Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 02.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD6DS23EUPPČL1

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 292/2017, 460/2019, 302/2019, 128/2021, 216/2021, 372/2021 a 430/2021

Legislatívny proces k zákonu 430/2021
Legislatívny proces k zákonu 372/2021
Legislatívny proces k zákonu 216/2021
Legislatívny proces k zákonu 128/2021
Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 302/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní ...
d)
rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e)
nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f)
nakladanie s komunálnym odpadom,
g)
cezhraničný pohyb odpadov,
h)
informačný systém odpadového hospodárstva,
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje ...
b)
nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c)
nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa ...
d)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f)
nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g)
pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
h)
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je ...
i)
sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov ...
j)
látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú ...
k)
nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu ...
(3)

Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na

a)
nakladanie s ťažobným odpadom,10)
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12) ...
d)
nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)
(4)

Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. c) spaľujú, skládkujú ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 2 - Odpad
(1)

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade ...

(2)

Odpadom nie je

a)
látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b)
špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c)
odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na ...
d)
odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
(3)

Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie. ...

(4)

Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)
je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,
b)
jej ďalšie používanie je zabezpečené,
c)
môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
d)
vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky ...
f)
spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a
g)
na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ...
(5)

Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu ...

a)
látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely,
b)
pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c)
látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným ...
d)
použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ...
(6)

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym ...

(7)

Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, ...

(8)

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je ...

(9)

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8) ...

(10)

Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9.

(11)

Potravinový odpad sú všetky potraviny,16a) ktoré sa stali odpadom.

§ 3 - Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1)

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a ...

(2)

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane ...

(3)

Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania ...

(4)

Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré ...

(5)

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia ...

(6)

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom ...

(7)

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie ...

(8)

Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

(9)

Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia ...

(10)

Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo ...

(11)

Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred ...

(12)

Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova ...

(13)

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť ...

(14)

Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a ...

(15)

Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály ...

(16)

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom ...

(17)

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(18)

Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)

(19)

Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej ...

(20)

Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, ...

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1)

Pôvodca odpadu je

a)
každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b)
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo ...
c)
každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú ...
(2)

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

(3)

Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom ...

(4)

Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie ...

(5)

Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu ...

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1)

Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak ...

(2)

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených ...

(3)

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených ...

(4)

Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na ...

a)
je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b)
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c)
je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov
1.
v mieste ich vzniku,
2.
na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
3.
v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d), a
d)
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18)
(5)

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na ...

(6)

Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového ...

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a)
predchádzanie vzniku odpadu,
b)
príprava na opätovné použitie,
c)
recyklácia,
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e)
zneškodňovanie.
(2)

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené ...

(3)

Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok ...

a)
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, ...
b)
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c)
obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.
(4)

Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie

a)
množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné ...
b)
množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, ...
c)
spotreby ľahkých plastových tašiek.
(5)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada

a)
pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce ...
b)
na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho ...
(6)

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a ...

(7)

Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie ...

(8)

Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné ...

(9)

Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo ...

(10)

Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ...

(11)

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3.

(12)

Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie ...

(13)

Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť; to ...

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu
(1)

Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia ...

(2)

Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.

(3)

Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania ...

(4)

Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v ...

(5)

Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu ...

(6)

Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.

Programy odpadového hospodárstva

§ 8 - Základné ustanovenia
(1)

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre ...

(2)

Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia ...

(3)

Program obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, alebo ...
b)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c)
záväznú časť a smernú časť,
d)
vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
§ 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja
(1)

Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä ...

(2)

Program Slovenskej republiky obsahuje najmä

a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu, ...
b)
informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením ...
c)
opis existujúcich systémov zberu odpadov, vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia triedeného ...
d)
rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
e)
cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia ...
f)
cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované ...
g)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky ...
h)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,
i)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ...
j)
osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov ...
k)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo ...
l)
posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
m)
návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,
n)
vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
o)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
p)
rozsah finančnej náročnosti programu,
q)
opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo iné ...
r)
opatrenia na predchádzanie všetkých podôb znečisťovania životného prostredia odpadom a na vyčistenie ...
s)
vhodné kvalitatívne ukazovatele a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú na množstvo vzniknutého ...
(3)

Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j) a q) až ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa ...

(5)

Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené v odseku ...

(6)

Záväzná časť programu kraja okrem údajov podľa odseku 5 obsahuje aj konkrétne ciele a opatrenia na podporu ...

(7)

Platný program Slovenskej republiky a program kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku ...

(8)

Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona ...

(9)

Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ...

(10)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto ...

(11)

Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky ...

(12)

Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, pričom ...

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie ...

(2)

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)].

(3)

Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý uskutoční dekontamináciu ...

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
(1)

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu ...

(2)

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ...

a)
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b)
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c)
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)
(3)

Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť ...

a)
držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b)
posledný známy držiteľ odpadu.
(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného ...

(5)

Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s ...

(6)

Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným ...

§ 13 - Zákazy

Zakazuje sa

a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)
vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)
zneškodňovať skládkovaním
1.
kvapalné odpady,
2.
odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, ...
3.
odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho ...
4.
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, ...
5.
odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok ...
6.
vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7.
biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie,
8.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných ...
9.
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, ...
10.
odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem
10.1
inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ...
10.2
odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí ...
f)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa ...
g)
zneškodňovať spaľovaním
1.
odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ...
2.
biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. ...
3.
komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
h)
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu
(1)

Držiteľ odpadu je povinný

a)
správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením ...
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať ...
d)
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1.
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na ...
2.
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné ...
3.
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad ...
4.
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
e)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § ...
f)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené ...
h)
predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami ...
i)
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením ...
j)
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. ...
k)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov ...
l)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3), ...
m)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie ...
n)
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť ...
(2)

Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j), ...

(3)

Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa vzťahujú pri výkone prepravy ...

(4)

Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ...

(5)

Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj ...

(6)

Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa ...

(7)

Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov distribútor, ...

(8)

Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania ...

(9)

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných ...

(10)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť odpadom ...

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
(1)

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné ...

(2)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho ...

(3)

O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom ...

(4)

Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na ...

(5)

Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní ...

(6)

Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 a z odborného vyjadrenia podľa odseku 5 možno predpokladať, že ide ...

(7)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol ...

(8)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol ...

(9)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby

a)
zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b)
zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu ...
(10)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí ...

(11)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, ...

(12)

Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne ...

(13)

Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo ...

(14)

V prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne ...

a)
obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné ...
b)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene ...
c)
držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie ...
1.
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2.
iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto ...
(15)

Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ...

(16)

Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu ...

(17)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť ...

(18)

Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného ...

(19)

Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal ...

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpadu
(1)

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný

a)
zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu ...
b)
označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.
(2)

Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva

a)
zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takej osoby ako ...
b)
zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje ...
c)
výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve ...
(3)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez ...

(4)

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho ...

a)
v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii zodpovednosti ...
b)
v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je zriadené; ...
(5)

Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad uvedený v odsekoch 6 až 8 inak, ako je uvedené.

(6)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad

a)
pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej techniky a oznamovacej ...
b)
pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich ...
c)
pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovateľa ...
d)
pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov a lesníckych ...
e)
pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, ...
(7)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad ...

a)
zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré ...
b)
z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, iba ...
(8)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu podľa ...

a)
vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, ak ide o
1.
fyzickú osobu, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu meno, priezvisko, ...
2.
fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo ...
b)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom podľa ...
c)
viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom ...
d)
uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu formou peňažného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného ...
e)
pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby vypočítať a odviesť daň podľa osobitného predpisu,34) ...
f)
používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny určených ...
g)
monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového ...
(9)

Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7, ktorý nie je výkupom, sa vzťahuje odsek 8 písm. c), f) ...

(10)

Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych ...

a)
zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych ...
b)
je povinný ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych ...
(11)

Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju o obci, ...

(12)

Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, ...

a)
zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú ...
1.
kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka ...
2.
kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom,
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce ...
§ 16a - Školský zber
(1)

Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov ...

(2)

Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).

(3)

Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 13, § 97 a 98. ...

(4)

Podmienky vykonávania zberu odpadov podľa odseku 1 môže obec upraviť vo všeobecne záväznom nariadení. ...

§ 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) ...

a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie ...
b)
prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom ...
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou ...
f)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
g)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej ...
h)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 ods. 3 ...
i)
ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi použitých ...
j)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ...
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie odpadov ...
l)
zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webovom sídle, ...
m)
plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov ...
(2)

Ak podľa odseku 1 písm. j) je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením ...

§ 18 - Spaľovanie odpadov
(1)

Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov ...

a)
0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne ...
b)
0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.
(2)

Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov sa považuje za energetické zhodnocovanie ...

a)
ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,
b)
účelom spaľovania odpadu je výroba energie,
c)
energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väčšia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho spaľovania, ...
d)
počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a
e)
väčšia časť energie získanej počas spaľovania odpadu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, pričom uvedené ...
§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky ...
b)
zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s ...
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
d)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí ...
e)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné ...
f)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,
g)
vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto monitoringu ...
h)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch a o ...
i)
zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom ...
j)
požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.
(2)

Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity ...

(4)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej ...

§ 19a
(1)

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa ...

(2)

Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške jednorazovej ...

Nakladanie s ortuťou

§ 20 - Základné ustanovenia
(1)

Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) ...

(2)

Odpadová ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená ...

(3)

Dočasne uskladňovať odpadovú ortuť v kvapalnom skupenstve v povrchových zariadeniach určených a vybavených ...

(4)

Odpadová ortuť sa pred jej zneškodnením trvalým uložením podľa osobitného predpisu39a) upravuje v zariadeniach ...

(5)

Odpadová ortuť sa trvalo uskladňuje v podzemných alebo v povrchových zariadeniach na trvalé uskladnenie ...

a)
v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín ...
b)
v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ...
(6)

Pôvodca odpadovej ortuti je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadovej ortuti jej trvalým uložením v ...

(7)

Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, ...

(8)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpadov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa primerane ...

(9)

Pôvodca odpadovej ortuti, ktorá pochádza z priemyselnej výroby chlóru a alkalických hydroxidov, čistenia ...

§ 21 - Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľa úložiska ...
(1)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia ...

(2)

Zakazuje sa prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložisko trvalého uskladnenia ...

(3)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti je okrem povinností prevádzkovateľa zariadenia ...

a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie ...
b)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom ...
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
d)
zabezpečiť nepretržité monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti počas celej doby ...
e)
oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva únik ortuti, negatívne ...
f)
odstraňovať bezodkladne negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom úložiska ...
g)
bezodkladne prijať opatrenia v prípade zistenia úniku ortuti, ktorými sa predíde akýmkoľvek ďalším emisiám ...
h)
preukázať na žiadosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom ...
i)
uskladňovať kontajnery, v ktorých sa nachádza ortuť tak, aby
1.
bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všetkým kontajnerom, v ktorých sa nachádza ortuť bez ohrozenia ...
2.
sa nachádzali v zberných nádržiach bez prasklín a netesností s povrchom, ktorý neprepúšťa ortuť a ich ...
j)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie kontajnera, ...
k)
zabezpečiť aspoň raz mesačne kontrolu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a kontajnerov ...
l)
úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť ...
m)
návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
n)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti ...
o)
viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového ...
p)
uchovávať doklady potrebné na prevzatie ortuti na úložisko podľa § 22 ods. 3 a 4,
q)
vyhotoviť záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, ...
r)
požiadať o predloženie dokladov uvedených v § 23 ods. 6 a uchovávať ich,
s)
uskladňovať ortuť oddelene od iného odpadu.
(4)

Povinnosti podľa odseku 3 okrem písmen q) a r) sa vzťahujú na prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia ...

(5)

Každý únik ortuti je udalosťou s významným vplyvom na životné prostredie.

§ 22 - Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ...
(1)

Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti alebo ...

(2)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie výlučne ...

(3)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia ...

a)
dokladu o množstve ortuti,
b)
sprievodného listu a identifikačného listu nebezpečného odpadu,
c)
údajov o vlastnostiach a zložení ortuti a
d)
potvrdenia o kontajneri.
(4)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti a ten, kto je pôvodcom ortuti, sú povinní uzavrieť ...

(5)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie iba ...

(6)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný kontajner, v ktorom sa nachádza ortuť, ...

(7)

Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sa primerane vzťahujú aj na prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia ...

§ 23 - Vyskladnenie ortuti
(1)

Ten, kto odpadovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ odpadovej ortuti“), ...

(2)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný najneskôr ku koncu doby dočasného uskladnenia ...

(3)

Ak pôvodný držiteľ ortuti zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska dočasného ...

(4)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný vyskladniť ortuť pred uplynutím doby, ...

(5)

Vyskladnenú ortuť je prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti povinný odovzdať výlučne osobne, ...

(6)

Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vyskladnená odpadová ortuť, je povinný prevádzkovateľovi úložiska ...

(7)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladnenie ortuti, ...

Účelová finančná rezerva

§ 24
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú ...

(2)

Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)40) minimálne vo výške určeného ...

(3)

Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)].

(4)

Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza prostriedky účelovej finančnej rezervy vo výške podľa odseku ...

(5)

Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na ...

(6)

Ak dôjde k zániku prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho nástupcu podľa osobitného predpisu40b) ...

(7)

Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý ...

(8)

V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie43) ...

(9)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli povinnosti podľa odseku 6 alebo odseku 7, ...

(10)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom ...

(11)

Pred začatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť ...

(12)

Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ...

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)

Zakazuje sa riediť a zmiešavať

a)
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b)
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c)
nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
(2)

Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov

a)
je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b)
je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c)
nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ...
d)
je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i).
(3)

Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(4)

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne označený ...

(5)

Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ...

(6)

Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.

(7)

Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej ...

(8)

Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské ...

(10)

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný vypracovať havarijný plán tak, aby zabezpečoval ...

a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť ...
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred ...
c)
dostatočnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, ako ...
(11)

Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných predpisov,51) ...

(12)

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a podklady ...

(13)

Dodávateľ výrobku51a) je povinný poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie51b) použitím formátov ...

§ 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky
(1)

Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu,52) alebo ten, ...

a)
zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom,
b)
vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných ...
(2)

Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného ...

a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky ...
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom v priebehu ...
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3). ...
(3)

Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného ...

(4)

Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému ...

(5)

Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený podľa odseku ...

(6)

Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný uchovávať ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Prvý oddiel

§ 27 - Základné ustanovenia
(1)

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až ôsmom oddiele tejto ...

(2)

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov ...

(3)

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto ...

(4)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

a)
zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
b)
ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným ...
c)
zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným ...
d)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade ...
e)
zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,
f)
zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto ...
g)
zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov ...
h)
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované ...
i)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným ...
j)
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na ...
k)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného ...
l)
zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.
(5)

Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na ...

(6)

Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku ...

a)
vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo ...
b)
prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným ...
(7)

Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu obalov, výrobcu neobalových výrobkov a výrobcu prenosných ...

a)
tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky výlučne pre potrebu vlastného podnikania,
b)
zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu životnosti vo svojej držbe,
c)
sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d)
ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom, pričom povinnosť ...
(8)

Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre vyhradený ...

a)
údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len ...
b)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku a
c)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodnotenie ...
(9)

Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne ...

(10)

Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich ...

(11)

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou ...

(12)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti ...

a)
uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ...
b)
poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto výrobcu ...
c)
bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti ...
d)
predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku ...
(13)

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti podľa ...

(14)

Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť

a)
výpoveďou, a to len
1.
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich ...
2.
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov podľa ...
b)
odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov ...
(15)

Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho ...

(16)

Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí odoslať preukázateľným spôsobom organizácii zodpovednosti ...

(17)

Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň aj ...

(18)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví ...

(19)

Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu ...

(20)

Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného ...

(21)

Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ako členského ...

(22)

Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti ...

(23)

Povinnosti podľa odseku 4 písm. e), f), g), h) a i), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, ...

(24)

Povinnosti podľa odseku 4 písm. j), k) a l), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje sa nevzťahujú ...

(25)

Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. a) ...

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
(1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená ...

(2)

Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ktorá ...

a)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi ...
b)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej ...
c)
je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne tejto ...
d)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi ...
(3)

Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo ...

a)
osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu v niektorom z členských štátov,
b)
inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.
(4)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná

a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom ...
b)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti ...
c)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
d)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za ...
1.4
viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených ...
2.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá ...
3.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá ...
e)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného ...
f)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a ...
1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,
g)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením ...
h)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov ...
i)
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených ...
j)
vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 ...
k)
každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má ...
l)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej ...
m)
zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny vzniknuté ...
n)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
o)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch rokov ...
p)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise na svojom webovom ...
q)
plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej ...
r)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených ...
s)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona, ...
t)
ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho ...
u)
zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom povinnosť ...
v)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia ...
w)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace ...
x)
zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený,
y)
umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, výkon kontroly jej činností ...
z)
vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ...
aa)
plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi ...
ab)
uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi ...
ac)
zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie ...
ad)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ...
ae)
zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu ...
af)
zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) ...
ag)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú ...
ah)
upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej ...
(5)

Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným ...

a)
predložením právneho aktu preukazujúceho založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane ...
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s vyhradeným ...
c)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
d)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít ...
e)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov zber, ...
f)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci ...
g)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou; ...
h)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ...
i)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu ...
(6)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie ...

a)
písm. d) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej ...
b)
písm. e) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. g) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. h) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(7)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná ...

(8)

Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností v ...

a)
nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastúpeným ...
b)
je v úpadku,
c)
má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri vedenom ...
d)
vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval ...
(9)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu v ustanovenom rozsahu Správu o činnosti ...

(10)

Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní správu podľa odseku 9 v ustanovenom rozsahu. Týmto nie sú ...

(11)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného prúdu ...

(12)

Orgán, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,

a)
je oprávnený kontrolovať plnenie povinností príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov podľa odsekov ...
b)
oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že organizácia zodpovednosti výrobcov neumožnila výkon ...
c)
je zložený aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia Slovenskej republiky ...
(13)

Zmluva o plnení vyhradených povinností podľa odseku 4 písm. b) musí obsahovať aj spôsob a postup vrátenia ...

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinností
(1)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému ...

a)
vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu ...
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho ...
d)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním ...
e)
predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov a ...
f)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho ...
g)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
h)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch ...
i)
oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 ...
j)
plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu ...
k)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k svojmu zberovému podielu výrobcu elektrozariadení ...
l)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva údaje o spôsobe plnenia povinností ustanovených v písmenách ...
m)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace ...
n)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ...
o)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú ...
(2)

Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania ...

a)
špecifikovaním vyhradeného výrobku, pre ktorý bude zabezpečovať plnenie vyhradených povinností,
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom jeho systému individuálneho nakladania ...
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému individuálneho nakladania s vyhradeným ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít ...
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre jeho systém individuálneho nakladania s ...
e)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou; ...
f)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu ...
(3)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností sa preukázanie ...

a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej ...
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
d)
písm. f) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(4)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 3 je výrobca vyhradeného výrobku povinný do troch ...

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
(1)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky ...

(2)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr ...

(3)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti ...

(4)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, ...

a)
uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky ...
b)
priložiť k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku dokumenty preukazujúce schopnosť ...
(5)

Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich ...

(6)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný prostredníctvom informačného systému oznámiť ministerstvu každú ...

(7)

Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka prechodu na kolektívne plnenie vyhradených povinností, ...

(8)

Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku podľa ...

(9)

Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ak

a)
zistí zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,
b)
registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o výmaz,
c)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,
d)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,
e)
výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 6, 7 alebo § 44 ods. ...
1.
nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,
2.
nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo
3.
nespĺňa podmienky ustanovené v § 27 ods. 7.
(10)

Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný prostredníctvom informačného systému okrem ...

§ 31 - Koordinačné centrum
(1)

Koordinačné centrum je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností ...

(2)

Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum; ak ide o elektroodpad, ...

(3)

Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie zodpovednosti ...

(4)

Ministerstvo zverejní výzvu na založenie koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, na základe ...

(5)

Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum pre ...

(6)

Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o jeho založení. Zakladatelia ...

(7)

Ak nevznikne koordinačné centrum podľa odsekov 4 a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase ...

(8)

Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä

a)
názov a sídlo koordinačného centra,
b)
vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 15,
c)
orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,
d)
zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3, ...
e)
identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,
f)
systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, ...
g)
spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných členov koordinačného centra a následného ...
h)
zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,
i)
spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,
j)
spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra,
k)
spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených ...
l)
spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.
(9)

Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ...

(10)

Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné centrum ...

(11)

Koordinačné centrum je povinné

a)
vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
b)
na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne [§ ...
c)
rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu množstvu ...
d)
prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného ...
e)
prijímať a spracovávať údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vyhradených ...
f)
viesť a aktualizovať register neplatičov oznámených podľa § 28 ods. 4 písm. t) a poskytovať z neho informácie ...
g)
na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom poskytnúť požadované údaje súvisiace ...
h)
spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných ...
i)
bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých ...
j)
zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu ...
k)
uzatvoriť za nediskriminačných podmienok zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, výrobcom vyhradeného ...
l)
vypracovať správu o spôsobe plnenia povinností koordinačného centra za predchádzajúci štvrťrok, ktorá ...
m)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné údaje súvisiace ...
n)
zriadiť orgán, ktorý kontroluje jeho činnosť, ak ho nemá zriadený,
o)
umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra, výkon kontroly jeho činností podľa odsekov ...
p)
zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, overenie ...
q)
vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov koordinačného centra podľa § 31a do 90 ...
r)
oznamovať ministerstvom poverenej osobe údaje o finančnej garancii podľa § 31a a každú zmenu s ňou súvisiacu, ...
s)
zabezpečovať podľa potreby, najmenej raz za rok, dialóg medzi subjektmi pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve. ...
(12)

Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa odseku ...

a)
na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí ...
b)
na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov ...
c)
organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov ...
d)
zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou ...
e)
oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť povinnosti podľa písmen a) až c) a odseku 11 písm. c) ...
f)
rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie ...
(13)

Koordinačné centrum pre prúd elektroodpadov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a)
rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému elektroodpadu z domácností určením podielov zodpovednosti ...
b)
množstvá elektroodpadu ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) a § 41 písm. n) rozdeliť medzi príslušné ...
(14)

Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ...

a)
zverejniť do 45 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré ...
b)
množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi príslušné ...
c)
rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie ...
(15)

Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť ...

(16)

Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu podľa ...

(17)

Orgán, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra,

a)
je oprávnený kontrolovať povinnosti príslušného koordinačného centra podľa odseku 11 písm. b), c), d), ...
b)
je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti koordinačného centra,
c)
oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že koordinačné centrum neumožnilo výkon jeho činností ...
d)
je zložený aj
1.
zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých navrhuje minister, ...
2.
z jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí ...
e)
je povinný posúdiť správu podľa odseku 11 písm. l) a písomne informovať koordinačné centrum o nedostatkoch ...
§ 31a - Finančná garancia
(1)

Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného ...

(2)

Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho členovia podieľali na vytvorení finančnej ...

(3)

Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú ...

a)
50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti ...
b)
100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti ...
c)
200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti ...
(4)

Na tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá ...

(5)

Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú ...

(6)

Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť minimálnu finančnú garanciu pozostávajúcu z príspevkov podľa ...

(7)

Podrobnosti o vytvorení, použití, uvoľnení a zániku finančnej garancie určuje koordinačné centrum.

(8)

Finančná garancia sa nesmie použiť na úhradu sankcií podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu. ...

Druhý oddiel
Elektrozariadenia a elektroodpad

§ 32 - Základné ustanovenia
(1)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie ...

(2)

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú

a)
do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „elektrozariadenie“) uvedené ...
b)
od 15. augusta 2018 na všetky elektrozariadenia uvedené v prílohe č. 6 časti II.
(3)

Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na nakladanie s elektrozariadeniami,

a)
ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane ...
b)
osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti ...
c)
ktorými sú žiarovky.
(4)

Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu nevzťahujú, popri elektrozariadeniach uvedených v odseku ...

a)
elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
b)
veľké stacionárne priemyselné náradia,
c)
veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie sú osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť ...
d)
osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie ...
e)
necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie,
f)
elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi, ...
g)
zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú ...
(5)

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické ...

(6)

Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí ...

(7)

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, ...

(8)

Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 7.

(9)

Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. ...

(10)

Veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne ...

(11)

Veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ...

a)
zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť,
b)
sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste ...
c)
je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.
(12)

Necestné pojazdné stroje sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri ...

(13)

Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, ...

(14)

Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo ...

(15)

Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike ...

(16)

Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu ...

a)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím ...
b)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne ...
c)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti ...
d)
predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam ...
e)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti ...
(17)

Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení ...

(18)

Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku ...

(19)

Zmluva o financovaní je každá zmluva o pôžičke, nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná dohoda ...

(20)

Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom ...

(21)

Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi ...

(22)

Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.

(23)

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom ...

a)
pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo ...
b)
v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti ...
(24)

Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6.

(25)

Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou ...

(26)

Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií.

(27)

Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu. ...

(28)

Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa ...

(29)

Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný kalendárny ...

(30)

Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.65)

(31)

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je uvedená v osobitnom predpise.66)

(32)

Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.67)

§ 33 - Zákazy

Zakazuje sa

a)
zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu ...
b)
zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c)
rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné ...
§ 34 - Povinnosti výrobcov elektrozariadení
(1)

Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný

a)
zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak, aby ...
b)
označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa ...
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom,
d)
pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom ...
e)
zabezpečiť zber elektroodpadu najmenej vo výške svojho zberového podielu na celom území Slovenskej republiky ...
1.
ak ide o elektroodpad z domácností,
1.1
spätným zberom elektroodpadu,
1.2
oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
1.3
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý ...
1.4
zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
2.
ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
2.1
výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad, ...
2.2
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý ...
f)
zabezpečiť prednostné opätovné použitie vyzbieraného elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na ...
g)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie ...
h)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných ...
i)
zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného ...
j)
zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi ...
k)
plniť povinnosti podľa písmen b) až g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie ...
l)
zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne ...
(2)

Na diaľkového výrobcu elektrozariadení sa nevzťahujú povinnosti výrobcu elektrozariadení uvedené v odseku ...

(3)

Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza elektrozariadenia na trh iného členského štátu, je povinný ...

(4)

Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou ...

(5)

Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu ...

(6)

Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh svetelné zdroje, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ...

§ 35 - Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie ...

(2)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým ...

(3)

Výrobca elektrozariadení nesmie na úkor ostatných výrobcov elektrozariadení zabezpečovať kolektívne ...

§ 36 - Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne ...

(2)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým ...

(3)

Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v ...

(4)

Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy pri predaji ...

§ 37 - Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení
(1)

Distribútor elektrozariadení je povinný

a)
uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok [§ 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený výrobcom ...
b)
informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných ...
c)
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,
d)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý ...
e)
plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie ...
f)
zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má ...
(2)

Distribútor elektrozariadenia je oprávnený

a)
odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné ...
b)
uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo v ...
(3)

Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce ...

§ 38 - Povinnosti držiteľa elektroodpadu
(1)

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad

a)
distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b)
na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol ...
c)
osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d)
ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách ...
(2)

Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom, ...

a)
výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho konečným používateľom písomne dohodol podiel zodpovednosti ...
b)
ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 3.
(3)

Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný odovzdať tento elektroodpad iba osobe oprávnenej ...

§ 39 - Zber elektroodpadu
(1)

Zber elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

(2)

Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zberného ...

(3)

Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu ...

(4)

Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich ...

a)
zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s výrobcom ...
b)
zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená ...
c)
zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu ...
d)
viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií; množstvo ...
e)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení alebo ...
(5)

Výrobca elektrozariadení a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia je povinná zabezpečiť, ...

§ 40 - Príprava na opätovné použitie elektroodpadu
(1)

Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opätovné ...

(2)

Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
prevziať elektroodpad podľa odseku 1 do zariadenia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho uvedenej ...
b)
plniť vo vzťahu k elektroodpadu, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a je ako elektrozariadenie ...
c)
zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.
§ 41 - Spracovateľ elektroodpadu

Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou ...
b)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje výrobcovi elektrozariadení, ktorý ...
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme alebo elektronickej ...
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
e)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
f)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné ...
g)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a technológiu zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade ...
h)
zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného vzťahu ...
i)
spracovať kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí ...
j)
nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, ...
k)
skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade s technickými ...
l)
prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou, a zabezpečiť ...
m)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých ...
n)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd elektroodpadov množstvo a kategóriu elektroodpadu ...

Tretí oddiel
Batérie a akumulátory

§ 42 - Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na batérie ...

(3)

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ...

a)
prenosné,
b)
automobilové,
c)
priemyselné.
(4)

Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na účely tohto zákona rozumie každý jednotlivý ...

(5)

Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom ...

(6)

Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1.

(7)

Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré

a)
sú hermeticky uzavreté,
b)
môžu sa ručne prenášať,
c)
nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(8)

Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ...

(9)

Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie ...

(10)

Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné ...

(11)

Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách ...

(12)

Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom ...

(13)

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie ...

(14)

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na ...

(15)

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej ...

(16)

Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej ...

(17)

Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov ...

(18)

Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, ...

(19)

Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ ...

(20)

Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je podiel množstva batérií ...

(21)

Miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny ...

(22)

Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom ...

(23)

Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov ...

§ 43 - Zákaz
(1)

Zakazuje sa uvádzať na trh

a)
batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 ...
b)
prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako ...
c)
batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
(2)

Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh pred 26. septembrom 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené ...

(3)

Zakazuje sa

a)
zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
b)
zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných ...
c)
narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre ...
§ 44 - Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností
(1)

Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie ...

(2)

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treťou osobou a výrobcom batérií a akumulátorov ...

(3)

Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby, je ...

(4)

Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypovedať zmluvu o plnení vyhradených povinností s treťou ...

a)
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia jej povinnosti vyplývajúcej z odseku 8 písm. a), b), e), ...
b)
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(5)

Ak má obec uzavretú zmluvu s treťou osobou a ide o nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi ...

(6)

Výpoveď podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí byť doručená tretej osobe najneskôr 60 kalendárnych ...

(7)

Povinnosť uvedená v § 27 ods. 17 sa nevzťahuje na tretiu osobu, ak ide o nakladanie s použitými prenosnými ...

(8)

Tretia osoba je povinná

a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi ...
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za ...
2.
zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi za zastúpených výrobcov spôsobom uvedeným ...
d)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a ...
1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti tretej osoby,
e)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením ...
f)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov, ...
g)
informovať do 31. marca kalendárneho roka zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností ...
h)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
i)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej ...
j)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 12, najmenej počas troch rokov ...
k)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 12 v rozsahu odseku 13 na svojom webovom sídle každoročne do ...
l)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tejto časti ...
m)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom batérií a akumulátorov patriacich do predmetu jeho ...
n)
každoročne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má ...
o)
ohlasovať príslušnému koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku ...
p)
zabezpečiť odobratie celého množstva použitých batérií a akumulátorov oddelene vyzbieraných z komunálneho ...
q)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnným cieľom zberu zastúpených ...
r)
splniť úlohy vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu ...
s)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia ...
t)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace ...
u)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ...
v)
upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti ...
w)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú ...
(9)

Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému nakladania s použitými batériami ...

a)
špecifikovaním typu použitých batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3, pre ktoré zabezpečuje ...
b)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi, ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít ...
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre tretiu osobu zber, prepravu, zhodnotenie, ...
e)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je tretia osoba v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia nakladania ...
f)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi v súlade s udelenou ...
g)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ...
h)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu použitých batérií ...
(10)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby sa preukázanie podmienok uvedených ...

a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej ...
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. f) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. g) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. h) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(11)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 10 je tretia osoba povinná do troch mesiacov ...

(12)

Tretia osoba je povinná doručiť ministerstvu Správu o činnosti tretej osoby za predchádzajúci kalendárny ...

a)
údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné, priemyselné a automobilové, ...
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym uvedením ...
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov,
d)
informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v členení podľa ...
e)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto ...
f)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov,
g)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve,
h)
informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej osoby ...
(13)

Tretia osoba je povinná zverejniť Správu o činnosti tretej osoby v rozsahu odseku 12 okrem písm. b) ...

(14)

Tretia osoba je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich ...

§ 45 - Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov
(1)

Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a)
označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
b)
uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich ...
c)
uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb ...
d)
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov ...
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií ...
f)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím ...
g)
bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný ...
(2)

Výrobca prístrojov je povinný

a)
zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie ...
b)
ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ...
c)
priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja ...
(3)

Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, ...

(4)

Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo ...

(5)

Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k batériám ...

a)
neuviedol batérie a akumulátory na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa § 30 ods. 1 alebo
c)
bol vymazaný z Registra výrobcov batérií a akumulátorov.
§ 46 - Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov
(1)

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa ...

a)
zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej ...
1.
spätným zberom použitých prenosných batérií,
2.
zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
b)
zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena a) a ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike ...
(2)

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov ...

§ 47 - Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov
(1)

Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami ...

a)
zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej ...
1.
spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2.
zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou ...
b)
zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa písmena ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike ...
(2)

Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami ...

a)
zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od konečného používateľa na celom území ...
b)
zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena a) a ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike ...
§ 48 - Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov
(1)

Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom ...

a)
zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ...
b)
informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ...
c)
zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde ...
d)
neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov ...
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s ...
(2)

Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým automobilovým batériám ...

a)
plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c),
b)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou ...
(3)

Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory, ...

§ 49 - Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité

a)
prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej na ...
b)
automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a),
c)
priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a).
§ 50 - Zber použitých batérií a akumulátorov
(1)

Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ...

(2)

Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné ...

(3)

Na vykonávanie spätného zberu použitých batérií a akumulátorov distribútorom batérií a akumulátorov ...

(4)

Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber ...

a)
viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch ...
b)
ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho ...
§ 51 - Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. ...
b)
zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo ...
c)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií ...
d)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov,
f)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...
g)
uchovávať evidenciu podľa písmena f) vrátane ohlasovaných údajov,
h)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
i)
vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu,72)
j)
oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu.

Štvrtý oddiel
Obaly a odpady z obalov

§ 52 - Základné ustanovenie
(1)

Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri ...

a)
predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné ...
b)
zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky ...

(3)

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a ...

(4)

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v ...

(5)

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových ...

(6)

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek ...

(7)

Opakovane použiteľným obalom je obal navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky ...

(8)

Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane ...

(9)

Zálohovaným obalom je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar ...

(10)

Zálohovaním obalu je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je ...

(11)

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a)
používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou ...
b)
je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c)
uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá ...
d)
ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné ...
e)
ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie ...
f)
uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene ...
(12)

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza ...

(13)

Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na ...

(14)

Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.

(15)

Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov ...

(16)

Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, ...

(17)

Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov ...

(18)

Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese ...

(19)

Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou ...

(20)

Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom ...

(21)

Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia ...

(22)

Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych ...

(23)

Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo ...

(24)

Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok je percentuálny ...

(25)

Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ...

(26)

Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom ...

(27)

Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

(28)

Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ...

(29)

Oxo-degradovateľná plastová taška je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné ...

(30)

Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré ...

(31)

Dobrovoľná dohoda je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi ...

(32)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie ...

(33)

Ministerstvo vypočíta a zverejní každoročne na svojom webovom sídle ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti ...

§ 53 - Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
(1)

Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné ...

(2)

Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké kovy“) je ich ...

(3)

Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh obaly, v ktorých obsah ťažkých kovov presahuje sumárne 100 mg/kg ...

(4)

Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

a)
obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla,
b)
plastové debny a plastové palety, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z takých ...
3.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých ...
c)
obaly zo skla, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých ...
3.
ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej peci zamerané ...
(5)

Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov vyšším ako je limitná hodnota musia byť viditeľne ...

(6)

Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov podľa odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú odpadom, ...

(7)

Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať ...

(8)

Osoba vyrábajúca obaly zo skla, alebo ak taká osoba nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov ...

(9)

Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na podmienky ich používania ...

§ 53aa

Orgány štátnej správy nesmú na účely svojej činnosti obstarávať kúpu nápojov v jednorazových obaloch. ...

§ 54 - Povinnosti výrobcu obalov
(1)

Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a)
označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne ...
b)
označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem ...
c)
aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé ...
d)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo ...
e)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek ...
f)
informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2)

Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe ...

(3)

Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na ...

(4)

Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva ...

(5)

Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať

a)
ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; ...
b)
aj iné druhy tašiek.
(6)

Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov ...

(7)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a f), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, plní výrobca ...

(8)

Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh ...

a)
neuviedol obaly na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov podľa § 30 ods. 1 alebo
c)
bol vymazaný z Registra výrobcov obalov.
§ 55 - Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
(1)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ...

(2)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať ...

(3)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi ...

(4)

Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako ...

(5)

Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz zálohovaný ...

(6)

Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný ...

§ 56 - Povinnosti distribútora obalov
(1)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ...

(2)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný ...

(3)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom ...

(4)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako ...

(5)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz ...

(6)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný ...

(7)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, ...

(8)

Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obaly pochádzajúce od výrobcu ...

(9)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyžiadania ...

(10)

Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej republiky ...

§ 57 - Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1)

Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania ...

(2)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje ...

(3)

Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo ...

(4)

S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spôsobilý na opakované použitie, sa nakladá ako s odpadom. ...

(5)

Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 3 sa zohľadní podpora energetického ...

§ 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
(1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z ...

a)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto ...
b)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú ...
c)
zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený ...
d)
vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,
e)
zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roka,
f)
zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových ...
g)
uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových ...
h)
doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. ...
1.
zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených ...
2.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení ...
3.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou ...
(2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z ...

(3)

Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä

a)
popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b)
spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách ...
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
d)
podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
e)
výšku nákladov na triedený zber v obci,
f)
spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej ...
(4)

Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov ...

a)
dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ...
b)
spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností ...
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
d)
podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré ...
e)
spôsob a špecifikáciu zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, ...
(5)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu ...

(6)

Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich ...

(7)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti ...

(8)

Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme ...

(9)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia ...

(10)

Návrhy na zlepšenie funkčnosti triedeného zberu v obci podľa odseku 7 nemôžu byť v rozpore s ustanovenými ...

(11)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov ...

a)
na základe výzvy ministerstva podľa § 28 ods. 5 písm. f),
b)
v dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2,
c)
v dôsledku toho, ak súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od ...
d)
kedykoľvek, ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho ...
(12)

Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa odseku 2, je ...

(13)

Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z ...

Piaty oddiel
Vozidlá a staré vozidlá

§ 60 - Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na ...

(2)

Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie ...

(3)

Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. a) a § 65 ods. 1 ...

(4)

Na vozidlá na špeciálne účely77) sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).

(5)

Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1,78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo ...

(6)

Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

(7)

Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z ...

(8)

Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(9)

Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)

(10)

Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na účely tohto zákona je okamih, keď prvýkrát odplatne ...

(11)

Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov ...

(12)

Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.

(13)

Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých ...

(14)

Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi ...

(15)

Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel ...

(16)

Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a ...

(17)

Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel ...

(18)

Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, ...

(19)

Informácie o rozobratí sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie ...

(20)

Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, ...

(21)

Mobilný zber starých vozidiel je zber starých vozidiel bez zariadenia na zber starých vozidiel z miest ...

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidiel
(1)

Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a)
používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia ...
b)
nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov ...
c)
nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom ...
d)
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej ...
e)
zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel,
1.
neodmietla prevziať staré vozidlo od jeho držiteľa,
2.
prevzala staré vozidlo bez požadovania poplatku, ak je staré vozidlo kompletné,
f)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel podľa písmena d) spracovateľovi starých vozidiel, ...
g)
publikovať informácie o
1.
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí vrátane spôsobov ...
2.
rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia starých vozidiel, ich častí a konštrukčných ...
3.
environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení všetkých kvapalín ...
h)
sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej ...
i)
poskytovať spracovateľovi starých vozidiel informácie o environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel ...
j)
informovať konečných používateľov vozidiel o potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti miest ...
k)
uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.
(2)

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...

(3)

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...

(4)

Vystavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu výrobcom vozidla podľa osobitného predpisu85) ...

(5)

Potvrdenie vystavené podľa odsekov 2 a 3 zakladá zodpovednosť toho, kto ho vystavil, za splnenie povinností ...

(6)

Vystavenie potvrdenia podľa odsekov 2 a 3 môže byť za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie tohto ...

(7)

Ustanoveniami odseku 1 písm. h) až j) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)

(8)

Povinnosti výrobcu vozidla uvedené v odseku 1 písm. d) až f) sa uplatňujú aj na tie vozidlá, ktoré boli ...

§ 62 - Povinnosti a práva ďalších subjektov
(1)

Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu častí ...

(2)

Výrobca častí vozidiel, ktoré sú použité vo vozidlách, je povinný bezodkladne na žiadosť spracovateľa ...

(3)

Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,87) osoba, ktorá žiada o jednotlivé uznanie ...

(4)

Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 a prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 4 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)

(6)

Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel. ...

§ 63 - Povinnosti držiteľa starého vozidla
(1)

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej ...

(2)

Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.89)

§ 64 - Zber starých vozidiel
(1)

Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa ...

(2)

Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná

a)
prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania ...
b)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár ...
c)
vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých ...
d)
odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo ...
e)
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo ...
f)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie ...
g)
zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu Policajného ...
h)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích ...
§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidiel
(1)

Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17

a)
spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii ...
b)
mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou ...
c)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie ...
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou ...
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
g)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, ...
h)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie ...
i)
prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla a ...
j)
odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej v zmluve ...
k)
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých použitých ...
l)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí a súčiastok ...
m)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe ...
n)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné ...
o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár ...
p)
publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
q)
poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ...
r)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena r) príslušnému orgánu štátnej správy odpadového ...
t)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
u)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie ...
v)
po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať bezodkladne v elektronickej forme orgánu policajného ...
w)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích ...
(2)

Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)

§ 66 - Určené parkovisko
(1)

Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej ...

(2)

Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu ...

(3)

Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný

a)
zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa odseku 2,
b)
viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko,
c)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ...
(4)

Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich ...

a)
držiteľa vozidla,90)
b)
osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na určené parkovisko, ak sa jeho držiteľa nepodarilo zistiť ...
(5)

Prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska a spracovanie starého vozidla sú povinní zabezpečiť

a)
výrobca vozidla, ktorý vystavil potvrdenie podľa § 61 ods. 2 alebo 3,
b)
výrobca vozidla, ktorý vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II k vozidlu alebo vykonal prihlásenie ...
c)
koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel, ak vystavilo potvrdenie podľa § 61 ods. 2.
§ 67 - Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla
(1)

Držiteľ vozidla90) je povinný

a)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné ...
b)
umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa ...
(2)

Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, ...

(3)

Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko

a)
správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b)
obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa ...
c)
vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4)

Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zistení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí splnenie ...

a)
držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,
b)
vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dôsledkoch ...
c)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
d)
obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
(5)

Ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného ...

(6)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom, že vlastníctvo ...

(7)

Ten, koho vozidlo nadobudol podľa odseku 5 štát, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny vozidla ...

(8)

Ten, komu držiteľ vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu ...

(9)

Ak sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, nepodarilo jednoznačne ...

(10)

Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné prostredie ...

(11)

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy podľa odseku 10 držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup podľa ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ...

§ 68 - Rozhodnutie o neexistencii vozidla
(1)

Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného ...

(2)

Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti podľa odseku 1 zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu.94) ...

(3)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti podľa odseku 1 a po zaplatení ...

(4)

Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,
c)
podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,
d)
údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie ...
(5)

Ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, odsek 2 sa na neho nevzťahuje.

Šiesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky

§ 69 - Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne bez ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na nakladanie ...

(3)

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové ...

(4)

Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania ...

(5)

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

(6)

Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej ...

(7)

Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby, ...

(8)

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej ...

(9)

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania ...

(10)

Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako percentuálny podiel množstva ...

§ 70 - Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a)
nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike ...
b)
spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík ...
c)
prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
d)
odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých podľa písmena c) prednostne do zariadenia na materiálové ...
e)
aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z celkového ...
f)
ohlásenie množstva vyzbieraných odpadových pneumatík koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík ...
g)
pri predaji pneumatiky oddelené uvedenie nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík ...
h)
uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od doručenia ...
§ 71 - Povinnosti distribútora pneumatík
(1)

Distribútor pneumatík je povinný

a)
zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových ...
b)
informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a ...
c)
zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje ...
d)
dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových ...
e)
odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie ...
f)
pri predaji pneumatiky oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík ...
g)
uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre ...
(2)

Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi pneumatiky pochádzajúce od ...

(3)

Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútorom pneumatík sa nevyžaduje súhlas podľa ...

§ 72 - Povinnosti iných osôb

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať ...

Siedmy oddiel
Neobalové výrobky a odpad z nich

§ 73 - Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na neobalové výrobky uvedené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 a odpad ...

(3)

Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie ...

a)
výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien ...
b)
papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem
1.
hygienického a sanitárneho papiera,
2.
výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3.
cigaretového papiera,
4.
karbónového kopírovacieho papiera,
5.
filtračného papiera,
6.
papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7.
cenín,
8.
kníh,
c)
sklo vrátane tabuľového obločného skla.
(4)

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného ...

a)
vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,
b)
prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok ...
c)
dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový ...
(5)

Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku ...

(6)

Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona ...

(7)

Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho ...

(8)

Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo ...

(9)

Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky ...

(10)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 9 je výrobca neobalových výrobkov povinný na základe písomného ...

§ 74 - Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
(1)

Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a)
zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol ...
b)
informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré ...
(2)

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich ...

(3)

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na ...

(4)

Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ...

(5)

Povinnosť výrobcu neobalových výrobkov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k neobalovým ...

a)
neuviedol neobalové výrobky na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov neobalových výrobkov podľa § 30 ods. 1 alebo
c)
bol vymazaný z Registra výrobcov neobalových výrobkov.
§ 75 - Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov
(1)

Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu priamo ...

(2)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi ...

(3)

Množstvo odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje ...

Ôsmy oddiel
Osobitné výrobky z plastu

§ 75a - Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel upravuje požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových ...

(2)

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, výrobky ...

(3)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky ...

(4)

Na účely tohto oddielu je plast materiál, ktorý sa skladá z polyméru,72a) do ktorého mohli byť pridané ...

(5)

Jednorazový plastový výrobok je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie ...

(6)

Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie ...

(7)

Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve alebo akvakultúre ...

(8)

Odpadový rybársky výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý sa stal odpadom vrátane všetkých samostatných ...

(9)

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho ...

(10)

Sprístupnenie na trhu je každá dodávka jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho ...

(11)

Harmonizovaná norma je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie ...

(12)

Výrobcom jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je každá fyzická ...

a)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába jednorazové plastové výrobky ...
b)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky predáva ...
c)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a plní jednorazové plastové výrobky, ...
d)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti ...
e)
predáva na území Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj prostriedkami ...
f)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti ...
(13)

Biodegradovateľné plasty sú plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že ...

(14)

Prístavné zberné zariadenia sú prístavné zberné zariadenia podľa osobitného predpisu.96d)

(15)

Tabakové výrobky sú tabakové výrobky podľa osobitného predpisu.96e)

§ 75b - Znižovanie spotreby
(1)

Výrobca jednorazového plastového výrobku, ktorý poskytuje jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe ...

a)
poskytovať ich za úhradu; o tejto skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa,
b)
ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu alebo
c)
ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu.
(2)

Zakazuje sa poskytovať konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja

a)
jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania,
b)
jednorazové plastové riady na verejných podujatiach.
(3)

Organizátor verejného podujatia je okrem zákazu podľa odseku 2 písm. b) povinný v prípade poskytovania ...

(4)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vedie a uchováva evidenciu ...

(5)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vypracúva správu o opatreniach ...

§ 75c

Zakazuje sa uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B a výrobky z oxo-degradovateľných ...

§ 75d - Požiadavky na jednorazový plastový výrobok
(2)

Nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C vyrobené v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré ...

(3)

Kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením sa nepovažujú za výrobky vyrobené z plastu.

(5)

Výrobca jednorazového plastového výrobku podáva správu o obsahu recyklovaných plastov podľa odseku 4 ...

§ 75e - Požiadavky na označovanie výrobku
(1)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D pred uvedením daného výrobku ...

a)
najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné ...
b)
prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok ...
(2)

Označovanie podľa odseku 1 sa umiestňuje na obal výrobku, na jednotkové balenie výrobku alebo samotný ...

(3)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D je povinný zabezpečiť označenie ...

(4)

Označovanie tabakových výrobkov podľa odseku 1 je doplnkovým označením k označeniu podľa osobitného ...

§ 75f - Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu
(1)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I je okrem povinností ...

a)
na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky, ...
b)
spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov, ...
c)
spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych ...
(2)

Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti podľa odseku 1 písm. b) môže zriadiť špecifickú infraštruktúru ...

(4)

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E a rybárskeho výstroja obsahujúceho ...

(5)

Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty vedie a uchováva evidenciu o rybárskom výstroji, ktorý ...

§ 75g - Zvyšovanie informovanosti

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti G a rybárskeho výstroja obsahujúceho ...

a)
k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív,
b)
k správnemu spôsobu nakladania s výrobkami, keď sa stanú odpadom,
c)
o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja ...
d)
o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania týchto výrobkov, keď sa stanú odpadom, na kanalizáciu.

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV

§ 76 - Nakladanie s odpadovými olejmi
(1)

Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo ...

(2)

Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov ...

(3)

Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo ...

(4)

Zakazuje sa

a)
zmiešavanie
1.
odpadových olejov s inými druhmi odpadov, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej ...
2.
jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej ...
3.
odpadových olejov s inými látkami,
b)
vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, ...
c)
uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
d)
spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie ...
(5)

Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) druhý bod sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu ...

(6)

Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov ...

(7)

Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými ...

(8)

Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť nakladanie s nimi podľa odseku 7 spracovateľom odpadových ...

(9)

Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové oleje odovzdať

a)
na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny odpad,
b)
osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
c)
spracovateľovi odpadových olejov.
(10)

Odovzdať odpadové oleje za účelom ich zhodnotenia do iného členského štátu alebo do iného ako členského ...

§ 77 - Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných ...

(2)

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných ...

(3)

Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo ...

(4)

Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií ...

§ 78 - Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)

Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého sú nasledujúce činnosti zneškodňovania podľa prílohy ...

a)
skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa položky D15,
b)
činnosť D1,
c)
činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, preprava ...
(2)

Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie ...

(3)

Zakazuje sa zneškodniť vypustením a vhodením do vodného recipienta, mora a oceánu

a)
tuhý odpad,
b)
matečné lúhy, ktoré vznikajú vo fáze filtrácie po hydrolýze roztoku TiOSO4 zo zariadení, ktoré používajú ...
c)
odpady zo zariadení, ktoré používajú chloridový proces, ktoré obsahujú viac ako 0,5 % voľnej kyseliny ...
d)
filtračné soli, kaly a kvapalný odpad, ktoré vznikajú pri úprave (zahusťovaní alebo neutralizácii) odpadu ...
(4)

Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého, je povinný postupovať v súlade ...

a)
dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b)
vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu, prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo ...
c)
postupovať pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok súhlasu [§ 97 ods. 8 písm. c)]. ...
(5)

Prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa vyrába oxid titaničitý, je povinný postupovať v súlade s osobitnými ...

a)
predchádzať emisiám kvapôčok kyseliny zo zariadenia,
b)
vo vzťahu k emisiám zo zariadenia do ovzdušia a vody v súlade s osobitnými predpismi105) plniť monitorovacie ...
c)
zabezpečiť súlad zariadenia s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky a pri výrobe používať materiály, ...
(6)

Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou ...

§ 79 - Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1)

Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-difenylmetán, ...

(2)

Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na nakladanie s použitými polychlórovanými ...

(3)

Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných podmienok ...

(4)

Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly ...

(5)

Použité polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.

(6)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov je osoba, ktorá má v držbe polychlórované bifenyly, použité polychlórované ...

(7)

Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení ...

(8)

Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný

a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú ...
b)
označiť také zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je také zariadenie umiestnené.
(9)

Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových kondenzátorov súčet oddelených objemov kombinovaného prístroja. ...

(10)

Držiteľ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom sa možno domnievať, že sa v ňom nachádza kvapalina ...

a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú ...
b)
označiť také zariadenie,
c)
také zariadenie zneškodniť postupom podľa odseku 7 alebo dekontaminovať.
(11)

Ministerstvo na základe oznámení podľa odsekov 8 a 10 vedie a priebežne aktualizuje zoznam zariadení ...

(12)

Ministerstvo zašle do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 alebo 10 držiteľovi ...

(13)

Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly je potrebné dekontaminovať alebo ...

(14)

Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil jeho ...

(15)

Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi ...

(16)

Je zakázané zhodnocovať zariadenia, v ktorých sa nachádzajú polychlórované bifenyly, alebo pri ktorých ...

(17)

Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení prevádzky ...

(18)

Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly ...

(19)

Údržbu transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly možno vykonávať len do ich dekontaminácie, ...

(20)

Ak je malé zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným ...

(21)

Transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného percenta ...

a)
cieľom dekontaminácie je zníženie koncentrácie polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 hmotnostného ...
b)
náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)
výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)
je zabezpečené, že pôvodné označenie o obsahu polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na transformátore ...
(22)

Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú polychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do 0,05 hmotnostného ...

(23)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(24)

Zakazuje sa

a)
oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov ...
b)
dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
c)
spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach.
§ 79a - Recyklácia lodí
(1)

Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy.107b)

(2)

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň ...

(3)

Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný

a)
predložiť pred každou recykláciou lode ministerstvu na schválenie plán recyklácie lode podľa osobitného ...
b)
prevádzkovať zariadenie na recykláciu lodí v súlade s udeleným rozhodnutím podľa § 97 ods. 1 písm. f) ...
c)
oznámiť ministerstvu ukončenie úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode do 14 dní od dátumu ukončenia ...

ŠIESTA ČASŤ

KOMUNÁLNY ODPAD

§ 80 - Základné ustanovenia
(1)

Komunálny odpad je

a)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, ...
b)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením ...
(2)

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh ...

(3)

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. ...

(4)

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho ...

(5)

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác107a) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre ...

(6)

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo ...

(7)

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec ...

(8)

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich ...

(9)

Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú kompostovanie v kompostovacom ...

(10)

Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.

(11)

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, ...

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(1)

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a)
obec, ak ide o
1.
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.
zmesový odpad z iných zdrojov,
3.
drobný stavebný odpad,
b)
ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2.
elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3.
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov ...
4.
oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, ...
(2)

Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa ...

(3)

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne ...

(4)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa ...

(5)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych ...

(6)

Zakazuje sa

a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový ...
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť ...
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov ...
(7)

Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná

a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia ...
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ ...
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo ...
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej ...
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných ...
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych ...
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu, ...
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s ...
i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného ...
j)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického ...
(8)

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti ...

a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, ...
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g)
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i)
prevádzkovaní zberného dvora,
j)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný ...
(9)

Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný

a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady ...
(10)

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci ...

(11)

Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu ...

(12)

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza ...

(13)

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky ...

(14)

Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, ...

(15)

Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených ...

(16)

Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) ...

(17)

Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto ...

(18)

Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých ...

a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. ...
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení ...
(19)

Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti ...

a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim ...
(20)

Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(21)

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný ...

(22)

Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi ...

(23)

Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí ...

(24)

Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného ...

a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a ...
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
(25)

Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú ...

(26)

Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany ...

(27)

Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný ...

§ 82 - Zberný dvor
(1)

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore,

a)
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b)
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.
(2)

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou ...

(3)

Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14

a)
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa ...
b)
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, ...
c)
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d)
odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ...
§ 83 - Prevádzkovateľ kuchyne
(1)

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným ...

(2)

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať ...

(3)

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne

a)
uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených ...
b)
používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; ...
c)
zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

SIEDMA ČASŤ

CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV

§ 84 - Základné ustanovenie
(1)

Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov ...

(2)

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom111) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. ...

(3)

Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ...

(4)

Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zneškodní v Slovenskej republike.

(5)

Zakazuje sa

a)
organizovať, sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov v rozpore ...
b)
dopraviť alebo prepraviť odpad na územie Slovenskej republiky, cez územie Slovenskej republiky alebo ...
c)
vykonávať cezhraničný pohyb odpadov v rozpore s podmienkami uvedenými v súhlase na cezhraničný pohyb ...
(6)

Na účely cezhraničného pohybu odpadov sa osobou pod jurisdikciou Slovenskej republiky rozumie fyzická ...

§ 85 - Oznámenie
(1)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ113) podľa osobitných predpisov.114)

(2)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie115) ...

(3)

Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia výzvy ...

§ 86 - Námietky
(1)

Ministerstvo môže uplatniť námietky117) voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zneškodnenie a ...

(2)

Ak ministerstvo uplatňuje námietky,117) vychádza zo záväznej časti programu Slovenskej republiky.

(3)

Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpadov, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená ...

a)
uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu v dôsledku konania, ktorým došlo ...
b)
uznaný vinným v posledných troch rokoch zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu v dôsledku ...
c)
odsúdený v posledných troch rokoch za trestný čin proti životnému prostrediu.118)
§ 87 - Finančné zabezpečenie
(1)

Ministerstvo určí finančné zabezpečenie formou finančnej zábezpeky (ďalej len „kaucia“) alebo rovnocenného ...

(2)

Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo ...

(3)

Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné ...

(4)

Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,119) ak ...

a)
predloží žiadosť o vrátenie alebo zrušenie kaucie a potvrdenie, že zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov ...
b)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo vývoz ...
c)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovoz ...
§ 88 - Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení
(1)

Ak sa má uskutočniť alebo uskutočňuje preprava použitých elektrozariadení, ktorých držiteľ tvrdí, že ...

(2)

Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

a)
ustanovené sprievodné doklady a výsledky testovania alebo hodnotenia,
b)
príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu,120)
c)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
d)
vyhlásenie, že žiaden z materiálov a zariadení, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom. ...
(3)

Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) môže držiteľ použitých elektrozariadení nahradiť dokumentáciou, ...

a)
použité elektrozariadenia sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako ...
b)
použité elektrozariadenia na profesionálne použitie sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej ...
c)
chybné použité elektrozariadenia na profesionálne použitie ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo ...
(4)

Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

(5)

Ak držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sa stali podozrivými elektrozariadeniami, nepreukáže prostredníctvom ...

§ 88a - Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých batérií a akumulátorov, ...
(1)

Ak sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom ...

(2)

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom ...

a)
aby každá cezhraničná preprava bola sprevádzaná ustanovenými sprievodnými dokladmi a výsledkami testovania ...
b)
bezodkladné predloženie dokladov podľa písmena a) na základe výzvy príslušného orgánu štátnej správy ...
c)
vykonávanie cezhraničnej prepravy dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných ...
d)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
e)
vyhlásenie, že žiadna batéria a akumulátor, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom, ...
f)
oznámiť ministerstvu plánovanú cezhraničnú prepravu najneskôr tri pracovné dni pred jej uskutočnením. ...
(3)

Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) a e) môže držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú ...

(4)

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom ...

(5)

Ak držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, prostredníctvom ...

ÔSMA ČASŤ

ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

Prvý oddiel
Autorizácia

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácie
(1)

Autorizácia je udelenie oprávnenia

a)
podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú ...
1.
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2.
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3.
spracovanie starých vozidiel,
4.
spracovanie elektroodpadu,
5.
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
b)
právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť ...
c)
výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu ...
(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len na základe autorizácie udelenej ministerstvom.

(3)

Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie podľa odseku ...

(4)

Ak o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností požiada výrobca vyhradeného výrobku, ...

(5)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia uvedená v odseku ...

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácie
(1)

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je

a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ...
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ ...
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(2)

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je

a)
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(3)

Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je

a)
v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1.
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,
4.
v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 2 písm. c) až ...
b)
v prípade tretej osoby
1.
bezúhonnosť tretej osoby a bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
4.
v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 3 písm. c) ...
(4)

Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku ...

a)
bezúhonnosť výrobcu a štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3,
d)
žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 4 ...
(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin ...

(6)

Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ktorú sa ...

(7)

Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej sa vykonáva ...

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácie
(1)

Žiadosť o udelenie autorizácie žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku.

(2)

Ministerstvo autorizáciu na každú činnosť podľa § 89 ods. 1 udeľuje samostatným rozhodnutím.

(3)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje

a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.
(4)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.
(5)

Rozhodnutie o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako tretia osoba alebo ...
c)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
d)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
e)
spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti,
f)
povinnosť plniť povinnosti vyplývajúce z výsledkov zlosovania podľa § 31 ods. 12 písm. c) a § 135 ods. ...
g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.
(6)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného ...

a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie v systéme individuálneho ...
c)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
d)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
e)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.
(7)

Ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie ...

§ 92 - Predĺženie platnosti autorizácie
(1)

Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. ...

(2)

Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, ...

(3)

Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti ...

(4)

Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí raz za päť rokov zabezpečiť odborný posudok oprávnenej ...

(5)

Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na držiteľa autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorý ...

(6)

Ak došlo k predĺženiu autorizácie postupom podľa odseku 3 a počas doby platnosti autorizácie bola jej ...

§ 93 - Zmena autorizácie
(1)

Držiteľ autorizácie je povinný požiadať ministerstvo o každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení ...

(2)

Ministerstvo na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie ...

a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o ...
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností alebo rozšírenie rozsahu činností, na ktorých ...
c)
dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom a držiteľ autorizácie k žiadosti priloží odborný ...
d)
ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní alebo zabezpečovaní autorizovanej činnosti.
§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácie
(1)

Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 7,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požiadavku ...
d)
držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesiacov od ...
f)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § ...
(2)

Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zruší, ...

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave, ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. ...
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností uvedených v § 28 ods. 7,
g)
držiteľ autorizácie nezabezpečí splnenie vyhradenej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e), g) alebo ...
h)
držiteľ autorizácie opakovane nezabezpečí splnenie povinnosti uvedenej v § 28 ods. 4 písm. d) tretí ...
(3)

Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť tretej osoby zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave, ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), b), c), d), p), r) alebo písm. ...
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 44 ods. 11.
(4)

Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave, ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), b), c), j) alebo písm. n),
f)
dedič nepostupuje podľa odseku 7 alebo
g)
výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § 27 ods. ...
h)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 29 ods. 4.
(5)

Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ...
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
d)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením ...
e)
v prípade autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností nadobudnutím účinnosti zmluvy o plnení ...
f)
uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí príspevok ...
g)
uplynutím lehoty podľa § 29 ods. 1 písm. o), v ktorej výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené ...
h)
uplynutím lehoty podľa § 44 ods. 8 písm. w), v ktorej tretia osoba neuhradí príspevok tvoriaci finančnú ...
(6)

Ak v prípade smrti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného ...

(7)

Ak chce dedič fyzickej osoby - podnikateľa pokračovať vo vykonávaní činnosti, na ktorú bola udelená ...

§ 94a - Registrácia koordinačného centra
(1)

Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier podáva žiadateľ písomne ministerstvu.

(2)

Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier obsahuje

a)
názov a sídlo koordinačného centra,
b)
zmluvu o založení koordinačného centra,
c)
štatút a organizačnú štruktúru,
d)
písomný súhlas každej prihlásenej osoby podľa § 31 ods. 4 alebo každej určenej osoby podľa § 31 ods. ...
(3)

Ak je žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier neúplná, ministerstvo vyzve žiadateľa na jej ...

(4)

Ministerstvo vykoná zápis do Registra koordinačných centier, ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť a splní ...

(5)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje Register koordinačných centier.

(6)

Register koordinačných centier je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva okrem údajov chránených ...

§ 94b - Výmaz koordinačného centra
(1)

Ministerstvo vykoná do troch mesiacov výmaz koordinačného centra z Registra koordinačných centier, ak ...

a)
koordinačné centrum o to požiada,
b)
koordinačné centrum opakovane poruší povinnosti podľa § 31 ods. 11 písm. a) až d), g) a k),
c)
koordinačné centrum predložilo ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti podľa § 94a ods. 3,
d)
koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31 ods. 11 písm. q).
(2)

Ministerstvo zašle koordinačnému centru oznámenie o výmaze z Registra koordinačných centier.

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá ...

(2)

Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje

a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
b)
druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe ...
c)
absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej ministerstvom,
d)
úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3.
(3)

Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(4)

Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní ...

(5)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť je povinná

a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie na autorizovanú ...
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej ...
(7)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné ...

§ 96 - Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť
(1)

Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak

a)
ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a tieto údaje nie sú v súlade ...
b)
nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť nemôže ...
c)
odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť požiada o zúženie jeho rozsahu.
(2)

Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú ...

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo ...
d)
písomne požiada o jeho zrušenie,
e)
nesplnila povinnosť podľa § 95 ods. 6 písm. b) alebo
f)
nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať.
(3)

Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú ...

(4)

Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autorizovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu do registra ...

(5)

Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na ...

Druhý oddiel
Súhlasy

§ 97 - Udeľovanie súhlasu
(1)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie ...
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré ...
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita ...
4.
zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas ...
e)
vydanie prevádzkového poriadku
1.
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho ...
3.
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,125a)
g)
schválenie plánu na recykláciu lode,125b)
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia ...
i)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ...
j)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po ...
k)
dekontamináciu,
l)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ...
m)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o)
to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
q)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti; ...
r)
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie alebo ...
s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
t)
prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
u)
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
(2)

Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje

a)
všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu, a ak ide o súhlas podľa ...
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a o),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady ...
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)
podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)

Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku ...

a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
(4)

Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie ...

(5)

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje

a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky ...
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách ...
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky ...
e)
povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch ...
f)
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6)

Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný ...

a)
začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto ...
b)
ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.
(7)

Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje

a)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých ...
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva, ...
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8)

Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov ...

a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ...
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, ...
(9)

Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje

a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)
požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 ...
d)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(10)

Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje

a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
e)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
f)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
g)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
h)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11)

Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane ...

(12)

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti ...

(13)

Uzavretie skládky odpadov ako celku v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy ...

(14)

Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán ...

(15)

Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí príslušný orgán ...

(16)

Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje ...

(17)

Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré ...

(18)

Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi ...

(19)

Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené ...

(20)

Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku, a ak ide o spätné zasypávanie ...

Tretí oddiel

§ 98 - Registrácia
(1)

Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu ...

(5)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 4 na základe žiadosti ...

(6)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 až 4.

(7)

Registrovaná osoba je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva oznámiť každú ...

(8)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia ...

(9)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná výmaz registrovanej osoby zo zoznamu registrovaných ...

a)
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil zánik registrovanej osoby,
b)
registrovaná osoba požiadala o tento výmaz alebo
c)
registrovaná osoba prestala vykonávať činnosť, na základe ktorej jej vznikla povinnosť registrácie.

Štvrtý oddiel

§ 99 - Vyjadrenia
(1)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k

a)
zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad ...
b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to
1.
k dokumentácii v územnom konaní128) okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,
2.
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie okrem jednoduchých ...
3.
k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)
4.
k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie ...
5.
k dokumentácii v kolaudačnom konaní132) okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,
c)
pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d)
prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho ...
e)
územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)
(2)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie dotknutého ...

Piaty oddiel
Odborná posudková spôsobilosť

§ 100 - Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(2)

Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posudkovej ...

(3)

Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky ...
c)
úspešne vykonala skúšku,
d)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú ministerstvom.
(4)

Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických ...

(5)

Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. ...

(6)

Doba platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Dobu platnosti osvedčenia ...

(7)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom osoby ...

(8)

Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku osobou oprávnenou na vydávanie ...

(9)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. ...

(10)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje podľa ...

§ 101 - Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je povinná

a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie o odbornej ...
b)
dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej ...
d)
na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
e)
zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých odborných posudkov vrátane ich ...
§ 102 - Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo môže zmeniť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak

a)
nastanú skutočnosti, pre ktoré osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nemôže posudkovú činnosť ...
b)
osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú ...
(2)

Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie ...

a)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. a), b), d) alebo e),
b)
vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3)

Ministerstvo zmení osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak

a)
ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie ...
b)
oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu.
(4)

Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie odborných ...

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
d)
vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutočným stavom alebo v nedostatočnej odbornej kvalite a uvedené ...
e)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. c) alebo
f)
písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(5)

Ak má ministerstvo pochybnosť, že osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nevyhotovila odborný ...

(6)

Ak sa vyhotovením kontrolného odborného posudku preukáže skutočnosť, ktorá je dôvodom zrušenia osvedčenia ...

(7)

Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, predĺženia času jeho platnosti, jeho zmeny alebo ...

(8)

Odborná posudková spôsobilosť zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo uplynutím času platnosti osvedčenia ...

Šiesty oddiel

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva
(1)

Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. ...

(2)

Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon

a)
evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
b)
inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.
(3)

Miestom výskytu odpadu na účely tohto zákona sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá ...

(4)

Informačný systém slúži najmä na

a)
evidenciu a publikovanie programových dokumentov odpadového hospodárstva,
b)
účely úkonov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veciach
1.
registrácie výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností,
2.
udeľovania autorizácií a súvisiacich činností,
3.
udeľovania súhlasov a súvisiacich činností,
4.
vykonávania registrácií a súvisiacich činností,
5.
vydávania vyjadrení a súvisiacich činností,
6.
vydávania osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností,
7.
vydávania osvedčení na autorizovanú činnosť,
c)
podávanie námietok, udeľovanie súhlasov a vymedzenie podmienok pri cezhraničnom pohybe odpadov,
d)
podporu kontrolnej činnosti,
e)
vedenie registrov,
f)
evidenciu údajov povinných osôb,
g)
zber a vyhodnocovanie údajov od povinných osôb,
h)
elektronizáciu komunikácie medzi povinnými osobami a orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)

Informačný systém obsahuje

a)
register výrobcov vyhradeného výrobku,
b)
register autorizácií,
c)
register osvedčení o odbornej posudkovej činnosti,
d)
register zariadení na zneškodňovanie odpadu,
e)
register zariadení na zhodnocovanie odpadu,
f)
register zariadení na zber odpadov,
g)
register zberných dvorov,
h)
register zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
i)
register osôb registrovaných podľa § 98,
j)
register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
k)
register osvedčení na autorizovanú činnosť,
l)
evidenciu údajov o cezhraničnom pohybe odpadov,
m)
evidenciu údajov o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu,
n)
evidenciu údajov o nahraných programových dokumentoch,
o)
evidenciu údajov o uložených sankciách,
p)
evidenciu údajov o elektronickej evidencii odpadov povinných osôb,
q)
evidenciu údajov o udelených súhlasoch,
r)
evidenciu údajov o vydaných vyjadreniach,
s)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom, ...
t)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 4 písm. ...
u)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb ...
v)
údaje o podaniach podľa tohto zákona vrátane ich obsahu, podávajúcich osobách, spôsobe ich vyriešenia ...
w)
údaje týkajúce sa zostáv a štatistík plynúcich zo zozbieraných údajov, registrov, evidencií,
x)
údaje o činnosti užívateľov informačného systému formou technického žurnálu ich aktivít,
y)
údaje potrebné na fungovanie informačného systému a zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky.
(6)

V rámci informačného systému sa spracúvajú nevyhnutné osobné údaje a používajú údaje

a)
z registratúry ministerstva,
b)
z elektronického informačného systému na správu registratúry ministerstva vnútra,
c)
z registra fyzických osôb,
d)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
e)
z registra adries,
f)
zo správy používateľov ministerstva vnútra,
g)
zo správy používateľov ministerstva,
h)
z informačných systémov povinných osôb, ktoré si časť alebo celkové evidenčné a ohlasovacie povinnosti ...
i)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré obsahujú relevantné údaje vo vzťahu k úseku odpadového ...
j)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré sa využívajú za účelom elektronizácie štátnej správy v ...
(7)

Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ...

(8)

V informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy a iné ...

(9)

Registre podľa odseku 5 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom

a)
verejnú časť tvoria
1.
údaje o povinných osobách v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej ...
2.
osobné údaje o fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak ide o register osvedčení, ...
b)
neverejnú časť tvoria ostatné údaje.
(10)

Údaje v registroch podľa odseku 5 sú verejné, pokiaľ nie je v odseku 11 uvedené inak okrem písmena c), ...

(11)

Údaje v evidenciách podľa odseku 5 písm. k), l), n) až t), v), x) a y) nie sú verejné.

(12)

V informačnom systéme sa používajú údaje z iných informačných systémov, evidencií a registrov uvedených ...

(13)

Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu ...

(14)

Údaje evidované v informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný ...

(15)

Údaje sa v informačnom systéme uchovávajú

a)
päť rokov po skončení platnosti dokladu, ktorý oprávňuje k vykonávaniu činnosti, ak ide o podanie a ...
b)
desať rokov, ak ide o údaje z evidencií a ohlásení v podobe, ako ju podali povinné osoby,
c)
100 rokov, ak ide o údaje z registrov agregovaných a štatistických informácií odvodených z ostatných ...
(16)

Registre sa napĺňajú v rámci informačného systému, a to spracovaním žiadostí, ohlásení, oznámení, evidencií ...

(17)

K údajom z registrov majú automatizovaný prístup alebo priamy prístup

a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo vnútra,
c)
inšpekcia,
d)
okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
okresné úrady vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
f)
colné orgány,
g)
Policajný zbor.
(18)

Z registrov informačného systému sa nevyhotovujú výpisy ani odpisy.

(19)

Osoby povinné ohlasovať údaje príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa tohto ...

(20)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce sú povinné ohlasovať bezodkladne elektronicky do ...

(21)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa ...

(22)

Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného ...

(23)

Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom ...

DEVIATA ČASŤ

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva

§ 104 - Základné ustanovenie

Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:

a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
okresný úrad,
e)
obec,
f)
Slovenská obchodná inšpekcia,
g)
colný úrad,
h)
Kriminálny úrad finančnej správy.
§ 105 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

(2)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku ...
c)
dáva námietky, súhlasy a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto ...
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované ...
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného ...
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti ...
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na ktoré ...
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register ...
k)
zabezpečuje odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ...
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých ...
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov, ...
o)
zabezpečuje odbornú prípravu osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. d) ...
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení ...
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (§ 30),
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § ...
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. ...
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje ...
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,140) ...
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j), ciele ...
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania s ...
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi ...
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania s vyhradeným ...
ae)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ag)
vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie Register koordinačných ...
ah)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, najmä na vytvorení vhodného toku informácií ...
ai)
na svojom webovom sídle zverejňuje odkazy na vnútroštátne registre výrobcov elektrozariadení ostatných ...
aj)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. f) a schvaľuje ...
ak)
vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9,
al)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 4,
am)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 5,
an)
určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam na svojom ...
ao)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. ...
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, držiteľa polychlórovaných bifenylov ...
b)
zoznam odpadov, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria ...
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa ...
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie ...
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov ...
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti o prevádzkovaní úložiska ...
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy, vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej ...
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti ...
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských ...
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu ...
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej ...
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov ...
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých ...
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných ...
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad osobitným ...
r)
obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu podľa ...
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ...
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o ...
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely predĺženia ...
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti ...
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet obvyklých ...
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, podrobnosti o informačnej kampani zameranej ...
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného systému, ...
z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,
aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ab)
podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov,
ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti ...
ad)
špecifikácie označovania podľa § 75e.
(4)

Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje ...

a)
údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,140a)
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej ...
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov ...
§ 106 - Inšpekcia

Inšpekcia

a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b)
ukladá pokuty (§ 117),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
d)
je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) ...
e)
monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa ...
f)
je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
g)
je oprávnená kontrolovať cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom ...
h)
kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 75b, § 75c, § 75d, § 75e a § 135g.
§ 107 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu ...
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie ...
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 106 písm. ...
d)
schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý presahuje územný obvod okresného úradu,
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám ...
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b), ak svojím ...
g)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov, ...
h)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku ...
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom ...
i)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b) a evidenciu ohlásení ...
j)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
k)
ukladá pokuty (§ 117),
l)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie ...
m)
udeľuje súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. 1 písm. ...
n)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 99 ods. ...
o)
udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo ...
p)
vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
q)
udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
r)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a súhlas na vydávanie prevádzkového poriadku ...
s)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú ...
t)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
u)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
v)
udeľuje súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
§ 108 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b)
vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k potvrdeniam na ...
c)
vykonáva registráciu, vedie a zverejňuje zoznam registrovaných osôb podľa § 98,
d)
schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý nepresahuje územný obvod okresného úradu, ...
e)
vedie evidenciu
1.
ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),
2.
evidenčných listov podľa § 19 ods. 1 písm. h) a § 21 ods. 3 písm. o),
3.
záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti podľa § 21 ods. 3 písm. p),
4.
sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
5.
rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
6.
vydaných vyjadrení podľa § 99,
f)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) ...
g)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),
h)
uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, ...
i)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j)
ukladá pokuty (§ 115, 117),
k)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného ...
l)
prejednáva priestupky (§ 115),
m)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou vecí ...
n)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú ...
o)
vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,
p)
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
q)
zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16,
r)
rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti ...
s)
vydáva rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
t)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 114b ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu na účel ...
u)
koná a rozhoduje podľa § 114c.
(2)

Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy ...

§ 109 - Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky ...
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na ...
§ 110 - Slovenská obchodná inšpekcia
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností ...
b)
ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ ...
(2)

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení

a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto ...
g)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustanoveniam ...
§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, ...

a)
odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
b)
prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie ...
c)
cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d)
prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
e)
prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ...
f)
prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie sú použitými ...
(2)

Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť ...

(3)

Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou ...

(4)

Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom ...

(5)

Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na ...

(6)

Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru (§ 112) na účel kontroly dodržiavania ...

§ 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)

Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností ...

(2)

Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, všeobecne ...

(3)

Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby ...

a)
výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. m),
b)
výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 105 ods. 3 písm. ...
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uvedenými v prílohe ...
(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená

a)
v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré ...
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ...
d)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie ...
(5)

Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť. ...

(6)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, ...
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť ...
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu a videodokumentáciu ...
f)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor. ...
(7)

Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonávajúcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu a ochranu ...

(8)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené ...

(9)

Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje ...

(10)

Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov, výrobcovi obalov alebo výrobcovi neobalového ...

(11)

Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa odseku 10 ...

(12)

Náklady podľa odsekov 10 a 11 budú v prípade batérií a akumulátorov poukázané na účet Koordinačného ...

(13)

Orgán štátneho dozoru poskytne Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov alebo ...

(14)

Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nemá vytvorenú účelovú finančnú rezervu v zákonom určenej výške, môže ...

(15)

Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej osobe, ...

§ 113 - Konanie
(1)

Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na

a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 5 a 9,
c)
registráciu podľa § 98,
d)
vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,
e)
rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
f)
konania podľa siedmej časti tohto zákona,
g)
rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
h)
konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,
i)
konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku ...
j)
konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
k)
rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],
l)
rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
m)
vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania s ...
n)
uloženie povinnosti založiť koordinačné centrum podľa § 31 ods. 5,
o)
zápis do Registra koordinačných centier podľa § 94a a výmaz z Registra koordinačných centier podľa § ...
p)
konanie podľa § 97 ods. 1 písm. g),
q)
konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia,148a)
r)
určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e),
s)
vydanie poverenia podľa § 135h ods. 4 a 5.
(3)

Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. ...

(4)

Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), f), j) až n), p) až t) a u) ...

(5)

Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ...

(6)

Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom ...

(7)

Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie ...

a)
sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
b)
miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
(8)

Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí ...

(9)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), ...

(10)

Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným ...

(11)

Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber ...

(12)

Na údaje zo Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 9 písm. a), b), e) ...

§ 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia
(1)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania ...

a)
zmeniť, ak
1.
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné ...
2.
dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej ...
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia ...
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy ...
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5, neodvedie celú výšku ...
6.
ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d), ...
(2)

Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť ...

(3)

Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť

a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

Osobitné úpravy k skládkam odpadov

§ 114a
(1)

Ak ide o plnenie povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť ...

a)
neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1.
závažné poškodenie zdravia ľudí,
2.
závažné poškodenie životného prostredia,
3.
vznik značnej materiálnej škody alebo
b)
skládka odpadu nespĺňa požiadavky na skládku odpadov ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 ...
1.
vybudovanie skládky odpadov – stavebnotechnické požiadavky,
2.
tesnenie skládky odpadov,
3.
odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4.
postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po ...
(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje

a)
stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi skládky odpadov a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ ...
c)
označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa ...
d)
zoznam vlastníkov pozemkov,
e)
mapu lokalizácie pozemkov a stavieb,
f)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. ...
g)
poučenie vlastníkov pozemkov o možnosti uplatniť právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa § 19a.
(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi skládky odpadov, stavebníkovi, ak je inou osobou ...

§ 114b
(1)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý ...

(2)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo ...

(3)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa ...

(4)

Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej ...

§ 114c
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala ...

a)
doklady podľa odseku 2, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov, ...
b)
doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku ...
c)
žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlasu podľa osobitného predpisu148d) na ...
(2)

Za doklady, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku ...

a)
časťou skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky, a nespĺňa požiadavky ...
1.
vybudovanie skládky odpadov (stavebnotechnické požiadavky),
2.
tesnenie skládky odpadov,
3.
odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4.
postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po ...
b)
inou časťou skládky odpadov, ktorá je technicky a fyzicky neoddeliteľná od časti podľa písmena a).
(3)

Doklady predkladané podľa odseku 1 písm. a) musia vo vzťahu k častiam skládky odpadov uvedeným v odseku ...

(4)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 90 dní od ...

(5)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 30 dní od ...

(6)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vyzve prevádzkovateľa ...

(7)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné ...

(8)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné ...

a)
ku skládke odpadov ako celku, ak
1.
prevádzkovateľ skládky odpadov v lehote podľa odseku 1 nepredložil doklady podľa odseku 1 písm. a) alebo ...
2.
prevádzkovateľ skládky odpadov podal žiadosť podľa odseku 1 písm. c),
3.
po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 4 dospel k záveru, že nie sú splnené ...
4.
prevádzkovateľ skládky odpadov nepodal k časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) žiadosť podľa ...
5.
po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané ...
b)
k častiam skládky odpadov podľa odseku 2 písm. a) a b), ku ktorým nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. ...
(9)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá rozhodnutie ...

a)
odseku 7 do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,
b)
odseku 8 písm. a) prvého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty podľa odseku 1,
c)
odseku 8 písm. a) druhého bodu do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c),
d)
odseku 8 písm. a) tretieho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4,
e)
odseku 8 písm. a) štvrtého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty určenej vo výzve podľa odseku ...
f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,
g)
odseku 8 písm. b) do 15 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6.
(10)

V odôvodnení rozhodnutia podľa odseku 7 alebo odseku 8 sa uvedú skutočnosti a úvahy, ktoré boli podkladom ...

(11)

Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi skládky odpadov.

(12)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pre všetky časti skládky, ku ktorým nebol udelený súhlas podľa ...

(13)

Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného ...

a)
právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti podľa odseku 12 povoľuje stavba uzavretia ...
b)
márnym uplynutím lehoty podľa odseku 12.
(14)

Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo osobitného predpisu,148c) ...

(15)

Na prevádzkovateľa skládky odpadov, ktorému zanikla platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie podľa odseku ...

(16)

Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov ...

(17)

Pre skládku odpadov, pre ktorú bolo vydané potvrdenie o uzavretí pre všetky jej časti podľa § 97 ods. ...

(18)

Ak ide o skládku odpadov, ktorú prevádzkuje viac prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahovala povinnosť ...

a)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, na ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie ...
b)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, ktorá má právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov ...
c)
prevádzkovateľ tých častí skládky odpadov, ktoré majú právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie týchto ...
(19)

Po predložení dokladov prevádzkovateľom podľa odseku 18 orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

DESIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 115 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
koná v rozpore s § 6 ods. 6,
b)
nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [§ 12 ods. 1 a 2,],
c)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
d)
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
e)
koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
f)
koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
g)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
h)
koná v rozpore s § 33 písm. b),
i)
koná v rozpore s § 38 ods. 1,
j)
koná v rozpore s § 43 ods. 3,
k)
nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1,
l)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
m)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
n)
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba ...
o)
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
p)
koná v rozpore s § 81 ods. 9,
q)
koná v rozpore s § 81 ods. 13,
r)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
s)
nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
t)
koná v rozpore s § 14 ods. 6,
u)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
v)
koná v rozpore s § 25,
w)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
x)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
y)
koná v rozpore s § 62 ods. 6,
z)
nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1,
aa)
koná v rozpore s § 76 ods. 4,
ab)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
ac)
vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).
(2)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a) až r) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
(3)

Priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) prejednáva okresný úrad.
(4)

Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže v rozhodnutí o uložení sankcie osobe ...

(5)

Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok podľa ...

(6)

Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 5, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je ...

(7)

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149)

(8)

Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa

a)
odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 116 - Ukladanie pokút
(1)

Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno začať do jedného ...

(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.

(3)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, ...

(4)

Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(6)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty prechádza ...

§ 117 - Iné správne delikty
(1)

Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(2)

Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(3)

Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(4)

Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(5)

Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(6)

Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej ...

(7)

Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží ...

(8)

Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 135 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Platný Program predchádzania vzniku odpadu, program Slovenskej republiky, program kraja a program obce ...

(3)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vypracovaný a schválený program držiteľa polychlórovaných ...

(4)

Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy pôvodcov odpadov, strácajú platnosť 1. januára 2016.

(5)

V prípade povinnosti držiteľa podľa § 14 ods. 1 písm. i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať ...

(6)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov podľa doterajších právnych predpisov, na ktorý sa podľa ...

(7)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa doterajších právnych predpisov, na výkon ktorého ...

(8)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov podľa doterajších predpisov, je povinný do 29. februára ...

(9)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a ktorý ...

(10)

Výrobca, ktorý sa k 1. januáru 2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dňu uvádza ...

(11)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý začne do 30. júna 2016 uvádzať vyhradený výrobok na trh, je povinný ...

(12)

Povinnosť výrobcu vozidla podľa § 66 ods. 5 zabezpečiť prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska ...

(13)

Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých predmetom ...

(14)

Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých predmetom ...

(15)

Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými ...

(16)

Na výrobcu vyhradeného výrobku sa požiadavka na spôsob plnenia vyhradených povinností uvedená v § 27 ...

(17)

Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej ...

(18)

Rozhodnutia, vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona ...

(19)

Ku dňu 1. januára 2016 strácajú platnosť všetky súhlasy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa ...

(20)

Kto ako pôvodca nebezpečných odpadov vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas ...

(21)

Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov vyžadoval súhlas na zber alebo spracovanie ...

(22)

Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné využitie, vydaný podľa doterajších právnych predpisov, je ...

(23)

Požiadavka založenia organizácie zodpovednosti výrobcov výrobcami zhodnej komodity podľa § 28 ods. 1 ...

(24)

Kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2016, musí žiadosť o udelenie ...

(25)

Účinnosť všetkých rozhodnutí o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov vydávaných ...

(26)

Do vytvorenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ministerstvo zabezpečuje ...

(27)

Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného fondu ohľadom výrobcov a dovozcov určených komodít, na ...

(28)

Povinnosť ochrany dôverných informácií podľa doterajších predpisov nie je odsekom 27 dotknutá a vzťahuje ...

(29)

Recyklačný fond podľa tohto zákona je Recyklačný fond zriadený podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ...

(30)

Prevádzkovateľ zberného dvora podľa doterajších predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa ...

(31)

Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru ...

(32)

Povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) a ods. 5, § 54 ods. 1 písm. e), § 74 ods. 1, § 81 ods. 4, ...

(33)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet zberového podielu a trhového ...

(34)

Osvedčenie na autorizovanú činnosť vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na autorizovanú ...

(35)

Do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu ...

§ 135a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 135b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017

Povinnosť podľa § 70 písm. g) je výrobca povinný plniť prvýkrát za rok 2017.

§ 135c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej ...

(2)

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g), vydané podľa doterajších predpisov, sa považujú za rozhodnutia ...

(3)

Odborná spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi udelená podľa doterajších ...

(4)

Ak bolo konanie o udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu začaté do 31. decembra ...

(5)

Koordinačné centrum, ktoré bolo založené podľa doterajších právnych predpisov, je povinné podať žiadosť ...

(6)

Ten, kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 98 ods. 4, je povinný sa zaregistrovať ...

(7)

Ku dňu 1. januára 2018 strácajú platnosť všetky súhlasy vydané podľa § 97 ods. 1 písm. n), ktoré boli ...

(8)

Prevádzkovateľ prekládkovej stanice podľa doterajších predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu ...

(9)

Informácie uvedené v § 135 ods. 27 sa prevádzajú zo správy ministerstva do správy Environmentálneho ...

(10)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zosúladiť organizačnú štruktúru s § 28 ods. 4 písm. y) ...

(11)

Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do ...

(12)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov ...

(13)

Odpadová ortuť v kvapalnom skupenstve sa dočasne uskladňuje v úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ...

(14)

Funkciu koordinačného centra plní ministerstvo do času registrácie nového koordinačného centra, ak

a)
koordinačnému centru nebola udelená registrácia podľa § 94a,
b)
bol vykonaný výmaz podľa § 94b.
(15)

Ministerstvo postupuje podľa § 31 ods. 7, ak vykoná výmaz koordinačného centra podľa § 94b ods. 1 písm. ...

§ 135d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)

Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je percentuálny podiel množstva elektrozariadení ...

(2)

Zberový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu ...

(3)

Výrobca elektrozariadenia, ktorý je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa doterajších ...

(4)

Výrobca elektrozariadenia, ktorý od 15. augusta 2018 do 31. decembra 2018 prvýkrát uvedie elektrozariadenie ...

(5)

Výrobca elektrozariadenia, ktorý prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike po ...

§ 135e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný previesť prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu na ...

(2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zosúladiť organizačnú štruktúru s § 28 ods. 4 písm. x) ...

(3)

Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do ...

(4)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo ...

a)
bolo začaté stavebné konanie na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej ...
b)
stavebné konanie bolo právoplatne skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky ...
(5)

Ustanovenia § 19a a 114a sa použijú v konaní na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo ...

(6)

K skládke odpadov alebo jej časti, na ktorú sa vzťahuje konanie podľa § 114c, nemôže byť od 1. januára ...

(7)

Rozhodnutia o udelení autorizácie na prípravu na opätovné použitie batérií a akumulátorov a súhlasy ...

(8)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly si zberový podiel pre odpady z obalov a odpady z neobalových ...

(9)

Povinnosť uvedená v § 59 ods. 1 písm. e) sa prvýkrát plní k 30. júnu 2020.

(10)

Koordinačné centrum je povinné zaslať zmluvy uzavreté podľa § 31 ods. 11 písm. k) ministerstvu do 30. ...

§ 135ea - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Rozhodnutia, či zariadenie je, alebo nie je elektrozariadením, vydané podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Rozhodnutia o udelení autorizácie, ktoré obsahujú osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, jej zástupcu ...

(3)

Zmluvy uzatvorené podľa § 59 ods. 4 sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. ...

§ 135eb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)

Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa považujú za programy ...

(2)

Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na vykonávanie prípravy ...

(3)

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 ...

(4)

Tretia osoba, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť ...

(5)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a má platnú autorizáciu na ...

(6)

Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je ...

(7)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. ah) ...

(8)

Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2022.

(9)

Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do ...

(10)

Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších predpisov je povinné ...

(11)

Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. o) na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, ...

§ 135ec - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie ...

(2)

Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou ...

(3)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru ...

(4)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná zosúladiť zmluvy podľa § 59 ods. 2 a 4 s § 28 ...

§ 135f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať. Registrácie výrobcov vyhradených ...

§ 135g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a časť B je možné distribuovať do 31. decembra 2021. ...

§ 135h - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 5 overiť za účasti ...

(2)

Počas krízovej situácie môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva predĺžiť, a to aj opakovane, ...

(3)

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania ...

(4)

Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 ...

(5)

Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov ...

§ 135i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1)

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. d) na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol ...

(2)

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak ...

(3)

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje ...

(4)

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením ...

(5)

Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. w) a x) podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra ...

§ 135j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)

Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, ...

(2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov plní povinnosti podľa § 28 ods. 4 písm. n) a p) za kalendárny rok ...

§ 136 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

2.

čl. I zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

§ 136a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z. z. o sadzbách ...

§ 136b - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity na zhodnotenie ...

Záverečné ustanovenia

§ 137

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 137a

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 138

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné poradovom čísle 76 v stĺpci Preukaz spôsobilosti ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe časti X. Životné prostredie položka 162

„a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 38h znejú:

„38) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 38a) § 17 ods. 1 písm. ...

2.

V prílohe časti X. Životné prostredie položke 171 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a e)“.

3.

V prílohe časti X. Životné prostredie sa položka 171 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„ g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) a ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu.37af)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37af znie:

„37af) § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 8 ods. 10 sa za slovo „m)“ vkladajú slová „a o)“.

3.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu37af) [§ 8 ods. 1 písm. o)].“.

Čl. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 odsek 1 znie:

„(1) Poplatok sa platí za a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, b) činnosti nakladania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b sa vypúšťajú.

2.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, b) náklady ...

3.

V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“. ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 14 ods. 10 písm. d) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b)
§ 61 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie o zaplatení ...

3.

Za § 112f sa vkladá § 112g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Požiadavky na náležitosti žiadosti ...

Čl. VII

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa bod 8.

2.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity ...

3.

Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZHODNOCOVANIE ODPADU

  R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

  R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

  R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane ...

  R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)

  R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)

  R6 Regenerácia kyselín a zásad

  R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

  R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

  R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

  R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia ...

  R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

  R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)

  R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred ...

  Poznámky

  a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické ...

  b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.

  c) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie ...

  d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane ...

  e) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

  D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).

  D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk ...

  D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk ...

  D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou ...

  D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

  D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

  D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré ...

  D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ...

  D10 Spaľovanie na pevnine.

  D11 Spaľovanie na mori. (*)

  D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

  D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**)

  D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

  D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na ...

  Poznámky:

  (*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

  (**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej ...

  (***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  I. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

  1.

  Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej ...

  a)

  v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná ...

  b)

  v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na ...

  c)

  v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh ...

  e)

  v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na ...

  2.

  Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

  2.

  a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa ...

  2.

  a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa ...

  2.

  a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy č. 6 časti II, sa ...

  II. Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov

  1.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

  1.1.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a ...

  a)

  40 % pre rok 2015,

  b)

  45 % pre rok 2016 a nasledujúce roky,

  1.2.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny ...

  a)

  25 % do 26. septembra 2012,

  b)

  45 % do 26. septembra 2016 a nasledujúce roky.

  2.

  Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov

  Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií ...

  3.

  Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov

  Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií ...

  4.

  Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov

  Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných ...

  III.

  Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

  _____________________________________________________________________________________

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:

  1.

  celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,

  2.

  celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov ...

  3.

  mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške

  60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

  68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

  55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,

  48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,

  35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,

  4.

  mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:

  60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

  60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

  55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,

  45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,

  25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.

  5.

  do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

  6.

  do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

  7.

  mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške ...

  70 % sklo,

  75 % papier a lepenka,

  70 % železné kovy,

  50 % hliník,

  50 % plast,

  25 % drevo,

  8.

  mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške ...

  75 % sklo,

  85 % papier a lepenka,

  80 % železné kovy,

  60 % hliník,

  55 % plast,

  30 % drevo.

  9.

  ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie odpadov z plastových obalov, najmenej vo výške

  rok 2022 ...... 40 %,

  rok 2024 ...... 34 %,

  rok 2025 ...... 35 %,

  rok 2027 ...... 36 %,

  rok 2030 ...... 42 %,

  mieru recyklácie kovových obalov, najmenej vo výške

  rok 2022 až 2024 ...... 51%,

  mieru recyklácie hliníkových obalov, najmenej vo výške

  rok 2025 ...... 11 %,

  rok 2030 ...... 31 %.

  Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti:1) 1. január 2006 1. január 2015 ...

  Poznámka1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.

  V.Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov

  1.

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné ...

  2.

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie ...

  Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii

  2.1

  Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa vypočíta

  a)

  hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a pripraveného na opätovné použitie alebo recyklovaného v danom ...

  b)

  hmotnosť komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie ako hmotnosť výrobkov alebo zložiek výrobkov, ...

  c)

  hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu ako hmotnosť odpadu, ktorý po vykonaní všetkých potrebných ...

  2.2

  Hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu sa meria v momente, keď odpad vstupuje do činnosti recyklácie. ...

  2.3

  Odchylne od bodu 2.2 možno hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu merať pri výstupe z akýchkoľvek ...

  a)

  takýto výstupný odpad sa následne recykluje,

  b)

  hmotnosť materiálov alebo látok, ktoré sa odstránia ďalšími činnosťami pred recykláciou a následne sa ...

  2.4

  Výpočet cieľov recyklácie vychádza z hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa recykluje. Údaje o recyklovanom ...

  2.5

  Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu, ...

  Od 1. januára 2027 sa započíta komunálny biologický odpad pri aeróbnom alebo anaeróbnom spracovaní ako ...

  2.6

  Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo odpadových materiálov, ktoré prestali byť ...

  2.7

  Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa môže zohľadniť recyklácia kovov vytriedených po ...

  2.8

  Odpad zaslaný do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo spätného ...

  2.9

  Odpad vyvezený do iného ako členského štátu Európskej únie na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu ...

  a)

  sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.4,

  b)

  vývozca môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, a

  c)

  spracovanie odpadu v inom ako členskom štáte Európskej únie prebehlo za podmienok, ktoré sú približne ...

  3.

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho ...

  Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii

  3.1

  Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele sa

  a)

  hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a ukladaného na skládku odpadov vypočíta v danom kalendárnom ...

  b)

  hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením ...

  c)

  hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý vstupuje do spaľovacích zariadení na zneškodňovanie, a hmotnosť odpadu ...

  d)

  hmotnosť odpadu vyprodukovaného počas recyklácie alebo iných činností zhodnocovania komunálneho odpadu, ...

  3.2

  Údaje o množstve komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním vychádzajú predovšetkým z informačného ...

  3.3

  Ak sa komunálny odpad zasiela do iného členského štátu alebo sa vyváža do iného ako členského štátu ...

  VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť ...

  VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom

  Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu) alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie ...

  Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov

  rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2030 60 % 63 % 66 % 70 % 80 % ...

  Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť rámcové podmienky týkajúce sa vzniku odpadu

  1.

  Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne využívanie ...

  2.

  Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov a technológií, ...

  3.

  Vývoj relevantných ukazovateľov environmentálnych tlakov spojených so vznikom odpadu, ktoré majú prispieť ...

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a výroby a distribúcie

  4.

  Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov s cieľom ...

  5.

  Poskytovanie informácií o technikách predchádzania vzniku odpadu s cieľom umožniť priemyslu používanie ...

  6.

  Organizovanie školení na úrovni príslušných orgánov o začlenení požiadaviek súvisiacich s predchádzaním ...

  7.

  Začlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti osobitného ...

  8.

  Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia alebo poskytovanie finančnej, rozhodovacej alebo inej podpory ...

  9.

  Využitie dobrovoľných dohôd, výrobných výborov alebo sektorových rokovaní s tým cieľom, aby príslušné ...

  10.

  Podpora dôveryhodných systémov environmentálneho riadenia vrátane EMAS a technickej normy.161)

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a používania

  11.

  Ekonomické nástroje ako napríklad stimuly pre nákupy šetrné k životnému prostrediu alebo zavedenie povinnej ...

  12.

  Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť ...

  13.

  Podpora dôveryhodných environmentálnych značiek.

  14.

  Dohody s výrobcami ako napríklad využívanie výborov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli zriadené ...

  15.

  V kontexte verejného obstarávania integrácia environmentálnych kritérií a kritérií predchádzania vzniku ...

  16.

  Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich súčastí, najmä prostredníctvom ...

  Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE STIMULOV PRE UPLATŇOVANIE HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  1.

  Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku a jeho spaľovaním, ktoré podnecujú predchádzanie ...

  2.

  Schémy platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš“), pri ktorých pôvodcovia odpadu ...

  3.

  Finančné stimuly na darovanie výrobkov, najmä potravín.

  4.

  Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre rôzne druhy odpadu a opatrenia na zvýšenie ich účinnosti, ...

  5.

  Systémy vratných záloh a ďalšie opatrenia na podporu účinného zberu použitých výrobkov a materiálov.

  6.

  Riadne plánovanie investícií v oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva, a to aj prostredníctvom ...

  7.

  Udržateľné verejné obstarávanie na podporu lepšieho nakladania s odpadom a používanie recyklovaných ...

  8.

  Postupné rušenie dotácií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

  9.

  Používanie fiškálnych opatrení alebo iných prostriedkov na podporu zavádzania výrobkov a materiálov, ...

  10.

  Podpora výskumu a inovácií v oblasti vyspelých technológií recyklácie a repasovania.

  11.

  Používanie najlepších dostupných techník na spracovanie odpadu.

  12.

  Hospodárske stimuly pre regionálne a miestne orgány, najmä na podporu predchádzania vzniku odpadu a ...

  13.

  Informačné kampane pre verejnosť, najmä pokiaľ ide o triedený zber, predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie ...

  14.

  Systémy koordinácie, a to aj digitálnymi prostriedkami, medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi ...

  15.

  Podpora nepretržitého dialógu a spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti odpadového ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V ODPADE

  Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš. 1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) 100 ...

  1)

  Uvedené hraničné hodnoty neplatia pre odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky ...

  2)

  Stanové ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ

  I. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné ...

  1.

  Veľké domáce spotrebiče

  2.

  Malé domáce spotrebiče

  3.

  Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

  4.

  Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely

  5a.

  Osvetľovacie zariadenia

  5b.

  Svetelné zdroje

  6.

  Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

  7.

  Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

  8.

  Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

  9.

  Prístroje na monitorovanie a kontrolu

  10.

  Predajné automaty.

  II. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018

  1.

  Zariadenia na tepelnú výmenu

  2.

  Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

  3.

  Svetelné zdroje

  4.

  Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

  domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení ...

  5.

  Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

  domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, ...

  6.

  Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).

  Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL
  Kritérium 1

  Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak a) je oddeliteľnou ...

  Príklady uplatnenia kritéria 1

  Obaly

  Škatuľky na sladkosti

  Plastový obal na CD obaloch

  Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

  Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

  Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, ...

  Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny ...

  Sklenené fľašky na injekčné roztoky

  Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

  Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

  Zápalkové škatuľky

  Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

  Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne ...

  Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

  Škatule na náradie

  Čajové vrecúška

  Ochranné voskové vrstvy na syroch

  Črevo z jaterníc

  Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

  Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené ...

  Náplne do tlačiarní

  Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

  Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

  Rozpustné vrecúška na detergenty

  Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

  Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček ...

  Kritérium 2

  Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané ...

  Príklady uplatnenia kritéria 2

  Obaly

  Papierové alebo plastové tašky

  Jednorazové taniere a šálky

  Fólie

  Desiatové vrecúška

  Alobal

  Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Paličky na miešanie

  Jednorazové príbory

  Baliaci papier (predávaný oddelene)

  Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

  Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

  Kritérium 3

  Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo ...

  a)

  sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a

  b)

  všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

  Príklady uplatnenia kritéria 3

  Obaly

  Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

  Časti obalov

  Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

  Nálepky pripojené k inej obalovej položke

  Svorky zo zošívačiek

  Plastové obaly na papier

  Odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov

  Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. ...

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

  Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ČASŤ A

  Jednorazové plastové výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť

  1.

  Poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok,

  2.

  nádoby na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny,

  a)

  určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,

  b)

  spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

  c)

  hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,

  vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu ...

  ČASŤ B

  Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové plastové výrobky

  1.

  Vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

  2.

  príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),

  3.

  taniere,

  4.

  slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

  5.

  miešadlá na nápoje,

  6.

  paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné ...

  7.

  nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ...

  a)

  určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,

  b)

  spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

  c)

  hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,

  vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu ...

  8.

  nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,

  9.

  poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.

  ČASŤ C

  Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s požiadavkou podľa § 75d ods. 1 ...

  Nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ...

  a)

  sklenených alebo kovových nápojových obalov s plastovými uzávermi a viečkami,

  b)

  nápojových obalov určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme, na ...

  ČASŤ D

  Jednorazové plastové výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavku na označovanie podľa § 75e zákona

  1.

  Hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory,

  2.

  vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti,

  3.

  tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami, ...

  4.

  poháre na nápoje.

  ČASŤ E

  I. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1 a 4 zákona

  1.

  Nádoby na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny,

  a)

  určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,

  b)

  spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

  c)

  hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,

  vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu ...

  2.

  balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu ...

  3.

  nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ...

  4.

  poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok,

  5.

  ľahké plastové tašky.164)

  II. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1, 3 a 4 zákona

  1.

  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti,

  2.

  balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné ...

  III. Iné jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1 až 4 zákona

  Tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami. ...

  ČASŤ F

  Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s požiadavkou podľa § 75d ods. 4 ...

  Nápojové fľaše s objemom najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok okrem

  a)

  sklenených alebo kovových nápojových fliaš s plastovými uzávermi a viečkami,

  b)

  nápojových fliaš určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme na ktoré ...

  ČASŤ G

  Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75g zákona

  1.

  Nádoby na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny,

  a)

  určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,

  b)

  spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

  c)

  hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,

  vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu ...

  2.

  balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu ...

  3.

  nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ...

  4.

  poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok,

  5.

  tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami, ...

  6.

  vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti,

  7.

  balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné ...

  8.

  ľahké plastové tašky,164)

  9.

  hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ODPAD ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ SA ZAKAZUJE ZNEŠKODŇOVAŤ SKLÁDKOVANÍM

  18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie ...

  18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

  18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03

  18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

  18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ...

  18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá

  18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

  18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

  18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti

  18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02

  18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ...

  18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá

  18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

  20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá

  20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

  Príloha č. 8a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  Rok Prípustná miera znečistenia 2019 do 45 % vrátane 2020 do 40 % vrátane 2021 do 35 % vrátane ...

  Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o)

  Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na

  1.

  piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva,

  2.

  piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov,

  3.

  okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu,

  4.

  textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok).

  Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov ( Ú. ...

  2.

  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných ...

  3.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999; Mimoriadne ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ...
 • 1a)  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 3)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene ...
 • 5)  § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 6)  § 44 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici ...
 • 8a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich ...
 • 8b)  Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 9)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 2 písm. c) zákona č. 514/2008 Z. z. v znení zákona č. 255/2011 Z. z.
 • 12)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 13)  § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ...
 • 16)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie ...
 • 16a)  Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú ...
 • 17)  § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 17a)  § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady ...
 • 18)  § 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 19)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 20a)  § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 21)  Napríklad § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor ...
 • 22a)  § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 22b)  § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 25)  Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne ...
 • 26)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 26a)  § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 28)  Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení ...
 • 29)  § 300 až 302 Trestného zákona.
 • 30)  § 126 Trestného zákona.
 • 31)  § 3 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 32)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na ...
 • 33)  Občiansky zákonník.
 • 34)  § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35a)  § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  § 9 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 37)  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka, § 724 Občianskeho zákonníka.
 • 38a)  Čl. 2 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení ...
 • 38b)  Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 38c)  Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 38d)  Čl. 2 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 39)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 39a)  Čl. 13 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 39b)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2017/852.
 • 40)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  § 32 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 40b)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 41)  § 116 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 42)  § 102 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 43)  § 153 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 44)  § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 46)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 48)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 49)  § 6 zákona č. 67/2010 Z. z.
 • 50)  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
 • 51)  Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 51a)  Článok 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, ...
 • 51b)  Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
 • 52)  § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
 • 53)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 54)  Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 55)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
 • 57)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ ...
 • 58)  Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení.
 • 58a)  § 2 písm. c) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení ...
 • 58b)  § 6 zákona č. 302/2019 Z. z.
 • 58c)  Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 59)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 60)  Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Obchodný zákonník. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...
 • 62)  Napríklad zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 63)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 66)  § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 67)  § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 68)  Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na ...
 • 69)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 70)  § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ...
 • 71)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu ...
 • 72)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu ...
 • 72a)  Čl. 3 piaty bod nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
 • 73)  § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
 • 74)  Rozhodnutie Komisie zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál ...
 • 75)  Napríklad zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 76)  Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych ...
 • 77)  Čl. 3 ods. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových ...
 • 78)  Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 79)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade ...
 • 80)  § 2 ods. 22 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 81)  § 2 ods. 22 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 82)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom ...
 • 83)  § 29 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 83a)  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 84)  § 25 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 85)  § 12 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 86)  § 12 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 87)  § 25 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 88)  § 29 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 88a)  § 31 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 89)  § 120 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 91)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 92)  § 113 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 121 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 94)  § 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z.
 • 95)  § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 96)  § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 96a)  Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o ...
 • 96b)  Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe ...
 • 96c)  Čl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o ...
 • 96d)  Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
 • 96e)  § 2 ods. 3 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich ...
 • 96f)  § 7 ods. 1 písm. v) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a ...
 • 96g)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných ...
 • 96h)  Zákon č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. 92/2019 Z. z.
 • 97)  § 2 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 98)  § 43g zákona č. 50/1976 Zb.
 • 99)  § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 100)  § 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 101)  Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 102)  § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 103)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 104)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 105)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 106)  § 2 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 107)  Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 107a)  § 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 107b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o ...
 • 107c)  Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
 • 107d)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
 • 107e)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
 • 107f)  Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
 • 108)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 108a)  § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.
 • 108aa)  Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 109)  § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 355/2016 Z. z.
 • 109a)  § 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 110)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 111)  Čl. 53 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 112)  Čl. 54 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 113)  Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 114)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 115)  Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 116)  Príloha IA a IB nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 117)  Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 118)  § 300 až 309 Trestného zákona.
 • 119)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 120)  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 121)  Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107 o preskúmaní rozhodnutia C(92)39 o kontrole cezhraničných pohybov odpadu ...
 • 122)  § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 122a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 123)  § 19 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 124)  Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie ...
 • 125)  § 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 125a)  Čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii ...
 • 125b)  Čl. 3 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
 • 125c)  § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 126)  § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 126a)  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 126b)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ...
 • 127)  § 18 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 128)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 129)  § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 130)  § 88 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 131)  § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 132)  § 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 133)  Čl. 114 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 135)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 137)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 138)  Čl. 5 Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní ...
 • 139)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 140a)  Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1885 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá ...
 • 141)  § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 142)  Zákon č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  § 39 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 144)  Čl. 2 ods. 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 145)  Čl. 22 až 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 145a)  § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 146)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 147)  § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. ...
 • 148)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 148a)  § 24 a 26 zákona č. 71/1967 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 148aa)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 148b)  § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 148c)  § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
 • 148d)  § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
 • 148e)  § 6 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 149)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 160)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 160a)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania ...
 • 160b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. ...
 • 161)  STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: ...
 • 162)  Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 163)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre ...
 • 164)  § 52 ods. 27 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore