Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD8DS23EUPPČL2

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 146/2023


§ 17
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný
a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia,
b)
prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode nie je ustanovené inak,
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
f)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
g)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti,
h)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 ods. 3 písm. d)],
i)
ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi použitých polychlórovaných bifenylov alebo držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, ktorý ich do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich prijatí,
j)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami D1, D5 a D10 uvedenými v prílohe č. 2,
l)
zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webovom sídle,
m)
plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
n)
ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené vykonávacím predpisom,
o)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom.
(2)
Ak podľa odseku 1 písm. j) je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.36)
zobraziť paragraf
§ 77
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

(1)
Na účely tohto zákona
a)
stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce“),
b)
selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
(2)
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu;102a) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
(3)
Pôvodca odpadu podľa odseku 2 zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný
a)
zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,22a)
b)
vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
c)
stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
d)
zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
e)
pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
f)
po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
(4)
Osoba uvedená v odseku 2 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
zobraziť paragraf
§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1)
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a)
obec, ak ide o
1.
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.
zmesový odpad z iných zdrojov,
3.
drobný stavebný odpad,
b)
ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2.
elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3.
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4.
oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.108aa)
(2)
Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.
(3)
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
(6)
Zakazuje sa
a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(7)
Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná
a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,
i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
j)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(8)
Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g)
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i)
prevádzkovaní zberného dvora,
j)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
(9)
Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný
a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(10)
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)
(11)
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
(12)
Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(13)
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.
(14)
Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.
(15)
Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom kraja a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.
(16)
Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(17)
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(18)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(19)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(20)
Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
(22)
Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej dvoch kalendárnych rokov.
(23)
Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
(24)
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
(25)
Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
(26)
Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(27)
Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie, na ktorého základe môže byť odpad energeticky zhodnotený.
zobraziť paragraf
§ 84
Základné ustanovenie

(1)
Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“) ustanovujú osobitné predpisy.58)
(2)
Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom111) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.112)
(3)
Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky za účelom zneškodnenia tohto odpadu sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(4)
Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zneškodní v Slovenskej republike.
(5)
Zakazuje sa
a)
organizovať, sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov v rozpore s touto časťou zákona,
b)
dopraviť alebo prepraviť odpad na územie Slovenskej republiky, cez územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky v rozpore s touto časťou zákona,
c)
vykonávať cezhraničný pohyb odpadov v rozpore s podmienkami uvedenými v súhlase na cezhraničný pohyb odpadov podľa tejto časti zákona.
(6)
Na účely cezhraničného pohybu odpadov sa osobou pod jurisdikciou Slovenskej republiky rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(7)
Požiadavky podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na cezhraničný pohyb druhotných palív112a) okrem biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík.
zobraziť paragraf
§ 97
Udeľovanie súhlasu

(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4.
zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora,
e)
vydanie prevádzkového poriadku
1.
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, a
3.
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,125a)
g)
schválenie plánu na recykláciu lode,125b)
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku,
k)
dekontamináciu,
l)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o)
to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
q)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) nepoužije,
r)
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie alebo uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
t)
prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
u)
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)
všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), l) až n) a s), t) a u), aj množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a o),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)
podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
(4)
Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.
(5)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
e)
povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
f)
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6)
Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný
a)
začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu a
b)
ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.
(7)
Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje
a)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8)
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 možno vydať, len ak
a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(9)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje
a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)
požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. b), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,
d)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(10)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje
a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
e)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
f)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
g)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
h)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane chemických alebo fyzikálnych činností vykonávaných na účel oživenia alebo desulfatizácie použitých batérií a akumulátorov alebo na činnosť dobíjania použitých batérií a akumulátorov vrátane ich triedenia a skladovania na účel ich opätovného použitia.
(12)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti a súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas.
(13)
Uzavretie skládky odpadov ako celku v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
(14)
Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti vydá potvrdenie.
(15)
Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá potvrdenie.
(16)
Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré sú súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu.125c) Súhlas podľa odseku 1 písm. u) je možné udeliť s platnosťou najviac do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia.125d)
(17)
Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania. Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) sa nepredlžuje; toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) vydaného na následné monitorovanie po uzavretí skládky odpadov ako celku.
(18)
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 17 nepredĺži.
(19)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 okrem látok a hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b.
(20)
Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku, a ak ide o spätné zasypávanie na účel likvidácie banských diel a lomov, organizácii oprávnenej vykonávať banskú činnosť podľa osobitného predpisu.126) Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje aj zhotoviteľovi geologických prác, ak ide o spätné zasypávanie pri sanácii environmentálnej záťaže alebo sanácii geologického prostredia podľa osobitného predpisu.126a)
zobraziť paragraf
§ 105
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu,
c)
dáva námietky, súhlasy a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie podľa § 79 ods. 12,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2,
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6),
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5) a register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 9),
k)
zabezpečuje odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a ods. 6 písm. b)], zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 3), vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1, 2 a 3,
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov,
o)
zabezpečuje odbornú prípravu osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. d) a § 101 písm. c)], zabezpečuje vykonanie skúšok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c), ods. 6 a § 101 písm. c)], vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102 ods. 1 až 4, povoľuje vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok podľa § 102 ods. 5,
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 79 ods. 11,
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (§ 30),
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44 ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje druhý oddiel štvrtej časti tohto zákona,
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,140)
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j), ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade na svojom webovom sídle,
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 28 ods. 5,
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi podľa § 44 ods. 9,
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2,
ae)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ag)
vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie Register koordinačných centier a údaje z neho zverejňuje na svojom webovom sídle,
ah)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností výrobcov elektrozariadení a poskytovanie informácií členským štátom a Európskej komisii podľa potreby,
ai)
na svojom webovom sídle zverejňuje odkazy na vnútroštátne registre výrobcov elektrozariadení ostatných členských štátov,
aj)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. f) a schvaľuje plán recyklácie lode podľa § 97 ods. 1 písm. g),
ak)
vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9,
al)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 4,
am)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 5,
an)
určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam na svojom webovom sídle,
ao)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, držiteľa polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
b)
zoznam odpadov, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie o zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov, a ohlasovanie údajov z nej, obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia, označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o označovaní a zhromažďovaní odpadov v priestoroch prekládkovej stanice komunálneho odpadu a priestoroch skladovania výkopovej zeminy, technológii nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie podmienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie, označovanie zariadenia na zber odpadov alebo výkup odpadov, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb, zverejňovanie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnené, vzorec na výpočet energetickej účinnosti, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxicity, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy,
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov, podrobnosti o evidenčnej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti uchovávania evidencie,
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti o prevádzkovaní úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie o ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti, a prevádzkovateľom úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podmienky pre uskladnenie ortuti, potvrdenie o kontajneri,
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy, vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy a náležitosti stanoviska podľa § 24 ods. 5 a 9,
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu, podrobnosti o nakladaní s odpadom z neobalových výrobkov, podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov,
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním, podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrobnosti o skladovaní elektroodpadu vrátane dočasného skladovania, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa elektroodpadu, podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, ktoré musí spĺňať zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie, podrobnosti o informáciách poskytnutých spracovateľom o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý typ nového elektrozariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné na prípravu na opätovné použitie a oprávnenosť osoby vykonávajúcej prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, nádoba určená na odovzdanie veľmi malého elektroodpadu alebo elektroodpadu zo svetelných zdrojov, príklady elektroodpadu z domácností a iného ako z domácností, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých elektrozariadení, podrobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a hodnotení použitých elektrozariadení, vrátane výsledkov testovania, obsahu, umiestnení a uchovávaní záznamu, informatívny zoznam elektrozariadení,
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov, sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 112 ods. 11, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6,
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku, podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, podrobnosti o výške ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu podľa § 16 ods. 12, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. n) a p) a odsekov 9 a 10,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa starých vozidiel, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní starých vozidiel, podrobnosti o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov, požiadavky na recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel a opätovné použitie častí starých vozidiel, zoznam materiálov a súčiastok podľa § 61 ods. 1 písm. b), vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu ťažkých kovov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia, vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a vzor potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie, podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, podrobnosti o publikačnej povinnosti spracovateľa starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, podrobnosti o výške príspevku do Environmentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla,
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, spôsob označovania týchto zariadení, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania, spôsob a obsah oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí polychlórovaných bifenylov podľa § 17 ods. 1 písm. i),
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu,
r)
obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu podľa § 98,
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o odpadoch vhodných na tento účel,
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely predĺženia platnosti autorizácie, náležitosti a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb,
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet obvyklých nákladov na zber v obci, podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, podrobnosti o informačnej kampani zameranej na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného systému,
z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,
aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ab)
podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov,
ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch,
ad)
špecifikácie označovania podľa § 75e,
ae)
postup selektívnej demolácie pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými odpadmi s demolačnými odpadmi, ako aj uskutočňovania stavby alebo údržby stavby podľa § 77 ods. 3 písm. b), minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 ods. 3 písm. d), požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, špecifické požiadavky pre výkopové zeminy, odstránenú asfaltovú zmes, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť vedľajším produktom podľa prílohy č. 8b piateho bodu až siedmeho bodu, a obsah ohlásenia podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).
(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,140a)
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do 18 mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 117
Iné správne delikty

(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b), ods. 12; 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 53aa; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, 13, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f), n), o); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 3 a 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8; § 135ec; § 135k.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 13; § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f); g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 75b; § 75c; § 75d; § 75e; § 75f; § 75g; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 81 ods. 27; § 84 ods. 3, 5, 7; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.
(7)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, v ktorej nezabezpečila triedený zber týchto odpadov do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(8)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, v ktorej neuhradila náklady na triedený zber týchto odpadov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 135k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2022


Pôvodca odpadov podľa § 77 ods. 2 zákona, ktorému bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu102a) do 30. júna 2022, je povinný zosúladiť povinnosti uložené § 77 ods. 3 písm. a) až d) do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 135l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023

(1)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. c) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(2)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. h) na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu,26) je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(3)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. e) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.


CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVAI. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
1.
Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:

a)
v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,

b)
v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

c)
v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, d) v roku 2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

e)
v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,f) v roku 2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch.

2.
Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 80 % a – recykluje 75 % b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 75 % a – recykluje 65 % c) v prípade odpadu z elekrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 70 % a – recykluje 50 %
2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa – zhodnocuje 85 % a – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %
2.

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy č. 6 časti II, sa – zhodnocuje 85 % a – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %

II. Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov
1.


Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov
1.1.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá nasledujúcemu podielu z množstva prenosných batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku

a)
40 % pre rok 2015,

b)
45 % pre rok 2016 a nasledujúce roky,

1.2.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok je dosiahnutie miery zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov vo výške

a)
25 % do 26. septembra 2012,

b)
45 % do 26. septembra 2016 a nasledujúce roky.

2.


Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov
Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3.


Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov
Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo priemyselných batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4.


Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov
Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok.
III.
Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov


_____________________________________________________________________________________

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:
1.


celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
2.


celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
3.


mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške
60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
4.


mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.
5.


do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
6.


do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
7.


mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške
70 % sklo,
75 % papier a lepenka,
70 % železné kovy,
50 % hliník,
50 % plast,
25 % drevo,
8.


mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške
75 % sklo,
85 % papier a lepenka,
80 % železné kovy,
60 % hliník,
55 % plast,
30 % drevo.
9.


ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie odpadov z plastových obalov, najmenej vo výške
rok 2022 ...... 40 %,
rok 2024 ...... 34 %,
rok 2025 ...... 35 %,
rok 2027 ...... 36 %,
rok 2030 ...... 42 %,
mieru recyklácie kovových obalov, najmenej vo výške
rok 2022 až 2024 ...... 51%,
mieru recyklácie hliníkových obalov, najmenej vo výške
rok 2025 ...... 11 %,
rok 2030 ...... 31 %.

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti:1) 1. január 2006 1. január 2015 vozidlá vyrobené pred1. januárom 1980 vozidlá vyrobené od1. januárom 1980 všetky vozidlá Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 75 % 85 % 95 % Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 70 % 80 % 85 %

Poznámka1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.
V.Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov
1.


Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2.


Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii
2.1


Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa vypočíta
a)
hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a pripraveného na opätovné použitie alebo recyklovaného v danom kalendárnom roku,

b)
hmotnosť komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie ako hmotnosť výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré sa stali komunálnym odpadom a pri ktorých sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania,

c)
hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu ako hmotnosť odpadu, ktorý po vykonaní všetkých potrebných kontrol, triedenia a iných prípravných činností na odstraňovanie odpadových materiálov, ktoré nie sú určené na ďalšie spracovanie, a na zabezpečenie vysokej kvality recyklácie vstupuje do činnosti recyklácie, pričom odpadové materiály sa znova spracujú na výrobky, materiály alebo látky.

2.2


Hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu sa meria v momente, keď odpad vstupuje do činnosti recyklácie.
2.3


Odchylne od bodu 2.2 možno hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu merať pri výstupe z akýchkoľvek triediacich činností za predpokladu, že
a)
takýto výstupný odpad sa následne recykluje,

b)
hmotnosť materiálov alebo látok, ktoré sa odstránia ďalšími činnosťami pred recykláciou a následne sa nerecyklujú, nie je zahrnutá do hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaný.

2.4


Výpočet cieľov recyklácie vychádza z hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa recykluje. Údaje o recyklovanom komunálnom odpade vychádzajú/sa získavajú predovšetkým z informačného systému, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo priemernej miery strát v súvislosti s triedeným odpadom podľa rôznych druhov odpadu a rôznych postupov nakladania s odpadom. Priemerné miery strát sa použijú len v prípadoch, ak nie je možné inak získať spoľahlivé údaje, a vypočítajú sa na základe pravidiel výpočtu stanovených v osobitnom predpise.
2.5


Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa spracúva aeróbne alebo anaeróbne, môže započítať do recyklovaného odpadu, ak sa týmto spracovaním vytvára kompost, digestát alebo iný výstupný materiál s porovnateľným množstvom recyklovaného obsahu vo vzťahu k vstupu a ktorý sa má použiť ako recyklovaný produkt, materiál alebo látka. V prípade, že výstupný produkt sa používa na pôde, môže sa započítať ako recyklovaný len vtedy, ak je výsledkom tohto použitia prínos pre poľnohospodárstvo alebo zlepšenie životného prostredia.

Od 1. januára 2027 sa započíta komunálny biologický odpad pri aeróbnom alebo anaeróbnom spracovaní ako recyklovaný len vtedy, ak bol vyzbieraný oddelene alebo ak bol triedený pri zdroji.
2.6


Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo odpadových materiálov, ktoré prestali byť odpadom v dôsledku prípravných činností ešte pred tým, ako sa opätovne spracujú, možno započítať ako recyklovaný odpad, ak sú tieto materiály určené na ďalšie spracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Materiál, ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie, alebo sa má spáliť, spätne zasypať alebo ukladať na skládky odpadov, sa však nesmie započítať k dosahovaniu cieľov v oblasti recyklácie.
2.7


Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa môže zohľadniť recyklácia kovov vytriedených po spaľovaní komunálneho odpadu za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité kritériá kvality v súlade s osobitným predpisom.160a)
2.8


Odpad zaslaný do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo spätného zasypávania sa započítava k dosahovaniu stanovených cieľov.
2.9


Odpad vyvezený do iného ako členského štátu Európskej únie na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu sa započítava k dosahovaniu stanovených cieľov, len ak
a)
sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.4,

b)
vývozca môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, a

c)
spracovanie odpadu v inom ako členskom štáte Európskej únie prebehlo za podmienok, ktoré sú približne rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Európskej únie v oblasti životného prostredia.

3.


Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii
3.1


Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele sa
a)
hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a ukladaného na skládku odpadov vypočíta v danom kalendárnom roku,

b)
hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením komunálneho odpadu, ako je triedenie alebo mechanické biologické spracovanie, ktorý sa následne ukladá na skládku odpadov, zahrnie do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov,

c)
hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý vstupuje do spaľovacích zariadení na zneškodňovanie, a hmotnosť odpadu vyprodukovaného činnosťami stabilizácie biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu s cieľom následného ukladania na skládku odpadov sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov,

d)
hmotnosť odpadu vyprodukovaného počas recyklácie alebo iných činností zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorý sa následne ukladá na skládku odpadov, sa nezahŕňa do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov.

3.2


Údaje o množstve komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním vychádzajú predovšetkým z informačného systému.
3.3


Ak sa komunálny odpad zasiela do iného členského štátu alebo sa vyváža do iného ako členského štátu Európskej únie na účely ukladania na skládku v súlade s osobitným predpisom,160b) započítava sa tento odpad do množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov v súlade s bodom 3.1.
VI.
Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie

1.


Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
2.


Cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom

Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu) alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie do domácností), prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe, ak činnosti zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z.


Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadovCieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre stanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade:

rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2030 60 % 63 % 66 % 70 % 80 %

Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z.


ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o)Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na
1.
piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva,

2.
piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov,

3.
okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu,

4.
textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok),

5.
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak sú splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom,

6.
odstránenú asfaltovú zmes spĺňajúcu požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom,

7.
odstránené stavebné materiály spĺňajúce požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore