Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2018 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 525/2023

Legislatívny proces k zákonu 305/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti.

(2)

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2 - Chránená vodohospodárska oblasť
(1)

Chránená vodohospodárska oblasť je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných vôd.

(2)

Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia

a)

Žitného ostrova,

b)

Strážovských vrchov,

c)

Beskýd a Javorníkov,

d)

Veľkej Fatry,

e)

Nízkych Tatier (západná časť a východná časť),

f)

Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny,

g)

Muránskej planiny,

h)

Horného povodia rieky Hnilec,

i)

Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch),

j)

Vihorlatu.

(3)

Mapa chránených vodohospodárskych oblastí je uvedená v prílohe.

§ 3 - Obmedzenia činností
(1)

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

(2)

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.

(3)

V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje

a)

stavať alebo rozširovať

1.

nový priemyselný zdroj1) alebo jestvujúci priemyselný zdroj,2) v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky,3) s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,

2.

nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,4)

3.

ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,

4.

sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,

5.

spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,

6.

stavby veľkokapacitných fariem5) alebo stavby sústredených menších fariem,

7.

stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,

8.

stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,

b)

vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a biocídnych výrobkov8) vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,

c)

vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,

d)

odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,

e)

ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,

f)

ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,

g)

ukladať rádioaktívny odpad,

h)

budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

i)

aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané.

(4)

Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky,10) ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd.

(5)

Obmedzenia a zákazy činností podľa odsekov 1 až 3 sa po dohode Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) nevzťahujú na činnosti na obranu štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, s prihliadnutím na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti.

§ 4 - Opatrenia na ochranu vôd
(1)

Na ochranu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa vykonávajú najmä tieto opatrenia:

a)

zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd,

b)

zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd zo žúmp do povrchových vôd a zabrániť presakovaniu obsahu žúmp do podzemných vôd,

c)

zamedziť šíreniu znečisťujúcich látok v podzemnej vode, ak sa zistí významný a trvalo vzostupný trend koncentrácie znečisťujúcich látok, skupín znečisťujúcich látok alebo ukazovateľov znečistenia opatreniami na zvrátenie tohto trendu s cieľom postupne znižovať znečisťovanie vôd a zabrániť zhoršeniu kvality vôd,

d)

podporiť ekologické poľnohospodárstvo podľa osobitného predpisu,11)

e)

podporiť zachovanie významných krajinných prvkov12) s vodozádržnou funkciou,

f)

používať hnojivá a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na lesných pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného predpisu,13)

g)

aplikovať prípravky na ochranu rastlín a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na lesných pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného predpisu,14)

h)

aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty podľa osobitného predpisu.15)

(2)

Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii16) je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií.

(3)

Každý, kto zistí v chránenej vodohospodárskej oblasti, že hrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho, alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 11217) koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.

(4)

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému bezodkladne odovzdá prijaté hlásenie inšpekcii.

(5)

Inšpekcia informuje o prijatom hlásení príslušný okresný úrad. Ak zistená skutočnosť môže ovplyvniť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, inšpekcia informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva, dotknutú obec a vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja.

(6)

Inšpekcia vyhodnotí prijaté hlásenie a po vykonaní kontroly skutočností uvedených v hlásení rozhoduje o uložení opatrení na základe zistených nedostatkov, ak je to v jej pôsobnosti; ak rozhodovanie o uložení opatrení nie je v jej pôsobnosti, odstúpi prijaté hlásenie bezodkladne vecne príslušnému orgánu štátnej správy.

§ 5 - Monitorovanie vôd

Monitorovanie vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť v súlade s programom monitorovania vôd18) schváleným ministerstvom životného prostredia. Rozsah a spôsob monitorovania vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa špecifikuje v programoch monitorovania vôd na základe miestnych pomerov a miery ohrozenia vôd.

§ 6 - Informovanie verejnosti
(1)

Ministerstvo životného prostredia každoročne do 15. júla nasledujúceho roka zverejní správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok na svojom webovom sídle.

(2)

Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom životného prostredia19) (ďalej len „poverená osoba“) na základe údajov získaných monitorovaním vôd podľa § 5 a predkladá ju ministerstvu životného prostredia do 30. júna nasledujúceho roka.

(3)

Poverená osoba pri zistení prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody20) v povrchových vodách a v podzemných vodách v chránenej vodohospodárskej oblasti bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia, vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva)“.

(4)

Úrad verejného zdravotníctva posúdi závažnosť informácie podľa odseku 3 a na základe jej posúdenia informáciu zverejní na svojom webovom sídle a informuje o nej dotknutú obec.

(5)

Zo zistenia podľa odseku 3 musí byť zrejmý stav znečistenia vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti, ku ktorému došlo v dôsledku prekročených limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody.20)

§ 7 - Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)

zverejňuje na svojom webovom sídle správu podľa § 6 ods. 1,

b)

zabezpečuje spracovanie podkladov na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,

c)

podáva návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,

d)

prostredníctvom poverenej osoby spracuje geografický informačný systém území chránených vodohospodárskych oblastí, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.

(2)

Návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.21) Prílohou návrhu na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti je zjednodušený operát geometrického plánu a zoznam zmenených parciel.

§ 8 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)

bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia o zistení porušenia ustanovení o aplikácii hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd,

b)

vykonáva kontrolu obmedzení činností podľa § 3 ods. 3 v rozsahu svojej pôsobnosti.

§ 9 - Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)

informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o prekročeniach limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody v povrchových vodách a v podzemných vodách, na základe informácií poskytnutých poverenou osobou podľa § 6 ods. 3,

b)

sprístupňuje na svojom webovom sídle informácie podľa § 6 ods. 4.

§ 10 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)

informuje úrad verejného zdravotníctva o hlásení podľa § 4 ods. 5 alebo o nedodržaní požiadaviek ukazovateľov pri monitorovaní kvality pitnej vody vykonanom podľa osobitného predpisu,22)

b)

sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie podľa § 6 ods. 4.

§ 11 - Inšpekcia

Inšpekcia v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)

vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor podľa osobitného predpisu23) a kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona,

b)

preberá hlásenie podľa § 4 ods. 3,

c)

spolupracuje pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo znečistenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho v chránenej vodohospodárskej oblasti s okresným úradom, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, dotknutou obcou, vlastníkom vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľom vodárenského zdroja a je oprávnená vyžadovať spoluprácu dotknutých orgánov štátnej správy, správcu vodných tokov, poverenej osoby, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb,

d)

rozhoduje o uložení opatrení na nápravu,

e)

prejednáva priestupky a správne delikty podľa tohto zákona.

§ 12 - Okresný úrad

Okresný úrad v chránenej vodohospodárskej oblasti spolupracuje pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo znečistenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho na základe podaného hlásenia podľa § 4 ods. 5 s inšpekciou a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

§ 13 - Obec

Obec v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečuje poskytovanie informácií obyvateľom obce, ak kvalita vody, ktorú používa na zásobovanie obyvateľov v obci pitnou vodou, predstavuje riziko ohrozenia zdravia.

§ 14 - Výkon kontroly
(1)

Orgán štátnej správy podľa § 7 až 12 a obec podľa § 13 zabezpečuje alebo vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona.

(2)

Subjekty sledujúce kvalitu vôd a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, správca vodného toku alebo ďalšie právnické osoby sú povinné poskytnúť spoluprácu orgánom štátnej správy podľa § 7 až 12 a obci podľa § 13.

(3)

Orgány štátnej správy a obec podľa odseku 1 ukladajú na základe výsledkov kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona.

Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 15 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz

a)

stavať alebo rozširovať stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu,

b)

ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. f),

c)

aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané podľa § 3 ods. 3 písm. i).

(2)

Za priestupok podľa

a)

odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu od 500 eur do 3 000 eur,

b)

odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu od 200 eur do 2 000 eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva inšpekcia.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

§ 16 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu, ak poruší zákaz

a)

stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby jestvujúceho priemyselného zdroja, ktorým sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) prvého bodu,

b)

stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky podľa § 3 ods. 3 písm. a) druhého bodu,

c)

stavať alebo rozširovať ropovod a iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) tretieho bodu,

d)

stavať alebo rozširovať sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3 podľa § 3 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu,

e)

stavať alebo rozširovať spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky podľa § 3 ods. 3 písm. a) piateho bodu,

f)

stavať alebo rozširovať stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem podľa § 3 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu,

g)

stavať alebo rozširovať stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu,

h)

stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) ôsmeho bodu,

i)

vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b),

j)

vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 3 ods. 3 písm. c),

k)

odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy podľa § 3 ods. 3 písm. d),

l)

ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste podľa § 3 ods. 3 písm. e),

m)

ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. f),

n)

ukladať rádioaktívny odpad podľa § 3 ods. 3 písm. g),

o)

budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. h),

p)

aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané podľa § 3 ods. 3 písm. i).

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)

od 20 000 eur do 135 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. a) až d) a o),

b)

od 15 000 eur do 105 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. e) a f),

c)

od 5 000 eur do 65 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. g) až i) a p),

d)

od 10 000 eur do 90 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. j) a k),

e)

od 25 000 eur do 125 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. l) a m),

f)

od 50 000 eur do 165 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n).

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, na okolnosti, za ktorých sa povinnosť porušila, na spôsob a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah a mieru ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd, a ako sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pričinili o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností, najdlhšie však do uplynutia troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak inšpekcia neurčí lehotu jej splatnosti inak.

(6)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.25)

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 17 - Spoločné ustanovenie

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.26) Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty prechádza správa pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia bezodplatne na Environmentálny fond, ktorý nadobúda práva a povinnosti správcu tejto pohľadávky štátu.

§ 18 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za chránené vodohospodárske oblasti podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2023.

§ 19

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vymedzenie hraníc chránených vodohospodárskych oblastí.

Čl. II

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z. zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 177/ 2018 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8a sa slová „písomnou formou“ nahrádzajú slovami „formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu“ a za slová „o type“ sa vkladá čiarka a slovo „zložení“.
2.
V § 10 ods. 1 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ, ktorý využíva pôdu na prevádzkovanie športového areálu v chránených vodohospodárskych oblastiach (ďalej len „prevádzkovateľ športoviska“),“.
3.
V § 10 ods. 2 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“.
4.
V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“ a za slovo „pôde“ sa vkladajú slová „alebo iných pozemkoch“.
5.
V § 10 ods. 4 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a za slovo „pozemkov“ sa vkladajú slová „alebo do iných pozemkov“.
6.
V § 10 ods. 5 prvej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa geografickej polohy športových areálov.“.
7.
V § 10 ods. 7 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“.
8.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
prevádzkovateľov športovísk.“.

9.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi športoviska“ a za slová „podnikateľ v pôdohospodárstve“ sa vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“.
10.
V § 15 ods. 2 písm. d) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi športoviska“.
11.
Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18c
Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019
Povinnosti prevádzkovateľa športoviska podľa § 10 ods. 7 prvej vety sa plnia prvýkrát do 15. februára 2020, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019.“.

Čl. III

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č.134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č.180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č.409/2014 Z. z., zákona č.262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4c ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v hydrogeologických rajónoch“.
2.
V § 4c ods. 7 písm. a) sa slovo „množstvá“ nahrádza slovom „zdroje“.
3.
V § 4c ods. 8 písm. b), § 4c ods. 14 a v treťom bode prílohy č. 1a sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
4.
V § 27 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
leteckú aplikáciu hnojív,37aa) prípravkov na ochranu rastlín37ab) a biocídnych výrobkov v chránených vodohospodárskych oblastiach a ochranných pásmach vodárenských zdrojov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 37aa a 37ab znejú:

„37aa) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

37ab) Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.“.

5.
§ 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31
Chránená vodohospodárska oblasť
Chránenú vodohospodársku oblasť upravuje osobitný zákon.40)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

6.
§ 61 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
spolupracuje s inšpekciou podľa osobitného predpisu.61g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61g znie:

„61g) § 12 zákona č. 305/2018 Z. z.“.

7.
V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).

8.
V § 81 ods. 2 písm. l) sa čiarka za slovami „§ 3 ods. 4“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a § 31 ods. 4 písm. f)“.
9.
Za § 83b sa vkladá § 83c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83c
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.“.

Čl. IV

Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 5 písm. a) sa slová „mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch“ nahrádzajú slovami „mŕtvych ramien a odstavených ramien“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. c) a v § 42 ods. 1 písm. j) sa slovo „situáciách“ nahrádza slovom „udalostiach“.
3.
V § 43 odsek 2 znie:

„(2)
Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách na podnikanie v osobitnom režime, pridelenie ostatných vodných plôch na podnikanie v osobitnom režime a malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb vyradené z rybárskeho revíru z dôvodu ich využitia na hospodársky chov rýb jednotlivým osobám podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník alebo nájomca neuplatní právo podľa § 4 ods. 8 a 9, § 33 ods. 2 a § 34 ods. 1.“.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 3 ods. 3 písm. i), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2020 a okrem čl. I § 7 ods. 1 písm. d) a § 16 ods. 1 písm. p), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

Poznámky

 • 1)

  § 2 písm. w) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 2 písm. v) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 písm. aa) a príloha č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 2 písm. y) a Zoznam II prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 6)

  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

 • 7)

  § 1 písm. d) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.

 • 8)

  Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 25 zákona č. 405/2011 Z. z.

 • 10)

  § 2 písm. am) zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 11)

  Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 • 12)

  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 8 a 35 zákona č. 405/2011 Z. z.

 • 15)

  Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 36 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.

 • 18)

  § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

 • 19)

  § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 20)

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.

 • 21)

  § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 67 zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 24)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore