Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67858
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018


Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST89 JUD>99923 DS95 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 276/2017 a 292/2017


§ 66e

(1)
Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie41b) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore42) a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát"), a na právnickú osobu založenú podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu,
b)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu a finančnú činnosť v regulovanom povolaní ako
1.
manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení podniku.
zobraziť paragraf
§ 66g

(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.
(2)
Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III.
zobraziť paragraf
§ 66h
Uznávanie odbornej praxe

(1)
Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.42a) Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(2)
Odbornou praxou na účely tohto zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky posúdi žiadosť do 30 dní od jej doručenia. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy; to sa nevzťahuje na úhradu správneho poplatku.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po posúdení úplnosti žiadosti a splnenia podmienok podľa § 66i, 66j alebo § 66k rozhodne o uznaní odbornej praxe alebo žiadosť zamietne.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
zobraziť paragraf
§ 66i
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I

(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa na živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.
zobraziť paragraf
§ 66j
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II

(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
f)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
zobraziť paragraf
§ 66k
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III

(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
b)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
c)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
zobraziť paragraf
§ 66m
Uznávanie odbornej kvalifikácie

(1)
Osoba spoločenstva, ktorá na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.
(2)
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní42a) alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch.
(4)
Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na účely posúdenia obsahu a rozsahu vzdelávania alebo odbornej prípravy podľa osobitného predpisu.42b)
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
b)
preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,42c)
c)
zamietne žiadosť.
(6)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(7)
Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.42d)
zobraziť paragraf
§ 80ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


REMESELNÉ ŽIVNOSTI
Por. č. Živnosť Zoznam SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. 2. 3. 4. 5. Zámočníctvo Nástrojárstvo Kovoobrábanie Galvanizácia kovov Smaltovanie I I I I I SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 6. 7. 8. Opravy pracovných strojov Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Opravy karosérií I I I SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 9. 10. 11. Výroba a opravy protetických výrobkov Výroba a opravy ortopedickej obuvi Hodinárstvo I I SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika 12. Kamenárstvo I SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov 13. 14. 15. 16. Mäsiarstvo Výroba piva a sladu Výroba mliečnych výrobkov Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov I I I I SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov 17. 18. Stolárstvo Zlatníctvo a klenotníctvo I I SKUPINA 113 - Stavebníctvo 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Murárstvo Tesárstvo Pokrývačstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Strechár Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Podlahárstvo Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení I I I I I I I I I I 29. Kachliarstvo I SKUPINA 114 - Ostatné 30. 31. 32. 33. 34. 35. Pánske, dámske a detské kaderníctvo Kozmetické služby Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Čistenie a kontrola komínov Manikúra Pedikúra I III III III III
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo – osvedčenie na vykonávanie činnosti § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 10 rokov praxe v odbore I 5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 10 rokov praxe v odbore SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 6. Opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7. Overovanie určených meradiel alebo Úradné meranie rozhodnutie o autorizácii § 24 zákona č. 142/2000 Z. z. 8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax – súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo – vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. SKUPINA 213 – Stavebníctvo 10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo – odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo – osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 15. Výkon činnosti energetického audítora - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. 16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo 2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo – odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore 18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo – osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko SKUPINA 214 – Ostatné 20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z. 22. Vykonávanie montáže plynových zariadení rozhodnutie o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení § 88 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby*) – dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo – preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť *) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo – spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore 25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. *)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z. 31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 31a Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z. 32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 33. Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo – úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39. Výroba tabakových výrobkov vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch 40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov 43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. 44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. I 47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. 47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. 47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. 49. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 1. oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov, 2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov § 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z. III 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49c. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 4§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 5§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore II 51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore II 52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo – absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo – absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo – absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru 54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore III 55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo – úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo – vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania I 56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo – úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru 57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo – osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. 58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z. 59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo – úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore 62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo – osvedčenie bezpečnostného technika alebo – osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 63. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 64. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov 68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie – hodnotenie vplyvov na verejné zdravie – hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia – prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov 77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia 79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov osvedčenie § 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III 81. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 83. Zasielateľstvo – stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore II 84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo – úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov“. 86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z. 87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z. 89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh certifikát o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru Osvedčenie o osobitných znalostiach § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach Poverenie § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 92. Dohľad nad pracovnými podmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo § 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z. – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – diplomovaný – – asistent hygienickej služby – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Osvedčenie o odborných znalostiach § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

2.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]42b)  § 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]42d)  Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.