Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 do 30.03.2022

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 02.08.2021
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD40DS12EUPPČL6

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 do 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 02.08.2021 na základe 214/2021

Legislatívny proces k zákonu 214/2021zobraziť paragraf
§ 57
Zrušenie verejného obstarávania

(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d)
jeho zrušenie nariadil úrad.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore