Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 28.02.2018 do 31.05.2022

Platnosť od: 24.11.2011
Účinnosť od: 28.02.2018
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 409/2011 s účinnosťou od 28.02.2018 na základe 49/2018

Legislatívny proces k zákonu 49/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje

a)

práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže1) a pravdepodobnej environmentálnej ...

b)

spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba“),

c)

práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca“), povinnej osoby a ministerstva, ...

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,

e)

sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2 - Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže
(1)

Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej ...

(2)

Klasifikácia environmentálnej záťaže je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia ...

(3)

Každý, kto má podozrenie o existencii environmentálnej záťaže, môže túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu ...

(4)

Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže (ďalej len „oznámenie“) sa podáva v listinnej forme, ...

(5)

Ministerstvo preverí, či oznámenie spĺňa všetky ustanovené náležitosti. Ak je oznámenie neúplné, ministerstvo ...

(6)

Ministerstvo najneskôr do 30 dní od obdržania úplného oznámenia alebo od obdržania doplnenia oznámenia ...

(7)

Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže ...

(8)

Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného ...

(9)

Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže.

(10)

Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odsekoch 5 až 9 prostredníctvom poverenej ...

§ 3 - Pôvodca
(1)

Pôvodca je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak

a)
sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona ...
b)
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením. ...
(2)

Pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže ...

(3)

Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou plánu prác.

(4)

Ak pôvodca nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto ...

§ 4 - Určenie povinnej osoby
(1)

Ak pôvodca zanikol alebo zomrel, okresný úrad v sídle kraja určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za právneho nástupcu pôvodcu nepovažuje dedič a osoba ustanovená v osobitnom ...

(3)

Ak pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu podľa odseku 1, okresný úrad v sídle kraja ...

(4)

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, u ktorej sa preukáže, že:

a)
vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve uzatvorenej ...
b)
vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky8) na zlepšenie stavu zložiek životného ...
c)
štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona ...
d)
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením. ...
(5)

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna ...

a)
nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku ...
b)
po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže ...
c)
po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže, ...
(6)

Na povinnú osobu a na príslušné ministerstvo sa vzťahujú povinnosti a postup podľa § 3 ods. 2 a 3.

(7)

Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba ...

§ 5 - Konanie o určení povinnej osoby
(1)

Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja

a)
z vlastného podnetu,
b)
na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, ...
c)
z podnetu ministerstva alebo
d)
na základe oznámenia podľa § 7.
(2)

Návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti obsahuje

a)
identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti,
b)
názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
c)
názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra nehnuteľností, názov a číselný kód ...
(3)

Rozhodnutie o určení povinnej osoby okrem všeobecných náležitostí obsahuje

a)
názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
b)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna ...
c)
lehotu na predloženie plánu prác podľa § 8 ods. 1.
(4)

Právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja zastaví konanie o určení povinnej osoby, ak povinnú osobu nemožno určiť a ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja na základe oznámenia podľa § 7 zruší rozhodnutie o určení povinnej osoby ...

(7)

Ak nebolo možné určiť povinnú osobu, vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva rozhodne o tom, ...

(8)

Vláda Slovenskej republiky rozhodne na návrh ministerstva o tom, ktoré je príslušné ministerstvo podľa ...

§ 6 - Rozsah plnenia povinností pôvodcov a povinných osôb
(1)

Ak existuje viac pôvodcov jednej environmentálnej záťaže, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 v rozsahu, ...

(2)

Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ...

(3)

Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ...

(4)

Ak je určených viac povinných osôb podľa § 4 ods. 1, pričom aspoň jedna z povinných osôb je vlastníkom ...

(5)

V rozhodnutí o určení povinnej osoby sa vymedzí miera plnenia povinností jednotlivých povinných osôb ...

(6)

Ak je určená jedna povinná osoba alebo viac povinných osôb a zároveň príslušné ministerstvo, použijú ...

§ 7 - Obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva

Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna ...

§ 8 - Plán prác
(1)

Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní predložiť okresnému úradu v sídle kraja ...

a)
s vysokou prioritou riešenia, ak ide o
1.
pôvodcu, do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § ...
2.
povinnú osobu, do jedného roka, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3.
príslušné ministerstvo, do jedného roka odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. ...
b)
so strednou prioritou riešenia alebo s nízkou prioritou riešenia, ak ide o
1.
pôvodcu, do piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa ...
2.
povinnú osobu, do piatich rokov, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3.
príslušné ministerstvo, do piatich rokov odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. ...
(2)

V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o rozsiahle územie, na ktorom sa environmentálna záťaž nachádza, ...

(3)

Plán prác musí byť vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží12) a s ...

(4)

Plán prác obsahuje

a)
predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe geologickej preskúmanosti environmentálnej ...
b)
časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia,14)
c)
časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže,15)
d)
časové a vecné vymedzenie monitorovania geologických faktorov životného prostredia,16)
e)
predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a
f)
náležitosti ustanovené v geologickom zákone.17)
(5)

Okresný úrad v sídle kraja pri schvaľovaní plánu prác zohľadní časový harmonogram vyplývajúci z osobitného ...

(6)

Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác zabezpečiť jeho ...

(7)

Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní zabezpečiť aktualizáciu plánu prác každých ...

(8)

Právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení aktualizovaného ...

(9)

Okresný úrad v sídle kraja kontroluje realizáciu plánu prác najmenej raz ročne; na účely výkonu kontroly ...

§ 9 - Ukončenie realizácie plánu prác
(1)

O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe žiadosti podanej pôvodcom, ...

(2)

Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo predloží k žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení ...

a)
záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže,19)
b)
správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy20) vypracovanú odborným geologickým dohľadom,21)
c)
záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia.
(3)

Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác, ak žiadosť obsahuje všetky ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu ...

§ 10 - Orgány štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže

Orgánmi štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže sú

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad v sídle kraja,

c)

inšpekcia.

§ 11 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže.

(2)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
b)
rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad ...
c)
rozhoduje o príslušnosti na konanie podľa tohto zákona, ak environmentálna záťaž presahuje územie obvodu ...
d)
preveruje náležitosti oznámenia podľa § 2 ods. 5,
e)
vykonáva zisťovanie skutočností uvedených v oznámení podľa § 2 ods. 6,
f)
klasifikuje environmentálnu záťaž podľa § 2 ods. 7,
g)
zabezpečuje zápis environmentálnej záťaže do informačného systému environmentálnych záťaží podľa § 2 ...
h)
predkladá návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa § 2 ods. 8,
i)
zabezpečuje výkon povinností pôvodcu podľa § 3 ods. 4 a povinnej osoby podľa § 4 ods. 7,
j)
zabezpečuje výkon povinností povinnej osoby podľa § 5 ods. 7 a 8, ak o tom rozhodne vláda Slovenskej ...
k)
predkladá okresnému úradu v sídle kraja podnet na začatie konania o určení povinnej osoby podľa § 5 ...
l)
predkladá návrh vláde Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 a 8,
m)
udeľuje súhlas s predĺžením lehoty podľa § 8 ods. 2,
n)
vykonáva štátny dozor vo veciach týkajúcich sa environmentálnej záťaže (ďalej len „štátny dozor“) a ...
o)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,
p)
oznamuje začatie konania o uložení pokuty podľa § 17 ods. 8,
q)
vydáva potvrdenia podľa § 19 ods. 3.
§ 12 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

zasiela ministerstvu oznámenia podľa § 2 ods. 3,

b)

rozhoduje o zrušení rozhodnutia o určení povinnej osoby podľa § 5 ods. 6,

c)

rozhoduje o určení povinnej osoby podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 ods. 5 a 6 a právoplatné rozhodnutie zasiela ...

d)

schvaľuje plán prác podľa § 8 ods. 5, zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6, aktualizovaný plán prác podľa ...

e)

zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení ...

f)

rozhoduje o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 1,

g)

zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 4,

h)

vykonáva štátny dozor a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,

i)

prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,

j)

oznamuje začatie konania o uložení pokút podľa § 17 ods. 8.

§ 13 - Inšpekcia

Inšpekcia

a)

vykonáva štátny dozor a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,

b)

ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,

c)

oznamuje začatie konania o uložení pokuty podľa § 17 ods. 8.

§ 14 - Konanie
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Účastníkom konania o určení povinnej osoby podľa § 5 je:

a)
obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
právny nástupca pôvodcu,
c)
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak ...
d)
vlastník nehnuteľností, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou ...
e)
združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka ...
(3)

Účastníkom konania o schvaľovaní plánu prác, aktualizácie plánu prác alebo zmeny plánu prác podľa § ...

a)
obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo,
c)
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak ...
d)
vlastník nehnuteľnosti, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou ...
e)
združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka ...
(4)

Združenia podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. e) majú právo byť účastníkom konania na základe písomnej ...

(5)

V konaní podľa § 5, 8 a 9 správny orgán zverejní informáciu o začatí konania na svojom webovom sídle ...

(6)

Správny orgán v konaní podľa § 8 ods. 1, 6 a 7 si vyžiada stanovisko dotknutého orgánu.25)

(7)

Správny orgán určí na vyjadrenie účastníkom konania lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo ...

(8)

Správny orgán môže na žiadosť účastníka konania predĺžiť určenú lehotu na vyjadrenie z dôvodu, ktorý ...

(9)

V konaní podľa § 8 a 9 správny orgán nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov ...

(10)

Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní; ...

(11)

Súčasťou konania o určení povinnej osoby podľa § 5 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa ...

(12)

Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 5, § 8 a 9 je 90 dní.

(13)

Ak je počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania najmenej 20, správny orgán oznámi ...

§ 15 - Štátny dozor
(1)

Štátny dozor je zisťovanie, ako právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby dodržiavajú ...

(2)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, ...

(3)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri výkone tejto činnosti oprávnená

a)
vstupovať v nevyhnutnej miere na nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovaného, týkajúcich sa environmentálnej záťaže, ...
c)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania kontrolných vzoriek,
d)
zhotovovať fotodokumentáciu a video dokumentáciu týkajúcu sa environmentálnej záťaže,
e)
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s plnením úloh kontrolovaného podľa tohto zákona.
(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor sa pri výkone tejto činnosti preukazuje preukazom a poverením orgánu ...

(5)

Kontrolovaný je povinný osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť výkon činností ...

(6)

Výkon štátneho dozoru uskutoční a dokončí ten orgán štátneho dozoru, ktorý uskutočnil prvý úkon výkonu ...

(7)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.27)

(8)

Orgán štátneho dozoru o výkone štátneho dozoru informuje aspoň sedem dní vopred obec, v ktorej území ...

§ 16 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neumožní výkon činností uvedených v § 2 ods. 6 alebo vstup na nehnuteľnosť podľa § 18,
b)
ako účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu ...
c)
ako pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi okresnému ...
d)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí povinnosti podľa § 3 ods. 2,
e)
ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3,
f)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
g)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
h)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
i)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
j)
nesplní nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a j) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 100 eur do 1 500 eur. ...

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. d), f), h) a i) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 500 eur do ...

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. b), c), e) a g) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 700 eur do ...

(5)

Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(6)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.28)

(8)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.29)

§ 17 - Správne delikty
(1)

Pokutu od 500 eur do 6 600 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ...

a)
vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti neumožní výkon miestnej obhliadky podľa § 2 ods. 6,
b)
kontrolovaný subjekt neumožní výkon štátneho dozoru alebo neposkytne štátnemu dozoru potrebné písomnosti, ...
(2)

Pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác podľa § 3 ods. 2,
b)
ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3 alebo ods. 4, alebo § 4 ods. ...
c)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
d)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
e)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
f)
nevykoná nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(3)

Pokutu od 5 000 eur do 33 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
b)
účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu mať ...
c)
pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi krajskému ...
(4)

Konanie o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi možno začať do jedného roka ...

(5)

Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(6)

Orgán štátneho dozoru môže v rozhodnutí o uložení pokuty podľa odsekov 1 až 3 povinnému súčasne uložiť, ...

(7)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti ...

(8)

Konanie o uložení pokuty uskutoční orgán štátneho dozoru, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností, ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(10)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.29)

§ 18 - Vstup na cudzie nehnuteľnosti
(1)

Orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže je oprávnený na účely vykonávania činností uvedených ...

(2)

Orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže vykonávajúci činnosti uvedené v § 2 ods. 6 až ...

(3)

Vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti a iné fyzické osoby, na nehnuteľnostiach ktorých sa vykonávajú ...

(4)

Vstup do priestorov a objektov slúžiacich na prípravu na obranu a bezpečnosť štátu a na územia, v ktorých ...

§ 19 - Prechodné ustanovenia
(1)

Právne vzťahy a úkony vo veciach identifikácie environmentálnej záťaže, vypracovania a realizácie plánu ...

(2)

Environmentálna záťaž identifikovaná, klasifikovaná a zapísaná poverenou organizáciou ministerstva do ...

(3)

O sanácii environmentálnej záťaže,16) ktorá sa ukončila podľa doterajších predpisov,33) vydá ministerstvo ...

(4)

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, nemá právo na náhradu nákladov, ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa dopĺňa položkou 171p, ktorá znie:

„Položka 171p a) Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 39oa a 39ob znejú:

„39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej ...

Čl. III

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo riešenia odstraňovania environmentálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2001 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 4 písm. d) týkajúce sa environmentálnych záťaží sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene ...

Čl. IV

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., ...

1.

V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
odborný geologický dohľad.“.

2.

§ 2 odsek 7 znie:

„(7) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b), c) a d) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných ...

3.

§ 3 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) odborný geologický dohľad je kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. ...

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Objednávateľ geologickej úlohy na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c) ...

5.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad vypracúva správy o priebehu vykonávania geologickej ...

6.

V § 18 ods. 2 sa za slovo „celku“ vkladá čiarka a slová „záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 409/2011 Z. z.

  OBSAH REGISTRAČNÉHO LISTU ENVINROMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE

  ČASŤ I: Všeobecné údaje

  Povinné údaje registračného listu (identifikátor územia pomocou kódov krajov, okresov a obcí, území, ...

  Údaje o držiteľovi environmentálnej záťaže, vývoji vlastníckych vzťahov a parcelách

  Urbánna klasifikácia lokality

  Údaje o činnosti, ktorej vykonávanie viedlo k vzniku environmentálnej záťaže

  ČASŤ II: Charakteristika prírodných pomerov

  Základné údaje o reliéfe a nadmorskej výške územia

  Základné údaje o geologickej stavbe územia, hydrogeologická charakteristika a inžinierskogeologické ...

  Príslušnosť k chráneným územiam prírody

  Hydrologické poradie

  ČASŤ III: Klasifikácia environmentálnej záťaže

  Podľa prílohy č. 3

  ČASŤ IV: Údaje o geologickej preskúmanosti lokality a grafických prílohách

  Údaje o geologickom prieskume na lokalite

  Údaje o monitoringu kvality podzemnej a povrchovej vody na lokalite

  Údaje o analýze rizika znečisteného územia

  Údaje o sanačných prácach na lokalite

  ČASŤ V: Údaje o pripojených dokumentoch a o správe registra

  Identifikačné údaje anotátora

  Odkazy na pripojené dokumenty v digitálnom tvare

  ČASŤ VI: Pripojené dokumenty

  Príloha č. 2 k zákonu č. 409/2011 Z. z.

  Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže

  Vysvetlivky:

  (druhá strana listu „Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže“)

  1)

  Zdrojom znečistenia je miesto alebo priestor, v ktorom dochádzalo alebo dochádza k prieniku znečisťujúcich ...

  2)

  Za zdroje znečistenia sa považujú najmä

  a)

  nevyhovujúce skládky odpadov,

  b)

  nevyhovujúce sklady chemikálií,

  c)

  priemyselné prevádzky a areály,

  d)

  poľnohospodárske areály,

  e)

  vojenské areály,

  f)

  súčasti železničnej infraštruktúry – depá železničných koľajových vozidiel, železničné stanice, trakčné ...

  g)

  čerpacie stanice pohonných hmôt a produktovody,

  h)

  banské a úpravárenské areály,

  i)

  iné prevádzky a areály.

  3)

  Ohniskom znečistenia je priestor, v ktorom došlo k primárnemu alebo sekundárnemu nahromadeniu znečisťujúcich ...

  4)

  Indíciami znečistenia sú:

  a)

  prítomnosť zdrojov znečistenia uvedené v odseku 2,

  b)

  záznamy orgánov štátnej správy alebo samosprávy o znečistení zložiek životného prostredia a/alebo o ...

  c)

  archívne informácie o znečistení získané geologickými prácami,

  d)

  údaje z vybraných environmentálnych databáz.

  5)

  Pozorovanými prejavmi sú poškodenia krajiny, napríklad zmena vegetácie, uhynuté organizmy, zápach, prítomnosť ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 409/2011 Z. z.

  Klasifikácia environmentálnej záťaže

  Prevziať prílohu - Tabuľka 01

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 1a)  § 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 6 až 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 3)  § 20a ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 4)  § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 4a)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). Zákon ...
 • 5)  § 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v ...
 • 6)  § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
 • 7)  Napríklad § 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom ...
 • 8)  § 6a a 15 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 438 a 439 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  §16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 20a ods. 4 a 5 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 13)  § 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 14)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 15)  § 2 ods. 5 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 16)  § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 17)  § 12, 14 a 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 19)  § 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 16 ods. 7 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 409/2011 Z. z.
 • 21)  § 3 písm. v) prvý bod zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
 • 22)  § 3 písm. j) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
 • 23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad § 18 ods. 2 písm. a), b) a d) Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ...
 • 25)  Napríklad § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 26)  § 9 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/ 1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30)  § 120, 121, l25 a § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore