Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD22 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 345/2018


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
b)
rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c)
nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania,
d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania“) 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,
e)
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
f)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie,
g)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacientov,
h)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,3) služby Národnej banky Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) alebo inej centrálnej banky5) a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,
i)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb,6)
j)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
k)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
l)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania,
m)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii,
n)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1.
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,
o)
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva,
p)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
q)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,
r)
civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,
s)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní,
t)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach,7)
u)
zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
v)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
w)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami8) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,9)
x)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo tretieho štátu,
y)
zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
z)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenská republika,
aa)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce len medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,
ab)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho štátu,
ac)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,
ad)
koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právne záväznými aktmi Európskej únie ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej únie neustanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie,
ae)
koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu10) a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu,11)
af)
koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“),
ag)
koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,
ah)
koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods. 5,
ai)
koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre jej potreby.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § 9 ods. 8 na účely vykonávania
a)
služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
b)
finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných služieb uvedených v odseku 2 písm. h), ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
c)
filatelistických služieb,
d)
logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter poštových služieb.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(6)
Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(8)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(9)
O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
b)
zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c)
kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
(10)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,
b)
vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a
c)
zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka.
(11)
Na určenie percentuálneho podielu činností podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8 písm. b) a odseku 10 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu.
(12)
Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,13)
b)
nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, logistickú podporu zahraničných ozbrojených síl prítomných na území Slovenskej republiky alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,14)
f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,
g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,15) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,15) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,16)
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,17)
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,18) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,19)
j)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,20)
k)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účely bývania; ak ide o výrobu elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,21) ak ide o výrobu tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie,
l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom zoskupení,
m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je stredná odborná škola alebo odborné učilište, ak má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu22) a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
n)
poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky,
o)
ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ochraňovateľovi,
p)
poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci vytvárania a rozvoja informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu,23) vytvoril zo služieb získaných verejným obstarávaním a
1.
pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie konanie,
2.
poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej osobe podľa § 7 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, a títo verejní obstarávatelia používajú takýto informačný systém verejnej správy23) na výkon činností podľa osobitného predpisu,24)
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu a
4.
s poskytnutím služby podľa druhého bodu verejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní tejto služby,
q)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,
r)
dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru,
s)
služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa osobitného predpisu,25)
t)
tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách,25a)
u)
poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7,
v)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby,25d)
w)
letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb,
x)
dodanie živých zvierat,
y)
dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách,
z)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu,25f)
aa)
príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo člena vlády Slovenskej republiky.
(13)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
a)
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c)
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
(14)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 13 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

(1)
Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.
(2)
Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.
(4)
Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä
a)
poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,
b)
poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
c)
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona,
e)
subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,
f)
stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu,
g)
rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj predpokladaného množstva predmetu zákazky,
h)
písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami,
i)
elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,
j)
žiadosťou o účasť
1.
písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska,
2.
písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
3.
predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument“), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
k)
životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,
l)
výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí,
m)
inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov,
n)
značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky,26)
o)
bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
1.
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
2.
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
3.
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu,
p)
sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu26a) plnenia predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.
(6)
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(7)
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
zobraziť paragraf
§ 5
Finančné limity

(1)
Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)
Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
(3)
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b)
260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(4)
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)
zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)
zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
(5)
Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)
800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(6)
Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(7)
Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(8)
Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
zobraziť paragraf
§ 6
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

(1)
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
(2)
Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a)
hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu zákazky možno určiť na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto prevádzková jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obstarávanie.
(4)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)
Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(6)
Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
a)
celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
(8)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o
a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)
súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o
a)
zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
(10)
Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.
(11)
Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná hodnota sa určí ako najvyššia predpokladaná hodnota výskumných a vývojových činností predpokladaných počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, vrátane predpokladanej hodnoty tovaru, stavebných prác alebo služby, ktoré majú byť vyvinuté a obstarané na konci plánovaného partnerstva.
(12)
Predpokladaná hodnota koncesie na účely tohto zákona je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje.
(13)
Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia ako jej predpokladaná hodnota, na účely finančného limitu podľa § 5 ods. 7 je rozhodujúca hodnota koncesie v čase jej zadania.
(14)
Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä:
a)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
b)
poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo iným orgánom verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
d)
granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
e)
príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
f)
hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,
g)
akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
(15)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej koncesnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí nie je nižší ako finančný limit podľa § 5 ods. 7, použije sa postup zadávania nadlimitnej koncesie na každú samostatnú časť.
(16)
Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.
(17)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii.
(18)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať
a)
ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,
b)
podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako
1.
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.
250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3.
550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
podľa § 117, ak ide o
1.
zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písm. b) prvého až tretieho bodu a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur,
2.
zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a
a)
ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov,
b)
ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, postprodukciu, distribúciu, prezentáciu, propagáciu a iné šírenie audiovizuálneho diela, ak je táto osoba zapísaná v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii podľa osobitného predpisu;29a) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov.
(3)
Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom, alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 10
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(3)
Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov32a) a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
(4)
Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek a zadávaní koncesií ako tie, ktoré sa uplatnia voči hospodárskym subjektom z tretích štátov pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.
(5)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel zadávania nadlimitnej koncesie ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
(11)
Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na
a)
podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,
b)
zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),
c)
zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),
d)
zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)
zobraziť paragraf
§ 12
Evidencia referencií

(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
(2)
Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia obsahuje
a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania,
d)
číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
e)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
f)
množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
g)
miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
h)
hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé,
i)
informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,
j)
ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
k)
dátum vyhotovenia referencie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do
a)
30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
b)
10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
1.
ide o zákazku s nízkou hodnotou,
2.
ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo
3.
ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
(4)
Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(5)
Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov vedených v evidencii referencií zabezpečí úrad.
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví referenciu do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v lehote podľa druhej vety, dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie referencie Rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému priloží dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené podľa odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.
(7)
Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu k už zapísanej referencii, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii; na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane.
(8)
Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov; na úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ju vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
(9)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je dodávateľ oprávnený podať rade návrh na úpravu referencie, ku ktorému priloží dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to do
a)
30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa v plnom rozsahu, alebo
b)
30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa odseku 8, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neupravil referenciu v lehote podľa odseku 8.
(10)
Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si rada vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak rada dospeje k záveru, že sú dôvody na úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Ministerstvo vnútra zabezpečuje, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmä tieto podmienky:
a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b)
bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
f)
bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné programové rozhranie,
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i)
bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa povinne zverejňujú podľa osobitného predpisu,35)
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
bolo každému umožnené zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti,
m)
obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady,
n)
umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií prostredníctvom príslušného programového rozhrania.
(3)
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného predpisu36) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4)
Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 109 ods. 1 tým nie je dotknuté.
(5)
Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí elektronického trhoviska, ktoré slúžia na zobrazenie ponuky tovarov alebo služieb, oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6)
Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko, na účely obchodovania s tovarmi a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným osobám ako verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 8 a uchádzačom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa použijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona.
(7)
Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom37) alebo zaručenou elektronickou pečaťou38) a pripája k nim časovú pečiatku.
(8)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, tieto oblasti vzťahov:
a)
podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska
1.
bezpečnosti,
2.
ochrany osobných údajov a iných údajov,
3.
postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie,
4.
postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
5.
rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie a
6.
komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom obsahovať aj
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.35)
(9)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(10)
Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ani čas pred 08.00 hodinou a po 18.00 hodine.
(11)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom.
(12)
Zmena obchodných podmienok elektronického trhoviska, nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ak tento zákon v § 66 ods. 8 písm. m) neustanovuje inak.
(2)
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
b)
doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
c)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)
Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá platné doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(4)
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(5)
Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby zo zoznamu hospodárskych subjektov; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
(6)
Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)
údaje podľa § 155 písm. a) až e) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(7)
Údaje podľa § 155 písm. a) až e) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ministerstvo vnútra. Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnúť ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
(8)
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 6 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 15
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

(1)
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na
a)
nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
b)
zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
b)
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže
a)
nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie,
b)
nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,
c)
zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou alebo
d)
zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za časť verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide najmä o
a)
zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia,
b)
vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia,
c)
postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia.
(5)
Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva všetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie podľa § 20.
(6)
Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnosť identifikácie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov podľa tohto zákona, pre ktorých vykonáva centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, podporné činnosti vo verejnom obstarávaní alebo ktorí zadávajú zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, ak identifikuje najmenej uvedením druhu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a oblasti, najmenej na úrovni kraja, v ktorej bude plnená zmluva alebo rámcová dohoda.
zobraziť paragraf
§ 17
Cezhraničné obstarávanie

(1)
Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom
a)
centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou obstarávacou organizáciou z členského štátu,
b)
spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo
c)
spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych členských štátov alebo obstarávatelia z rôznych členských štátov podľa osobitného predpisu.39)
(2)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou z iného členského štátu alebo zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou z iného členského štátu. V týchto prípadoch sa verejné obstarávanie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa centrálna obstarávacia organizácia nachádza.
(3)
Verejný obstarávateľ spoločne s verejnými obstarávateľmi z iných členských štátov alebo obstarávateľ spoločne s obstarávateľmi z iných členských štátov môže na základe písomnej dohody zadať zákazku, uzavrieť rámcovú dohodu, prevádzkovať dynamický nákupný systém, zadávať zákazky na základe rámcovej dohody alebo na základe dynamického nákupného systému. Písomná dohoda okrem prípadu, ak to upravuje medzinárodná zmluva uzavretá medzi zúčastnenými členskými štátmi, musí obsahovať
a)
určenie zodpovednosti zmluvných strán a príslušných právnych predpisov, ktoré sa na tento účel uplatnia,
b)
vnútornú organizáciu verejného obstarávania, popis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane uzavierania zmluvy alebo rámcovej dohody.
(4)
Zodpovednosť zmluvných strán a príslušné právne predpisy podľa odseku 3 písm. a) verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
(5)
Ak ide o verejné obstarávanie podľa odseku 1 písm. c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa rozhodnutím príslušného orgánu spoločného subjektu dohodnú na určení právnych predpisov, podľa ktorých budú postupovať vo verejnom obstarávaní. Môže ísť o právne predpisy členského štátu, v ktorom
a)
má spoločný subjekt svoje sídlo alebo
b)
spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti.
(6)
Dohoda uvedená v odseku 5 môže byť uzavretá na dobu neurčitú, ak sa tak ustanoví v zakladateľskom akte spoločného subjektu alebo sa môže uzavrieť na dobu určitú, na určité druhy zákaziek alebo na určité verejné obstarávania.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu využiť cezhraničné obstarávanie podľa odsekov 1 až 6, ak uplatňované právne predpisy sú v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie.
zobraziť paragraf
§ 18
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

(1)
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
a)
pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1.
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2.
spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
c)
potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
d)
ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým koncesionárom na základe
1.
uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2.
skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo
3.
skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 alebo
e)
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
(2)
Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä
a)
mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c)
mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo
d)
nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako
a)
15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
b)
10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
c)
10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
(4)
Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
(5)
Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.
(6)
Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5, sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak koncesná zmluva neupravuje indexáciu ceny, na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 sa zohľadní priemerná miera inflácie dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(7)
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.
(8)
Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ alebo pôvodný koncesionár.
zobraziť paragraf
§ 20
Komunikácia

(1)
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3)
Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)
Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musia verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a).
(5)
Identifikácia v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.
(6)
Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(7)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii alebo
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
(8)
Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
(9)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani vtedy, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 10.
(10)
Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú alternatívne nástroje a zariadenia dostupné,
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol mať prístup k procesu verejného obstarávania prostredníctvom využitia dočasného prístupového prostriedku dostupného bezodplatne online, alebo
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(11)
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
(12)
Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
(13)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 12 písm. b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu;43) zároveň musia byť splnené tieto podmienky:
a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo kvalifikovaný elektronický podpis musí mať formát podľa osobitného predpisu44) a
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí disponovať technickými prostriedkami na spracovanie formátu elektronického podpisu podľa písmena a).
(14)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu informácie o poskytovateľovi služieb overenia podľa odseku 14.
(16)
Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,43) verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronický podpis, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.
(17)
Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť požadovaný formát elektronických podpisov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,45) pričom sa zavedú nevyhnutné opatrenia umožňujúce technicky spracovať požadované formáty zahrnutím informácií požadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu. Dokumenty podľa prvej vety obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatého elektronického podpisu online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(18)
Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
zobraziť paragraf
§ 21
Určenie lehôt

(1)
Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(2)
Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zákona.
(3)
Ak sa na vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadka miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo preskúmanie rozsiahlej dokumentácie na určenom mieste, verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane predĺžia minimálnu lehotu na predkladanie ponúk ustanovenú týmto zákonom tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a)
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 113 ods. 7 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
b)
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
(5)
Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.
(6)
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku, ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo súťaž návrhov.
zobraziť paragraf
§ 24
Dokumentácia

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému.
(3)
Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b)
použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov,
c)
dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov v európskom vestníku a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku,
d)
identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov,
e)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
f)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
g)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi,
h)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2,
i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k),
j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2,
k)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému,
l)
odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie,
m)
zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia,
n)
opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odôvodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu podľa odseku 3 alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
(6)
Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa § 8 na predloženie kópie kompletnej dokumentácie. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 sú povinní predložiť úradu kópiu kompletnej dokumentácie v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Na žiadosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 môže úrad predĺžiť lehotu podľa druhej vety, ak sú na to objektívne dôvody. Predložením kópie dokumentácie úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu.
zobraziť paragraf
§ 28
Rozdelenie zákaziek na časti

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.
(2)
Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.
(3)
Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky časti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu obmedziť počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi. Maximálny počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení o koncesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach, ako je určený maximálny počet.
(4)
Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadať zákazky alebo koncesie, ktoré kombinujú niekoľko častí alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení o koncesii uvedú túto možnosť a zároveň uvedú časti alebo skupiny častí, ktoré možno kombinovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na určenie častí zákazky alebo koncesie, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi.
zobraziť paragraf
§ 32
Osobné postavenie

(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)
Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a) Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5)
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
(6)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
(8)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 34
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

(1)
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
e)
ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo tovary určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j)
údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
k)
údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
l)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2.
certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
(2)
Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1 písm. a) a b).
(3)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
(4)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
zobraziť paragraf
§ 35
Systém manažérstva kvality


Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.48a) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
zobraziť paragraf
§ 38
Určenie podmienok účasti

(1)
Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2
a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32,
b)
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33, ak sa vyžadujú,
c)
podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú,
d)
podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g); ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 32.
(4)
Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.
(5)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(6)
Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť
a)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov,
b)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené v odseku 6, ak ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto požiadavku odôvodní v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výšku môže určiť iba súhrnne za určené obdobie.
(9)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy a kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného a ekonomického postavenia. Metódy a kritériá podľa prvej vety verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
(10)
Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, pravidlá podľa odsekov 5 až 9 sa uplatnia na každú samostatnú časť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá zadanie niekoľkých častí, ktoré sa majú plniť v rovnakom čase, jednému uchádzačovi, môže minimálny obrat určiť s ohľadom na súčet predpokladaných hodnôt týchto častí.
(11)
Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase; ak maximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase, nie je známa, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe predpokladanej hodnoty rámcovej dohody. Ak ide o dynamický nákupný systém, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe očakávanej maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ využívajú vo verejnom obstarávaní elektronickú databázu dokladov vedenú Európskou komisiou (ďalej len „systém e-Certis“) a požadujú najmä také doklady, ktoré sú v nej vedené.
(13)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
zobraziť paragraf
§ 40
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

(1)
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore.
(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu a inovatívnom partnerstve nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(3)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzujú splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní
a)
pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú,
b)
pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c)
písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,
d)
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g)
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
h)
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
k)
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
l)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2,
m)
nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
(8)
Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g). a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
(9)
Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.
(11)
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(12)
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51.
zobraziť paragraf
§ 43
Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak. Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, súťažných podmienok alebo koncesnej dokumentácie, ktoré majú byť súčasťou ponuky alebo návrhu a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky alebo návrhu upravovať, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia podľa prvej vety v editovateľnej podobe.
(3)
Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa odseku 1 z dôvodu uvedeného v § 20 ods. 7, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, že príslušný dokument poskytnú inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ odošlú súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky, koncesnú dokumentáciu alebo ich časť najbližší pracovný deň po doručení písomnej žiadosti hospodárskeho subjektu o ich poskytnutie; o týchto hospodárskych subjektoch sa vedie evidencia.
(4)
Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa odseku 1 z dôvodu ochrany dôverných informácií podľa § 22 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov opatrenia, ktoré sa vyžadujú na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.
(5)
Ak sa vyžaduje úhrada za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky, ktoré nie sú poskytované elektronicky, jej výška nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie. Výšku a spôsob úhrady za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesií alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
zobraziť paragraf
§ 44
Kritériá na vyhodnotenie ponúk

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.
(2)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska a v ktorejkoľvek fáze životného cyklu výrobku, stavby alebo služby vzťahuje k požadovanému tovaru, stavebným prácam alebo službe, a to vrátane faktorov, ktoré sa týkajú konkrétneho procesu výroby, dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby alebo obchodovania s nimi alebo konkrétneho procesu inej fázy životného cyklu výrobku, stavby alebo služby; to platí aj vtedy, ak tieto faktory nie sú súčasťou ich materiálnej podstaty.
(3)
Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a)
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
b)
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo
c)
najnižšej ceny.
(4)
Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má podobu pevnej ceny alebo pevných nákladov.
(6)
Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré sú vzhľadom na povahu predmetu zákazky uplatniteľné a ktoré
a)
znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako sú náklady
1.
súvisiace s nadobudnutím,
2.
na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,
3.
na údržbu,
4.
na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu,
b)
sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas životného cyklu za predpokladu, že peňažnú hodnotu týchto nákladov možno určiť a overiť; náklady môžu zahŕňať náklady na emisie skleníkových plynov, emisie iných znečisťujúcich látok a náklady na zmierňovanie klimatických zmien.
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby, v súťažných podkladoch určí metódu, ktorú použije na výpočet týchto nákladov a súčasne určí údaje, ktoré je uchádzač povinný poskytnúť na ich výpočet.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú k environmentálnym externalitám, metóda použitá na výpočet týchto nákladov musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je založená na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách; ak nebola určená na opakované alebo neustále uplatňovanie, nesmie neprimerane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty,
b)
je dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
c)
požadované údaje na výpočet nákladov môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou starostlivosťou vrátane hospodárskych subjektov z tretích štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.
(9)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému z kritérií, okrem kritériá podľa odseku 3 písm. c), relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predkladanie ponúk, vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(11)
Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich uvedú v zostupnom poradí dôležitosti.
(12)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä dĺžka záruky, podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie.
zobraziť paragraf
§ 46
Zábezpeka

(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.
(3)
Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur.
(4)
Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia mohol vybrať uchádzač.
(5)
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
(6)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk
a)
odstúpi od svojej ponuky alebo
b)
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a)
uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
c)
uzavretia zmluvy.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.
(9)
Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.
zobraziť paragraf
§ 49
Predkladanie ponúk

(1)
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a)
predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže,
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedú dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka predkladá elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdia jej prijatie uchádzačovi.
(3)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
(4)
Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ak
a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
(5)
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(6)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
zobraziť paragraf
§ 52
Otváranie ponúk

(1)
Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o užšiu súťaž, vo výzve na predkladanie konečných ponúk, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 53
Vyhodnocovanie ponúk

(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(2)
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,47)
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(3)
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
(4)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
a)
uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
c)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do
1.
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
2.
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,
e)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,
g)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
(6)
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
(8)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
(9)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(10)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(11)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22.
zobraziť paragraf
§ 55
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

(1)
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, sú povinní vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej až tretej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
zobraziť paragraf
§ 56
Uzavretie zmluvy

(1)
Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
(2)
Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a)
priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,
b)
uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c)
uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d)
uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(3)
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4.
(4)
Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.
(6)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
c)
doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 26 ods. 7 v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 6.
(8)
Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
(9)
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
(10)
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
(11)
Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
(13)
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
(14)
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určiť, že lehota podľa odsekov 8, 10 až 14 je dlhšia ako 10 pracovných dní.
zobraziť paragraf
§ 58

(1)
Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(2)
Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb objektívne určených na základe charakteristík zákaziek zadávaných v rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na tovary, služby alebo stavebné práce v rámci triedy podľa slovníka obstarávania, na maximálnu možnú veľkosť následných jednotlivých zákaziek alebo na určitú geografickú oblasť, kde sa budú následné jednotlivé zmluvy plniť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb, uvedie primerané podmienky účasti pre každú kategóriu.
(3)
Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže. Využitím dynamického nákupného systému nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(4)
Pri dynamickom nákupnom systéme sa používajú výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia.
zobraziť paragraf
§ 59

(1)
Zámer zriadiť dynamický nákupný systém oznámi
a)
verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie najmä
a)
použitie dynamického nákupného systému, jeho predpokladanú hodnotu a trvanie,
b)
webové sídlo, na ktorom možno od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému získať neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom obsahujúcim všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú najmä povahy a objemu predpokladaných nákupov, spôsobu fungovania dynamického nákupného systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, informácie, či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu, a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ najneskôr v deň zverejnenia oznámenia podľa odseku 1 sprístupní záujemcovi informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený. Tento informačný systém umožní bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa odseku 2 písm. b) a umožní podávanie žiadosti o účasť.
(4)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uvedie v dokumentoch a podmienkach podľa odseku 2 písm. b) aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu.
(5)
Zmenu doby trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(6)
Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ túto skutočnosť oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o výsledku verejného obstarávania.
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť.
(2)
Hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcovi zaradenému v dynamickom nákupnom systéme sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
(3)
Lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania
a)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, alebo
b)
výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž.
(4)
Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť až po uplynutí lehoty podľa odseku 3.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ po uplynutí lehoty podľa odseku 3 vyhodnotí splnenie podmienok účasti všetkých záujemcov, ktorí v tejto lehote predložili žiadosť o účasť.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.
(7)
Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zaradí do dynamického nákupného systému.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o zaradení alebo nezaradení do dynamického nákupného systému. Informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému obsahuje najmä identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(9)
Dynamický nákupný systém sa považuje za zriadený doručením informácie podľa odseku 8 všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote podľa odseku 3.
(10)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracuje správu o zriadení dynamického nákupného systému podľa § 24 a zverejní ju v profile podľa § 64; informácia o záujemcoch zaradených do dynamického nákupného systému sa v profile nezverejňuje.
(11)
Po zriadení dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť.
(12)
Pri zaraďovaní záujemcov do zriadeného dynamického nákupného systému sa postupuje podľa odsekov 6 až 8.
(13)
Ak bola žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty podľa odseku 3, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 až 8 do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné preskúmať dodatočné informácie a doklady alebo iným spôsobom overiť splnenie podmienok účasti, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 až 8 do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť.
(14)
Lehotu podľa odseku 13 možno pred odoslaním prvej výzvy na predkladanie ponúk predĺžiť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol dlhšiu lehotu na vyhodnotenie žiadosti o účasť.
(15)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu zaradeného do dynamického nákupného systému písomne požiadať, aby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predložil aktualizovaný jednotný európsky dokument alebo aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti.
(16)
Ak počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistí, že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti, požiada ho o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ponechá záujemcu zaradeného v dynamickom nákupnom systéme alebo ho vyradí a postupuje podľa odseku 8.
zobraziť paragraf
§ 61

(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk pred zriadením dynamického nákupného systému. Po zriadení dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk
a)
počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14, alebo
b)
ak neboli žiadosti o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa, alebo podľa § 93 ods. 2, ak ide o obstarávateľa. Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami podľa odseku 3 len vtedy, ak každý zaradený záujemca bude mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky.
(5)
Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa použije pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu byť spresnené podľa odseku 2.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme elektronického katalógu.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci dynamického nákupného systému aj spôsobom, že v oznámení podľa § 59 ods. 1 vyžaduje, aby záujemca o zaradenie do dynamického nákupného systému okrem žiadosti o účasť predložil aj elektronický katalóg.
(8)
Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne zadávať zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, odošle každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému výzvu na predloženie súhlasu záujemcu, v ktorej
a)
oznámi, že ide o výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky,
b)
uvedie konkrétne požiadavky zákazky,
c)
oznámi dátum a čas konečného výberu z predložených elektronických katalógov na zadanie zákazky; lehota pre konečný výber z predložených elektronických katalógov pre zadanie zákazky musí byť primeraná lehote uvedenej podľa odseku 4,
d)
umožní zaradenému záujemcovi zamietnuť použitie ním predloženého katalógu v žiadosti o účasť; zamietnuté údaje z elektronického katalógu záujemcu sa pri konečnom výbere nepoužijú,
e)
umožní aktualizovať elektronický katalóg predložený v žiadosti o účasť.
(9)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupuje podľa odseku 8, vyhodnotí výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky podľa ustanovených kritérií a určí úspešného uchádzača.
(10)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred zadaním zákazky skompletizuje a predloží elektronický katalóg úspešnému uchádzačovi, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby, alebo požiada o odstránenie vecných chýb. Po odsúhlasení ponuky úspešným uchádzačom zadá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zákazku.
zobraziť paragraf
§ 64
Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa osobitného predpisu,56)
b)
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania,
c)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,56)
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)
Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri výkone dohľadu.
(3)
Dokumenty a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa uverejňujú v profile po dobu desiatich rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo zrušenia postupu zadávania zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inej internetovej adrese; povinnosť zabezpečiť bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá. Ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré sa zverejňujú podľa osobitného predpisu,35) povinnosť podľa odseku 1 písm. c) môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo ich zmeny, zverejnenej podľa osobitného predpisu.35)
(5)
Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí dokumentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zákona, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.57)
zobraziť paragraf
§ 66
Verejná súťaž

(1)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. K ponuke sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti.
(2)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(4)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(5)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53.
(7)
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(8)
Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhoviska, pričom
a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky,
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13 ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vybranú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž,
c)
použije len podmienky účasti podľa § 32,
d)
nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46 a 47 a nepoužije ani ustanovenie § 39, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e)
ponuka, vybraná podľa písmena a), je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je dotknuté,
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 109 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h)
ponuka sa predkladá s použitím funkcionality elektronického trhoviska,
i)
otváranie ponúk podľa § 52 je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 2 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 3 sa neodosiela,
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 54,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom37) alebo zaručenou elektronickou pečaťou;38) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l)
ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom,
m)
ak záujemca nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže sa zaregistrovať na elektronickom trhovisku na účely konkrétneho už vyhláseného verejného obstarávania a predložiť ponuku aj bez zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom, ktorý je súčasťou takejto registrácie; ustanovenie § 55 ods. 1 tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 83
Rámcová dohoda

(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmienok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to potrebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie ponuky.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z týchto spôsobov upraveným v rámcovej dohode:
a)
na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek a objektívne podmienky na určenie hospodárskeho subjektu, ktorý bude zákazku plniť; podmienky musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody,
b)
opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek alebo
c)
ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú sčasti bez opätovného otvárania súťaže podľa písmena a) a sčasti opätovným otvorením súťaže podľa písmena b); objektívne kritériá, na určenie toho, či sa konkrétna zákazka zadá na základe podmienok upravených v rámcovej dohode alebo opätovným otvorením súťaže vrátane podmienok, na ktoré sa môže vzťahovať opätovné otvorenie súťaže, musia byť určené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
(6)
Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. c) sa vzťahuje na akúkoľvek časť rámcovej dohody, ktorá obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek vzťahujúce sa k tejto časti bez ohľadu na to, či iná časť rámcovej dohody obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek vzťahujúce sa k nej.
(7)
Pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postupuje na základe rovnakých podmienok, a ak je to potrebné, presnejšie formulovaných podmienok, aké sa použili pri postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody, alebo iných podmienok, ktoré boli uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody a podľa nasledujúceho postupu:
a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné zákazku realizovať,
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ponúk sa vezme do úvahy zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk,
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah verejný obstarávateľ sprístupní až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej dohode, ktoré musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
(8)
Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, verejný obstarávateľ môže určiť, že zadávanie jednotlivých zákaziek opätovným otvorením súťaže sa uskutoční na základe aktualizovaného elektronického katalógu jedným z týchto spôsobov uvedeným aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody:
a)
verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám predmetnej zákazky alebo
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky z predložených elektronických katalógov, dátum a čas, kedy má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky a dá uchádzačom možnosť nepovoliť výber informácií, verejný obstarávateľ musí počítať s dostatočným časovým obdobím medzi oznámením úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a skutočným výberom týchto informácií a pred zadaním zákazky predloží vybrané informácie uchádzačovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo požiadal o odstránenie vecných chýb.
(9)
Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody verejný obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak ich má k dispozícii z postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody.
(10)
Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej istej rámcovej dohody.
zobraziť paragraf
§ 101

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ide o koncesiu na služby uvedené v prílohe č. 1 uverejnením predbežného oznámenia o koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní uverejniť oznámenie podľa odseku 1, ak stavebné práce alebo služby dokáže dodať alebo poskytnúť iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:
a)
cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17)
b)
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž,
c)
existencia výlučného práva,
d)
ide o ochranu výhradných práv podľa osobitných predpisov,58)
e)
v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet koncesie a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania koncesie sa podstatne nezmenia.
(3)
Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa uplatňujú len za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov udeľovania koncesie.
(4)
Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu určitej činnosti na jednu osobu a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať túto činnosť inými osobami.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zároveň s vyhlásením koncesie povinní zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvažovali pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, ako zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 102
Spoločné ustanovenia

(1)
Postupy zadávania koncesie sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
koncesný dialóg,
f)
obchodná verejná súťaž.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii publikačnému úradu.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania
a)
oznámenia o koncesii publikačnému úradu, ak ide o verejnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž,
b)
výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide o iný postup ako podľa písmena a).
(4)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii podľa odseku 3 písm. a) alebo výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 3 písm. b), ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(5)
Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia podmienky účasti podľa § 32. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť podmienky účasti podľa § 33 až 36. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú podmienky účasti v oznámení podľa § 101 ods. 1 alebo v koncesnej dokumentácii, ak bola zverejnená podľa § 43 ods. 2. Splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia podľa § 40.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vymedzia predmet koncesie, vrátane technických požiadaviek a funkčných požiadaviek v koncesnej dokumentácii, ktorá obsahuje písomné podklady, grafické podklady alebo iné podklady. Na koncesnú dokumentáciu sa primerane použije § 42. Technické požiadavky a funkčné požiadavky vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Charakteristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup výroby alebo poskytovania požadovaných stavebných prác alebo služieb za predpokladu, že súvisia s predmetom koncesie a sú primerané jej hodnote a jej cieľom. Charakteristické znaky môžu zahŕňať napríklad úroveň kvality, úroveň plnenia environmentálnych a klimatických požiadaviek, požiadavky na riešenie vhodné pre všetkých používateľov vrátane prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a posúdenie zhody, výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery, terminológiu, symboly, skúšky a skúšobné metódy, označovanie a značky alebo pokyny pre používateľa.
(8)
Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické požiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétneho výrobcu alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje tovary alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých tovarov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet koncesie. Takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť ponuku z toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými požiadavkami a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazovali, ak uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické požiadavky a funkčné požiadavky.
(9)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všetkým záujemcom opis plánovaného organizovania postupu zadávania koncesie a orientačnú lehotu jeho ukončenia. Každá zmena sa oznámi všetkým záujemcom, a ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení o koncesii, oznámi sa všetkým hospodárskym subjektom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zabezpečia náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponúk tak, aby umožnili hospodársku súťaž. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uplatní obmedzenie, uvedie to v oznámení o koncesii vrátane uvedenia kritérií na ich obmedzenie.
(11)
Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a ktorými sa zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach hospodárskej súťaže, čo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožní určiť celkovú hospodársku výhodu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neobmedzenú voľnosť výberu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu zahŕňať environmentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace s inováciou. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ overia, či ponuky riadne spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá v zostupnom poradí dôležitosti. Bez ohľadu na poradie dôležitosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže výnimočne zmeniť poradie dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil takéto inovačné riešenie.
(13)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa odseku 12 a vydá novú výzvu na predkladanie ponúk, pričom lehota na predkladanie nových ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania novej výzvy na predkladanie ponúk. Ak kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v okamihu uverejnenia oznámenia o koncesii, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejní nové oznámenie o koncesii, pričom lehota na predkladanie nových ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii. Zmena poradia dôležitosti nesmie viesť k diskriminácii.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronickými prostriedkami ku koncesnej dokumentácii odo dňa uverejnenia oznámenia o koncesii v európskom vestníku, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu na predloženie ponúk, odo dňa, v ktorom sa výzva na predloženie ponúk zaslala. V znení oznámenia o koncesii alebo výzvy na predloženie ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej je koncesná dokumentácia dostupná.
(15)
Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných dôvodov alebo technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej povahy obchodných informácií, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú úroveň ochrany, neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k niektorej časti koncesnej dokumentácie elektronickými prostriedkami nie je možné poskytnúť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o koncesii alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedú, že príslušná časť koncesnej dokumentácie sa sprístupní inými ako elektronickými prostriedkami. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane k tejto skutočnosti určia lehotu na predloženie ponúk.
zobraziť paragraf
§ 108
Úvodné ustanovenia

(1)
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje
a)
podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
b)
podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).
(2)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre
a)
registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c)
chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
(3)
Pri použití postupu podľa § 109 až 111 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.
zobraziť paragraf
§ 109

(1)
Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.
(2)
Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ponuku tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru alebo služieb a uviesť najmä cenu plnenia alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo lehotu dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať. Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska.
(3)
Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(4)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru alebo služieb podľa § 14 ods. 6 písm. c), v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) informácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3.
(5)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín, každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému oboznámiť sa s novou ponukou, ktorá bola predložená. Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 13 ods. 10 sa nepoužije.
(6)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, predložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa odseku 3.
(7)
Akceptovanie ponuky podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
(8)
Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom a po predbežnej akceptácii podľa odseku 3 až do uzatvorenia zmluvy bola zverejňovaná vždy len jedna ponuka, a to v danom čase ponuka s najnižšou cenou.
zobraziť paragraf
§ 110

(1)
Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade
a)
zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 42 a 44,
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska.
(2)
Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 111

(1)
Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(3)
Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4)
Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska uverejnenie každej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom podľa § 109 a 110, v Centrálnom registri zmlúv; na tento účel poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť.
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 112

(1)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; to neplatí, ak ide o postup podľa § 115.
(2)
Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo na všetky časti. Verejný obstarávateľ môže postupovať podľa § 28 ods. 3 a 4.
(3)
Na zmiešané zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods. 1 až 4.
(4)
Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ak boli zverejnené podľa § 113 ods. 5, podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje. Podmienky účasti verejný obstarávateľ určí tak, že
a)
vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a
b)
môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36.
(5)
Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 až 13. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. Pri preukazovaní splnenia určených podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, sa postupuje podľa § 32 ods. 2 a 3.
(6)
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(7)
Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37.
(8)
Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41.
(9)
Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré určí podľa § 44.
(10)
Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení, pričom túto skutočnosť uvedie vo výzve na predkladanie ponúk. Variantné riešenia musia súvisieť s predmetom zákazky a na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Pri variantných riešeniach sa postupuje podľa § 47 ods. 2 a 3.
(11)
Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje podľa § 54.
(12)
Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako
a)
12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
b)
20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(13)
Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 100 000 eur.
zobraziť paragraf
§ 113

(1)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu.
(2)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,
b)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,
c)
podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje, a informáciu, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú,
d)
informácie o prístupe k súťažným podkladom a k inej sprievodnej dokumentácii,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,
i)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
j)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia,
k)
informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,
l)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
m)
výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje.
(3)
Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk možno osobné údaje uvádzať v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
adresa pobytu,
c)
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
d)
e-mailová adresa a telefónne číslo.
(5)
Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a uverejní ich spolu so sprievodnou dokumentáciou v profile v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.
(6)
Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa odseku 5 z dôvodu uvedeného
a)
v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako elektronickými prostriedkami, a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument,
b)
v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných informácií, a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.
(7)
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
zobraziť paragraf
§ 114

(1)
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
(2)
Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
(3)
Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie elektronických katalógov podľa § 50 ods. 1 a 2, pričom v súťažných podkladoch uvedie potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, použitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a špecifikácií katalógu.
(4)
Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupujú pri otváraní ponúk podľa § 52 ods. 2 a 3.
(5)
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.
(6)
Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupujú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53.
(7)
Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení zmluvy podľa § 56. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 12 až 14 nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk uviesť dlhšie lehoty podľa druhej a tretej vety.
(8)
Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57.
zobraziť paragraf
§ 114a

(1)
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa postupuje podľa § 83 ods. 2 až 9.
(2)
Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom postupuje podľa § 58 až 61. Na účely zriadenia podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenie podľa § 116 ods. 1. Verejný obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 112 ods. 4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 115
Priame rokovacie konanie

(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a)
spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),
b)
v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 až 114 a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 až 36.
(3)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy.
zobraziť paragraf
§ 116

(1)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu.
(2)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ
a)
do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ pošle oznámenia o výsledku verejného obstarávania hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
(4)
Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene.
(5)
Úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa ich odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(6)
V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7)
Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64.
zobraziť paragraf
§ 117
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
(2)
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.
(4)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.
(5)
Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
(6)
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.8)
(7)
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
(8)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 122

(1)
Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návrhov alebo užšia súťaž návrhov.
(2)
Verejná súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh; lehotu na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(3)
Užšia súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť žiadosť o účasť; lehotu na predloženie žiadostí o účasť vyhlasovateľ uvedie v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. Vyhlasovateľ môže obmedziť počet účastníkov, ktorých vyzve na predloženie návrhu, na základe kritérií výberu účastníkov určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. Vo výzve na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie lehotu na predkladanie návrhov.
(4)
Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili hospodársku súťaž.
(5)
Predložené návrhy sa hodnotia na základe kritérií na hodnotenie návrhov určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(6)
Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkladanie návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov publikačnému úradu.
(7)
Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na
a)
predloženie žiadostí o účasť je najmenej 20 dní odo odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
b)
predkladanie návrhov je najmenej 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie návrhov.
(8)
Pri určení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty na predloženie žiadostí o účasť sa prihliada na charakter súťaže návrhov a čas potrebný na vypracovanie návrhov.
(9)
Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 123 ods. 2 písm. k), ani jemu blízka osoba.
(10)
Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.
zobraziť paragraf
§ 122a

(1)
Vyhlasovateľ môže v súťažných podmienkach určiť, že sa súťaž návrhov uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť na základe ustanovených kritérií počet návrhov, najmenej na tri, ak je dostatočný počet vhodných návrhov.
(2)
Kritériá na zníženie počtu návrhov podľa odseku 1 vyhlasovateľ uvedie v súťažných podmienkach.
(3)
Ak tak ustanovili súťažné podmienky, porota môže do ďalšej etapy spresniť požiadavky na rozsah, obsah alebo formu návrhu a určiť primeranú lehotu na predloženie dopracovaných návrhov. Vyhlasovateľ to oznámi vybraným účastníkom bezodkladne po uskutočnení výberu.
zobraziť paragraf
§ 123
Súťažné podmienky

(1)
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Na dostupnosť súťažných podmienok sa vzťahuje § 43.
(2)
Súťažné podmienky musia obsahovať
a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
zloženie poroty s uvedením mena a priezviska členov a náhradníkov poroty,
f)
kritériá výberu účastníkov, ak sa výber uplatňuje,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
počet a hodnotu cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí porotou hodnotených návrhov,
i)
celkovú hodnotu odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť za ich kvalitatívny prínos,
j)
spôsob a formu komunikácie s účastníkmi,
k)
údaj, či súťažné podmienky boli pred uverejnením overené podľa osobitného predpisu,64) ak ide o súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
l)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za potrebné.
(3)
Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, porotu a účastníkov.
zobraziť paragraf
§ 126

(1)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 12, § 18, § 19, § 26 ods. 7 druhá veta, § 29, § 34 ods. 1 a 2, § 38, § 39,§ 41, § 50, § 58 až 61, § 64 až 66, § 67 ods. 3 a 4, § 68 ods. 3, § 69, § 70, § 71 ods. 4 a 5, § 72 ods. 3 až 7, § 74 ods. 1, § 78 až 82, § 83 ods. 1 a 2, § 84 až 118.
(2)
Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej odplatnej zmluvy.
zobraziť paragraf
§ 139

(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 5, postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
(2)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.
zobraziť paragraf
§ 144

(1)
Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
(2)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.67a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 146

(1)
Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 175 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých podľa osobitného predpisu68) rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
(2)
Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa § 174 a 175 mimo odvolacieho konania a o návrhu podľa § 12 ods. 9 a 10.
(3)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda rady.
(4)
Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je možné prijať rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety z dôvodu podľa odseku 8, na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých nevylúčených členov.
(5)
Rokovania rady sú neverejné.
(6)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady.
(7)
Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady alebo ním poverený podpredseda rady alebo iný člen rady. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Rozdielne stanovisko člena rady sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia.
(8)
Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni; to neplatí, ak sa člen rady v tej istej veci zúčastnil na konaní o odvolaní, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené, a ani vtedy, keď rada preskúmala oneskorene podané odvolanie podľa § 177 ods. 15.
zobraziť paragraf
§ 147
Pôsobnosť úradu


Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
vedie zoznam hospodárskych subjektov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),
g)
certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,
h)
usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,
i)
zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia, ktoré sú výsledkom dohľadu nad verejným obstarávaním,
j)
ukladá pokuty za správne delikty,
k)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory elektronických dokumentov, špeciálne programové vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 20 ods. 11 a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektronickej komunikácie,
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia podľa § 115 ods. 4,
m)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne informácie nasvedčujúce porušeniu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
n)
poskytuje v konaní podľa § 181 na požiadanie súdu stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona,
o)
sprístupňuje a aktualizuje úplný zoznam databáz, ktoré obsahujú informácie o hospodárskych subjektoch v systéme e-Certis,
p)
poskytuje na požiadanie ostatným členským štátom akékoľvek informácie súvisiace s § 42 ods. 4 písm. b) a ods. 7 až 10,
q)
vypracúva na žiadosť Európskej komisie a zverejňuje na svojom webovom sídle monitorovaciu správu o systémových nedostatkoch vo verejnom obstarávaní na základe svojich poznatkov a zistení iných kontrolných orgánov a ostatných nezrovnalostiach vo verejnom obstarávaní, najmä o konflikte záujmov, o účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní; v monitorovacej správe sa uvedie aj súhrnná hodnota zákaziek s hodnotami, ktoré sú nižšie ako finančný limit pre zadávanie nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií,
r)
vydáva neperiodické publikácie,
s)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 149
Povinnosti úradu voči Európskej komisii

(1)
Úrad
a)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,
b)
zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,
c)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
d)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby stretli v tretích štátoch pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích štátoch,
e)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 181 ods. 10,
f)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona a ďalšie informácie súvisiace s údajmi uverejnenými v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní,
g)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a podmienky zápisu do tohto zoznamu,
h)
predkladá Európskej komisii každé tri roky správu podľa § 147 písm. q),
i)
predkladá Európskej komisii na požiadanie informácie o uskutočňovaní strategickej politiky vo verejnom obstarávaní,
j)
úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o poskytovateľovi služieb overenia na základe informácie poskytnutej verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 20 ods. 15.
(2)
Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii každoročne do 31. októbra štatistickú správu o zmluvách uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorá obsahuje informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách, samostatne na tovary, stavebné práce a služby podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania určujúcich skupinu, v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a podľa členských štátov a tretích štátov; ak ide o zmluvy uzavreté priamym rokovacím konaním, aj v členení podľa podmienky pre jeho použitie.
zobraziť paragraf
§ 153

(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis“) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,
d)
právnu formu hospodárskeho subjektu,
e)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
f)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
g)
kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
h)
ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
i)
pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov67a) a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
j)
dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis sú doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3. Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.70)
(3)
Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Vzor žiadosti o zápis zverejňuje úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formuláru.
(5)
Na účel podľa odseku 1 písm. h) je úrad povinný zverejniť obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so vzorom žiadosti o zápis.
zobraziť paragraf
§ 156
Zmena údajov

(1)
Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; ustanovenie § 154 ods. 4 platí rovnako.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 hospodársky subjekt vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor vo forme elektronického formulára zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.
(3)
Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o vybavení žiadosti o zápis rovnako.
(5)
Úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych subjektov na základe oznámených zmien, podnetov a z vlastnej činnosti. Na účely aktualizácie údajov je správca informačného systému alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného predpisu.36)
(6)
Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.
zobraziť paragraf
§ 164
Žiadosť o nápravu

(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.
(2)
Žiadosť o nápravu sa doručuje verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 a musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
e)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
f)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
b)
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou informačného systému.
(4)
Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(5)
Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a)
v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
b)
vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku,
c)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
d)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí byť doručená najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
(6)
Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
zobraziť paragraf
§ 165
Vybavenie žiadosti o nápravu

(1)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa § 164 ods. 3, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie jej nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(2)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo po tejto výzve nie je doručená v podobe podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa odseku 1.
(3)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu doručenej v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo doplnenej podľa odseku 1
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(4)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupovala podľa odseku 3. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 3 oznámi žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Oznámenie podľa druhej vety sa považuje za oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa odseku 3 písm. a).
(5)
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci. Právo podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká, ak žiadosť o nápravu
a)
nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvedenej v § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo
b)
neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 a žiadateľ nedoručí doplnenú žiadosť o nápravu v lehote podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 167
Dohľad nad verejným obstarávaním

(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 (ďalej len „kontrolovaný“) ustanovených týmto zákonom. Pri výkone dohľadu úrad sleduje aj plnenie povinností uložených rozhodnutiami úradu.
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168,
b)
vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy,
c)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182,
d)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)
Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným skutočnostiam65) a skutočnostiam chráneným podľa osobitných predpisov.71) Osoby, ktoré vykonávajú dohľad, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dohľadu, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu; to sa nevzťahuje na utajované skutočnosti65) a skutočnosti chránené podľa osobitných predpisov.71) Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov,71)
b)
sprístupnenie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)
(4)
Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov Policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým je oprávnený nazerať do spisov vedených v trestnom konaní,72) robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné náklady kópie spisov a ich častí a tie použiť na účely výkonu dohľadu.
(5)
Na základe žiadosti úradu finančná správa oznámi alebo sprístupní úradu daňové tajomstvo, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním.
(6)
Pri doručovaní elektronických úradných správ74) úradom pri výkone dohľadu je úložná lehota 3 dni odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy.
zobraziť paragraf
§ 168
Ex ante posúdenie

(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b); ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42.
(2)
Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí kontrolovanému. Úrad vydá oznámenie podľa prvej vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolovaným. Ak úrad v oznámení podľa prvej vety nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie.
(3)
Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom webovom sídle bezodkladne po jeho vydaní.
zobraziť paragraf
§ 169

(1)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína
a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
c)
na základe podnetu úradu vlády alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) alebo
d)
na základe námietok.
(2)
Kontrolovaný je okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b), ak
a)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, nadlimitnej koncesie alebo súťaž návrhov podľa § 120 ods. 2, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie,
b)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur, alebo
c)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie.
(3)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, po ukončení postupu inovatívneho partnerstva, (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“) sa začína
a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo
c)
na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
(4)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy úrad začne aj z vlastného podnetu úradu alebo na základe podnetu podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c) doručeného úradu po zrušení postupu zadávania zákazky alebo koncesie, po zrušení postupu zadávania časti zákazky alebo časti koncesie a po zrušení súťaže návrhov.
(5)
Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.
zobraziť paragraf
§ 170
Námietky

(1)
Námietky je oprávnený podať
a)
uchádzač,
b)
záujemca,
c)
účastník,
d)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e)
orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
(2)
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti
a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
c)
výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d)
vylúčeniu,
e)
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(4)
Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa
a)
doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
b)
uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
c)
prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 3 písm. c),
d)
prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
e)
prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)
prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 3 písm. a) až f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
(5)
Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať
a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu žiadosti o nápravu,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú súčasťou dokumentácie,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.
(6)
Ak námietky podáva osoba podľa odseku 1 písm. d), v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.
(7)
Námietky nie je možné podať pri
a)
podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovala podľa § 109 až 111,
b)
postupe podľa § 117,
c)
podlimitných koncesiách,
d)
zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 260 000 eur.
(8)
Námietky sa doručujú
a)
kontrolovanému
1.
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje,
2.
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému, a
b)
úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje.
(9)
Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich odoslania.
(10)
Navrhovateľ môže predložiť dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností, ktoré neboli obsahom námietok, v lehote na doručenie námietok podľa odseku 4. Na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa odseku 4 úrad neprihliada.
zobraziť paragraf
§ 171
Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

(1)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok úradu.
(2)
Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa použije primerane.
(3)
Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ a kontrolovaný.
(4)
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 sa začína dňom doručenia podnetu úradu.
(5)
Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 je kontrolovaný.
(6)
Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v profile kontrolovaného bezodkladne po začatí konania.
(7)
V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania. Úrad informuje účastníkov konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného o spojení konaní a zverejní túto informáciu v profile kontrolovaného.
zobraziť paragraf
§ 172
Kaucia

(1)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 4.
(2)
Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac
a)
10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
b)
50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).
(3)
Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty tejto časti alebo týchto častí. Celková výška kaucie za všetky časti nesmie presiahnuť maximálnu výšku kaucie podľa odseku 2. Na tento účel sa maximálna výška kaucie za jednu časť určuje z maximálnej sumy podľa odseku 2 percentuálnym podielom predpokladanej hodnoty príslušnej časti z predpokladanej hodnoty celej zákazky.
(4)
Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie alebo jej časti nie je zverejnená, ak nemožno určiť predpokladanú hodnotu časti zákazky alebo koncesie alebo ak nie je možné určiť výšku kaucie z iných objektívnych dôvodov, výška kaucie je 2 000 eur.
(5)
Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 173

(1)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu
a)
písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do siedmich dní odo dňa doručenia námietok, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok; úrad neprihliada na písomné vyjadrenie k podaným námietkam a dôkazy doručené kontrolovaným po doručení kompletnej dokumentácie,
b)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4,
c)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli spolu s podnetom na začatie konania podľa § 169 ods. 2.
(2)
Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu.
(3)
V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(4)
Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie.
(5)
Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote určenej úradom podľa odseku 4, úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. a) nariadi zrušiť úkon kontrolovaného,
a)
proti ktorému smerujú námietky, a ak je to potrebné, nariadi zrušiť aj všetky súvisiace úkony kontrolovaného alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak je úkon kontrolovaného, proti ktorému smerujú námietky, v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný,
b)
ktorý je v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný, alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c).
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote určenej úradom podľa odseku 4, úrad mu v rozhodnutí podľa § 175 súčasne uloží pokutu
a)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy,
b)
do 5 % zmluvnej ceny, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
(7)
Úrad nepostupuje podľa odsekov 4 až 6, ak
a)
ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a dôvod na zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 je preukázaný,
b)
kontrolovaný nedoručí kompletnú dokumentáciu úradu z dôvodu, že bola predložená orgánu podľa § 24 ods. 5.
(8)
Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní. Túto lehotu môže úrad z objektívnych dôvodov predĺžiť najviac o 30 dní, o čom informuje účastníkov konania.
(9)
Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 lehoty kontrolovanému, okrem lehôt podľa odsekov 1 a 4, neplynú. Proti rozhodnutiu o prerušení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok.
(10)
Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 56 ods. 8 tým nie je dotknuté.
(11)
Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia predbežného opatrenia najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a lehoty kontrolovanému neplynú. Proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Vydanie predbežného opatrenia nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad bezodkladne zverejní informáciu o vydaní predbežného opatrenia a informáciu o tom, že rozhodol, že lehoty podľa druhej vety neplynú, v profile kontrolovaného.
(12)
Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok môže vyzvať účastníkov konania, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadrili k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie; na vyjadrenia a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia účastníkov konania alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(13)
Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(14)
Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3, úrad vo výzve podľa odseku 13 súčasne uvedie, ktoré zo zistených skutočností sú správnym deliktom podľa § 182 ods. 1 a 2, pokutu, ktorú úrad zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote podľa odseku 13 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými zistenými skutočnosťami súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %.
(15)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nariadi ústne pojednávanie, účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.
zobraziť paragraf
§ 174
Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

(1)
Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak
a)
námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 170 ods. 1 písm. a) až e),
b)
námietky boli doručené po lehote podľa § 170 ods. 4, alebo ak námietky neboli doručené v podobe podľa § 170 ods. 4,
c)
námietky neobsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok do vydania rozhodnutia vo veci samej,
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časť alebo súťaž návrhov alebo ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo v tej istej súťaži návrhov už vydal rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak námietky smerujú proti zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaže návrhov,
f)
námietky neboli doručené kontrolovanému,
g)
v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. g) a úrad o týchto námietkach rozhodol podľa § 175,
h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo vo výške ustanovenej v § 172,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak doplnená žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 165 ods. 1, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
k)
námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 3,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 7,
m)
vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná náprava podľa § 171 ods. 2 a odpadol tak dôvod konania,
n)
osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť podnet po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred vydaním rozhodnutia vo veci samej; to neplatí, ak táto osoba vzala späť podnet po odoslaní výzvy podľa § 173 ods. 13 alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2,
o)
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3 a 4 nezistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
p)
odpadol dôvod konania.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu.
zobraziť paragraf
§ 175
Rozhodnutie

(1)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo ich časti
a)
odstrániť protiprávny stav alebo
b)
zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov.
(2)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zistí porušenie tohto zákona, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu.
(3)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania a úrad nepostupoval podľa odseku 2, námietky zamietne.
(4)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Úrad postupuje podľa prvej vety aj vtedy, ak súd po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie úradu vydané v konaní podľa § 169 ods. 1 a vráti vec úradu na ďalšie konanie; ak ide o konanie podľa § 169 ods. 1 písm. d), úrad v rozhodnutí uvedie porušenia tohto zákona len v rozsahu namietaných skutočností. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámil úradu, že súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami podľa § 173 ods. 14 v plnom rozsahu, úrad v rozhodnutí uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.
(5)
V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína na základe námietok alebo doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému, úrad rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu. V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína doručením podnetu podľa § 169 ods. 2, úrad rozhodne do 45 dní od doručenia podnetu. Rozhodnutie podpisuje osoba, o ktorej to určí vnútorný predpis úradu. Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad rozhodne v spoločnom konaní do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu ku všetkým konaniam o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré boli spojené.
(6)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote podľa odseku 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5. Podľa predchádzajúcej vety sa nepostupuje, ak úrad spojil na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7. Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa odseku 5 v profile kontrolovaného, a ak ide o postup podľa prvej vety, úrad zverejní v profile kontrolovaného aj informáciu o vydaní rozhodnutia a podaní odvolania podľa prvej vety.
(7)
Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad vydá jedno rozhodnutie, v ktorom rozhodne o všetkých námietkach a o všetkých skutočnostiach, ktoré zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Úrad je viazaný obsahom podaných námietok a v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok preskúmava postup kontrolovaného len v rozsahu namietaných skutočností; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).
(8)
Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť
a)
všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a
b)
stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona.
(9)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex ante posúdenia a kontrolovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex ante posúdenia, ak ide o obsah či rozsah týchto dokumentov, úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené porušenie tohto zákona.
(10)
Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou; v takom prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku.
(11)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.
zobraziť paragraf