Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 13.07.1967
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD>999667DS6EUPPČL50

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.09.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 71/1967 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018§ 32

(1)
Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
(2)
Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.
(3)
Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore