Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST113JUD73134DS122EUPP14ČL7

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2023 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 146/2023


§ 3

(1)
Živnosťou nie je:
a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c)
vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d)
činnosť pri výkone povolaní
1.
psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov2a) okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3.
advokátov,4) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,8a)
6.
burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,8b)
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)
8.
autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b)
9.
autorizovaných geodetov a kartografov,10)
10.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
11.
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,11)
12.
sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,11a)
e)
činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)
f)
prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,
g)
overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.
(2)
Živnosťou ďalej nie je:
a)
činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) alebo iných poskytovateľov platobných služieb,12c) prevádzkovateľov platobných systémov,12d) poisťovní,13)  dôchodkových správcovských spoločností,9c) doplnkových dôchodkových spoločností,9d) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14) ratingových agentúr,14a) osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a) ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,12f)
b)
prevádzkovanie hazardných hier,15)
c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,16)
d)
výroba, uskladňovanie, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, agregácia, poskytovanie flexibility aktívnym odberateľom, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, uskladňovanie, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,17)
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
f)
vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)
g)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,19)
h)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,20)
i)
výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,
j)
zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,22a)
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,
m)
pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba,23a) cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,23a)]
n)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)
o)
využívanie jadrovej energie,23d)
p)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
r)
činnosť vedúca k ožiareniu,23da)
s)
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,23e)
t)
používanie vysoko rizikových chemických látok,
u)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,23f)
v)
obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,23fa)
w)
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,23g)
x)
poskytovanie služieb zamestnanosti,23ha) okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,
y)
správa práv podľa osobitného predpisu,23i)
z)
výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
za)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)
zb)
vykonávanie technických kontrol vozidiel,23k)
zc)
vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,23l)
zd)
vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu:23m)
1.
vyhotovenie odborných posudkov pre jednotlivé odbory oprávneného posudzovania,
2.
prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
3.
výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,
ze)
vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)
zf)
vykonávanie environmentálneho overovania,
zg)
poskytovanie právnych služieb za odmenu,
zh)
vykonávanie činnosti technickej služby overovania,23pb)
zi)
vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel,23pc)
zj)
vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,23pd)
zk)
vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality,23pe)
zl)
vykonávanie činnosti technickej služby montáže plynových zariadení do motorových vozidiel,23pf)
zm)
vykonávanie kontrol originality vozidiel,23pg)
zn)
výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,23q)
zo)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,2b)
zp)
výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
zq)
zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom,
zr)
činnosť autorizovanej osoby,23qa)
zs)
vykonávanie montáže plynových zariadení,23qb)
zt)
prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu,23qc)
zu)
vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu23qd) v oblasti ochrany prírody a krajiny.
(3)
Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.
(4)
Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici,23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.23r)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 80am
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023


Živnostenské oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody vydané podľa doterajších predpisov do 30. júna 2023 zostávajú zachované.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
[]1a)
§ 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
[]2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
[]4)
Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
[]5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
[]6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
[]6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
[]7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
[]8)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[]8a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
[]8b)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]9)
§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
[]9a)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
[]9b)
§ 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
[]9d)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
[]11)
Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]11a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]11b)
§ 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]12)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
[]12a)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]12b)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
[]12c)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
[]12d)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.
[]12f)
§ 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
[]13)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]14)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]14a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).
[]14b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
[]17)
§ 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb. Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe. Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
[]20)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[]21)
§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
[]22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
[]22a)
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23a)
§ 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
[]23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
[]23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
[]23d)
§ 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]23da)
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23e)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
[]23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23fa)
§ 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[]23g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
[]23ha)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
[]23i)
§ 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
[]23j)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
[]23k)
§ 84 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23l)
§ 84 ods. 4 a 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23m)
§ 56 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23n)
§ 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
[]23pb)
§ 73 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23pc)
§ 74 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23pd)
§ 75 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23pe)
§ 76 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23pf)
§ 77 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23pg)
§ 84 ods. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23ph)
§ 88 zákona č. 725/2004 Z. z.
[]23q)
Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23qa)
§ 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23qb)
§ 84 ods. 4 a 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]23qc)
§ 26 ods. 4 a § 28 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.
[]23qd)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
[]23r)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
[]24)
Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
[]24a)
§ 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
[]24b)
§ 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]24e)
§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
[]24f)
Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]25)
Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
[]26)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]27)
§ 5 zákona č. 328/1991 Zb.
[]28)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
[]28a)
§ 21 ods. 6 a § 110a Obchodného zákonníka.
[]28aa)
§ 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
[]28ab)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]28b)
§ 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
[]29a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[]29b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
[]31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
[]31a)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]31b)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]31c)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]32)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
[]32a)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]33)
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]34)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
[]36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.
[]36c)
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
[]36ca)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
[]36cb)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
[]36cc)
§ 12 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 206/2008 Z. z.
[]36d)
§ 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
[]36e)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]36f)
§ 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
[]36g)
§ 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]36h)
§ 5, § 5b a nasl. a § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
[]36i)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]36j)
§ 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]36ja)
§ 154 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
[]36jb)
§ 96 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]36k)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
[]37a)
§ 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
[]37b)
§ 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
[]37c)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]37d)
§ 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
[]37da)
§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ogánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
[]37e)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
[]38)
Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
[]39)
§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[]39a)
§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]39b)
§ 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]40)
§ 118 Trestného zákona.
[]41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
[]41ab)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]41ac)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]41aca)
Napríklad § 5a a 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
[]41ad)
§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]41ae)
§ 5b, 15d ods. 3 a 15g ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
[]41b)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
[]41ba)
§ 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
[]41bb)
§ 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.
[]41c)
§ 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
[]42)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
[]42a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
[]42b)
§ 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
[]42c)
§ 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
[]42d)
Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
[]43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
[]44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
[]46)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.
[]47)
§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
[]47a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
[]48)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
[]49)
Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
[]50)
§ 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


VIAZANÉ ŽIVNOSTI

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo – osvedčenie na vykonávanie činnosti § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie so zameraním na výrobu a opravy strelných zbraní a streliva a dva roky praxe v odbore alebo – 6 rokov praxe v odbore I 5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní a streliva – stredné odborné vzdelanie so zameraním na výrobu a opravy strelných zbraní a streliva a dva roky praxe v odbore alebo – 6 rokov praxe v odbore SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 6. Opravy a montáž určených meradiel doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax – súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo – vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo – úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. SKUPINA 213 – Stavebníctvo 10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo – odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo – osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 15. Výkon činnosti energetického audítora - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. 16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo 2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo – odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a jeden rok praxe v odbore 18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko SKUPINA 214 – Ostatné 20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z. 23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby*) – dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo – preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť *) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo – spôsobilosť preukázaná 6-ročnou praktickou činnosťou v odbore 25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. *)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z. 31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 31a Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z. 32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 33. Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo – úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39. Výroba tabakových výrobkov vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch 40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu – osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. I 47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. 47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. 47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. 49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. 49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. 49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 4§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 5§ 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. 50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore II 51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore II 52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo – absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo – absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru 53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o úplnej kvalifikácii § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. 54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore III 55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania alebo – úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 4 roky praxe v odbore reštaurovania alebo – vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a šesť mesiacov praxe v odbore reštaurovania I 56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo – úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru 56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo, b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo, c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár, d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva. § 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo – osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. 58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z. 59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo – úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika § 21 a 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 63. Bezpečnostný technik osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov 68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie – hodnotenie vplyvov na verejné zdravie – hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia – prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov 77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 58 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 9 k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia 79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III 81. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 82b. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 83. Zasielateľstvo – vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo – stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo – osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov II 84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo – úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z. 87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z. 89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh certifikát o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru Osvedčenie o osobitných znalostiach § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach Poverenie § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z. 92. Dohľad nad pracovnými podmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo § 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z. – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie – asistent hygienickej služby – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 – iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. 94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Osvedčenie o odborných znalostiach § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore