Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 05.08.2015
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Občianske právo, Právo duševného vlastníctva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD71DS7EUPPČL23

Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 185/2015 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 455/2022

Legislatívny proces k zákonu 455/2022§ 36

(1)
Za použitie diela podľa § 37 až 41 a § 44 až 57 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(2)
Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
(3)
Náhradu odmeny podľa odseku 2 je povinný zaplatiť
a)
výrobca, príjemca z členského štátu alebo zo zmluvného štátu, dovozca z tretieho štátu alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike vrátane predaja cez internet technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela,
b)
osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu.
(4)
Ak autor diela udelil vydavateľovi publikácie, v ktorej je autorovo dielo obsiahnuté licenciu na vyhotovenie rozmnoženiny, vydavateľ publikácie má počas trvania licencie právo na podiel z jeho náhrady odmeny uhradenej podľa odseku 3 za použitie podľa § 43. Publikáciou podľa tohto zákona je aj periodikum podľa § 129a ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 147

(1)
Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d), f), g), h) alebo písm. i) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
(2)
Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorú tieto organizácie kolektívnej správy určili dohodou. O tejto dohode je určená organizácia kolektívnej správy povinná informovať ministerstvo do 15 dní od uzavretia dohody. Ministerstvo informáciu zverejní v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Ak organizácie kolektívnej správy neurčili dohodou organizáciu kolektívnej správy podľa prvej vety alebo v lehote podľa druhej vety o tejto dohode neinformovali ministerstvo, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Určenie organizácie kolektívnej správy podľa prvej alebo štvrtej vety platí vo vzťahu k individuálnemu nositeľovi práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, dovtedy, kým písomne neurčí, že jeho práva bude spravovať iná organizácia kolektívnej správy.
(3)
Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, patria týmto nositeľom práv rovnaké práva a povinnosti ako tým nositeľom práv, ktorí sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 152

(1)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv podľa tohto zákona odo dňa doručenia oprávnenia.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná spĺňať podmienky udelenia oprávnenia počas celého obdobia výkonu kolektívnej správy práv.
(3)
Práva a povinnosti organizácie kolektívnej správy vyplývajúce z vydaného oprávnenia nemôžu byť predmetom prevodu ani prechodu na inú osobu.
(4)
Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia. Evidencia obsahuje
a)
názov organizácie kolektívnej správy,
b)
sídlo organizácie kolektívnej správy,
c)
označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a
e)
informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku,
f)
informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy sa považuje za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný podľa § 164 ods. 1.
(5)
Organizácia kolektívnej správy poskytne ministerstvu na účely vedenia evidencie informácie podľa odseku 4 písm. a) až c) vždy bez zbytočného odkladu po zmene takejto informácie a zoznam nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky potrebný pre poskytnutie informácie podľa odseku 4 písm. e) najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za správnosť a pravdivosť údajov poskytnutých na účely vedenia evidencie podľa odseku 4 písm. a) až c) a e) zodpovedá organizácia kolektívnej správy.
zobraziť paragraf
§ 165

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a)
licenčnej zmluvy,
b)
hromadnej licenčnej zmluvy,
c)
kolektívnej licenčnej zmluvy,
d)
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81 alebo
e)
zmluvy o náhrade odmeny.
(2)
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie. Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udelí používateľovi súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv, len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu riadneho výkonu kolektívnej správy alebo ak o to používateľ výslovne požiada.
(3)
Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy, predloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od doručenia tejto žiadosti.
(5)
Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto skutočnosti používateľa bez zbytočného odkladu.
(6)
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená pri výkone kontroly riadneho použitia predmetov ochrany vyhotovovať zvukové záznamy alebo audiovizuálne záznamy takéhoto použitia aj bez súhlasu používateľa alebo osôb prítomných na mieste výkonu takejto kontroly. Takto získané záznamy môže organizácia kolektívnej správy použiť výhradne na účely výkonu kolektívnej správy práv.
(7)
Ak je používateľ na základe zmluvy podľa odseku 1 povinný zaplatiť organizácii kolektívnej správy peňažné plnenie, organizácia kolektívnej správy vystaví používateľovi daňový doklad, ktorý obsahuje určenie jednotlivých predmetov ochrany alebo ich druhové vymedzenie, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Ak bol zmluvou podľa odseku 1 udelený aj súhlas na použitie predmetu ochrany, daňový doklad obsahuje pri určení predmetov ochrany aj vymedzenie spôsobov použitia týchto predmetov ochrany.
(8)
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 4, môže používateľ požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny a nahradenia vôle uzavrieť takúto zmluvu určil súd.31) Súd pri určení obsahu zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) prihliada na druh predmetu ochrany a kritériá podľa § 169 ods. 2.
(9)
Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c), odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8, ak zaplatí peňažné prostriedky podľa odseku 10 za použitie týchto predmetov ochrany na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy.
(10)
Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej zmluvy podľa odseku 1 alebo najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške najmenej 80 % odmeny podľa platného a účinného sadzobníka odmien organizácie kolektívnej správy.
(11)
Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 9 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 8. Nárok organizácie kolektívnej správy na zaplatenie odmeny za použitie predmetov ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) používateľom počas obdobia používania podľa odseku 9, zostáva zachovaný. Odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie.
(12)
Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy práv podľa § 174 a 175, pričom organizáciou kolektívnej správy, ak ide o spoločný výkon kolektívnej správy, sa rozumie organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a).
(13)
Na účely odsekov 1 až 8 a § 169 ods. 3, § 177 ods. 1 a § 180 ods.1 sa za používateľa považuje aj právnická osoba združujúca používateľov. Ak návrh na začatie konania podľa odseku 8 podala právnická osoba združujúca používateľov, oprávnenie podľa odseku 9 vznikne jednotlivému členovi tejto právnickej osoby, ktorý splní podmienky podľa odseku 10; ustanovenia odsekov 11 a 12 sa použijú rovnako.
(14)
Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa môžu primerane uplatniť na zmluvy medzi vydavateľom periodika a poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 190c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023

(1)
V konaní podľa § 165 ods. 8 začatom podľa predpisov účinných do 31. januára 2023 až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu podľa § 165 ods. 8 premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie.
(2)
Ustanovenie § 36 ods. 4 sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k uhradenej náhrade odmeny za rok 2022.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore