Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 205/2004 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 16.04.2004
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD101DS11EUPP2ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 205/2004 s účinnosťou od 27.12.2019 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)
informáciou o životnom prostredí je akákoľvek informácia v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej ...
1.
o stave všetkých zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, významné ...
2.
o faktoroch, ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, žiarenie, odpady vrátane rádioaktívnych odpadov, ...
3.
o činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych opatrení, predpisoch, politikách, plánoch, programoch ...
4.
o správach o aplikácii a plnení podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku starostlivosti ...
5.
o analýzach nákladov a prínosov a o ďalších analýzach a podkladoch ekonomického charakteru používaných ...
6.
o stave zdravia a bezpečnosti osôb vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o fyzikálnych, ...
b)
šírením informácie o životnom prostredí je jej zverejnenie2) a iná forma jej aktívneho šírenia povinnou ...
c)
verejnosťou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo ...
d)
informáciou o životnom prostredí, ktorou disponuje povinná osoba, je informácia podľa písmena a), ktorú ...
(2)

V prípade pochybnosti, či ide o informáciu o životnom prostredí, rozhodne Ministerstvo životného prostredia ...

§ 3 - Osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí
(1)

Osobami povinnými zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí podľa tohto zákona ...

a)
ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce (ďalej len „orgán ...
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo zriadené orgánom ...
c)
fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo ...
(2)

V prípade pochybnosti, či ide o povinnú osobu podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo.

§ 4 - Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o životnom prostredí
(1)

Povinné osoby sú povinné zhromažďovať, uchovávať a podľa potreby aktualizovať informácie o životnom ...

(2)

Systém zhromažďovania a uchovávania musí byť zvolený tak, aby čo najviac umožňoval transparentný a efektívny ...

a)
využijú doterajšie nástroje zhromažďovania informácií o životnom prostredí, najmä vo forme hlásení, ...
b)
vyvinú primerané úsilie na to, aby sa informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú alebo ktorými ...
c)
vytvoria a budú udržiavať v aktuálnom stave verejne prístupné zoznamy, registre alebo iné vhodné prostriedky ...
1.
o druhu a rozsahu informácií o životnom prostredí, ktorými majú disponovať v súlade s odsekom 1, ako ...
2.
o základných lehotách a podmienkach, za ktorých sú informácie o životnom prostredí sprístupňované, a ...
d)
určia osoby alebo útvary zodpovedné za sprístupňovanie informácií o životnom prostredí vrátane prípadnej ...
(3)

Ministerstvo vedie a udržiava v aktuálnom stave osobitný verejne prístupný zoznam, ktorý obsahuje

a)
názov a adresu (sídlo) povinných osôb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu (trvalý ...
b)
prehľad druhov informácií o životnom prostredí, ktoré majú mať jednotlivé povinné osoby k dispozícii ...
c)
elektronickú adresu, na ktorej sú verejne dostupné informácie zo zoznamov a registrov vedených povinnými ...
(4)

Vedením zoznamu podľa odseku 3 môže ministerstvo poveriť ním riadenú právnickú osobu (ďalej len „poverená ...

(5)

Povinné osoby oznámia ministerstvu údaje potrebné na vytvorenie verejného zoznamu podľa odseku 3 do ...

§ 5 - Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
(1)

Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne5a) (ďalej len ...

(2)

Národný register znečisťovania, ktorý je informačným systémom verejnej správy,5ab) obsahuje najmä informácie ...

(3)

Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách ...

a)
uvoľňovaných do ovzdušia,
b)
uvoľňovaných do vody,
c)
uvoľňovaných do pôdy a
d)
prenášaných v odpadových vodách.
§ 6 - Oznamovanie údajov a vedenie národného registra znečisťovania
(1)

Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra znečisťovania a spravuje národný register znečisťovania. ...

(2)

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba vedie národný register znečisťovania tak, aby umožňoval ...

a)
prevádzkarne a jej umiestnenia,
b)
činnosti,5d)
c)
prevádzkovateľa,5e)
d)
znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e)
zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f)
cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu,
g)
prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.
(3)

Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok ...

a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa ...
(4)

Prevádzkovateľ oznamuje údaje do národného registra znečisťovania na tlačive podľa odseku 1 v elektronickej ...

a)
oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; počas ...
b)
viesť evidenciu údajov a uchovávať údaje podľa osobitného predpisu.5j)
(5)

Evidencia údajov podľa odseku 4 písm. b) obsahuje aj

a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,
c)
oznamovací rok,
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
e)
rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,
f)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
g)
opis metodiky zberu údajov,5j)
h)
zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
(6)

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zabezpečuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania ...

(7)

Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť a kvalitu údajov podľa odseku 4 písm. a) a za správnosť a kvalitu ...

(8)

Údaje oznámené podľa odseku 4 ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zapracuje do národného ...

§ 7 - Šírenie informácií o životnom prostredí
(1)

Povinné osoby šíria informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú a ktoré majú alebo sú pre ne ...

(2)

Povinné osoby utvoria podmienky na to, aby sa čo najväčšia časť informácií o životnom prostredí šírila ...

a)
texty medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, návrhy a texty všeobecne záväzných právnych predpisov ...
b)
politiky, koncepcie, programy a plány týkajúce sa životného prostredia vrátane ich návrhov, prípadne ...
c)
správy o stave plnenia záväzkov a povinností a o aplikácii dokumentov uvedených v písmenách a) a b) ...
d)
správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike,6) ako aj ďalšie obdobné správy vydávané ...
e)
údaje a súhrny z dát odvodených zo sledovania činností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť životné ...
f)
povolenia s významným vplyvom na životné prostredie a dohody vo veciach alebo týkajúce sa životného ...
g)
štúdie o environmentálnych vplyvoch a o hodnotení rizika týkajúce sa zložiek životného prostredia uvedených ...
h)
národný register znečisťovania a prípadne aj ďalšie registre a zoznamy vedené podľa tohto zákona.
(3)

Správy o stave životného prostredia podľa odseku 2 písm. d) musia obsahovať najmä údaje o stave životného ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 2 možno plniť aj vytváraním prepojení cez adresy internetu, na ktorých sa možno ...

(5)

Ustanovenia osobitného predpisu7) o ochrane niektorých sprístupňovaných informácií sa primerane vzťahujú ...

§ 8 - Správne delikty
(1)

Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu

a)
od 660 eur do 6 600 eur prevádzkovateľovi, ktorý
1.
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a),
2.
nevedie evidenciu alebo neuchováva údaje podľa § 6 ods. 4 písm. b),
3.
oznámi údaje podľa § 6 ods. 4 v rozpore s § 6 ods. 7,
b)
od 990 eur do 9 900 eur povinnej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2,
c)
od 9 900 eur do 16 500 eur právnickej osobe poverenej ministerstvom na plnenie úloh ministerstva, ktorá ...
1.
nevedie národný register znečisťovania podľa § 6 ods. 8,
2.
nezabezpečí prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § ...
(2)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah ...

(3)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, ...

(5)

Výnosy z pokút podľa odsekov 1 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva.9)

§ 9 - Konanie

Všeobecný predpis o správnom konaní,10) s odchýlkami ustanovenými v tomto zákone, sa vzťahuje len na ...

§ 10 - Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Sprístupňovanie informácií o životnom prostredí na základe žiadosti upravuje osobitný predpis.7)

(2)

Povinné osoby (§ 3) do 1. júla 2006 zosúladia svoj systém zhromažďovania a uchovávania informácií o ...

(3)

Povinnosť šírenia informácií podľa § 7 ods. 2 písm. a) až g) prostredníctvom verejných elektronických ...

(4)

Prvým nahlasovacím rokom podľa § 6 ods. 3 je rok 2007.

§ 10a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010

Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba uvedie do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

§ 11 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010 Z. z., ktorou ...

§ 12

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Sídla a územná pôsobnosť krajských úradov životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Krajský úrad životného prostredia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu ...

3.

V § 5 ods. 2 sa za slovo „prostredia“ vkladá čiarka a slová „ktorý je bez právnej subjektivity organizačne ...

4.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prednosta krajského úradu životného prostredia je vedúcim ...

5.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva ...

6.

V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecne záväzné vyhlášky krajských úradov životného prostredia ...

7.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov.10) ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 61odsek 6 znie:

„(6) Nárok na náhradu podľa odseku 1 povinný orgán zníži o výšku dotácie alebo príspevku zo štátneho ...

2.

V § 61 ods. 8 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“ a odsek 8 sa dopĺňa ...

„e) ak nárok na náhradu majetkovej ujmy alebo inej náhrady vzniká podľa osobitných predpisov.93)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93)
Napríklad zákon č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004 okrem § 4 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006. ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 205/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám ...

Poznámky

 • 1)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho ...
 • 1a)  § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
 • 2)  § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 4)  Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 5a)  Čl. 2 bod 4 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5aa)  Čl. 5 a 8 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5ab)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5b)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5c)  Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5d)  Príloha I nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5e)  Čl. 2 bod 6 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.§ 2 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej ...
 • 5f)  Čl. 2 bod 12 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5g)  Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o ...
 • 5h)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 5i)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 5j)  Čl. 5 bod 5 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 5k)  Čl. 3, 4 a 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
 • 6)  § 33b zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 211/2000 Z. z.
 • 8)  § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a ...
 • 9)  Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore