Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 do 30.03.2022

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 02.08.2021
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD40DS12EUPPČL6

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 do 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 02.08.2021 na základe 214/2021

Legislatívny proces k zákonu 214/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia ...
b)
rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c)
nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie ...
d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,
e)
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho ...
f)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo ...
g)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ...
h)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom ...
i)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi ...
j)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu ...
k)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej ...
l)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou ...
m)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel ...
n)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1.
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom ...
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný ...
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,
o)
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov ...
p)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s ...
q)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca ...
r)
civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ ...
s)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou ...
t)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych ...
u)
zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, ...
v)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 ...
w)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými ...
x)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje ...
y)
zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase ...
z)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej ...
aa)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci ...
ab)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným ...
ac)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb, ...
ad)
koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní ...
ae)
koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu10) ...
af)
koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú ...
ag)
koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,
ah)
koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa ...
ai)
koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo ...
(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § ...

a)
služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, ...
b)
finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných ...
c)
filatelistických služieb,
d)
logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením s inými ...
(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými ...
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými ...
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(6)

Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá ...

(8)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou ...
b)
viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(9)

O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých ...
b)
zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné ...
c)
kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich ...
(10)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá ...

a)
touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s ...
b)
vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a
c)
zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca ...
(11)

Na určenie percentuálneho podielu činností podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8 písm. ...

(12)

Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je

a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ...
b)
nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad ...
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný ...
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním ...
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej ...
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých ...
f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie ...
g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická ...
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, ...
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,18) ...
j)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,20) ...
k)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia ...
l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva ...
m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je stredná ...
n)
poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, predsedu ...
o)
ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ...
p)
poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci vytvárania ...
1.
pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie konanie,
2.
poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej osobe ...
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu a
4.
s poskytnutím služby podľa druhého bodu verejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní tejto ...
q)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný ...
r)
dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva ...
s)
služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa osobitného ...
t)
tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie ...
u)
poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ ...
v)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú ...
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň ...
w)
letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých dopravných ...
x)
dodanie živých zvierat,
y)
dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách,
z)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné ...
aa)
príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej ...
(13)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných ...

a)
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú ...
c)
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň ...
(14)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov ...

(16)

Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie ...

(2)

Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú ...

(3)

Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú ...

(4)

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä

a)
poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie ...
b)
poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
c)
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. ...
(5)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva ...
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú ...
e)
subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú ...
f)
stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ...
g)
rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo ...
h)
písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať ...
i)
elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane ...
j)
žiadosťou o účasť
1.
písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, ...
2.
písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, ...
3.
predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ...
k)
životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný ...
l)
výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; ...
m)
inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať ...
n)
značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, ...
o)
bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ...
1.
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad ...
2.
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené ...
3.
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa ...
p)
sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu ...
(6)

Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, ...

(7)

Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného ...

§ 3 - Zákazka
(1)

Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi ...

(2)

Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru ...

(3)

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je

a)
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác ...
b)
uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo
c)
uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ...
(4)

Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ...

(5)

Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác ...

(6)

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie ...

a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
b)
dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
c)
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou ...
d)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo
e)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.
(7)

Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské ...

(8)

Citlivé vybavenie, stavebné práce citlivého charakteru a služba citlivého charakteru na účely tohto ...

§ 4 - Koncesia
(1)

Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým ...

(2)

Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením ...

(3)

Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na koncesionára pri využívaní stavby alebo poskytovaní ...

(4)

Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti. ...

(5)

Koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je koncesia, ktorá sa týka činností v ...

(6)

Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet ...

(7)

Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ...

(8)

Ak ide o koncesie, pri ktorých koncesná lehota je viac ako päť rokov, nesmie maximálna koncesná lehota ...

§ 5 - Finančné limity
(1)

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. ...

(2)

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ...

(3)

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota ...

a)
70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem ...
b)
260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(4)

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

a)
zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie ...
b)
zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný ...
(5)

Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej ...

a)
260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)
800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(6)

Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(7)

Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný ...

(8)

Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ...

§ 6 - Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
(1)

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu ...

(2)

Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj

a)
hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi ...
(3)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej ...

(4)

Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých ...

(5)

Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude ...

(6)

Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti ...

a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov, ...
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý ...
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá ...
(7)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, ...

a)
celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané ...
b)
celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení ...
(8)

Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o

a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami ...
c)
súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)

Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o

a)
zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná ...
b)
zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, ...
(10)

Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná ...

(11)

Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná hodnota sa určí ako najvyššia predpokladaná hodnota výskumných ...

(12)

Predpokladaná hodnota koncesie na účely tohto zákona je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...

(13)

Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia ako jej predpokladaná hodnota, na účely finančného ...

(14)

Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. ...

a)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
b)
poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa ...
c)
platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
d)
granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
e)
príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
f)
hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak ...
g)
akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
(15)

Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej ...

(16)

Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej ...

(17)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení ...

(18)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie ...

§ 7 - Verejný obstarávateľ
(1)

Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) ...
(2)

Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb ...

a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej ...
§ 8
(1)

Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako ...

a)
ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný ...
b)
podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný ...
1.
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem ...
2.
250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3.
550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
podľa § 117, ak ide o
1.
zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie ...
2.
zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ ...

a)
ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) ...
b)
ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, postprodukciu, ...
(3)

Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie ...

§ 9 - Obstarávateľ
(1)

Obstarávateľ na účely tohto zákona je

a)
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe ...
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, ...
b)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných ...
(2)

Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo ...

(3)

Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je

a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej ...
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej ...
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov ...
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie ...
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
(4)

Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je

a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, ...
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať ...

a)
vodnými stavbami, zavlažovaním pôdy alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na ...
b)
čistením, odvedením odpadovej vody alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)

Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie prístupu do siete alebo prevádzkovanie ...

(7)

Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná ...

(8)

Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb31) alebo ...

a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej ...
b)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, najmä reklamné neadresované zásielky.
(9)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely ...

a)
ťažby ropy a zemného plynu,
b)
prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív,
c)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových ...
(10)

Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba

a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až ...
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej spotreby ...
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch ...
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie ...
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch ...
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len ...
(11)

Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie ...

a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až ...
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej ...
§ 10 - Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie ...

(3)

Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa ...

(4)

Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej ...

(6)

Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej ...

a)
do rozsahu 6 % započíta aj
1.
verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,
2.
zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ...
b)
musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska zrealizovať,
c)
verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len ...
(8)

Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne ...

(9)

Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(10)

Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po ...

(11)

Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na

a)
podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú zadáva zastupiteľský ...
b)
zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),
c)
zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),
d)
zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)
§ 11
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom ...

(2)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo ...

§ 12 - Evidencia referencií
(1)

Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú ...

(2)

Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, ...

a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné ...
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania,
d)
číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
e)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
f)
množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
g)
miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
h)
hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy ...
i)
informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného ...
j)
ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
k)
dátum vyhotovenia referencie.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do

a)
30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku ...
b)
10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
1.
ide o zákazku s nízkou hodnotou,
2.
ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo
3.
ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
(4)

Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.

(5)

Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ...

(6)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený ...

(7)

Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu k už zapísanej ...

(8)

Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak ...

(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je dodávateľ ...

a)
30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ak ...
b)
30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa ...
(10)

Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si rada vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa ...

Elektronické trhovisko

§ 13
(1)

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup verejného ...

a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva ...
b)
bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov alebo služieb a v rámci jednotlivých častí ...
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a ...
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom ...
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ...
f)
bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel ...
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, ...
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií ...
i)
bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril ...
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä ...
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
bolo každému umožnené zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, ...
m)
obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ...
n)
umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií ...
(3)

Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného predpisu36) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.

(4)

Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré ...

(5)

Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí elektronického trhoviska, ktoré slúžia na zobrazenie ...

(6)

Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko, na účely obchodovania s tovarmi a službami, ...

(7)

Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického ...

(8)

Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, tieto oblasti vzťahov:

a)
podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska
1.
bezpečnosti,
2.
ochrany osobných údajov a iných údajov,
3.
postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok ...
4.
postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
5.
rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať ...
6.
komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom ...
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.35) ...
(9)

Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického ...

(10)

Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronické trhovisko používať na ...

(11)

Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v ...

(12)

Zmena obchodných podmienok elektronického trhoviska, nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané ...

§ 14
(1)

Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického ...

(2)

Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť

a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
b)
doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
c)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)

Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú ...

(4)

Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým ...

(5)

Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby zo zoznamu ...

(6)

Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku ...

a)
údaje podľa § 155 písm. a) až e) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov alebo služieb, v ktorých zverejnil ...
(7)

Údaje podľa § 155 písm. a) až e) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ...

(8)

Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí ...

§ 15 - Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní
(1)

Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť ...

a)
nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
b)
zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. ...
(2)

Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je

a)
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať ...
b)
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať ...
c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo ...
2.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov ...
(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže

a)
nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie,
b)
nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou, ...
c)
zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou ...
d)
zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(4)

Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. ...

a)
zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia, ...
b)
vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia ...
c)
postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna ...
(5)

Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva všetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom elektronických ...

(6)

Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnosť identifikácie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov ...

§ 16 - Príležitostné spoločné obstarávanie
(1)

Viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spoločne. ...

(2)

Ak sa verejné obstarávanie uskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov ...

(3)

Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na účet zúčastnených verejných obstarávateľov alebo ...

§ 17 - Cezhraničné obstarávanie
(1)

Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom

a)
centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou ...
b)
spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych členských ...
c)
spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych členských štátov alebo obstarávatelia ...
(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému ...

(3)

Verejný obstarávateľ spoločne s verejnými obstarávateľmi z iných členských štátov alebo obstarávateľ ...

a)
určenie zodpovednosti zmluvných strán a príslušných právnych predpisov, ktoré sa na tento účel uplatnia, ...
b)
vnútornú organizáciu verejného obstarávania, popis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov, ...
(4)

Zodpovednosť zmluvných strán a príslušné právne predpisy podľa odseku 3 písm. a) verejný obstarávateľ ...

(5)

Ak ide o verejné obstarávanie podľa odseku 1 písm. c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa ...

a)
má spoločný subjekt svoje sídlo alebo
b)
spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti.
(6)

Dohoda uvedená v odseku 5 môže byť uzavretá na dobu neurčitú, ak sa tak ustanoví v zakladateľskom akte ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu využiť cezhraničné obstarávanie podľa odsekov 1 až 6, ak uplatňované ...

§ 18 - Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania
(1)

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ...

a)
pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky ...
b)
ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej ...
1.
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej ...
2.
spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu ...
c)
potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení ...
d)
ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým koncesionárom ...
1.
uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2.
skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom ...
3.
skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného ...
e)
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na ...
(2)

Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou ...

a)
mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo ...
c)
mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo ...
d)
nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako ...
(3)

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ...

a)
15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ...
b)
10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie ...
c)
10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
(4)

Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

(5)

Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu ...

(6)

Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), na ...

(7)

Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.

(8)

Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. ...

§ 19 - Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od

a)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie ...
b)
zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením ...
c)
koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného aktu Európskej ...
(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ...

(4)

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, ...

§ 20 - Komunikácia
(1)

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ...

(3)

Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného ...

(4)

Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej ...

(5)

Identifikácia v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej ...

(6)

Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu ...

(7)

Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak

a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty ...
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty ...
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne ...
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý nemožno predložiť ...
(8)

Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného ...

(9)

Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani vtedy, ak použitie iných prostriedkov ...

(10)

Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ...

a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými ...
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo nemá ...
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(11)

Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ...

a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám ...
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre ...
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré ...
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa písmen b) ...
(12)

Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické ...

a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane ...
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo ...
(13)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 12 písm. b) ...

a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo kvalifikovaný elektronický podpis musí ...
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí disponovať technickými prostriedkami na spracovanie formátu ...
(14)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu informácie o poskytovateľovi služieb overenia ...

(16)

Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ ...

(17)

Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný ...

(18)

Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie ...

§ 21 - Určenie lehôt
(1)

Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej ...

(2)

Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ ...

(3)

Ak sa na vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadka miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo ...

(4)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie ...

a)
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok ...
b)
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti ...
(5)

Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia ...

(6)

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. ...

§ 22 - Dôvernosť informácií
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako ...

(2)

Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické ...

(3)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu ...

§ 23 - Konflikt záujmov
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu ...

(2)

Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo ...

(3)

Zainteresovanou osobou je najmä

a)
zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii ...
b)
osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť ...
(4)

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia ...

§ 24 - Dokumentácia
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, ...

(3)

Správa obsahuje najmä

a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej ...
b)
použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov,
c)
dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, ...
d)
identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli ...
e)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
f)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
g)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ...
h)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania ...
i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. ...
j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2,
k)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia ...
l)
odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie,
m)
zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia,
n)
opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu ...
(4)

Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odôvodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu podľa odseku 3 alebo kompletnú dokumentáciu ...

(6)

Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa § 8 na predloženie ...

§ 25 - Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť ...

(2)

Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi poskytol verejnému ...

(3)

Medzi opatrenia podľa odseku 2 patrí najmä oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom alebo ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A NADLIMITNÝCH KONCESIÍ

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 26
(1)

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú Úradu pre ...

(2)

Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť v profile verejného obstarávateľa ...

(3)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošlú verejný obstarávateľ a obstarávateľ

a)
do 30 dní po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy,
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o vyhlásení ...
(4)

Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošlú verejný ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní posielať publikačnému úradu oznámenia o výsledku ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 30 dní po uzavretí ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje zákazku alebo koncesiu za takú, pri ktorej zadávaní ...

a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu a celkovú hodnotu zákazky alebo koncesie,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu bez uverejnenia oznámenia o ...
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo ...
e)
ďalšie potrebné informácie.
(8)

V oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa a v profile obstarávateľa ...

(9)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť určité informácie o výsledku verejného obstarávania, ...

§ 27
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a pošlú oznámenie používané vo verejnom obstarávaní publikačnému ...

(2)

Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní možno uverejniť vo vestníku pred jeho uverejnením v európskom ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu na účely uverejnenia oznámenia používaného ...

(4)

Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom ...

(6)

Publikačný úrad zabezpečuje v európskom vestníku a úrad zabezpečuje vo vestníku trvalé uverejnenie oznámenia, ...

§ 28 - Rozdelenie zákaziek na časti
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného ...

(3)

Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky časti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(4)

Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadať zákazky ...

§ 29 - Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú

a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
inovatívne partnerstvo,
f)
priame rokovacie konanie.
§ 30 - Zmiešané zákazky
(1)

Zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných ...

(2)

Zákazka zahŕňajúca službu uvedenú v prílohe č. 1 a inú službu a zákazka zahŕňajúca službu a tovar sa ...

(3)

Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi ...

(4)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti zákazky, ktoré sú objektívne ...

(5)

Ak sa obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať zákazky na účely každej samostatnej činnosti, pri určení ...

(6)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, zahŕňajúca časť, na ktorú sa vzťahuje postup zadávania ...

(7)

Zákazka týkajúca sa činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, sa zadáva ...

(8)

Pri zákazke, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorá zahŕňa časť týkajúcu sa činnosti podľa § ...

(9)

Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, ...

(10)

Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, ...

(11)

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom ...

(12)

Ak sa obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom ...

(13)

Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom je ...

(14)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba ...

(15)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje ...

(16)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba ...

(17)

Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § ...

(18)

Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zmiešaná zákazka zahŕňajúca činnosť ...

a)
verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje postup zadávania ...
b)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup a na ďalšie ...
c)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup a ďalšie ...
(19)

Zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek ...

(20)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ...

(21)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ...

(22)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel ...

§ 31 - Zmiešané koncesie
(1)

Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, sa riadi ...

(2)

Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 1 a iná služba, sa riadi pravidlami ...

(3)

Zadávanie koncesie, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa ...

(4)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti koncesie, ktoré sú objektívne ...

(5)

Pri koncesii, ktorá zahŕňa prvok koncesie a prvok zákazky a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, ...

(6)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať koncesiu na účely každej samostatnej ...

(7)

Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 alebo zmiešaná koncesia zahŕňajúca činnosť ...

(8)

Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností, pri ktorej nie je objektívne možné určiť činnosť, na ktorú je ...

a)
pravidiel zadávania koncesie platných pre verejného obstarávateľa, ak sa na jednu z činností, na ktorú ...
b)
postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú ...
c)
pravidiel zadávania koncesie, ak sa na jednu z činností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá ...
(9)

Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje ...

(10)

Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej časť sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek ...

(11)

Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok a ktorej časť ...

(12)

Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa neriadi postupmi ...

(13)

Koncesia zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek ...

(14)

Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, ...

(15)

Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3,6 až 9, činnosť, ...

(16)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú koncesiu s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel ...

Podmienky účasti
§ 32 - Osobné postavenie
(1)

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného ...

a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista ...
b)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) ...
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo ...
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike ...
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného ...
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného ...
(2)

Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ...

a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ...
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu ...
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať ...
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo ...

(4)

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky ...

(5)

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia ...

(6)

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá ...
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)

Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ...

(8)

Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný ...

§ 33 - Finančné a ekonomické postavenie
(1)

Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením

a)
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
b)
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení ...
c)
súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo
d)
prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet ...
(2)

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje ...

(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej ...

(4)

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického ...

§ 34 - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo ...

a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného ...
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ...
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí ...
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality ...
d)
opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo ...
e)
ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo tovary určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej ...
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača ...
g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií ...
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy ...
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich ...
j)
údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií ...
k)
údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť ...
l)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle ...
m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo ...
2.
certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické ...
(2)

Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(3)

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť ...

(4)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou ...

§ 35 - Systém manažérstva kvality

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality ...

§ 36 - Systém environmentálneho manažérstva

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ...

§ 36a - Vyhradené zákazky
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované ...

(2)

Ak sa uplatňuje výhrada podľa odseku 1, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ...

§ 37 - Skupina dodávateľov
(1)

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.

(2)

Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu ...

(3)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného ...

(4)

Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. ...

(5)

Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy určené pre skupinu dodávateľov, ktoré sú odlišné od ...

§ 38 - Určenie podmienok účasti
(1)

Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo ...

a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32,
b)
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa ...
c)
podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie ...
d)
podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje.
(2)

Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať ...

a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36.
(3)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 9 ods. ...

(4)

Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na ...

(5)

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného ...

(6)

Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť

a)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej ...
b)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké ...
(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené v odseku ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výšku ...

(9)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy ...

(10)

Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej ...

(11)

Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže, požiadavka maximálneho ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ využívajú vo verejnom obstarávaní elektronickú databázu dokladov ...

(13)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, ...

§ 39 - Jednotný európsky dokument
(1)

Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne ...

(2)

Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b)
spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný ...
c)
poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným ...
(3)

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo ...

(4)

Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek ...

(5)

Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť ...

(6)

Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od ...

(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má ...

§ 40 - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)

Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi ...

(2)

Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo ...

(3)

Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzujú splnenie ...

(4)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo ...

a)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických ...
b)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena ...
(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní

a)
pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti ...
b)
pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti ...
c)
písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných ...
(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak

a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti ...
d)
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g)
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom ...
h)
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo ...
i)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
k)
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického ...
l)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
m)
nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ...
(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak ...

(8)

Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. ...

(9)

Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety ...

(11)

Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého ...

(12)

Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom ...
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu. ...
(13)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že

a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej ...
(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov ...

§ 41 - Využitie subdodávateľov
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, ...

a)
uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov ...
b)
navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho ...
(2)

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadujú, ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ...

a)
povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b)
pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku ...
(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii, ...

(6)

Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný ...

(7)

Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v návrhu zmluvy alebo rámcovej ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani zodpovednosť ...

§ 42 - Súťažné podklady
(1)

Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. ...

a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých ...
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a ...
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú opis predmetu zákazky

a)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; ...
b)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske ...
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie ...
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné ...
(3)

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, ...

(4)

Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku, ak opis predmetu zákazky vypracoval

a)
odkazom na technické špecifikácie podľa odseku 2 písm. b) a uchádzačom ponúkané tovary, stavebné práce ...
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. a) a uchádzačom ponúkané tovary, ...
(5)

Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku, verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje, ak

a)
ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, alebo
b)
obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti nie ...
(7)

Ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi ...

a)
podmienky na udelenie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré ...
b)
podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách,
c)
značka je výsledkom otvoreného, transparentného procesu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované ...
d)
udelenie značky je dostupné všetkým subjektom, ktoré o jej udelenie majú záujem a
e)
podmienky na udelenie značky určila osoba, nad ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o udelenie značky, ...
(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje, aby tovar, stavebné práce alebo služby spĺňali ...

(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk ...

(11)

Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú v oznámení ...

(13)

Náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom ...

(14)

Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 13 je na dohode zmluvných strán, pričom ...

a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ...
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické tovary alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ...
(15)

Náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 13 môže byť aj dojednanie možnosti výpovede pre ...

(16)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca ...

(17)

Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska ...

§ 43 - Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky ...

(3)

Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok ...

(4)

Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok ...

(5)

Ak sa vyžaduje úhrada za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky, ktoré nie ...

§ 44 - Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ...

(2)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska ...

(3)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe

a)
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
b)
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo
c)
najnižšej ceny.
(4)

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky ...

(6)

Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré sú vzhľadom ...

a)
znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako sú náklady
1.
súvisiace s nadobudnutím,
2.
na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,
3.
na údržbu,
4.
na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu,
b)
sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas životného ...
(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady počas životného cyklu ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú ...

a)
je založená na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách; ak nebola určená na opakované ...
b)
je dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
c)
požadované údaje na výpočet nákladov môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske subjekty ...
(9)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie

a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa ...
(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému z kritérií, okrem kritériá podľa odseku 3 písm. c), ...

a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo ...
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa ...
(11)

Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný obstarávateľ ...

(12)

Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä dĺžka záruky, podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce ...

§ 46 - Zábezpeka
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá ...

(3)

Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 ...

(4)

Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný ...

(5)

Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ alebo ...

(6)

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ...

a)
odstúpi od svojej ponuky alebo
b)
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15.
(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo ...

a)
uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z ...
c)
uzavretia zmluvy.
(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej ...

(9)

Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.

§ 47 - Variantné riešenia
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení. V oznámení ...

(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uvedie minimálne požiadavky, ktoré musia ...

(3)

Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom ...

§ 48 - Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ...

§ 49 - Predkladanie ponúk
(1)

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka

a)
predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého ...
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného ...
(2)

Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, ...

(3)

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa

a)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
(4)

Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby ...

a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ...
(5)

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní ...

(6)

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky ...

§ 50 - Elektronický katalóg
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického ...

(2)

Uchádzač alebo záujemca vypracuje a predloží elektronický katalóg podľa požiadaviek verejného obstarávateľa ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú

a)
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, či vyžadujú, ...
b)
v súťažných podkladoch všetky potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, ...
§ 51 - Komisia
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších ...

(3)

Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný ...

(4)

Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie ...

a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ...
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.
(5)

Členom komisie nesmie byť ani

a)
blízka osoba54) osobe uvedenej v odseku 4 a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ...
(6)

Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi ...

(7)

Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ...

(8)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov; náhradník musí ...

§ 52 - Otváranie ponúk
(1)

Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo ...

§ 53 - Vyhodnocovanie ponúk
(1)

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek ...

(2)

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo ...

a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných ...
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, ...
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových ...
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(3)

Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú ...

a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
(4)

Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodnenie ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak

a)
uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ...
c)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do
1.
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia ...
2.
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a ...
d)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1, ...
e)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ...
f)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň ...
g)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ...
h)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
(6)

Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými ...
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných ...
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
(8)

Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného ...

(9)

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica ...

a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov ...
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(10)

Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.

(11)

Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie ...

§ 54 - Elektronická aukcia
(1)

Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy ...

a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)

Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční ...

(3)

Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením môžu verejný obstarávateľ ...

(4)

Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ...

a)
ceny,
b)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch, alebo
c)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení ...

a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že sú kvantifikovateľné ...
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky, ...
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do ...
d)
príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri ...
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického ...
(6)

Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa kritérií ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ...

a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, ...
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových ...
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)

Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu ...

(9)

Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamujú všetkým ...

(11)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi: ...

a)
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b)
ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych ...
c)
ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej ...
(12)

Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), prípadne ...

(13)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrú zmluvu alebo rámcovú dohodu ...

(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil ...

§ 55 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1)

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, ...

§ 56 - Uzavretie zmluvy
(1)

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo ...

(2)

Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § ...

a)
priame rokovacie konanie,
b)
uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c)
uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi ...
d)
uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(3)

Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ a ...

(4)

Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky ...

(6)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ ...

a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia ...
c)
doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.
(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu najskôr ...

(8)

Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní ...

(9)

Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo ...

(10)

Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú ...

(11)

Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy ...

(13)

Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(14)

Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa odseku ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ...

§ 57 - Zrušenie verejného obstarávania
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak

a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo ...
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzač nepodal námietky ...
d)
jeho zrušenie nariadil úrad.
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie ...

Dynamický nákupný systém
§ 58
(1)

Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, ...

(2)

Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb objektívne ...

(3)

Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže. Využitím dynamického ...

(4)

Pri dynamickom nákupnom systéme sa používajú výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia. ...

§ 59
(1)

Zámer zriadiť dynamický nákupný systém oznámi

a)
verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho ...
(2)

V oznámení podľa odseku 1 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie najmä

a)
použitie dynamického nákupného systému, jeho predpokladanú hodnotu a trvanie,
b)
webové sídlo, na ktorom možno od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného ...
(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ najneskôr v deň zverejnenia oznámenia podľa odseku 1 sprístupní ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme ...

(5)

Zmenu doby trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznamuje publikačnému ...

(6)

Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ túto skutočnosť ...

§ 60
(1)

Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil ...

(2)

Hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcovi ...

(3)

Lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania

a)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, alebo
b)
výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie s výzvou ...
(4)

Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť až po uplynutí lehoty ...

(5)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ po uplynutí lehoty podľa odseku 3 vyhodnotí splnenie podmienok ...

(6)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti ...

(7)

Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zaradí ...

(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o zaradení alebo nezaradení do ...

(9)

Dynamický nákupný systém sa považuje za zriadený doručením informácie podľa odseku 8 všetkým záujemcom, ...

(10)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracuje ...

(11)

Po zriadení dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť. ...

(12)

Pri zaraďovaní záujemcov do zriadeného dynamického nákupného systému sa postupuje podľa odsekov 6 až ...

(13)

Ak bola žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty podľa odseku 3, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...

(14)

Lehotu podľa odseku 13 možno pred odoslaním prvej výzvy na predkladanie ponúk predĺžiť, ak verejný obstarávateľ ...

(15)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu zaradeného ...

(16)

Ak počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistí, že zaradený ...

§ 61
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk pred zriadením dynamického ...

a)
počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14, alebo
b)
ak neboli žiadosti o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14.
(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa, ...

(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne ...

(4)

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ...

(5)

Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v oznámení ...

(6)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme elektronického ...

(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci dynamického nákupného systému aj ...

(8)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne zadávať zákazku výberom z predložených elektronických ...

a)
oznámi, že ide o výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej ...
b)
uvedie konkrétne požiadavky zákazky,
c)
oznámi dátum a čas konečného výberu z predložených elektronických katalógov na zadanie zákazky; lehota ...
d)
umožní zaradenému záujemcovi zamietnuť použitie ním predloženého katalógu v žiadosti o účasť; zamietnuté ...
e)
umožní aktualizovať elektronický katalóg predložený v žiadosti o účasť.
(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupuje podľa odseku 8, vyhodnotí výber z predložených ...

(10)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred zadaním zákazky skompletizuje a predloží elektronický katalóg ...

§ 62 - Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne poslať Európskej komisii správu alebo jej ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § ...

a)
o každej zákazke, koncesii, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému,
b)
o použití priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. a) a § 135 ods. 1 písm. a).
(3)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie

a)
informáciu o všetkých kategóriách tovarov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 ...
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. u) alebo písm. v),
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 85 ods. 2, 3 a 6 a koncesií podľa § 100 ods. 2 až 4; obstarávateľ ...
d)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3 o použití priameho rokovacieho konania podľa § 135 ods. 1 písm. ...
e)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3.
§ 63 - Povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a kontrolných orgánov voči úradu
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na požiadanie údaje alebo informácie týkajúce ...

(2)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách, na ktoré sa nevzťahuje ...

(3)

Kontrolné orgány podľa osobitných predpisov55) môžu pri identifikovaní systémových nedostatkov vo verejnom ...

§ 64 - Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní ...

a)
dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú ...
b)
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, ponuky všetkých ...
c)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich ...
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien ...
e)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)

Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných ...

a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri výkone dohľadu.
(3)

Dokumenty a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa uverejňujú v profile po dobu desiatich rokov odo dňa skončenia ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile ...

(5)

Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí ...

DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM

§ 65 - Uverejňovanie oznámení
(1)

Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie uverejnením predbežného ...

(2)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie ...

§ 66 - Verejná súťaž
(1)

Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. ...

(2)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a)
35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný ...
(3)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

a)
40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný ...
(6)

Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky ...

(7)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční ...

(8)

Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť ...

a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný ...
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom ...
c)
použije len podmienky účasti podľa § 32,
d)
nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46 a 47 a nepoužije ani ustanovenie § 39, ak v písmene ...
e)
ponuka, vybraná podľa písmena a), je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná ...
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 109 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej ...
h)
ponuka sa predkladá s použitím funkcionality elektronického trhoviska,
i)
otváranie ponúk podľa § 52 je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 2 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa ...
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 54,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu kvalifikovaným elektronickým ...
l)
ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska ...
m)
ak záujemca nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže sa zaregistrovať na elektronickom ...
Užšia súťaž
§ 67
(1)

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie ...

(3)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť ...

§ 68
(1)

Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú ...

(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
d)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

§ 69
(1)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie ...
(2)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný ...

(3)

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie ...
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 70
(1)

Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo ...

a)
potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení,
b)
ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,
c)
v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych ...
d)
verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. 2 písm. b), ...
e)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné; ...
(2)

Neregulárne sú najmä ponuky, ktoré

a)
nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi alebo inou sprievodnou ...
b)
boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo
c)
považuje verejný obstarávateľ za mimoriadne nízke.
(3)

Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú dôkazy o dohode obmedzujúcej súťaž alebo o korupcii.

(4)

Neprijateľné ponuky sú najmä ponuky predložené uchádzačmi, ktorí nespĺňajú podmienky účasti a ponuky, ...

§ 71
(1)

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
predmet zákazky opisom svojich potrieb, charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet, a ak je to ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje. ...
(3)

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení o vyhlásení ...

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení ...

(5)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť ...

§ 72
(1)

Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, verejný obstarávateľ ...

(2)

Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2.

(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

(4)

Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej

a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné ...
(5)

Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ...

(6)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné ...
§ 73
(1)

Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ponukách, ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené ...

(5)

Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(6)

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu ...

(7)

Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, ukončenie rokovania ...

(8)

Verejný obstarávateľ môže zadať zákazku na základe základných ponúk bez uskutočnenia rokovania, ak si ...

Súťažný dialóg
§ 74
(1)

Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce ...

(2)

Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa. ...

(3)

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady ...

(4)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
svoje potreby a požiadavky, ktoré upresní v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa uplatňuje, ...
e)
plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v informatívnom dokumente.
(5)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení ...

§ 75
(1)

Výzvu na účasť na dialógu verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky ...

(2)

Výzva na účasť na dialógu obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej je informatívny dokument dostupný podľa § 43 ods. 1,
b)
dátum a adresu určené na začiatok konzultácií a používaný jazyky alebo jazyky,
c)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti,
d)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k informatívnemu dokumentu podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

(4)

Verejný obstarávateľ začne dialóg s vybranými záujemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Počas dialógu ...

(5)

Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. ...

(6)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách ...

(7)

Verejný obstarávateľ pokračuje v dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho ...

(8)

Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu ...

§ 76
(1)

Verejný obstarávateľ písomne oznámi zostávajúcim uchádzačom ukončenie dialógu a vyzve ich na predkladanie ...

(2)

Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú verejný obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, ...

§ 77
(1)

Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ...

(2)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže vyzvať úspešného uchádzača na rokovanie s cieľom potvrdenia finančných záväzkov ...

Inovatívne partnerstvo
§ 78
(1)

Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním tovarov, ...
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje.
(3)

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis potreby inovačného výrobku, stavebných prác ...

(4)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zriadení inovatívneho partnerstva s jedným partnerom alebo s viacerými ...

(5)

Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ...

(6)

Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj a následný nákup tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré ...

(7)

Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú postupnosti ...

(8)

Verejný obstarávateľ môže na základe určených cieľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení inovatívneho ...

§ 79
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov na predkladanie základných ponúk. Výzva na predkladanie základných ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

(3)

Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ponukách, ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. ...

(5)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách ...

(6)

Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené ...

(7)

Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(8)

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu ...

§ 80
(1)

Verejný obstarávateľ použije pri výbere záujemcov kritériá týkajúce sa schopností záujemcov v oblasti ...

(2)

Výskumné a inovačné projekty zamerané na uspokojenie potrieb určených verejným obstarávateľom, ktoré ...

(3)

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určí pravidlá vzťahujúce sa na práva duševného vlastníctva. ...

(4)

Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby štruktúra partnerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých ...

Priame rokovacie konanie
§ 81

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto ...

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku ...

b)

tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak

1.

predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17) ...

2.

z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná ...

3.

ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a ...

c)

zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu ...

d)

požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje ...

e)

ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého ...

f)

ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,

g)

ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo ...

h)

ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ...

i)

ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných ...

1.

sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo ...

2.

pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným ...

3.

predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a

4.

opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

§ 82
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie ...

(3)

Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný poslať ...

§ 83 - Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona.

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom ...

(3)

Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli ...

(4)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmienok ...

(5)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z týchto ...

a)
na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová dohoda ...
b)
opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek ...
c)
ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú sčasti ...
(6)

Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. c) sa vzťahuje na akúkoľvek ...

(7)

Pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postupuje na základe rovnakých podmienok, a ak je to potrebné, ...

a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné ...
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ...
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah verejný obstarávateľ sprístupní až po uplynutí lehoty na predkladanie ...
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej ...
(8)

Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo ...

a)
verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám ...
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám ...
(9)

Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody verejný obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu ...

(10)

Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek ...

TRETIA HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM

§ 84

Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je ...

§ 85
(1)

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú

a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 9 ods. 4,
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu ...
(2)

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na ...

a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 ods. ...
(3)

Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná závierka ...

(4)

Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa odseku ...

(5)

Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden ...

(6)

Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti ...

a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 86 - Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vzťahujú na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 2 pochádza ...

(2)

Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretieho štátu podľa osobitného ...

(3)

Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s technickými ...

(5)

Do podielu výrobkov podľa odseku 2 sa nezapočítavajú výrobky pochádzajúce zo štátu, s ktorým sa v súlade ...

Uverejňovanie oznámení
§ 87
(1)

Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného ...

(2)

Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom

a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou alebo rokovacím ...
b)
oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím konaním ...
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(3)

Obstarávateľ poskytne na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, bezodplatne neobmedzený, ...

(4)

Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, informácie týkajúce sa povahy a množstva služieb môže ...

a)
odkaz na výskumné a vývojové služby, ak zákazka bola zadaná podľa § 98 ods. 1 písm. d),
b)
rozsah, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
(5)

V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené ...

§ 88
(1)

Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou ...

a)
vymedzenie tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením bez ďalšieho uverejnenia ...
c)
lehotu na doručenie písomného vyjadrenia záujmu o účasť,
d)
všetky ďalšie údaje a informácie vyžadované v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž.
(2)

Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž obstarávateľ pošle na uverejnenie najskôr 12 mesiacov ...

(3)

Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti súčasne pošle všetkým záujemcom, ktorí vyjadrili ...

a)
povahu a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti opakovaných zákaziek, a ak je to možné, ...
b)
označenie, či ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb, ...
d)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
e)
adresu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť žiadosť ...
f)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia ...
g)
adresu obstarávateľa,
h)
uvedenie podmienok účasti a dokladov určených na ich preukázanie a ďalších informácií a dokumentov vyžadovaných ...
i)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombinácia, ...
j)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ...
k)
ďalšie potrebné informácie.
(4)

Obstarávateľ uverejní súťažné podklady v profile najneskôr v deň odoslania výzvy podľa odseku 3.

(5)

Obstarávateľ súčasne písomne vyzve na predkladanie ponúk záujemcov, ktorí na základe výzvy podľa odseku ...

(6)

Obstarávateľ sa riadi postupom ustanoveným pre užšiu súťaž alebo postupom ustanoveným pre rokovacie ...

(7)

Ak sa obstarávateľ rozhodne, že ďalšie zákazky už nebude zadávať počas obdobia, na ktoré sa pravidelné ...

Kvalifikačný systém
§ 89
(1)

Obstarávateľ môže zriadiť a prevádzkovať kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý zriadil ...

(2)

Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych ...

(3)

Prístup ku kritériám a pravidlám kvalifikačného systému podľa odseku 2 vrátane ich aktualizácie obstarávateľ ...

(4)

Obstarávateľ vedie písomný register kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže byť rozdelený do kategórií ...

(5)

Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o svojom rozhodnutí týkajúcom ...

(6)

Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o zamietnutí jeho žiadosti ...

(7)

Obstarávateľ, ktorý zriadi a prevádzkuje kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len ...

(8)

Ak obstarávateľ vyžaduje v súvislosti so žiadosťou o kvalifikáciu, aktualizáciou kvalifikácie alebo ...

§ 90
(1)

Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o existencii kvalifikačného systému. Z ...

(2)

Zmenu doby platnosti kvalifikačného systému obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením ...

(3)

Na účely výberu záujemcov pri zadávaní konkrétnych zákaziek, ktoré sú predmetom oznámenia o kvalifikačnom ...

(4)

Ak oznámenie o existencii kvalifikačného systému je výzvou na súťaž, konkrétne zákazky, ktoré sú predmetom ...

§ 91 - Verejná súťaž
(1)

Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 66 okrem § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. b). ...

(2)

Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred ...

(3)

Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. ...

(4)

Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli ...

Užšia súťaž
§ 92
(1)

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady ...

(2)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí ...

(3)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použitého ...

§ 93
(1)

Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 68 ods. 1.

(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
c)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
d)
odkaz na uverejnené oznámenie použité ako výzva na súťaž,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. ...

(4)

Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci ...

(5)

Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 4, obstarávateľ určí lehotu, ...

(6)

Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Rokovacie konanie so zverejnením
§ 94
(1)

Pri rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ nie je povinný použiť § 70.

(2)

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí ...

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použitého ...

§ 95
(1)

Pri výzve na predkladanie základných ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 72 ods. 1.

(2)

Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, miesto a predpokladaný ...

(3)

Lehotu na predkladanie základných ponúk obstarávateľ určí podľa § 93 ods. 4 a 5.

(4)

Ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť len ten, koho obstarávateľ vyzval na predloženie ...

(5)

Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o predložených ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technických, ...

(6)

Obstarávateľ môže postupovať podľa § 73 ods. 3 a 4, ak túto možnosť uviedol v oznámení použitom ako ...

(7)

Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(8)

Obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a pokroku ...

(9)

Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom ukončenie rokovania a vyzve ich na predkladanie konečných ponúk. ...

Súťažný dialóg
§ 96
(1)

Obstarávateľ postupuje pri súťažnom dialógu podľa § 74 až 77 okrem § 74 ods. 1, 3 a 5 a § 77 ods. 1 ...

(2)

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä informácie podľa § 74 ods. 4.

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení ...

(5)

Výzva na účasť na dialógu obsahuje najmä náležitosti podľa § 75 ods. 2 písm. a) až d), odkaz na uverejnené ...

(6)

Ak sa súťažný dialóg uskutoční podľa § 75 ods. 6, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené ...

(7)

Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ponuky. ...

(8)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení použitom ako výzva ...

Inovatívne partnerstvo
§ 97
(1)

Obstarávateľ postupuje pri inovatívnom partnerstve podľa § 78 až 80 okrem § 78 ods. 1 a 2.

(2)

Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä

a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním tovarov, ...
b)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to ...
c)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje.
(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení ...

(5)

Výzva na predkladanie základných ponúk podľa § 79 ods. 1 obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3.

(6)

Ak sa inovatívne partnerstvo uskutoční podľa § 79 ods. 5, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk ...

Priame rokovacie konanie
§ 98
(1)

Priame rokovacie konanie môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: ...

a)
na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo ...
b)
tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
1.
predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného diela alebo umeleckého výkonu,17)
2.
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná ...
3.
ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a ...
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu ...
d)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely ...
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého ...
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo ...
h)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len ...
i)
ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ...
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných ...
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo ...
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž a informácia o zadávaní ...
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(2)

Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky ...

§ 99 - Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona.

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na osem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom ...

(3)

Na základe rámcovej dohody môže obstarávateľ alebo viacerí obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito ...

(4)

Určenými objektívnymi pravidlami a kritériami podľa odseku 3 musí obstarávateľ zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie ...

(5)

Ak sa na základe určených objektívnych pravidiel a kritérií podľa odseku 3 pri zadávaní zákaziek na ...

(6)

Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo ...

a)
obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám predmetnej ...
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám ...
(7)

Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu alebo ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH KONCESIÍ

§ 100
(1)

Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a prvej hlavy ...

(2)

Postupy zadávania koncesie sa nepoužijú pri koncesii na služby alebo koncesii na stavebné práce za predpokladu, ...

a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 ods. ...
(3)

Prepojený podnik na účely zadávania koncesie obstarávateľom je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

(4)

Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti ...

a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 101
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ide o koncesiu ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní uverejniť oznámenie podľa odseku 1, ak stavebné práce ...

a)
cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17) ...
b)
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž,
c)
existencia výlučného práva,
d)
ide o ochranu výhradných práv podľa osobitných predpisov,58)
e)
v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady ...
(3)

Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa uplatňujú len za predpokladu, že neexistuje žiadna ...

(4)

Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zároveň s vyhlásením koncesie povinní zverejniť v profile analýzy, ...

Postupy zadávania koncesie
§ 102 - Spoločné ustanovenia
(1)

Postupy zadávania koncesie sú

a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
koncesný dialóg,
f)
obchodná verejná súťaž.
(2)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii ...

(3)

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania

a)
oznámenia o koncesii publikačnému úradu, ak ide o verejnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž,
b)
výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide o iný postup ako podľa písmena a).
(4)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii podľa odseku ...

(5)

Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie byť ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia podmienky účasti podľa § 32. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vymedzia predmet koncesie, vrátane technických požiadaviek a funkčných ...

(8)

Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické požiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétneho ...

(9)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všetkým záujemcom opis plánovaného organizovania postupu ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií obmedziť ...

(11)

Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá v zostupnom poradí dôležitosti. Bez ohľadu na poradie ...

(13)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti kritérií ...

(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronickými ...

(15)

Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných dôvodov alebo technických ...

§ 103 - Koncesný dialóg
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v postupe zadávania koncesie určiť, že sa použije koncesný ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní postup podľa tohto paragrafu podrobne špecifikovať a ...

a)
spôsob a formu realizácie koncesného dialógu,
b)
informáciu, či sa bude koncesný dialóg viesť naraz so všetkými záujemcami súčasne alebo oddelene,
c)
spôsob výberu záujemcov pre ďalšiu etapu rokovaní v rámci koncesného dialógu, ak má byť v rámci koncesného ...
(3)

Písomná výzva k účasti na koncesnom dialógu obsahuje najmä

a)
popis predmetu koncesného dialógu,
b)
špecifikáciu požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet koncesnej zmluvy,
c)
informáciu o mieste konania koncesného dialógu,
d)
harmonogram koncesného dialógu,
e)
informáciu o jazyku rokovania.
(4)

Počas koncesného dialógu sa nesmie meniť predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne ...

(5)

Po vyhodnotení účasti v koncesnom dialógu vyzvú verejný obstarávateľ a obstarávateľ záujemcov na predloženie ...

§ 104 - Obchodná verejná súťaž
(1)

Ak sa zadáva koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže, postupujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže primerane ustanovenia ...

(3)

Ak sa uplatňujú revízne postupy, použijú sa ustanovenia štvrtej hlavy šiestej časti zákona.

§ 105 - Pravidlá pre koncesie na sociálne služby a iné osobitné služby
(1)

Pri zadávaní koncesie na službu uvedenú v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie o koncesii na sociálne služby a iné ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúceho ...

§ 106 - Pravidlá pre koncesionára, ktorý je verejným obstarávateľom

Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie ...

§ 107 - Spoločný podnik
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pri zadávaní koncesie vyžadovať vytvorenie spoločného podniku,62) ...

(2)

V oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmä

a)
že súčasťou zadávania koncesie je vytvorenie spoločného podniku,
b)
predpokladanú právnu formu spoločného podniku,
c)
predpokladané základné imanie spoločného podniku.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrú koncesnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá je spoločným podnikom. ...

TRETIA ČASŤ

ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK, ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU A ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH KONCESIÍ ...

Zadávanie podlimitných zákaziek

§ 108 - Úvodné ustanovenia
(1)

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

a)
podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne ...
b)
podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).
(2)

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre

a)
registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť ...
c)
chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň ...
(3)

Pri použití postupu podľa § 109 až 111 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu ...

Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

§ 109
(1)

Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.

(2)

Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ponuku ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom ...

(4)

Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ...

(5)

Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá ...

(6)

Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, predložených ...

(7)

Akceptovanie ponuky podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ...

(8)

Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska ...

§ 110
(1)

Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade

a)
zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru ...
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska.
(2)

Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.

§ 111
(1)

Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § ...

a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(3)

Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú ...

(4)

Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska uverejnenie každej ...

(5)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov po uzavretí zmluvy, ...

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

§ 112
(1)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; to neplatí, ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný ...

(3)

Na zmiešané zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods. 1 až 4.

(4)

Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ak boli zverejnené ...

a)
vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a
b)
môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36.
(5)

Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 až 13. Ak sú podmienky ...

(6)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ...

(7)

Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37.

(8)

Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41.

(9)

Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré určí ...

(10)

Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení, pričom túto skutočnosť ...

(11)

Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. Pri použití ...

(12)

Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako

a)
12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na ...
b)
20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na ...
(13)

Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť ...

§ 113
(1)

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte a postupmi ...

(2)

Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,
b)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú ...
c)
podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa ...
d)
informácie o prístupe k súťažným podkladom a k inej sprievodnej dokumentácii,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,
i)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
j)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia,
k)
informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali ...
l)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
m)
výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje.
(3)

Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. ...

(4)

Vo výzve na predkladanie ponúk možno osobné údaje uvádzať v rozsahu

a)
meno a priezvisko,
b)
adresa pobytu,
c)
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
d)
e-mailová adresa a telefónne číslo.
(5)

Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a uverejní ich spolu so sprievodnou dokumentáciou ...

(6)

Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa odseku 5 ...

a)
v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako elektronickými ...
b)
v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných ...
(7)

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej ...

§ 114
(1)

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia ...

(2)

Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ...

(3)

Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie elektronických ...

(4)

Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ ...

(5)

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, ...

(6)

Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa ...

(7)

Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení zmluvy podľa § 56. Lehota ...

(8)

Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57.

§ 114a
(1)

Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom ...

§ 115 - Priame rokovacie konanie
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, ...

a)
spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),
b)
v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk ...
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu ...
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných ...
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo ...
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 až 114 a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím ...
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)

Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie ...

(3)

Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3.

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy ...

§ 116
(1)

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia ...

(2)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ

a)
do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ...
(3)

Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému, ...

(4)

Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošle verejný obstarávateľ ...

(5)

Úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo ...

(6)

V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska možno osobné ...

(7)

Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64.

§ 117 - Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na ...

(2)

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3.

(3)

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.

(4)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ...

(5)

Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa ...

(6)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ...

(7)

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých ...

(8)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia ...

Zadávanie podlimitných koncesií

§ 118
(1)

Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej koncesie dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť vo vestníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov na primeranú úroveň, ak to urobí transparentným a ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, ...

(5)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí koncesnej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SÚŤAŽ NÁVRHOV

§ 119 - Úvodné ustanovenia
(1)

Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej ...

(2)

Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti ...

(3)

Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov.

§ 120
(1)

Súťaž návrhov sa použije, ak

a)
na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien a odmien účastníkom.
(2)

Súťaž návrhov sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní použiť, ak predpokladaná hodnota určená ...

(3)

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa

a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien pre ...
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie ...
(4)

Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 6.

§ 121
(1)

Pri súťaži návrhov verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa prvej časti. Súťaž ...

(2)

Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 27.

(3)

Ak na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo ...

(4)

Účasť v súťaži návrhov nesmie byť obmedzená požiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt ...

§ 122
(1)

Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návrhov alebo užšia súťaž návrhov.

(2)

Verejná súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh; lehotu ...

(3)

Užšia súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť žiadosť o účasť; ...

(4)

Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili ...

(5)

Predložené návrhy sa hodnotia na základe kritérií na hodnotenie návrhov určených v oznámení o vyhlásení ...

(6)

Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkladanie návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania ...

(7)

Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na

a)
predloženie žiadostí o účasť je najmenej 20 dní odo odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
b)
predkladanie návrhov je najmenej 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie návrhov.
(8)

Pri určení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty na predloženie žiadostí o účasť sa prihliada na charakter ...

(9)

Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval ...

(10)

Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.

§ 122a
(1)

Vyhlasovateľ môže v súťažných podmienkach určiť, že sa súťaž návrhov uskutoční v niekoľkých po sebe ...

(2)

Kritériá na zníženie počtu návrhov podľa odseku 1 vyhlasovateľ uvedie v súťažných podmienkach.

(3)

Ak tak ustanovili súťažné podmienky, porota môže do ďalšej etapy spresniť požiadavky na rozsah, obsah ...

§ 123 - Súťažné podmienky
(1)

Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Na dostupnosť súťažných podmienok sa vzťahuje ...

(2)

Súťažné podmienky musia obsahovať

a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
zloženie poroty s uvedením mena a priezviska členov a náhradníkov poroty,
f)
kritériá výberu účastníkov, ak sa výber uplatňuje,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
počet a hodnotu cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí ...
i)
celkovú hodnotu odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť za ich ...
j)
spôsob a formu komunikácie s účastníkmi,
k)
údaj, či súťažné podmienky boli pred uverejnením overené podľa osobitného predpisu,64) ak ide o súťaž ...
l)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za potrebné.
(3)

Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže ...

§ 124 - Porota
(1)

Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia ...

(2)

Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu ...

(3)

Úlohou poroty je

a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená ...
e)
vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení ...
f)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
g)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)

V zostavenom poradí predložených návrhov je návrh umiestnený na prvom mieste víťazný. Ak sa na prvom ...

(5)

Porota je pri prijímaní rozhodnutí nezávislá a hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne ...

(6)

Ak je to potrebné, môžu byť účastníci vyzvaní na vysvetlenie otázok týkajúcich sa predložených návrhov, ...

(7)

O každom zasadnutí poroty sa vyhotovuje podrobná zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia poroty. ...

§ 125 - Výsledok súťaže návrhov
(1)

Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok súťaže ...

(2)

Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 27. Oznámenie ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť informácie o výsledku verejného obstarávania, ...

(4)

Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné ...

(5)

Návrhy chránené podľa osobitného predpisu17) môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora.

(6)

Informácie a dokumenty sa uverejňujú v profile podľa § 64 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 až 5.

PIATA ČASŤ

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK v OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

§ 126
(1)

Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa ...

(2)

Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ...

§ 127 - Uverejňovanie oznámení
(1)

Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu ...

a)
predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín tovarov, ...
b)
predpokladanú hodnotu zákaziek na poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii ...
c)
hlavné charakteristiky zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ...
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr po schválení ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení ...

(5)

Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošlú na uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ...

§ 128
(1)

Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú

a)
užšia súťaž,
b)
rokovacie konanie so zverejnením,
c)
súťažný dialóg,
d)
priame rokovacie konanie.
(2)

Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zložitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti a nemožno ...

§ 129 - Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ...

(2)

Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných ...

a)
záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany ...
b)
záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena a),
c)
údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zistiť, ...
d)
záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena c) o každom ...
(4)

Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po predchádzajúcom ...

§ 130 - Bezpečnosť dodávok
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní zákazky v oblasti ...

(2)

Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, sú súčasťou ...

a)
potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač je schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo ...
b)
deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prípade obmedzení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ...
c)
potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ktoré mu ...
d)
záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať kapacity požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
e)
podpornou dokumentáciou získanou od príslušného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou sa plnenia ...
f)
záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky, ...
g)
záväzkom uchádzača bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej zmene v jeho ...
h)
záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých lehôt a podmienok ...
(3)

Od uchádzača nemožno požadovať, aby od členského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší právo tohto ...

§ 131 - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)

Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo ...

a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt ...
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením ...
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom ...
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením ...
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na ...
d)
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality ...
e)
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
f)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb ...
g)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ...
h)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich ...
i)
údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení, materiálovom vybavení, údajmi o počte zamestnancov, ...
j)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo ...
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo ...
k)
oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá ...
(2)

Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po predchádzajúcom ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v prípade potreby poskytnúť záujemcovi, ktorý ešte nezískal ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...

(5)

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú ...

§ 132
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú podmienky účasti ...

a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 35, 36 a 131. ...
(2)

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia, musia byť primerané a musia súvisieť ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požadovať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, že v štáte ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného ...

§ 133 - Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú postupy podľa § 128 vrátane ...

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú dôvody uzavretia ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na ...

(5)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, ...

§ 134
(1)

Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie ...

(2)

Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil ...
(3)

Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 písm. a) možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ ...

(4)

Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a nemožno ...

(5)

V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(6)

Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 5 nie je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú záujemcov vybraných na základe pôvodného oznámenia o vyhlásení ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 alebo ...

§ 135 - Priame rokovacie konanie
(1)

Priame rokovacie konanie môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany ...

a)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu nebola predložená ...
b)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu boli všetky ...
c)
ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so ...
d)
ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorú nemohol ...
e)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných ...
f)
ide o výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 písm. d),
g)
ide o tovary vyrobené výlučne na výskumné a vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu ...
h)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého ...
i)
ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
j)
ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
k)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do pôvodnej ...
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému ...
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie ...
l)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných ...
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, rokovacieho ...
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného ...
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimočných prípadov ...
m)
ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo bezpečnostné ...
(2)

Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá

a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet ...
b)
je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.

Subdodávky

§ 136
(1)

Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky ...

(4)

Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu, ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí požiadavky na zadávanie subdodávok podľa odseku 2 alebo ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zákazky ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zaviazať úspešného uchádzača, aby oznamoval každú zmenu týkajúcu ...

(8)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení verejného ...

(9)

Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať zákazku v oblasti obrany ...

(10)

Prepojeným podnikom na účely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo ...

(11)

Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo ...

a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
(12)

Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávateľov ...

§ 137 - Zadávanie subdodávok
(1)

Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní ...

(2)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, postupuje pri zadávaní subdodávky ...

a)
predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. 5 alebo
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených subdodávok ...
(3)

Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 6.

(4)

Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity ...

§ 138
(1)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, pri zadávaní subdodávky uverejní ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného uchádzača,
b)
miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia stavebných prác alebo miesto poskytovania služieb, opis predmetu ...
c)
trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie ...
d)
názov a adresa organizácie, kde možno získať špecifikácie a doplňujúce podklady,
e)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ...
f)
požadované zábezpeky alebo záruky,
g)
kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...
h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
(2)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle oznámenie ...

(3)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je povinný uverejniť ...

(4)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať rovnakým ...

(5)

V oznámení o subdodávke úspešný uchádzač uvedie kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ktoré určil ...

(6)

Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa § 137 ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...

§ 139
(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná hodnota ...

(2)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia zmluvy; ...

ŠIESTA ČASŤ

SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

PRVÁ HLAVA
ÚRAD

§ 140
(1)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.

(2)

Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále pracoviská alebo dočasné pracoviská. Pracoviská podľa prvej ...

(3)

Orgánmi úradu sú

a)
predseda úradu,
b)
dvaja podpredsedovia úradu,
c)
rada.
§ 141
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. ...

(2)

Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu ...

(4)

Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.

§ 142
(1)

Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia podľa §141 ods. 3 a 4,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)
d)
nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)

Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.

(4)

Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi ...

Rada
§ 143
(1)

Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva ...

a)
v dostatočnom časovom predstihu bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena ...
b)
najmenej 15 pracovných dní pred dňom vymenovania boli na webovom sídle úradu vlády zverejnené životopisy ...
c)
po vymenovaní bola na webovom sídle úradu vlády zverejnená informácia o členoch rady vymenovaných vládou ...
(2)

Ak ide o skončenie funkcie člena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, vláda ...

(3)

Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu ako podľa odseku 1 druhej vety.

(4)

Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedami rady sú podpredsedovia úradu.

(5)

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preukázaných ...

(6)

Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je päťročné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.

(7)

Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena ...

(8)

Podrobnosti o organizácii činnosti rady, rokovaní a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finančných ...

§ 144
(1)

Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní. ...
(2)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný ...

§ 145
(1)

Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa ...

(3)

Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za
1.
úmyselný trestný čin,
2.
trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo
3.
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť ...
c)
sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na ...
§ 146
(1)

Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 175 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých ...

(2)

Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa § 174 a 175 mimo odvolacieho konania a o návrhu podľa ...

(3)

Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda ...

(4)

Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých ...

(5)

Rokovania rady sú neverejné.

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady.

(7)

Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady alebo ním poverený podpredseda rady alebo iný člen rady. Člen ...

(8)

Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom ...

§ 147 - Pôsobnosť úradu

Úrad

a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii ...
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania ...
f)
vedie zoznam hospodárskych subjektov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom ...
g)
certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,
h)
usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,
i)
zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného ...
j)
ukladá pokuty za správne delikty,
k)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory elektronických ...
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia podľa § 115 ods. 4,
m)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne informácie nasvedčujúce porušeniu ...
n)
poskytuje v konaní podľa § 181 na požiadanie súdu stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré ...
o)
sprístupňuje a aktualizuje úplný zoznam databáz, ktoré obsahujú informácie o hospodárskych subjektoch ...
p)
poskytuje na požiadanie ostatným členským štátom akékoľvek informácie súvisiace s § 42 ods. 4 písm. ...
q)
vypracúva na žiadosť Európskej komisie a zverejňuje na svojom webovom sídle monitorovaciu správu o systémových ...
r)
vydáva neperiodické publikácie,
s)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 148 - Vestník
(1)

Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní ...

(2)

Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na uverejnenie ...

(3)

Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(4)

Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez príslušné ...

(5)

Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo ...

(6)

Úrad zabezpečí

a)
dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom, ...
b)
zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty ...
c)
možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní príslušné ...
§ 149 - Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)

Úrad

a)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov, ...
b)
zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,
c)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného ...
d)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych ...
e)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 181 ods. 10,
f)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona ...
g)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych ...
h)
predkladá Európskej komisii každé tri roky správu podľa § 147 písm. q),
i)
predkladá Európskej komisii na požiadanie informácie o uskutočňovaní strategickej politiky vo verejnom ...
j)
úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o poskytovateľovi služieb overenia na základe informácie ...
(2)

Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii každoročne ...

§ 150 - Opravný mechanizmus
(1)

Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, ...

(2)

Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1

a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia podľa odseku 1 alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)

V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa uvedie, či údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom ...

(4)

Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu ...

DRUHÁ HLAVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU NA USKUTOČNENIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE

§ 151
(1)

Certifikáciou systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „certifikácia systému“) na účely ...

(2)

Certifikáciu systému vykonáva úrad na žiadosť. Žiadosť o certifikáciu systému obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,
d)
označenie systému, ktorého certifikácia sa žiada.
(3)

Prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok.

(4)

Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe odborného posúdenia systému znalcom alebo znaleckým ...

(5)

Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému overí a osvedčí, že systém má nasledovné ...

a)
je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie,
b)
je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané, ...
c)
spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní princípov ...
d)
je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie.
(6)

Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu systému do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifikáciu ...

(7)

Rozhodnutie o certifikácii systému obsahuje označenie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, ...

(8)

Úrad certifikáciu systému zruší z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným systémom ...

(9)

Pred zmenami systému, ktoré majú vplyv na jeho vlastnosti podľa odseku 5 je osoba, ktorá prevádzkuje ...

TRETIA HLAVA
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

§ 152
(1)

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia ...

(2)

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným ...

(4)

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo záujemcu dodatočne ...

(6)

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

(7)

Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.

Žiadosť o zápis
§ 153
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis“) obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,
d)
právnu formu hospodárskeho subjektu,
e)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
f)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné ...
g)
kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
h)
ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na ...
i)
pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov67a) a pri právnickej ...
j)
dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho ...
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis sú doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie ...

(3)

Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým ...

(4)

Vzor žiadosti o zápis zverejňuje úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formuláru.

(5)

Na účel podľa odseku 1 písm. h) je úrad povinný zverejniť obchodné podmienky elektronického trhoviska ...

§ 154
(1)

Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, ...

(2)

Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej ...

(3)

Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní ...

(4)

Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to ...

(5)

Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu ...

§ 155 - Obsah zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
registračné číslo,
f)
zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2,
g)
zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.
§ 156 - Zmena údajov
(1)

Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 hospodársky subjekt vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého ...

(3)

Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným elektronickým ...

(4)

Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o vybavení ...

(5)

Úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych subjektov na základe oznámených zmien, podnetov a z vlastnej ...

(6)

Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní ...

§ 157

Úrad vydá hospodárskemu subjektu výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, a to vo forme elektronického ...

§ 158 - Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov
(1)

Úrad vyčiarkne zo zoznamu hospodárskych subjektov

a)
fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
c)
toho, kto o to písomne požiadal,
d)
hospodársky subjekt, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. ...
(2)

Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu hospodárskych subjektov toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti ...

(3)

Ak bol hospodársky subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov, opätovne ho možno zapísať ...

(4)

Ak ide o hospodársky subjekt, ktorý je registrovaný na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu ...

ŠTVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY

§ 163

Revízne postupy podľa tohto zákona sú

a)
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 pred uzavretím ...
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
§ 164 - Žiadosť o nápravu
(1)

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli ...

a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení ...
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu ...
(2)

Žiadosť o nápravu sa doručuje verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 a musí ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
e)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
f)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)

Žiadosť o nápravu sa doručuje

a)
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie ...
b)
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ...
(4)

Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ...

(5)

Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným

a)
v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia ...
b)
vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa ...
c)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie ...
d)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie ...
(6)

Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti ...

§ 165 - Vybavenie žiadosti o nápravu
(1)

Ak žiadosť o nápravu neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa ...

(2)

Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak žiadosť o nápravu ...

(3)

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej ...

a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia ...
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(4)

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej ...

(5)

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí ...

a)
nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvedenej v ...
b)
neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 a žiadateľ ...
§ 167 - Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)

Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby ...

(2)

Úrad pri výkone dohľadu

a)
vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168,
b)
vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy,
c)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182,
d)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)

Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným skutočnostiam65) ...

a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť ...
b)
sprístupnenie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je dotknutá povinnosť ...
(4)

Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov Policajného zboru ...

(5)

Na základe žiadosti úradu finančná správa oznámi alebo sprístupní úradu daňové tajomstvo, a to v rozsahu ...

(6)

Pri doručovaní elektronických úradných správ74) úradom pri výkone dohľadu je úložná lehota 3 dni odo ...

§ 168 - Ex ante posúdenie
(1)

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov ...

(2)

Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených ...

(3)

Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom webovom ...

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
§ 169
(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ...

a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
c)
na základe podnetu úradu vlády alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) alebo
d)
na základe námietok.
(2)

Kontrolovaný je okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného ...

a)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, nadlimitnej koncesie alebo ...
b)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby ...
c)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je financovaná ...
(3)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ...

a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo
c)
na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému ...
(4)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy úrad začne aj z vlastného podnetu úradu ...

(5)

Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; ...

§ 170 - Námietky
(1)

Námietky je oprávnený podať

a)
uchádzač,
b)
záujemca,
c)
účastník,
d)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného ...
e)
orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné ...
(2)

Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje ...

(3)

Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením ...

a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení ...
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu ...
c)
výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom ...
d)
vylúčeniu,
e)
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(4)

Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa

a)
doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí ...
b)
uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného ...
c)
prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 3 písm. ...
d)
prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
e)
prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky ...
f)
prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ...
g)
vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v ...
(5)

Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu námietok musí ...
e)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú súčasťou dokumentácie,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.
(6)

Ak námietky podáva osoba podľa odseku 1 písm. d), v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom ...

(7)

Námietky nie je možné podať pri

a)
podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovala podľa § 109 ...
b)
postupe podľa § 117,
c)
podlimitných koncesiách,
d)
zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ...
(8)

Námietky sa doručujú

a)
kontrolovanému
1.
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie ...
2.
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné ...
b)
úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej ...
(9)

Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého ...

(10)

Navrhovateľ môže predložiť dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností, ktoré neboli obsahom námietok, v ...

§ 171 - Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok úradu. ...

(2)

Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), vykonať z vlastnej ...

(3)

Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ a kontrolovaný. ...

(4)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína ...

(5)

Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a ...

(6)

Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v profile kontrolovaného ...

(7)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ...

§ 172 - Kaucia
(1)

S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje ...

(2)

Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej ...

a)
10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
b)
50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).
(3)

Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých ...

(4)

Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie alebo jej časti nie je zverejnená, ak nemožno určiť ...

(5)

Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 173
(1)

Kontrolovaný je povinný doručiť úradu

a)
písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do siedmich dní ...
b)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia ...
c)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli spolu s podnetom na začatie konania podľa § 169 ods. 2. ...
(2)

Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie ...

(3)

V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad ...

(4)

Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie ...

(5)

Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú ...

a)
proti ktorému smerujú námietky, a ak je to potrebné, nariadi zrušiť aj všetky súvisiace úkony kontrolovaného ...
b)
ktorý je v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný, alebo rozhodnutím podľa § 175 ...
(6)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote ...

a)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, ...
b)
do 5 % zmluvnej ceny, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
(7)

Úrad nepostupuje podľa odsekov 4 až 6, ak

a)
ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a dôvod na zastavenie konania ...
b)
kontrolovaný nedoručí kompletnú dokumentáciu úradu z dôvodu, že bola predložená orgánu podľa § 24 ods. ...
(8)

Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo ...

(9)

Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 lehoty ...

(10)

Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie ...

(11)

Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia predbežného ...

(12)

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok ...

(13)

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. ...

(14)

Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3, úrad vo výzve podľa odseku ...

(15)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nariadi ústne pojednávanie, účastníci konania môžu ...

§ 174 - Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
(1)

Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak

a)
námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 170 ods. 1 písm. a) až e),
b)
námietky boli doručené po lehote podľa § 170 ods. 4, alebo ak námietky neboli doručené v podobe podľa ...
c)
námietky neobsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe ...
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časť alebo súťaž návrhov alebo ak ...
f)
námietky neboli doručené kontrolovanému,
g)
v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. a), ...
h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo vo výške ustanovenej v § 172,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak doplnená ...
k)
námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 3,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 7,
m)
vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná náprava podľa § 171 ods. 2 a odpadol tak dôvod konania, ...
n)
osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť podnet po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného ...
o)
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3 a 4 nezistí ...
p)
odpadol dôvod konania.
(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia ...

§ 175 - Rozhodnutie
(1)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného ...

a)
odstrániť protiprávny stav alebo
b)
zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie ...
(2)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zistí porušenie tohto zákona, ...

(3)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nezistí porušenie tohto zákona, ...

(4)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného ...

(5)

V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína na základe námietok alebo doručením oznámenia ...

(6)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote ...

(7)

Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad ...

(8)

Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, ...

a)
všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania ...
b)
stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona. ...
(9)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumentom, ...

(10)

Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým ...

(11)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom. ...

§ 176 - Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, trovy konania, ktoré vznikli úradu, znáša úrad a trovy konania, ktoré ...

(2)

Úrad môže účastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok ...

§ 177 - Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu podľa § 175 okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému ...

(2)

Odvolanie musí obsahovať

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených po ...
d)
návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e)
podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(3)

Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného ...

(4)

Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného ...

(5)

Účastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného ...

(6)

S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť ...

(7)

Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie ...

(8)

Výška kaucie pri podaní odvolania

a)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je
1.
6 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
3 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
b)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) ...
1.
1 000 eur, ak ide o zadávania nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
500 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode,
c)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3 alebo ods. ...
1.
600 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
300 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode.
(9)

Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176; nepoužije ...

(10)

Rada zastaví rozhodnutím odvolacie konanie, ak

a)
odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou podľa odseku 1,
b)
odvolanie bolo doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 1,
c)
odvolanie neobsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2,
d)
osoba, ktorá odvolanie podala, vzala späť podané odvolanie pred vydaním rozhodnutia o odvolaní,
e)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote podľa odseku 7 alebo vo výške podľa odseku 8,
f)
bolo podané odvolanie proti tomu istému rozhodnutiu a rada o odvolaní rozhodla podľa odseku 12,
g)
rada nie je vecne príslušná rozhodnúť o odvolaní,
h)
odpadol dôvod konania.
(11)

Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe ...

(12)

Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení ...

(13)

Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje ...

(14)

V záujme hospodárnosti konania môže rada spojiť na spoločné konanie konania o odvolaní, ktoré sa týkajú ...

(15)

Rada je povinná preskúmať i oneskorené odvolanie, či neodôvodňuje zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo ...

§ 178
(1)

Rozhodnutie podľa § 175 je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia ...

(2)

Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, rozhodnutie podľa ...

(3)

Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia ...

§ 179 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať ...

(2)

Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste ...

(3)

Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané ...

(4)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. ...

(5)

Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa ...

(6)

Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 178. Proti ...

§ 179a - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu
(1)

Rada na základe podnetu riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) orgánu auditu podľa osobitného ...

a)
nebolo podané odvolanie a ktoré je právoplatné,
b)
bolo podané odvolanie, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené,
c)
bol podaný podnet podľa tohto odseku, pričom konanie o tomto podnete bolo zastavené z dôvodu podľa § ...
(2)

Podnet podľa odseku 1 je možné podať po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, najneskôr ...

a)
identifikačné údaje orgánu, ktorý podnet podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému podnet smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)
návrh na rozhodnutie,
e)
podpis oprávnenej osoby.
(3)

Konanie podľa odseku 1 sa začína dňom doručenia podnetu. Rada rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia kompletnej ...

(4)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. ...

(5)

Rada pri preskúmaní rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ak ...

(6)

Proti rozhodnutiu rady o podnete podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie rady ...

(7)

Na preskúmanie rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 170 ...

§ 180

Ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo ...

§ 181 - Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
(1)

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky ...

(2)

Osoba, ktorá podá na súde žalobu podľa odseku 1, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu.

(3)

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú súdu kompletnú dokumentáciu podľa § 24.

(5)

Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávateľ alebo ...

a)
neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie ...
b)
pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7
1.
tým oprávnenej osobe zmaril použitie revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce ...
2.
porušil tento zákon spôsobom, ktorým ovplyvnil možnosť oprávnenej osoby získať zákazku, alebo
c)
nepredložil súdu kompletnú dokumentáciu podľa odseku 4.
(6)

Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak

a)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel zmluvu v rámci dynamického nákupného systému v rozpore ...
b)
verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu na základe rámcovej dohody v rozpore s § 83 ods. 5 písm. b) a c) ...
(7)

Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. a) nie je možné vysloviť, ...

(8)

Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy môže byť považovaný za dôvod týkajúci sa všeobecného ...

(9)

Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy sa považujú za dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ktoré ...

(10)

Ak súd svojim rozhodnutím ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti, pretože ...

(11)

Právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa neuplatní ...

a)
do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku podľa ...
b)
v lehote šiestich mesiacov
1.
odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak oznámenie neobsahuje ...
2.
odo dňa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch ako uvedených ...
(12)

Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ...

(13)

Rozhodnutie súdu sa doručuje účastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doručuje úradu.

(14)

Konanie o uložení pokuty podľa odseku 10 možno začať do jedného roka odo dňa doručenia právoplatného ...

§ 182 - Správne delikty
(1)

Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške

a)
5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa ...
b)
5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného ...
c)
5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní ...
d)
5 % zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu napriek zákazu podľa § 11. ...
(2)

Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak

a)
porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17, 18 alebo § 10 ods. 3,
b)
porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokoch, ...
c)
porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3,
d)
zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom,
e)
porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5,
f)
porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 4, 5 alebo ods. 6,
g)
porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 6 alebo ods. 7 druhej vety,
h)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
i)
porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 3 až 5,
j)
porušil povinnosť podľa § 43 ods. 2 druhej vety,
k)
porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 5 alebo ods. 7,
l)
porušil povinnosť podľa § 63 ods. 1,
m)
porušil povinnosť podľa § 113 ods. 2 písm. b),
n)
porušil povinnosť podľa § 116 ods. 2 alebo ods. 4,
o)
porušil povinnosť podľa § 117 ods. 8,
p)
porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 alebo ods. 4,
q)
v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov ...
(3)

Úrad uloží

a)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti ...
b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu
1.
jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená ...
2.
troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného ...
c)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného ...
d)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky ...
e)
hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 156 ods. 1,
f)
uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 49 ods. 5,
g)
zainteresovanej osobe podľa § 23 ods. 3, ktorá je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou ...
(4)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky ...

(5)

Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve, v rámcovej dohode alebo ...

(6)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, ...

(7)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. c) musí byť podaná do 10 dní ...

(9)

Doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa odseku 3 písm. a) až c) začína plynúť právoplatnosťou ...

§ 182a - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 poruší povinnosť ...

(2)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva úrad.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 úrad uloží pokutu do 15 000 eur.

(4)

Na priestupok podľa odseku 1 a jeho prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.74d)

§ 183 - Register osôb so zákazom
(1)

Register osôb so zákazom je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad.

(2)

Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti ...

a)
identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 153 ods. 1 písm. a) až e),
b)
začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
c)
porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)

Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu.

(4)

Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol ...

PIATA HLAVA
ČINNOSŤ VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI

§ 184 - Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9
(1)

Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 je priamo vystavená ...

(2)

V žiadosti o rozhodnutie podľa odseku 1 sa uvedú všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä právnych ...

(3)

Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho niektorú ...

(4)

Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle bezodkladne kópiu žiadosti úradu a vecne príslušnému ...

(5)

Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky, súťaže návrhov a koncesie súvisiacej ...

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 185 - Konanie
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa ...

(2)

Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 4, § 177 až 179a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ...

§ 186 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a posielaných publikačnému úradu a úradu ...

(2)

Podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(3)

Podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie ustanoví ...

(5)

Podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie ustanoví všeobecne ...

(6)

Podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú ...

§ 186a

Ak súd po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie ...

§ 187 - Prechodné ustanovenia
(1)

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, pri ktorom sa podľa predpisov účinných ...

(3)

V konaní, ktoré začal úrad do 17. apríla 2016, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016. ...

(4)

V konaní, ktoré začne úrad po 17. apríli 2016 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v revíznom postupe pri verejnom obstarávaní podľa odsekov 1 a 2 ...

(6)

Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ...

(7)

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu ...

(8)

Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne ...

(9)

Predseda úradu zvolený do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je predsedom úradu podľa ...

(10)

Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je podpredsedom úradu ...

(11)

Člen rady vymenovaný do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je členom rady podľa tohto ...

§ 187a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda ...

(2)

V konaní začatom pred 1. februárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 187b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1)

V konaní začatom pred 1. júnom 2017, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

(2)

V konaní, ktoré začne úrad po 31. máji 2017 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie, pri ktorom bolo oznámenie ...

(3)

Postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie alebo ...

§ 187c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Postup zadávania zákazky, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. októbra 2017, pri ktorom sa podľa predpisov účinných ...

§ 187d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť ...

(2)

Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.

§ 187e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. decembra 2018, pri ktorom sa podľa predpisov účinných ...

(3)

Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 31. decembra ...

(4)

Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté do 31. decembra ...

(5)

V konaní začatom do 31. decembra 2018 sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018; to ...

(6)

V konaní začatom po 31. decembri 2018, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až ...

(7)

Za konanie, ku ktorému došlo do 31. decembra 2018, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyhotovil referenciu do 31. decembra 2018, postupuje pri vyhotovení ...

(9)

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov porušil povinnosť podľa § 156 ods. ...

a)
zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e), ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne ...
b)
nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e).
§ 187f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019

Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje potrebné ...

§ 187g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Priame rokovacie konanie, ktoré sa začalo a neskončilo do účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto ...

§ 188

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 189 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch ...

3.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 407/2011 Z. z. o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných ...

4.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach ...

5.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe ...

6.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe ...

7.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú ...

8.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení, ...

§ 190 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa:

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ...

Čl. II

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní“.

2.

Za § 38g sa vkladá § 38h, ktorý znie:

„§ 38h (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ...

3.

Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. apríla 2016 Úrad uloží zákaz podľa § 38h aj ak ...

Čl. III

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

V § 14b ods. 1 sa vypúšťajú slová „na práce“.

Čl. IV

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „oficiálnu rozvojovú pomoc“ nahrádzajú slovami „rozvojovú spoluprácu“. ...

2.

V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY

  Kód CPV Opis 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRÁVNE PREDPISY PODĽA § 9 ods. 2

  Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transparentnosť pri udeľovaní povolení a ktoré nepredstavujú ...

  1.

  vydanie povolenia na vykonávanie činností v energetike a vydanie osvedčenia na výstavbu energetického ...

  2.

  výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia podľa osobitného predpisu,77)

  3.

  vydanie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb a udelenie alebo uloženie poštovej licencie ...

  4.

  určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného predpisu,79) ...

  5.

  zmluvy o službách vo verejnom záujme týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobusom, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY

  1.

  Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  2.

  Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  3.

  Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.83)

  4.

  Medzinárodná norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  5.

  Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  6.

  Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  7.

  Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné ...

  8.

  Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia ...

  9.

  Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia v oblasti informačno-komunikačných ...

  10.

  Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek výstup vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRIORITNÉ SLUŽBY (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

  Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPV 1. Opravy a údržba 50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  NEPRIORITNÉ SLUŽBY(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI)

  Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV 21. Hotelové a reštauračné služby od 55100000-1 ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 2)  Príloha č. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom ...
 • 3)  Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 5)  Napríklad čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol o štatúte ...
 • 6)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom ...
 • 12)  § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene ...
 • 14)  § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 15)  § 3 ods.1 a 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 16)  § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 18)  § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. ...
 • 19)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR.
 • 20)  § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z.
 • 21)  § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23)  Napríklad § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 25)  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 25a)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25b)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 25c)  § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25d)  Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 25e)  § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25f)  § 7 písm. a) až c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. ...
 • 26a)  § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 27)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27a)  Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 28)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja ...
 • 29)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...
 • 29a)  § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene doplnení niektorých zákonov.
 • 30)  Napríklad § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § 41, 43 ...
 • 31)  § 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 32)  § 5 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 32a)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32b)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 32c)  § 5a ods. 5 písm. e) a o) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 33)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 34)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 34a)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 34b)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 35)  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 38)  § 3a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 39)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení ...
 • 40)  Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
 • 41)  Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 42)  Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
 • 43)  Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými ...
 • 44)  Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie ...
 • 45)  Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom znení.
 • 46)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46a)  § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • 46b)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. ...
 • 46c)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene ...
 • 47a)  § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 47b)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 48)  Napríklad § 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 48a)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 49)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií ...
 • 49a)  § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 50)  Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 51)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení ...
 • 52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 54)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 55)  Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. ...
 • 57)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 58)  Napríklad § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a ...
 • 59)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný ...
 • 61)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 62)  § 13f ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...
 • 65)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 67)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 67a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 68)  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 69)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 70)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 70a)  Zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 71)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 72)  § 69 ods. 4 Trestného poriadku.
 • 74)  Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
 • 74a)  § 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74b)  § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74c)  § 9 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75a)  § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 215/2019 Z. z.
 • 76)  § 7 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 77)  § 25 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 78)  § 17 a 44 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 21 až 28 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 80)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 81)  Čl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 82)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 83)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore