Autorský zákon 185/2015 účinný od 25.03.2022

Platnosť od: 05.08.2015
Účinnosť od: 25.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Občianske právo, Právo duševného vlastníctva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD71DS6EUPPČL23

Autorský zákon 185/2015 účinný od 25.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 185/2015 s účinnosťou od 25.03.2022 na základe 71/2022

Legislatívny proces k zákonu 71/2022§ 1

(1)
Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), vydavateľa periodika, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
(2)
Tento zákon upravuje aj správu práv.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e)
vydavateľa periodika vo vzťahu k periodiku zverejnenému na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
f)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2)
Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu, ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“), alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
zobraziť paragraf
§ 12
Obchodne nedostupné dielo

(1)
Obchodne nedostupné dielo je zverejnené dielo, ak
a)
k jeho rozmnoženine nie je možné ani po vynaložení primeraného úsilia získať prístup na trhu inak ako kúpou použitej veci alebo na základe žiadosti o udelenie licencie, ktorá nie je bežne dostupná,
b)
je trvalo uložené v knižnici,6) archíve,7) múzeu8) alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu8a) a
c)
je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „portál“) vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo8b) po dobu najmenej šesť mesiacov a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu podľa odseku 7.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na iné dielo, ktoré
a)
je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené,
b)
nebolo nikdy komerčne použité,
c)
nebolo nikdy zverejnené, a to s prihliadnutím na § 18.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na súbory obchodne nedostupných diel, ak pri vynaložení primeraného úsilia bolo zistené, že takéto súbory pozostávajú prevažne z
a)
audiovizuálnych diel, ktorých výrobcovia originálu audiovizuálneho diela majú sídlo alebo obvyklý pobyt v inom ako členskom štáte alebo zmluvnom štáte (ďalej len „tretí štát“),
b)
iných než audiovizuálnych diel, prvýkrát zverejnených alebo prvýkrát vysielaných v treťom štáte, alebo
c)
diel štátnych príslušníkov tretieho štátu, ak nie je možné určiť zmluvný štát alebo tretí štát podľa písmen a) a b).
(4)
Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak je organizácia kolektívnej správy dostatočne reprezentatívna aj vzhľadom na nositeľov práv príslušného tretieho štátu.
(5)
Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Národný registrátor pre obchodne nedostupné diela (ďalej len „Národný registrátor“) podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o návrhu na zaradenie diela do portálu na svojom webovom sídle. Návrh musí obsahovať
a)
meno a priezvisko alebo názov žiadateľa,
b)
nezameniteľnú identifikáciu diela,
c)
odôvodnenie, pre ktoré sa žiada zaradiť dielo do portálu.
(6)
Národný registrátor podľa odseku 8 zaradí dielo do portálu, ak v lehote najneskôr troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do portálu
a)
nebolo možné podľa jeho zistenia obchodne získať prístup k rozmnoženine diela ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b)
autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do portálu.
(7)
Autor je oprávnený písomne požiadať Národného registrátora o vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu. Národný registrátor vyradí obchodne nedostupné dielo z portálu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora tohto diela alebo po doručení písomného oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa § 79 ods. 2. Autor môže požiadať o vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu aj prostredníctvom portálu.
(8)
Národný registrátor je
a)
Hudobné centrum pre hudobné diela a zvukové záznamy,
b)
Slovenský filmový ústav pre audiovizuálne, dramatické, divadelné, alebo choreografické diela a audiovizuálne záznamy,
c)
Slovenské centrum dizajnu pre architektonické diela a diela úžitkového umenia,
d)
Slovenská národná knižnica pre iné predmety ochrany podľa § 141 ods. 1 neuvedené v písm. a) až c).
(9)
Národný registrátor si na účely posúdenia podľa odseku 6 písm. a) môže vyžiadať súčinnosť od príslušnej organizácie v danej oblasti, najmä od Slovenskej národnej galérie, Divadelného ústavu, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Slovenskej komory architektov.
(10)
Národný registrátor, knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) a organizácia kolektívnej správy postúpia najmenej šesť mesiacov pred použitím obchodne nedostupného diela podľa § 80 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 51a portálu, najmä informácie
a)
na identifikáciu obchodne nedostupných diel,
b)
o možnostiach vylúčenia kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa § 12 ods. 7 a § 79 ods. 2,
c)
o stranách rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 80 ods. 1 písm. b),
d)
o územiach, na ktoré sa rozšírená hromadná licenčná zmluva vzťahuje,
e)
o spôsoboch použitia obchodne nedostupného diela.
(11)
Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle informácie podľa § 12 ods. 10 písm. b) až e) a hypertextový odkaz na portál.
(12)
Kartografické diela zverejnené viac ako 30 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 sú považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Diela úžitkového umenia zverejnené viac ako 35 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 sú považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Počítačové programy zverejnené viac ako 40 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 sú považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak.
(13)
Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam zverejnené menej ako 45 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 nemôžu byť považované za obchodne nedostupné. Architektonické dielo zverejnené menej ako 25 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 nemôže byť považované za obchodne nedostupné.
(14)
Podmienku podľa odseku 6 písm. a) spĺňa aj súbor diel, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela sú obchodne nedostupné.
zobraziť paragraf
§ 27

(1)
Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2)
Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
(3)
Za jeden verejný prenos podľa odseku 1 sa považuje aj prenos diela obsiahnutého v programovej službe na verejnosti pomocou priameho vstupu, na ktorom sa podieľa vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu, ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie podľa § 28. Vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu nadobudnú súhlas na verejný prenos podľa prvej vety prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa § 146 ods. 2 písm. h); to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu podľa § 125 ods. 3 písm. g).
zobraziť paragraf
§ 29
Retransmisia diela

(1)
Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28 (ďalej len „prevádzkovateľ retransmisie“), ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, okrem verejnej siete11a)v prostredí, ktoré nie je spravovaným prostredím.
(2)
Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.
(3)
Spravované prostredie je prostredie, v ktorom prevádzkovateľ retransmisie vykonáva retransmisiu podľa odseku 1 zabezpečenú technologickými opatreniami podľa § 60 ods. 3 druhej vety.
zobraziť paragraf
§ 33
Vzťah autorského práva k vecným právam

(1)
Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z odseku 5 nevyplýva iné.
(2)
Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z § 90 a 91 nevyplýva iné.
(3)
Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať túto vec a predchádzať strate, poškodeniu alebo zničeniu tejto veci, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva iné.12)
(4)
Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.
(5)
Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa tohto zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(6)
Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, na náklady autora vyhotovil a odovzdal fotografiu alebo inú rozmnoženinu tohto diela, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(7)
Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela alebo inak nezasahujú do autorských práv.
(8)
Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.
(9)
Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť túto vec. Ak nie je autor známy, nemožno ho určiť alebo ho nemožno nájsť, vlastník veci alebo iný užívateľ veci informuje o tomto zámere príslušnú organizáciu kolektívnej správy a Slovenské centrum dizajnu.
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38, § 40 až 51a a § 52 až 57, ak je to podľa povahy diela a spôsobu použitia diela možné.
(3)
Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie porušovať práva autora.
(4)
Zmluva nemôže vylúčiť uplatnenie výnimiek a obmedzení podľa § 37 až 57, okrem prípadov podľa § 48 a 51c.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Za použitie diela podľa § 37 až 41 a § 44 až 57 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(2)
Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
(3)
Náhradu odmeny podľa odseku 2 je povinný zaplatiť
a)
výrobca, príjemca z členského štátu alebo zo zmluvného štátu, dovozca z tretieho štátu alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike vrátane predaja cez internet technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela,
b)
osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu.
(4)
Ak autor diela udelil vydavateľovi publikácie, v ktorej je autorovo dielo obsiahnuté licenciu na vyhotovenie rozmnoženiny, vydavateľ publikácie má počas trvania licencie právo na podiel z jeho náhrady odmeny uhradenej podľa odseku 3 písm. b). Publikáciou podľa tohto zákona je aj periodikum podľa § 129a ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 44
Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume

(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.
(2)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(3)
O použití podľa odseku 2 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je škola usadená.
(4)
Školou sa na účely tohto zákona rozumie škola,15)školské zariadenie,16) vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.17a)
zobraziť paragraf
§ 45
Použitie diela pri školských predstaveniach

(1)
Do autorského práva nezasahuje škola,15) a jej pedagogický zamestnanec,18) odborný zamestnanec,19) fyzická osoba zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.
(2)
Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
zobraziť paragraf
§ 46a
Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania

(1)
Do autorského práva nezasahuje
a)
osoba, ktorá je v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nevidiaca alebo má poruchu zrakového alebo iného vnímania textu, ktorá jej neumožňuje čítať alebo inak vnímať text v rovnakej miere ako osobe bez takéhoto postihnutia, alebo trpí fyzickým postihnutím, ktoré jej neumožňuje manipulovať s textom v tlačenej forme tak, aby mohla zamerať svoj zrak na text v rozsahu, ktorý je bežne potrebný na čítanie (ďalej len „osoba s poruchou čítania“), a ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte pre svoju potrebu, alebo
b)
škola, knižnica, archív alebo iná právnická osoba poskytujúca podobné služby osobám s poruchou čítania ako jednu zo svojich činností (ďalej len „poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania“), pri ktorej nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte alebo rozmnoženinu diela v prístupnom formáte použije verejným prenosom, alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania z členského štátu, zo zmluvného štátu alebo z tretieho štátu, ktoré sú zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy,19a) alebo medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania vrátane poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania z členského štátu, zo zmluvného štátu alebo z tretieho štátu, ktoré sú zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy.
(2)
Dielom sa na účely odseku 1 rozumie hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo slovesné dielo, ktoré je zverejnené ako kniha, odborný časopis, noviny, zábavný časopis alebo iný písomný materiál, alebo zvukový záznam vrátane súvisiacich ilustrácií.
(3)
Rozmnoženinou v prístupnom formáte sa na účely odseku 1 rozumie rozmnoženina diela podľa odseku 2 vyhotovená spôsobom, ktorý umožňuje osobe s poruchou čítania rovnaký prístup k takémuto dielu ako osobe bez takéhoto zdravotného postihnutia. Vyhotovenie rozmnoženiny v prístupnom formáte nesmie zasahovať do diela podľa odseku 2 v rozsahu, ktorý presahuje rámec odôvodnený účelom umožnenia prístupu k tomuto dielu.
(4)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá koná v mene a na účet osoby s poruchou čítania.
(5)
Poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území Slovenskej republiky
a)
prijíma potrebné opatrenia na ochranu pred neoprávneným zásahom do práv k dielu podľa odseku 2,
b)
používa s náležitou odbornou starostlivosťou dielo podľa odseku 2 a jeho rozmnoženinu v prístupnom formáte a vedie o tomto použití záznam,
c)
zverejňuje informácie o plnení povinností podľa písmen a) a b) na svojom webovom sídle a zodpovedá za ich aktuálnosť,
d)
poskytuje na žiadosť osoby s poruchou čítania, iného poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania alebo nositeľa práv dostupným spôsobom
1.
zoznam diel podľa odseku 2, z ktorých má k dispozícii rozmnoženiny v prístupnom formáte, a informáciu o spôsoboch vyhotovenia rozmnoženiny v prístupnom formáte,
2.
názov a kontaktné údaje poskytovateľov služieb pre osoby s poruchou čítania, s ktorými spolupracuje podľa odseku 1 písm. b).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 49a
Použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva


Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) ktorý bez súhlasu autora použije dielo trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v zákonnom depozitári podľa osobitného predpisu8a) vyhotovením rozmnoženiny na účel zachovania diela v rozsahu nevyhnutnom na tento účel.
zobraziť paragraf
§ 51
Použitie osirelého diela

(1)
Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a)
vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b)
sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2)
Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)
Na použitie osirelého diela podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 35.
(4)
Za použitie osirelého diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 7.
(5)
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
a)
výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,
b)
informáciu, ako osirelé dielo použila,
c)
informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 10 ods. 7, ktoré použila podľa odseku 1,
d)
svoje kontaktné údaje.
(6)
Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu,8b) ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 51a
Použitie obchodne nedostupného diela

(1)
Ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené, obchodne nedostupné dielo, ku ktorému nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca podmienky podľa § 79 ods. 1, môže bez súhlasu autora na nekomerčné účely použiť knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) kde je trvalo uložené:
a)
vyhotovením rozmnoženiny,
b)
verejným prenosom,
c)
aj verejným rozširovaním a spracovaním v prípade počítačového programu podľa § 87 ods. 1,
d)
aj spracovaním v prípade databázy podľa § 131,
e)
vyhotovením rozmnoženiny v prípade výsledkov spracovania podľa písmena c),
f)
vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom v prípade výsledkov spracovania podľa písmena d),
g)
extrakciou a reutilizáciou v prípade databázy podľa § 135.
(2)
O použití podľa odseku 1 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) usadený.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 51b
Použitie diela pri čerpaní údajov na účel výskumu

(1)
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) ktorý bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov na účel výskumu.
(2)
Čerpaním údajov sa podľa tohto zákona rozumie akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu údajov v digitálnej forme s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky.
(3)
Rozmnoženiny diel vykonané v súlade s odsekom 1 sa uchovávajú s primeranou úrovňou bezpečnosti a môžu sa uchovávať na účely výskumu vrátane overovania výsledkov výskumu. Autor môže žiadať uplatňovanie primeraných opatrení na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, v ktorých sa nachádzajú jeho diela.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 51c
Použitie diela pri čerpaní údajov

(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2)
Rozmnoženiny získané podľa odseku 1 sa môžu uchovávať po dobu, po ktorú je to potrebné na účely čerpania údajov.
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona alebo obchádza nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
(2)
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo súčiastky, ktoré
a)
sú propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo obchádzania nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona,
b)
popri obchádzaní účinných technologických opatrení alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona majú len obmedzený obchodne významný účel alebo použitie, alebo
c)
sú primárne určené, vyrobené, upravené alebo vykonané na účel umožniť alebo uľahčiť obchádzanie účinných technologických opatrení alebo obchádzanie nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
(3)
Technologické opatrenie na účely tohto zákona je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka, ktoré pri bežnom spôsobe ich použitia majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do práv k dielam podľa tohto zákona. Za technologické opatrenie sa považuje aj šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava diela alebo uplatnenie iného kontrolného mechanizmu použitia diela.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní pri použití diela podľa § 40, § 42 až 44, § 46, 46a, § 49, 49a, 51b, 51c a 53 v rozsahu nevyhnutnom na využitie danej výnimky alebo obmedzenia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64a
Povinnosti a zodpovednosť poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line

(1)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a)
vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie,
b)
v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a
c)
bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu v súlade s písmenom b).
(2)
Pri posudzovaní, či poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line splnil svoje povinnosti podľa odseku 1, sa primerane zohľadní najmä
a)
druh a rozsah služby, veľkosť jej cieľovej skupiny a typ diela nahraného užívateľom,
b)
dostupnosť vhodných a účinných prostriedkov a ich nákladov pre poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line,
c)
typ obsahu nahrávaného užívateľmi.
(3)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line sa v prípade verejného prenosu diela nemôže dovolávať obmedzenia zodpovednosti podľa osobitného predpisu.26a)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64b

(1)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, ktorého služby pôsobia na trhu na území Slovenskej republiky, členského štátu alebo zmluvného štátu kratšie ako tri roky a ktorého ročný obrat nepresiahne 10 miliónov eur, nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a)
vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie a
b)
bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla.
(2)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line podľa odseku 1, u ktorého priemerný mesačný počet jedinečných návštevníkov služieb vypočítaný na základe predchádzajúceho kalendárneho roka prekročí päť miliónov, má súčasne s preukázaním podľa odseku 1 aj povinnosť preukázať, že vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie budúcemu nahratiu diela, o ktorom mu autor vopred poskytol relevantné a nevyhnutné informácie.
(3)
V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovenie § 64a neuplatní.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64c

Obmedzená zodpovednosť podľa § 64a a 64b sa neuplatní v prípade poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line, ktorého jedným z hlavných účelov je vykonávať alebo uľahčovať neoprávnené použitie diel.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64d

(1)
Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie obmedziť využitie výnimiek a obmedzení majetkových práv podľa štvrtej hlavy, základných práv a slobôd, použitie v rámci udelenej licencie, použitie voľného diela a predmetov podľa § 5; poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line poskytne užívateľovi informáciu o možnosti použiť dielo podľa § 37 až 57 prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok.
(2)
Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie viesť k identifikácii jednotlivých užívateľov ani k spracúvaniu osobných údajov inak ako v súlade s osobitným predpisom.26b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64e

(1)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný
a)
poskytnúť autorovi na jeho žiadosť primerané informácie o postupoch uvedených v § 64a a 64b,
b)
poskytnúť autorovi informácie o použití diela na základe súhlasu udeleného v licenčnej zmluve podľa § 65.
(2)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný zaviesť účinný a rýchly postup na riešenie sťažností a žiadostí o nápravu, ktorý bude môcť využiť užívateľ jeho služby zdieľania obsahu on-line v prípade sporov týkajúcich sa znemožnenia prístupu k ním nahranému dielu alebo jeho odstránenia.
(3)
Sťažnosť podľa odseku 2 musí byť vybavená bez zbytočného odkladu.
(4)
Posúdenie znemožnenia prístupu k nahranému dielu alebo odstránenia nahraného diela na základe sťažnosti podľa odseku 2 nesmie podliehať postupu, ktorý je výhradne automatizovaný.
(5)
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, užívateľ tejto služby alebo autor môže využiť na riešenie sporov s iným poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line, užívateľom tejto služby alebo nositeľom práv postupy podľa osobitných predpisov.26c)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 64f

Šírenie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line sa považuje za verejný prenos aj vtedy, ak bolo nahrané užívateľom tejto služby. Ak autor udelil poskytovateľovi služby zdieľania obsahu on-line súhlas na verejný prenos diela, vzťahuje sa v rovnakom rozsahu tento súhlas aj na úkony verejného prenosu diela vykonané užívateľom tejto služby; to sa nevzťahuje na také úkony podľa prvej vety, ktoré vykonáva užívateľ v rámci výkonu svojho povolania, podnikania alebo ak takéto úkony vytvárajú významné príjmy.
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
(2)
Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy.
(3)
Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.
(4)
Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie, a podmienky podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69 a § 72, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak druhá zmluvná strana potvrdenie podľa prvej vety nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
zobraziť paragraf
§ 67
Rozsah licencie

(1)
Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu.
(2)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy.
(3)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že
a)
územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,
b)
vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.
(4)
Ak sa licenčná zmluva uzatvára na území Slovenskej republiky na použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe, považuje sa za územný rozsah licencie územie všetkých zmluvných štátov, ak licenčná zmluva neurčuje inak; tým nie je dotknuté uplatnenie osobitného predpisu.26d)
zobraziť paragraf
§ 69
Odmena

(1)
Dohodnutá odmena za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým podľa § 66. Táto odmena má zodpovedať očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a byť proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele.
(2)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
(3)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.
(4)
Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela. Odmena podľa prvej vety môže byť dohodnutá ako jednorazová platba, najmä ak
a)
je časový rozsah licencie najviac jeden rok,
b)
ide o použitie diela s časovým rozsahom licencie najviac päť rokov a s vecne obmedzeným rozsahom licencie,
c)
v čase udelenia licencie je možné vyčísliť očakávané príjmy alebo výnosy, ktoré možno využitím licencie dosiahnuť; tieto príjmy alebo výnosy sú v licenčnej zmluve výslovne vyčíslené a odmena zodpovedá týmto príjmom alebo výnosom a je proporcionálna,
d)
ide o použitie diela novinárskej povahy,
e)
ide o použitie diela na propagačný, marketingový, reklamný účel alebo na účel korporátnej identity,
f)
ide o použitie počítačového programu alebo databázy,
g)
ide o použitie diela na nekomerčný účel.
(5)
Ak nadobúdateľ licencie nemá všetky informácie, ktoré sú potrebné na uplatnenie ustanovenia odseku 2, autori a výkonní umelci alebo ich zástupcovia majú právo informácie na požiadanie získať od držiteľov sublicencie, a to prostredníctvom nadobúdateľa licencie, vrátane identity držiteľa sublicencie.
(6)
Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a nevyplýva to ani z jej účelu, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.
(7)
Ak nadobúdateľ licenciu nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti, ak nie je dohodnuté inak.
(8)
Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.
zobraziť paragraf
§ 70
Výhradná licencia a nevýhradná licencia

(1)
Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.
(3)
Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.
(4)
Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak. Autor je povinný nadobúdateľa výhradnej licencie informovať o predchádzajúcom udelení nevýhradnej licencie tretej osobe.
(5)
Licenčná zmluva, ktorou autor udelil tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený predtým výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
zobraziť paragraf
§ 73
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie

(1)
Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať.
(2)
Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
(3)
Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
(4)
Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú.
(5)
Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku 1 ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením, autor však nie je oprávnený, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie podľa odseku 1 týka.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na autora počítačového programu.
zobraziť paragraf
§ 75
Licenčná zmluva na vydanie diela

(1)
Licenčná zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, divadelného diela, hudobného diela, fotografického diela, iného diela výtvarného umenia alebo kartografického diela a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti, je licenčnou zmluvou na vydanie diela. Licenčná zmluva na vydanie diela obsahuje najmä odhad hrubých príjmov z verejného rozširovania rozmnoženín diela alebo sprístupňovania diela verejnosti.
(2)
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.
(3)
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady a ktorými sa nezmení povaha diela (ďalej len „autorská korektúra“).
(4)
Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a požiadať o vrátenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela alebo o zničenie rozmnoženiny diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak nadobúdateľ dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.
(5)
Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretých v inej ako písomnej forme viac licenčných zmlúv na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného súhrnného potvrdenia k 31. decembru kalendárneho roka o uzavretí týchto licenčných zmlúv; súhrnné potvrdenie musí obsahovať špecifikáciu diel, ktoré sú predmetom licencií, a podmienky podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69 a § 72, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Druhá zmluvná strana je povinná takéto súhrnné potvrdenie vydať do 30 dní od doručenia žiadosti na vydanie súhrnného potvrdenia. Ak sa právo na vydanie súhrnného potvrdenia neuplatní do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka, nárok na jeho vydanie zaniká. Ustanovenie § 65 ods. 4 sa v prípade vydania potvrdenia podľa prvej vety neuplatní.
(6)
Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretá v inej ako písomnej forme jedna licenčná zmluva na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii, použije sa ustanovenie § 65 ods. 4.
(7)
Nadobúdateľ je povinný autorovi bezodplatne poskytnúť najmenej jednu rozmnoženinu diela, ak je to možné od nadobúdateľa licencie spravodlivo požadovať; to neplatí pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.
zobraziť paragraf
§ 79

(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv
a)
zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b)
ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto dielam podľa odseku 2.
(2)
Nositeľ práv podľa odseku 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich diel prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy podľa odseku 1, ktorá o tom bez zbytočného odkladu informuje nadobúdateľa licencie.
(3)
Nositeľovi práv podľa odseku 1 písm. b) patria rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy ako nositeľom práv, ktorí sú organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164, vrátane primeraného uplatnenia práv a povinností vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, pokiaľ ide o výber, prerozdelenie a vyplatenie odmien a iných peňažných plnení.
(4)
Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s nadobúdateľom najdlhšie na jeden rok. Doba trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy sa predlžuje vždy o ďalší rok, ak
a)
niektorá zo zmluvných strán písomne, najneskôr mesiac pred koncom doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, neprejavila vôľu túto zmluvu ukončiť alebo
b)
organizácia kolektívnej správy neprestala počas doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy spĺňať podmienku podľa odseku 1.
(5)
Informáciu o spôsobilosti organizácie kolektívnej správy uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa odseku 1 uvedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára rozšírené hromadné licenčné zmluvy, informuje nositeľov práv na svojom webovom sídle o podmienkach udelenia licencie a uzavretia licenčnej zmluvy podľa odseku 1 vrátane práva vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv.
zobraziť paragraf
§ 80

(1)
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
a)
technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b)
použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely,
c)
živé predvedenie literárnych diel a vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva a verený prenos literárneho diela v rozsahu potrebnom na účel propagácie živého predvedenia,
d)
vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e)
vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
f)
nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
g)
verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line,
h)
sprístupňovanie hudobného diela, literárneho diela, diela výtvarného umenia alebo periodika verejnosti,
i)
vyhotovenie rozmnoženiny diela na účely použitia diela podľa písmena h),
j)
vyhotovenie rozmnoženiny hudobného diela vo forme notového záznamu,
k)
použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom.
(2)
Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) so sídlom v Slovenskej republike.
(3)
Obchodne nedostupné dielo môže knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) použiť na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzavretej podľa odseku 1 písm. b) aj na území zmluvného štátu.
(4)
Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. k) sa rozumie vysielateľ so sídlom v Slovenskej republike.
zobraziť paragraf
§ 86
Výkon práv k audiovizuálnemu dielu

(1)
Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak preukázateľne od autorov audiovizuálneho diela získal písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie audiovizuálneho diela a na odmene alebo spôsobe jej určenia osobitne za každé jednotlivé použitie audiovizuálneho diela; na dohodu o odmene za použitie diela sa vzťahuje ustanovenie § 69 ods. 1 až 3.
(2)
Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 1, platí, že
a)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálneho diela alebo jeho časti v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
b)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálneho diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autorov audiovizuálneho diela, a
c)
právo autorov audiovizuálneho diela na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
(3)
Zánikom právneho vzťahu podľa odseku 1 zostávajú práva a povinnosti podľa odseku 2 nedotknuté.
(4)
Ak nie je dohodnuté inak, platí pre prípad, ak autor audiovizuálne použitého diela podľa § 85 ods. 1 písm. b) a c) udelil výrobcovi originálu audiovizuálneho diela písomný súhlas na vloženie audiovizuálne použitého diela do audiovizuálneho diela a dohodol sa s ním na odmene alebo spôsobe jej určenia za použitie audiovizuálne použitého diela, že výrobca originálu audiovizuálneho diela
a)
má súhlas na spracovanie alebo inú zmenu audiovizuálne použitého diela pre vytvorenie audiovizuálneho diela a jeho zaznamenanie audiovizuálnym záznamom v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky,
b)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálne použitého diela spolu s použitím audiovizuálneho diela, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
c)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálne použitého diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy, bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autora audiovizuálne použitého diela.
(5)
Na dohodu o odmene za použitie audiovizuálne použitého diela podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 69.
(6)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa primerane použijú aj na umelecký výkon, zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam použitý v audiovizuálnom diele. Práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu alebo výrobcu audiovizuálneho záznamu na náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 a na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a 119 zostávajú zachované.
(7)
Práva autorov audiovizuálne použitých diel na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
(8)
Výrobca originálu audiovizuálneho diela môže zabezpečením prevodu odmeny za káblovú retransmisiu v prospech autora audiovizuálneho diela podľa odseku 2 písm. b) písomne poveriť organizáciu kolektívnej správy, ktorá odmenu vybrala.
zobraziť paragraf
§ 89
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu

(1)
Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ“) nesmie používať počítačový program v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov autora počítačového programu.
(2)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu
a)
použije počítačový program na účel riadneho využitia počítačového programu vrátane opravy jeho chýb, ak nie je dohodnuté inak,
b)
vyhotoví záložnú rozmnoženinu počítačového programu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového programu,
c)
skúma, študuje alebo skúša funkčnosť počítačového programu na účel určenia myšlienky alebo princípov, ktoré sú základom akejkoľvek časti počítačového programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, prenosu, overovania funkčnosti a ukladania počítačového programu do pamäte počítača.
(3)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý vyhotoví bez súhlasu autora počítačového programu rozmnoženinu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti alebo preloží formu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná. Informáciu získanú podľa prvej vety nemožno použiť na
a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
b)
poskytnutie iným osobám s výnimkou, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení, alebo na akúkoľvek inú činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora počítačového programu.
(4)
Za použitie podľa odsekov 2 a 3 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(5)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny, spracovaním alebo verejným rozširovaním a použije výsledok jeho spracovania vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným rozširovaním na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(6)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora počítačového programu použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny a spracovaním v prípade podľa § 51c.
(7)
Ustanovenia § 37, 44 ods. 1, § 49a, 54, 55 a § 60 ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k autorovi počítačového programu, oprávnenému užívateľovi a nadobúdateľovi licencie.
zobraziť paragraf
§ 97

(1)
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
(2)
Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
a)
verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
b)
vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
e)
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti,
f)
retransmisia záznamu umeleckého výkonu, okrem káblovej retransmisie.
(4)
Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k umeleckému výkonu vytvorenému kolektívne pri vykonaní toho istého umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry viacerými výkonnými umelcami, ktorými sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru alebo iného umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov v ich mene a na ich účet zastupuje spoločný zástupca; to sa nevzťahuje na výkon práv sólistu a dirigenta. Spoločným zástupcom je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, ak je takýto ustanovený. Ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu ako umeleckého vedúceho, ktorej udelí písomné splnomocnenie, spoločným zástupcom je táto osoba.
(5)
Na právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 99
Právo výkonného umelca na primeranú odmenu

(1)
Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2)
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie
a)
zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
b)
zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem § 97 ods. 3 písm. e) a f) a
c)
nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.
(3)
Primeraná odmena musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia umeleckého výkonu.
(4)
Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.
zobraziť paragraf
§ 106

Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6, 7, 9, 11 až 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64f, § 85 a § 90 až 93.
zobraziť paragraf
§ 109

(1)
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
(2)
Zvukový záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu zvukového záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
vysielanie zvukového záznamu,
d)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti,
e)
retransmisia zvukového záznamu okrem káblovej retransmisie.
(4)
Na právo výrobcu zvukového záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu sú prevoditeľné.
zobraziť paragraf
§ 110
Právo výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu


Výrobca zvukového záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu
a)
technickým predvedením,
b)
verejným prenosom okrem § 109 ods. 3 písm. c) až e).
zobraziť paragraf
§ 114

Na výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.
zobraziť paragraf
§ 115

Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9 až 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64f, § 85 a § 91 až 93.
zobraziť paragraf
§ 118

(1)
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
(2)
Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
d)
vysielanie audiovizuálneho záznamu,
e)
sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti,
f)
retransmisia audiovizuálneho záznamu okrem káblovej retransmisie.
(4)
Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné.
zobraziť paragraf
§ 119
Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu na primeranú odmenu


Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem § 118 ods. 3 písm. d), e) a f).
zobraziť paragraf
§ 122

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.
zobraziť paragraf
§ 123

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64f, § 85 a § 91 až 93.
zobraziť paragraf
§ 125

(1)
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
(2)
Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
a)
verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
b)
vyhotovenie záznamu vysielania,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d)
verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
e)
retransmisia vysielania,
f)
sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti,
g)
verejný prenos vysielania pomocou priameho vstupu.
(4)
Na právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva vysielateľa sú prevoditeľné.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 125a

(1)
Vysielateľ a prevádzkovateľ retransmisie, ktorý prejaví záujem o použitie vysielania retransmisiou, vedú rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy v dobrej viere. Ak vysielateľ poverí zastupovaním a uzatváraním licenčnej zmluvy tretiu osobu, je vysielateľ alebo táto tretia osoba povinná túto skutočnosť preukázať prevádzkovateľovi retransmisie.
(2)
Ak medzi vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie nedôjde k uzavretiu licenčnej zmluvy na použitie vysielania retransmisiou, každá strana je oprávnená využiť na riešenie tohto sporu postup podľa osobitného predpisu.30a)
zobraziť paragraf
§ 128

Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona okrem § 69 ods. 2, 5 a 8, § 73 a § 80 ods. 1 písm. k).
zobraziť paragraf
§ 129

Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64f, § 85 a § 91.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129a
Periodikum a vydavateľ periodika

(1)
Na účely tohto zákona je periodikum samostatný súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, iných diel a iných predmetov ochrany podľa tohto zákona
a)
ktorý je pravidelne najmenej raz ročne aktualizovaný pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného zamerania,
b)
ktorého účelom je poskytovanie informácií verejnosti týkajúcich sa spravodajstva alebo iných tém a
c)
ktorý je vydaný alebo sprístupnený verejnosti v akejkoľvek forme z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb podľa odseku 3.
(2)
Periodické publikácie, ktoré sa vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti na vedecké účely alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, sa nepovažujú za periodikum podľa tohto zákona.
(3)
Vydavateľ periodika je na účely tohto zákona poskytovateľ služieb usadený v zmluvnom štáte, ktorý z vlastného podnetu a pod svojou kontrolou vydáva alebo sprístupňuje verejnosti periodikum podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129b
Obsah práva vydavateľa periodika


Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129c

(1)
Vydavateľ periodika má právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika.
(2)
Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti30b) môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím periodika, na ktoré udeľuje vydavateľ periodika poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny periodika on-line,
b)
sprístupňovanie periodika on-line.
(4)
Práva podľa odseku 3 sa nevzťahujú na
a)
používanie periodika individuálnym používateľom pre súkromnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,
b)
nakladanie s hypertextovým odkazom,
c)
použitie nadpisu, individuálnych slov alebo veľmi krátkeho úryvku z periodika, ktorý nie je schopný byť náhradou za celé dielo.
(5)
Právami podľa odseku 3 nie sú dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré sú zahrnuté do periodika; to platí aj vtedy, ak je predmet ochrany podľa § 141 ods. 1 zahrnutý do periodika na základe nevýhradnej licencie. Vydavateľ periodika nemôže zakázať použitie tých častí periodika, ktoré spĺňajú podmienky ustanovenia § 9.
(6)
Majetkové práva vydavateľa periodika sú prevoditeľné.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129d
Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika

(1)
Majetkové práva vydavateľa periodika trvajú dva roky od zverejnenia.
(2)
Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129e

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv vydavateľa periodika sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129f

Na vydavateľa periodika sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129g

Na vydavateľa periodika a jeho periodikum sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 27, 30, § 58 až 64f a § 91.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 129h

Vydavateľ periodika je povinný zaplatiť nositeľom práv k predmetom ochrany zahrnutým do periodika primeraný podiel z odmien za udelenie licencie poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia doby ochrany podľa § 129d.
zobraziť paragraf
§ 134
Obmedzenie majetkového práva k databáze

(1)
Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu na účel prístupu k jej obsahu alebo na účel jej bežného využitia.
(2)
Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, verejným vykonaním, verejným vystavením alebo spracovaním, ako aj výsledok jej spracovania v prípade podľa § 44 ods. 2.
(3)
Ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach podľa § 34 až 57 sa použijú primerane okrem ustanovenia § 42, ktoré sa použije iba vo vzťahu k databáze, ktorá nie je vytvorená v elektronickej forme, a § 44 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 138
Výnimky a obmedzenia osobitného práva k databáze

(1)
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy.
(2)
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy.
(3)
Do osobitného práva k databáze nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.
(4)
Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy, ak ide o
a)
extrakciu obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu,
b)
extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
c)
extrakciu alebo reutilizáciu v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia
1.
verejnej bezpečnosti,
2.
priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
3.
rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku,
d)
extrakciu alebo reutilizáciu na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
e)
extrakciu alebo reutilizáciu použitím podľa § 49a, 51b a 51c.
zobraziť paragraf
§ 140

Ustanovenia § 9, 12, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64f, § 65 až 82 a § 91 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.
zobraziť paragraf
§ 141

(1)
Správou práv sa na účely tohto zákona rozumie správa výkonu majetkových práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, audiovizuálnemu záznamu, periodiku, vysielaniu a databáze podľa § 131 (ďalej len „predmet ochrany“).
(2)
Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy podľa tohto zákona, ak nie je v § 146 a 147 ustanovené inak.
zobraziť paragraf
§ 142
Nezávislý subjekt správy

(1)
Nezávislým subjektom správy je každá právnická osoba, ktorá je oprávnená na základe dohody s nositeľom práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný predmet svojej činnosti a ktorá
a)
nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, nositeľov práv a
b)
svoju činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku.
(2)
Na nezávislý subjekt správy sa vzťahujú povinnosti podľa ustanovení § 165 ods. 1 a 2, § 178, 180 a § 181 písm. a) až c) a f) až h). Dohľad nad plnením povinností podľa prvej vety vykonáva ministerstvo; ustanovenie § 155 sa použije primerane.
(3)
Nezávislý subjekt správy oznámi ministerstvu informáciu o výkone správy práv na území Slovenskej republiky najneskôr do konca tretieho mesiaca od začiatku svojej činnosti. Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu nezávislých subjektov správy podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 146

(1)
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
a)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42,
b)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia podľa § 43,
c)
výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
d)
výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
e)
výber dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu podľa § 100,
f)
použitie diela jeho uvedením na verejnosti retransmisiou,
g)
použitie umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu ich uvedením na verejnosti retransmisiou okrem káblovej retransmisie, na ktorú sa uplatní písmeno d),
h)
použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i)
výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.
zobraziť paragraf
§ 147

(1)
Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d), f), g), h) alebo písm. i) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
(2)
Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti retransmisiou vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv má možnosť písomne určiť, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu jeho práva na použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti retransmisiou.
(3)
Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, patria týmto nositeľom práv rovnaké práva a povinnosti ako tým nositeľom práv, ktorí sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
(4)
Organizácia kolektívnej správy poverená podľa § 175 ods. 1 písm. c) rozdelí vybratý príjem z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe. Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, platí, že vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, poverená organizácia kolektívnej správy podľa prvej vety vyplatí za týchto nositeľov práv príjem z výkonu kolektívnej správy práv tej organizácii kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4; tým nie je obmedzená možnosť nositeľa práv určiť organizáciu kolektívnej správy podľa odseku 2.
(5)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá je uvedená v evidencii podľa odseku 4, prerozdelí príjem z výkonu kolektívnej správy vyplatený od poverenej organizácie kolektívnej správy a uhradí organizácii kolektívnej správy, ktorú nositeľ práv písomne určil podľa odseku 2 alebo ktorá zastupuje nositeľov práv k rovnakému druhu predmetu ochrany na základe § 164 ods. 1, zodpovedajúcu časť príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pre týchto nositeľov práv.
zobraziť paragraf
§ 151
Konanie o udelenie oprávnenia a konanie o zmenu oprávnenia

(1)
Účastníkom konania o udelenie oprávnenia podľa § 148 je žiadateľ. Účastníkom konania o zmenu oprávnenia podľa § 150 je organizácia kolektívnej správy.
(2)
O žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 148 alebo o žiadosti o zmenu oprávnenia podľa § 150 (ďalej len „žiadosť“) rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie oprávnenia alebo v konaní o zmenu oprávnenia prihliada aj na to, či možno predpokladať, že účastník konania je spôsobilý na riadny a účelný výkon kolektívnej správy a či žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich druhu, kde je ich kolektívny výkon účelný.
(3)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3 alebo prílohy podľa § 148 ods. 3 alebo § 150 ods. 4, ministerstvo vyzve účastníka konania na doplnenie žiadosti v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní.
(4)
Ak účastník konania žiadosť v lehote podľa odseku 3 nedoplní, ministerstvo konanie zastaví. O následku nedoplnenia žiadosti ministerstvo účastníka konania poučí vo výzve podľa odseku 3. Lehotu podľa odseku 3 nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie.
(5)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3, obsahuje prílohy podľa § 148 ods. 3 alebo § 150 ods. 4 a účastník konania spĺňa predpoklady podľa § 151 ods. 2 druhej vety, ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia alebo o zmene oprávnenia.
(6)
Na základe rozhodnutia o udelení oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá žiadateľovi bez zbytočného odkladu oprávnenie, ktoré obsahuje
a)
číslo oprávnenia a dátum jeho vydania,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
označenie rozhodnutia ministerstva o udelení oprávnenia,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(7)
Na základe rozhodnutia o zmene oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá organizácii kolektívnej správy úplné znenie vydaného oprávnenia, ktoré obsahuje náležitosti podľa odseku 6 v znení zmien, o ktorých rozhodlo.
(8)
Ministerstvo udeľuje oprávnenie na dobu neurčitú.
zobraziť paragraf
§ 152

(1)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv podľa tohto zákona odo dňa doručenia oprávnenia.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná spĺňať podmienky udelenia oprávnenia počas celého obdobia výkonu kolektívnej správy práv.
(3)
Práva a povinnosti organizácie kolektívnej správy vyplývajúce z vydaného oprávnenia nemôžu byť predmetom prevodu ani prechodu na inú osobu.
(4)
Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia. Evidencia obsahuje
a)
názov organizácie kolektívnej správy,
b)
sídlo organizácie kolektívnej správy,
c)
označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a
e)
informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku,
f)
informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 4.
(5)
Organizácia kolektívnej správy poskytne ministerstvu na účely vedenia evidencie informácie podľa odseku 4 písm. a) až c) vždy bez zbytočného odkladu po zmene takejto informácie a zoznam nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky potrebný pre poskytnutie informácie podľa odseku 4 písm. e) najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za správnosť a pravdivosť údajov poskytnutých na účely vedenia evidencie podľa odseku 4 písm. a) až c) a e) zodpovedá organizácia kolektívnej správy.
zobraziť paragraf
§ 155

(1)
Ministerstvo vykonáva dohľad preverovaním plnenia povinností organizácie kolektívnej správy podľa § 152 ods. 2 a 3, § 163, § 164 ods. 1 a 2, § 165 ods. 1 a 3, § 169 ods. 1 a 2 vo vzťahu k sadzobníku odmien, § 170 ods. 1, § 171, § 172 ods. 1, § 173 ods. 1, § 174 až 185 z vlastného podnetu, ak § 157 ods. 2 neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo je pri výkone dohľadu oprávnené od organizácie kolektívnej správy vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je povinná na svoje náklady poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu a v primeranej lehote určenej ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní.
zobraziť paragraf
§ 160
Valné zhromaždenie

(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.
(2)
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
a)
schvaľuje zmeny štatútu,
b)
volí a odvoláva
1.
orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2.
orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
c)
schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“),
d)
schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien,
e)
schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien,
f)
rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu,
g)
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
h)
schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
i)
schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej správy,
j)
schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku,
k)
schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy,
l)
schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť organizácie kolektívnej správy v inej právnickej osobe,
m)
na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej správy,
n)
rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa tohto zákona,
o)
berie na vedomie vyhlásenie podľa § 161 ods. 4 a § 162 ods. 4,
p)
rozhoduje o výške podielu podľa § 36 ods. 4,
r)
rozhoduje o vytvorení rezervného fondu z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia tak, aby sa zabezpečil dostatočný rozsah rezervného fondu na uspokojenie nárokov vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok vyplácania finančných prostriedkov z tohto fondu,
s)
rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
(3)
Valné zhromaždenie môže poveriť orgán kontroly výkonom právomocí podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu a písm. i) až l).
(4)
Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy. Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, ktorý nie je členom organizácie kolektívnej správy, má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a právo vyjadrovať sa na ňom ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú kolektívnej správy práv.
(5)
Podrobnosti o výkone hlasovacích práv člena valného zhromaždenia určí štatút. Štatút môže obmedziť výkon hlasovacích práv z hľadiska dĺžky trvania členstva v organizácii kolektívnej správy alebo výšky odmien prináležiacich členovi organizácie kolektívnej správy. Štatút nemôže zakázať výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocneného zástupcu člena valného zhromaždenia. Splnomocnený zástupca môže zastupovať člena valného zhromaždenia vždy iba na jednom zasadnutí valného zhromaždenia.
(6)
Pozvánku na zasadnutie valného zhromaždenia spolu s programom zasadnutia valného zhromaždenia je organizácia kolektívnej správy povinná zverejniť v primeranej lehote pred jeho konaním na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 165

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a)
licenčnej zmluvy,
b)
hromadnej licenčnej zmluvy,
c)
kolektívnej licenčnej zmluvy,
d)
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81 alebo
e)
zmluvy o náhrade odmeny.
(2)
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie. Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udelí používateľovi súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv, len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu riadneho výkonu kolektívnej správy alebo ak o to používateľ výslovne požiada.
(3)
Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy, predloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od doručenia tejto žiadosti.
(5)
Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto skutočnosti používateľa bez zbytočného odkladu.
(6)
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená pri výkone kontroly riadneho použitia predmetov ochrany vyhotovovať zvukové záznamy alebo audiovizuálne záznamy takéhoto použitia aj bez súhlasu používateľa alebo osôb prítomných na mieste výkonu takejto kontroly. Takto získané záznamy môže organizácia kolektívnej správy použiť výhradne na účely výkonu kolektívnej správy práv.
(7)
Ak je používateľ na základe zmluvy podľa odseku 1 povinný zaplatiť organizácii kolektívnej správy peňažné plnenie, organizácia kolektívnej správy vystaví používateľovi daňový doklad, ktorý obsahuje určenie jednotlivých predmetov ochrany alebo ich druhové vymedzenie, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Ak bol zmluvou podľa odseku 1 udelený aj súhlas na použitie predmetu ochrany, daňový doklad obsahuje pri určení predmetov ochrany aj vymedzenie spôsobov použitia týchto predmetov ochrany.
(8)
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 4, môže používateľ požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny a nahradenia vôle uzavrieť takúto zmluvu určil súd.31) Súd pri určení obsahu zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) prihliada na druh predmetu ochrany a kritériá podľa § 169 ods. 2.
(9)
Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c), odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8, ak zaplatí peňažné prostriedky podľa odseku 10 za použitie týchto predmetov ochrany na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy.
(10)
Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej zmluvy podľa odseku 1 alebo najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške najmenej 80 % odmeny podľa platného a účinného sadzobníka odmien organizácie kolektívnej správy.
(11)
Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 9 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 8. Nárok organizácie kolektívnej správy na zaplatenie odmeny za použitie predmetov ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) používateľom počas obdobia používania podľa odseku 9, zostáva zachovaný. Odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia neplynie.
(12)
Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy práv podľa § 174 a 175, pričom organizáciou kolektívnej správy, ak ide o spoločný výkon kolektívnej správy, sa rozumie organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a).
(13)
Na účely odsekov 1 až 8 a § 169 ods. 3, § 177 ods. 1 a § 180 ods.1 sa za používateľa považuje aj právnická osoba združujúca používateľov. Ak návrh na začatie konania podľa odseku 8 podala právnická osoba združujúca používateľov, oprávnenie podľa odseku 9 vznikne jednotlivému členovi tejto právnickej osoby, ktorý splní podmienky podľa odseku 10; ustanovenia odsekov 11 a 12 sa použijú rovnako.
(14)
Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa môžu primerane uplatniť na zmluvy medzi vydavateľom periodika a poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line.
zobraziť paragraf
§ 167

(1)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene dovezených, prijatých, predaných alebo inak umiestnených nosičov, prístrojov alebo zariadení na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike vrátane predaja cez internet, alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby, a to štvrťročne do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok. Sadzba náhrady odmeny sa zvyšuje na dvojnásobok aj v prípade, že bude zistený záporný rozdiel medzi výškou náhrad odmien podľa predložených informácií a správnou výškou náhrad odmien.
(2)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 príslušnej organizácii kolektívnej správy štvrťročne, a to do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.
(3)
Náhrada odmeny sa neuhrádza za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré boli vyvezené do tretieho štátu alebo odoslané do členského štátu alebo do zmluvného štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré sa použijú preukázateľne výlučne pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.
(4)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 predloží príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o sídle odberateľa, druhu, počte, dovoznej cene, vývoznej cene alebo predajnej cene technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretieho štátu alebo odosielajú do členského štátu alebo do zmluvného štátu, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.
(5)
Ak predajca, odosielateľ alebo dopravca technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a) neoznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie osoby povinnej zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3, je povinný zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 namiesto tejto osoby.
zobraziť paragraf
§ 169

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť sadzobník odmien, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy informuje pred každou zmenou sadzobníka odmien o takejto zmene na svojom webovom sídle a prerokuje spôsob uplatnenia kritérií podľa odseku 2 vrátane spôsobu výpočtu odmeny s právnickými osobami združujúcimi používateľov, ktoré o takéto prerokovanie na základe informácie na webovom sídle organizácie kolektívnej správy prejavili záujem, a zároveň organizácia kolektívnej správy po prerokovaní a pred účinnosťou zmeneného sadzobníka odmien predloží zmenený sadzobník odmien ministerstvu, ktoré môže od organizácie kolektívnej správy vyžiadať verejnú prezentáciu zmeneného sadzobníka vrátane spôsobu uplatnenia kritérií podľa odseku 2 a spôsobu výpočtu odmeny. Ak sa zmena týka sadzobníka odmien podľa § 174 ods. 2 písm. e), povinnosti podľa predchádzajúcej vety plní organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a). Sadzobník odmien obsahuje odmeny za obvyklé použitie predmetu ochrany alebo spôsob výpočtu výšky tejto odmeny vrátane spôsobu uplatnenia kritérií použitých pri výpočte odmeny podľa odseku 2, zaručujúci primerané a nediskriminačné podmienky.
(2)
Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní
a)
rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany,
b)
ekonomickú hodnotu použitia predmetu ochrany,
c)
ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy,
d)
skutočnosť, či pri použití predmetu ochrany dochádza alebo nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu používateľa,
e)
vyťaženosť ubytovacej kapacity v ubytovacom zariadení alebo v inom zariadení poskytujúcom ubytovanie verejnosti najviac v rozsahu ubytovania, ktoré nie je hradené z verejného zdravotného poistenia alebo iných verejných zdrojov; v prípade ubytovacej kapacity, ktorá je hradená z verejných zdrojov len čiastočne, sa do vyťaženosti ubytovacej kapacity započítava len podiel, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia alebo iných verejných zdrojov,
f)
v prípade doplnkovej on-line služby jej vlastnosti, najmä trvanie jej dostupnosti, jej publikum a poskytované jazykové verzie; tým nie je dotknuté určenie výšky odmien na základe príjmov vysielateľa.
(3)
Organizácia kolektívnej správy pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 informuje používateľov o kritériách, na základe ktorých boli odmeny určené.
(4)
Organizácia kolektívnej správy je povinná
a)
vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a dodatočné odmeny a
b)
domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne vôľu domáhať sa tohto nároku sám alebo ak je to nehospodárne.
(5)
Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.36) Organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne
a)
príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b)
príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c)
výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
d)
odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
zobraziť paragraf
§ 170

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť vyúčtovací poriadok, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv. Vyúčtovací poriadok obsahuje princípy prerozdelenia a vyplatenia vybratých odmien nositeľom práv, vylučujúci diskriminačné podmienky.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv na základe vyúčtovacieho poriadku podľa odseku 1.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
(4)
Ak organizácia kolektívnej správy vytvorila fond na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv, môže organizácia kolektívnej správy zraziť z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv príspevok do tohto fondu.
(5)
Organizácia kolektívnej správy zastupujúca nositeľov práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, je povinná vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia.
(6)
Nositeľ práv, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k predmetu ochrany nie je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa môže domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho predmet ochrany použil, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky nositeľa práv podľa piatej hlavy druhej časti tohto zákona.
(7)
Organizácia kolektívnej správy je povinná nevyplatené prostriedky z rezervného fondu po uplynutí troch rokov presunúť do fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb podľa odseku 4 alebo do príjmov podľa § 172.
zobraziť paragraf
§ 171

(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v súlade so zásadami výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pravidelne, dôsledne a presne vyplatiť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv a umožniť im na požiadanie overenie správnosti vyplateného príjmu.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv najneskôr do konca deviateho mesiaca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tento príjem vybrala. Ak prerozdeleniu a vyplateniu príjmu z výkonu kolektívnej správy práv v lehote podľa prvej vety bráni prekážka na strane používateľa alebo nositeľa práv, organizácia kolektívnej správy vyplatí tento príjem do šiestich mesiacov od odpadnutia tejto prekážky.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť a vyplatiť náhradu odmeny vybratú podľa § 36 ods. 3 zamestnávateľovi, ktorý vykonáva práva podľa § 90 ods. 4 po preukázaní tejto skutočnosti.
zobraziť paragraf
§ 175

(1)
Organizácie kolektívnej správy vykonávajúce kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej správy práv uzatvoria dohodu o spoločnej správe, ak dochádza k použitiu predmetov ochrany
a)
technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b)
vyhotovením rozmnoženiny podľa § 42 a 43 alebo
c)
retransmisiou.
(2)
Ak je dohoda podľa odseku 1 uzatvorená najmenej medzi dvoma tretinami organizácií kolektívnej správy vykonávajúcich kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej správy práv podľa odseku 1, je záväzná aj pre ostatné takéto organizácie kolektívnej správy. Na dohodu podľa predchádzajúcej vety sa primerane uplatnia ustanovenia § 174 ods. 2 písm. c) a d).
(3)
Ak je to možné, organizácia kolektívnej správy poverená podľa § 174 ods. 2 písm. a) udelí súhlas na použitie predmetov ochrany technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa odseku 1 písm. a) uzatvorením rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy podľa § 80 ods. 1 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 176

(1)
Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
(2)
Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov postupy podľa osobitných predpisov.26c) Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa osobitného predpisu.30a)
(3)
Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto sporu predovšetkým dohodou.
zobraziť paragraf
§ 189
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie o udelenie oprávnenia, na konanie o zmenu oprávnenia, na konanie o odňatie oprávnenia a na konanie o uložení sankcie podľa piatej časti tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.39)
(2)
Na doručovanie písomností a počítanie lehôt pri výkone dohľadu podľa piatej časti tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.39)
(3)
Na riešenie sporov medzi nositeľmi práv, používateľmi a organizáciami kolektívnej správy sa primerane použijú postupy podľa osobitného predpisu.30a)
(4)
Ministerstvo koordinuje kultúrny dialóg zainteresovaných strán.
(5)
Ak tento zákon upravuje povinnosti organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k účtovnému obdobiu, ktoré je odlišné od kalendárneho roka, platí účtovné obdobie, v ktorom organizácia kolektívnej správy účtuje.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 190b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. marca 2022

(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 25. marcom 2022, pričom vznik týchto vzťahov vrátane nárokov z nich vyplývajúcich, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich sa posudzujú podľa predpisu účinného do 24. marca 2022; to neplatí, ak odseky 2 až 11 ustanovujú inak.
(2)
Do lehoty podľa § 12 ods. 1 písm. c) sa počíta aj doba od zverejnenia na portáli, ktorá plynula pred účinnosťou tohto zákona.
(3)
Na súhlas udelený na použitie diel verejným prenosom pomocou priameho vstupu účinný pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 27 ods. 3 prvýkrát použije 7. júna 2025. Na iné predmety ochrany sa prvá veta použije primerane.
(4)
Ustanovenie § 36 ods. 4 sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k uhradenej náhrade odmeny za rok 2021. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť podľa § 160 ods. 2 písm. p) na svojom najbližšom zasadnutí.
(5)
Na zmluvy, ktoré boli uzatvorené a účinné pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 80 ods. 1 písm. k) v spojení s § 67 ods. 4 prvýkrát použije 7. júna 2023.
(6)
Povinnosť podľa § 69 ods. 2 sa vzťahuje na zmluvy uzavreté najskôr 7. júna 2022.
(7)
Rozšírené hromadné licenčné zmluvy na použitie obchodne nedostupných diel uzatvorené podľa predpisov účinných do 24. marca 2022 platia do 31. decembra 2022.
(8)
Ustanovenie § 129c sa nevzťahuje na periodikum, ktoré bolo prvý raz vydané do 6. júna 2019.
(9)
Ustanovenie § 129h sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k odmenám za udelenie licencie poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti za rok 2022.
(10)
Nezávislý subjekt správy vykonávajúci na území Slovenskej republiky správu práv k 25. marcu 2022, je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 142 ods. 3 do 30. septembra 2022.
(11)
Nárok nezastupovaného nositeľa práv na výplatu z rezervného fondu, ktorý nadobudol podľa tohto zákona v znení účinnom do 24. marca 2022, je nárokom podľa tohto zákona.
(12)
Organizácia kolektívnej správy umožní uzatvárať zmluvy v režime podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvýkrát na rok 2023.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 185/2015 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 272, 13. 10. 2001).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11. 10. 2011).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5. 5. 2009).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20. 3. 2014).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20. 9. 2017).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore