Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 12.12.2018

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 12.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD>999DS3EUPPČL111

Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 12.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2015 s účinnosťou od 12.12.2018 na základe 350/2018


§ 444

(1)
Dovolací súd môže na návrh odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa.
(2)
Ak nejde o rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť plniť, dovolací súd môže na návrh odložiť jeho právoplatnosť, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa; ustanovenie § 230 tým nie je dotknuté.
(3)
Právne vzťahy niekoho iného než strany nie sú odložením právoplatnosti podľa odseku 2 dotknuté.
(4)
Dovolanie má odkladný účinok, ak bolo podané proti rozhodnutiu vydanému v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 471a

Ustanovenie § 444 ods. 4 sa vzťahuje aj na dovolanie a mimoriadne dovolanie podané v konaní o zmenkovom platobnom rozkaze začatom pred dňom účinnosti tohto zákona podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2016.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore