Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.07.2022
Účinnosť do: 31.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD40DS17EUPPČL7

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 01.07.2022 na základe 121/2022

Legislatívny proces k zákonu 121/2022§ 168
Ex ante posúdenie

(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie okrem zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody podľa § 184q ods. 1, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b); ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42.
(2)
Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí kontrolovanému. Úrad vydá oznámenie podľa prvej vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolovaným. Ak úrad v oznámení podľa prvej vety nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie.
(3)
Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom webovom sídle bezodkladne po jeho vydaní.
zobraziť paragraf
§ 169

(1)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) môže úrad uskutočniť
a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie, ak nejde o zákazku alebo koncesiu podľa § 184q ods. 1, alebo
c)
na základe námietok.
(2)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, alebo po ukončení postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“) úrad vykonáva, len ak nejde o zákazku, koncesiu alebo rámcovú dohodu podľa § 184q ods. 1. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy môže úrad uskutočniť
a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
c)
na základe podnetu riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) alebo
d)
na základe podnetu orgánu auditu podľa osobitného predpisu.74b)
(3)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy úrad začne aj z vlastného podnetu úradu alebo na základe podnetu podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) doručeného úradu po zrušení postupu zadávania zákazky alebo koncesie, po zrušení postupu zadávania časti zákazky alebo časti koncesie a po zrušení súťaže návrhov.
(4)
Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného. Vnútornou kontrolou kontrolovaného nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov, ak takéto oprávnenia nevylučujú osobitné predpisy.8) Úrad preskúmava úkony kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a na základe plánu kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny polrok.
(5)
Ak nejde o postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaž návrhov, ktoré sú financované aspoň sčasti z prostriedkov Európskej únie, konanie podľa odsekov 2 a 3 možno začať najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
zobraziť paragraf
§ 171
Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

(1)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok úradu.
(2)
Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa použije primerane.
(3)
Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ a kontrolovaný.
(4)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému.
(5)
Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3 je kontrolovaný.
(6)
Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v profile kontrolovaného bezodkladne po začatí konania.
(7)
V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania. Úrad informuje účastníkov konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného o spojení konaní a zverejní túto informáciu v profile kontrolovaného.
zobraziť paragraf
§ 173

(1)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu
a)
písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do siedmich dní odo dňa doručenia námietok, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok; úrad neprihliada na písomné vyjadrenie k podaným námietkam a dôkazy doručené kontrolovaným po uplynutí tejto lehoty,
b)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3.
(2)
Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. Ak kontrolovaný predkladá dokumentáciu alebo jej časť v listinnej podobe, môže úradu predložiť fotokópiu tejto dokumentácie, ak zároveň písomne potvrdí, že táto dokumentácia súhlasí s originálnym vyhotovením dokumentácie. Kontrolovaný môže nahliadať do dokumentácie ním doručenej úradu. V prípadoch, keď sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred úradom nezačne, úrad bez zbytočného odkladu poskytnutú dokumentáciu vráti.
(3)
V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(4)
Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie v origináli v prípade, ak úrad v rozhodnutí o prerušení konania identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byť súčasťou kompletnej dokumentácie, a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho preskúmania úkonov kontrolovaného.
(5)
Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote určenej úradom podľa odseku 4, úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. a) nariadi zrušiť úkon kontrolovaného,
a)
proti ktorému smerujú námietky, a ak je to potrebné, nariadi zrušiť aj všetky súvisiace úkony kontrolovaného alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak je úkon kontrolovaného, proti ktorému smerujú námietky, v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný,
b)
ktorý je v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný, alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote určenej úradom podľa odseku 4, úrad mu v rozhodnutí podľa § 175 súčasne uloží pokutu
a)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy,
b)
do 5 % zmluvnej ceny, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
(7)
Úrad nepostupuje podľa odsekov 4 až 6, ak
a)
ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a dôvod na zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 je preukázaný,
b)
kontrolovaný nedoručí kompletnú dokumentáciu úradu z dôvodu, že bola predložená orgánu podľa § 24 ods. 5.
(8)
Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní. Túto lehotu môže úrad z objektívnych dôvodov predĺžiť najviac o 30 dní, o čom informuje účastníkov konania.
(9)
Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 lehoty kontrolovanému, okrem lehôt podľa odsekov 1 a 4, neplynú. Proti rozhodnutiu o prerušení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok.
(10)
Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 56 ods. 6 tým nie je dotknuté.
(11)
Ak nejde o preskúmavanie postupu zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c), môže úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia predbežného opatrenia najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a lehoty kontrolovanému neplynú. Proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Vydanie predbežného opatrenia nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad bezodkladne zverejní informáciu o vydaní predbežného opatrenia a informáciu o tom, že rozhodol, že lehoty podľa druhej vety neplynú, v profile kontrolovaného.
(12)
Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok môže vyzvať účastníkov konania, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadrili k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie; na vyjadrenia a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia účastníkov konania alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(13)
Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3 vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(14)
Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 alebo 3, úrad vo výzve podľa odseku 13 súčasne uvedie, ktoré zo zistených skutočností sú správnym deliktom podľa § 182 ods. 1 a 2, pokutu, ktorú úrad zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote podľa odseku 13 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami, ako aj s tým, že sa dopustil správnych deliktov uvedených vo výzve, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Postup podľa predchádzajúcej vety možno uplatniť len na tie porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.
(15)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nariadi ústne pojednávanie, účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.
(16)
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a vyžiadať si kópie spisov alebo vyžiadať si informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.
(17)
Úrad je povinný vykonať opatrenia, aby sa postupom podľa odseku 16 nesprístupnila utajovaná skutočnosť,65) iná skutočnosť chránená podľa osobitných predpisov,71) alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(18)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosti adresované účastníkovi konania úrad doručuje iba tomuto zástupcovi.
zobraziť paragraf
§ 174
Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

(1)
Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak
a)
námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 170 ods. 1 písm. a) až e),
b)
námietky boli doručené po lehote podľa § 170 ods. 4, alebo ak námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 9,
c)
námietky neobsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok do vydania rozhodnutia vo veci samej,
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časť alebo súťaž návrhov alebo ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo v tej istej súťaži návrhov už vydal rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak námietky smerujú proti zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaže návrhov,
f)
námietky neboli doručené kontrolovanému,
g)
v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. g) a úrad o týchto námietkach rozhodol podľa § 175,
h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo najmenej vo výške ustanovenej v § 172,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak doplnená žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 165 ods. 1, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
k)
námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 3,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 7,
m)
vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná náprava podľa § 171 ods. 2 a odpadol tak dôvod konania,
n)
osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť podnet po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred vydaním rozhodnutia vo veci samej; to neplatí, ak táto osoba vzala späť podnet po odoslaní výzvy podľa § 173 ods. 13,
o)
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) alebo ods. 2 a 3 nezistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
p)
odpadol dôvod konania,
q)
zo skutočností tvrdených v námietkach alebo z iných úradu známych skutočností je mimo rozumnú pochybnosť zrejmé, že podané námietky sú zjavne nedôvodné.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu.
(3)
Ten, kto poruší zákaz podať zjavne nedôvodnú námietku zodpovedá za škodu, ktorá tým inému vznikne.
zobraziť paragraf
§ 175
Rozhodnutie

(1)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
a)
rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo ich časti odstrániť protiprávny stav,
b)
rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov, alebo
c)
rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1.
ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2.
v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. c).
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v priebehu verejného obstarávania na základe právoplatného rozhodnutia úradu podľa odseku 1 písm. c) odstrániť protiprávny stav.
(3)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, námietky zamietne.
(4)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Úrad postupuje podľa prvej vety aj vtedy, ak súd po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie úradu vydané v konaní podľa § 169 ods. 1 a vráti vec úradu na ďalšie konanie; ak ide o konanie podľa § 169 ods. 1 písm. c), úrad v rozhodnutí uvedie porušenia tohto zákona len v rozsahu namietaných skutočností. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámil úradu, že súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami podľa § 173 ods. 14 v plnom rozsahu, úrad v rozhodnutí uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.
(5)
V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína na základe námietok alebo doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému, úrad rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu. Rozhodnutie podpisuje osoba, o ktorej to určí vnútorný predpis úradu. Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad rozhodne v spoločnom konaní do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu ku všetkým konaniam o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré boli spojené.
(6)
Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa odseku 5 v profile kontrolovaného.
(7)
Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad vydá jedno rozhodnutie, v ktorom rozhodne o všetkých námietkach a o všetkých skutočnostiach, ktoré zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Úrad je viazaný obsahom podaných námietok a v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok preskúmava postup kontrolovaného len v rozsahu namietaných skutočností; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).
(8)
Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť
a)
všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a
b)
stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona.
(9)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex ante posúdenia a kontrolovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex ante posúdenia, ak ide o obsah či rozsah týchto dokumentov, úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené porušenie tohto zákona.
(10)
Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou; v takom prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku.
(11)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom a účastníkom.
(12)
Proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom.
zobraziť paragraf
§ 182
Správne delikty

(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom,
b)
5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
c)
5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d)
5 % zmluvnej ceny, ak porušil § 11 tým, že uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
1.
s uchádzačom, ktorý mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34) alebo
2.
s uchádzačom, ktorého subdodávateľ podľa tohto zákona identifikovaný uchádzačom pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný registri partnerov verejného sektora,34)
e)
5 % zmluvnej ceny, ak zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu možno určiť podľa odseku 6.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak
a)
porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17, 18 alebo § 10 ods. 3,
b)
porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 10 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,
c)
porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3,
d)
zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu nemožno určiť podľa odseku 6,
e)
porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 4 alebo ods. 10 až 18,
f)
porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5,
g)
porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 4, 5 alebo ods. 6,
h)
porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 6 alebo ods. 7 druhej vety,
i)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
j)
porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 3 až 5,
k)
porušil povinnosť podľa § 43 ods. 2 druhej vety,
l)
porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 5 alebo ods. 7,
m)
porušil povinnosť podľa § 63 ods. 1,
n)
porušil povinnosť podľa § 113 ods. 2 písm. b),
o)
porušil povinnosť podľa § 116 ods. 2 alebo ods. 4,
p)
porušil povinnosť podľa § 117 ods. 12,
q)
porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 alebo ods. 4,
r)
porušil povinnosť podľa § 184b ods. 1 alebo ods. 2,
s)
v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až r) a toto porušenie mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(3)
Úrad uloží
a)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak mu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,
c)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronickej platformy alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronickej platformy poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronickej platformy a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
d)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronickej platformy alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronickej platformy poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronickej platformy,
e)
hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 156 ods. 1,
f)
uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 49 ods. 5,
g)
zainteresovanej osobe podľa § 23 ods. 3, ktorá je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 23 ods. 4,
h)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 20 ods. 19,
i)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 50 000 eur a zároveň vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak elektronický prostriedok, ktorý prevádzkuje, nespĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6,
j)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,
k)
osobe podľa § 170 ods. 1 písm. a) až d), ktorá s podaním námietok nezložila kauciu v lehote podľa § 172 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním námietok podľa § 172,
l)
osobe, ktorá podala odvolanie podľa § 187i a ktorá s podaním odvolania nezložila kauciu v lehote podľa § 187i ods. 10 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním odvolania podľa § 187i ods. 11,
m)
orgánu verejnej moci, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 166 ods. 2.
(4)
Úrad môže uložiť pokutu do 1 000 eur, a to aj opakovane, osobe, ktorá na základe žiadosti orgánu kontroly podľa § 184t neposkytne súčinnosť.
(5)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 až 4 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti ako aj na to, či už bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, ktoré sú prejednávané v jednom konaní, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b) až d), g) a i). Uloženie pokuty za správny delikt v konkrétnom verejnom obstarávaní nebráni uloženiu pokuty tomu istému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správny delikt v inom verejnom obstarávaní.
(6)
Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak sa v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej zmluve neurčuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané množstvo určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vynásobené jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej rámcovej dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. Ak nemožno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota. Ak nebola predpokladaná hodnota určená, zmluvnou cenou sa rozumie finančná hodnota skutočne poskytnutého plnenia uhradená verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ku dňu začatia konania o uložení pokuty.
(7)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť uhradiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške kaucie zloženej podľa tohto zákona, a to hospodárskemu subjektu, ktorý v konaní, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. c), podal námietky. Úrad neuloží úhradu paušálnej náhrady výdavkov podľa predchádzajúcej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) protiprávny stav.
(8)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dvojnásobok pokuty ustanovenej podľa odseku 1 alebo 2. Úrad neuloží pokutu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu protiprávny stav.
(9)
Od uloženia sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno upustiť, ak
a)
osoba, ktorá sa dopustila správneho deliktu oznámi túto skutočnosť úradu pred začatím konania o uložení sankcie za tento správny delikt,
b)
úrad začal konanie o uložení sankcie na základe oznámenia podľa písmena a) a
c)
vzhľadom na povahu protiprávneho konania, ktoré je predmetom konania o uložení sankcie, ako aj skutočnosť, že účastník konania nebol v minulosti sankcionovaný za rovnaký správny delikt možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie správneho deliktu postačí na nápravu účastníka konania.
(10)
Ak sa konanie o uložení pokuty začína za porušenie zákona, pri ktorom úrad nevyužil postup podľa § 173 ods. 14, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výšku pokuty, ktorú mu zamýšľa uložiť a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.
(11)
Ak ide o konanie, ktoré sa začína za správny delikt podľa odseku 3, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi účastníkovi konania sankciu, ktorú mu zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia účastník konania oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, súhlasí v plnom rozsahu, pokuta a dĺžka trvania zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, ktoré by boli inak účastníkovi konania uložené, sa znížia o 50 %. Ak účastník konania v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí pokutu a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, znížené o 50 %. Proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o znížení pokuty o 50 % a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, nie je preskúmateľné súdom.
(12)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu vydaného v tomto konaní, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(13)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(14)
Žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. c) musí byť podaná do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(15)
Doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa odseku 3 písm. a) až c) začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184q

(1)
Ak ide o zákazku, rámcovú dohodu alebo koncesiu, na ktorú bol verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 (ďalej len „prijímateľ“) schválený poskytovateľom príspevku a poskytovateľom príspevku na finančný nástroj podľa osobitného predpisu74f) (ďalej len „poskytovateľ“) príspevok a príspevok na finančný nástroj podľa osobitného predpisu,74g) vykonáva sa predbežná kontrola a kontrola po uzavretí alebo zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, po zadaní zákazky s využitím dynamického nákupného systému, alebo po ukončení postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „kontrola po uzavretí zmluvy“). Predbežnú kontrolu a kontrolu po uzavretí zmluvy vykonáva orgán kontroly. Činnosť orgánu kontroly podľa tejto hlavy vykonáva úrad, ak ho tým poverí riadiaci orgán74h) postupom podľa osobitného predpisu.74i)
(2)
Predbežná kontrola sa vykonáva na základe žiadosti prijímateľa. Kontrola po uzavretí zmluvy sa vykonáva
a)
z vlastného podnetu orgánu kontroly,
b)
na základe podnetu poskytovateľa.
(3)
Predbežnou kontrolou a kontrolou po uzavretí zmluvy sa posudzuje dodržanie povinností
a)
ustanovených pre prijímateľa týmto zákonom,
b)
zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu74j) alebo uložených rozhodnutím podľa osobitného predpisu,74k) ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, ak ide o povinnosti upravujúce postup prijímateľa pri nadobúdaní tovarov, služieb alebo stavebných prác.
(4)
Ustanovenia § 167 ods. 3 až 9 sa na predbežnú kontrolu a kontrolu po uzavretí zmluvy použijú rovnako. Oprávnenia a povinnosti úradu podľa § 167 ods. 3 až 9 sú na účely predbežnej kontroly a kontroly po uzavretí zmluvy oprávneniami a povinnosťami orgánu kontroly.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184r
Predbežná kontrola

(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, nadlimitnú rámcovú dohodu, nadlimitnú koncesiu alebo dynamický nákupný systém s predpokladanou hodnotou vo finančnom limite nadlimitnej zákazky, ktorým možno zadať zákazku podľa § 184q ods. 1, prijímateľ je povinný pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, alebo pred oznámením zámeru zriadiť dynamický nákupný systém, požiadať orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly dokumentov uvedených v § 170 ods. 3 písm. a) a b) a dokumentov k určeniu predpokladanej hodnoty a prípravným trhovým konzultáciám, ak boli uplatnené.
(2)
Ak ide o podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo podlimitnú koncesiu na stavebné práce, prijímateľ môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly dokumentov uvedených v § 170 ods. 3 písm. a) a b) a dokumentov k určeniu predpokladanej hodnoty a prípravným trhovým konzultáciám, ak boli uplatnené.
(3)
Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, ktorú má v úmysle prijímateľ zadať na základe uplatnenia výnimky z pôsobnosti tohto zákona, môže prijímateľ pred uzavretím zmluvy požiadať orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly.
(4)
Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie, môže prijímateľ pred uskutočnením zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy požiadať orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly.
(5)
Orgán kontroly pri výkone predbežnej kontroly posudzuje opis predmetu zákazky v rozsahu dodržania povinnosti podľa § 42 ods. 3.
(6)
Predbežná kontrola sa začína dňom doručenia žiadosti prijímateľa o vykonanie predbežnej kontroly a príslušnej dokumentácie prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.74l)
(7)
Orgán kontroly môže prerušiť predbežnú kontrolu na účely získania odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, a to najviac na 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o prerušení predbežnej kontroly prijímateľovi. Lehotu podľa prvej vety môže orgán kontroly z objektívnych dôvodov predĺžiť najviac o 30 dní. Ak je predbežná kontrola prerušená, lehota podľa odseku 12 neplynie. Orgán kontroly oznámenie o prerušení predbežnej kontroly a oznámenie o predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.
(8)
Orgán kontroly môže odo dňa odoslania oznámenia o prerušení predbežnej kontroly prerušiť predbežnú kontrolu na účely doplnenia podkladov a nariadiť prijímateľovi v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní, doručiť podklady potrebné na výkon predbežnej kontroly. Orgán kontroly môže lehotu podľa prvej vety z objektívnych dôvodov predĺžiť, ak o to požiada prijímateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Orgán kontroly oznámenie o prerušení kontroly a oznámenie o predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Orgán kontroly je oprávnený vydať oznámenie o prerušení predbežnej kontroly z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie, ak orgán kontroly v oznámení o prerušení predbežnej kontroly identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byť súčasťou kompletnej dokumentácie a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho výkonu predbežnej kontroly. Ak je predbežná kontrola prerušená, lehota podľa odseku 12 neplynie. Predbežná kontrola je prerušená odo dňa odoslania oznámenia o prerušení predbežnej kontroly do dňa doručenia podkladov podľa prvej vety.
(9)
Výsledkom predbežnej kontroly podľa odsekov 1 a 2 je oznámenie orgánu kontroly obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom a povinnosťami podľa § 184q ods. 3 písm. b). Ak orgán kontroly zistí porušenie povinností podľa § 184q ods. 3, označí v oznámení tie časti dokumentov, na ktoré sa zistené porušenie vzťahuje a k zistenému porušeniu uvedie odôvodnenie.
(10)
Výsledkom predbežnej kontroly podľa odsekov 3 a 4 je oznámenie orgánu kontroly obsahujúce posúdenie, či prijímateľom pripravovaný postup je v súlade s týmto zákonom a povinnosťami podľa § 184q ods. 3 písm. b). Ak orgán kontroly zistí porušenie povinností podľa § 184q ods. 3, označí v oznámení tie časti dokumentov, na ktoré sa zistené porušenie vzťahuje a k zistenému porušeniu uvedie odôvodnenie.
(11)
Oznámenie podľa odsekov 9 a 10 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prijímateľa,
b)
predmet predbežnej kontroly,
c)
konštatovanie alebo posúdenie orgánu kontroly spolu s odôvodnením,
d)
dátum vydania,
e)
identifikáciu fyzických osôb vykonávajúcich predbežnú kontrolu.
(12)
Orgán kontroly vydá oznámenie podľa odsekov 9 a 10 do 40 dní odo dňa začatia predbežnej kontroly a doručuje ho prijímateľovi a poskytovateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.
(13)
Orgán kontroly zverejňuje oznámenie podľa odsekov 9 a 10 bezodkladne po jeho vydaní prostredníctvom informačného monitorovacieho systému; údaje podľa odseku 11 písm. e) sa nezverejňujú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184s

(1)
Kontrolu po uzavretí zmluvy vykonáva orgán kontroly, ak ide o
a)
nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu podľa § 184q ods. 1,
b)
nadlimitnú rámcovú dohodu podľa § 184q ods. 1,
c)
zákazku podľa § 184q ods. 1 zadanú na základe rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu nadlimitnej zákazky ustanoveného týmto zákonom pre prijímateľa,
d)
zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak bola zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie podľa písmena a) alebo písmena b), alebo
e)
zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu, alebo ich zmenu inú než podľa písmen a) až d), ak táto zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, alebo ich zmena, bola poskytovateľom na základe ním vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková alebo z vlastného podnetu.
(2)
Kontrola po uzavretí zmluvy sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí kontroly po uzavretí zmluvy prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Ak sa kontrola po uzavretí zmluvy vykonáva podľa § 184q ods. 2 písm. b), orgán kontroly je povinný do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia podnetu poskytovateľa odoslať oznámenie o začatí kontroly po uzavretí zmluvy prijímateľovi.
(3)
Prijímateľ je povinný doručiť orgánu kontroly kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí kontroly po uzavretí zmluvy. Prijímateľ môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej orgánu kontroly.
(4)
Doručením kompletnej dokumentácie v origináli, ak ide o elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 3. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. Listinná dokumentácia, ktorá nie je dostupná v elektronickom prostriedku použitom na elektronickú komunikáciu, sa predkladá prostredníctvom informačného monitorovacieho systému, pričom dokumentácia v listinnej podobe sa prevedie do elektronickej podoby konverziou.74m)
(5)
Ak prijímateľ nedoručí orgánu kontroly kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 3, orgán kontroly odo dňa odoslania oznámenia o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy preruší kontrolu po uzavretí zmluvy a nariadi prijímateľovi v určenej lehote doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli. Orgán kontroly môže lehotu podľa prvej vety z objektívnych dôvodov predĺžiť, ak o to požiada prijímateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Orgán kontroly oznámenie o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy a oznámenie o predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Orgán kontroly je oprávnený vydať oznámenie o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie, ak orgán kontroly v oznámení o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byť súčasťou kompletnej dokumentácie a jeho predloženie je nevyhnutné na účely riadneho výkonu kontroly po uzavretí zmluvy. Ak je kontrola po uzavretí zmluvy prerušená, lehota podľa § 184x ods. 4 neplynie. Kontrola po uzavretí zmluvy je prerušená odo dňa odoslania oznámenia o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy do dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli orgánu kontroly.
(6)
Orgán kontroly môže odo dňa odoslania oznámenia o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy prerušiť kontrolu po uzavretí zmluvy na účely doplnenia podkladov a nariadiť prijímateľovi v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní, doručiť prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vyjadrenie a informácie potrebné na výkon kontroly po uzavretí zmluvy. Na žiadosť prijímateľa môže orgán kontroly lehotu podľa prvej vety predĺžiť, ak sú na to objektívne dôvody. Orgán kontroly oznámenie o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy a oznámenie o predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Ak je kontrola po uzavretí zmluvy prerušená, lehota podľa § 184x ods. 4 neplynie. Kontrola po uzavretí zmluvy je prerušená odo dňa odoslania oznámenia o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy do dňa doručenia vyjadrenia a informácií potrebných na výkon kontroly po uzavretí zmluvy.
(7)
Ak si to povaha informácií, dokumentov, dokladov, predmetu verejného obstarávania alebo vecí vyžaduje a ak to nevylučujú osobitné predpisy,8) orgán kontroly môže vykonať kontrolu po uzavretí zmluvy v priestoroch prijímateľa, kde sa tieto informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú. Na tento účel je prijímateľ povinný umožniť zamestnancom orgánu kontroly vstup do týchto priestorov a predložiť požadované informácie, dokumenty, doklady alebo veci, nazerať do nich, robiť si z nich výpisy, odpisy, kópie alebo dostať z nich informácie, ktoré majú význam pre výkon kontroly po uzavretí zmluvy, iným spôsobom.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184t

Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné na žiadosť oznámiť orgánu kontroly skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú význam pre výkon kontroly po uzavretí zmluvy, a to v lehote určenej orgánom kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti; tým nie je dotknutá povinnosť orgánu kontroly postupovať podľa § 167 ods. 3 a nie sú dotknuté ani ustanovenia osobitného predpisu.70b) Orgán kontroly môže lehotu podľa prvej vety z objektívnych dôvodov predĺžiť, ak o to požiadajú orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré boli orgánom kontroly požiadané predložiť veci, dokumenty a doklady, ktoré majú význam pre výkon kontroly po uzavretí zmluvy.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184u

Orgán kontroly môže prerušiť kontrolu po uzavretí zmluvy na účely získania odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, a to najviac na 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy. Lehotu podľa prvej vety môže orgán kontroly z objektívnych dôvodov predĺžiť najviac o 30 dní. Ak je kontrola po uzavretí zmluvy prerušená, lehota podľa § 184x ods. 4 neplynie. Orgán kontroly oznámenie o prerušení kontroly po uzavretí zmluvy a oznámenie o predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184v

Orgán kontroly prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vyzve prijímateľa, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré orgán kontroly zistil a uviedol vo výzve; na vyjadrenie a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty orgán kontroly neprihliada. Na žiadosť prijímateľa môže orgán kontroly určiť na účely vyjadrenia podľa prvej vety dodatočnú lehotu, ak sú na to objektívne dôvody. Orgán kontroly oznámenie o určení dodatočnej lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne doručí prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Lehota podľa § 184x ods. 4 neplynie odo dňa odoslania výzvy podľa prvej vety do dňa doručenia vyjadrenia prijímateľa alebo do dňa uplynutia lehoty na vyjadrenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184x

(1)
Ak orgán kontroly pri výkone kontroly po uzavretí zmluvy zistí, že postupom prijímateľa došlo k porušeniu tohto zákona alebo povinnosti podľa § 184q ods. 3 písm. b), ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vydá protokol.
(2)
Protokol obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prijímateľa,
b)
predmet kontroly,
c)
taxatívny výpočet všetkých porušení tohto zákona a povinností podľa § 184q ods. 3 písm. b), ktoré mali alebo mohli mať vplyv na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, spolu s ich odôvodnením,
d)
návrh percentuálnej sadzby finančnej opravy určenej spôsobom a v rozsahu podľa pravidiel Európskej komisie o určovaní finančných opráv,74n)
e)
výšku neoprávnených výdavkov z titulu porušenia princípu hospodárnosti,
f)
dátum vydania,
g)
identifikáciu fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu po uzavretí zmluvy a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby.
(3)
Ak orgán kontroly pri výkone kontroly po uzavretí zmluvy zistí, že postupom prijímateľa nedošlo k porušeniu tohto zákona alebo povinnosti podľa § 184q ods. 3 písm. b), ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vydá záznam.
(4)
Orgán kontroly vydá protokol alebo záznam do 55 dní odo dňa začatia kontroly po uzavretí zmluvy.
(5)
Protokol alebo záznam orgán kontroly bezodkladne po jeho vydaní doručí prijímateľovi a poskytovateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.
(6)
Orgán kontroly je povinný protokol alebo záznam bezodkladne po jeho vydaní zverejniť prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Údaje podľa odseku 2 písm. g) sa nezverejňujú.
(7)
Kontrola po uzavretí zmluvy je skončená dňom odoslania protokolu, dodatku k protokolu alebo záznamu poskytovateľovi.
(8)
Protokol a záznam nie sú preskúmateľné súdom.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184y

(1)
Na základe podnetu poskytovateľa, orgánu auditu74o) alebo z vlastného podnetu môže orgán kontroly zrušiť protokol alebo záznam a postup prijímateľa, ktorý je predmetom podnetu, opätovne preskúmať v rámci výkonu kontroly po uzavretí zmluvy.
(2)
Ak nie je dôvodné na základe podnetu podľa odseku 1 zrušiť protokol, môže orgán kontroly na základe podnetu podľa odseku 1 vydaný protokol dodatkom zmeniť. Pred vydaním dodatku k protokolu orgán kontroly postupuje primerane podľa ustanovení upravujúcich kontrolu po uzavretí zmluvy.
(3)
Orgán kontroly môže z vlastného podnetu postupovať podľa odsekov 1 a 2 len ak je protokol alebo záznam v rozpore s týmto zákonom, úpravou povinností podľa § 184q ods. 3 písm. b), rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, právoplatným rozsudkom správneho súdu74p) alebo auditným zistením Európskeho dvora audítorov alebo Európskej komisie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184z

(1)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti poskytovateľa o vrátenie podľa osobitného predpisu74f) a dôvodom vrátenia príspevku je porušenie povinností podľa § 184q ods. 3 písm. a), úrad na základe podnetu poskytovateľa začne správne konanie.
(2)
Úrad na základe podnetu podľa odseku 1 rozhodne o vrátení sumy vyčíslenej finančnej opravy uvedenej v žiadosti poskytovateľa o vrátenie.
(3)
Správcom pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia podľa odseku 2 je poskytovateľ.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 184aa
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

(1)
Predseda úradu môže z vlastného podnetu, na základe podnetu poskytovateľa alebo orgánu auditu preskúmať rozhodnutie podľa § 184z ods. 2, proti ktorému
a)
nebol podaný rozklad a ktoré je právoplatné,
b)
bol podaný rozklad, pričom konanie o rozklade bolo zastavené.
(2)
Predseda úradu pri preskúmavaní podľa odseku 1 rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(3)
Predseda úradu po preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, inak konanie zastaví. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia predseda úradu dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
(4)
Pri preskúmavaní rozhodnutia podľa odseku 1 vychádza predseda úradu z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Predseda úradu preto nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie podľa odseku 1, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(5)
Predseda úradu môže rozhodnutie podľa odseku 1 zrušiť alebo zmeniť, ak sa konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania začalo v lehote siedmich rokov odo dňa právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia.
(6)
Proti rozhodnutiu predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom.
zobraziť paragraf
§ 185
Konanie

(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182, § 182a, § 184j ods. 2, § 184k ods. 2 až 4, § 184l, § 184n, § 184p ods. 1, § 184z a 184aa.
(2)
Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 3 a § 177 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie podľa § 182 sa nepoužijú § 62 až 64 všeobecného predpisu o správnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 187h

(1)
Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(2)
Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 30. marca 2022, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(3)
Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(4)
Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté do 30. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(5)
Žiadosť o nápravu a námietky, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa doručujú podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(6)
V konaní začatom do 30. marca 2022, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre
a)
súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
b)
vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 podľa § 167 ods. 8,
c)
uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14,
d)
konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného a pre konanie podľa § 177.
(7)
V konaní začatom po 30. marci 2022, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre
a)
uloženie povinnosti podľa § 166 ods. 2 a 3,
b)
súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
c)
vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 podľa § 167 ods. 8,
d)
zníženie pokuty podľa § 182 ods. 10,
e)
uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14,
f)
nazeranie do spisu podľa § 173 ods. 16,
g)
zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 písm. q),
h)
prepadnutie kaucie podľa § 172 ods. 5,
i)
uloženie povinnosti nahradiť trovy konania podľa § 176 ods. 2,
j)
konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného a pre konanie podľa § 177.
(8)
Úrad môže podľa § 166 vykonať preskúmavanie postupu verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, ku ktorému došlo do 30. marca 2022.
(9)
Povinnosť kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom do 30. marca 2022 sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3 nepoužije.
(10)
Za konanie, ku ktorému došlo do 30. marca 2022, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 182 ods. 10.
(11)
Na osobu, ktorej úrad na základe predpisov účinných do 30. marca 2022 rozhodnutím podľa § 182 ods. 3 písm. b) druhého bodu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, sa od 31. marca 2022 hľadí ako na osobu, ktorej už uplynula doba zákazu účasti; tým nie je dotknuté uplatňovanie predpisov účinných od 31. marca 2022.
(12)
Úrad zastaví konanie o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) druhého bodu, ktoré začal podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(13)
Ak úrad podal podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 návrh podľa § 180 a vzhľadom na povahu zmluvného plnenia prevažuje všeobecný záujem na pokračovaní v plnení zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo podaný návrh neplní svoj účel, úrad vezme návrh späť.
(14)
Na konanie súdu začaté na návrh úradu podaný do 30. marca 2022 podľa § 180 sa použijú ustanovenia § 180 ods. 2 a § 181 ods. 7 a 10 v znení účinnom od 31. marca 2022. Na konanie súdu začaté na návrh oprávnenej osoby podaný do 30. marca 2022 podľa § 181 sa použijú ustanovenia § 181 ods. 7 a 10 v znení účinnom od 31. marca 2022.
(15)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, nerozhodol do 30. marca 2022, proti jeho rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 187i, v konaní, o ktorom sa postupuje podľa § 187i; to neplatí pre rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorými úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 % a pre rozhodnutia, vydané v konaní podľa § 169 ods. 2 a 3, ktorých predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020.
(16)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok proti rozhodnutiu, v ktorom možno podať odvolanie podľa § 187i, nevydá rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie podľa § 187i; za deň doručenia rozhodnutia a deň doručenia odvolania sa považuje deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty podľa § 175 ods. 5.
(17)
O odvolaní podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 doručenom v ustanovenej lehote úradu po 30. marci 2022 rozhoduje Rada úradu (ďalej len „rada“) podľa § 187i. Výška kaucie spojenej s podaním odvolania podľa prvej vety a lehota jej zloženia sa určia podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(18)
Ak v odseku 19 nie je ustanovené inak, konanie, v ktorom rozhoduje rada a v ktorom nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí rada podľa § 187i; konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(19)
Konania podľa § 12 ods. 6 a 9 v znení účinnom do 30. marca 2022, v ktorých nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí úrad podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(20)
Ak súd zruší rozhodnutie rady vydané podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 a vráti vec na ďalšie konanie, v ďalšom konaní rozhoduje rada podľa § 187i; ak ide o rozhodnutie rady podľa § 12 ods. 6 a 9 v znení účinnom do 30. marca 2022, v ďalšom konaní rozhoduje úrad. Ak rada z dôvodov podľa § 187i ods. 25 zanikne, v ďalšom konaní podľa prvej vety, v ktorom by inak rozhodovala rada, rozhoduje predseda úradu, a to postupom podľa § 187i, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady o odvolaní, alebo postupom podľa § 177 v znení účinnom od 31. marca 2022, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady vydaného v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(21)
V konaní podľa § 177 v znení účinnom od 31. marca 2022 sa nepreskúmava rozhodnutie podľa § 174 alebo § 175, ktoré preskúmala rada a rozhodla vo veci samej.
(22)
Konanie o správnej žalobe začaté do 30. marca 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(23)
Ustanovenie § 19 ods. 3 v znení účinnom od 31. marca 2022 sa nepoužije na zmluvu, koncesnú zmluvu a rámcovú dohodu, ktoré boli uzatvorené do 30. marca 2022 a na zmluvu, koncesnú zmluvu a rámcovú dohodu, ktoré boli uzatvorené po 30. marci 2022 ako výsledok zadania zákazky podľa odsekov 1 až 4.
(24)
Predseda úradu a podpredsedovia úradu ustanovení do funkcie pred 30. marcom 2022 dokončia svoje funkčné obdobie za podmienok a spôsobom podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; okrem dôvodov odvolania podľa § 142 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 31. marca 2022, ktoré možno uplatniť aj na predsedu úradu a podpredsedov úradu ustanovených do funkcie pred 30. marcom 2022.
zobraziť paragraf
§ 187i

(1)
Proti rozhodnutiu podľa § 187h ods. 15 a proti rozhodnutiu podľa § 175 inému než podľa § 187h ods. 15, vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného začatom od 31. marca 2022 do 31. decembra 2022 okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 % a okrem rozhodnutia vydaného v konaní podľa § 169 ods. 2 a 3, ktorého predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020, môže účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie. V konaní o odvolaní rozhoduje rada, ktorá je na tento účel orgánom úradu.
(2)
Odvolanie musí byť doručené rade do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Podanie odvolania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní a len ak je podané proti rozhodnutiu podľa § 187h ods. 15 alebo § 175 ods. 1 písm. a) alebo b) v znení účinnom od 31. marca 2022, inak odkladný účinok nemá.
(3)
Odvolanie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložené po uplynutí lehoty na doručenie odvolania podľa odseku 2 sa neprihliada,
d)
návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e)
podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(4)
Zakazuje sa podať zjavne nedôvodné odvolanie. Odvolanie je zjavne nedôvodné, ak celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedie k nedôvodným prieťahom v konaní. Ustanovenie § 174 ods. 3 sa použije obdobne aj ak ide o zjavne nedôvodné odvolanie.
(5)
Ak ide o odvolanie podané proti rozhodnutiu, ktoré vydal úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, môže úrad o odvolaní rozhodnúť, ak nie sú dané dôvody na zastavenie konania o odvolaní a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Rozhodnutie podľa prvej vety úrad vydá do 30 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak úrad o odvolaní nerozhodne, predloží odvolanie rade najneskôr do 10 dní odo dňa jeho doručenia a upovedomí o tom účastníka konania.
(6)
Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, sú osoba, ktorá odvolanie podala, a účastníci konania, v ktorom úrad vydal rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje.
(7)
Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b), sú osoba, ktorá odvolanie podala, a kontrolovaný.
(8)
Účastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, je kontrolovaný.
(9)
S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).
(10)
Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení odvolania v lehote podľa odseku 2. Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odseku 11 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania o odvolaní podľa odseku 13 písm. d). Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania o odvolaní podľa odseku 13 písm. e). Úrad vráti osobe, ktorá odvolanie podala, kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(11)
Výška kaucie pri podaní odvolania
a)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je
1.
12 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
6 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
b)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) je
1.
2 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
1 000 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode,
c)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 alebo 3 je
1.
1 200 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
600 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode.
(12)
Ak nie je v § 187i ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176. Na postup pri rokovaní a rozhodovaní sa použijú ustanovenia § 146 ods. 3 až 8 v znení účinnom do 30. marca 2021.
(13)
Rada zastaví rozhodnutím konanie o odvolaní, ak
a)
odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou podľa odseku 1,
b)
odvolanie bolo doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 2,
c)
odvolanie neobsahuje všetky náležitosti podľa odseku 3,
d)
osoba, ktorá odvolanie podala, vzala podané odvolanie späť pred vydaním rozhodnutia o odvolaní,
e)
je odvolanie zjavne nedôvodné,
f)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote podľa odseku 10 alebo vo výške podľa odseku 11,
g)
bolo podané odvolanie proti tomu istému rozhodnutiu a rada o odvolaní rozhodla podľa odseku 16,
h)
rada nie je vecne príslušná rozhodnúť o odvolaní,
i)
odpadol dôvod konania.
(14)
Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu alebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci a tieto vady odôvodňujú zmenu prvostupňového rozhodnutia. Ak ide o rozhodnutie vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 169 ods. 3, rada preskúma aj postup zadávania zákazky alebo koncesie, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka, v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Ak rada v konaní o odvolaní nariadi ústne pojednávanie, účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.
(15)
Rada postupuje podľa § 173 ods. 14 a § 175 ods. 4 tretej vety, ak pri preskúmavaní rozhodnutia, ktoré úrad vydal v konaní podľa § 169 ods. 2 alebo 3, zistí nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú iný záver o výške pokuty podľa § 173 ods. 14, ako prijal úrad v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného.
(16)
Rada v konaní o odvolaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ak osoba, ktorá podala námietky, tieto vzala späť pred vydaním rozhodnutia o odvolaní a súčasne osoba, ktorá odvolanie podala, súhlasila so späťvzatím námietok, rada rozhodnutie zmení tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví podľa § 174 ods. 1 písm. d).
(17)
Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydal úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa predloženia odvolania úradom. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda rady alebo člen rady.
(18)
V záujme hospodárnosti konania môže rada spojiť na spoločné konanie konania o odvolaní, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania; lehota podľa odseku 17 v takom prípade plynie odo dňa doručenia toho odvolania, ktoré bolo úradu doručené ako posledné.
(19)
Rozhodnutie, proti ktorému možno podľa odseku 1 podať odvolanie, je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa odseku 13 alebo 16 účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak.
(20)
Ak sa osoby podľa odseku 1 vzdajú práva podať odvolanie alebo vezmú podané odvolanie späť, rozhodnutie podľa odseku 1 nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu.
(21)
Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok.
(22)
Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom; to neplatí ak ide o rozhodnutie rady o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o odvolaní.
(23)
Ak v dôsledku podania zjavne nedôvodného odvolania vznikla kontrolovanému škoda, môže si kontrolovaný jej náhradu uplatňovať na vecne a miestne príslušnom súde.
(24)
Na konanie podľa § 187i sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak v odsekoch 1 až 24 nie je ustanovené inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(25)
Na účely konania o odvolaní podľa § 187i sa Rada úradu a člen Rady úradu podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 považujú za radu a člena rady na účely podľa § 187h a 187i. Na radu a členov rady sa vzťahujú ustanovenia o zložení Rady úradu, funkčnom období členov Rady úradu a o postavení Rady úradu a jej členov podľa predpisov účinných do 30. marca 2022. Rada zaniká dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti posledného z rozhodnutí v konaniach podľa odseku 1 a týmto dňom zaniká všetkým členom rady členstvo v rade.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore