Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zamestnanosť, Správne poplatky, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST77JUD102124DS85EUPP48ČL28

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 488/2022


§ 50
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 60.
(2)
Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, mesačná výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Mesačná výška príspevku poskytovaného na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 30 rokov, je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 9 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa odseku 3 najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku podľa odsekov 2 a 3 zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.
(5)
Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.
(6)
Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46e)
(7)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
(8)
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)
(9)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času,
d)
dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
f)
podmienky poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok zamestnávateľa zachovať podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku 5,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
zobraziť paragraf
§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko

(1)
Za chránenú dielňu sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorom sú pracovné podmienky vrátane rozvrhnutia pracovného času a nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a na ktorom pracuje v pracovnom pomere najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.
(2)
Za chránené pracovisko sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto, na ktorom zamestnáva občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere a na ktorom sú pracovné podmienky vrátane rozvrhnutia pracovného času a nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, a toto pracovné miesto nie je zriadené v chránenej dielni,
b)
občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonáva alebo prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť na pracovnom mieste, na ktorom sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, pričom toto chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti tohto občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.
(3)
Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím a ktorá
a)
pred prijatím do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo pred začatím vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,
b)
má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a ktorá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola prijatá do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo v ktorom začala vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, nebola zamestnancom, nebola v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) a nevykonávala alebo neprevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť okrem vykonávania činností podľa § 6 ods. 2 alebo
c)
pred prijatím do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo pred začatím vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti bola občanom so zdravotným postihnutím
1.
podľa písmena a) a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti sa stala fyzickou osobou, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,
2.
podľa písmena b) a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti sa stala fyzickou osobou, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
(4)
Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je okrem splnenia podmienok podľa odsekov 1 a 2 aj
a)
vlastníctvo priestoru, nájom priestoru alebo správa priestoru, v ktorom bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska; splnenie podmienky vlastníctva priestoru zisťuje úrad,
b)
rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru, v ktorom bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, do prevádzky60) alebo oznámenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pred začatím prevádzky priestorov,60a) ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru do prevádzky, nevydáva,
c)
skutočnosť, že právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, nie je integračným podnikom.
(5)
Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva na základe písomnej žiadosti úrad, v ktorého územnom obvode sa zriaďuje pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je
a)
popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia a pracovných podmienok,
b)
doklad o nájme priestorov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nie je vlastníkom priestorov, alebo písomný súhlas vlastníka priestorov so zriadením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak je právnická osoba určená ako správca priestorov na liste vlastníctva, a
c)
rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa odseku 4 písm. b) alebo písomné oznámenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pred začatím prevádzky priestorov, ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru do prevádzky, nevydáva.
(6)
Úrad pred vydaním rozhodnutia o priznaní postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vykoná obhliadku pracoviska, na ktorom má byť zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko.
(7)
Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa priznáva na neurčitý čas.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná
a)
spĺňať podmienky podľa odseku 1 a odseku 4 písm. a) a b), ak ide o chránenú dielňu, a podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a) a b), ak ide o chránené pracovisko,
b)
viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a výsledku hospodárenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c)
oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď ku zmene došlo,
d)
oznámiť úradu zmenu sídla, ak ide o právnickú osobu, miesta podnikania alebo miesta výkonu činnosti, ak ide o fyzickú osobu, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do 5 pracovných dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(9)
Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže počas najviac desiatich dní v kalendárnom mesiaci vykonávať prácu aj mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, ak vykonávanie práce mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska umožňuje dohodnutý druh práce.
(10)
V chránenej dielni, v ktorej počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce klesne pod 50 % z celkového počtu zamestnancov chránenej dielne z dôvodu uvoľnenia pracovných miest, na ktorých boli zamestnaní občania so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, sa podmienka zamestnávania najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere na pracovnom mieste v chránenej dielni považuje najviac počas troch mesiacov za splnenú, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu, písomne oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr v deň, v ktorom prestala spĺňať uvedenú podmienku. Ak sa uvoľnilo pracovné miesto na chránenom pracovisku, podmienka zamestnávať občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere na pracovnom mieste na chránenom pracovisku sa považuje najviac počas troch mesiacov za splnenú, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránené pracovisko, písomne oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr v deň, v ktorom prestala spĺňať uvedenú podmienku.
(11)
Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní povinnosť podľa odseku 8 písm. a). Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad zruší, zmení alebo pozastaví priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zruší pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozastavené, alebo vydá duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.
(12)
Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zanikne, ak ide o
a)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, dňom zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo dňom smrti fyzickej osoby alebo dňom jej vyhlásenia za mŕtvu, ak nedošlo k pokračovaniu v živnosti,60b)
b)
fyzickú osobu, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonávajúcim alebo prevádzkujúcim samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, dňom smrti tejto fyzickej osoby alebo dňom jej vyhlásenia za mŕtvu,
c)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, dňom priznania štatútu integračného podniku.
(13)
Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. C. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk ústredie a úrad zverejňuje a polročne aktualizuje na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.
(2)
Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta podľa prvej vety sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko podľa odseku 1.
(3)
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 2; tieto doklady je zamestnávateľ povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(5)
Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov.
(6)
Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.
(7)
Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46e)
(8)
Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok.
(9)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
d)
dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na tomto mieste,
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,
f)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na samostatnú zárobkovú činnosť

(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, a na úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje, ak občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok sa neposkytuje občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu alebo programu podľa § 54.
(2)
Výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer podľa odseku 6.
(4)
Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 1; tieto doklady je občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, povinný predložiť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
(5)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
e)
obdobie, počas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,
j)
záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)
Úrad zabezpečí občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, na základe jeho písomnej žiadosti absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(7)
Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky. Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť; to sa nevzťahuje na občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.
(8)
Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.
zobraziť paragraf
§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta

(1)
Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“), ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.
(2)
Pracovný asistent na účely tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(3)
Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.
(4)
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania
a)
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,
b)
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.
(5)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
(6)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje
a)
počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,
b)
počet pracovných asistentov,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,
d)
spôsob poskytovania príspevku,
e)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60c) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä
a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.
zobraziť paragraf
§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

(1)
Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“), ak o príspevok písomne požiada.
(2)
Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,
f)
náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,
i)
paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.
(3)
Za prevádzkové náklady chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f)
náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chráneného pracoviska,
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,
i)
paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.
(4)
Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b) považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Za čas, počas ktorého zamestnanec, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, vykonával prácu mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, sa za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska považujú len náklady podľa odseku 2 písm. f).
(6)
Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.
(7)
Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac
a)
2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,
b)
5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.
(8)
Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorého sa príspevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti výšky podľa odseku 7.
(9)
Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou.
(10)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 9 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorých sa príspevok poskytuje, s uvedením počtu občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorí majú pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, a rozsah dohodnutého pracovného času,
c)
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
d)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
e)
záväzok zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)
Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov podľa odsekov 2 až 6 za príslušný kalendárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 7. Doklady podľa prvej vety sú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinní predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok poskytuje. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 62

(1)
Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.
(3)
Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom.22) Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.
(4)
Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)
(5)
Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti s jeho prijatím do zamestnania a vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala zamestnanie.
(6)
Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.60d)
zobraziť paragraf
§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
b)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
c)
viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L, na účel písmena d),
d)
poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),
e)
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. e) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.
(3)
Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. e) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných predpisov,60e) a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.61)
(4)
Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(5)
Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.
zobraziť paragraf
§ 65b
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím


Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 46a, § 47, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 53a, § 53b, § 53d, § 54, § 56, § 57, § 59, § 60 a s plnením povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63, § 64, § 65 zabezpečuje ústredie, úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú ústredie na tento účel vybralo podľa osobitného predpisu.18aa)
zobraziť paragraf
§ 70

(1)
Na konanie podľa § 12 písm. l), t), ac) a af) a § 13 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,63) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.
(3)
Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o
a)
nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.
(4)
Na účely tohto zákona
a)
sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b)
za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja,
c)
sa nevyžaduje dať účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu, spôsobu jeho zistenia, prípadne mohol navrhnúť jeho doplnenie, ak ide o konanie o vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d), g), o) a p), ktoré sa začalo na základe oznámenia uchádzača o zamestnanie o zmene skutočností rozhodných pre jeho vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(5)
Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.
(6)
Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4, § 46a, § 47, § 49 až 52, § 53b, § 53d, § 56 a 57 nie je právny nárok. Na príspevky poskytované v rámci projektu alebo programu podľa § 54 nie je právny nárok, ak podmienky projektu alebo programu neustanovujú inak.
(7)
Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54 žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činná osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
a)
má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,36)
b)
má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
c)
nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d)
nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
e)
nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,63aaaa)
f)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
(8)
Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až e) a g) zisťuje ústredie alebo úrad; splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. f) preukazuje žiadateľ. Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa § 21b ods. 4 písm. a) druhého bodu a § 22 ods. 3 písm. b).
(9)
Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e),
a)
podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
b)
podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
c)
podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov,
d)
splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak,
e)
žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok, ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7.
(10)
V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Za deň doručenia rozhodnutia podľa druhej vety sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa prvej vety.
(11)
Poskytovanie príspevku podľa tohto zákona alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54 právnickej osobe, fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe sa zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,63aaab) je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť príspevok podľa tohto zákona poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(12)
Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie, nevyžaduje sa akreditácia podľa osobitného predpisu.63aaa)
(13)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.28b)
(14)
Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.63ab)
(15)
Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie, v ktorom bola uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Počas poskytovania príspevku sa neprihliada na zmenu výšky priemernej mzdy podľa § 49 ods. 4 a na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.63ac)
(16)
Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.
(17)
Ústredie zverejňuje na svojom webovom sídle vzory formulárov, ktoré určuje podľa tohto zákona.
(18)
Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba môžu predkladať žiadosť a preukazovať splnenie povinností podľa tohto zákona aj elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.35e)
(19)
Na účely § 32 ods. 6 a 12, § 34 ods. 1, § 43 ods. 8, § 46 ods. 5 a 7 písm. g), § 46a ods. 5, § 48a ods. 2, § 52, § 53 a 53a sa za trvalý pobyt považuje aj obvyklý pobyt. Obvyklým pobytom sa rozumie adresa odlišná od trvalého pobytu, ktorú občan uvedie ako obvyklý pobyt v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obvyklý pobyt nie je možné počas vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie meniť.
(20)
Identifikačným údajom účastníka dohody podľa tohto zákona je
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, bankové spojenie, názov ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a
1.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu alebo obvyklého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.
(21)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 72ax
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024

(1)
Občan so zdravotným postihnutím, ktorý bol zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku k 31. decembru 2023, a občan so zdravotným postihnutím, ktorý vykonával alebo prevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku k 31. decembru 2023, sa do skončenia zamestnania v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo do skončenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku považuje za občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce podľa § 55 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2024.
(2)
Konanie začaté pred 1. januárom 2024, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 13 ods. 4 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60a)
§ 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
60b)
§ 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore