Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD6 DS16 EU PP20 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 538/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 11
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj

(1)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj musí obsahovať
a)
údaje o žiadateľovi s týmto obsahom:
1.
fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
2.
právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
údaj o množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody požadovanom na podnikanie,
c)
predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých má byť prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívaný,
d)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho technické označenie,
e)
spôsob odberu vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f)
dátum začatia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g)
dátum ukončenia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja v prípade využívania na dobu určitú,
h)
spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd podľa osobitných predpisov.12)
(3)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj doloží:
a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie alebo v nečlenskom štáte Európskej únie, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ zahraničná osoba,
b)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
c)
doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry,10)
d)
zámer využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje
1.
označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, kópiu katastrálnej mapy alebo vektorovú katastrálnu mapu vo výmennom formáte so zakreslením miesta prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý má byť využívaný; doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,
2.
polohopisné a výškopisné zameranie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
3.
návrh na využitie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja s ohľadom na jeho charakter a využiteľné množstvo vody,
4.
podiel využitia na iné ako liečebné účely pri prírodných liečivých zdrojoch,
5.
spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
e)
zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorá bola uzavretá s osobou, ktorá na vlastné náklady prieskum vykonala, ak prieskum nevykonal sám žiadateľ.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj môže obsahovať aj žiadosť o povolenie na úpravu vody.
(5)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, a že je vlastníkom záchytného zariadenia alebo že má k tejto nehnuteľnosti a záchytnému zariadeniu iné právo, ktoré ho oprávňuje nehnuteľnosť a záchytné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja používať.
(6)
Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nebol využívaný najmenej počas troch rokov odo dňa, keď bola voda z neho uznaná za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, musí žiadateľ predložiť aj záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu príslušného územia, správu o technických parametroch záchytného zariadenia a správu o kvalite prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ktorá nie je staršia ako tri mesiace.
(7)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov žiadateľa. Ak je žiadateľom právnická osoba, preukazuje sa aj bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu. Za bezúhonného na účely vydania povolenia využívať zdroj sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodársky, trestný čin proti životnému prostrediu alebo iný úmyselný trestný čin. Údaje podľa odseku 3 písm. b) Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 34
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební

(1)
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební musí obsahovať
a)
povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie, doklad o materiálno-technickom a personálnom vybavení podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,
c)
návrh na indikačné zameranie, ktorý musí byť v súlade s balneologickým charakterom prírodných liečivých zdrojov alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odborného balneologického posudku,
d)
odborný posudok o stave životného prostredia s možnosťou vytvorenia a udržania kúpeľného prostredia,
e)
návrh na vymedzenie kúpeľného územia s údajmi z katastra nehnuteľností o pozemkoch na tomto území,
f)
stanovisko obce, na ktorej území má byť povolené prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební,
g)
schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,
h)
u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a u právnickej osoby licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu,3)
i)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách aj údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(2)
Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľnej liečebni. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s držiteľom povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.
(3)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, aj bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, výpisom z registra trestov. Za bezúhonného na účely vydania povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodársky, trestný čin proti životnému prostrediu alebo iný úmyselný trestný čin. Údaje podľa odseku 1 písm. i) Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo je nezrozumiteľná, Štátna kúpeľná komisia vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo opravil, a určí mu na to primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.
(5)
Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební obsahuje náležitosti podľa odseku 1 a žiadateľ splnil podmienky ustanovené týmto zákonom.
(6)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, ak zanikli podmienky na ich prevádzkovanie alebo ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, alebo ak je držiteľom povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prestal byť bezúhonný.
zobraziť paragraf
§ 41
Štátna kúpeľná komisia

(1)
Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie sa na ministerstve zdravotníctva zriaďuje Štátna kúpeľná komisia, ktorá je správnym orgánom a rozhoduje v prvom stupni.
(2)
Členov Štátnej kúpeľnej komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Štátna kúpeľná komisia má sedem členov. Funkčné obdobie členov Štátnej kúpeľnej komisie je päť rokov.
(3)
Za člena Štátnej kúpeľnej komisie možno navrhnúť fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie, je bezúhonná a je odborníkom v oblasti balneológie, humánnej klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu alebo kúpeľnej praxe s najmenej päťročnou praxou.
(4)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba poskytne Štátnej kúpeľnej komisii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa tretej vety Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Funkcia člena Štátnej kúpeľnej komisie je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky, sudcu, prokurátora a s funkciou štatutárneho orgánu využívateľa zdroja alebo člena štatutárneho orgánu využívateľa zdroja.
(6)
Návrhy kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie predkladajú ministrovi zdravotníctva ministerstvo životného prostredia, ministerstvo hospodárstva, občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb, ktorých činnosť súvisí s výkonom kúpeľnej starostlivosti alebo s využívaním prírodných minerálnych zdrojov a republikové združenie obcí, a ktoré sú uvedené v štatúte Štátnej kúpeľnej komisie.
(7)
Subjekty podľa odseku 6 navrhnú kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie najneskôr dva mesiace pred uplynutím funkčného obdobia členov Štátnej kúpeľnej komisie. Z predložených kandidátov minister zdravotníctva do jedného mesiaca od doručenia návrhov kandidátov vymenuje šiestich členov Štátnej kúpeľnej komisie tak, aby v jej zložení boli zastúpení odborníci z oblasti balneológie, humánnej klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu a kúpeľnej praxe. Za predsedu Štátnej kúpeľnej komisie vymenuje riaditeľa inšpektorátu.
(8)
Členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
c)
ak člen Štátnej kúpeľnej komisie začne vykonávať funkciu, ktorej výkon je nezlučiteľný s funkciou člena Štátnej kúpeľnej komisie,
d)
odvolaním člena Štátnej kúpeľnej komisie,
e)
smrťou člena Štátnej kúpeľnej komisie.
(9)
Minister zdravotníctva odvolá člena Štátnej kúpeľnej komisie, ak
a)
si člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva; k návrhu na odvolanie sa vyjadruje Štátna kúpeľná komisia,
b)
nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(10)
Ak členstvo niektorého člena Štátnej kúpeľnej komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia, minister zdravotníctva vymenuje na jeho miesto nového člena, a to z dvoch kandidátov navrhnutých subjektom podľa odseku 6, ktorého kandidátovi členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniklo. Funkčné obdobie takto vymenovaného člena Štátnej kúpeľnej komisie je päť rokov.
(11)
Člen Štátnej kúpeľnej komisie má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie člena Štátnej kúpeľnej komisie33) a na odmenu za rok vo výške 10-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore