Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Kontrolný systém, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29JUD41DS18EUPP9ČL10

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 31.03.2024 na základe 395/2021 a 32/2024

Legislatívny proces k zákonu 395/2021§ 182
Správne delikty

(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom,
b)
5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
c)
5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d)
5 % zmluvnej ceny, ak porušil § 11 tým, že uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
1.
s uchádzačom, ktorý mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34) alebo
2.
s uchádzačom, ktorého subdodávateľ podľa tohto zákona identifikovaný uchádzačom pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný registri partnerov verejného sektora,34)
e)
5 % zmluvnej ceny, ak zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu možno určiť podľa odseku 6.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak
a)
porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17, 18 alebo § 10 ods. 3,
b)
porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 10 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,
c)
porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3,
d)
zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu nemožno určiť podľa odseku 6,
e)
porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 4 alebo ods. 10 až 18,
f)
porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5,
g)
porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 4, 5 alebo ods. 6,
h)
porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 6 alebo ods. 7 druhej vety,
i)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
j)
porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 3 až 5,
k)
porušil povinnosť podľa § 43 ods. 2 druhej vety,
l)
porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 5 alebo ods. 7,
m)
porušil povinnosť podľa § 63 ods. 1,
n)
porušil povinnosť podľa § 113 ods. 2 písm. b),
o)
porušil povinnosť podľa § 116 ods. 2 alebo ods. 4,
p)
porušil povinnosť podľa § 117 ods. 12,
q)
porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 alebo ods. 4,
r)
v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až q) a toto porušenie mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(3)
Úrad uloží
a)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak mu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,
c)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronickej platformy alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronickej platformy poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronickej platformy a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
d)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronickej platformy alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronickej platformy poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronickej platformy,
e)
hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 156 ods. 1,
f)
uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 49 ods. 5,
g)
zainteresovanej osobe podľa § 23 ods. 3, ktorá je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 23 ods. 4,
h)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 20 ods. 19,
i)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 50 000 eur a zároveň vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak elektronický prostriedok, ktorý prevádzkuje, nespĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6,
j)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,
k)
osobe podľa § 170 ods. 1 písm. a) až d), ktorá s podaním námietok nezložila kauciu v lehote podľa § 172 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním námietok podľa § 172,
l)
osobe, ktorá podala odvolanie podľa § 187i a ktorá s podaním odvolania nezložila kauciu v lehote podľa § 187i ods. 10 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním odvolania podľa § 187i ods. 11,
m)
orgánu verejnej moci, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 166 ods. 2.
(4)
Úrad môže uložiť pokutu do 1 000 eur, a to aj opakovane, osobe, ktorá na základe žiadosti orgánu kontroly podľa § 184t neposkytne súčinnosť.
(5)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 až 4 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti ako aj na to, či už bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, ktoré sú prejednávané v jednom konaní, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b) až d), g) a i). Uloženie pokuty za správny delikt v konkrétnom verejnom obstarávaní nebráni uloženiu pokuty tomu istému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správny delikt v inom verejnom obstarávaní.
(6)
Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak sa v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej zmluve neurčuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané množstvo určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vynásobené jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej rámcovej dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. Ak nemožno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota. Ak nebola predpokladaná hodnota určená, zmluvnou cenou sa rozumie finančná hodnota skutočne poskytnutého plnenia uhradená verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ku dňu začatia konania o uložení pokuty.
(7)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť uhradiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške kaucie zloženej podľa tohto zákona, a to hospodárskemu subjektu, ktorý v konaní, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. c), podal námietky. Úrad neuloží úhradu paušálnej náhrady výdavkov podľa predchádzajúcej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) protiprávny stav.
(8)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dvojnásobok pokuty ustanovenej podľa odseku 1 alebo 2. Úrad neuloží pokutu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu protiprávny stav.
(9)
Od uloženia sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno upustiť, ak
a)
osoba, ktorá sa dopustila správneho deliktu oznámi túto skutočnosť úradu pred začatím konania o uložení sankcie za tento správny delikt,
b)
úrad začal konanie o uložení sankcie na základe oznámenia podľa písmena a) a
c)
vzhľadom na povahu protiprávneho konania, ktoré je predmetom konania o uložení sankcie, ako aj skutočnosť, že účastník konania nebol v minulosti sankcionovaný za rovnaký správny delikt možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie správneho deliktu postačí na nápravu účastníka konania.
(10)
Ak sa konanie o uložení pokuty začína za porušenie zákona, pri ktorom úrad nevyužil postup podľa § 173 ods. 14, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výšku pokuty, ktorú mu zamýšľa uložiť a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.
(11)
Ak ide o konanie, ktoré sa začína za správny delikt podľa odseku 3, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi účastníkovi konania sankciu, ktorú mu zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia účastník konania oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, súhlasí v plnom rozsahu, pokuta a dĺžka trvania zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, ktoré by boli inak účastníkovi konania uložené, sa znížia o 50 %. Ak účastník konania v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí pokutu a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, znížené o 50 %. Proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o znížení pokuty o 50 % a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, nie je preskúmateľné súdom.
(12)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu vydaného v tomto konaní, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(13)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(14)
Žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. c) musí byť podaná do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(15)
Doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa odseku 3 písm. a) až c) začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 184b
Odborný garant na verejné obstarávanie

(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 môžu vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant“).
(2)
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta, odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:
a)
posudzuje oprávnenosť použitia výnimky z pôsobnosti podľa tohto zákona podľa § 1 ods. 2 až 14, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, okrem výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. e) a w), § 1 ods. 12 písm. c) a § 1 ods. 15,
b)
posudzuje oprávnenosť podmienok pre zmenu zmluvy podľa § 18,
c)
posudzuje dodržanie pravidiel určenia predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie,
d)
posudzuje výber postupu zadávania zákazky alebo koncesie,
e)
posudzuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa tohto zákona,
f)
spolupracuje na vypracovaní opisu predmetu zákazky a podmienok plnenia zmluvy s cieľom zabezpečenia súladu s § 42,
g)
zabezpečuje vypracovanie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti,
h)
uskutočňuje úkony smerujúce k vyhláseniu verejného obstarávania,
i)
po vyhlásení verejného obstarávania zabezpečuje komunikáciu s hospodárskymi subjektmi podľa tohto zákona,
j)
zabezpečuje úkony na účely otvárania ponúk, ak nebola zriadená komisia podľa § 51,
k)
zabezpečuje vyhodnotenie podmienok účasti, pravidiel na obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a vyhodnotení ponúk, ak nebola zriadená komisia podľa § 51,
l)
dohliada na dodržanie lehôt v priebehu verejného obstarávania ustanovených týmto zákonom,
m)
usmerňuje komisiu podľa § 51 s cieľom zabezpečenia súladu jej procesného postupu s ustanoveniami tohto zákona,
n)
po vyhodnotení ponúk zabezpečuje úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy,
o)
posudzuje podmienky pre zrušenie verejného obstarávania podľa § 57 ods. 2 a zabezpečuje úkony súvisiace so zrušením verejného obstarávania,
p)
zabezpečuje plnenie informačných povinností po ukončení verejného obstarávania stanovených týmto zákonom,
q)
podieľa sa na realizácii úkonov súvisiacich s výkonom dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona.
(3)
Úkony odborného garanta v rozsahu činností podľa odseku 2 a identifikácia odborného garanta, ktorý vykonal príslušnú činnosť podľa odseku 2, sú súčasťou dokumentácie podľa § 24.
(4)
Odborným garantom je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov. Právnická osoba môže vykonávať činnosť odborného garanta, ak minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene je zapísaná v zozname odborných garantov. Plnenie povinností ustanovených pre odborných garantov týmto zákonom alebo nariadených úradom zabezpečuje právnická osoba zapísaná v zozname odborných garantov prostredníctvom osoby oprávnenej konať v jej mene.
(5)
Odborný garant je povinný pri výkone činnosti vo verejnom obstarávaní postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(6)
Predpokladmi na zápis do zoznamu odborných garantov sú
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
úspešné vykonanie skúšky,
c)
žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov.
(7)
Ak žiada o zápis do zoznamu odborných garantov právnická osoba, musí spĺňať podmienku podľa odseku 6 písm. a).
(8)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe alebo iný úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.67a) Údaje podľa druhej vety úrad zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(9)
Činnosťou odborného garanta vo verejnom obstarávaní nie sú dotknuté ustanovenia regulujúce výkon povolaní podľa osobitných predpisov.74e)
zobraziť paragraf
§ 184j

(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborných garantov
a)
toho, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
toho, komu bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
d)
právnickú osobu, ktorá nespĺňa podmienku, aby minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene bola zapísaná v zozname odborných garantov,
e)
toho, kto písomne požiadal úrad o vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 8.
zobraziť paragraf
§ 184k

(1)
Úrad nariadi preskúšanie odborného garanta, ak sa nezúčastnil povinnej odbornej prípravy.
(2)
Odborný garant je povinný zúčastniť sa na výzvu úradu preskúšania. Na preskúšanie sa primerane vzťahuje § 184c až 184e. Ak odbornému garantovi dôvody hodné osobitného zreteľa neumožňujú účasť na nariadenom preskúšaní, úrad na základe odôvodnenej žiadosti odborného garanta zašle odbornému garantovi novú výzvu na preskúšanie.
(3)
Ak sa odborný garant na základe výzvy úradu nezúčastní preskúšania alebo úspešne neabsolvuje skúšku v rámci preskúšania, úrad odbornému garantovi pozastaví výkon činnosti vo verejnom obstarávaní do úspešného vykonania skúšky.
zobraziť paragraf
§ 184o

(1)
Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej úradom na účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „registrovaná osoba“).
(2)
Registrovanou osobou je fyzická osoba zapísaná v zozname registrovaných osôb, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu registrovaných osôb.
(3)
Predpokladmi na zápis do zoznamu registrovaných osôb sú:
a)
bezúhonnosť žiadateľa v rozsahu podľa § 184b ods. 8,
b)
úspešné vykonanie skúšky,
c)
žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb.
(4)
Skúšku registrovanej osoby vykonáva skúšobná komisia podľa § 184c prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou.
(5)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad tak, aby sa skúšky konali najmenej štyrikrát v priebehu kalendárneho roka. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr 15 dní pred jej konaním. Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(6)
Žiadateľ, ktorý neúspešne absolvoval skúšku, môže opakovane vykonať skúšku najskôr po šiestich mesiacoch od neúspešného vykonania skúšky.
(7)
Žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiadateľa.
(8)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do zoznamu registrovaných osôb úrad vykoná zápis do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; v opačnom prípade úrad žiadateľa v tejto lehote písomne upovedomí o dôvodoch nezapísania do zoznamu registrovaných osôb.
(9)
Zoznam registrovaných osôb je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.
(10)
V zozname registrovaných osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu registrovanej osoby,
b)
právoplatné rozhodnutia vydané úradom pri výkone dohľadu vo verejných obstarávaniach, v ktorých registrovaná osoba vykonávala činnosti podľa § 184o ods. 1,
c)
informácia o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní.
(11)
V zozname registrovaných osôb sa na webovom sídle úradu uverejňujú údaje uvedené v odseku 10 okrem údaja o mieste trvalého pobytu registrovanej osoby.
(12)
Úrad môže registrovanej osobe pozastaviť výkon činnosti z dôvodov podľa § 184n.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 185
Konanie

(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182, § 182a, § 184j ods. 2, § 184n, § 184z a 184aa.
(2)
Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 3 a § 177 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie podľa § 182 sa nepoužijú § 62 až 64 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(3)
Na konanie o správnych žalobách podľa tohto zákona je kauzálne príslušný Správny súd v Bratislave.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore