Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 09.03.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Jedy, narkotiká, toxikománia, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD151DS2EUPPČL0

Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 127/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 515/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo ...

b)

podrobnosti o národnom realizačnom pláne,

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy,

d)

zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)

§ 2 - Perzistentná organická látka

Perzistentná organická látka na účely tohto zákona je chemická látka,2) ktorá je uvedená v osobitnom ...

§ 3 - Povinnosti držiteľa zásob
(1)

Držiteľ zásob je povinný

a)
zaslať každoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob Ministerstvu životného ...
b)
viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov v nich obsiahnutých perzistentných organických látok ...
c)
poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) pri výkone štátneho dozoru ...
(2)

Podrobnosti o oznámení podľa odseku 1 písm. a) a o vedení evidencie podľa odseku 1 písm. b) ustanoví ...

§ 4 - Národný realizačný plán
(1)

Národný realizačný plán3) je strategický dokument na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky ...

(2)

Národný realizačný plán zverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

(3)

Národný realizačný plán obsahuje ciele týkajúce sa perzistentných organických látok a opatrenia na dosiahnutie ...

a)
zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného ...
b)
zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného ...
c)
zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok zo zásob,
d)
nakladania s odpadmi, ktoré obsahujú alebo sa skladajú z perzistentnej organickej látky uvedenej v čl. ...
e)
výskumu, vývoja a monitorovania výskytu perzistentných organických látok ustanovených v čl. 9 osobitného ...
f)
zisťovania a sanácie lokalít kontaminovaných perzistentnými organickými látkami ustanovenými v medzinárodnom ...
g)
informovania, vzdelávania a zvyšovania environmentálneho povedomia právnických osôb a fyzických osôb ...
h)
medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií týkajúcich sa možného znižovania alebo eliminovania ich ...
(4)

Národný realizačný plán obsahuje lehoty na vykonanie opatrení podľa odseku 3, ako aj informácie o potrebných ...

(5)

Súčasťou národného realizačného plánu je akčný plán na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania perzistentných ...

(6)

Akčný plán obsahuje

a)
opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania neúmyselne produkovaných ...
b)
lehoty na vykonanie opatrení podľa písmena a),
c)
informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch potrebných na vykonanie ...
d)
informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov podľa písmena c).
§ 5 - Orgány štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok sú

a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
orgány štátneho dozoru (§ 6).
(2)

Ministerstvo

a)
plní úlohu podľa čl. 15 osobitného predpisu,1)
b)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a výmene informácií vo veciach perzistentných organických ...
c)
zabezpečuje koordináciu plnenia úloh podľa osobitného predpisu1) a podľa medzinárodného dohovoru4) s ...
d)
je notifikačným orgánom vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej ...
e)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť národného kontaktného bodu na výmenu informácií ...
(3)

Ministerstvo môže plnením úloh podľa odseku 2 písm. d) poveriť organizáciu, ktorej je zriaďovateľom.

(4)

Inšpekcia

a)
vykonáva štátny dozor v oblasti perzistentných organických látok (ďalej len „štátny dozor“) podľa § ...
b)
prejednáva správne delikty podľa tohto zákona.
§ 6 - Štátny dozor
(1)

Štátnym dozorom sa zisťuje, ako právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia plnia povinnosti ustanovené ...

a)
úmyselnej výroby5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1) ...
b)
uvádzania na trh a používania5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného ...
c)
znižovania a vylučovania uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného ...
d)
nakladania so zásobami.
(2)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. a) a d) vykonáva inšpekcia. Inšpekcia postupuje pri výkone štátneho ...

(3)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. b) vykonávajú orgány štátnej správy príslušné podľa osobitných predpisov ...

(4)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. c) vykonávajú podľa osobitných predpisov16) orgány štátnej správy ...

(5)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti právnickej osoby ...

(6)

Orgány štátneho dozoru podľa odsekov 2 až 4 sú povinné poskytnúť ministerstvu potrebnú súčinnosť, najmä ...

§ 7 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 331,93 eura do 16 596,95 eura držiteľovi zásob, ktorý

a)
nezašle v určenom termíne informáciu o charaktere a veľkosti zásob podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo zašle ...
b)
nevedie evidenciu zásob podľa § 3 ods. 1 písm. b),
c)
neumožní kontrolu nakladania so zásobami, alebo neposkytne inšpekcii pri výkone štátneho dozoru potrebnú ...
(2)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 659,69 eura do 33 193,91 eura právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

a)
nenakladá so zásobami ako s odpadom v súlade s čl. 5 ods. 1 osobitného predpisu,1)
b)
nenakladá so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom podľa čl. 5 ods. 2 osobitného ...
c)
začne úmyselne vyrábať5) perzistentné organické látky uvedené v prílohách I a II osobitného predpisu.1) ...
(3)

Ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty osoba podľa odsekov 1 ...

(4)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť osobe podľa odsekov 1 a 2, aby v určenej ...

(5)

Pri rozhodovaní o výške pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a ...

(6)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení ...

(7)

Výnosy z pokút podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom Environmentálneho fondu.19)

§ 8

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Držiteľ zásob zašle prvé oznámenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) do 30. septembra 2006.

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Krajský úrad životného prostredia vydáva formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu ...

2.

V § 5 ods. 4 sa čiarka za slovom „republiky“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a záväzná časť ...

3.

V § 5 ods. 5, § 7 ods. 9 a § 74 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a programu okresu“.

4.

V § 5 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a obvodný úrad životného prostredia“, slová „sú povinné zverejniť návrhy ...

5.

V § 5 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a obvodný úrad životného prostredia“ a slová „sú povinné“ sa nahrádzajú ...

6.

V § 5 ods. 11 sa vypúšťa časť vety za slovom „kraja“.

7.

V § 5 ods. 12 sa čiarka za slovom „ministerstvo“ a za slovom „republiky“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú ...

8.

V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „programu okresu alebo“.

9.

V § 6 ods. 6 sa slovo „okresu“ nahrádza slovom „kraja“.

10.

V § 54i ods. 1 sa v druhej vete za slovo „domácností“ vkladajú slová „a výrobca svetelných zdrojov podľa ...

11.

V § 54i ods. 3 sa na konci vety dopĺňajú slová „s výnimkou výrobcu elektrozariadení, z ktorých odpad ...

12.

V § 68 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „programu okresu“.

13.

V § 71 písmeno a) znie:

„a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,“.

14.

V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „okresu alebo“.

15.

V § 78 ods. 3 písm. d) sa za slová „§ 24 ods. 2 a 3“ vkladajú slová „alebo neposkytne záruku podľa § ...

16.

V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slovami „§ 48 ods. 1 a 2“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 54 ...

17.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) nevynaloží úsilie, aby zabránila, ak je to uskutočniteľné, kontaminácii odpadu látkami určenými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 83b až 83d znejú:

„83b) Čl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
 • 3)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
 • 4)  Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).
 • 5)  Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
 • 6)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
 • 7)  Čl. 6 písm. e) Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. ...
 • 8)  Čl. 5 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.). ...
 • 9)  Čl. 6 ods. 2, čl. 8 ods. 2, čl. 12 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004. ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 11)  § 68 ods. 2 písm. i), § 70 písm. k), § 71 písm. j), § 72a písm. a), § 72b ods. 1 písm. a) zákona č. ...
 • 12)  § 2 písm. b) a § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 434/2004 Z. z.
 • 13)  § 28 písm. a) zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a ...
 • 14)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 • 15)  § 21 ods. 3 písm. e) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ...
 • 16)  § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 17)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 18)  Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 3 písm. t) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore