Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD6DS17EUPPČL1

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 302/2019

Legislatívny proces k zákonu 302/2019§ 4
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

(1)
Pôvodca odpadu je
a)
každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b)
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(2)
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
(3)
Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.
(4)
Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.
(5)
Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.
zobraziť paragraf
§ 6
Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

(1)
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a)
predchádzanie vzniku odpadu,
b)
príprava na opätovné použitie,
c)
recyklácia,
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e)
zneškodňovanie.
(2)
Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.
(3)
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a)
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b)
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c)
obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.
(4)
Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a)
množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie,
b)
množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a
c)
spotreby ľahkých plastových tašiek.
(5)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada
a)
pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,
b)
na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
(6)
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(7)
Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu.
(8)
Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odseku 7.
(9)
Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 a 8.
(10)
Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 až 9.
(11)
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3.
(12)
Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva sú uvedené v prílohe č. 4a.
zobraziť paragraf
§ 9
Program Slovenskej republiky a program kraja

(1)
Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.
(2)
Program Slovenskej republiky obsahuje najmä
a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,
b)
informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, informácie o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky,
c)
opis existujúcich systémov zberu odpadov, vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia triedeného zberu,
d)
rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
e)
cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
f)
cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
g)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
h)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,
i)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií,
j)
osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,
k)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov, a potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb,
l)
posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
m)
návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,
n)
vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
o)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
p)
rozsah finančnej náročnosti programu,
q)
opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo iné zhodnocovanie odpadu na skládky odpadov,
r)
opatrenia na predchádzanie všetkých podôb znečisťovania životného prostredia odpadom a na vyčistenie od všetkých druhov odpadu,
s)
vhodné kvalitatívne ukazovatele a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú na množstvo vzniknutého odpadu a jeho spracovanie a na komunálny odpad, ktorý je zneškodnený alebo energeticky zhodnotený.
(3)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j) a q) až s). Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k) až p).
(4)
Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 návrh programu kraja na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie;19) návrh programu kraja vypracúva najmä na základe podkladov od okresných úradov a územnej samosprávy. Po posúdení vplyvov na životné prostredie19) záväznú časť programu kraja vydáva okresný úrad v sídle kraja vyhláškou na obdobie zhodné s obdobím platnosti programu Slovenskej republiky a zašle ho na uverejnenie ministerstvu.
(5)
Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 okrem písm. g), m) a o) so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e), f), h), i) a j). Smerná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k), l), n) a p) a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.
(6)
Platný program Slovenskej republiky a program kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(7)
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore s programom príslušného kraja.
(8)
Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu Slovenskej republiky a programu kraja, ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať nimi vypracovaný program. Na aktualizáciu týchto programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 6.
(9)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, je držiteľom odpadu, nakladá s odpadmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.
(10)
Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky raz za päť rokov odo dňa jeho schválenia.
(11)
Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, pričom v ňom musí identifikovať ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.
zobraziť paragraf
§ 14
Povinnosti držiteľa odpadu

(1)
Držiteľ odpadu je povinný
a)
správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
d)
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1.
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2.
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3.
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4.
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
e)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b), § 72 a § 135h ods. 4 a 5 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h)
predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i)
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
j)
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)],
k)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,24)
l)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
n)
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.
(2)
Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j), ak nie je v § 12 ods. 6 ustanovené inak.
(3)
Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa vzťahujú pri výkone prepravy len ustanovenia odseku 1 písm. h), k) a l).
(4)
Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené v odseku 1.
(5)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo,26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.
(6)
Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 5 sa táto vec nepovažuje za odpad.
(7)
Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov distribútor, ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva servis, vzťahujú sa na neho iba ustanovenia odseku 1 písm. b), e), i), k) a l).
(8)
Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov.
(9)
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
(10)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5 a nebol umiestnený na trh, alebo umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, musí zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných predpisov.15)
zobraziť paragraf
§ 15
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

(1)
Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2)
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(3)
O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.
(4)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy.
(5)
Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu.
(6)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.
(7)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu31) a konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu nezačne.
(8)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpovednej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12.
(9)
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby
a)
zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b)
zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,33) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).
(10)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
(11)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
(12)
Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o určenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.
(13)
Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11 je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
(14)
V prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady
a)
obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a),
c)
držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1.
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2.
iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.
(15)
Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa odseku 14. Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania.
(16)
Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, náklady, ktoré sú nahradené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, sú príjmom Environmentálneho fondu.
(17)
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť orgány policajného zboru pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
(18)
Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
(19)
Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je oznámenie podľa odseku 7.
zobraziť paragraf
§ 19
Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,
b)
zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
d)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
e)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,
f)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,
g)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
h)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
i)
zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
j)
požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.
(2)
Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí musí byť predložený ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.19)
(3)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 114c ods. 13 písm. b) a ods. 14, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.
(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j).
zobraziť paragraf
§ 25
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1)
Zakazuje sa riediť a zmiešavať
a)
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b)
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c)
nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
(2)
Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov
a)
je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b)
je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c)
nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 a
d)
je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i).
(3)
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.
(4)
Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne označený podľa osobitného predpisu.47)
(5)
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou,48) s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku49) alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
(6)
Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
(7)
Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti; zákaz podľa § 13 písm. f) nie je týmto dotknutý.
(8)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac nebezpečných látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
(9)
Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia.
(10)
Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný vypracovať havarijný plán tak, aby zabezpečoval
a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť (ďalej len „udalosť“),
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami udalostí a na obmedzenie týchto účinkov vrátane obnovy poškodeného životného prostredia,
c)
dostatočnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, ako aj príslušných orgánov a iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje.
(11)
Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných predpisov,51) ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(12)
Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a podklady pri každej závažnej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky.
zobraziť paragraf
§ 26
Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

(1)
Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu,52) alebo ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“), je povinný
a)
zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom, a ak sa na prepravu nebezpečného odpadu vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), aj v súlade s týmto súhlasom,
b)
vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.54)
(2)
Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu“), sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu55) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3).
(3)
Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.
(4)
Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(5)
Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(6)
Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný uchovávať sprievodný list nebezpečného odpadu.
zobraziť paragraf
§ 27
Základné ustanovenia

(1)
Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
(2)
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
(3)
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
(4)
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
a)
zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
b)
ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
c)
zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
d)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
e)
zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,
f)
zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g)
zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
h)
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
i)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j)
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 15. júla,
k)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté,
l)
zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 9. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Za finančné náklady, ktoré podľa prvej vety znáša výrobca vyhradeného výrobku, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj výdavky na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností; ustanovenie § 81 ods. 4 nie je týmto dotknuté.
(6)
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až l) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a)
vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b)
prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory.
(7)
Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu obalov, výrobcu neobalových výrobkov a výrobcu prenosných batérií a akumulátorov, sa nevzťahujú povinnosti uvedené v odseku 6 a v odseku 4 okrem písmen a), c), g) a h), ak
a)
tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky výlučne pre potrebu vlastného podnikania,
b)
zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu životnosti vo svojej držbe,
c)
sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d)
ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom, pričom povinnosť podľa odseku 4 písm. g) plní až v roku, keď mu z výrobku vznikne odpad.
(8)
Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu:
a)
údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky alebo vývozu vyhradeného výrobku,
b)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku a
c)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.
(9)
Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.
(10)
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.
(11)
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 písm. e), g) a l).
(12)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a)
uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov,
b)
poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
c)
bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,
d)
predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
(13)
Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti podľa § 28 ods. 4 písm. p), je povinná výrobcovi vyhradeného výrobku, s ktorým uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností, umožniť na jeho náklady riadny výkon kontroly efektivity ňou vynaložených prostriedkov a plnenia povinností podľa § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) a z), a to do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti.
(14)
Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť
a)
výpoveďou, a to len
1.
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
2.
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov podľa § 28 ods. 4 písm. b),
b)
odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.
(15)
Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e).
(16)
Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 prvej vety sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.
(17)
Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň aj z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný zabezpečiť, aby zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu bol finančne a evidenčne oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako komunálneho odpadu; krížové financovanie nákladov na zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu sa zakazuje. Povinnosť zabezpečiť oddelené financovanie zberu podľa prvej vety sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.
(18)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
(19)
Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na dobu jedného roka.
(20)
Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.
(21)
Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ako členského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz,57) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.
(22)
Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.
(23)
Povinnosti podľa odseku 4 písm. e), f), g), h) a i), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, plní výrobca zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,58a) ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch, prostredníctvom správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.58b)
(24)
Povinnosti podľa odseku 4 písm. j), k) a l), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje sa nevzťahujú na výrobcu jednorazových obalov na nápoje, ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch.
(25)
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
(2)
Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ktorá
a)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené sa nevzťahuje na zariadenie na úpravu odpadu činnosťou R12 podľa prílohy č. 1, ktorý pochádza z jeho vlastnej činnosti,
b)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobiť pre zhodný vyhradený prúd odpadu,
c)
je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne tejto organizácie,
d)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom členskom štáte.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo účasť na hlasovacích právach alebo byť majetkovo alebo personálne prepojená vo vzťahu k
a)
osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu v niektorom z členských štátov,
b)
inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,
b)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti okrem prípadov uvedených v odseku 8; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov,
c)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
d)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,
1.4
viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov do 45 dní po ukončení štvrťroka,
2.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g),
3.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. l),
e)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu,
f)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa
1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,
g)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,
h)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku,
i)
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g), ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,
j)
vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) nedostatky zistené týmto overením,
k)
každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov; ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu, a ak ide o elektroodpad, zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu,
l)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti,
m)
zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny vzniknuté z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov a aby prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu podľa tohto zákona bol do konca kalendárneho roka po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo, použitý na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo aby bol vyplatený všetkým zastúpeným výrobcom a výrobcom, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončili zmluvný vzťah; zastúpeným výrobcom môže byť zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu prerozdelený aj vo forme zníženia úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov v nasledujúcom kalendárnom roku,
n)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok správu podľa odseku 9,
o)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
p)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
q)
plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov elektrozariadení príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zberový podiel výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo presahuje súhrnný cieľ zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osoby alebo cieľ zberu výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo“),
r)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov elektrozariadení a k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,
s)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona,
t)
ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,
u)
zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom povinnosť odpočtu úhrady, ktorú platí výrobca za výkon vyhradených povinností, za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu,
v)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až u) a v odseku 5 ,
w)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až u),
x)
zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený,
y)
umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, výkon kontroly jej činností podľa písm. a), b), d), e) m), q) a r),
z)
vypracovať správu podľa odseku 9 písmen c), d), f) až h) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,
aa)
plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),
ab)
uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 12 písm. a) a c), s vylosovanou obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3,
ac)
zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu platný na nasledujúci kalendárny rok, každoročne dňa 31. októbra, ako aj jeho zmeny,
ad)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory,
ae)
zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,
af)
zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,
ag)
podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára,
ah)
upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.
(5)
Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia zodpovednosti výrobcov počas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, najmä
a)
predložením právneho aktu preukazujúceho založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane preukázania splnenia podmienky uvedenej v odseku 1,
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu,
c)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
d)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie,
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe č. 3,
e)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
f)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly preukazuje, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedá trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,
g)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predložiť aj ďalšiu špecifikáciu nákladov na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20) týmto nie sú dotknuté,
h)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ich realizácie, ak zabezpečuje nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu patriaceho do komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20) nie sú týmto dotknuté,
i)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu.
(6)
Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 5 písm. d) až i) uskutočňuje vo vzťahu k podmienke podľa
a)
písm. d) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b)
písm. e) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. g) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. h) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(7)
Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná do troch mesiacov odo dňa účinnosti rozhodnutia o udelení autorizácie preukázať splnenie podmienok postupom podľa odseku 5 písm. d) až i).
(8)
Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností v zmysle odseku 4 písm. b) s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca vyhradeného výrobku
a)
nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastúpeným výrobcom,
b)
je v úpadku,
c)
má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri vedenom príslušným koordinačným centrom, alebo
d)
vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval odôvodnené riziko, že nebude môcť riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov, najmä však príslušné ciele zberu a záväzné limity odpadového hospodárstva podľa prílohy č. 3.
(9)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu podľa odseku 4 písm. n) Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä
a)
údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov,
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe; uvedené sa vzťahuje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom nich zabezpečila plnenie uvedených činností,
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu,
d)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve,
e)
informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami; ak ide o obaly, aj údaje o množstve obalov, ktoré po ich spotrebe nebudú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia,
f)
informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje tieto informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov,
g)
informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty,
h)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto aktivít,
i)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu,
j)
informácie o svojich vlastníckych pomeroch,
k)
informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).
(10)
Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní správu podľa odseku 9 v rozsahu písm. c), d), f) až h), j) a k). Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.59)
(11)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z komunálneho odpadu, zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania s týmto vyhradeným prúdom odpadu prevádzkovaného organizáciou zodpovednosti výrobcov.
(12)
Orgán, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,
a)
je oprávnený kontrolovať plnenie povinností príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov podľa odsekov 1 až 11,
b)
oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že organizácia zodpovednosti výrobcov neumožnila výkon jeho činností podľa písmena a),
c)
je zložený aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), pričom týmto návrhom je najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov viazaný.
(13)
Zmluva o plnení vyhradených povinností podľa odseku 4 písm. b) musí obsahovať aj spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov uhradených zmluvným výrobcov vyhradeného výrobku, ak dôjde k zrušeniu organizácie zodpovednosti výrobcov.
zobraziť paragraf
§ 52
Základné ustanovenie

(1)
Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom
a)
predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b)
zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.
(3)
Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
(4)
Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.
(5)
Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.
(6)
Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.
(7)
Opakovane použiteľným obalom je obal navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.
(8)
Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.
(9)
Zálohovaným obalom je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje.
(10)
Zálohovaním obalu je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.
(11)
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
b)
je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c)
uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,
d)
ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e)
ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f)
uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).
(12)
Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.
(13)
Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.
(14)
Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.
(15)
Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
(16)
Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov.
(17)
Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania.
(18)
Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.
(19)
Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.
(20)
Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.
(21)
Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.
(22)
Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom obec.
(23)
Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.
(24)
Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov. Do celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa prvej vety, sa nezapočítavajú množstvá od výrobcov obalov, ktorí začali plniť vyhradené povinnosti individuálne v príslušnom roku.
(25)
Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.
(26)
Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.
(27)
Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.
(28)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.
(29)
Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
(30)
Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
(31)
Oxo-degradovateľná plastová taška je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice.
(32)
Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.
(33)
Dobrovoľná dohoda je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi odpadového hospodárstva, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom znižovania negatívnych vplyvov odpadov z obalov na životné prostredie.
(34)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.
(35)
Ministerstvo vypočíta a zverejní každoročne na svojom webovom sídle ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30. apríla, ministerstvo zverejní každoročne na svojom webovom sídle potenciál vzniku odpadu z obalov a neobalových výrobkov v komunálnom odpade do 30. apríla. Ministerstvo v prípade zmeny podľa § 28 ods. 4 písm. ae) aktualizuje a zverejní ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 53a

Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 54
Povinnosti výrobcu obalov

(1)
Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)],
b)
označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,
c)
aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,
d)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3,
e)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a,
f)
informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2)
Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov.
(3)
Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.
(4)
Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.
(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať
a)
ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
b)
aj iné druhy tašiek.
(6)
Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až l) a odseku 6.
(7)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a f), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, plní výrobca zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch, prostredníctvom správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.
(8)
Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca obalov
a)
neuviedol obaly na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov podľa § 30 ods. 1 alebo
c)
bol vymazaný z Registra výrobcov obalov.
zobraziť paragraf
§ 59
Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná
a)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,
b)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu,
c)
zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,
d)
vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,
e)
zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roka,
f)
zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],
g)
uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],
h)
doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na
1.
zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,
2.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu,
3.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa prvého bodu.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.
(3)
Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä
a)
popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b)
spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
d)
podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
e)
výšku nákladov na triedený zber v obci,
f)
spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podľa odseku 9.
(4)
Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä
a)
dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie; sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],
b)
spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
(5)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 2, overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u toho, kto vykonáva v tejto obci zber podľa odseku 1 písm. b), s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov; overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s touto obcou.
(6)
Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, je povinný pri overovaní funkčnosti triedeného zberu umožniť jeho výkon a poskytnúť súčinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá vykonáva overenie funkčnosti triedeného zberu.
(7)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu podľa odseku 5 navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny systému triedeného zberu podľa odseku 1 písm. b) za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.
(8)
Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 7, je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrádzať tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto osobe uhradiť obec.
(9)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec.
(10)
Návrhy na zlepšenie funkčnosti triedeného zberu v obci podľa odseku 7 nemôžu byť v rozpore s ustanovenými požiadavkami na triedený zber komunálneho odpadu.
(11)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve podľa § 59 ods. 2 aj
a)
na základe výzvy ministerstva podľa § 28 ods. 5 písm. f), alebo
b)
v dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2.
(12)
Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa odseku 2, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.
(13)
Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa odseku 12 sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou.
zobraziť paragraf
§ 64
Zber starých vozidiel

(1)
Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.
(2)
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná
a)
prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
b)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,
c)
vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
d)
odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo do 30 dní,
e)
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí,
f)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
g)
zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o odovzdaní starého vozidla na jeho spracovanie a následne mu do 30 dní doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
h)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
zobraziť paragraf
§ 65
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

(1)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17
a)
spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,
b)
mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá,
c)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
g)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí a súčiastok starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i)
prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov určenému v zmluve podľa písmena b),
j)
odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej v zmluve podľa písmena b),
k)
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena i), ich členenie podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
l)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. n)],
m)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 3 na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
n)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie [§ 105 ods. 3 písm. n)] a jeden exemplár odovzdať osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,
p)
publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
q)
poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
r)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena r) príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi vozidiel a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať ohlasované údaje,
t)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
u)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
v)
po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať bezodkladne v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu do 30 dní doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
w)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra,
x)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík množstvo odobratých odpadových pneumatík, ktoré boli štandardnou výbavou vozidla, a názov spracovateľa odpadových pneumatík, ktorému ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(2)
Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 73a

Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 79a
Recyklácia lodí

(1)
Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy.107b)
(2)
Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň kontaktnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií týkajúcich sa recyklácie lodí.107d)
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný
a)
predložiť pred každou recykláciou lode ministerstvu na schválenie plán recyklácie lode podľa osobitného predpisu107e) najneskôr tri mesiace pred uskutočnením recyklácie lode,
b)
prevádzkovať zariadenie na recykláciu lodí v súlade s udeleným rozhodnutím podľa § 97 ods. 1 písm. w) a s osobitným predpisom,107f)
c)
oznámiť ministerstvu ukončenie úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode do 14 dní od dátumu ukončenia úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode.
zobraziť paragraf
§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1)
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a)
obec, ak ide o
1.
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.
zmesový odpad z iných zdrojov,
3.
drobný stavebný odpad,
b)
ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2.
elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3.
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.
(2)
Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.
(3)
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
(6)
Zakazuje sa
a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(7)
Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná
a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,
i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
(8)
Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g)
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i)
prevádzkovaní zberného dvora,
j)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
(9)
Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný
a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(10)
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)
(11)
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
(12)
Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(13)
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.
(14)
Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.
(15)
Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom kraja a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.
(16)
Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(17)
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(18)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(19)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(20)
Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a)
má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b)
preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c)
preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.
(22)
Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.
(23)
Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
(24)
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
(25)
Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
(26)
Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 82
Zberný dvor

(1)
Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore
a)
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b)
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.
(2)
Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné.
(3)
Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14
a)
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
b)
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore [§ 105 ods. 3 písm. d)],
c)
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d)
odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
zobraziť paragraf
§ 88a
Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6

(1)
Ak sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vzniklo podozrenie, že ide o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa prepravovaných batérií a akumulátorov predloženie dokumentácie podľa odseku 2.
(2)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť:
a)
aby každá cezhraničná preprava bola sprevádzaná ustanovenými sprievodnými dokladmi a výsledkami testovania alebo hodnotenia,
b)
bezodkladné predloženie dokladov podľa písmena a) na základe výzvy príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
c)
vykonávanie cezhraničnej prepravy dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva cezhraničnú prepravu sám, je povinný zabezpečiť cezhraničnú prepravu u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,54)
d)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
e)
vyhlásenie, že žiadna batéria a akumulátor, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom.
(3)
Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) a e) môže držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nahradiť dokumentáciou, ktorá jednoznačne preukazuje, že cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov sa uskutočňuje alebo uskutoční v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi a je splnená podmienka, že prepravované batérie a akumulátory sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia.
(4)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu proti poškodeniu batérií a akumulátorov počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.
(5)
Ak držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, prostredníctvom dokumentácie uvedenej v odseku 2 nepreukáže, že nejde o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6 alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, považuje sa táto cezhraničná preprava za nezákonnú prepravu. Od tohto okamihu sa na takúto prepravu uplatňuje postup podľa osobitného predpisu58) upravujúceho cezhraničnú prepravu odpadov.
zobraziť paragraf
§ 90
Podmienky udelenia autorizácie

(1)
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,122)
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(2)
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je
a)
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(3)
Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je
a)
v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1.
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,
4.
v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,
b)
v prípade tretej osoby
1.
bezúhonnosť tretej osoby a bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
4.
v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.
(4)
Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je
a)
bezúhonnosť výrobcu a štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3,
d)
žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému prostrediu.118) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.122a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 100 ods. 1).
(7)
Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej sa vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu,123) musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky.17)
zobraziť paragraf
§ 92
Predĺženie platnosti autorizácie

(1)
Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. Autorizáciu možno predĺžiť opakovane.
(2)
Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená, a najneskôr tri mesiace pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti. Pri každej žiadosti o predĺženie autorizácie je potrebné preukazovať bezúhonnosť podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(3)
Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti certifikovaného systému environmentálneho manažérstva a auditu podľa osobitného predpisu,124) ak o predĺženie platnosti požiada držiteľ tejto autorizácie, ktorý má zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá je miestom výkonu činnosti, a ak predloží ministerstvu ustanovené podklady.
(4)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí raz za päť rokov zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku doručí ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.
(5)
Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na držiteľa autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorý má zavedený systém uvedený v odseku 3; ak je takému držiteľovi autorizácie pozastavená alebo zrušená registrácia tohto systému, je povinný zabezpečiť odborný posudok a doručiť ho ministerstvu najneskôr do troch rokov odo dňa, od ktorého mu bola pozastavená alebo zrušená registrácia tohto systému, uvedené neplatí, ak do uplynutia tejto lehoty mu bude systém uvedený v odseku 3 znova udelený.
(6)
Ak došlo k predĺženiu autorizácie postupom podľa odseku 3 a počas doby platnosti autorizácie bola jej držiteľovi pozastavená alebo zrušená registrácia systému uvedeného v odseku 3, je povinný do 30 dní od jeho odňatia, pozastavenia alebo zrušenia podať novú žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie; lehota uvedená v odseku 2 sa v tomto prípade neuplatní.
zobraziť paragraf
§ 93
Zmena autorizácie

(1)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.
(2)
Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak
a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností alebo rozšírenie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia,
c)
dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom a držiteľ autorizácie k žiadosti priloží odborný posudok preukazujúci technické zabezpečenie autorizovanej činnosti alebo
d)
ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní alebo zabezpečovaní autorizovanej činnosti.
zobraziť paragraf
§ 94
Zrušenie a zánik autorizácie

(1)
Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 7,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
d)
držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej spracovateľskej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, alebo
f)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie.
(2)
Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. e), f), q) alebo písm. ad),
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností uvedených v § 28 ods. 7,
g)
držiteľ autorizácie nezabezpečí splnenie vyhradenej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g),
h)
držiteľ autorizácie opakovane nezabezpečí splnenie povinnosti uvedenej v § 28 ods. 4 písm. d) tretí bod.
(3)
Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť tretej osoby zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie, alebo
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u),
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 44 ods. 11.
(4)
Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),
f)
dedič nepostupuje podľa odseku 7 alebo
g)
výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) alebo podľa § 29 ods. 1 písm. b),
h)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 29 ods. 4.
(5)
Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva alebo dedič za podmienok podľa odsekov 6 a 7,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
d)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa autorizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie pre nedostatok majetku,
e)
v prípade autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností nadobudnutím účinnosti zmluvy o plnení vyhradených povinností uzavretej medzi výrobcom vyhradeného výrobku, ktorému bola táto autorizácia udelená, a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo treťou osobou,
f)
uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,
g)
uplynutím lehoty podľa § 29 ods. 1 písm. o), v ktorej výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia,
h)
uplynutím lehoty podľa § 44 ods. 8 písm. w), v ktorej tretia osoba neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť tretej osoby.
(6)
Ak v prípade smrti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, až do skončenia konania o prejednanie dedičstva.
(7)
Ak chce dedič fyzickej osoby - podnikateľa pokračovať vo vykonávaní činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia, musí preukázať splnenie podmienok podľa § 90 ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo ods. 4; zároveň je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom.
zobraziť paragraf
§ 95
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1)
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.
(2)
Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje
a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
b)
druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,
c)
absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej organizáciou poverenou ministerstvom,
d)
úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3.
(3)
Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo najmenej raz za rok.
(4)
Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (ďalej len „osvedčenie na autorizovanú činnosť“). Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa nepredlžuje. Po uplynutí platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť môže fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, opätovne požiadať o vydanie osvedčenia na autorizovanú činnosť.
(5)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť na webovom sídle ministerstva.
(6)
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť je povinná
a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie na autorizovanú činnosť,
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov122a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 97
Udeľovanie súhlasu

(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4.
zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
e)
vydanie prevádzkového poriadku
1.
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, a
3.
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
g)
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne,
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
k)
dekontamináciu,
l)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o)
to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
q)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) nepoužije,
r)
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie alebo uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
t)
zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,
u)
prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
v)
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu,
w)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
x)
schválenie plánu na recykláciu lode.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)
druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l) až n) a s) až w) aj množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a o),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)
podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f) okrem činnosti prepravy nebezpečného odpadu, h), i), q), s), u) až w) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
(4)
Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.
(5)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
e)
povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
f)
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6)
Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný
a)
začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu a
b)
ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.
(7)
Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje
a)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8)
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 možno vydať, len ak
a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(9)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje
a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)
požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. b), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,
d)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(10)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje
a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
e)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
f)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
g)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
h)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane chemických alebo fyzikálnych činností vykonávaných na účel oživenia alebo desulfatizácie použitých batérií a akumulátorov alebo na činnosť dobíjania použitých batérií a akumulátorov vrátane ich triedenia a skladovania na účel ich opätovného použitia.
(12)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti a súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas.
(13)
Uzavretie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
(14)
Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti vydá potvrdenie.
(15)
Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá potvrdenie.
(16)
Súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadu až po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne.
(17)
Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.
(18)
Platnosť súhlasu podľa odseku 17 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania. Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) a v) sa nepredlžuje.
(19)
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 18 nepredĺži.
(20)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 okrem látok a hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b.
(21)
Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku, a ak ide o spätné zasypávanie na účel likvidácie banských diel a lomov, organizácii oprávnenej vykonávať banskú činnosť podľa osobitného predpisu.126)
zobraziť paragraf
§ 98
Registrácia

(1)
Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu,126a) ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
(5)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 4 na základe písomnej žiadosti žiadateľa o registráciu; žiadateľovi vydá o tom potvrdenie.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 až 4.
(7)
Registrovaná osoba je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedla v žiadosti o registráciu, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie príslušného orgánu oznámenú zmenu preukázať.
(8)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia registrovanej osoby podľa odseku 7 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutočným stavom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydá registrovanej osobe nové potvrdenie o vykonaní registrácie, ak ide o zmenu registrovaných údajov uvedených v potvrdení o vykonaní registrácie.
(9)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná výmaz registrovanej osoby zo zoznamu registrovaných osôb v lehote do 30 dní odo dňa, ak
a)
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil zánik registrovanej osoby,
b)
registrovaná osoba požiadala o tento výmaz alebo
c)
registrovaná osoba prestala vykonávať činnosť, na základe ktorej jej vznikla povinnosť registrácie.
zobraziť paragraf
§ 100
Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

(1)
Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. v)] odborný posudok osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(2)
Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posudkovej spôsobilosti skúškou.
(3)
Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického alebo prírodovedného smeru, alebo má úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej desať rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,
c)
úspešne vykonala skúšku,
d)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom.
(4)
Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.
(5)
Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti sa vydáva najviac na tri oblasti posudkovej činnosti v členení na jednotlivé prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok.
(6)
Doba platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Dobu platnosti osvedčenia môže ministerstvo na základe úspešného absolvovania nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti predĺžiť len raz, najviac o obdobie, na ktoré bolo osvedčenie pôvodne vydané, ak oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby platnosti a súčasne predloží ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;122a) pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinností podľa § 101.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(8)
Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov, môže ministerstvo na základe odporúčania Skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti povoliť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(9)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. Aktuálny zoznam osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(10)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje podľa odseku 6 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 103
Informačný systém odpadového hospodárstva

(1)
Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
(2)
Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon
a)
evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
b)
inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.
(3)
Miestom výskytu odpadu na účely tohto zákona sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá sa s ním alebo sa tam nachádza. Každé miesto výskytu odpadu je jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora. Ak je miestom výskytu odpadu sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, identifikuje sa identifikačným číslom organizácie.
(4)
Informačný systém slúži najmä na
a)
evidenciu a publikovanie programových dokumentov odpadového hospodárstva,
b)
účely úkonov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veciach
1.
registrácie výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností,
2.
udeľovania autorizácií a súvisiacich činností,
3.
udeľovania súhlasov a súvisiacich činností,
4.
vykonávania registrácií a súvisiacich činností,
5.
vydávania vyjadrení a súvisiacich činností,
6.
vydávania osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností,
7.
vydávania osvedčení na autorizovanú činnosť,
c)
podávanie námietok, udeľovanie súhlasov a vymedzenie podmienok pri cezhraničnom pohybe odpadov,
d)
podporu kontrolnej činnosti,
e)
vedenie registrov,
f)
evidenciu údajov povinných osôb,
g)
zber a vyhodnocovanie údajov od povinných osôb,
h)
elektronizáciu komunikácie medzi povinnými osobami a orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)
Informačný systém obsahuje
a)
register výrobcov vyhradeného výrobku,
b)
register autorizácií,
c)
register osvedčení o odbornej posudkovej činnosti,
d)
register zariadení na zneškodňovanie odpadu,
e)
register zariadení na zhodnocovanie odpadu,
f)
register zariadení na zber odpadov,
g)
register zberných dvorov,
h)
register zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
i)
register osôb registrovaných podľa § 98,
j)
register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
k)
register osvedčení na autorizovanú činnosť,
l)
evidenciu údajov o cezhraničnom pohybe odpadov,
m)
evidenciu údajov o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu,
n)
evidenciu údajov o nahraných programových dokumentoch,
o)
evidenciu údajov o uložených sankciách,
p)
evidenciu údajov o elektronickej evidencii odpadov povinných osôb,
q)
evidenciu údajov o udelených súhlasoch,
r)
evidenciu údajov o vydaných vyjadreniach,
s)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom,
t)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb podľa § 28 ods. 4 písm. d) prvého bodu,
v)
údaje o podaniach podľa tohto zákona vrátane ich obsahu, podávajúcich osobách, spôsobe ich vyriešenia a ostatné súvisiace údaje z referenčných registrov štátnej správy a centrálnych systémov,
w)
údaje týkajúce sa zostáv a štatistík plynúcich zo zozbieraných údajov, registrov, evidencií,
x)
údaje o činnosti užívateľov informačného systému formou technického žurnálu ich aktivít,
y)
údaje potrebné na fungovanie informačného systému a zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky.
(6)
V rámci informačného systému sa spracúvajú nevyhnutné osobné údaje a používajú údaje
a)
z registratúry ministerstva,
b)
z elektronického informačného systému na správu registratúry ministerstva vnútra,
c)
z registra fyzických osôb,
d)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
e)
z registra adries,
f)
zo správy používateľov ministerstva vnútra,
g)
zo správy používateľov ministerstva,
h)
z informačných systémov povinných osôb, ktoré si časť alebo celkové evidenčné a ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva plnia pomocou automatizovaných rozhraní informačného systému,
i)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré obsahujú relevantné údaje vo vzťahu k úseku odpadového hospodárstva,
j)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré sa využívajú za účelom elektronizácie štátnej správy v súlade s osobitným predpisom.
(7)
Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona priebežne, najmenej raz za mesiac, elektronicky.
(8)
V informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy a iné osoby, ktoré využívajú informačný systém, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu činností vo svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov.148) Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.59)
(9)
Registre podľa odseku 5 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom
a)
verejnú časť tvoria
1.
údaje o povinných osobách v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, rozsah a platnosť registrácie, súhlasu, prípadne iného úradného dokumentu podľa tohto zákona,
2.
osobné údaje o fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak ide o register osvedčení,
b)
neverejnú časť tvoria ostatné údaje.
(10)
Údaje v registroch podľa odseku 5 sú verejné, pokiaľ nie je v odseku 11 uvedené inak okrem písmena c), na ktoré sa vyžaduje písomný súhlas dotknutej osoby.
(11)
Údaje v evidenciách podľa odseku 5 písm. k), l), n) až t), v), x) a y) nie sú verejné.
(12)
V informačnom systéme sa používajú údaje z iných informačných systémov, evidencií a registrov uvedených v odseku 5 v rozsahu potrebnom na výkon činností orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a colných orgánov v rozsahu podkladov k nimi vykonávaným kontrolám.
(13)
Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu podľa odseku 5, sú povinné bezodplatne ministerstvu poskytnúť údaje na účely tohto zákona, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.137)
(14)
Údaje evidované v informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.
(15)
Údaje sa v informačnom systéme uchovávajú
a)
päť rokov po skončení platnosti dokladu, ktorý oprávňuje k vykonávaniu činnosti, ak ide o podanie a súvisiace údaje, na základe ktorých sa vydalo osvedčenie, súhlas, rozhodnutie alebo iný úradný dokument oprávňujúci k činnosti; ak sa platnosť tohto oprávnenia predlžuje, údaje v informačnom systéme sa uchovávajú päť rokov po skončení posledného predĺženia,
b)
desať rokov, ak ide o údaje z evidencií a ohlásení v podobe, ako ju podali povinné osoby,
c)
100 rokov, ak ide o údaje z registrov agregovaných a štatistických informácií odvodených z ostatných dát.
(16)
Registre sa napĺňajú v rámci informačného systému, a to spracovaním žiadostí, ohlásení, oznámení, evidencií a iných vstupov podľa tohto zákona, podaných pomocou elektronických formulárov137) zverejnených na portáli informačného systému.
(17)
K údajom z registrov majú automatizovaný prístup alebo priamy prístup
a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo vnútra,
c)
inšpekcia,
d)
okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
okresné úrady vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
f)
colné orgány,
g)
Policajný zbor.
(18)
Z registrov informačného systému sa nevyhotovujú výpisy ani odpisy.
(19)
Osoby povinné ohlasovať údaje príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa tohto zákona sú povinné bezodplatne ohlásiť ustanovené údaje elektronicky do informačného systému.
(20)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce sú povinné ohlasovať bezodkladne elektronicky do informačného systému údaje podľa tohto zákona.
(21)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
(22)
Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
(23)
Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
zobraziť paragraf
§ 105
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu,
c)
dáva námietky, súhlasy a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie podľa § 79 ods. 12,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2,
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6),
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5) a register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 9),
k)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a ods. 6 písm. b)], zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 3), vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1, 2 a 3,
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov,
o)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. d) a § 101 písm. c)], zabezpečuje vykonanie skúšok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c), ods. 6 a § 101 písm. c)], vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102 ods. 1 až 4, povoľuje vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok podľa § 102 ods. 5,
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 79 ods. 11,
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (§ 30),
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44 ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje druhý oddiel štvrtej časti tohto zákona,
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,140)
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j), ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade na svojom webovom sídle,
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 28 ods. 5,
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi podľa § 44 ods. 9,
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2,
ae)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ag)
vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie Register koordinačných centier a údaje z neho zverejňuje na svojom webovom sídle,
ah)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností výrobcov elektrozariadení a poskytovanie informácií členským štátom a Európskej komisii podľa potreby,
ai)
na svojom webovom sídle zverejňuje odkazy na vnútroštátne registre výrobcov elektrozariadení ostatných členských štátov,
aj)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. w) a schvaľuje plán recyklácie lode podľa § 97 ods. 1 písm. x),
ak)
vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9,
al)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 4,
am)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 5.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, držiteľa polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
b)
zoznam odpadov, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie o zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov, a ohlasovanie údajov z nej, obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia, označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o označovaní a zhromažďovaní odpadov v priestoroch prekládkovej stanice komunálneho odpadu a priestoroch skladovania výkopovej zeminy, technológii nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie podmienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie, označovanie zariadenia na zber odpadov alebo výkup odpadov, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb, zverejňovanie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnené, vzorec na výpočet energetickej účinnosti, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxicity, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy,
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov, podrobnosti o evidenčnej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti uchovávania evidencie,
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti o prevádzkovaní úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie o ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti, a prevádzkovateľom úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podmienky pre uskladnenie ortuti, potvrdenie o kontajneri,
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy, vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy a náležitosti stanoviska podľa § 24 ods. 5 a 9,
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu, podrobnosti o nakladaní s odpadom z neobalových výrobkov, podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov,
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním, podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrobnosti o skladovaní elektroodpadu vrátane dočasného skladovania, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa elektroodpadu, podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, ktoré musí spĺňať zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie, podrobnosti o informáciách poskytnutých spracovateľom o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý typ nového elektrozariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné na prípravu na opätovné použitie a oprávnenosť osoby vykonávajúcej prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, nádoba určená na odovzdanie veľmi malého elektroodpadu alebo elektroodpadu zo svetelných zdrojov, príklady elektroodpadu z domácností a iného ako z domácností, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých elektrozariadení, podrobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a hodnotení použitých elektrozariadení, vrátane výsledkov testovania, obsahu, umiestnení a uchovávaní záznamu, informatívny zoznam elektrozariadení,
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov, sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 112 ods. 11, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6,
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku, podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa starých vozidiel, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní starých vozidiel, podrobnosti o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov, požiadavky na recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel a opätovné použitie častí starých vozidiel, zoznam materiálov a súčiastok podľa § 61 ods. 1 písm. b), vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu ťažkých kovov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia, vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a vzor potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie, podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, podrobnosti o publikačnej povinnosti spracovateľa starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, podrobnosti o výške príspevku do Environmentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla,
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, spôsob označovania týchto zariadení, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania, spôsob a obsah oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí polychlórovaných bifenylov podľa § 17 ods. 1 písm. i),
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu,
r)
obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu podľa § 98,
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o odpadoch vhodných na tento účel,
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely predĺženia platnosti autorizácie, náležitosti a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb,
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet obvyklých nákladov na zber v obci,
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, podrobnosti o informačnej kampani zameranej na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného systému,
z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,
aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ab)
podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov,
ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.
(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do 18 mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 106
Inšpekcia


Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b)
ukladá pokuty (§ 117),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
d)
je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky,
e)
monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
f)
je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
g)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2,
h)
kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g.
zobraziť paragraf
§ 107
Okresný úrad v sídle kraja


Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 106 písm. c),
d)
schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý presahuje územný obvod okresného úradu,
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a) a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav podľa § 99 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu,
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod okresného úradu,
g)
udeľuje súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,
h)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov,
i)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo závažnej ekologickej ujme,141)
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,
j)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b) a evidenciu ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g) pre mobilné zariadenia,
k)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
l)
ukladá pokuty (§ 117),
m)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 17 ods. 1 písm. j)], vedie evidenciu oznámených údajov podľa § 17 ods. 1 písm. k),
n)
udeľuje súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. 1 písm. h)],
o)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 99 ods. 1 písm. d)],
p)
udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov,
q)
vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
r)
udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
s)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
t)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú okresné úrady alebo okresné úrady v sídle kraja,
u)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
v)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
w)
udeľuje súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
zobraziť paragraf
§ 108
Okresný úrad

(1)
Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b)
vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,
c)
vykonáva registráciu a vedie zoznam registrovaných osôb podľa § 98,
d)
schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý nepresahuje územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,142)
e)
vedie evidenciu
1.
ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),
2.
evidenčných listov podľa § 19 ods. 1 písm. h) a § 21 ods. 3 písm. o),
3.
záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti podľa § 21 ods. 3 písm. p),
4.
sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
5.
rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
6.
vydaných vyjadrení podľa § 99,
f)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21),
g)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),
h)
uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68,
i)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j)
ukladá pokuty (§ 115, 117),
k)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu,
l)
prejednáva priestupky (§ 115),
m)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
n)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,
o)
vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,
p)
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
q)
zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16,
r)
rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti podľa § 112 ods. 14,
s)
vydáva rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
t)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 114b ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov podľa § 114b ods. 1 a 2,
u)
koná a rozhoduje podľa § 114c.
(2)
Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady.
zobraziť paragraf
§ 110
Slovenská obchodná inšpekcia

(1)
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností vo vzťahu k spotrebiteľovi okrem prvovýroby, uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 53a, § 54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5, § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až c) a h), § 73a a § 135g a v § 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,143)
b)
ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 79 ods. 8 a 10 a údaje o zistenom množstve oznamuje okresnému úradu.
(2)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 111
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(1)
Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či
a)
odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
b)
prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
c)
cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d)
prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
e)
prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
f)
prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie sú použitými batériami a akumulátormi podľa § 42 ods. 6 a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.
(2)
Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu.
(3)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov144) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.
(4)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa osobitného predpisu.145)
(5)
Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia a colné orgány alebo Kriminálny úrad finančnej správy nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 53a a 73a, ak sa táto kontrola vykonáva v súvislosti s cezhraničným pohybom jednorazových výrobkov z plastu. Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie povinností podľa § 53a a 73a, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu.
zobraziť paragraf
§ 113
Konanie

(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.148)
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na
a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 5 a 9,
c)
registráciu podľa § 98,
d)
vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,
e)
rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
f)
konania podľa siedmej časti tohto zákona,
g)
rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
h)
konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,
i)
konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30,
j)
konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
k)
rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],
l)
rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
m)
vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy,
n)
uloženie povinnosti založiť koordinačné centrum podľa § 31 ods. 5,
o)
zápis do Registra koordinačných centier podľa § 94a a výmaz z Registra koordinačných centier podľa § 94b,
p)
konanie podľa § 97 ods. 1 písm. x),
q)
konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia,148a)
r)
určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e),
s)
vydanie poverenia podľa § 135h ods. 4 a 5.
(3)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. j) nemá odkladný účinok.
(4)
Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až w) je vždy aj obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť.
(5)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.
(6)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.
(7)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená
a)
sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
b)
miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
(8)
Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.
(9)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c) až g), j) a o), potvrdenia podľa § 97 ods. 12, vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. a) až c) a potvrdenia podľa § 108 písm. b) je v integrovanom povoľovaní123) dotknutým orgánom.
(10)
Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zastaví, ak výrobca vyhradeného výrobku predložil potvrdenie podľa § 30 ods. 2 a súčasne nevzal späť žiadosť o udelenie tejto autorizácie.
(11)
Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov, môže ten, komu bol takýto súhlas zrušený, najskôr až po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia predchádzajúceho súhlasu.
(12)
Na údaje zo Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 9 písm. a), b), e) a i), Správy o činnosti tretej osoby podľa § 44 ods. 12 písm. b) a f) a neverejnej časti informačného systému podľa § 103 ods. 9 písm. b) sa nevzťahuje sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.148aa)
zobraziť paragraf
§ 114
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie
a)
zmeniť, ak
1.
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
2.
dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v technickej norme,
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5, neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 116 ods. 3 alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 24 ods. 4,
6.
ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d), bola dvakrát uložená pokuta podľa § 117 ods. 4 alebo ak nesplní opatrenie na nápravu.
(2)
Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutočnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil.
(3)
Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
(4)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak a ak nejde o mobilné zariadenie, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
zobraziť paragraf
§ 114b

(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j), aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a aj vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.
(2)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j).
(3)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnený použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje § 24 ods. 5.
(4)
Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 115
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
koná v rozpore s § 6 ods. 6,
b)
nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [§ 12 ods. 1 a 2,],
c)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
d)
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
e)
koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
f)
koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
g)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
h)
koná v rozpore s § 33 písm. b),
i)
koná v rozpore s § 38 ods. 1,
j)
koná v rozpore s § 43 ods. 3,
k)
nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1,
l)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
m)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
n)
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
o)
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
p)
koná v rozpore s § 81 ods. 9,
q)
koná v rozpore s § 81 ods. 13,
r)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
s)
nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
t)
koná v rozpore s § 14 ods. 6,
u)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
v)
koná v rozpore s § 25,
w)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
x)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
y)
koná v rozpore s § 62 ods. 6,
z)
nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1,
aa)
koná v rozpore s § 76 ods. 4,
ab)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
ac)
vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až r) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) prejednáva okresný úrad.
(4)
Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec.
(5)
Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.
(6)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149)
(7)
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa
a)
odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
zobraziť paragraf
§ 117
Iné správne delikty

(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8; § 135ec.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.
(7)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, v ktorej nezabezpečila triedený zber týchto odpadov do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(8)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, v ktorej neuhradila náklady na triedený zber týchto odpadov.
zobraziť paragraf
§ 135eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

(1)
Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa považujú za programy podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
(2)
Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný podľa doterajších predpisov, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na preskúmanie do 30. septembra 2020. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. ag) prvýkrát plní v roku 2021.
(4)
Tretia osoba, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 44 ods. 8 písm. w) prvýkrát plní v roku 2021.
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. c), si povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) prvýkrát plní v roku 2021.
(6)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra najneskôr do 31. decembra 2020.
(7)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. ah) do 31. decembra 2021.
(8)
Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2021.
(9)
Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2021.
(10)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších predpisov je povinné vytvoriť finančnú garanciu podľa § 31a do 31. marca 2021.
(11)
Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. o) na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ktoré boli vydané pre zoznam látok alebo hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b a ktoré zároveň spĺňajú ustanovenia § 2 ods. 4, strácajú platnosť 1. júla 2020.
zobraziť paragraf
§ 135g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021


Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a je možné distribuovať do 31. decembra 2021.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Poznámka
[]72a)  Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]126a)  Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]162)  Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.


CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA


I. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
1.
Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:

a)
v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,

b)
v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

c)
v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, d) v roku 2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

e)
v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,f) v roku 2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch.

2.
Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 80 % a – recykluje 75 % b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 75 % a – recykluje 65 % c) v prípade odpadu z elekrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 70 % a – recykluje 50 %

2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 85 % a – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %

2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy č. 6 časti II, sa – zhodnocuje 85 % a – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %

II. Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov
1.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

1.1.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá nasledujúcemu podielu z množstva prenosných batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku

a)
40 % pre rok 2015,

b)
45 % pre rok 2016 a nasledujúce roky,

1.2.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok je dosiahnutie miery zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov vo výške

a)
25 % do 26. septembra 2012,

b)
45 % do 26. septembra 2016 a nasledujúce roky.

2.
Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov


Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3.
Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov


Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo priemyselných batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4.
Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov


Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok.
III.
Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov


_____________________________________________________________________________________

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:
1.
celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,

2.
celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

3.
mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške


60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,

48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,

35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
4.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:


60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,

45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,

25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.
5.
do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

6.
do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

7.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške


70 % sklo,

75 % papier a lepenka,

70 % železné kovy,

50 % hliník,

50 % plast,

25 % drevo,
8.
mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške


75 % sklo,

85 % papier a lepenka,

80 % železné kovy,

60 % hliník,

55 % plast,

30 % drevo.

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti:1) 1. január 2006 1. január 2015 vozidlá vyrobené pred1. januárom 1980 vozidlá vyrobené od1. januárom 1980 všetky vozidlá Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 75 % 85 % 95 % Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 70 % 80 % 85 %
Poznámka1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.

V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom

Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu) alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie do domácností), prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe, ak činnosti zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z.


Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadovod 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 40 % 50 % 60 %
Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z.


JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤ NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu:
1.
vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

2.
príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),

3.
taniere,

4.
slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

5.
miešadlá na nápoje,

6.
paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takých paličiek,

7.
nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a)
určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away),

b)
spravidla konzumované priamo z tejto nádoby, a

c)
hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,

8.
nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,

9.
poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore