Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 30.09.1995
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Mena, obeh peňazí, Priestupkové konanie, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD62DS16EUPP15ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 202/1995 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, ...

b)

pôsobnosť devízových orgánov,

c)

devízový dohľad.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

tuzemskom územie Slovenskej republiky,

b)

tuzemcom právnická osoba so sídlom1) v tuzemsku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom2) v tuzemsku; ...

c)

cudzozemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom; cudzozemcom je aj organizačná ...

d)

devízovými hodnotami peňažné prostriedky v cudzej mene,

e)

cenným papierom listina alebo zápis,4) ktorý ju nahradzuje a s ktorým je spojené právo účasti na majetku4a) ...

f)

tuzemským cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je tuzemec,

g)

zahraničným cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je cudzozemec,

h)

finančným úverom poskytnutie peňažných prostriedkov v eurách alebo v cudzej mene, s ktorým je spojená ...

i)

obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) v rozsahu zmenárenskej ...

j)

priamou investíciou také vynaloženie peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných majetkových ...

1.

vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na podnikaní,

2.

účasť na podnikaní, ak investor vlastní alebo získa najmenej 10 %-ný podiel na základnom imaní obchodnej ...

3.

prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom na podnikanie, ak má investor na tomto podnikaní ...

4.

použitie výnosu z existujúcej priamej investície do tejto investície (ďalej len „reinvestícia výnosu ...

k)

zmenárenskou činnosťou vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných ...

l)

devízovým miestom

1.

banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť podľa ...

2.

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená podľa tohto zákona devízová licencia na vykonávanie ...

m)

osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...

§ 3

Fyzické osoby-podnikatelia12) pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti majú práva a povinnosti ...

§ 4
Devízové orgány a ich pôsobnosť
(1)

Devízovými orgánmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národná ...

(2)

Ministerstvo vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k ostatným ministerstvám a k iným ústredným ...

(3)

Ministerstvo zabezpečuje devízové súpisy a podklady na medzištátne rokovania o majetkovoprávnych nárokoch ...

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k iným tuzemcom, ako sú uvedení ...

§ 6
Devízová licencia
(1)

O udelení devízovej licencie na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami rozhoduje Národná banka ...

(2)

Devízová licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Devízovú licenciu nemožno previesť na inú ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je fyzická osoba, musí na udelenie ...

a)
byť dôveryhodnou osobou,
b)
dosiahnuť vek najmenej 18 rokov,
c)
byť plne spôsobilý na právne úkony,
d)
mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
e)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa ...
(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je právnická osoba, musí na udelenie ...

a)
byť dôveryhodnou osobou,
b)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa ...
c)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, musí byť dôveryhodnou ...
(5)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola odsúdená za trestný čin hospodársky ...

(6)

Žiadateľ o devízovú licenciu na zmenárenskú činnosť musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; ...

a)
vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej ...
b)
preukáže, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, ...
(7)

Žiadosť o udelenie devízovej licencie musí v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) obsahovať ...

(8)

Podmienky podľa odsekov 3 a 4 musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie. Každú ...

(9)

Udelením devízovej licencie nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného zákona.16) Osoba, ktorej bolo ...

(10)

V devízovej licencii sa určí povolený rozsah vykonávania obchodov s devízovými hodnotami, čas, na ktorý ...

(11)

Obchodovať s devízovými hodnotami nemôže nikto bez zodpovedajúceho rozsahu oprávnenia určeného v bankovom ...

(12)

Národná banka Slovenska vedie zoznam devízových miest, ktorým bola udelená devízová licencia; tento ...

(13)

Opatrením, ktoré vydáva Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu podľa odsekov 6 a 7 a prílohy takejto žiadosti ...
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odsekov 3, 4 a 6 a o spôsobe preukazovania a dokladovania ich splnenia ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI TUZEMCA A CUDZOZEMCA

§ 7
Práva tuzemca a cudzozemca
(1)

Tuzemec sa môže zaväzovať voči cudzozemcovi a plniť záväzky z týchto vzťahov v peňažných prostriedkoch ...

(2)

Tuzemec môže nadobúdať devízové hodnoty a majetok v zahraničí a dovážať a vyvážať peňažné prostriedky ...

(3)

Cudzozemec môže v tuzemsku nakupovať peňažné prostriedky v cudzej mene, nadobúdať ostatné devízové hodnoty ...

§ 8
Devízová ohlasovacia povinnosť
(1)

Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť ...

a)
inkás, platieb a prevodov, ktoré sa týkajú priamych investícií, finančných úverov, cenných papierov, ...
b)
zriadenia účtov a stavu účtov v zahraničí; to sa nevzťahuje na tuzemca – fyzickú osobu počas jeho pobytu ...
(2)

Tuzemec podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ...

(3)

Centrálny depozitár cenných papierov, členovia centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníci s ...

(4)

Devízová ohlasovacia povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa musí plniť ohlasovaním úplných, správnych, pravdivých ...

(5)

Devízové miesta, prostredníctvom ktorých sa devízová ohlasovacia povinnosť plní, sú aj bez súhlasu dotknutých ...

(6)

Devízové orgány a devízové miesta sú povinné nakladať s informáciami získanými v rámci plnenia devízovej ...

(7)

Na informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na zodpovednosť za porušenie ...

(8)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného ...

a)
štruktúra hlásení podľa odsekov 1 až 3, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup ...
b)
spôsob a termíny odovzdania informácií uvedených v odseku 5 devízovému orgánu.
§ 11
Iné povinnosti
(1)

Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov sa môžu vykonávať len prostredníctvom Národnej banky Slovenska, ...

(2)

Tuzemec a cudzozemec sú povinní predkladať devízovému miestu osobitné povolenie podľa § 39 ods. 5, ak ...

(3)

Tuzemec a cudzozemec sú povinní na výzvu devízového miesta preukázať splnenie devízovej ohlasovacej ...

§ 12
Práva a povinnosti devízových miest
(1)

Devízové miesto je povinné vyžadovať pred vykonaním príslušného prevodu, predloženie osobitného povolenia ...

(2)

Devízové miesto je oprávnené vyžadovať v súvislosti s vykonaním príslušného prevodu, preukázanie splnenia ...

(3)

Devízové miesto je oprávnené vyzvať príjemcu prevodu zo zahraničia na preukázanie splnenia devízovej ...

(4)

Devízové miesto môže vykonať len tie operácie, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými ...

(5)

Devízové miesto je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému devízovému orgánu podozrenie z ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, postup ...

§ 13
Obchodovanie s devízovými hodnotami
(1)

Obchodovať s devízovými hodnotami možno iba v rozsahu podľa osobitného predpisu10) alebo v rozsahu určenom ...

(2)

Osoba, ktorá je podľa osobitného zákona16c) oprávnená vykonávať určité obchody s devízovými hodnotami, ...

(3)

Devízové miesto, ktoré je oprávnené na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, ...

(4)

Vykonávať obchody s devízovými hodnotami je možné iba v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie ...

(5)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ...

a)
viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami; súčasťou takejto evidencie musia ...
b)
pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe ...
c)
identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom 17a) pri každom obchode ...
d)
určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,
e)
vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), ...
f)
predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich ...
(6)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ...

(7)

Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ...

(8)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného ...

§ 19a
Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku

Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých ...

TRETIA ČASŤ

DEVÍZOVÝ DOHĽAD

§ 24
Devízový dohľad
(1)

Devízový dohľad vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti devízové orgány; devízový dohľad plnenia ohlasovacej ...

(2)

Devízový orgán kontroluje plnenie a dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(3)

Ak sa devízový dohľad vykonáva formou dohľadu na mieste, vzťahy medzi devízovým orgánom a kontrolovanými ...

(4)

Kontrolované osoby sú povinné v súvislosti s devízovým dohľadom poskytnúť devízovému orgánu potrebnú ...

(5)

Ak devízový orgán pri dohľade na mieste zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, určí23a) jej ...

§ 24a
Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)

Ak devízový orgán zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby spočívajúce v porušení alebo obchádzaní ...

a)
uložiť opatrenie na nápravu, a to povinnosť odstrániť nedostatky v určenej lehote,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo výkon niektorej činnosti podľa devízovej licencie,
c)
odobrať devízovú licenciu,
d)
uložiť pokutu za podmienok ustanovených v odseku 2.
(2)

Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť

a)
za nesplnenie devízovej ohlasovacej povinnosti alebo povinnosti poskytnúť súčinnosť devízovému orgánu ...
b)
za nesplnenie depozitnej povinnosti až do 0,3 % zo sumy povinného depozita za každý čo len začatý kalendárny ...
c)
za nesplnenie opatrenia na nápravu uloženého podľa odseku 1 písm. a) až do 50 000 eur,
d)
za výkon nepovolenej činnosti alebo v iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c),
1.
až do 50 % zo sumy, ktorej sa týka zistený nedostatok,
2.
až do 1 000 000 eur, ak nemožno zistiť sumu, ktorej sa týka zistený nedostatok.
(3)

Opatrenia na nápravu, pokutu a ďalšie sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne, a to aj jedným ...

(4)

Proti rozhodnutiu devízového orgánu podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad. Rozklad podaný proti rozhodnutiu ...

(5)

Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, ...

(6)

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí devízovej licencie zaniká živnostenské oprávnenie23b) v rozsahu ...

(7)

Právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo vydané podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c), devízový orgán bez ...

(8)

Uložená pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a výnos z pokuty ...

(9)

Pokuty, ktoré právoplatne uložil devízový orgán, spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na tento účel devízový ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 38
Depozitná povinnosť
(1)

Depozitná povinnosť je povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby držať v záujme stability finančného ...

a)
z medzibankových depozít zahraničných bánk v tuzemských bankách a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku, ...
b)
z depozít cudzozemcov, ktorí nie sú bankou v tuzemských bankách, a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku, ...
c)
z finančných úverov prijatých tuzemcom od cudzozemcov,
d)
získaných z emisie tuzemských dlhopisov a z ostatných cenných papierov vydaných v zahraničí, s ktorými ...
(2)

Počas trvania depozitnej povinnosti nemôže právnická osoba ani fyzická osoba, na ktoré sa depozitná ...

(3)

Ministerstvo a Národná banka Slovenska ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom depozitnú povinnosť, ...

§ 39
Núdzový stav v devízovom hospodárstve
(1)

Pri nepriaznivom vývoji platobnej bilancie, ktorý zásadným spôsobom ohrozuje platobnú schopnosť voči ...

(2)

V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je bezprostredne a vážne ohrozená platobná schopnosť ...

a)
tuzemcom a cudzozemcom nadobúdať devízové hodnoty za eurá; zákaz sa nevzťahuje na devízové miesta,
b)
uskutočňovať akékoľvek úhrady z tuzemska do zahraničia vrátane prevodov peňažných prostriedkov medzi ...
c)
ukladať peňažné prostriedky na účty v zahraničí.
(3)

V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je vážne ohrozená stabilita finančného systému Slovenskej ...

a)
predávať tuzemské cenné papiere cudzozemcom,
b)
prijímať finančné úvery od cudzozemcov,
c)
zriaďovať v tuzemsku účty cudzozemcov a ukladať peňažné prostriedky na účty cudzozemcov,
d)
prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.
(4)

Vláda pri vyhlásení núdzového stavu v devízovom hospodárstve uvedie, či ide o núdzový stav v devízovom ...

(5)

Devízový orgán môže v individuálnych prípadoch z dôvodov ohrozenia života alebo zdravia osôb alebo v ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 40
(1)

Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(2)

Na poplatky za jednotlivé druhy úkonov alebo konanie Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 42
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

§ 43
Prechodné ustanovenie
(1)

Devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové povolenia podľa tohto ...

(2)

Osoby uvedené v § 2 písm. o) bodoch 2 a 3, ktoré vykonávajú činnosť na základe devízového povolenia ...

§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)

Súhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska k vydaniu koncesnej listiny11) na zmenárenskú činnosť, ...

(2)

Devízové licencie vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové licencie podľa tohto zákona, ...

(3)

Konania pred devízovým orgánom začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. januárom ...

(4)

Hlásenia, ktorými sa podľa doterajších predpisov plní v roku 2004 devízová ohlasovacia povinnosť za ...

§ 43b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2005

Devízové licencie alebo časti devízových licencií vydaných podľa doterajších predpisov, ktoré sa už ...

§ 43c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 43d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007

Devízové licencie alebo časti devízových licencií vydaných podľa doterajších predpisov účinných do 31. ...

§ 43e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009

Držitelia devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných služieb alebo držitelia devízovej ...

§ 43f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ustanoveniami zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júnom 2014 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. júnom 2014 sa dokončí postupom podľa zákona v znení účinnom ...

§ 43g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 44
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 303/1992 Zb., ktorou ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva ...

4.

§ 36 ods. 1 písm. b), ods. 4 až 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...

§ 44a

Zrušujú sa:

1.

§ 9 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ...

2.

opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov ...

3.

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 25 septembra 1995 č. 7, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti ...

§ 44b
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2004

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 58 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a devízové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:

„8a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 3)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 4a)  § 2 ods. 2 písm. a) až k) a r) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 5)  § 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 5a)  § 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5b)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 56 Obchodného zákonníka.
 • 7)  § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 2 ods. 2, § 7 a 8 a § 11 a 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 12)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...
 • 14)  Napríklad § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 a 18 zákona č. 186/2009 ...
 • 15)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15a)  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona ...
 • 15aa)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 16)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  Napríklad § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 ...
 • 16b)  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16c)  Napríklad zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej ...
 • 17)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 17a)  Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 17b)  Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon Národnej rady ...
 • 18a)  Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 747/2004 ...
 • 23a)  § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 23aa)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23ab)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 23b)  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23c)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 29)  Čl. 119 písm. d) a čl. 118 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 30)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore