základe podnetu podľa § 19 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,
h)
určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie strategického ...
i)
určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej ...
j)
zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich ...
k)
zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,
l)
zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom ...
m)
vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností ...
n)
zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom ...
o)
zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
p)
vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné ...
q)
určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,
r)
je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,
s)
určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej ...
t)
zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
u)
poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona ...
v)
prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ...
1.
počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, ktoré podliehali posudzovaniu ...
2.
zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien podľa položiek v prílohe č. 8,
3.
počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu konaniu,
4.
odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné podniky,
w)
je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné ...
x)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, ...
y)
vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych ...
§ 55
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má ...

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa ...

c)

zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie ...

d)

zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g),

e)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ ...

f)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti, ...

g)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 2, ...

h)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a zúčastňuje sa konzultácií podľa § ...

i)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného ...

j)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa ...

k)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

l)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 56
Okresný úrad

Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa ...

c)

zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť ...

d)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ ...

e)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,

f)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

g)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného ...

h)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a ...

i)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 57
Rezortný orgán

Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

a)

zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17, ...

b)

určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa ...

c)

plní ďalšie úlohy podľa § 17.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 58
Evidencia dokumentácie
(1)

Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie ...

(2)

Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ...

(4)

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupmi zverejňovania dokumentácie v konaniach podľa tohto ...

§ 59
Náklady
(1)

Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, ...

(2)

Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne ...

(3)

Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, ...

Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť

§ 60
(1)

Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu ...

(2)

Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. ...

(3)

Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení ...

§ 61
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických ...

(2)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ...

(3)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)
absolvuje odbornú prípravu,
b)
úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,
c)
predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,
d)
uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu.36)
(4)

Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže

a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť,
c)
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ...
(5)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá

a)
má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v ...
b)
má zodpovedného zástupcu,37) ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.
(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(7)

Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá ...

(8)

Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.

(9)

Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje

a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné ...
b)
odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,
c)
identifikačné číslo osvedčenia,
d)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,
e)
dátum vydania osvedčenia.
(10)

Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej ...

§ 62
(1)

Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ...

(2)

Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní ...

(3)

Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ...

(4)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a)
prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,
b)
prestala byť bezúhonná,
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách ...
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(5)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ...

a)
prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná ...
b)
bola zrušená,
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách ...
d)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v ...

(7)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá

a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),
b)
nezúčastnila sa na školení alebo
c)
nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(8)

Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax ...

§ 63
Konzultácie
(1)

Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností ...

(2)

Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania ...

a)
doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b)
informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie ...
c)
vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d)
doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e)
obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
(3)

Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania ...

§ 63a
Konflikt záujmov

Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte ...

§ 64
Vzťah k správnemu poriadku

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem

a)
konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,
b)
osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,
c)
upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,
d)
určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,
e)
určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30,
f)
konfliktu záujmov podľa § 63a.
§ 65
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý ...

(2)

Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah ...

(3)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších ...

(4)

Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú ...

§ 65a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

§ 65b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli ...

(2)

Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, ...

§ 65c
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013

Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo ...

§ 65d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Záverečné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej činnosti a rozhodnutia vydané v zisťovacom ...

(2)

Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo, že zmena navrhovanej ...

(3)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté pred 1. januárom 2015 ...

a)
podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej ...
b)
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia už bol ...
(4)

Zisťovacie konania začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. ...

(5)

Ak príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia ...

(6)

Navrhovateľovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 1. ...

§ 65e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté ...

§ 65f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené ...

a)
podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej ...
b)
podľa predpisov účinných do 14. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej ...
(2)

Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 66

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

§ 67
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:

„1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene ...

2.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu.1fb) Ak z osobitných predpisov1fc) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:

„1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka ...

„Položka 171l a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie ...

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na ...

2.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Odborné stanovisko (1) Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. ...

3.

V § 67 písm. h) sa za slová „§ 24 ods. 13“ vkladá čiarka a slová „§ 28a“.

4.

V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
vydanie rozhodnutia podľa § 28a,“.

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...

V § 10 ods. 4 sa číslica „2006“ nahrádza číslicou „2007“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Obsah (osnova).

  5.

  Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu. ...

  6.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  7.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  8.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  9.

  Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády ...

  III.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ...

  1.

  Požiadavky na vstupy.

  2.

  Údaje o výstupoch.

  3.

  Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

  5.

  Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, ...

  6.

  Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.

  7.

  Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

  IV.

  Dotknuté subjekty

  1.

  Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.

  2.

  Zoznam dotknutých subjektov.

  3.

  Dotknuté susedné štáty.

  V.

  Doplňujúce údaje

  1.

  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru ...

  2.

  Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

  VI.

  Miesto a dátum vypracovania oznámenia

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Meno spracovateľa oznámenia.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka. ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA

  1.

  Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, ...

  2.

  Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či ...

  3.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky ...

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického ...

  5.

  Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, ...

  6.

  Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

  7.

  Cezhraničný charakter vplyvov.

  8.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina ...

  9.

  Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.40a) ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (SR, kraj, okres, obec).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ...

  2.

  Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované ...

  3.

  Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ...

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického ...

  5.

  Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej ...

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia

  1.

  Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, ...

  V.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné ...

  1.

  Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov ...

  VI.

  Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického ...

  VII.

  Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie

  VIII.

  Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie

  IX.

  Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

  X.

  Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje) ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, ...

  II.

  Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA ...

  I.

  Údaje o vstupoch

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, ...

  2.

  Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie. ...

  3.

  Suroviny – druh, spôsob získavania.

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba.

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna ...

  2.

  Voda – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto ...

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa stupňa územnoplánovacej ...

  1.

  Horninové prostredie – inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, ...

  2.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. ...

  3.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  4.

  Vodné pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, ...

  5.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a ...

  6.

  Fauna, flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy ...

  7.

  Krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

  8.

  Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné ...

  9.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný ...

  10.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

  11.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia ...

  12.

  Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

  13.

  Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane ...

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých ...

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. ...

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné ...

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

  9.

  Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia ...

  10.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

  11.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  12.

  Iné vplyvy.

  13.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich ...

  IV.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné ...

  V.

  Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane ...

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Porovnanie variantov.

  VI.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie ...

  VII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení ...

  VIII.

  Všeobecne záverečné zhrnutie

  IX.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich ...

  X.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré ...

  XI.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Stručný opis obsahu strategického dokumentu.

  5.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  2.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  3.

  Druh prijatia, rozhodnutia.

  4.

  Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  5.

  Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  6.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.

  7.

  Verejné prerokovanie a jeho závery.

  IV.

  Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu

  (Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)

  V.

  CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA ...

  VI.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

  4.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

  5.

  Návrh monitoringu.

  6.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického ...

  7.

  Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických ...

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka. ...

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Hlavné ciele.

  2.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  II.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.

  2.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie ...

  3.

  Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.

  4.

  Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  5.

  Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok ...

  III.

  Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni

  1.

  Vplyv na zložky životného prostredia.

  2.

  Vplyv na zdravie obyvateľov.

  3.

  Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu ...

  4.

  Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

  IV.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odôvodnenie bodov 1 a 2.

  4.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  1.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  2.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  3.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  4.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  5.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3 Ministerstvo ...

  6.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  7.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  8.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  9.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné)hodnotenie) Časť B(zisťovaciekonanie) ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14,15

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16 ...

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17

  10.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  11.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  12.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  13.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B(zisťovacie ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položky č. 1 – ...

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položku č. 10

  14.

  Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) Časť ...

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  15.

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A(povinné hodnotenie) Časť B ...

  Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Príloha č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  I.

  Údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno ...

  II.

  Názov zmeny navrhovanej činnosti

  III.

  Údaje o zmene navrhovanej činnosti

  1.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo). ...

  2.

  Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba ...

  3.

  Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká ...

  4.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  5.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice. ...

  6.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ...

  IV.

  Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

  V.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  VI.

  Prílohy

  1.

  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie ...

  2.

  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu ...

  3.

  Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

  VII.

  Dátum spracovania

  VIII.

  Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

  IX.

  Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

  Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie. ...

  Príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno ...

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).

  5.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo). ...

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

  7.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  8.

  Opis technického a technologického riešenia.

  9.

  Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).

  10.

  Celkové náklady (orientačné).

  11.

  Dotknutá obec.

  12.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  13.

  Dotknuté orgány.

  14.

  Povoľujúci orgán.

  15.

  Rezortný orgán.

  16.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  17.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  III.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené ...

  2.

  Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

  3.

  Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

  4.

  Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane ...

  1.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a ...

  2.

  Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, ...

  3.

  Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Hodnotenie zdravotných rizík.

  5.

  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. ...

  6.

  Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia. ...

  7.

  Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

  8.

  Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného ...

  9.

  Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

  10.

  Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné ...

  11.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  12.

  Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými ...

  13.

  Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.

  V.

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Mapová a iná obrazová dokumentácia

  VII.

  Doplňujúce informácie k zámeru

  1.

  Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých ...

  2.

  Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru. ...

  3.

  Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní ...

  VIII.

  Miesto a dátum vypracovania zámeru

  IX.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia zámeru.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného ...

  Príloha č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA

  I.

  Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

  1.

  Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).

  2.

  Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).

  3.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a ...

  4.

  Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, ...

  5.

  Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.

  6.

  Ovplyvňovanie pohody života.

  7.

  Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.

  8.

  Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká ...

  II.

  Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne ...

  1.

  súčasný stav využitia územia,

  2.

  súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

  3.

  relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v ...

  4.

  únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:

  4.1.

  vodné útvary,

  4.2.

  mokrade,

  4.3.

  pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek,

  4.4.

  pohoria a lesy,

  4.5.

  chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná ...

  4.6.

  oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. ...

  4.7.

  oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,

  4.8.

  husto obývané oblasti,

  4.9.

  historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

  III.

  Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch ...

  1.

  pravdepodobnosť vplyvu,

  2.

  rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie), ...

  3.

  pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,

  4.

  veľkosť a komplexnosť vplyvu,

  5.

  predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu.

  6.

  povahu vplyvu,

  7.

  kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,

  8.

  možnosť účinného zmiernenia vplyvu.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno ...

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie činnosti a podobne). ...

  5.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).

  7.

  Dôvod umiestnenia v danej lokalite.

  8.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  9.

  Popis technického a technologického riešenia.

  10.

  Varianty navrhovanej činnosti.

  11.

  Celkové náklady (orientačné).

  12.

  Dotknutá obec.

  13.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  14.

  Dotknuté orgány.

  15.

  Povoľujúci orgán.

  16.

  Rezortný orgán.

  17.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  18.

  Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Požiadavky na vstupy

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné ...

  2.

  Voda – odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, ...

  3.

  Suroviny – druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba (denná, ročná).

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  6.

  Nároky na pracovné sily.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna ...

  2.

  Odpadové vody – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových ...

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania ...

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).

  7.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového prostredia). ...

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Geomorfologické pomery – typ reliéfu, sklon, členitosť.

  2.

  Geologické pomery – geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické ...

  3.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a ...

  4.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. ...

  5.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  6.

  Hydrologické pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane ...

  7.

  Fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené ...

  8.

  Krajina – štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

  9.

  Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené ...

  10.

  Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  11.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný ...

  12.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

  13.

  Archeologické náleziská.

  14.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia ...

  15.

  Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) ...

  16.

  Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  17.

  Celková kvalita životného prostredia – syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť ...

  18.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  19.

  Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a ...

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých ...

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. ...

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. vodný útvar, kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné ...

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.

  9.

  Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie ...

  10.

  Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

  11.

  Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

  12.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

  13.

  Vplyvy na archeologické náleziská.

  14.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  15.

  Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).

  16.

  Iné vplyvy (napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti voči rizikám ...

  17.

  Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, ...

  18.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými ...

  19.

  Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).

  IV.

  (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku ...

  1.

  Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ...

  2.

  Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, ...

  3.

  Technologické opatrenia.

  4.

  Organizačné a prevádzkové opatrenia.

  5.

  Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).

  6.

  Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.

  V.

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej činnosti, technológiu ...

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy

  1.

  Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky ...

  2.

  Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.

  VII.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob ...

  VIII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení ...

  IX.

  Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)

  X.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  XI.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali

  XII.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré ...

  XIII.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  5.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  6.

  Stručný popis technického a technologického riešenia.

  III.

  Popis priebehu posudzovania

  1.

  Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).

  2.

  Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom ...

  3.

  Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou ...

  4.

  Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.

  5.

  Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho ...

  IV.

  Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

  V.

  Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia ...

  VI.

  Rozhodnutie vo veci

  1.

  Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).

  2.

  Odsúhlasený variant.

  3.

  Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo ...

  4.

  Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

  5.

  Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení ...

  VII.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska

  1.

  Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.

  2.

  Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení ...

  VIII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka. ...

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  IX.

  Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti

  X.

  Poučenie o odvolaní

  1.

  Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať. ...

  2.

  V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.

  3.

  Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

  Príloha č. 13 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  1.

  Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie ...

  2.

  Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové ...

  3.

  Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého ...

  4.

  Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.

  5.

  Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich ...

  6.

  Komplexné chemické zariadenia.

  7.

  Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej ...

  a)

  má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú ...

  b)

  nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom ...

  c)

  je špeciálne označená ako diaľnica.

  8.

  Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.

  9.

  Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce ...

  10.

  Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním ...

  11.

  Veľké priehrady a nádrže.

  12.

  Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac. ...

  13.

  Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.

  14.

  Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.

  15.

  Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

  16.

  Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.

  17.

  Veľkoplošné odlesňovanie.

  18.

  Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého ...

  19.

  Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE

  Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne ...

  1.

  Rozsah

  Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.

  2.

  Umiestnenie

  Navrhované činnosti,

  3.

  Vplyvy

  Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ...

  Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať ...

  1.

  Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.

  2.

  V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej ...

  3.

  Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté ...

  4.

  Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.

  5.

  Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.

  6.

  Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých ...

  7.

  Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných ...

  8.

  Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej ...

  9.

  Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.) ...

  Príloha č. 16 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
 • 2)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 2a)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 3)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 4)  § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 6)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 7)  Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský ...
 • 7a)  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 a ods. ...
 • 8a)  § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 8b)  § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 8c)  § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8d)  § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8e)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia ...
 • 8f)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ...
 • 9)  § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 9a)  § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9c)  § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z., § 69 a 70 zákona č. ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení ...
 • 17a)  § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 18)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 18a)  § 28 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch ...
 • 20)  § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a ...
 • 22)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
 • 22a)  Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 31 zákona ...
 • 22b)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 14 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 25)  Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka. ...
 • 25a)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25b)  § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. ...
 • 27)  § 32 až 42, 54 až 70 a 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. ...
 • 29)  § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 30)  § 28 ods. 6 a 9 až 11 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 34b)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 35b)  § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35c)  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 37)  § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 38)  § 300 až 310 Trestného zákona.
 • 39)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore