Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 05.08.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Občianske právo, Právo duševného vlastníctva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD67DS5EUPPČL18

Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 306/2018

Legislatívny proces k zákonu 306/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Autorský zákonNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej ...

(2)

Tento zákon upravuje aj správu práv.

§ 2
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo ...
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo ...
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu ...
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky, ...
e)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na ...
(2)

Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika ...

a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo ...
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo ...
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu ...
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na ...
e)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na ...

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

PRVÁ HLAVA

PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA

§ 3
Dielo
(1)

Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom ...

(2)

Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo ...

(3)

Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná ...

(4)

Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, ...

(5)

Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak ...

(6)

Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä ...

(7)

Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do ...

§ 4

Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky podľa ...

§ 5

Za predmet autorského práva sa nepovažuje

a)
myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, ...
b)
text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma,2) ako aj spolu ...
c)
územnoplánovacia dokumentácia,3) bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
d)
štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom ...
e)
prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. ...
f)
denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje ...
g)
dielo tradičnej ľudovej kultúry,
h)
výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.4)
§ 6
Zverejnenie a vydanie diela
(1)

Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, ...

(2)

Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela.

§ 7
Spojenie diel
(1)

So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý ...

(2)

S dielami spojenými do jedného celku podľa odseku 1 nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak. ...

(3)

Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli spojené podľa odseku 1, zostávajú nedotknuté.

§ 8
Spracovanie diela

Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1. Spracovaním diela je jeho ...

§ 9
Voľné dielo
(1)

Dielo sa stane voľným, ak

a)
uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
b)
autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových ...
(2)

Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.

Osirelé dielo

§ 10
(1)

Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo ...

a)
určiť alebo
b)
nájsť napriek tomu, že bol určený.
(2)

Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti ...

a)
na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom ...
b)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý ...
c)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila ...
d)
v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát ...

(4)

Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený ...

(5)

Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, ...

(6)

Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo ...

(7)

Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 6, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ...

(8)

Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, alebo ak autor ukončil ...

(9)

Majitelia informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 alebo osoby oprávnené s nimi disponovať majú právo ...

§ 11

Ustanovenia § 10 a 51 sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou osirelého diela podľa § 10 ...

§ 12
Obchodne nedostupné dielo
(1)

Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis ...

a)
jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to neplatí, ak ide ...
b)
je uložené v knižnici,6) archíve7) alebo múzeu8) a
c)
je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a iné dielo výtvarného umenia, ktoré ...

(3)

Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať ktorákoľvek osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného ...

(4)

Slovenská národná knižnica zaradí dielo do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na ...

a)
nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ...
b)
autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do zoznamu.
(5)

Autor je oprávnený písomne požiadať Slovenskú národnú knižnicu o vyradenie obchodne nedostupného diela ...

DRUHÁ HLAVA

AUTORSTVO

§ 13
Autor
(1)

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2)

Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko9) (ďalej len „meno“) je uvedené na diele ...

(3)

Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom ...

§ 14
Anonymné dielo a pseudonymné dielo
(1)

Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek ...

(2)

Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom, ...

(3)

Totožnosť autora anonymného diela alebo pseudonymného diela možno uverejniť len so súhlasom autora.

§ 15
Spoluautorstvo
(1)

Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo ...

(2)

Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli ...

(3)

Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene ...

TRETIA HLAVA

VZNIK A OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA

§ 16
Vznik autorského práva

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. ...

§ 17
Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

Prvý oddiel

Výhradné osobnostné práva

§ 18
(1)

Autor má právo na autorstvo k svojmu dielu.

(2)

Autor má právo

a)
rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela,
b)
byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to ...
c)
na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným ...
(3)

Autor sa nemôže vzdať práv podľa odsekov 1 a 2, tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú. ...

(4)

Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim ...

(5)

Autor môže udeliť súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv. Súhlas so zásahom do osobnostných ...

Druhý oddiel

Výhradné majetkové práva

§ 19
(1)

Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.

(2)

Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Za použitie diela má autor právo na odmenu, ak tento zákon v štvrtej hlave neustanovuje inak; tým nie ...

(4)

Použitím diela je najmä

a)
spracovanie diela,
b)
spojenie diela s iným dielom,
c)
zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d)
vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e)
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
vypožičaním,
3.
nájmom,
f)
uvedenie diela na verejnosti
1.
verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2.
verejným vykonaním diela,
3.
verejným prenosom diela.
§ 20
(1)

Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú; autor je povinný strpieť použitie diela ...

(2)

Majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí ...

(3)

Majetkové práva sú predmetom dedičstva. Ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo ...

§ 21
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)

Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela ...

(2)

Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným ...

§ 22
Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva
(1)

Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod ...

(2)

Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela podľa odseku ...

(3)

Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, ...

§ 23
Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1)

Autor má právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela ...

(2)

Práva na odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.

(3)

Autorovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, vzniká právo podľa odseku 1, len ak je zaručená ...

(4)

Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej ...

(5)

Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je

a)
5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b)
4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c)
3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d)
1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e)
0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f)
0,25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6)

Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.

(7)

Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 5 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela ...

(8)

Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 4 každý ním uskutočnený ďalší ...

(9)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na originál diela v podobe rukopisu literárneho diela ...

(10)

Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná ...

(11)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového ...

§ 24
Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)

Nájom originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny ...

(2)

Vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového ...

§ 25
Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)

Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je umožnenie vnímania diela prostredníctvom ...

(2)

Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je aj umožnenie vnímania diela prostredníctvom ...

(3)

Pri audiovizuálnom diele je verejným vystavením umiestnenie rozmnoženiny osobitne vyňatého obrazu audiovizuálneho ...

§ 26
Verejné vykonanie diela
(1)

Verejné vykonanie diela je živé predvedenie diela recitáciou, spevom, hrou, tancom alebo inak výkonným ...

(2)

Verejným vykonaním diela je aj technické predvedenie diela. Technické predvedenie diela je predvedenie ...

Verejný prenos diela

§ 27
(1)

Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo ...

(2)

Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.

§ 28
Vysielanie diela

Vysielanie diela je šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby,10) ktoré môže ...

§ 29
Retransmisia diela
(1)

Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ...

(2)

Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, ...

§ 30
Sprístupňovanie diela verejnosti

Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup ...

§ 31
Právo autora na primeranú odmenu za nájom
(1)

Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny ...

(2)

Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.

§ 32
Trvanie majetkových práv
(1)

Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. ...

(2)

Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.

(3)

Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. ...

(4)

Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91, zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové ...

(5)

Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, ...

(6)

Ak je dielo podľa odsekov 1 až 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, ...

(7)

Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 až 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie ...

(8)

Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, ...

§ 33
Vzťah autorského práva k vecným právam
(1)

Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, ...

(2)

Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého ...

(3)

Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať ...

(4)

Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.

(5)

Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ...

(6)

Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ...

(7)

Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe ...

(8)

Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela ...

(9)

Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom ...

ŠTVRTÁ HLAVA

VÝNIMKY A OBMEDZENIA MAJETKOVÝCH PRÁV

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach majetkových práv

§ 34

Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tejto ...

§ 35
(1)

Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38 a § 40 až 57, ak je to podľa povahy ...

(3)

Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie porušovať práva autora. ...

§ 36
(1)

Za použitie diela podľa § 37 až 41 a § 44 až 57 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(2)

Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej ...

(3)

Náhradu odmeny podľa odseku 2 je povinný zaplatiť

a)
výrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z iného ako členského štátu (ďalej len „tretí štát“) alebo ...
b)
osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu.

Druhý oddiel

Použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie

§ 37
Citácia
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo ...

(2)

Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie ...

§ 38
Karikatúra, paródia, pastiš

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie ...

§ 39
Použitie diela na informačné účely
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené slovesné dielo vo ...

(2)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny, ...

(3)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo, ktoré je politickým prejavom ...

§ 40
Záznam vysielania

Do autorského práva nezasahuje vysielateľ, ktorý bez súhlasu autora vyhotoví dočasný záznam diela prostredníctvom ...

§ 41
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou a na ...

Tretí oddiel

Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely

§ 42
Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu

Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny ...

§ 43
Reprografia
(1)

Do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť, na hudobné dielo ...

§ 44
Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením ...

§ 45
Použitie diela pri školských predstaveniach
(1)

Do autorského práva nezasahuje škola,15) školské zariadenie,16) vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ...

(2)

Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom ...

§ 46
Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením ...

(2)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora a výhradne pre potreby osôb so zdravotným ...

(3)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyrobí zvukový záznam slovesného diela ...

§ 46a
Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania
(1)

Do autorského práva nezasahuje

a)
osoba, ktorá je v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nevidiaca alebo má poruchu zrakového alebo ...
b)
škola, knižnica, archív alebo iná právnická osoba poskytujúca podobné služby osobám s poruchou čítania ...
(2)

Dielom sa na účely odseku 1 rozumie hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo slovesné dielo, ktoré ...

(3)

Rozmnoženinou v prístupnom formáte sa na účely odseku 1 rozumie rozmnoženina diela podľa odseku 2 vyhotovená ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá koná v mene a na účet osoby s poruchou ...

(5)

Poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území Slovenskej republiky

a)
prijíma potrebné opatrenia na ochranu pred neoprávneným zásahom do práv k dielu podľa odseku 2,
b)
používa s náležitou odbornou starostlivosťou dielo podľa odseku 2 a jeho rozmnoženinu v prístupnom formáte ...
c)
zverejňuje informácie o plnení povinností podľa písmen a) a b) na svojom webovom sídle a zodpovedá za ...
d)
poskytuje na žiadosť osoby s poruchou čítania, iného poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania ...
1.
zoznam diel podľa odseku 2, z ktorých má k dispozícii rozmnoženiny v prístupnom formáte, a informáciu ...
2.
názov a kontaktné údaje poskytovateľov služieb pre osoby s poruchou čítania, s ktorými spolupracuje ...
§ 47
Použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením ...

a)
náboženského obradu alebo počas úradného obradu, alebo
b)
podujatia organizovaného v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou pri oslave ...
§ 48
Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia

Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije ...

§ 49
Použitie diela na účel archivovania

Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije ...

§ 50
Použitie diela verejným vystavením
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorej súčasťou obvyklých aktivít je verejné vystavovanie diel ...

a)
vlastnícke právo alebo
b)
užívacie právo vypožičaním od oprávneného vlastníka originálu tohto diela alebo rozmnoženiny tohto diela. ...
(2)

Do autorského práva nezasahuje vlastník originálu fotografického diela alebo rozmnoženiny fotografického ...

§ 51
Použitie osirelého diela
(1)

Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár ...

a)
vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, ...
b)
sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2)

Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; ...

(3)

Na použitie osirelého diela podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ...

(4)

Za použitie osirelého diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ...

(5)

Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej ...

a)
výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za ...
b)
informáciu, ako osirelé dielo použila,
c)
informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 10 ods. 7, ktoré použila podľa odseku 1,
d)
svoje kontaktné údaje.
(6)

Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu ...

§ 52
Použitie architektonického diela

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným ...

§ 53
Použitie diela na úradné účely

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným ...

a)
verejnej bezpečnosti,
b)
priebehu správneho konania, trestného konania alebo súdneho konania alebo
c)
rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva ...

Štvrtý oddiel

Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom

§ 54
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného ...

a)
umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b)
prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami a sprostredkovateľom.
(2)

Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.

§ 55
Náhodné použitie diela

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným ...

§ 56
Použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením ...

Piaty oddiel

Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela

§ 57
(1)

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným ...

(2)

Na použitie umeleckého diela po skončení jeho verejného vystavenia alebo po jeho predaji sa odsek 1 ...

PIATA HLAVA

OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

§ 58
(1)

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže ...

a)
určenia svojho autorstva,
b)
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi ...
c)
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi ...
d)
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej ...
1.
vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi ...
2.
vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo ...
e)
poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov ...
1.
užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2.
rozsahu použitia diela,
3.
priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f)
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným ...
1.
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu ...
2.
zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe ...
g)
náhrady nemajetkovej ujmy,24)
h)
náhrady škody,25)
i)
vydania bezdôvodného obohatenia.
(2)

Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá

a)
má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b)
využíva služby porušujúce právo autora,
c)
poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
§ 59
(1)

Autor alebo osoba podľa § 63 má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich ...

a)
rozmnoženinou jeho diela alebo
b)
technickým zariadením alebo nenahratým nosičom záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a).
(2)

Autor alebo osoba podľa § 63 má právo nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz, vývoz, príjem, ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 platia primerane aj pri vývoze a odoslaní.

§ 60
(1)

Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ...

(2)

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje ...

a)
sú propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo ...
b)
popri obchádzaní účinných technologických opatrení alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať súhlas na použitie ...
c)
sú primárne určené, vyrobené, upravené alebo vykonané na účel umožniť alebo uľahčiť obchádzanie účinných ...
(3)

Technologické opatrenie na účely tohto zákona je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka, ktoré pri ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní pri použití diela podľa § 40, § 42 až 44, § 46, 46a, § 49 a 53 v rozsahu ...

§ 61
(1)

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto vedome a bez súhlasu autora spôsobuje, umožňuje, ...

a)
odstráni alebo zmení akúkoľvek elektronickú informáciu na správu práv,
b)
rozširuje, dováža na účel rozširovania, vysiela alebo uvádza na verejnosť diela podľa tohto zákona, ...
(2)

Informáciou na správu práv na účely tohto zákona je akákoľvek informácia poskytnutá nositeľom práv, ...

§ 62

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy ...

§ 63
(1)

Nároku podľa § 58 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých ...

(2)

Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. b) až i) a ods. 2 sa môže domáhať

a)
aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov,
b)
namiesto autora iný nositeľ práv,
c)
namiesto autora osoba, ktorá zverejnila anonymné dielo alebo pseudonymné dielo, pri ktorom nemožno určiť ...
d)
vo svojom mene a na účet autora aj organizácia kolektívnej správy.
§ 64

Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c), f) a ods. 2 pri porušení povinností podľa § 18 ods. 4 sa môže ...

ŠIESTA HLAVA

AUTORSKÉ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

Prvý oddiel

Licenčná zmluva

§ 65
(1)

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná ...

(2)

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám ...

(3)

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.

(4)

Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať ...

§ 66
Spôsob použitia diela
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, platí, že licencia je udelená na ...

(2)

Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia ...

§ 67
Rozsah licencie
(1)

Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu ...

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na ...

(3)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že

a)
územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,
b)
vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela. ...
§ 68
Trvanie licencie
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že ...

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, a ani z účelu ...

§ 69
Odmena
(1)

Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým ...

(2)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný ...

(3)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný ...

(4)

Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí zodpovedať ...

(5)

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve ...

(6)

Ak nadobúdateľ licenciu nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej ...

§ 70
Výhradná licencia a nevýhradná licencia
(1)

Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v licenčnej ...

(2)

Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený ...

(3)

Nadobúdateľ je povinný výhradnú licenciu využiť, ak nie je dohodnuté inak.

(4)

Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú ...

(5)

Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva ...

(6)

Licenčná zmluva, ktorou autor udelil tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený predtým ...

§ 71
Prechod licencie a zánik licencie
(1)

Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy ...

(2)

Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy ...

(3)

Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

§ 72
Nakladanie s licenciou
(1)

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej ...

(2)

Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim súhlasom autora. O postúpení licencie ...

(3)

Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať ...

§ 73
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie
(1)

Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, hoci je na ...

(2)

Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej ...

(3)

Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby ...

(4)

Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa ...

(5)

Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku ...

§ 74

Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba, na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 75
Licenčná zmluva na vydanie diela
(1)

Licenčná zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného ...

(2)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to ...

(3)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej ...

(4)

Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a požiadať o vrátenie originálu diela alebo ...

(5)

Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretých v inej ako písomnej ...

(6)

Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretá v inej ako písomnej ...

(7)

Nadobúdateľ je povinný autorovi bezodplatne poskytnúť najmenej jednu rozmnoženinu diela, ak je to možné ...

§ 76
Verejná licencia
(1)

Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Konanie, z ...

(2)

Autor môže udeliť nadobúdateľovi licenciu podľa odseku 1 výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý ...

(3)

Licenciu podľa odseku 1 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú a nemožno ju vypovedať.

(4)

Ustanovenia § 19 ods. 1 a 4 a § 65 až 69 sa na licenciu udelenú podľa odseku 1 použijú primerane.

Druhý oddiel

Kolektívna licenčná zmluva

§ 77
(1)

Organizácia kolektívnej správy môže uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje ...

(2)

Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti len jednotlivému členovi právnickej osoby ...

(3)

Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu a možno ju uzatvoriť len ako nevýhradnú.

(4)

Ustanovenia § 65 až 69 sa použijú primerane.

Tretí oddiel

Hromadná licenčná zmluva

§ 78
Všeobecné ustanovenia
(1)

Hromadnou licenčnou zmluvou môže udeliť organizácia kolektívnej správy nadobúdateľovi súhlas na použitie ...

(2)

Hromadná licenčná zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme, prostredníctvom elektronických prostriedkov ...

(3)

Ak bola hromadná licenčná zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane webového ...

(4)

Hromadnú licenčnú zmluvu možno uzatvoriť len ako nevýhradnú. Ustanovenia § 65 až 69 sa na hromadnú licenčnú ...

Rozšírená hromadná licenčná zmluva

§ 79
(1)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej ...

a)
zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b)
ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu ...
(2)

Nositeľ práv podľa odseku 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ...

(3)

Nositeľovi práv podľa odseku 1 písm. b) patria rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z rozšírenej hromadnej ...

(4)

Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s nadobúdateľom najdlhšie ...

a)
niektorá zo zmluvných strán písomne, najneskôr mesiac pred koncom doby trvania rozšírenej hromadnej ...
b)
organizácia kolektívnej správy neprestala počas doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy spĺňať ...
(5)

Informáciu o spôsobilosti organizácie kolektívnej správy uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu ...

§ 80

Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi ...

a)
technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom ...
b)
použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným ...
c)
živé predvedenie literárnych diel,
d)
vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e)
vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
f)
nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
g)
sprístupňovanie diela verejnosti,
h)
retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.
§ 81
Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel
(1)

Multiteritoriálnou licenčnou zmluvou na on-line použitie hudobných diel udeľuje organizácia kolektívnej ...

(2)

Na základe osobitného splnomocnenia podľa § 184 ods. 5 môže organizácia kolektívnej správy udeliť súhlas ...

(3)

Nadobúdateľ licencie na základe zmluvy podľa odseku 1 (ďalej len „poskytovateľ služby na on-line použitie ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy monitoruje použitie hudobných diel na základe zmluvy podľa odseku 1 a ...

(5)

Zmluvu podľa odseku 1 nemožno uzatvoriť na použitie hudobných diel šírením v rámci programovej služby ...

SIEDMA HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH DIELACH

Prvý oddiel

Osobitné ustanovenia o audiovizuálnom diele

§ 82
Audiovizuálne dielo a originál audiovizuálneho diela
(1)

Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel ...

(2)

Originálom audiovizuálneho diela je prvý audiovizuálny záznam tohto diela.

§ 83
Autorstvo audiovizuálneho diela
(1)

Ak je audiovizuálne dielo zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel,27) za jeho autora sa ...

(2)

Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá ...

(3)

Ak sa na tvorbe audiovizuálneho diela podieľalo viacero fyzických osôb podľa odseku 2, primerane sa ...

(4)

Práva autorov audiovizuálne použitých diel zostávajú zachované.

§ 84
Výrobca originálu audiovizuálneho diela

Výrobca originálu audiovizuálneho diela je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila vytvorenie audiovizuálneho ...

§ 85
Audiovizuálne použité dielo
(1)

Audiovizuálne použitým dielom je dielo, ktoré so súhlasom jeho autora je autorom audiovizuálneho diela ...

a)
adaptované pre vytvorenie audiovizuálneho diela,
b)
spracované alebo inak použité a vložené do audiovizuálneho diela ako jeho súčasť alebo
c)
vložené do audiovizuálneho diela ako jeho súčasť.
(2)

Vloženie audiovizuálne použitého diela do audiovizuálneho diela nie je spojením týchto diel.

§ 86
Výkon práv k audiovizuálnemu dielu
(1)

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu ...

(2)

Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu ...

a)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálneho ...
b)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálneho diela, ktorú mu vyplatí príslušná ...
c)
právo autorov audiovizuálneho diela na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
(3)

Zánikom právneho vzťahu podľa odseku 1 zostávajú práva a povinnosti podľa odseku 2 nedotknuté.

(4)

Ak nie je dohodnuté inak, platí pre prípad, ak autor audiovizuálne použitého diela podľa § 85 ods. 1 ...

a)
má súhlas na spracovanie alebo inú zmenu audiovizuálne použitého diela pre vytvorenie audiovizuálneho ...
b)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálne ...
c)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálne použitého diela, ktorú mu vyplatí príslušná ...
(5)

Na dohodu o odmene za použitie audiovizuálne použitého diela podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje ustanovenie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa primerane použijú aj na umelecký výkon, zvukový záznam alebo audiovizuálny ...

(7)

Práva autorov audiovizuálne použitých diel na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované. ...

Druhý oddiel

Osobitné ustanovenia o počítačovom programe

§ 87
(1)

Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo ...

(2)

Ak ustanovenia odseku 1 a § 88 a 89 neustanovujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora ...

§ 88

Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu počítačového programu alebo rozmnoženiny ...

§ 89
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu
(1)

Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ“) nesmie používať ...

(2)

Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového ...

a)
použije počítačový program na účel riadneho využitia počítačového programu vrátane opravy jeho chýb, ...
b)
vyhotoví záložnú rozmnoženinu počítačového programu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového ...
c)
skúma, študuje alebo skúša funkčnosť počítačového programu na účel určenia myšlienky alebo princípov, ...
(3)

Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému ...

a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových ...
b)
poskytnutie iným osobám s výnimkou, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle ...
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení, ...
(4)

Za použitie podľa odsekov 2 a 3 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(5)

Ustanovenia § 37, 44, 54, 55 a § 60 ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k autorovi počítačového programu, ...

ÔSMA HLAVA

OSOBITNÉ REŽIMY TVORBY

§ 90
Zamestnanecké dielo
(1)

Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného ...

(2)

Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných ...

(3)

Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi ...

(4)

Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ...

(5)

Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe, ak nie je dohodnuté inak. ...

(6)

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas ...

a)
zverejnenie diela,
b)
označenie diela menom, obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa,
c)
dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela.
(7)

Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu ...

(8)

Zánikom právnych vzťahov podľa odsekov 1 až 3 zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 4 až 6 nedotknuté. ...

(9)

Ak zamestnávateľ nevykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu vôbec alebo ich vykonáva nedostatočne, ...

§ 91
Dielo na objednávku
(1)

Dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo.29) Ak autor vytvoril dielo ...

(2)

Autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, ako aj udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže.30)

(4)

Na počítačový program, databázu podľa § 131 a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku ...

(5)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na audiovizuálne dielo.

§ 92
Spoločné dielo
(1)

Spoločné dielo je dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá ...

(2)

Na výkon práv k spoločnému dielu sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele.

(3)

Ak tvorbu spoločného diela usmerňovali a zabezpečovali dve alebo viaceré osoby, nakladajú so spoločným ...

(4)

Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby podľa odseku 1 bez právneho nástupcu jej právo ...

§ 93
Školské dielo
(1)

Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných ...

(2)

Autor školského diela je na návrh školy povinný uzavrieť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú ...

(3)

Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny za použitie školského diela nahradil ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

PRVÁ HLAVA

PRÁVA VÝKONNÉHO UMELCA

§ 94
Umelecký výkon a výkonný umelec
(1)

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ...

(2)

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša ...

§ 95
Obsah práva výkonného umelca

Právo výkonného umelca zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

§ 96
Výhradné osobnostné práva výkonného umelca

Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 18.

Výhradné majetkové práva výkonného umelca

§ 97
(1)

Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu. ...

(2)

Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je

a)
verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
b)
vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
e)
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
(4)

Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k umeleckému výkonu vytvorenému kolektívne pri vykonaní ...

(5)

Na právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu ...

§ 98
(1)

Majetkové práva výkonného umelca nezanikajú udelením súhlasu podľa § 65, výkonný umelec je povinný strpieť ...

(2)

Majetkové práva výkonného umelca sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; ...

(3)

Majetkové práva výkonného umelca sú predmetom dedičstva.

§ 99
Právo výkonného umelca na primeranú odmenu
(1)

Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu ...

(2)

Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie

a)
zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
b)
zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti ...
c)
nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.
(3)

Primeraná odmena musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia umeleckého výkonu.

(4)

Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.

§ 100
Právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu
(1)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil ...

a)
odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo
b)
od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, ak k vydaniu nedošlo. ...
(2)

Práva podľa odseku 1 sa výkonný umelec nemôže vzdať.

§ 101

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil ...

a)
odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo
b)
od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny ...
§ 102
Trvanie majetkových práv výkonného umelca
(1)

Majetkové práva výkonného umelca podľa § 97 až 101 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu.

(2)

Ak počas doby podľa odseku 1 došlo k vydaniu zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo verejnému prenosu ...

(3)

Trvanie majetkových práv výkonného umelca sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie ...

§ 103
Výnimky a obmedzenia majetkových práv výkonného umelca
(1)

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až ...

(2)

Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho ...

§ 104

Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.

§ 105
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu dodatočného nevyužívania výhradnej licencie
(1)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 100 a po ...

(2)

Práva na odstúpenie od licenčnej zmluvy podľa odseku 1 sa výkonný umelec nemôže vzdať.

(3)

Odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia ...

§ 106

Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6, 7, 9, ...

DRUHÁ HLAVA

PRÁVA VÝROBCU ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

§ 107
Zvukový záznam a výrobca zvukového záznamu
(1)

Zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči ...

(2)

Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

§ 108
Obsah práva výrobcu zvukového záznamu

Právo výrobcu zvukového záznamu zahŕňa výhradné majetkové práva.

Výhradné majetkové práva výrobcu zvukového záznamu

§ 109
(1)

Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového ...

(2)

Zvukový záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu zvukového záznamu, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je

a)
vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
vysielanie zvukového záznamu,
d)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
(4)

Na právo výrobcu zvukového záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu ...

(5)

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu sú prevoditeľné.

§ 110
Právo výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu

Výrobca zvukového záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu

a)
technickým predvedením,
b)
verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.
§ 111
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu
(1)

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas ...

(2)

Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa § 105, majetkové práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.

(3)

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba ...

§ 112
Osobitné povinnosti výrobcu zvukového záznamu vo vzťahu k vyplateniu dodatočnej odmeny pre výkonného ...
(1)

Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne zaplatiť výkonnému umelcovi prostredníctvom príslušnej ...

(2)

Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie ...

§ 113

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 114

Na výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona. ...

§ 115

Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9 až ...

TRETIA HLAVA

PRÁVA VÝROBCU AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁZNAMU

§ 116
Audiovizuálny záznam a výrobca audiovizuálneho záznamu
(1)

Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom ...

(2)

Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým ...

(3)

Výrobca audiovizuálneho záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila ...

§ 117
Obsah práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu zahŕňa výhradné majetkové práva.

Výhradné majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

§ 118
(1)

Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie ...

(2)

Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon ...

(3)

Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku ...

a)
vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
d)
vysielanie audiovizuálneho záznamu,
e)
sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.
(4)

Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho ...

(5)

Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné.

§ 119
Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu na primeranú odmenu

Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným ...

§ 120
Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu
(1)

Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu. ...

(2)

Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, ...

§ 121

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 122

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto ...

§ 123

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PRÁVA VYSIELATEĽA

§ 124
Obsah práva vysielateľa

Právo vysielateľa zahŕňa výhradné majetkové práva.

Výhradné majetkové práva vysielateľa

§ 125
(1)

Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.

(2)

Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je

a)
verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok, ...
b)
vyhotovenie záznamu vysielania,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d)
verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
e)
retransmisia vysielania,
f)
sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
(4)

Na právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny ...

(5)

Majetkové práva vysielateľa sú prevoditeľné.

§ 126
Trvanie majetkových práv vysielateľa
(1)

Majetkové práva vysielateľa trvajú 50 rokov od vysielania.

(2)

Trvanie majetkových práv vysielateľa sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba ...

§ 127
(1)

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.

(2)

Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania ...

§ 128

Na vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.

§ 129

Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVA K DATABÁZE

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DATABÁZE

§ 130
(1)

Databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky ...

(2)

Práva nositeľov práv k jednotlivým súčastiam databázy zostávajú zachované.

(3)

Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej ...

DRUHÁ HLAVA

AUTORSKÉ PRÁVO K DATABÁZE

§ 131

Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, ...

§ 132

Ak sa na tvorbe databázy podieľali dvaja alebo viacerí autori, uplatnia sa primerane ustanovenia tohto ...

§ 133
Výhradné majetkové práva k databáze
(1)

Autor databázy má právo použiť svoju databázu a právo udeliť súhlas na použitie databázy.

(2)

Databázu je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Použitím databázy, na ktoré udeľuje autor databázy súhlas podľa odseku 1, je

a)
vyhotovenie rozmnoženiny databázy,
b)
spracovanie databázy,
c)
verejné rozširovanie originálu databázy alebo rozmnoženiny databázy
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
d)
technické predvedenie databázy,
e)
verejný prenos databázy; to nezahŕňa vysielanie a retransmisiu.
§ 134
Obmedzenie majetkového práva k databáze
(1)

Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora ...

(2)

Ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach podľa § 34 až 57 sa použijú primerane okrem ustanovenia § 42, ...

TRETIA HLAVA

OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE

§ 135
(1)

Ak databáza vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia ...

(2)

Zhotoviteľ databázy je osoba, ktorá iniciovala a zabezpečila zhotovenie databázy.

(3)

Extrakcia databázy je trvalé alebo dočasné vyhotovenie rozmnoženiny databázy prenesením celého obsahu ...

(4)

Reutilizácia databázy je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti ...

(5)

Konanie, ktoré je opakovanou a systematickou extrakciou alebo reutilizáciou nepodstatných častí obsahu ...

(6)

Práva autora databázy nie sú dotknuté.

§ 136

Akákoľvek zmena obsahu databázy, ktorá je kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatná, alebo každý nový ...

§ 137

Práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 sú prevoditeľné.

§ 138
Výnimky a obmedzenia osobitného práva k databáze
(1)

Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným ...

(2)

Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv ...

(3)

Do osobitného práva k databáze nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy ...

(4)

Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ...

a)
extrakciu obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu,
b)
extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu ...
c)
extrakciu alebo reutilizáciu v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia
1.
verejnej bezpečnosti,
2.
priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
3.
rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva ...
§ 139
Trvanie osobitného práva k databáze
(1)

Právo zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 trvá 15 rokov odo dňa zhotovenia databázy alebo odo dňa, ...

(2)

Trvanie práva zhotoviteľa databázy podľa odseku 1 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom ...

§ 140

Ustanovenia § 9, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64, § 65 až 82 a § 91 sa primerane vzťahujú ...

PIATA ČASŤ

SPRÁVA PRÁV

§ 141
(1)

Správou práv sa na účely tohto zákona rozumie správa výkonu majetkových práv k dielu, umeleckému výkonu, ...

(2)

Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy ...

§ 142
Nezávislý subjekt správy
(1)

Nezávislým subjektom správy je každá právnická osoba, ktorá je oprávnená na základe dohody s nositeľom ...

a)
nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, nositeľov ...
b)
svoju činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku.
(2)

Na nezávislý subjekt správy sa vzťahujú povinnosti podľa ustanovení § 165 ods. 1 a 2, § 178, 180 a § ...

Kolektívna správa práv

§ 143
(1)

Kolektívnou správou práv je správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa tohto zákona prostredníctvom ...

(2)

Výkon kolektívnej správy práv je službou poskytovanou podľa tohto zákona.

§ 144
Organizácia kolektívnej správy
(1)

Právnická osoba oprávnená na základe zákona alebo dohôd s nositeľmi práv spravovať majetkové práva v ...

a)
jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv,
b)
kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku a
c)
má sídlo na území Slovenskej republiky a bolo jej ministerstvom udelené oprávnenie na výkon kolektívnej ...
(2)

Právnická osoba so sídlom v inom štáte vykonávajúca kolektívnu správu práv je oprávnená vykonávať kolektívnu ...

a)
jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv alebo
b)
kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku.
(3)

Organizácia kolektívnej správy zastupuje viacerých nositeľov práv vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť ...

(4)

Kolektívnou správou práv nie je zastupovanie nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv pri sprostredkovaní ...

(5)

Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky nesmie vykonávať kolektívnu správu práv bez ...

§ 145
Odbory kolektívnej správy práv
(1)

Odbor kolektívnej správy práv zahŕňa vymedzenie predmetu ochrany, ak ide o diela, vymedzenie ich druhu, ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv najmä v týchto odboroch kolektívnej ...

a)
použitie predmetu ochrany vyhotovením jeho rozmnoženiny,
b)
použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho ...
c)
použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny
1.
nájmom,
2.
vypožičaním,
d)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vystavením,
e)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme
1.
živého predvedenia predmetu ochrany,
2.
technického predvedenia predmetu ochrany,
f)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti
1.
vysielaním,
2.
retransmisiou,
3.
sprístupňovaním verejnosti alebo
4.
iným spôsobom verejného prenosu,
g)
výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
h)
výber primeranej odmeny za použitie predmetu ochrany,
i)
výber dodatočnej odmeny za použitie predmetu ochrany.

Povinne kolektívne spravované práva

§ 146
(1)

Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch ...

a)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42,
b)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia ...
c)
výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
d)
výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho ...
e)
výber dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu podľa § 100,
f)
použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
§ 147
(1)

Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d) alebo ...

(2)

Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou ...

(3)

Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu ...

Oprávnenie

§ 148
Žiadosť o udelenie oprávnenia
(1)

O udelení oprávnenia rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby so sídlom ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym ...
c)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom preukazujúcim ...
b)
štatút podľa § 149,
c)
doklad preukazujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a b), ak tieto skutočnosti nevyplývajú z prílohy ...
d)
doklad, ktorým je
1.
písomný záväzok najmenej desiatich zahraničných organizácií kolektívnej správy, ktoré sú podľa práva ...
2.
menný zoznam najmenej 1 000 nositeľov práv z iných štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu ...
3.
zoznam najmenej 10 000 predmetov ochrany nositeľov práv z iných štátov, ktorí záväzne prejavili záujem ...
e)
doklad, ktorým je menný zoznam nositeľov práv s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí ...
f)
vzorový návrh dohody o zastupovaní nositeľa práv pri výkone kolektívnej správy práv vylučujúci diskriminačné ...
(4)

Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) žiadateľ priloží ako originál alebo ako osvedčenú rozmnoženinu. ...

(5)

Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) žiadateľ priloží v štátnom jazyku. Ak je originál prílohy ...

§ 149
Štatút
(1)

Štatút je vnútorný dokument organizácie kolektívnej správy prijatý žiadateľom, ktorý určuje jej vnútornú ...

(2)

Štatút obsahuje

a)
podmienky členstva v organizácii kolektívnej správy založené na objektívnych, transparentných a nediskriminačných ...
b)
vymedzenie orgánov organizácie kolektívnej správy a ich právomocí,
c)
postupy na predchádzanie konfliktu záujmov vo vnútri organizácie kolektívnej správy vrátane postupov ...
d)
postupy výkonu kontroly orgánom kontroly, ak takéto postupy nie sú obsiahnuté v osobitnom vnútornom ...
e)
ďalšie náležitosti podľa rozhodnutia organizácie kolektívnej správy.
§ 150
Žiadosť o zmenu oprávnenia
(1)

O zmene oprávnenia rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti organizácie kolektívnej správy. ...

(2)

Zmenou oprávnenia je akákoľvek zmena vo vymedzení odborov kolektívnej správy práv.

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
označenie štatutárneho orgánu organizácie kolektívnej správy, meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby, ...
c)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(4)

Na prílohy žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 148 ods. 3 písm. c) až f) a ods. 4 a 5.

§ 151
Konanie o udelenie oprávnenia a konanie o zmenu oprávnenia
(1)

Účastníkom konania o udelenie oprávnenia podľa § 148 je žiadateľ. Účastníkom konania o zmenu oprávnenia ...

(2)

O žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 148 alebo o žiadosti o zmenu oprávnenia podľa § 150 (ďalej ...

(3)

Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3 alebo prílohy podľa § 148 ods. ...

(4)

Ak účastník konania žiadosť v lehote podľa odseku 3 nedoplní, ministerstvo konanie zastaví. O následku ...

(5)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3 a obsahuje prílohy podľa § 148 ods. ...

(6)

Na základe rozhodnutia o udelení oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá žiadateľovi bez zbytočného ...

a)
číslo oprávnenia a dátum jeho vydania,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
označenie rozhodnutia ministerstva o udelení oprávnenia,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(7)

Na základe rozhodnutia o zmene oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá organizácii kolektívnej správy ...

(8)

Ministerstvo udeľuje oprávnenie na dobu neurčitú.

§ 152
(1)

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv podľa tohto zákona odo ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy je povinná spĺňať podmienky udelenia oprávnenia počas celého obdobia ...

(3)

Práva a povinnosti organizácie kolektívnej správy vyplývajúce z vydaného oprávnenia nemôžu byť predmetom ...

(4)

Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo ...

a)
názov organizácie kolektívnej správy,
b)
sídlo organizácie kolektívnej správy,
c)
označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré ...
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a
e)
informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa ...
(5)

Organizácia kolektívnej správy poskytne ministerstvu na účely vedenia evidencie informácie podľa odseku ...

§ 153
Konanie o odňatí oprávnenia
(1)

Ministerstvo začne konanie o odňatí oprávnenia z vlastného podnetu na základe vykonaného dohľadu nad ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak

a)
dodatočne zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
b)
organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky na udelenie oprávnenia,
c)
náklady na výkon kolektívnej správy v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch presiahli príjmy ...
d)
organizácia kolektívnej správy o to požiada.
(3)

Ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak organizácia kolektívnej správy porušila povinnosť, ...

(4)

V rozhodnutí o odňatí oprávnenia ministerstvo určí lehotu, počas ktorej je organizácia kolektívnej správy, ...

(5)

Ministerstvo zverejní rozhodnutie o odňatí oprávnenia v evidencii organizácií kolektívnej správy.

§ 154
Zánik oprávnenia

Oprávnenie zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí oprávnenia podľa tohto zákona ...

Dohľad

§ 155
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad preverovaním plnenia povinností organizácie kolektívnej správy podľa § ...

(2)

Ministerstvo je pri výkone dohľadu oprávnené od organizácie kolektívnej správy vyžadovať informácie, ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy je povinná na svoje náklady poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie ...

§ 156
Sankcie
(1)

Ak organizácia kolektívnej správy nesplní povinnosť podľa § 155 ods. 3 a bez splnenia tejto povinnosti ...

(2)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná právnická osoba so sídlom na území ...

(3)

Ak ministerstvo zistí, že nezávislý subjekt správy porušil povinnosť podľa § 142 ods. 2, uloží mu sankciu, ...

(4)

Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, ...

(5)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, ...

(6)

Ak organizácia kolektívnej správy v lehote určenej v upozornení na porušenie tohto zákona nevykoná nápravu ...

(7)

Ak organizácia kolektívnej správy opätovne porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, po vykonaní nápravy ...

(8)

Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej bola táto sankcia uložená.

§ 157
Výmena informácií medzi ministerstvom a príslušnými orgánmi
(1)

Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu alebo zmluvného štátu (ďalej ...

(2)

Ministerstvo na odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu poskytne bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu ...

(3)

Ak sa ministerstvo domnieva, že organizácia kolektívnej správy so sídlom na území iného členského štátu ...

(4)

Ministerstvo na žiadosť príslušného orgánu o poskytnutie relevantných informácií a prijatie vhodných ...

Členstvo a štruktúra organizácií kolektívnej správy

§ 158
Členstvo v organizácií kolektívnej správy
(1)

Členom organizácie kolektívnej správy môže byť nositeľ práv, právnická osoba združujúca nositeľov práv ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy určí objektívne, transparentné a nediskriminačné podmienky členstva a ...

(3)

Ak organizácia kolektívnej správy zastupuje viac kategórií nositeľov práv v jednom odbore kolektívnej ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť svojim členom komunikáciu s ňou, vrátane výkonu členských ...

§ 159
Štruktúra organizácie kolektívnej správy

Organizácia kolektívnej správy bez ohľadu na právnu formu má tieto orgány:

a)
valné zhromaždenie,
b)
orgán riadenia a
c)
orgán kontroly.
§ 160
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.

(2)

Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv

a)
schvaľuje zmeny štatútu,
b)
volí a odvoláva
1.
orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2.
orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
c)
schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien ...
d)
schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných ...
e)
schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien,
f)
rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov ...
g)
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia ...
h)
schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv, ...
i)
schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej ...
j)
schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku, ...
k)
schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy,
l)
schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť organizácie ...
m)
na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej ...
n)
rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa tohto zákona,
o)
berie na vedomie vyhlásenie podľa § 161 ods. 4 a § 162 ods. 4,
p)
rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
(3)

Valné zhromaždenie môže poveriť orgán kontroly výkonom právomocí podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu ...

(4)

Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy. Nositeľ ...

(5)

Podrobnosti o výkone hlasovacích práv člena valného zhromaždenia určí štatút. Štatút môže obmedziť výkon ...

(6)

Pozvánku na zasadnutie valného zhromaždenia spolu s programom zasadnutia valného zhromaždenia je organizácia ...

§ 161
Orgán riadenia
(1)

Orgán riadenia je riadiacim orgánom organizácie kolektívnej správy a v súvislosti s výkonom kolektívnej ...

(2)

Člen orgánu riadenia je povinný vykonávať činnosti spojené s riadením organizácie kolektívnej správy ...

(3)

Člen orgánu riadenia nesmie byť členom orgánu kontroly.

(4)

Člen orgánu riadenia je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii ...

(5)

Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu riadenia povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

§ 162
Orgán kontroly
(1)

Orgán kontroly vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia organizácie kolektívnej správy vrátane ...

(2)

Ak má organizácia kolektívnej správy určené kategórie členov, musia byť tieto kategórie členov zastúpené ...

(3)

Člen orgánu kontroly nesmie byť členom orgánu riadenia.

(4)

Člen orgánu kontroly je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii ...

(5)

Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu kontroly povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

(6)

Členovia orgánu kontroly sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných ...

(7)

Orgán kontroly najmenej raz za rok predloží valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.

Výkon kolektívnej správy práv

§ 163

Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu s náležitou odbornou starostlivosťou a ak ...

§ 164
Zastupovanie nositeľov práv
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv ...

(3)

Predpokladom zastupovania nositeľa práv podľa odseku 1 nemôže byť skutočné použitie predmetu ochrany ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným ...

(5)

Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa odseku 1 je oprávnený vylúčiť písomne ...

(6)

Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 vcelku alebo sčasti a bez uvedenia ...

Vzťahy s používateľmi

§ 165
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok ...

a)
licenčnej zmluvy,
b)
hromadnej licenčnej zmluvy,
c)
kolektívnej licenčnej zmluvy,
d)
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí ...
e)
zmluvy o náhrade odmeny.
(2)

Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné na uzatvorenie ...

(5)

Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto ...

(6)

Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití ...

(7)

Ak je používateľ na základe zmluvy podľa odseku 1 povinný zaplatiť organizácii kolektívnej správy peňažné ...

(8)

Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží ...

(9)

Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až ...

(10)

Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej ...

(11)

Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 9 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu ...

(12)

Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy práv podľa § 174 ...

(13)

Na účely odsekov 1 až 8 a § 169 ods. 3, § 177 ods. 1 a § 180 ods.1 sa za používateľa považuje aj právnická ...

§ 166
(1)

Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 je povinná organizácii kolektívnej správy poskytnúť ...

(2)

Osoba podľa odseku 1 je povinná umožniť organizácii kolektívnej správy kontrolu svojej účtovnej evidencie ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri výkone kolektívnej správy práv využiť na ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na používateľa predmetu ochrany, ktorý je povinný ...

§ 167
(1)

Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy ...

(2)

Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 príslušnej ...

(3)

Náhrada odmeny sa neuhrádza za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 ...

(4)

Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 predloží príslušnej organizácii kolektívnej ...

(5)

Ak predajca, odosielateľ alebo dopravca technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa ...

§ 168
Osobitné povinnosti používateľa pri živom predvedení diel
(1)

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené chránené hudobné ...

(2)

Ak usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia predbežný zoznam podľa odseku 1 nepredloží, má sa za ...

(3)

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný do 15 dní po uskutočnení podujatia podľa odseku ...

(4)

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia sa na účely ustanovení odsekov 1 až 3 považuje za používateľa ...

(5)

Ak prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzkareň alebo iný priestor ...

(6)

Výkonný umelec, ktorý naživo predvádza diela v rámci verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1, ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 sa použijú primerane aj na podujatie, ktorého súčasťou má byť živé predvedenie ...

Výber, správa a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv

§ 169
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť sadzobník odmien, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia ...

(2)

Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej ...

a)
rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany,
b)
ekonomickú hodnotu použitia predmetu ochrany,
c)
ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy,
d)
skutočnosť, či pri použití predmetu ochrany dochádza alebo nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému ...
e)
vyťaženosť ubytovacích zariadení.
(3)

Organizácia kolektívnej správy pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 informuje používateľov o kritériách, ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy je povinná

a)
vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané ...
b)
domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo ...
(5)

Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.36) Organizácia kolektívnej ...

a)
príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b)
príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c)
výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
d)
odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
§ 170
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť vyúčtovací poriadok, ktorý vychádza zo zásad výberu, ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených ...

(4)

Ak organizácia kolektívnej správy vytvorila fond na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb ...

§ 171
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná v súlade so zásadami výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv najneskôr ...

§ 172
Správa, prerozdelenie a vyplatenie neidentifikovaných odmien
(1)

Organizácia kolektívnej správy účtuje príjmy z neidentifikovaných odmien oddelene.

(2)

Organizácia kolektívnej správy pri správe vybratých neidentifikovaných odmien prijme potrebné opatrenia ...

a)
názov diela alebo iného predmetu ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá,
b)
meno nositeľa práv, ktorého vie určiť, ale nevie nájsť,
c)
identifikáciu osoby, ktorá predmet ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá, ...
(3)

Ak organizácia kolektívnej správy ani po uplynutí jedného kalendárneho roka po poskytnutí informácií ...

(4)

Ak uplynuli tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli neidentifikované odmeny vybraté, ...

(5)

Právo nositeľa práv uplatniť si nárok na vyplatenie neidentifikovaných odmien zostáva zachované do skončenia ...

§ 173
(1)

Ustanovenia § 169 až 172 sa primerane vzťahujú aj na výber, správu a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv, ktorých zastupuje na základe ...

Dohoda o spoločnej správe

§ 174
(1)

Organizácia kolektívnej správy sa môže dohodnúť s inou organizáciou kolektívnej správy na spoločnom ...

(2)

Dohoda o spoločnej správe obsahuje

a)
poverenie jednej organizácie kolektívnej správy na konanie v mene ostatných účastníkov tejto dohody, ...
b)
výšku alebo spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov spoločného výkonu kolektívnej správy práv, ...
c)
metódu a kritériá rozdelenia príjmu z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe ...
d)
pravidlá pristúpenia ďalšej organizácie kolektívnej správy k dohode o spoločnej správe zaručujúce nediskriminačné ...
e)
jeden sadzobník odmien podľa § 169 ods. 1, ktorý obsahuje spoločnú odmenu alebo spôsob výpočtu výšky ...
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)

Dohoda o spoločnej správe musí mať písomnú formu.

§ 175
(1)

Organizácie kolektívnej správy vykonávajúce kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej ...

a)
technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického ...
b)
vyhotovením rozmnoženiny podľa § 42 a 43.
(2)

Ak je dohoda podľa odseku 1 uzatvorená najmenej medzi dvoma tretinami organizácií kolektívnej správy ...

Sťažnosti a riešenie sporov

§ 176
(1)

Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, ...

(3)

Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, ...

Poskytovanie informácií

§ 177
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná poskytovať informácie nositeľom práv, iným organizáciám kolektívnej ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých ...

§ 178
Informácie poskytované nositeľom práv

Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne každému nositeľovi práv, ktorému prerozdelila alebo ...

a)
všetky údaje, ktoré organizácia kolektívnej správy použila na jeho určenie a vyhľadanie,
b)
výšku prerozdelených odmien a iných peňažných plnení,
c)
vyplatené sumy odmien a iných peňažných plnení podľa odborov kolektívnej správy práv,
d)
výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení, ktoré neboli vyplatené,
e)
obdobie, počas ktorého došlo k použitiu predmetov ochrany, za ktoré boli nositeľovi práv prerozdelené ...
f)
výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo ...
g)
výšku príspevku podľa § 170 ods. 4.
§ 179
Informácie poskytované iným organizáciám kolektívnej správy

Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne elektronickými prostriedkami organizácii kolektívnej ...

a)
výšku prerozdelených a vyplatených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ...
b)
výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ktorým ...
c)
vyúčtovanie účelne vynaložených nákladov podľa § 173 ods. 2, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo ...
d)
vyúčtovanie iných peňažných plnení podľa § 173 ods. 2,
e)
počet poskytnutých licencií týkajúcich sa predmetov ochrany, ku ktorým práva spravuje na základe dohody ...
f)
rozhodnutia valného zhromaždenia, ak majú tieto rozhodnutia vplyv na správu práv na základe dohody o ...
§ 180
Informácie poskytované na požiadanie
(1)

Organizácia kolektívnej správy na základe odôvodnenej žiadosti sprístupní bez zbytočného odkladu elektronickými ...

a)
zoznam predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva; ak vzhľadom na povahu správy práv organizácia kolektívnej ...
b)
zoznam majetkových práv k predmetom podľa písmena a) vrátane územného rozsahu ich uplatnenia.
(2)

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená za poskytnutie informácií podľa odseku 1 požadovať náhradu ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám primerané opatrenia na ochranu ...

§ 181
Poskytovanie informácií verejnosti

Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle najmenej

a)
štatút,
b)
vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1,
c)
sadzobník odmien,
d)
zoznam členov orgánu riadenia s uvedením mena a priezviska,
e)
zoznam členov orgánu kontroly s uvedením mena a priezviska,
f)
zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv,
g)
zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
h)
zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík, ...
i)
zoznam dohôd o zastúpení a názov organizácie kolektívnej správy, s ktorou organizácia kolektívnej správy ...
j)
osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien,
k)
postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176,
l)
výročnú správu,
m)
zoznam nositeľov práv zastupovaných podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a ich počet,
n)
zoznam organizácií kolektívnej správy, s ktorými organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o spoločnej ...
§ 182
Výročná správa
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ...

(2)

Výročná správa obsahuje

a)
údaje o právnej forme a organizačnej štruktúre organizácie kolektívnej správy; ak má organizácia kolektívnej ...
b)
správu o činnosti,
c)
finančné výkazy obsahujúce súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky,
d)
informácie o zamietnutí poskytnutia licencií,
e)
informácie o všetkých subjektoch, ktoré organizácia kolektívnej správy priamo alebo nepriamo vlastní ...
f)
informácie o celkovej výške peňažných plnení vyplatených členom orgánu riadenia a členom orgánu kontroly ...
g)
informácie o celkovej výške príjmu z výkonu kolektívnej správy práv vrátane rozdelenia tohto príjmu ...
h)
informácie o zhodnotení príjmu z výkonu kolektívnej správy práv a o použití takéhoto výnosu,
i)
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv s podrobným rozpisom týchto položiek:
1.
všetky prevádzkové a finančné náklady s prerozdelením príjmov z kolektívnej správy práv podľa jednotlivých ...
2.
prevádzkové a finančné náklady týkajúce sa iných služieb ako je správa práv,
3.
prevádzkové a finančné náklady na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane výšky ...
4.
vysvetlenie účelu použitia fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane nákladov ...
5.
zdroje použité na krytie nákladov podľa prvého až tretieho bodu,
6.
percentuálny podiel nákladov na správu práv a iné služby, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytuje ...
j)
sumy odmien a iných peňažných plnení prerozdelených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy,
k)
sumy odmien a iných peňažných plnení vyplatených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy vrátane ...
l)
dôvody omeškania prerozdelenia alebo vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 171 ...
m)
výšku neidentifikovaných odmien spolu s informáciou o ich použití,
n)
informácie o vzťahoch s inými organizáciami kolektívnej správy, okrem dohôd o spoločnej správe, obsahujúce ...
1.
sumy prijaté od iných organizácií kolektívnej správy a sumy vyplatené iným organizáciám kolektívnej ...
2.
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy ...
3.
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy ...
4.
sumy prerozdelené a vyplatené nositeľom práv pochádzajúce od iných organizácií kolektívnej správy s ...
(3)

Organizácia kolektívnej správy je povinná zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle do konca ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných ...

Poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel

§ 183

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená uzatvárať zmluvy podľa § 81, ak

a)
má oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore kolektívnej správy práv,
b)
je schopná úplne alebo čiastočne určiť všetky hudobné diela, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81,
c)
je schopná úplne alebo čiastočne určiť príslušných nositeľov práv pre každé hudobné dielo podľa písmena ...
d)
používa jednoznačný identifikačný znak na určenie nositeľov práv a hudobných diel,
e)
má vnútorné postupy na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii ...
§ 184
Zastupovanie organizácie kolektívnej správy
(1)

Organizácia kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nespĺňa podmienky podľa ...

(2)

Ak organizácii kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky podľa ...

(3)

Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie na žiadosť žiadajúcej organizácie kolektívnej správy ...

(4)

Žiadajúca organizácia kolektívnej správy pred uzavretím dohody podľa odseku 1 poskytne požiadanej organizácii ...

(5)

Uzavretím dohody podľa odseku 1 žiadajúca organizácia kolektívnej správy splnomocní požiadanú organizáciu ...

(6)

Ponuky podľa odseku 5 je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná poskytovať za rovnakých podmienok, ...

(7)

Účelne vynaložené náklady podľa § 170 ods. 3 požiadanej organizácie kolektívnej správy môžu primerane ...

(8)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, informuje nositeľov práv, ktorých ...

(9)

Dohoda o zastupovaní podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a nesmie obmedziť žiadajúcu organizáciu kolektívnej ...

§ 185
Poskytovanie informácií
(1)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, je povinná na základe odôvodnenej ...

a)
hudobných dielach, ktoré sú súčasťou ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81,
b)
spravovaných právach pre každé hudobné dielo podľa písmena a) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu. ...
(2)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným ...

(3)

Poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel, iná organizácia kolektívnej správy alebo nositeľ ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, umožní nositeľom práv, aby jej predkladali ...

§ 186
(1)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, vystaví elektronickými prostriedkami ...

a)
zoznam hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81, na základe údajov podľa § 183 písm. b) ...
b)
informácie o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81, vo formáte a rozsahu, ...
(2)

Organizácia kolektívnej správy vystaví daňový doklad podľa odseku 1 bezodkladne po oznámení skutočného ...

§ 187
Vyplácanie odmien nositeľom práv
(1)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, prerozdelí a vyplatí nositeľom práv ...

(2)

Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, poskytne nositeľovi práv spolu s vyplatenou ...

a)
obdobie, počas ktorého došlo k použitiu hudobných diel, ktoré boli predmetom zmluvy podľa § 81 a za ...
b)
výšku odmeny zaplatenej na základe daňového dokladu podľa § 186 vo vzťahu k jeho hudobným dielam,
c)
výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3 vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv k dielam ...
(3)

Organizácia kolektívnej správy splnomocnená podľa § 184 ods. 5 vyplatí organizácii kolektívnej správy ...

§ 188

Ustanovenia § 165 ods. 4 a 5, § 165 ods. 8 až 11 a 13 a § 176 sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 189
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie o udelenie oprávnenia, na konanie o zmenu oprávnenia, na konanie o odňatie oprávnenia a na ...

(2)

Na doručovanie písomností a počítanie lehôt pri výkone dohľadu podľa piatej časti tohto zákona sa primerane ...

(3)

Ak tento zákon upravuje povinnosti organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k účtovnému obdobiu, ktoré ...

§ 190
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016, pričom ...

(2)

Podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015 sa posudzuje aj obsah, rozsah a spôsob výkonu práv nadobudnutých ...

a)
pred 1. januárom 2016 alebo
b)
po 31. decembri 2015, ak bol návrh na uzavretie takejto zmluvy doručený osobe, ktorej je určený, pred ...
(3)

Povinnosť využiť výhradnú licenciu podľa § 70 ods. 3 tohto zákona nadobúdateľ nemá vo vzťahu k licenčným ...

(4)

Vo vzťahu k licenčným zmluvám, ktoré boli uzatvorené pred 1. januárom 2016 alebo aj po 31. decembri ...

(5)

Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia ...

(6)

Ustanovenia § 150 o zmene oprávnenia sa použijú iba na oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(7)

Ak organizácia kolektívnej správy nepožiada o udelenie oprávnenia podľa § 148 do 10. apríla 2016, ministerstvo ...

(8)

Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv udelené ministerstvom podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

(9)

Organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľom práv zastupovaným podľa § 164 informácie o ich právach ...

(10)

Ustanovenia § 182 sa prvýkrát použijú na výročnú správu a účtovnú závierku zostavenú ku dňu nasledujúcemu ...

(11)

Účastníkom dohody o spoločnej správe podľa § 174 a 175 môže byť iba organizácia kolektívnej správy, ...

(12)

Na výkon práv k audiovizuálnemu dielu, zamestnaneckému dielu, spoločnému dielu a školskému dielu, ktoré ...

(13)

Zvukovo-obrazový záznam podľa doterajších predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považuje ...

(14)

Trvanie majetkových práv k predmetom ochrany podľa tohto zákona sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ...

§ 190a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Ak bol podaný návrh podľa § 165 ods. 8 do 31. decembra 2018, uplatnia sa ustanovenia § 165 ods. 8 až ...

§ 191

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 192

Zrušuje sa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...

§ 193

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 185/2015 Z. z.

  ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE

  Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú,

  1.

  ak ide o knihy,

  a)

  povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,

  b)

  asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,

  c)

  existujúce databázy a registre, register autorov slovesných diel, výkonných umelcov a nositeľov ich ...

  d)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie, ...

  e)

  zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu virtuálny medzinárodný súbor autorít VIAF a prístupný ...

  2.

  ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká,

  a)

  medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií pre periodické publikácie ISSN,

  b)

  indexy a katalógy z knižničných fondov,

  c)

  povinné výtlačky,

  d)

  združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie; ...

  3.

  ak ide o fotografické diela, iné diela výtvarného umenia a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú ...

  a)

  zdroje uvedené v prvom bode a druhom bode,

  b)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické ...

  c)

  databázy obrazových agentúr;

  4.

  ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy,

  a)

  povinnú rozmnoženinu,

  b)

  združenia producentov v príslušnej krajine,

  c)

  databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc, ...

  d)

  databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych ...

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových ...

  f)

  titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,

  g)

  databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 185/2015 Z. z.

  ZÁKLAD NA VÝPOČET NÁHRADY ODMENY PODĽA § 36 ODS. 2 A JEJ VÝŠKA

  1.

  Osoba podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny za použitie diela podľa § 42 za

  a)

  nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, ktorým je CD nosič, ...

  b)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela na pevný disk, USB kľúč, pamäťovú kartu ...

  c)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je mobilný telefón, vo výške ...

  d)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tablet, vo výške 0,6 % z dovoznej ...

  e)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je počítač, vo výške 0,85 % z ...

  f)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je kamera, vo výške 1 % z dovoznej ...

  g)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je fotoaparát, vo výške 0,35 ...

  2.

  Osoba podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny za použitie diela podľa § 43 za

  a)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tlačiareň, skener, fax, viacfunkčné ...

  b)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tablet, vo výške 0,1 % z dovoznej ...

  c)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je počítač, vo výške 0,15 % z ...

  d)

  technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je fotoaparát, vo výške 0,65 ...

  e)

  reprografické služby vo výške 3 % z celkových príjmov za tieto služby.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 185/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ...
 • 2)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a ...
 • 3)  § 8 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 4)  § 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 6 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a ...
 • 6)  § 2 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 9)  § 1 a § 4 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 3 ods. 1 až 6 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných ...
 • 11)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 12)  Napríklad § 86 až 97 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. ...
 • 13)  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 14)  § 34 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15)  § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18)  § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 4 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • 19a)  Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté ...
 • 20)  § 1 až 3 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v ...
 • 21)  § 35 zákona č. 40/2015 Z. z.
 • 22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu ...
 • 23)  § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 24)  § 442a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • 25)  § 442 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 27)  Čl. 3 a 4 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
 • 28)  § 58 Zákonníka práce.
 • 29)  § 631 až 643 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 30)  Napríklad § 847 až 849 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 103 až 108 zákona č. 25/2006 ...
 • 31)  § 229 Civilného sporového poriadku.
 • 36)  § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 420/2004 Z. z. ...
 • 37a)  Zákon č. 420/2004 Z. z.
 • 38)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore