Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 09.03.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Jedy, narkotiká, toxikománia, Odpady, nakladanie s odpadmi, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD151DS2EUPPČL0

Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 127/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 515/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky ustanovenej v čl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II osobitného predpisu1) (ďalej len „zásoba“),

b)

podrobnosti o národnom realizačnom pláne,

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy,

d)

zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)

§ 2 - Perzistentná organická látka

Perzistentná organická látka na účely tohto zákona je chemická látka,2) ktorá je uvedená v osobitnom predpise.1)

§ 3 - Povinnosti držiteľa zásob
(1)

Držiteľ zásob je povinný

a)

zaslať každoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ministerstvom poverenej organizácii (§ 5 ods. 3), a to najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok,

b)

viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov v nich obsiahnutých perzistentných organických látok tak, aby bol prehľad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a čase ich používania, o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe, akým sa s nimi naložilo,

c)

poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) pri výkone štátneho dozoru (§ 6) potrebnú súčinnosť a vykonať uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(2)

Podrobnosti o oznámení podľa odseku 1 písm. a) a o vedení evidencie podľa odseku 1 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 4 - Národný realizačný plán
(1)

Národný realizačný plán3) je strategický dokument na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru,4) ktorého vypracovanie a aktualizáciu zabezpečuje ministerstvo a ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(2)

Národný realizačný plán zverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na internete.

(3)

Národný realizačný plán obsahuje ciele týkajúce sa perzistentných organických látok a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov najmä v oblasti

a)

zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu1) z úmyselnej výroby a používania,5)

b)

zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie,6)

c)

zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok zo zásob,

d)

nakladania s odpadmi, ktoré obsahujú alebo sa skladajú z perzistentnej organickej látky uvedenej v čl. 5 ods. 1, v prílohách IV a V osobitného predpisu1) alebo sú ňou kontaminované,

e)

výskumu, vývoja a monitorovania výskytu perzistentných organických látok ustanovených v čl. 9 osobitného predpisu1) v životnom prostredí,

f)

zisťovania a sanácie lokalít kontaminovaných perzistentnými organickými látkami ustanovenými v medzinárodnom dohovore,7)

g)

informovania, vzdelávania a zvyšovania environmentálneho povedomia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odbornej a laickej verejnosti o perzistentných organických látkach,

h)

medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií týkajúcich sa možného znižovania alebo eliminovania ich výroby, používania a uvoľňovania a informácií o ich alternatívnych náhradách.

(4)

Národný realizačný plán obsahuje lehoty na vykonanie opatrení podľa odseku 3, ako aj informácie o potrebných finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch a spôsobe ich zabezpečenia.

(5)

Súčasťou národného realizačného plánu je akčný plán na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie podľa odseku 3 písm. b) (ďalej len „akčný plán“).

(6)

Akčný plán obsahuje

a)

opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania neúmyselne produkovaných perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) s cieľom postupného znižovania alebo vylúčenia ich uvoľňovania, vyplývajúce z medzinárodného dohovoru8) a z čl. 6 ods. 2 osobitného predpisu,1)

b)

lehoty na vykonanie opatrení podľa písmena a),

c)

informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch potrebných na vykonanie opatrení podľa písmena a),

d)

informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov podľa písmena c).

§ 5 - Orgány štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok sú

a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia,

c)

orgány štátneho dozoru (§ 6).

(2)

Ministerstvo

a)

plní úlohu podľa čl. 15 osobitného predpisu,1)

b)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a výmene informácií vo veciach perzistentných organických látok,

c)

zabezpečuje koordináciu plnenia úloh podľa osobitného predpisu1) a podľa medzinárodného dohovoru4) s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

d)

je notifikačným orgánom vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,9)

e)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť národného kontaktného bodu na výmenu informácií podľa medzinárodného dohovoru.4)

(3)

Ministerstvo môže plnením úloh podľa odseku 2 písm. d) poveriť organizáciu, ktorej je zriaďovateľom.

(4)

Inšpekcia

a)

vykonáva štátny dozor v oblasti perzistentných organických látok (ďalej len „štátny dozor“) podľa § 6 ods. 2,

b)

prejednáva správne delikty podľa tohto zákona.

§ 6 - Štátny dozor
(1)

Štátnym dozorom sa zisťuje, ako právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom1) v oblasti

a)

úmyselnej výroby5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)

b)

uvádzania na trh a používania5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)

c)

znižovania a vylučovania uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie6) a monitoringu prítomnosti perzistentných organických látok ustanovených v článku 9 osobitného predpisu1) v životnom prostredí,

d)

nakladania so zásobami.

(2)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. a) a d) vykonáva inšpekcia. Inšpekcia postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti uvedených v osobitnom predpise.10) Pôsobnosť orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov11) ostáva nedotknutá.

(3)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. b) vykonávajú orgány štátnej správy príslušné podľa osobitných predpisov v oblasti chemických látok a chemických prípravkov,12) v oblasti uvádzania na trh biocídnych výrobkov,13) na úseku rastlinolekárskej starostlivosti14) a v oblasti uvádzania na trh kozmetických výrobkov.15)

(4)

Štátny dozor podľa odseku 1 písm. c) vykonávajú podľa osobitných predpisov16) orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

(5)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, uloží opatrenia na nápravu. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, alebo životného prostredia orgán štátneho dozoru nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky alebo inej činnosti, ktorá toto ohrozenie spôsobuje.

(6)

Orgány štátneho dozoru podľa odsekov 2 až 4 sú povinné poskytnúť ministerstvu potrebnú súčinnosť, najmä informácie a podklady na účely plnenia úloh podľa § 5 ods. 2 písm. d) a e) vrátane informácií, ktoré tvoria obchodné tajomstvo17) alebo podliehajú patentovej ochrane.18)

§ 7 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 331,93 eura do 16 596,95 eura držiteľovi zásob, ktorý

a)

nezašle v určenom termíne informáciu o charaktere a veľkosti zásob podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo zašle nepravdivú informáciu,

b)

nevedie evidenciu zásob podľa § 3 ods. 1 písm. b),

c)

neumožní kontrolu nakladania so zásobami, alebo neposkytne inšpekcii pri výkone štátneho dozoru potrebnú súčinnosť, alebo nevykoná ňou uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 3 ods. 1 písm. c).

(2)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 659,69 eura do 33 193,91 eura právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a)

nenakladá so zásobami ako s odpadom v súlade s čl. 5 ods. 1 osobitného predpisu,1)

b)

nenakladá so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom podľa čl. 5 ods. 2 osobitného predpisu,1)

c)

začne úmyselne vyrábať5) perzistentné organické látky uvedené v prílohách I a II osobitného predpisu.1)

(3)

Ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty osoba podľa odsekov 1 a 2 opakovane poruší rovnakú povinnosť, za ktorú jej už bola uložená pokuta, inšpekcia jej môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(4)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť osobe podľa odsekov 1 a 2, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré jej bola pokuta uložená. Ak táto osoba v určenej lehote uložené opatrenia nevykoná, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.

(5)

Pri rozhodovaní o výške pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti vedúce k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

(6)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala splniť povinnosť uložená podľa odseku 4. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu, ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.

(7)

Výnosy z pokút podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom Environmentálneho fondu.19)

§ 8

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Držiteľ zásob zašle prvé oznámenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) do 30. septembra 2006.

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 odsek 2 znie:

„(2)
Krajský úrad životného prostredia vydáva formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na päť rokov.“.

2.
V § 5 ods. 4 sa čiarka za slovom „republiky“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a záväzná časť programu okresu“.
3.
V § 5 ods. 5, § 7 ods. 9 a § 74 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a programu okresu“.
4.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a obvodný úrad životného prostredia“, slová „sú povinné zverejniť návrhy svojich programov“ sa nahrádzajú slovami „je povinný zverejniť návrh svojho programu“, slovo „zašlú“ sa nahrádza slovom „zašle“ a vypúšťajú sa slová „a obvodný úrad životného prostredia aj obciam z dotknutého územia“.
5.
V § 5 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a obvodný úrad životného prostredia“ a slová „sú povinné“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.
6.
V § 5 ods. 11 sa vypúšťa časť vety za slovom „kraja“.
7.
V § 5 ods. 12 sa čiarka za slovom „ministerstvo“ a za slovom „republiky“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „alebo obvodný úrad životného prostredia“ a slová „alebo program okresu“.
8.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „programu okresu alebo“.
9.
V § 6 ods. 6 sa slovo „okresu“ nahrádza slovom „kraja“.
10.
V § 54i ods. 1 sa v druhej vete za slovo „domácností“ vkladajú slová „a výrobca svetelných zdrojov podľa § 54g ods. 1“, za zátvorku sa vkladá čiarka a slová „za celé množstvo elektrozariadení“ sa nahrádzajú slovami „a to v rozsahu nesplnenej časti ustanoveného limitu“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „za kalendárny štvrťrok“.
11.
V § 54i ods. 3 sa na konci vety dopĺňajú slová „s výnimkou výrobcu elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, a výrobcu svetelných zdrojov podľa § 54g ods. 1, ktorí platia príspevok z týchto elektrozariadení za kalendárny rok do 20. apríla nasledujúceho roka“.
12.
V § 68 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „programu okresu“.
13.
V § 71 písmeno a) znie:

„a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,“.

14.
V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „okresu alebo“.
15.
V § 78 ods. 3 písm. d) sa za slová „§ 24 ods. 2 a 3“ vkladajú slová „alebo neposkytne záruku podľa § 54h ods. 1“.
16.
V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slovami „§ 48 ods. 1 a 2“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 54 ods. 1“ sa vkladajú slová „a § 54i ods. 1“.
17.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i)
nevynaloží úsilie, aby zabránila, ak je to uskutočniteľné, kontaminácii odpadu látkami určenými v osobitnom predpise,83b)

j)
poruší povinnosť zneškodniť alebo pretransformovať odpad obsahujúci perzistentné organické látky ustanovené v osobitnom predpise,83c)

k)
poruší zákaz použitia určených postupov na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu ustanovený v osobitnom predpise.83d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 83b až 83d znejú:

„83b) Čl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
83c) Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

83d) Čl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).

 • 2)

  § 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

 • 3)

  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

 • 4)

  Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

 • 5)

  Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

 • 6)

  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

 • 7)

  Čl. 6 písm. e) Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

 • 8)

  Čl. 5 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

 • 9)

  Čl. 6 ods. 2, čl. 8 ods. 2, čl. 12 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

 • 10)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 68 ods. 2 písm. i), § 70 písm. k), § 71 písm. j), § 72a písm. a), § 72b ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 62 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

 • 12)

  § 2 písm. b) a § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 434/2004 Z. z.

 • 13)

  § 28 písm. a) zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 14)

  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

 • 15)

  § 21 ods. 3 písm. e) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 578/2003 Z. z.

 • 16)

  § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). § 28 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 60 ods. 1 písm. g), § 61 písm. a) a § 62 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 17 Obchodného zákonníka.

 • 18)

  Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.

 • 19)

  § 3 písm. t) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 20)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore