Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 03.07.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD6DS14EUPPČL1

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 03.07.2021 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 460/2019Nový paragraf
§ 53a

Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 73a

Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 106
Inšpekcia


Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b)
ukladá pokuty (§ 117),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
d)
je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky,
e)
monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
f)
je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
g)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2,
h)
kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g.
zobraziť paragraf
§ 110
Slovenská obchodná inšpekcia

(1)
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností vo vzťahu k spotrebiteľovi okrem prvovýroby, uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 53a, § 54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5, § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až c) a h), § 73a a § 135g a v § 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,143)
b)
ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 79 ods. 8 a 10 a údaje o zistenom množstve oznamuje okresnému úradu.
(2)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 111
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(1)
Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či
a)
odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
b)
prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
c)
cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d)
prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
e)
prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
f)
prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie sú použitými batériami a akumulátormi podľa § 42 ods. 6 a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.
(2)
Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu.
(3)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov144) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.
(4)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa osobitného predpisu.145)
(5)
Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia a colné orgány alebo Kriminálny úrad finančnej správy nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 53a a 73a, ak sa táto kontrola vykonáva v súvislosti s cezhraničným pohybom jednorazových výrobkov z plastu. Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie povinností podľa § 53a a 73a, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z.


JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤ NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu:
1.
vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

2.
príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),

3.
taniere,

4.
slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

5.
miešadlá na nápoje,

6.
paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takých paličiek,

7.
nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a)
určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away),

b)
spravidla konzumované priamo z tejto nádoby, a

c)
hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,

8.
nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,

9.
poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.


ODPAD ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ SA ZAKAZUJE ZNEŠKODŇOVAŤ SKLÁDKOVANÍM


18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti

18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá

18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8a k zákonu č. 79/2015 Z. z.Rok Prípustná miera znečistenia 2019 do 45 % vrátane 2020 do 40 % vrátane 2021 do 35 % vrátane
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z.


ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o)


Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na
1.
piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva,

2.
piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov,

3.
okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu,

4.
textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore