Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022

Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.08.2021
Účinnosť do: 31.01.2022
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST106JUD73131DS116EUPP14ČL6

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.08.2021 na základe 261/2021

Legislatívny proces k zákonu 261/2021§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti

(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol zrušený konkurz, po dobu troch rokov po zrušení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.26) Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)
(3)
Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.
(4)
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.
(5)
Živnosť nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.
(6)
Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 10
Živnostenské oprávnenie

(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46. Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je
a)
osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
výpis zo živnostenského registra.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky; ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(6)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
(8)
Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom28aa) manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.28ab)
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
(5)
Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
(6)
Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť alebo v prípadoch podľa odseku 8.
(7)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (§ 7), alebo ak tieto podmienky spĺňa, ale nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt podľa odseku 3, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak tento zákon neustanovuje inak. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.
(8)
Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa podľa odseku 12; podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7), môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto prevádzkarňach.
(9)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8. Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.
(10)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.
(12)
Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.
zobraziť paragraf
§ 17
Prevádzkareň

(1)
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
(2)
Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.
(3)
Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:
a)
priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b)
stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c)
miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d)
výstavné priestory a vzorkové predajne,
e)
priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
f)
predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
(4)
Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:
a)
stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,29a)
b)
zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,29b)
c)
vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
d)
pojazdné predajne,
e)
zariadenia na poskytovanie reklamy,
f)
predajné automaty.
(5)
Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť do 15 dní od jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.
(6)
Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.
(7)
Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a), d) a f).
zobraziť paragraf
§ 22

(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a)
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e)
osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu31c) alebo
f)
dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.
(2)
Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
zobraziť paragraf
§ 29

(1)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.32)
(2)
Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
(3)
Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov.32a)
(4)
Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý
a)
bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,
b)
zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.
zobraziť paragraf
§ 45a
Iné údaje k ohláseniu

(1)
Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov36cb) na účely zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nemožno získať z informačného systému podľa osobitného predpisu.36cc)
(2)
Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d) Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d)
(3)
Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona36e) na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.
(4)
Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti
a)
uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b)
oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.
(5)
Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra,36f) môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa osobitného zákona36g) pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.36h)
zobraziť paragraf
§ 57

(1)
Živnostenské oprávnenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,
e)
ak to ustanoví osobitný zákon,
f)
uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g)
dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.
(2)
Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.
(3)
Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.
(4)
Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(5)
Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.
zobraziť paragraf
§ 65a

(1)
Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b)
nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
(2)
Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ
a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1),
d)
poruší povinnosť podľa § 30 ods. 4,
e)
neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne.
(3)
Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).
zobraziť paragraf
§ 65b

(1)
Za porušenie povinností ustanovených v § 17 ods. 7, v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.
(3)
Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.
(4)
Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.
(5)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad v sídle kraja odoberá bloky od daňového úradu.
zobraziť paragraf
§ 66ba
Úlohy jednotného kontaktného miesta

(1)
Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
a)
všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
b)
postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
c)
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb, a na iné subjekty,41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
d)
možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
e)
všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
(2)
Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami.
(3)
Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
a)
ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,
b)
údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov alebo na účely získania iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,41aca) najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
c)
údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,41ac)
d)
údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,41ad)
e)
údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,41ae)
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. b) a e) možno predložiť
a)
v listinnej podobe, ktoré jednotné kontaktné miesto po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby, alebo
b)
elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5)
Jednotné kontaktné miesto údaje podľa odseku 3 písm. b) až f) preverí a zapíše do informačného systému jednotných kontaktných miest a zodpovedá za ich správnosť. V pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu. Správcom informačného systému jednotných kontaktných miest je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(6)
Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) a f) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne príslušnému orgánu; ak ide o údaje podľa odseku 3 písm. c) a d), tieto zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po získaní informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovni.
(7)
Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky zápisu údajov do obchodného registra podľa osobitného zákona;36i) o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(8)
Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne elektronickými prostriedkami príslušnému registrovému súdu.
(9)
K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,36ca) a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb. K zasielaným údajom a dokladom podľa odseku 3 písm. e) pripojí jednotné kontaktné miesto doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.
(10)
Jednotné kontaktné miesto plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.39)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 80aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021


Živnostenské oprávnenia na činnosti Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]24b)  § 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]28ab)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


REMESELNÉ ŽIVNOSTI

Por. č. Živnosť Zoznam SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. 2. 3. Zámočníctvo Nástrojárstvo Kovoobrábanie I I I SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 6. 7. 8. Opravy pracovných strojov Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Opravy karosérií I I I SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 9. 10. 11. Výroba a opravy protetických výrobkov Výroba a opravy ortopedickej obuvi Hodinárstvo I I SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika 12. Kamenárstvo I SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov 13. 14. 15. 16. Mäsiarstvo Výroba piva a sladu Výroba mliečnych výrobkov Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov I I I I SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov 17. 18. Stolárstvo Zlatníctvo a klenotníctvo I I SKUPINA 113 - Stavebníctvo 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Murárstvo Tesárstvo Pokrývačstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Strechár Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Podlahárstvo Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení I I I I I I I I I I 29. Kachliarstvo I SKUPINA 114 - Ostatné 30. 31. 32. 33. 34. 35. Pánske, dámske a detské kaderníctvo Kozmetické služby Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov Čistenie a kontrola komínov Manikúra Pedikúra I III III III III
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


VIAZANÉ ŽIVNOSTI

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo – osvedčenie na vykonávanie činnosti § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 6 rokov praxe v odbore I 5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 6 rokov praxe v odbore SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 6. Opravy a montáž určených meradiel doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax – súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo – vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. SKUPINA 213 – Stavebníctvo 10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo – odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo – osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 15. Výkon činnosti energetického audítora - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. 16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo 2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo – odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a jeden rok praxe v odbore 18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo – osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko SKUPINA 214 – Ostatné 20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z. 23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby*) – dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo – preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť *) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo – spôsobilosť preukázaná 6-ročnou praktickou činnosťou v odbore 25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. *)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z. 31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 31a Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z. 32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 33. Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo – úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39. Výroba tabakových výrobkov vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch 40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. I 47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. 47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. 47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. 49. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 1. oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov, 2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov § 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z. III 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49c. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 4§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 5§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore II 51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore II 52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo – absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo – absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru 53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o úplnej kvalifikácii § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. 54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore III 55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania alebo – úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 4 roky praxe v odbore reštaurovania alebo – vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a šesť mesiacov praxe v odbore reštaurovania I 56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo – úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru 56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo, b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo, c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár, d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva. § 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo – osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. 58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z. 59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo – úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo – osvedčenie bezpečnostného technika alebo – osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 63. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 64. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov 68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie – hodnotenie vplyvov na verejné zdravie – hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia – prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov 77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia 79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III 81. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 82b. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 83. Zasielateľstvo – vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo – stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo – osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov II 84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo – úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z. 87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z. 89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh certifikát o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru Osvedčenie o osobitných znalostiach § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach Poverenie § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 92. Dohľad nad pracovnými podmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo § 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z. – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie – asistent hygienickej služby – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Osvedčenie o odborných znalostiach § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore