Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.06.2023 do 30.03.2024

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 30.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD41DS18EUPPČL10

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.06.2023 do 30.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 151/2022

Legislatívny proces k zákonu 151/2022§ 185
Konanie

(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182, § 182a, § 184j ods. 2, § 184k ods. 2 až 4, § 184l, § 184n, § 184p ods. 1, § 184z a 184aa.
(2)
Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 3 a § 177 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie podľa § 182 sa nepoužijú § 62 až 64 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(3)
Na konanie o správnych žalobách podľa tohto zákona je kauzálne príslušný Správny súd v Bratislave.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore