Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 469/2002 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 13.08.2002
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS3EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 469/2002 s účinnosťou od 01.12.2012 na základe 351/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o environmentálnom označovaní výrobkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky a postup pri udeľovaní a používaní značky „Environmentálne vhodný produkt" (ďalej len „národná ...
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ“.1a)
c)
zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín1) ani na označovanie liekov a zdravotníckych ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)
produktom je výrobok alebo služba,
b)
skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich ...
c)
kľúčovým environmentálnym aspektom je taký environmentálny aspekt,3) ktorý sa určí identifikáciou tých ...
d)
životným cyklom produktu sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy ...
e)
posudzovaním zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným ...
(2)

Národnou environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto ...

§ 3 - Všeobecné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky
(1)

Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu, ktorý je uvedený na trh a vyhovuje základným ...

(2)

Kritériá a požiadavky podľa § 5 sa ustanovia pre skupinu produktov. Skupina produktov môže byť ďalej ...

(3)

Na to, aby skupina produktov mohla byť zaradená do schémy environmentálneho označovania produktov, musí ...

a)
predstavuje významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu,
b)
má v jednom štádiu alebo vo viacerých štádiách životného cyklu významný vplyv na životné prostredie ...
c)
predstavuje významný potenciál na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu, ...
d)
významná časť obratu z predaja produktu sa získa z predaja určeného na konečnú spotrebu alebo použitie. ...
(4)

Postup pri určovaní skupín produktov spočíva

a)
v overení, či navrhovaná skupina produktov nepatrí medzi produkty vylúčené podľa § 1 ods. 2,
b)
vo vypracovaní profilu odvetvia produkujúceho navrhovanú skupinu produktov, najmä z hľadiska podmienok ...
c)
vo vymedzení skupiny produktov a v jej prípadnom roztriedení na podskupiny,
d)
vo vymedzení technických pojmov, najmä tých, s ktorých používaním sa ráta pri určovaní osobitných podmienok ...
e)
vo vymedzení základných požiadaviek na skupinu produktov, ktoré sú podmienkou na uvedenie produktov ...
f)
v určení špecifických požiadaviek na skupinu produktov obsahujúcich nadštandardné požiadavky znamenajúce ...
(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia rovnako aj na určovanie podskupín produktov.

(6)

Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické ...

§ 4 - Základné environmentálne požiadavky
(1)

Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vo významnej ...

(2)

Cieľom schémy environmentálneho označovania produktov je

a)
posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,7)
b)
podporiť rozvoj výroby a spotreby produktov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné ...
c)
zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) o environmentálnych vlastnostiach ...

a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia. ...

§ 5 - Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky
(1)

Pre každú skupinu produktov sa určia

a)
kritériá na udelenie národnej environmentálnej značky obsahujúce pre každý z kľúčových environmentálnych ...
b)
požiadavky na posudzovanie zhody konkrétnych produktov s kritériami podľa písmena a) a na overovanie ...

(ďalej len „osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky").

(2)

Kritériá podľa odseku 1 písm. a) musia zabezpečovať selektívnosť zohľadňujúcu

a)
uplatnenie dostatočného množstva produktov z konkrétnej skupiny produktov na trhu, a tým aj ich primeraného ...
b)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť potrebných prispôsobení produktu kritériám v primeranom čase, ...
c)
dosiahnutie čo najväčšieho potenciálu na zlepšenie životného prostredia.
(3)

Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky

a)
sa určia kľúčové environmentálne aspekty podľa matice indikatívneho hodnotenia uvedeného v prílohe č. ...
1.
pri hodnotení zlepšenia životného prostredia sa prihliadne na environmentálnu rovnováhu prínosov a záťaží ...
2.
kľúčové environmentálne aspekty sa určia identifikáciou tých kategórií vplyvu na životné prostredie, ...
3.
predvýrobné štádium životného cyklu produktu, ktoré zahŕňa ťažbu alebo výrobu a spracovanie suroviny ...
b)
sa ustanovia kritériá pre príslušnú skupinu produktov s prihliadnutím na určené kľúčové environmentálne ...
c)
sa zohľadnia pri určovaní a výbere kľúčových environmentálnych aspektov podľa písmena a), ako aj pri ...
1.
štúdium možnosti prispôsobenia sa produktu kritériám a trhu (najmä vyrobené, dovezené a predané množstvá, ...
2.
určovanie kľúčových environmentálnych aspektov v súlade s medzinárodne uznávanými metódami a normami ...
3.
analýza zlepšenia životného prostredia,
d)
sa ustanovia požiadavky na posudzovanie zhody, najmä
1.
posudzovanie vlastností produktov,
2.
spôsob overenia základných požiadaviek a špecifických požiadaviek [§ 3 ods. 4 písm. e) a f)],
3.
metódy a postupy na posudzovanie produktov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v príslušných ...
(4)

Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky sa prihliada na aktuálny ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poverí ním riadenú ...

(6)

Ministerstvo zabezpečí, aby sa na procese navrhovania a určovania skupín produktov a osobitných podmienok ...

(7)

Ministerstvo určí časovú platnosť osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky ...

(8)

Na ustanovenie osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre podskupinu produktov ...

(9)

Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky ...

(10)

Podrobnosti o určovaní skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej ...

§ 6 - Národná environmentálna značka
(1)

Národná environmentálna značka pozostáva z dvoch sústredných kružníc, z ktorých vnútorná kružnica je ...

(2)

Vzor národnej environmentálnej značky je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto zákonu.

§ 7 - Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky
(1)

Národná environmentálna značka sa môže udeliť len produktu, ktorý spĺňa osobitné podmienky na udelenie ...

(2)

Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky predkladá výrobca, dovozca alebo predávajúci4) (ďalej ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa (obchodné meno, sídlo, adresu, identifikačné číslo - IČO),
b)
názov, charakteristiku a opis produktu, čas, miesto a jeho množstvo uvádzané na trh,
c)
údaje o skupine produktov, prípadne podskupine produktov, do ktorej produkt patrí.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí

a)
potrebná dokumentácia k údajom podľa odseku 2 písm. b),
b)
potrebné doklady na preukázanie skutočností podľa odseku 2 písm. c),
c)
potvrdenie o zaplatení úhrady podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(4)

Ak je žiadateľom predávajúci, ktorý nie je výrobcom10) príslušného produktu, môže podať žiadosť o udelenie ...

(5)

Ministerstvo môže poveriť plnením niektorých úloh súvisiacich s prijímaním a preverovaním kompletnosti ...

(6)

Ak sa v osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky ustanovujú určité požiadavky ...

(7)

Ak ministerstvo po preverení žiadosti zistí, že produkt spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej ...

(8)

Ak produkt nespĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, ministerstvo žiadosť ...

§ 8 - Podmienky používania národnej environmentálnej značky
(1)

Ak ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, uzavrie ...

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
názov a číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje o zmluvných stranách (ministerstvo ako poskytovateľ a žiadateľ ako nadobúdateľ),
c)
predmet zmluvy vrátane podkladov na jej uzavretie,
d)
záväzný vzor národnej environmentálnej značky,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán vrátane sledovania zhody, ochrany dôverných informácií, podmienok ...
f)
čas platnosti zmluvy a dôvody jej zániku.
(3)

Na používanie národnej environmentálnej značky platia tieto zásady:

a)
národnú environmentálnu značku môže používať len nadobúdateľ a len na označovanie produktu uvedeného ...
b)
národná environmentálna značka sa môže začať používať až po nadobudnutí platnosti zmluvy podľa odseku ...
c)
okrem odôvodnených prípadov ustanovených vykonávacím predpisom (odsek 11) nesmie nadobúdateľ používať ...
d)
národná environmentálna značka má byť umiestnená na produkte (na jeho obale, na propagačnom materiáli) ...
e)
nadobúdateľ môže pod národnou environmentálnou značkou uviesť krátke slovné upresnenie kľúčového environmentálneho ...
(4)

Zmenu vlastností produktu, ktorá nemá vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie národnej environmentálnej ...

(5)

Zmena vlastností produktu, ktorá môže mať vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie environmentálnej ...

(6)

V prípade pochybnosti o tom, či ide o zmenu podľa odseku 4 alebo 5, rozhodne ministerstvo na základe ...

(7)

Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), táto ...

(8)

Zakazuje sa

a)
neoprávnené používanie národnej environmentálnej značky,
b)
klamlivá reklama a klamlivé označenie produktu12) alebo použitie akejkoľvek značky či loga, ktoré by ...
(9)

Za neoprávnené používanie environmentálnej značky podľa odseku 8 písm. a) sa považuje jej používanie ...

(10)

Vzor zmluvy podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.

(11)

Podrobnosti o podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov ...

§ 9 - Úhrady
(1)

Žiadateľ zaplatí

a)
pri predložení žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky jednorazovú úhradu súvisiacu s náhradou ...
b)
po udelení národnej environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie.
(2)

Obdobie, na ktoré sa vzťahuje platenie každoročných úhrad podľa odseku 1 písm. b), sa začína dňom nadobudnutia ...

(3)

Úhrady podľa odseku 1 nezahŕňajú náklady na predpísané skúšky alebo iné formy overenia (najmä posudzovanie ...

(4)

Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky ...

(5)

Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je mikropodnikateľ, malý podnikateľ alebo stredný ...

(6)

Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný ...

(7)

Úhrada pre žiadateľa o opätovné udelenie národnej environmentálnej značky je 100 eur.

(8)

Úhrada za používanie národnej environmentálnej značky podľa odseku 1 písm. b) je 400 eur.

(9)

Ak je nadobúdateľom stredný podnikateľ alebo malý podnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej ...

(10)

Ak je nadobúdateľom mikropodnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je ...

(11)

Úhrady podľa odseku 1 sú príjmom osobitného podúčtu kapitoly ministerstva. Tieto prostriedky sú účelovo ...

(12)

Podrobnosti o určovaní a platení úhrad, o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad ustanoví ...

§ 10 - Environmentálna značka EÚ

Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje osobitný predpis.1a)

§ 14 - Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku environmentálneho označovania produktov vykonávajú

a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia").
(2)

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov. Pri ...

a)
určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky na udelenie ...
b)
preveruje žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky a uzatvára zmluvy oprávňujúce nadobúdateľa ...
c)
zabezpečuje kontrolu plnenia podmienok uvedených v zmluve podľa písmena b),
d)
plní obdobne úlohy podľa písmen b) a c) na úseku udeľovania environmentálnej značky EÚ,
e)
môže poveriť ním riadenú právnickú osobu plnením niektorých pomocných a odborných úloh spojených s jeho ...
f)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej ...
(3)

Inšpekcia vykonáva kontrolu na úseku environmentálneho označovania produktov a ukladá pokuty (§ 16). ...

§ 15 - Informovanie a účasť verejnosti
(1)

Ministerstvo zabezpečí, aby verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k návrhu na určenie skupín produktov, ...

(2)

Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ktorým ...

§ 16 - Pokuty
(1)

Pokutu do 16 596,95 eura uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak na ...

a)
neoprávnene používa národnú environmentálnu značku alebo environmentálnu značku EÚ,
b)
použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie produktu alebo výrobku,14c) akúkoľvek inú značku, alebo ...
(2)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal ...

(3)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, ...

(5)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(6)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa ...

§ 17 - Konanie

Na konanie podľa § 16 tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)

Prechodné ustanovenia
§ 18

Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do dňa účinnosti tohto zákona ostávajú ...

§ 18a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007
(1)

Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný výrobok" uzavreté do 31. ...

(2)

Výnosy ministerstva, ktorými sa určili osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky ...

§ 18b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012

Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do 30. novembra 2012 zostávajú v platnosti ...

§ 19 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2002 s výnimkou § 9 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. b), § 10 ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Environmentálne aspekty Výrobok Služby Predvý - robná etapa/suroviny Výroba Distribúcia (vrátane balenia) ...

  MATICA HODNOTENIA UKAZOVATEĽOV PRE KĽÚČOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY

  Životný cyklus produktov

  ...

  Príloha č. 2

  k zákonu č. 469/2002 Z. z.

  NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA

  (vzor)

  Národná environmentálna značka podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe je jednofarebná a môže sa tlačiť ...

  Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 469/2002 Z. z.
  Zrušená od 1. 6. 2007.

  VZOR

  ZMLUVY, KTOROU SA ŽIADATEĽ OPRÁVŇUJE POUŽÍVAŤ NÁRODNÚ ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU

  Zmluva o podmienkach používania národnej environmentálnej značky

  Zmluva podľa § 8 ods. 2 tohto zákona, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu ...

  Úvodná časť

  V nej sa uvedú údaje o

  a)

  čísle zmluvy poskytovateľa (ministerstva),

  b)

  čísle zmluvy nadobúdateľa (žiadateľa),

  c)

  určenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje (presný názov a adresa, identifikačné číslo, bankové ...

  Článok 1 - Práva a povinnosti

  V tomto článku sa uvedie najmä

  a)

  poskytnutie (zo strany ministerstva ako poskytovateľa) oprávnenia žiadateľovi (ako nadobúdateľovi) používať ...

  b)

  povinnosť používať národnú environmentálnu značku tak, aby bola viditeľná a iba v tvare a farbe uvedenej ...

  c)

  povinnosť nadobúdateľa zabezpečiť, aby príslušný produkt spĺňal počas platnosti tejto zmluvy všetky ...

  1.

  o takejto zmene bezodkladne písomne upovedomí poskytovateľa a

  2.

  poskytovateľ má právo tieto skutočnosti vhodným spôsobom preveriť,

  d)

  možnosť rozšíriť zmluvu na širší okruh produktov patriacich do tej istej skupiny produktov a spĺňajúcich ...

  1.

  s tým poskytovateľ súhlasí - na základe prípadného overenia potrebných skutočností,

  2.

  sa upraví špecifikácia produktov podľa písmena a), ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

  3.

  na požiadanie poskytovateľa nadobúdateľ podľa potreby uhradí primerané náklady na toto overenie,

  e)

  upozornenie, že poskytnutím oprávnenia používať národnú environmentálnu značku nie sú dotknuté povinnosti ...

  Článok 2 - Propagácia a reklama

  a)

  právo a povinnosť nadobúdateľa používať národnú environmentálnu značku alebo zmienku o nej iba vo vzťahu ...

  b)

  zákaz pre nadobúdateľa robiť reklamu, propagáciu alebo iné vyhlásenie alebo použiť národnú environmentálnu ...

  c)

  zodpovednosť nadobúdateľa za spôsob, akým sa národná environmentálna značka použije vo vzťahu k jeho ...

  Článok 3 - Sledovanie zhody

  a)

  právo poskytovateľa alebo ním poverených osôb vykonať potrebné kroky vrátane oprávnenia v primeranom ...

  b)

  povinnosť nadobúdateľa uhradiť primerané náklady, ktoré vynaloží poskytovateľ pri sledovaní zhody podľa ...

  Článok 4 - Dôvernosť informácií

  a)

  záväzok poskytovateľa, že on ani ním poverené osoby nepoužijú ani neposkytnú na účely nesúvisiace s ...

  b)

  záväzok poskytovateľa prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany dokumentov, ktoré mu boli poskytnuté ...

  1.

  pred falšovaním a spreneverou,

  2.

  pred zničením alebo škartovaním do lehoty najmenej troch rokov od skončenia platnosti tejto zmluvy.

  Článok 5 - Pozastavenie a zrušenie

  a)

  záväzok nadobúdateľa v prípade neplnenia podmienok a požiadaviek podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy

  1.

  oznámiť to bezodkladne poskytovateľovi a

  2.

  dočasne pozastaviť používanie národnej environmentálnej značky až do času odstránenia tohto neplnenia ...

  b)

  právo poskytovateľa, ak zistí, že nadobúdateľ neplní podmienky na používanie národnej environmentálnej ...

  1.

  dočasne pozastaviť alebo zrušiť oprávnenia nadobúdateľa používať túto značku a

  2.

  prijať ďalšie opatrenia na zamedzenie používania tejto značky nadobúdateľom.

  Článok 6 - Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody

  a)

  zákaz nadobúdateľovi zahrnúť národnú environmentálnu značku ako časť akéhokoľvek ručenia alebo záruky ...

  b)

  prehlásenie o tom, že poskytovateľ ani ním poverené osoby nezodpovedajú za žiadnu stratu alebo škodu, ...

  1.

  nadobúdateľ v dôsledku poskytnutia a využívania práva používať národnú environmentálnu značku,

  2.

  tretia strana v dôsledku udelenia alebo používania environmentálnej značky vrátane reklamy,

  c)

  záväzok nadobúdateľa poskytnúť náhradu škody poskytovateľovi alebo ním povereným osobám, ktorú títo ...

  1.

  v dôsledku porušenia tejto zmluvy nadobúdateľom alebo

  2.

  v dôsledku toho, že sa spoľahli na informácie alebo dokumentáciu poskytnutú nadobúdateľom

  vrátane akýchkoľvek s tým súvisiacich nárokov tretej strany.

  Článok 7 - Úhrady

  a)

  ustanovenie výšky úhrady za používanie národnej environmentálnej značky vrátane spôsobu platenia tejto ...

  b)

  záväzok nadobúdateľa platiť úhradu v rozsahu a spôsobom podľa písmena a) a v súlade s § 9 tohto zákona, ...

  c)

  upozornenie, že v prípade pozastavenia alebo predčasného zániku platnosti zmluvy z dôvodov na strane ...

  d)

  upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku je podmienené včasným platením príslušných ...

  Článok 8 - Sťažnosti

  a)

  právo poskytovateľa

  1.

  informovať nadobúdateľa o sťažnostiach na produkt, ktorému bola udelená národná environmentálna značka ...

  2.

  požadovať od nadobúdateľa, aby reagoval na túto sťažnosť,

  b)

  akákoľvek reakcia nadobúdateľa podľa písmena a) nemá vplyv na práva alebo povinnosti poskytovateľa podľa ...

  Článok 9 - Čas platnosti zmluvy a uplatniteľnosť práva

  a)

  ustanovenie o platnosti zmluvy

  1.

  začiatok platnosti zmluvy určený spravidla dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,

  2.

  koniec platnosti zmluvy; zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov,

  b)

  právo poskytovateľa v prípade porušenia podmienok používania národnej environmentálnej značky riešiť ...

  1.

  spôsobom uvedeným v čl. 5 tejto zmluvy alebo

  2.

  písomným vypovedaním zmluvy k ním určenému dátumu,

  c)

  právo nadobúdateľa písomne vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou,

  d)

  zákaz používania národnej environmentálnej značky vo vzťahu k produktu podľa čl. 1 po skončení platnosti ...

  e)

  spôsob riešenia sporov medzi zmluvnými stranami - vzájomnou dohodou a v prípade neúspechu súdnou cestou. ...

  Záverečná časť

  a)

  odkaz na prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,

  b)

  odkaz na počet exemplárov zmluvy a rozdeľovník,

  c)

  miesto a dátum podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, meno a podpis splnomocneného zástupcu a pečiatky ...

  Prílohy k zmluve

  Povinnou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

  Príloha č. 1 - špecifikácie o produkte, na ktorý bola udelená národná environmentálna značka; tieto ...

  Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných ...

  Príloha č. 3 - bližšie údaje o národnej environmentálnej značke (s prihliadnutím najmä na § 8 ods. 3 ...

  Konkrétna zmluva môže obsahovať aj ďalšie prílohy.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke ...
 • 2)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 3)  Bod 2 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej ...
 • 4)  § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 6)  
 • 7)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 8a)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  § 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 12)  § 45 a 46 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 147/2001 Z. z.
 • 13)  Nariadenie (ES) č. 1221/2009.
 • 13a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.Rozhodnutie Komisie č. 2000/728/ES z 10. novembra ...
 • 14)  § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 14a)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 66/2010.
 • 14b)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 14c)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 66/2010.
 • 15)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole ...
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 1)  Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore