Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.08.2021

Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu, Daň z pridanej hodnoty, Dražby, Správa a privatizácia národného majetku, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD267506DS41EUPP11ČL53

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 563/2009 s účinnosťou od 01.08.2021 na základe 312/2020

Legislatívny proces k zákonu 312/2020Nový paragraf
§ 164a

(1)
Pri výkone rozhodnutia o zabezpečení veci a rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 písm. b) a správe zabezpečenej veci, veci alebo práva určenými v rozhodnutí o uložení predbežného opatrenia, okrem vecí zabezpečených na účely vykonania dôkazu alebo vecí, voči ktorým má správca dane povinnosť zabezpečenia, ktorá mu vyplýva z osobitného predpisu,97) sa postupuje podľa osobitného predpisu.98)
(2)
Ak boli splnené podmienky na prepadnutie veci podľa tohto zákona a táto vec bola predaná podľa osobitného predpisu98) skôr, ako bolo rozhodnuté o jej prepadnutí, správca dane rozhodne o prepadnutí peňažných prostriedkov získaných predajom tejto veci.
(3)
Ustanovenia upravujúce vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia o zaistení majetku na návrh podľa osobitného predpisu99) sa na účely správy daní nepoužijú.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore