Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.07.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST66 JUD195107 DS68 EU PP17 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 225/2019

Legislatívny proces k zákonu 225/2019Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z.


ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA


A.
Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 obsahuje tieto osobné údaje:

a)
identifikačné údaje, a to

1.
meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,

2.
adresa trvalého pobytu,

3.
adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie,

4.
rodné číslo,

5.
dátum a miesto narodenia,

6.
dátum úmrtia,

7.
pohlavie,

8.
číslo občianskeho preukazu,

9.
štátne občianstvo,

10.
národnosť,

11.
rodinný stav,

12.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

13.
bankové spojenie a údaj o tom, že uchádzač o zamestnanie je majiteľom alebo disponentom bankového účtu,

14.
zdravotná poisťovňa,

b)
údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to

1.
dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor, dátum začatia a dátum skončenia štúdia, spôsob skončenia štúdia,

2.
jazykové znalosti,

3.
vodičské oprávnenie,

4.
platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,

5.
znalosti a zručnosti,

c)
údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to

1.
názov zamestnávateľa,

2.
vykonávané zamestnanie,

3.
dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

4.
dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

5.
výška príjmu,

6.
miesto výkonu práce (štát),

d)
údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to

1.
druh postihnutia,

2.
úroveň zdravotného postihnutia,

3.
miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,

4.
zdravotné obmedzenie,

5.
obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,

e)
údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to

1.
meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,

2.
údaje o manželke alebo manželovi – meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť zamestnania,

f)
informácie o dávke v nezamestnanosti, a to

1.
vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,

2.
dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,

3.
výška dávky v nezamestnanosti,

4.
údaj o výkone zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

5.
údaj o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v inom členskom štáte Európskej únie,

6.
údaj o podaní žiadosti o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom členskom štáte Európskej únie,

7.
údaj o splnení podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,

8.
údaj o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

9.
adresa na výplatu dávky v nezamestnanosti,

g)
údaje o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to

1.
dátum podania žiadosti,

2.
dátum vzniku a zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,

3.
dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,

h)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

B.
Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:

a)
názov zamestnania,

b)
dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,

c)
miesto výkonu práce,

d)
forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

e)
zmennosť, úväzok,

f)
pracovný čas,

g)
sezónnosť,

h)
predpokladané mzdové ohodnotenie,

i)
forma mzdy,

j)
kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,

k)
požadované vedomosti a zručnosti.

C.
Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa § 55 obsahuje tieto údaje:

a)
názov a právna forma,

b)
identifikačné číslo alebo iný identifikátor,

c)
sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,

d)
daňové identifikačné číslo,

e)
prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

f)
počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,

g)
dátum založenia, dátum zrušenia,

h)
druh vlastníctva,

i)
typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),

j)
oblasti podnikania,

k)
bankové spojenie.

D.
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov podľa § 41a obsahuje tieto údaje:

a)
osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov, a to

1.
identifikátor,

2.
meno, priezvisko a titul,

3.
číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

4.
adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,

5.
dátum narodenia,

6.
pohlavie,

7.
národnosť,

8.
štátne občianstvo,

9.
rodinný stav,

10.
kontaktné údaje,

11.
bankové spojenie,

12.
dosiahnutý stupeň vzdelania,

13.
výška mesačnej mzdy,

14.
typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ak bol udelený,

15.
adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

b)
údaje o zamestnávateľovi, užívateľskom zamestnávateľovi, informujúcej organizácii, mieste a druhu vykonávanej práce, a to

1.
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,

2.
druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

3.
miesto výkonu práce,

4.
druh vykonávanej práce,

5.
vykonávané zamestnanie,

6.
obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,

7.
obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo,

8.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).

E.
Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu

a)
údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to

1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,

2.
meno a priezvisko,

3.
začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,

4.
výška dávky v nezamestnanosti,

b)
údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to

1.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

2.
typ poistenia fyzickej osoby,

3.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

c)
údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzača o zamestnanie, a to

1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

3.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

4.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

d)
údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to

1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

3.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

4.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

5.
suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

e)
údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na vek, a to

1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

3.
typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,

4.
percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) uchádzača o zamestnanie,

f)
údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to

1.
meno a priezvisko zamestnanca,

2.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,

3.
dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

4.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

5.
suma vymeriavacieho základu zamestnanca.

F.
Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl:

a)
rodné číslo žiaka alebo študenta,

b)
dátum narodenia žiaka alebo študenta,

c)
meno a priezvisko žiaka alebo študenta,

d)
miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,

e)
názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,

f)
dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

g)
typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

h)
forma štúdia žiaka alebo študenta,

i)
ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,

j)
dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,

k)
kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,

l)
študijný odbor absolventa,

m)
druh štúdia absolventa.

G.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje z centrálneho registra poistencov:

a)
číslo pobočky zdravotnej poisťovne,

b)
identifikátor poistenca

c)
rodné číslo poistenca,

d)
meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,

e)
dátum narodenia poistenca,

f)
miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.

H.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo živnostenského registra:

a)
obchodné meno fyzickej osoby,

b)
identifikačné číslo fyzickej osoby,

c)
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,

d)
deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,

e)
predmet činnosti fyzickej osoby.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore