Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné zdroje a podzemné vody, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2018 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 305/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska ...

(2)

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť ...

§ 2
Chránená vodohospodárska oblasť
(1)

Chránená vodohospodárska oblasť je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových ...

(2)

Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia

a)
Žitného ostrova,
b)
Strážovských vrchov,
c)
Beskýd a Javorníkov,
d)
Veľkej Fatry,
e)
Nízkych Tatier (západná časť a východná časť),
f)
Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny,
g)
Muránskej planiny,
h)
Horného povodia rieky Hnilec,
i)
Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch),
j)
Vihorlatu.
(3)

Mapa chránených vodohospodárskych oblastí je uvedená v prílohe.

§ 3
Obmedzenia činností
(1)

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí ...

(2)

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné ...

(3)

V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje

a)
stavať alebo rozširovať
1.
nový priemyselný zdroj1) alebo jestvujúci priemyselný zdroj,2) v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu ...
2.
nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové ...
3.
ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,
4.
sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti ...
5.
spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,
6.
stavby veľkokapacitných fariem5) alebo stavby sústredených menších fariem,
7.
stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych ...
8.
stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,
b)
vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a biocídnych výrobkov8) ...
c)
vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej ...
d)
odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
e)
ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,
f)
ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže ...
g)
ukladať rádioaktívny odpad,
h)
budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
i)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného ...
(4)

Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať ...

§ 4
Opatrenia na ochranu vôd
(1)

Na ochranu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa vykonávajú najmä tieto opatrenia:

a)
zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu ...
b)
zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd zo žúmp do povrchových vôd a zabrániť presakovaniu obsahu ...
c)
zamedziť šíreniu znečisťujúcich látok v podzemnej vode, ak sa zistí významný a trvalo vzostupný ...
d)
podporiť ekologické poľnohospodárstvo podľa osobitného predpisu,11)
e)
podporiť zachovanie významných krajinných prvkov12) s vodozádržnou funkciou,
f)
používať hnojivá a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na ...
g)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej ...
h)
aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty podľa osobitného predpisu.15)
(2)

Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii16) je výstavba technickej ...

(3)

Každý, kto zistí v chránenej vodohospodárskej oblasti, že hrozí znečistenie povrchových vôd ...

(4)

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému bezodkladne odovzdá prijaté hlásenie ...

(5)

Inšpekcia informuje o prijatom hlásení príslušný okresný úrad. Ak zistená skutočnosť môže ...

(6)

Inšpekcia vyhodnotí prijaté hlásenie a po vykonaní kontroly skutočností uvedených v hlásení ...

§ 5
Monitorovanie vôd

Monitorovanie vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť v súlade s programom monitorovania ...

§ 6
Informovanie verejnosti
(1)

Ministerstvo životného prostredia každoročne do 15. júla nasledujúceho roka zverejní správu ...

(2)

Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny ...

(3)

Poverená osoba pri zistení prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody20) v ...

(4)

Úrad verejného zdravotníctva posúdi závažnosť informácie podľa odseku 3 a na základe jej posúdenia ...

(5)

Zo zistenia podľa odseku 3 musí byť zrejmý stav znečistenia vôd v chránenej vodohospodárskej ...

§ 7
Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)
zverejňuje na svojom webovom sídle správu podľa § 6 ods. 1,
b)
zabezpečuje spracovanie podkladov na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností, ...
c)
podáva návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,
d)
prostredníctvom poverenej osoby spracuje geografický informačný systém území chránených vodohospodárskych ...
(2)

Návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností obsahuje náležitosti ...

§ 8
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v chránenej vodohospodárskej ...

a)
bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia o zistení porušenia ustanovení o aplikácii ...
b)
vykonáva kontrolu obmedzení činností podľa § 3 ods. 3 v rozsahu svojej pôsobnosti.
§ 9
Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)
informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o prekročeniach limitných hodnôt ...
b)
sprístupňuje na svojom webovom sídle informácie podľa § 6 ods. 4.
§ 10
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)
informuje úrad verejného zdravotníctva o hlásení podľa § 4 ods. 5 alebo o nedodržaní požiadaviek ...
b)
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie podľa § 6 ods. 4.
§ 11
Inšpekcia

Inšpekcia v chránenej vodohospodárskej oblasti

a)
vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor podľa osobitného predpisu23) a kontrolu dodržiavania ...
b)
preberá hlásenie podľa § 4 ods. 3,
c)
spolupracuje pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo znečistenia povrchových vôd alebo podzemných ...
d)
rozhoduje o uložení opatrení na nápravu,
e)
prejednáva priestupky a správne delikty podľa tohto zákona.
§ 12
Okresný úrad

Okresný úrad v chránenej vodohospodárskej oblasti spolupracuje pri zisťovaní príčin ohrozenia ...

§ 13
Obec

Obec v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečuje poskytovanie informácií obyvateľom obce, ...

§ 14
Výkon kontroly
(1)

Orgán štátnej správy podľa § 7 až 12 a obec podľa § 13 zabezpečuje alebo vykonáva v rozsahu ...

(2)

Subjekty sledujúce kvalitu vôd a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, správca vodného toku alebo ...

(3)

Orgány štátnej správy a obec podľa odseku 1 ukladajú na základe výsledkov kontroly opatrenia ...

Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 15
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz

a)
stavať alebo rozširovať stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych ...
b)
ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže ...
c)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného ...
(2)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu od 500 eur do 3 000 eur,
b)
odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu od 200 eur do 2 000 eur.
(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva inšpekcia.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

§ 16
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu, ak poruší zákaz ...

a)
stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa ...
b)
stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje ...
c)
stavať alebo rozširovať ropovod a iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok ...
d)
stavať alebo rozširovať sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej ...
e)
stavať alebo rozširovať spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky podľa § 3 ...
f)
stavať alebo rozširovať stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem ...
g)
stavať alebo rozširovať stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia ...
h)
stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu ...
i)
vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo ...
j)
vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej ...
k)
odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy podľa § 3 ...
l)
ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste podľa § 3 ods. 3 ...
m)
ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže ...
n)
ukladať rádioaktívny odpad podľa § 3 ods. 3 písm. g),
o)
budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 ...
p)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu podľa osobitného predpisu9) ...
(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 20 000 eur do 135 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. a) až d) a o),
b)
od 15 000 eur do 105 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. e) a f),
c)
od 5 000 eur do 65 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. g) až i) a p),
d)
od 10 000 eur do 90 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. j) a k),
e)
od 25 000 eur do 125 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. l) a m),
f)
od 50 000 eur do 165 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n).
(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, na okolnosti, ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď sa inšpekcia ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak inšpekcia neurčí ...

(6)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.25)

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 17
Spoločné ustanovenie

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.26) Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty prechádza ...

§ 18
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov sa považujú ...

§ 19

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vymedzenie hraníc chránených vodohospodárskych ...

Čl. II

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. ...

1.

V § 8a sa slová „písomnou formou“ nahrádzajú slovami „formou elektronického podania na formulári ...

2.

V § 10 ods. 1 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ, ktorý ...

3.

V § 10 ods. 2 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“. ...

4.

V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ ...

5.

V § 10 ods. 4 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“, ...

6.

V § 10 ods. 5 prvej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ ...

7.

V § 10 ods. 7 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“. ...

8.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
prevádzkovateľov športovísk.“.

9.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo ...

10.

V § 15 ods. 2 písm. d) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo ...

11.

Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18c Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019 Povinnosti prevádzkovateľa ...

Čl. III

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 4c ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v hydrogeologických rajónoch“.

2.

V § 4c ods. 7 písm. a) sa slovo „množstvá“ nahrádza slovom „zdroje“.

3.

V § 4c ods. 8 písm. b), § 4c ods. 14 a v treťom bode prílohy č. 1a sa slová „písm. k)“ nahrádzajú ...

4.

V § 27 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) leteckú aplikáciu hnojív,37aa) prípravkov na ochranu rastlín37ab) a biocídnych výrobkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37aa a 37ab znejú:

„37aa) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z. 37ab) ...

5.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Chránená vodohospodárska oblasť Chránenú vodohospodársku oblasť upravuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

6.

§ 61 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
spolupracuje s inšpekciou podľa osobitného predpisu.61g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61g znie:

„61g) § 12 zákona č. 305/2018 Z. z.“.

7.

V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).

8.

V § 81 ods. 2 písm. l) sa čiarka za slovami „§ 3 ods. 4“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

9.

Za § 83b sa vkladá § 83c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83c Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej ...

Čl. IV

Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

1.

V § 13 ods. 5 písm. a) sa slová „mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch“ ...

2.

V § 15 ods. 1 písm. c) a v § 42 ods. 1 písm. j) sa slovo „situáciách“ nahrádza slovom „udalostiach“. ...

3.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 3 ods. 3 písm. i), ktoré nadobúda ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 305/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Mapa chránených vodohospodárskych oblastí

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. w) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 2)  § 2 písm. v) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 2 písm. aa) a príloha č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 písm. y) a Zoznam II prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
 • 7)  § 1 písm. d) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej ...
 • 8)  Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych ...
 • 9)  § 25 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 10)  § 2 písm. am) zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • 12)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších ...
 • 13)  § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 8 a 35 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení ...
 • 16)  § 36 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 18)  § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 19)  § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 20)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 21)  § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 22)  § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 23)  § 67 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore