Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 05.08.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Občianske právo, Právo duševného vlastníctva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD67DS5EUPPČL18

Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 306/2018

Legislatívny proces k zákonu 306/2018§ 41
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou a na verejné rozširovanie odplatným prevodom vlastníckeho práva hmotnej trojrozmernej rozmnoženiny diela výtvarného umenia, ktorá nemá formu rytiny alebo reliéfu.
zobraziť paragraf
§ 165

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a)
licenčnej zmluvy,
b)
hromadnej licenčnej zmluvy,
c)
kolektívnej licenčnej zmluvy,
d)
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81 alebo
e)
zmluvy o náhrade odmeny.
(2)
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie. Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udelí používateľovi súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv, len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu riadneho výkonu kolektívnej správy alebo ak o to používateľ výslovne požiada.
(3)
Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy, predloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od doručenia tejto žiadosti.
(5)
Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto skutočnosti používateľa bez zbytočného odkladu.
(6)
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená pri výkone kontroly riadneho použitia predmetov ochrany vyhotovovať zvukové záznamy alebo audiovizuálne záznamy takéhoto použitia aj bez súhlasu používateľa alebo osôb prítomných na mieste výkonu takejto kontroly. Takto získané záznamy môže organizácia kolektívnej správy použiť výhradne na účely výkonu kolektívnej správy práv.
(7)
Ak je používateľ na základe zmluvy podľa odseku 1 povinný zaplatiť organizácii kolektívnej správy peňažné plnenie, organizácia kolektívnej správy vystaví používateľovi daňový doklad, ktorý obsahuje určenie jednotlivých predmetov ochrany alebo ich druhové vymedzenie, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Ak bol zmluvou podľa odseku 1 udelený aj súhlas na použitie predmetu ochrany, daňový doklad obsahuje pri určení predmetov ochrany aj vymedzenie spôsobov použitia týchto predmetov ochrany.
(8)
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 4, môže používateľ požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny a nahradenia vôle uzavrieť takúto zmluvu určil súd.31) Súd pri určení obsahu zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) prihliada na druh predmetu ochrany a kritériá podľa § 169 ods. 2.
(9)
Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c), odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8, ak zaplatí peňažné prostriedky podľa odseku 10 za použitie týchto predmetov ochrany na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy.
(10)
Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej zmluvy podľa odseku 1 alebo najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške najmenej 80 % odmeny podľa platného a účinného sadzobníka odmien organizácie kolektívnej správy.
(11)
Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 9 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 8. Nárok organizácie kolektívnej správy na zaplatenie odmeny za použitie predmetov ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) používateľom počas obdobia používania podľa odseku 9, zostáva zachovaný.
(12)
Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy práv podľa § 174 a 175, pričom organizáciou kolektívnej správy, ak ide o spoločný výkon kolektívnej správy, sa rozumie organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a).
(13)
Na účely odsekov 1 až 8 a § 169 ods. 3, § 177 ods. 1 a § 180 ods.1 sa za používateľa považuje aj právnická osoba združujúca používateľov. Ak návrh na začatie konania podľa odseku 8 podala právnická osoba združujúca používateľov, oprávnenie podľa odseku 9 vznikne jednotlivému členovi tejto právnickej osoby, ktorý splní podmienky podľa odseku 10; ustanovenia odsekov 11 a 12 sa použijú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 169

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť sadzobník odmien, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy informuje pred každou zmenou sadzobníka odmien o takejto zmene na svojom webovom sídle a prerokuje spôsob uplatnenia kritérií podľa odseku 2 vrátane spôsobu výpočtu odmeny s právnickými osobami združujúcimi používateľov, ktoré o takéto prerokovanie na základe informácie na webovom sídle organizácie kolektívnej správy prejavili záujem, a zároveň organizácia kolektívnej správy po prerokovaní a pred účinnosťou zmeneného sadzobníka odmien predloží zmenený sadzobník odmien ministerstvu, ktoré môže od organizácie kolektívnej správy vyžiadať verejnú prezentáciu zmeneného sadzobníka vrátane spôsobu uplatnenia kritérií podľa odseku 2 a spôsobu výpočtu odmeny. Ak sa zmena týka sadzobníka odmien podľa § 174 ods. 2 písm. e), povinnosti podľa predchádzajúcej vety plní organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a). Sadzobník odmien obsahuje odmeny za obvyklé použitie predmetu ochrany alebo spôsob výpočtu výšky tejto odmeny vrátane spôsobu uplatnenia kritérií použitých pri výpočte odmeny podľa odseku 2, zaručujúci primerané a nediskriminačné podmienky.
(2)
Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní
a)
rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany,
b)
ekonomickú hodnotu použitia predmetu ochrany,
c)
ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy,
d)
skutočnosť, či pri použití predmetu ochrany dochádza alebo nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu používateľa a
e)
vyťaženosť ubytovacích zariadení.
(3)
Organizácia kolektívnej správy pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 informuje používateľov o kritériách, na základe ktorých boli odmeny určené.
(4)
Organizácia kolektívnej správy je povinná
a)
vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a dodatočné odmeny a
b)
domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne vôľu domáhať sa tohto nároku sám alebo ak je to nehospodárne.
(5)
Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.36) Organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne
a)
príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b)
príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c)
výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
d)
odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
zobraziť paragraf
§ 174

(1)
Organizácia kolektívnej správy sa môže dohodnúť s inou organizáciou kolektívnej správy na spoločnom výkone kolektívnej správy práv v odboroch kolektívnej správy práv podľa oprávnení týchto organizácií kolektívnej správy a v rozsahu všetkých predmetov ochrany, ku ktorým tieto organizácie vykonávajú kolektívnu správu práv (ďalej len „dohoda o spoločnej správe“), ak § 175 neustanovuje inak.
(2)
Dohoda o spoločnej správe obsahuje
a)
poverenie jednej organizácie kolektívnej správy na konanie v mene ostatných účastníkov tejto dohody, ak nie je dohodnuté inak,
b)
výšku alebo spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov spoločného výkonu kolektívnej správy práv, ktorá nesmie presiahnuť výšku nákladov, ktoré by vynaložila organizácia kolektívnej správy na výkon kolektívnej správy práv v rozsahu predmetov ochrany podľa odseku 1, ak by tento výkon realizovala samostatne,
c)
metódu a kritériá rozdelenia príjmu z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe zohľadňujúce rozsah všetkých predmetov ochrany, ku ktorým účastníci dohody o spoločnej správe vykonávajú kolektívnu správu práv,
d)
pravidlá pristúpenia ďalšej organizácie kolektívnej správy k dohode o spoločnej správe zaručujúce nediskriminačné podmienky,
e)
jeden sadzobník odmien podľa § 169 ods. 1, ktorý obsahuje spoločnú odmenu alebo spôsob výpočtu výšky spoločnej odmeny, ak organizácie kolektívnej správy uzatvárajú dohodu o spoločnej správe podľa § 175; výška spoločnej odmeny alebo spôsob výpočtu výšky spoločnej odmeny nesmie presiahnuť súčet výšky odmien určených organizáciami kolektívnej správy pri samostatnom výkone kolektívnej správy za rovnaké časové obdobie,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)
Dohoda o spoločnej správe musí mať písomnú formu.
zobraziť paragraf
§ 176

(1)
Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
(2)
Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov postupy podľa osobitných predpisov.37) Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa osobitného predpisu.37a)
(3)
Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto sporu predovšetkým dohodou.
zobraziť paragraf
§ 188

Ustanovenia § 165 ods. 4 a 5, § 165 ods. 8 až 11 a 13 a § 176 sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel organizáciou kolektívnej správy podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 190a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


Ak bol podaný návrh podľa § 165 ods. 8 do 31. decembra 2018, uplatnia sa ustanovenia § 165 ods. 8 až 13 v znení účinnom do 31. decembra 2018.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore