Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 30.09.1995
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Mena, obeh peňazí, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD62DS16EUPP30ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 202/1995 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 108/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, pri poskytovaní finančných úverov do zahraničia, pri prijímaní finančných úverov zo zahraničia, pri investovaní v zahraničí, pri ohlasovacej povinnosti, pri povinnosti prevodu peňažných prostriedkov do tuzemska a pri iných devízovoprávnych vzťahoch upravených týmto zákonom,

b)

pôsobnosť devízových orgánov,

c)

devízový dohľad.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

tuzemskom územie Slovenskej republiky,

b)

tuzemcom právnická osoba so sídlom1) v tuzemsku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom2) v tuzemsku; tuzemcom je aj organizačná zložka tuzemca v zahraničí,

c)

cudzozemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom; cudzozemcom je aj organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku s výnimkou pobočky zahraničnej banky3) v tuzemsku pri výkone činnosti vyplývajúcej z povolenia pôsobiť ako banka, keď má postavenie tuzemca, ak tento zákon neustanovuje inak,

d)

devízovými hodnotami peňažné prostriedky v cudzej mene,

e)

cenným papierom listina alebo zápis,4) ktorý ju nahradzuje a s ktorým je spojené právo účasti na majetku4a) alebo právo na peňažné plnenie,4a)

f)

tuzemským cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je tuzemec,

g)

zahraničným cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je cudzozemec,

h)

finančným úverom poskytnutie peňažných prostriedkov v eurách alebo v cudzej mene, s ktorým je spojená povinnosť vrátiť ho v peňažnej forme; za finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička5) a finančný lízing,5a)

i)

obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) v rozsahu zmenárenskej činnosti,

j)

priamou investíciou také vynaloženie peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt, alebo iných majetkových práv, ktorého účelom je založenie, získanie alebo rozšírenie trvalých ekonomických vzťahov investujúceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v zahraničí alebo investujúceho cudzozemca alebo cudzozemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v tuzemsku, a to niektorou z týchto foriem:

1.

vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na podnikaní,

2.

účasť na podnikaní, ak investor vlastní alebo získa najmenej 10 %-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti6) alebo najmenej 10 %-ný podiel na čistom obchodnom imaní7) obchodnej spoločnosti, alebo najmenej 10 % hlasovacích práv,

3.

prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom na podnikanie, ak má investor na tomto podnikaní účasť podľa bodu 1 alebo bodu 2 alebo ak je finančný úver spojený s dohodou o podiele na rozdelení zisku alebo je spojený s vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom pri podiele podľa bodu 1 alebo bodu 2,

4.

použitie výnosu z existujúcej priamej investície do tejto investície (ďalej len „reinvestícia výnosu z priamej investície"),

k)

zmenárenskou činnosťou vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,

l)

devízovým miestom

1.

banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitného zákona,10)

2.

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená podľa tohto zákona devízová licencia na vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami,

m)

osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.

§ 3

Fyzické osoby-podnikatelia12) pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti majú práva a povinnosti tuzemcov-právnických osôb.

§ 4 - Devízové orgány a ich pôsobnosť
(1)

Devízovými orgánmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národná banka Slovenska.

(2)

Ministerstvo vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k ostatným ministerstvám a k iným ústredným orgánom štátnej správy, k štátnym rozpočtovým organizáciám a k štátnym príspevkovým organizáciám, k štátnym účelovým fondom, k právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom,13) ktoré sú finančnými vzťahmi napojené na štátny rozpočet Slovenskej republiky, a vo vzťahu k obciam a k nimi zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s výnimkou § 6 ods. 2 a v prípadoch úverov poskytovaných alebo prijímaných Slovenskou republikou.

(3)

Ministerstvo zabezpečuje devízové súpisy a podklady na medzištátne rokovania o majetkovoprávnych nárokoch a vnútroštátne vykonanie výsledkov týchto rokovaní.

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k iným tuzemcom, ako sú uvedení v odseku 2, a voči cudzozemcom.

§ 6 - Devízová licencia
(1)

O udelení devízovej licencie na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami rozhoduje Národná banka Slovenska. Devízová licencia sa neudeľuje bankám, zahraničným bankám alebo pobočkám zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitného zákona,10) ani obchodníkom s cennými papiermi, pobočkám zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovským spoločnostiam, zahraničným správcovským spoločnostiam, samostatným finančným agentom, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitných zákonov v oblasti finančného trhu.14)

(2)

Devízová licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Devízovú licenciu nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je fyzická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:

a)

byť dôveryhodnou osobou,

b)

dosiahnuť vek najmenej 18 rokov,

c)

byť plne spôsobilý na právne úkony,

d)

mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

e)

fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa písmen a) až d).

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je právnická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:

a)

byť dôveryhodnou osobou,

b)

fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. a) až d),

c)

fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, musí byť dôveryhodnou osobou.

(5)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola odsúdená za trestný čin hospodársky alebo trestný čin proti majetku, trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo úmyselný trestný čin. Táto dôveryhodnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca, dôveryhodnosť sa preukazuje a dokladuje dokladom obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má na účely preukazovania a preskúmavania jej dôveryhodnosti povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto fyzickej osobe, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 40 a osobitné predpisy15aa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.15aa)

(6)

Žiadateľ o devízovú licenciu na zmenárenskú činnosť musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; ak ide o obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, musí žiadateľ spĺňať aj tieto podmienky:

a)

vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, a to nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,

b)

preukáže, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania organizovaný Národnou bankou Slovenska alebo osobou určenou Národnou bankou Slovenska.

(7)

Žiadosť o udelenie devízovej licencie musí v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) obsahovať označenie osoby, ktorá žiadosť predkladá. Zo žiadosti musí byť zrejmé, čo sa ňou požaduje, a musia v nej byť pravdivo opísané všetky rozhodujúce skutočnosti a označené dôkazy, ktorých sa žiadateľ dovoláva. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označené iné osoby ako žiadateľ, ktoré sú vymedzené v odsekoch 3 a 4, ako aj žiadateľovi známi ďalší účastníci konania. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označení tiež prípadní zástupcovia účastníkov konania. Prílohou žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci, predovšetkým listiny, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 4. Žiadosť musí obsahovať aj vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia. Žiadosť musí obsahovať aj miesto a dátum vyhotovenia tejto žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa.

(8)

Podmienky podľa odsekov 3 a 4 musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie. Každú prípravu zmeny a zmenu podmienok alebo údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o udelenie devízovej licencie, je držiteľ devízovej licencie počas celej doby jej platnosti povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska hneď, ako sa o nich dozvedel. Splnenie jednotlivých podmienok, príprava ich zmeny alebo ich zmena sa preukazuje a dokladuje devízovému orgánu predovšetkým predložením listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie, prípravu zmeny alebo zmenu príslušných podmienok.

(9)

Udelením devízovej licencie nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného zákona.16) Osoba, ktorej bolo udelené osvedčenie11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, je do desiatich dní odo dňa právoplatnosti tohto osvedčenia povinná jeho úradne osvedčenú kópiu odovzdať Národnej banke Slovenska.

(10)

V devízovej licencii sa určí povolený rozsah vykonávania obchodov s devízovými hodnotami, čas, na ktorý sa devízová licencia udeľuje, a podmienky, ktoré je osoba, ktorej bola devízová licencia udelená, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti devízovej licencie.

(11)

Obchodovať s devízovými hodnotami nemôže nikto bez zodpovedajúceho rozsahu oprávnenia určeného v bankovom povolení alebo v devízovej licencii alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak. Takéto povolenie ani devízová licencia sa nevyžadujú na obchody s devízovými hodnotami vykonávané Národnou bankou Slovenska.

(12)

Národná banka Slovenska vedie zoznam devízových miest, ktorým bola udelená devízová licencia; tento zoznam obsahuje aj rozsah devízovej licencie udelenej jednotlivým devízovým miestam. Do tohto zoznamu možno nahliadnuť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska tento zoznam uverejní aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

(13)

Opatrením, ktoré vydáva Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov") uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť

a)

podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu podľa odsekov 6 a 7 a prílohy takejto žiadosti a

b)

podrobnosti o podmienkach podľa odsekov 3, 4 a 6 a o spôsobe preukazovania a dokladovania ich splnenia alebo zmeny podľa odseku 8.

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI TUZEMCA A CUDZOZEMCA

§ 7 - Práva tuzemca a cudzozemca
(1)

Tuzemec sa môže zaväzovať voči cudzozemcovi a plniť záväzky z týchto vzťahov v peňažných prostriedkoch v mene euro alebo v cudzej mene, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Tuzemec môže nadobúdať devízové hodnoty a majetok v zahraničí a dovážať a vyvážať peňažné prostriedky v mene euro alebo v cudzej mene, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Cudzozemec môže v tuzemsku nakupovať peňažné prostriedky v cudzej mene, nadobúdať ostatné devízové hodnoty a nehnuteľnosti, dovážať a vyvážať menu euro a cudziu menu, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 8 - Devízová ohlasovacia povinnosť
(1)

Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú

a)

inkás, platieb a prevodov, ktoré sa týkajú priamych investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov, a to vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom; to sa nevzťahuje na inkasá, platby a prevody, ktoré sa týkajú priamych investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov, a to vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku,

b)

zriadenia účtov a stavu účtov v zahraničí; to sa nevzťahuje na tuzemca – fyzickú osobu počas jeho pobytu v zahraničí.

(2)

Tuzemec podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku.

(3)

Centrálny depozitár cenných papierov, členovia centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní Národnej banke Slovenska ohlásiť nimi evidované alebo im známe údaje o emitentoch cenných papierov a o majiteľoch cenných papierov v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom,15a) nimi evidované alebo im známe údaje o cenných papieroch vydaných emitentmi a o cenných papieroch patriacich majiteľom cenných papierov a tiež súhrnné údaje týkajúce sa cenných papierov, ktoré evidujú alebo ktoré majú v úschove, alebo ktoré sú u nich uložené, a to v členení podľa krajiny sídla emitenta alebo bydliska emitenta druhu cenného papiera, jeho splatnosti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností emitenta cenného papiera, a v prípade zahraničných cenných papierov aj podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností majiteľa cenného papiera.

(4)

Devízová ohlasovacia povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa musí plniť ohlasovaním úplných, správnych, pravdivých a aktuálnych údajov v hláseniach pre devízový orgán, ktoré sa musia bezplatne a včas predkladať devízovému orgánu priamo alebo prostredníctvom devízového miesta, a to podľa odseku 8, a tiež na vyžiadanie devízového orgánu.

(5)

Devízové miesta, prostredníctvom ktorých sa devízová ohlasovacia povinnosť plní, sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné bez zbytočného odkladu odovzdať devízovému orgánu všetky informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti.

(6)

Devízové orgány a devízové miesta sú povinné nakladať s informáciami získanými v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tak, aby sa zamedzilo ich zneužitiu. Informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti, ktoré sa týkajú jednotlivej osoby a ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu tejto osoby, sa nemôžu bez písomného súhlasu osôb, ktoré tieto informácie poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné ako štatistické účely.

(7)

Na informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených v odseku 6 sa vzťahujú osobitné zákony.16a)

(8)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa ustanoví

a)

štruktúra hlásení podľa odsekov 1 až 3, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie,

b)

spôsob a termíny odovzdania informácií uvedených v odseku 5 devízovému orgánu.

§ 11 - Iné povinnosti
(1)

Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov sa môžu vykonávať len prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prostredníctvom devízových miest v rozsahu podľa osobitného zákona,10) alebo prostredníctvom platobných systémov v rozsahu určenom v povolení podľa osobitného zákona,16b) ak osobitný zákon16b) neustanovuje inak; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2.

(2)

Tuzemec a cudzozemec sú povinní predkladať devízovému miestu osobitné povolenie podľa § 39 ods. 5, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, a doklady preukazujúce účel požadovaného prevodu a preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti, ak ich devízové miesto vyžaduje.

(3)

Tuzemec a cudzozemec sú povinní na výzvu devízového miesta preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti a označiť účel prevodu prijatého zo zahraničia v prípade, ak účel nie je uvedený.

§ 12 - Práva a povinnosti devízových miest
(1)

Devízové miesto je povinné vyžadovať pred vykonaním príslušného prevodu, predloženie osobitného povolenia podľa § 39 ods. 5, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje.

(2)

Devízové miesto je oprávnené vyžadovať v súvislosti s vykonaním príslušného prevodu, preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a predloženie dokladov preukazujúcich účel požadovaného prevodu.

(3)

Devízové miesto je oprávnené vyzvať príjemcu prevodu zo zahraničia na preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na označenie účelu príslušného prevodu v prípade, ak tento účel nie je uvedený.

(4)

Devízové miesto môže vykonať len tie operácie, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, s medzinárodnými zmluvami, ktoré vzťahy upravené týmto zákonom upravujú inak ako tento zákon a ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s devízovými licenciami, s osobitnými povoleniami podľa § 39 ods. 5.

(5)

Devízové miesto je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému devízovému orgánu podozrenie z porušenia predpisov, zmlúv a rozhodnutí uvedených v odseku 4 a nesplnenie povinností ustanovených v § 11 ods. 2 a 3.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, postup devízových miest pri uskutočňovaní prevodov do zahraničia a zo zahraničia a voči cudzozemcom.

§ 13 - Obchodovanie s devízovými hodnotami
(1)

Obchodovať s devízovými hodnotami možno iba v rozsahu podľa osobitného predpisu10) alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii, alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Osoba, ktorá je podľa osobitného zákona16c) oprávnená vykonávať určité obchody s devízovými hodnotami, môže bez devízovej licencie vykonávať tieto obchody len v rozsahu podľa osobitného zákona.16c)

(3)

Devízové miesto, ktoré je oprávnené na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, je oprávnené aj na nákup šekov v cudzej mene za eurá a devízové miesto, ktoré je oprávnené na predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, je oprávnené aj na predaj šekov v cudzej mene za eurá.

(4)

Vykonávať obchody s devízovými hodnotami je možné iba v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím podľa osobitného zákona.17)

(5)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinné

a)

viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),

b)

pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,

c)

identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom 17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,

d)

určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,

e)

vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami (ďalej len „reklamácia“) a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)

f)

predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní.

(6)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)

(7)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami.

(8)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 5, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami.

§ 14 - Vybavovanie reklamácií
(1)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, zodpovedá za vady v súvislosti s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami. Devízové miesto podľa prvej vety je povinné

a)

umožniť uplatniť reklamáciu vo svojich prevádzkových priestoroch,

b)

zabezpečiť vo svojich prevádzkových priestoroch prítomnosť zamestnanca povereného na vybavovanie reklamácie; vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie,

c)

vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom devízové miesto je povinné v rámci 30 dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie informovať klienta o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní,

d)

predložiť na požiadanie devízovému orgánu kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, kópiu dokladu o vybavení reklamácie a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné reklamáciu vybaviť bezodkladne,

e)

vydať klientovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s informáciou o príslušnom orgáne dohľadu,

f)

vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v zložitých prípadoch podľa písmena c) do 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie.

(2)

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, devízové miesto podľa odseku 1 je povinné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(3)

Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša devízové miesto podľa odseku 1. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient.

(4)

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.

§ 19a - Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku

Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi.19)

TRETIA ČASŤ

DEVÍZOVÝ DOHĽAD

§ 24 - Devízový dohľad
(1)

Devízový dohľad vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti devízové orgány; devízový dohľad plnenia ohlasovacej povinnosti podľa § 8 v subjektoch uvedených v § 4 ods. 2 vykonáva Národná banka Slovenska.

(2)

Devízový orgán kontroluje plnenie a dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Pri tejto kontrole je oprávnený vyžadovať potrebnú súčinnosť kontrolovaných osôb, najmä predloženie potrebných dokladov a vysvetlenia.

(3)

Ak sa devízový dohľad vykonáva formou dohľadu na mieste, vzťahy medzi devízovým orgánom a kontrolovanými osobami sa spravujú ustanoveniami osobitného zákona,23) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Kontrolované osoby sú povinné v súvislosti s devízovým dohľadom poskytnúť devízovému orgánu potrebnú súčinnosť.

(5)

Ak devízový orgán pri dohľade na mieste zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, určí23a) jej primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, prípadne prikáže ukončiť nepovolenú činnosť.

§ 24a - Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)

Ak devízový orgán zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby spočívajúce v porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, v nedodržaní alebo prekročení podmienok určených v devízovej licencii alebo v osobitnom povolení podľa § 39 ods. 5, môže kontrolovanej osobe podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania alebo iných zistených nedostatkov

a)

uložiť opatrenie na nápravu, a to povinnosť odstrániť nedostatky v určenej lehote,

b)

obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo výkon niektorej činnosti podľa devízovej licencie,

c)

odobrať devízovú licenciu,

d)

uložiť pokutu za podmienok ustanovených v odseku 2.

(2)

Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť

a)

za nesplnenie devízovej ohlasovacej povinnosti alebo povinnosti poskytnúť súčinnosť devízovému orgánu pri výkone devízového dohľadu až do 100 000 eur,

b)

za nesplnenie depozitnej povinnosti až do 0,3 % zo sumy povinného depozita za každý čo len začatý kalendárny deň nesplnenia depozitnej povinnosti,

c)

za nesplnenie opatrenia na nápravu uloženého podľa odseku 1 písm. a) až do 50 000 eur,

d)

za výkon nepovolenej činnosti alebo v iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c),

1.

až do 50 % zo sumy, ktorej sa týka zistený nedostatok,

2.

až do 1 000 000 eur, ak nemožno zistiť sumu, ktorej sa týka zistený nedostatok.

(3)

Opatrenia na nápravu, pokutu a ďalšie sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne, a to aj jedným rozhodnutím; pokutu možno ukladať aj opakovane. Ich uložením nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.16a)

(4)

Proti rozhodnutiu devízového orgánu podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad. Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nemá odkladný účinok.

(5)

Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,23aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.23ab)

(6)

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí devízovej licencie zaniká živnostenské oprávnenie23b) v rozsahu odobratej devízovej licencie.

(7)

Právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo vydané podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c), devízový orgán bez zbytočného odkladu oznámi miestne príslušnému živnostenskému úradu.

(8)

Uložená pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

(9)

Pokuty, ktoré právoplatne uložil devízový orgán, spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na tento účel devízový orgán zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 38 - Depozitná povinnosť
(1)

Depozitná povinnosť je povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby držať v záujme stability finančného systému Slovenskej republiky počas určitej doby na osobitnom účte v banke ustanovené percento objemu peňažných prostriedkov

a)

z medzibankových depozít zahraničných bánk v tuzemských bankách a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku,

b)

z depozít cudzozemcov, ktorí nie sú bankou v tuzemských bankách, a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku,

c)

z finančných úverov prijatých tuzemcom od cudzozemcov,

d)

získaných z emisie tuzemských dlhopisov a z ostatných cenných papierov vydaných v zahraničí, s ktorými je spojené právo na peňažné plnenie.

(2)

Počas trvania depozitnej povinnosti nemôže právnická osoba ani fyzická osoba, na ktoré sa depozitná povinnosť vzťahuje, s peňažnými prostriedkami na tomto účte voľne nakladať a nemôžu previesť svoje právo na ich výplatu na inú osobu.

(3)

Ministerstvo a Národná banka Slovenska ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom depozitnú povinnosť, dobu jej trvania, rozsah, osoby, ktoré sú z depozitnej povinnosti vyňaté, a ďalšie podrobnosti uplatňovania tejto povinnosti podľa odseku 1 a oznámia, v ktorej banke sa osobitný účet vedie.

§ 39 - Núdzový stav v devízovom hospodárstve
(1)

Pri nepriaznivom vývoji platobnej bilancie, ktorý zásadným spôsobom ohrozuje platobnú schopnosť voči zahraničiu alebo stabilitu finančného systému Slovenskej republiky, môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Národnej banky Slovenska vyhlásiť núdzový stav29) v devízovom hospodárstve. O návrhu Národnej banky Slovenska rozhodne bez zbytočného odkladu. Núdzový stav sa začína dňom, ktorým ho vláda verejne vyhlási, a končí sa dňom určeným vládou pri jeho vyhlásení, najneskôr však uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

(2)

V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je bezprostredne a vážne ohrozená platobná schopnosť Slovenskej republiky voči zahraničiu, je zakázané

a)

tuzemcom a cudzozemcom nadobúdať devízové hodnoty za eurá; zákaz sa nevzťahuje na devízové miesta,

b)

uskutočňovať akékoľvek úhrady z tuzemska do zahraničia vrátane prevodov peňažných prostriedkov medzi bankami a ich pobočkami,

c)

ukladať peňažné prostriedky na účty v zahraničí.

(3)

V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je vážne ohrozená stabilita finančného systému Slovenskej republiky, je zakázané

a)

predávať tuzemské cenné papiere cudzozemcom,

b)

prijímať finančné úvery od cudzozemcov,

c)

zriaďovať v tuzemsku účty cudzozemcov a ukladať peňažné prostriedky na účty cudzozemcov,

d)

prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.

(4)

Vláda pri vyhlásení núdzového stavu v devízovom hospodárstve uvedie, či ide o núdzový stav v devízovom hospodárstve, na ktorý sa vzťahujú zákazy uvedené v odseku 2 alebo v odseku 3, alebo o zákazy uvedené v oboch odsekoch. Vláda po dohode s Národnou bankou Slovenska zároveň môže vyhlásiť okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa zákazy nevzťahujú. Vo verejnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde je jeho úplné znenie každému prístupné na nazretie.

(5)

Devízový orgán môže v individuálnych prípadoch z dôvodov ohrozenia života alebo zdravia osôb alebo v záujme zlepšenia platobnej bilancie a stability finančného systému Slovenskej republiky udeliť osobitné povolenie zo zákazov podľa odseku 2 alebo odseku 3.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 40
(1)

Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)

(2)

Na poplatky za jednotlivé druhy úkonov alebo konanie Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 42 - Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 43 - Prechodné ustanovenie
(1)

Devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové povolenia podľa tohto zákona, ak sa vydanie devízového povolenia podľa tohto zákona naďalej vyžaduje.

(2)

Osoby uvedené v § 2 písm. o) bodoch 2 a 3, ktoré vykonávajú činnosť na základe devízového povolenia podľa doterajších predpisov, sú povinné požiadať devízový orgán o vydanie devízovej licencie podľa tohto zákona najneskôr do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak devízové povolenie uplynutím tejto doby zaniká. Ak bola žiadosť podaná včas, devízové povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie devízovej licencie.

§ 43a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)

Súhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska k vydaniu koncesnej listiny11) na zmenárenskú činnosť, ktoré bolo vydané pred 1. januárom 2004, sa od 1. januára 2004 považuje za devízovú licenciu podľa tohto zákona na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v rozsahu nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takejto devízovej licencie a na odobratie takejto devízovej licencie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2)

Devízové licencie vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové licencie podľa tohto zákona, ak sa devízová licencia naďalej vyžaduje podľa tohto zákona. Držitelia takýchto devízových licencií sú povinní odovzdať Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu živnostenského listu alebo koncesnej listiny11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, a tiež splniť podmienky a požiadavky podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2004, inak im dňom uplynutia tohto termínu devízová licencia zaniká. Devízové licencie a devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa už naďalej nevyžadujú podľa tohto zákona, zanikajú uplynutím 31. decembra 2003.

(3)

Konania pred devízovým orgánom začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(4)

Hlásenia, ktorými sa podľa doterajších predpisov plní v roku 2004 devízová ohlasovacia povinnosť za rok 2003, sa zostavia a predložia podľa doterajších predpisov.

§ 43b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2005

Devízové licencie alebo časti devízových licencií vydaných podľa doterajších predpisov, ktoré sa už naďalej nevyžadujú podľa tohto zákona, zanikajú 1. januára 2005.

§ 43c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona.30) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitných zákonov.23) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.

§ 43d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007

Devízové licencie alebo časti devízových licencií vydaných podľa doterajších predpisov účinných do 31. októbra 2007, ktoré sa vzťahovali na obchodovanie s finančnými derivátmi, zanikajú 1. novembra 2007.

§ 43e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009

Držitelia devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných služieb alebo držitelia devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami, ktorá bola vydaná podľa doterajších predpisov a ktorá je platná k 30. novembru 2009, sú povinní požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa osobitných predpisov o platobných službách33) najneskôr 30. septembra 2010, inak ich devízová licencia zaniká dňom uplynutia tohto termínu a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Ak bola žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podaná včas, ich devízová licencia zaniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podanej žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Do zániku devízových licencií na poskytovanie devízových peňažných služieb a devízových licencií na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami sú držitelia týchto devízových licencií oprávnení na základe tejto devízovej licencie poskytovať platobné služby podľa osobitných predpisov o platobných službách;33) na dočasné poskytovanie platobných služieb na základe takej devízovej licencie, ako aj na výkon dohľadu nad držiteľmi takej devízovej licencie vrátane ukladania opatrení na nápravu alebo sankcií držiteľom takej devízovej licencie sa vzťahuje tento zákon, osobitné predpisy o platobných službách33) a osobitné predpisy o dohľade nad finančným trhom.30)

§ 43f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ustanoveniami zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júnom 2014 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júnom 2014 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona,30) pričom pre lehoty, ktoré sa k 1. júnu 2014 ešte neukončili, platia ustanovenia zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona.30) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. júnom 2014, zostávajú zachované.

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. júnom 2014 sa dokončí postupom podľa zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona.30) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. júnom 2014, zostávajú zachované.

§ 43g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 43h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024

Reklamačné konania začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.

§ 44 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,

2.

vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 303/1992 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon,

3.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 323/1990 Zb. o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov,

4.

§ 36 ods. 1 písm. b), ods. 4 až 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

§ 44a

Zrušujú sa:

1.

§ 9 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona,

2.

opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov – právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva (registrované v čiastke 103/1992 Zb.),

3.

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami (oznámenie č. 225/1994 Z. z.),

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou (oznámenie č. 205/1995 Z. z.),

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 25 septembra 1995 č. 7, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb (oznámenie č. 206/1995 Z. z.).

§ 44b - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2004

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona, v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z. a vyhlášky č. 522/2001 Z. z.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 58 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a devízové priestupky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom8a),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:

„8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1; Ú. v. ES L 178, 8. 7. 1988).

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.

 • 2)

  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

 • 4a)

  § 2 ods. 2 písm. a) až k) a r) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 5)

  § 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.

 • 5a)

  § 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5b)

  § 66b Obchodného zákonníka.

 • 6)

  § 56 Obchodného zákonníka.

 • 7)

  § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 9)

  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 • 10)

  § 2 ods. 2, § 7 a 8 a § 11 a 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 13)

  Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 34 až 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 4 až 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 28 a 40 až 54a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, § 2 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, § 122 až 129 zákona č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení, zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Napríklad § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

 • 15)

  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 15a)

  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

 • 15aa)

  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 16a)

  Napríklad § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z., § 81 písm. e) Zákonníka práce, § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., § 122 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

 • 16b)

  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16c)

  Napríklad zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18a)

  Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 23)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 23a)

  § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 23aa)

  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23ab)

  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 23b)

  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 23c)

  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 29)

  Čl. 119 písm. d) a čl. 118 Ústavy Slovenskej republiky.

 • 30)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, 34b, 36, 37 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore