Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Ochrana životného prostredia, Miestna štátna správa, Vodné hospodárstvo, Príroda a krajina, Odpadové hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD712 DS18 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 525/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 312/2018

Legislatívny proces k zákonu 312/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia
(1)

Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia1) (ďalej len „starostlivosť o životné ...

a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady,
d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
(2)

Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.2) ...

§ 2
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

a)
vypracúva environmentálne koncepcie,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonávajú okresné ...
c)
vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,3) ...
d)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú ...
e)
vykonáva štátny dozor,
f)
zriaďuje osobitné odborné organizácie, ktorých generálnych riaditeľov alebo riaditeľov vymenúva a odvoláva ...
g)
sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
h)
podieľa sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
i)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy ...
j)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú okresné úrady. ...
(2)

Pri zabezpečovaní úloh ministerstvo

a)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veciach starostlivosti ...
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie ...
§ 4
Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje so súhlasom ministerstva osobitné odborné organizácie5) na zabezpečenie ...

§ 5
Okresný úrad
(1)

Okresný úrad v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných ...

(2)

Okresný úrad plní ďalej tieto úlohy:

a)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom ...
b)
poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej ...
c)
poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
d)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
e)
upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o ...
f)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto zákonom,
g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni ...
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie vo veciach starostlivosti o životné prostredie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

(2)

Konanie o uložení pokuty vykoná orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorý prvý ...

(3)

Zamestnanci inšpekcie, okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a obcí, ktorí vykonávajú štátnu ...

(4)

Výkon rozhodnutia orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na peňažné plnenie, ktoré ...

§ 9
Inšpekcia
(1)

Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, ktorý

a)
vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
b)
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia ...
d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov,10) ...
e)
vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)
f)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej ...
(2)

Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej ...

(3)

Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – generálny tajomník služobného úradu, ...

(4)

Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.

(5)

Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré ...

(6)

Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ...

(7)

Inšpekcia na plnenie svojich úloh používa majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje ...

§ 10
Pôsobnosť inšpekcie
(1)

Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ...

(2)

Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky. Sídla a územné obvody inšpektorátov ...

(3)

Generálny riaditeľ inšpekcie môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o pochybnosti o nepredpojatosti ...

(4)

Generálny riaditeľ môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § ...

(5)

Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie ...

(6)

Inšpektorát v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.

(7)

Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister životného prostredia.

§ 11
Spolupráca

Okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekcia pri výkone svojej činnosti spolupracujú navzájom, ...

§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov,12) ktorí vykonávali k 31. ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov,13) ktorí vykonávali k 31. decembru 2003 ...

(3)

V okrese, v ktorom ku dňu účinnosti tohto zákona nemožno zriadiť obvodný úrad životného prostredia, ...

(4)

Na obvodný úrad životného prostredia určený ministerstvom podľa odseku 3 prechádzajú aj práva a povinnosti ...

(5)

Konania, v ktorých sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických ...

(6)

Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti ...

§ 13a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013

Prednostovia obvodných úradov životného prostredia vymenovaní do 31. decembra 2012 sa považujú za prednostov ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií ...

3.

písm. g) v časti II prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných ...

Čl. II

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. sa mení takto:

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ...

V prílohe sa vypúšťajú body 40 až 60 a 91 až 97.

Čl. VI

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona ...

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného ...

Čl. VIII

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného ...

Čl. IX

Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona ...

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného ...

Čl. XII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného ...

2.

V § 42 ods. 1 sa slová „do 1. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 1. júla 2004“.

Čl. XV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:

1.

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného ...

2.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „§ 13 ods. 3 a § ...

3.

V § 27 ods. 5 sa za slová „stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu“ vkladajú slová ...

Čl. XVI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2003 Z. z.

  Sídla a územné obvody inšpektorátov

  Inšpektorát - sídlo Územná pôsobnosť v okresoch I. Inšpektorát Bratislava odbor inšpekcie ochrany ...

Poznámky

 • 1)  § 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v ...
 • 2)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 223/2001 ...
 • 5)  § 67 písm. t) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad § 40 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 8 zákona č. 261/2002 ...
 • 10)  Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 151/2002 Z. z. Zákon č. 184/2002 Z. z. ...
 • 10a)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 11)  Zákon č. 245/2003 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore