Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 205/2004 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 16.04.2004
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD101DS11EUPP4ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 205/2004 s účinnosťou od 27.12.2019 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami určenými týmto zákonom.

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)

informáciou o životnom prostredí je akákoľvek informácia v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej materiálnej forme

1.

o stave všetkých zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, významné biotopy prírodného prostredia, ako sú mokrade, morské pobrežné biotopy a ďalšie biotopy voľne žijúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, ako aj informácie o stave štruktúry krajiny, biologickej diverzity a o geneticky modifikovaných organizmoch,

2.

o faktoroch, ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, žiarenie, odpady vrátane rádioaktívnych odpadov, emisie a iné uvoľňovanie znečisťujúcich látok1) do životného prostredia, ktoré znečisťujú, ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť zložky životného prostredia uvedené v prvom bode,

3.

o činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych opatrení, predpisoch, politikách, plánoch, programoch a dohodách vo veciach životného prostredia, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť zložky alebo faktory uvedené v prvom a druhom bode, ako aj o činnostiach a opatreniach na ochranu týchto zložiek,

4.

o správach o aplikácii a plnení podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku starostlivosti o životné prostredie,

5.

o analýzach nákladov a prínosov a o ďalších analýzach a podkladoch ekonomického charakteru používaných v rámci opatrení a činností uvedených v treťom bode alebo

6.

o stave zdravia a bezpečnosti osôb vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí,1a) o kultúrnych lokalitách a sídelných štruktúrach, ak sú alebo môžu byť dotknuté v dôsledku stavu zložiek životného prostredia uvedených v prvom bode alebo cez tieto zložky z hociktorého z dôvodov uvedených v druhom a treťom bode,

b)

šírením informácie o životnom prostredí je jej zverejnenie2) a iná forma jej aktívneho šírenia povinnou osobou alebo iným subjektom v okruhu verejnosti, na ktorý sa vzťahuje alebo nevzťahuje obmedzenie,3) najmä prostredníctvom miestnych, regionálnych alebo celoštátnych oznamovacích prostriedkov, odborných podujatí, priameho oslovenia alebo informovania určitých skupín verejnosti, pri ktorej nemusia byť splnené všetky náležitosti ako pri jej zverejnení,

c)

verejnosťou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami,

d)

informáciou o životnom prostredí, ktorou disponuje povinná osoba, je informácia podľa písmena a), ktorú má povinná osoba a bola ňou prijatá alebo vypracovaná, ako aj taká informácia, ktorú z poverenia povinnej osoby pre ňu uchováva iná fyzická osoba alebo právnická osoba,

(2)

V prípade pochybnosti, či ide o informáciu o životnom prostredí, rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ak sa pochybnosť o informácii o životnom prostredí týka veci upravenej všeobecne záväzným právnym predpisom v pôsobnosti iného ústredného orgánu štátnej správy, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s týmto ústredným orgánom štátnej správy.

§ 3 - Osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí
(1)

Osobami povinnými zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí podľa tohto zákona (ďalej len „povinná osoba“) sú

a)

ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce (ďalej len „orgán verejnej správy“),

b)

fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,4) ktoré plnia úlohy verejnej správy vrátane odborných povinností, činností alebo služieb týkajúcich sa životného prostredia,

c)

fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo s právnickou osobou podľa písmena b) plnia odborné úlohy a s tým spojené služby týkajúce sa životného prostredia, a to v rozsahu tejto zmluvy.

(2)

V prípade pochybnosti, či ide o povinnú osobu podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo.

§ 4 - Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o životnom prostredí
(1)

Povinné osoby sú povinné zhromažďovať, uchovávať a podľa potreby aktualizovať informácie o životnom prostredí súvisiace s výkonom ich verejných funkcií podľa osobitných predpisov5) so zámerom ich efektívneho a systematického šírenia.

(2)

Systém zhromažďovania a uchovávania musí byť zvolený tak, aby čo najviac umožňoval transparentný a efektívny prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom. Na tento účel povinné osoby najmä

a)

využijú doterajšie nástroje zhromažďovania informácií o životnom prostredí, najmä vo forme hlásení, oznámení, kontrolnej a rozhodovacej činnosti, a podľa potreby tieto nástroje upravia a doplnia,

b)

vyvinú primerané úsilie na to, aby sa informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú alebo ktorými disponujú nimi riadené alebo kontrolované povinné osoby, zhromažďovali a uchovávali vo forme, ktorá je ľahko reprodukovateľná a dostupná čo najširšiemu okruhu záujemcov, najmä prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí, hlavne prostredníctvom siete internetu, a aby tieto informácie boli aktualizované, presné a porovnateľné,

c)

vytvoria a budú udržiavať v aktuálnom stave verejne prístupné zoznamy, registre alebo iné vhodné prostriedky na informovanie verejnosti

1.

o druhu a rozsahu informácií o životnom prostredí, ktorými majú disponovať v súlade s odsekom 1, ako aj o tých, ktorými v skutočnosti disponujú,

2.

o základných lehotách a podmienkach, za ktorých sú informácie o životnom prostredí sprístupňované, a o postupe, ktorým môžu byť získané, najmä o tom, kde možno podať žiadosť, podnet, sťažnosť alebo iné podanie alebo kde možno nájsť príslušnú informáciu v elektronickej forme,

d)

určia osoby alebo útvary zodpovedné za sprístupňovanie informácií o životnom prostredí vrátane prípadnej poradenskej činnosti pre verejnosť v tejto oblasti.

(3)

Ministerstvo vedie a udržiava v aktuálnom stave osobitný verejne prístupný zoznam, ktorý obsahuje

a)

názov a adresu (sídlo) povinných osôb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu (trvalý pobyt alebo miesto podnikania), ak ide o fyzickú osobu,

b)

prehľad druhov informácií o životnom prostredí, ktoré majú mať jednotlivé povinné osoby k dispozícii v súlade s odsekom 1,

c)

elektronickú adresu, na ktorej sú verejne dostupné informácie zo zoznamov a registrov vedených povinnými osobami podľa odseku 2 písm. c).

(4)

Vedením zoznamu podľa odseku 3 môže ministerstvo poveriť ním riadenú právnickú osobu (ďalej len „poverená právnická osoba“).

(5)

Povinné osoby oznámia ministerstvu údaje potrebné na vytvorenie verejného zoznamu podľa odseku 3 do 30. júna 2005; zmeny v údajoch budú oznamovať polročne do 30. júna a do 31. decembra kalendárneho roka.

§ 5 - Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
(1)

Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne5a) (ďalej len „národný register znečisťovania“) je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „údaje“)5aa). Oznamovaním na účely tohto zákona sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania.

(2)

Národný register znečisťovania, ktorý je informačným systémom verejnej správy,5ab) obsahuje najmä informácie podľa osobitného predpisu.5b)

(3)

Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt

a)

uvoľňovaných do ovzdušia,

b)

uvoľňovaných do vody,

c)

uvoľňovaných do pôdy a

d)

prenášaných v odpadových vodách.

§ 6 - Oznamovanie údajov a vedenie národného registra znečisťovania
(1)

Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra znečisťovania a spravuje národný register znečisťovania. Ministerstvo môže tieto úlohy vykonávať prostredníctvom poverenej právnickej osoby. Národný register znečisťovania je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva a obsahuje údaje usporiadané podľa oznamovacích rokov5c) a vzory tlačív na oznamovanie údajov.

(2)

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba vedie národný register znečisťovania tak, aby umožňoval vyhľadávanie údajov podľa

a)

prevádzkarne a jej umiestnenia,

b)

činnosti,5d)

c)

prevádzkovateľa,5e)

d)

znečisťujúcej látky alebo odpadu,

e)

zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,

f)

cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu,

g)

prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.

(3)

Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov5f) v ňom zaradených. Plošný zdroj sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak

a)

skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a

b)

existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov5g) a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.

(4)

Prevádzkovateľ oznamuje údaje do národného registra znečisťovania na tlačive podľa odseku 1 v elektronickej podobe a je povinný

a)

oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; počas krízovej situácie5h) alebo pri mimoriadnej udalosti5i) oznamuje údaje aj na žiadosť ministerstva,

b)

viesť evidenciu údajov a uchovávať údaje podľa osobitného predpisu.5j)

(5)

Evidencia údajov podľa odseku 4 písm. b) obsahuje aj

a)

obchodné meno prevádzkovateľa,

b)

identifikačné číslo prevádzkovateľa,

c)

oznamovací rok,

d)

podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,

e)

rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,

f)

doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,

g)

opis metodiky zberu údajov,5j)

h)

zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.

(6)

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zabezpečuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.5k)

(7)

Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť a kvalitu údajov podľa odseku 4 písm. a) a za správnosť a kvalitu údajov v evidencii podľa odseku 4 písm. b); kvalitné údaje sú údaje, ktoré sú úplné, konzistentné a dôveryhodné.

(8)

Údaje oznámené podľa odseku 4 ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zapracuje do národného registra znečisťovania a zverejní najneskôr do 11 mesiacov od skončenia každého oznamovacieho roka; údaje zapracované do národného registra znečisťovania uchováva ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k nim najmenej desať rokov.

§ 7 - Šírenie informácií o životnom prostredí
(1)

Povinné osoby šíria informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú a ktoré majú alebo sú pre ne uchovávané, s úmyslom ich aktívne a systematicky na verejnosti šíriť.

(2)

Povinné osoby utvoria podmienky na to, aby sa čo najväčšia časť informácií o životnom prostredí šírila zverejnením prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí, najmä prostredníctvom siete internetu. Informáciami šírenými v tejto forme musia byť

a)

texty medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, návrhy a texty všeobecne záväzných právnych predpisov o životnom prostredí alebo s ním súvisiacich,

b)

politiky, koncepcie, programy a plány týkajúce sa životného prostredia vrátane ich návrhov, prípadne aj významné analýzy a skutočnosti týkajúce sa ich prípravy, na všetkých úrovniach verejnej správy,

c)

správy o stave plnenia záväzkov a povinností a o aplikácii dokumentov uvedených v písmenách a) a b) a prípadne tiež informácie o výkone verejných funkcií alebo o poskytovaní verejných služieb týkajúcich sa životného prostredia,

d)

správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike,6) ako aj ďalšie obdobné správy vydávané na regionálnej alebo miestnej úrovni,

e)

údaje a súhrny z dát odvodených zo sledovania činností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť životné prostredie,

f)

povolenia s významným vplyvom na životné prostredie a dohody vo veciach alebo týkajúce sa životného prostredia, prípadne odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,

g)

štúdie o environmentálnych vplyvoch a o hodnotení rizika týkajúce sa zložiek životného prostredia uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,

h)

národný register znečisťovania a prípadne aj ďalšie registre a zoznamy vedené podľa tohto zákona.

(3)

Správy o stave životného prostredia podľa odseku 2 písm. d) musia obsahovať najmä údaje o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a o opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia vrátane medzinárodnej spolupráce.

(4)

Povinnosti podľa odseku 2 možno plniť aj vytváraním prepojení cez adresy internetu, na ktorých sa možno dostať k príslušnej informácii o životnom prostredí.

(5)

Ustanovenia osobitného predpisu7) o ochrane niektorých sprístupňovaných informácií sa primerane vzťahujú aj na ochranu informácií o životnom prostredí šírených podľa § 7.

§ 8 - Správne delikty
(1)

Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu

a)

od 660 eur do 6 600 eur prevádzkovateľovi, ktorý

1.

neoznámi údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a),

2.

nevedie evidenciu alebo neuchováva údaje podľa § 6 ods. 4 písm. b),

3.

oznámi údaje podľa § 6 ods. 4 v rozpore s § 6 ods. 7,

b)

od 990 eur do 9 900 eur povinnej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2,

c)

od 9 900 eur do 16 500 eur právnickej osobe poverenej ministerstvom na plnenie úloh ministerstva, ktorá

1.

nevedie národný register znečisťovania podľa § 6 ods. 8,

2.

nezabezpečí prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6.

(2)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody, alebo následkov protiprávneho konania.

(3)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do 33 193,91 eura, a to aj opätovne.

(4)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 3 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody alebo na nápravu spôsobenej ekologickej ujmy.

(5)

Výnosy z pokút podľa odsekov 1 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva.9)

§ 9 - Konanie

Všeobecný predpis o správnom konaní,10) s odchýlkami ustanovenými v tomto zákone, sa vzťahuje len na konanie podľa § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 8.

§ 10 - Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Sprístupňovanie informácií o životnom prostredí na základe žiadosti upravuje osobitný predpis.7)

(2)

Povinné osoby (§ 3) do 1. júla 2006 zosúladia svoj systém zhromažďovania a uchovávania informácií o životnom prostredí tak, aby spĺňal podmienky podľa § 4.

(3)

Povinnosť šírenia informácií podľa § 7 ods. 2 písm. a) až g) prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí sa nevzťahuje na informácie o životnom prostredí vyhotovené pred 1. júlom 2004, ak ich povinná osoba nemá k dispozícii v elektronickej forme.

(4)

Prvým nahlasovacím rokom podľa § 6 ods. 3 je rok 2007.

§ 10a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba uvedie do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona národný register znečisťovania do súladu s osobitným predpisom.5a)

§ 11 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 12

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Sídla a územná pôsobnosť krajských úradov životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.“.

2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Krajský úrad životného prostredia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti.“.

3.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „prostredia“ vkladá čiarka a slová „ktorý je bez právnej subjektivity organizačne začlenený do krajského úradu životného prostredia,“.
4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prednosta krajského úradu životného prostredia je vedúcim služobného úradu.“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta krajského úradu životného prostredia so súhlasom ministra životného prostredia.“.

6.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecne záväzné vyhlášky krajských úradov životného prostredia a všeobecne záväzné vyhlášky obvodných úradov životného prostredia, ako aj smernice a iné organizačné akty, ktorými ministerstvo riadi výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovaný krajskými úradmi životného prostredia, obvodnými úradmi životného prostredia, obcami a inšpekciou, uverejňujú sa vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.
7.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov.10) “.

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 61odsek 6 znie:

„(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 1 povinný orgán zníži o výšku dotácie alebo príspevku zo štátneho rozpočtu poskytovaných na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku.“.

2.
V § 61 ods. 8 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“ a odsek 8 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 93 znie:

„e)
ak nárok na náhradu majetkovej ujmy alebo inej náhrady vzniká podľa osobitných predpisov.93)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93)
Napríklad zákon č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004 okrem § 4 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 205/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07; Ú. v. EÚ L 41, 14. 2. 2003).

Poznámky

 • 1)

  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006) v platnom znení.

 • 1a)

  § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

 • 2)

  § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 • 3)

  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 4)

  Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5a)

  Čl. 2 bod 4 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5aa)

  Čl. 5 a 8 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5ab)

  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5b)

  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5c)

  Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5d)

  Príloha I nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5e)

  Čl. 2 bod 6 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.§ 2 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 148/2017 Z. z.

 • 5f)

  Čl. 2 bod 12 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5g)

  Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 5h)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 • 5i)

  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 5j)

  Čl. 5 bod 5 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 5k)

  Čl. 3, 4 a 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.

 • 6)

  § 33b zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 7)

  Zákon č. 211/2000 Z. z.

 • 8)

  § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2002 Z. z.

 • 10)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore