Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD4DS9EUPP4ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 186/2023

Legislatívny proces k zákonu 186/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Kjótsky protokol“), ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „systém obchodovania“),

b)

práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkovateľov lietadiel a ostatných účastníkov systému obchodovania,

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy.

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého,

b)

prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,

c)

emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,

d)

skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,

e)

prevádzkou

1.

stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,

2.

každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do systému obchodovania,

f)

tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,

g)

priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,

h)

projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,

i)

započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,

j)

historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,

k)

kvótou z leteckej dopravy kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,

l)

spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy,

m)

ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom,1) a na roky 2021 až 2030 ustanovené osobitným prepisom,1aa)

n)

povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,

o)

novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po prvýkrát po 30. júni 2019 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2021 a po 30. júni 2024 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2026,

p)

výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,

q)

Modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.

§ 3 - Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov vydané okresným úradom podľa § 5 na základe žiadosti podanej podľa odseku 2.

(2)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov obsahuje

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom

1.

právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo organizácie,

2.

fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,

b)

názov a adresu prevádzky,

c)

opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,

d)

opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,

e)

opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,

f)

monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,

g)

netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),

h)

právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.2)

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva okresnému úradu.

§ 5 - Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Okresný úrad na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a na podávanie správ podľa osobitného predpisu.1a)

(2)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom.

(3)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje

a)

opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,

b)

monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,

c)

požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,1a)

d)

povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,

e)

záväzok odovzdávať kvóty v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku.

(4)

Lehota na vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov je 60 dní odo dňa začatia konania.

(5)

Okresný úrad do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov zašle kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a organizácii poverenej ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov (ďalej len „vnútroštátny správca“).

(6)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení. Pri zmene, ktorá je dôvodom aj na zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov alebo pri vydaní nového integrovaného povolenia sa zmení aj povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov tak, aby toto v celom rozsahu zohľadňovalo podmienky a postupy určené v integrovanom povolení.

§ 6 - Zmena a zrušenie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky, ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo systému obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo systému obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 3 a § 5.

(2)

Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a vyradí prevádzku zo systému obchodovania, ak

a)

prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)

b)

prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné8) alebo

c)

prevádzka nespĺňa prahové hodnoty činností uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

(3)

Ak nastanú pochybnosti o zrušení vydaného povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a o vyradení prevádzky zo systému obchodovania, okresný úrad v odôvodnených prípadoch požiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko.

(4)

Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(5)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť okresnému úradu, ministerstvu a vnútroštátnemu správcovi zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 3 do desiatich dní odo dňa, keď došlo k prechodu práv a povinností.

DRUHÁ ČASŤ

OBCHODOVANIE S KVÓTAMI

§ 7 - Účastníci systému obchodovania
(1)

Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra Únie (ďalej len „register“) podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník systému obchodovania.

(3)

Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie účtu v registri podľa osobitného predpisu.10)

(4)

Vnútroštátny správca zriadi účet kvót žiadateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3. V konaní o žiadosti o účasť v systéme obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(5)

Povinný účastník systému obchodovania je povinný do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla poskytnúť vnútroštátnemu správcovi informácie podľa osobitného predpisu10a) a predložiť žiadosť o zriadení účtu v registri.

(6)

Vnútroštátny správca zriadi účet v registri povinnému účastníkovi systému obchodovania do 20 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o zriadenie účtu v registri podľa odseku 5. V konaní o zriadení účtu v registri sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(7)

Náklady za operácie nad účtami a za správu kvót v registri znáša účastník systému obchodovania a platí vnútroštátnemu správcovi poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného vnútroštátnym správcom a schváleného ministerstvom.

§ 9 - Predloženie zoznamu prevádzok
(1)

Ministerstvo predloží Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia piatich rokov začínajúceho od 1. januára 2021 vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8) Tento zoznam obsahuje informácie o výrobnej činnosti, prenose tepla a plynov, výrobe elektrickej energie a emisiách na úrovni častí prevádzky za päť kalendárnych rokov pred jeho predložením. Tento zoznam ministerstvo predkladá Komisii aj pre každé nasledujúce päťročné obchodovateľné obdobie.

(2)

Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbežných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót pre túto prevádzku, ministerstvo určí celkové konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia podľa odseku 1 a predloží ich Komisii.

§ 10 - Pridelenie kvót skleníkových plynov povinným účastníkom a novým účastníkom systému obchodovania
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie ministerstvo určuje množstvo kvót, ktoré sa má v príslušnom období prideliť podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty nemožno prideliť prevádzkovateľovi na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.

(2)

Pri zvýšení priemernej úrovne činnosti prevádzky, pri znížení priemernej úrovne činnosti prevádzky a pri ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.10b)

(3)

Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom systému obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým účastníkom systému obchodovania na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.

(4)

Nový účastník systému obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót za prvý kalendárny rok nasledujúci po začiatku bežnej prevádzky podľa osobitného predpisu.8) Súčasťou žiadosti je plán metodiky monitorovania vypracovaný podľa osobitného predpisu8) a správa o overení podľa osobitného predpisu.19)

(5)

Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti Komisiou ministerstvo určí konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót.

(6)

Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) pridelí vnútroštátny správca každoročne na pokyn ministerstva do registra.

(7)

Vnútroštátny správca pridelí na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi systému obchodovania podľa osobitného predpisu.9)

(8)

Bezodplatné kvóty nemožno prideliť v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo systému obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia.

(9)

Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

§ 12 - Celkové množstvo kvót a systém obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré má byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná hodnote 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených počtom rokov v danom obchodovateľnom období. Pre tieto obchodovateľné obdobia je referenčným rokom kalendárny rok končiaci sa 24 mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia.

(2)

Ministerstvo zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ak

a)

mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo

b)

je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento prevádzkovateľ lietadla uskutočnil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ktorý začal prevádzku po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci sa 1. januára 2006.

(3)

Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla.

(4)

Prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy je osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy prepravujúcej cestujúcich, náklad alebo poštu.

§ 13 - Monitorovanie a podávanie správ pre leteckú dopravu
(1)

Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ods. 2, zisťuje a vykazuje údaje o tonokilometroch v rozsahu a postupom uvedeným v prílohe č. 3 a v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov podľa osobitného predpisu.1a) Monitorovací plán pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov schvaľuje na návrh prevádzkovateľa lietadla ministerstvo.

(2)

Prevádzkovateľ lietadla zisťuje a vykazuje údaje o emisiách skleníkových plynov v rozsahu a postupom podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a a v súlade s monitorovacím plánom na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.1a) Monitorovací plán pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov schvaľuje na návrh prevádzkovateľa lietadla ministerstvo. Prevádzkovateľ lietadla je povinný oznámiť ministerstvu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.

§ 14 - Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obchodovateľné obdobie požiadať o bezodplatné pridelenie kvót. Prevádzkovateľ lietadla v žiadosti predloženej ministerstvu uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, uskutočnených týmto prevádzkovateľom lietadla za sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje. Žiadosť sa podáva do 31. marca roku nasledujúceho po sledovanom roku.

(2)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa žiadosť vzťahuje.

(3)

Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného predpisu12) vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle

a)

celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 2, vypočítaný tak, že sa počet tonokilometrov zahrnutých do žiadosti vynásobí referenčnou hodnotou podľa osobitného predpisu,12)

b)

počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový počet kvót na dané obdobie vypočítaný podľa písmena a) sa vydelí počtom rokov v období, v ktorom daný prevádzkovateľ lietadla vykonáva letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.

(4)

Pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1 sú každoročne na pokyn ministerstva zapísané prevádzkovateľovi lietadla kvóty určené podľa odseku 3.

(5)

Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdeleniu prevádzkovateľa lietadla, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa lietadla určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkovateľom lietadla. Rozdelením prevádzkovateľa lietadla sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzkovateľ rozdelený na dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov, z ktorých každý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.

(6)

Po zlúčení prevádzkovateľov lietadiel nesmie množstvo bezodplatne pridelených kvót presiahnuť súčet množstiev bezodplatne pridelených kvót určených jednotlivým prevádzkovateľom lietadiel.

(7)

Pri rozdelení prevádzkovateľa lietadla nesmú množstvá bezodplatne pridelených kvót presiahnuť množstvo bezodplatne pridelených kvót určených prevádzkovateľovi lietadla pred rozdelením.

§ 15 - Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)

V obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, vyčlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovateľov lietadiel,

a)

ktorí začínajú s vykonávaním činností leteckej dopravy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, po sledovanom roku, za ktorý v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1 predložili overené údaje o tonokilometroch, alebo

b)

ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorých činnosť nie je úplným ani čiastočným pokračovaním činností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovateľ lietadla.

(2)

Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezodplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy Únie prostredníctvom žiadosti, ktorú predloží ministerstvu. Prevádzkovateľ lietadla predkladá žiadosť do 30. júna tretieho roka obchodovateľného obdobia podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa vzťahuje. Bezodplatné kvóty, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľovi lietadla podľa odseku 1 písm. b), nesmú presiahnuť 1 000 000 kvót.

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)

overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla v druhom kalendárnom roku obchodovateľného obdobia podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,

b)

dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 sú splnené; dokumenty priloží k žiadosti v prílohe,

c)

ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), aj údaje o

1.

percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,

2.

absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,

3.

absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b).

(4)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu na predloženie žiadosti.

(5)

Ministerstvo do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného predpisu12) vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle pridelenie kvót

a)

z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 4; toto pridelenie sa vypočíta tak, že sa referenčná hodnota stanovená Komisiou vynásobí

1.

tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4, ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. a),

2.

absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. c) tretieho bodu a odseku 4, ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. b),

b)

každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) sa vydelí počtom celých kalendárnych rokov, ktoré ostávajú v obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa pridelenie vzťahuje.

§ 17 - Vnútroštátny správca
(1)

Pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie na zabezpečenie presnej evidencie týkajúcej sa vydávania, zapisovania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót ministerstvo ustanoví vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Vnútroštátny správca je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra. Vnútroštátny správca postupuje pri výkone svojej činnosti podľa osobitného predpisu.9)

(3)

Kvóta je v držbe účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte.

(4)

Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.

(5)

Vnútroštátny správca vkladá a potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. r).

(6)

Ak vnútroštátny správca nevloží do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie za predchádzajúci rok každoročne do 31. marca, prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude zablokovaný spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise o zriadení registra Únie.13)

§ 18 - Dražba kvót a využitie výnosov
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie kvóty, ktoré sú určené prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, a ktoré nie sú pridelené bezodplatne podľa tohto zákona, sú dražené podľa osobitného predpisu.15)

(2)

Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1. Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.

(3)

Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16)

(4)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 je príjmom Environmentálneho fondu, pričom

a)

35 % sa použije na financovanie projektov na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a) a na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zavádzania najlepšie dostupných technológií vrátane financovania projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 2; na financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka,16a)

b)

35 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 3, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,

c)

10 % sa použije na zabezpečenie zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase16aa) uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia16ab) prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom,16ac)

d)

20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)

(5)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 možno použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.

(6)

Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)

(7)

Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 40 %.

(8)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4, s výnimkou ustanovenia odseku 4 písm. b) a c).

(9)

Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak ministerstvo priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.

(10)

Finančné prostriedky podľa odseku 4 poskytuje Environmentálny fond.

(11)

Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17) Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.

(12)

Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17a) a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.

(13)

Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do Modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.

(14)

Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou bankou na samostatný účet ministerstva,17c) sa použijú na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s osobitným predpisom.17d) Podpora z Modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.

(15)

Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním Modernizačného fondu v Slovenskej republike v súlade s osobitným predpisom17d) a zákonom (ďalej len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej republike z Modernizačného fondu schvaľuje komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň nastavuje systém bankových účtov na príjem týchto prostriedkov.

(16)

Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa odseku 14, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky17c) a ktoré možno použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom roku ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania.

§ 20 - Prevod, odovzdanie a zrušenie kvót skleníkových plynov
(1)

Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi

a)

účastníkmi systému obchodovania zo Slovenskej republiky,

b)

účastníkmi systému obchodovania podľa písmena a) a zahraničnými účastníkmi systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii alebo inými prepojenými systémami obchodovania.

(2)

Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa účtu v registri alebo majiteľ účtu môže požiadať o prevod kvót a o ich zaevidovanie vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9)

(3)

Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich držitelia ich môžu použiť na plnenie povinnosti prevádzkovateľa podľa odseku 4.

(4)

Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 2 písm. b) nesmú byť odovzdané znovu.

(5)

Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9) Register zruší všetky kvóty, o ktorých zrušenie požiadal splnomocnený zástupca.

(6)

Kvóty skleníkových plynov nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom18) do základného imania kapitálových spoločností.

(7)

Prevádzkovateľ lietadla odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré uskutočnil za predchádzajúci kalendárny rok, a boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.

(8)

Prevádzkovateľ odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.

(9)

Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie do zariadenia s povolením podľa osobitného predpisu.20)

§ 21 - Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,20) je povinný

a)

predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca prostredníctvom elektronického systému vkladania vybraných údajov (ďalej len „elektronický systém“) správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,

b)

odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8,

c)

plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo systému obchodovania podľa § 6 ods. 1 a 2,

d)

oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1a) do 30 dní od tejto zmeny,

e)

oznámiť okresnému úradu zmeny monitorovacieho plánu, ktoré nie sú významné podľa osobitného predpisu,1a) najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

(2)

Prevádzkovateľ lietadla je povinný

a)

predložiť ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,

b)

odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7,

c)

plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi lietadla odňatá prevádzková licencia.

(3)

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla nemôžu uskutočňovať ďalšie prevody kvót, ak správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola overovateľom podľa § 24 overená ako správna v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu;19) to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa lietadla, na ktorého sa vzťahuje § 38a ods. 2.

(4)

Prevádzkovateľ prevádzky, ktorej boli pridelené bezodplatné kvóty, je povinný

a)

oznámiť ministerstvu každú významnú zmenu plánu metodiky monitorovania podľa osobitného predpisu8) do 30 dní od tejto zmeny,

b)

oznámiť ministerstvu zmeny plánu metodiky monitorovania podľa osobitného predpisu8) najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,

c)

predložiť ministerstvu každoročne do 31. januára prostredníctvom elektronického systému overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu.10b)

§ 22 - Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada v odôvodnených prípadoch okresný úrad najneskôr do 15. marca Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, ktoré Slovenská inšpekcia životného prostredia doručí okresnému úradu najneskôr do 31. marca. Na jeho základe požiada okresný úrad prevádzkovateľa o dopracovanie a opätovné predloženie správy. Prevádzkovateľ je povinný doručiť okresnému úradu upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Okresný úrad v tomto prípade vydá potvrdenie o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm c) najneskôr do 30. apríla.

§ 23 - Platnosť kvót
(1)

Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára 2013 sú platné pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie.

(2)

Pri kvótach vydávaných od 1. januára 2021 sa musí uviesť, v ktorom desaťročnom obchodovateľnom období počnúc 1. januárom 2021 sa vydali, pričom platia pre emisie od prvého roka daného obdobia.

§ 24 - Overovateľ
(1)

Overovateľ je podnikateľ, ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo akreditačným orgánom iného členského štátu podľa osobitného predpisu19) v čase vydania správy o overení.

(2)

Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania osvedčenia o akreditácií upravujú osobitné predpisy.23)

(3)

Overovateľ overuje

a)

žiadosť o pridelenie kvót skleníkových plynov podľa § 10 ods. 4,

b)

správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a),

c)

správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností podľa § 21 ods. 2 písm. a),

d)

správu o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d).

(4)

Overovateľ nemôže overovať správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), množstvo bezodplatne pridelených kvót a správu o úrovni činnosti častí prevádzky, ak je s prevádzkovateľom personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.19) Ministerstvo každoročne informuje Slovenskú národnú akreditačnú službu alebo akreditačný orgán iného členského štátu o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu.23a)

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 25 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad.

§ 26 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)

je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,

b)

vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)

c)

vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót a oznamuje ich Komisii,

d)

určuje vnútroštátneho správcu,

e)

spravuje priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,

f)

oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo kvót, ktoré má byť bezodplatne pridelené, pre prevádzkovateľov na základe údajov podľa § 21 ods. 4 písm. c), okrem prevádzok, ktoré podliehajú oznámeniu Komisii podľa osobitného predpisu,9)

g)

je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov, správy o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, a správy v súvislosti s finančnými opatreniami v prospech odvetví a pododvetví, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,

h)

uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,

i)

oznamuje vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel na základe § 14 alebo § 15, ktoré má byť pridelené každoročne do 28. februára.

j)

predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,

k)

vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 14 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 5,

l)

ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii zmeny právnej úpravy ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,

m)

zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 12 ods. 2,

n)

podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,

o)

schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa lietadla podľa osobitného predpisu,1a)

p)

prevádzkuje elektronický systém podľa § 31,

q)

spravuje ročne pridelené emisné kvóty (AEA) a je oprávnené s nimi obchodovať podľa § 18 ods. 11,

r)

predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel podľa osobitného predpisu o zriadení registra Únie,25)

s)

spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu v súlade s rozhodnutím prijatým komisiou pre Modernizačný fond podľa § 18 ods. 16,

t)

schvaľuje plán metodiky monitorovania a jeho zmeny podľa osobitného predpisu,25a)

u)

schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti,

v)

schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti alebo overenie správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách,

w)

povoľuje overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti alebo overenie správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách.

(2)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schémy26) na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

(3)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci26) prevádzkam, v ktorých prípade sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.

(4)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schémy26) a individuálne investičné zámery na financovanie projektov z prostriedkov Modernizačného fondu.

§ 27 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad

a)

rozhoduje o vydaní povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo systému obchodovania podľa § 5 a 6,

b)

oznamuje vydanie povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo systému obchodovania ministerstvu a vnútroštátnemu správcovi,

c)

vydáva prevádzkovateľom potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 21 ods. 1 písm. a),

d)

oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 21 ods.1 písm. a) alebo správa nie je overená ako správna,

e)

ukladá pokuty za správne delikty podľa § 28,

f)

postupuje podľa § 22, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,

g)

schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu,1a)

h)

schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,26a) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách,

i)

vykonáva prostredníctvom elektronického systému konzervatívny odhad emisií podľa osobitného predpisu,26c)

j)

informuje ministerstvo o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu,23a)

k)

potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá do elektronického systému existujúci účastník systému obchodovania podľa § 31 ods. 4,

l)

posudzuje správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník systému obchodovania v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a vkladá do elektronického systému kópiu tohto povolenia podľa § 31 ods. 5,

m)

vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 31 ods. 6,

n)

schvaľuje správu o zlepšení podľa osobitného predpisu,26b)

o)

schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách,

p)

povoľuje overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje okresný úrad v prvom stupni, podľa odseku 1 písm. a), e), g) a h).

§ 28 - Iné správne delikty
(1)

Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi lietadla, ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá do registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok podľa § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), pokutu 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky a lietadla. Zaplatenie pokuty za neodovzdanie kvót nezbavuje prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok. Pokuty za neodovzdanie kvót vydaných na obdobie podľa § 10 ods. 1 sa zvýšia v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien.

(2)

Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 16 600 eur, ak

a)

nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3,

b)

nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 5,

c)

neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1 alebo § 13,

d)

nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a).

(3)

Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

(4)

Pokuta sa uloží do troch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b).

(6)

Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(7)

Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpečiť ani uložením pokuty, môže ministerstvo požiadať Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovateľom lietadla rozhodla o uložení zákazu prevádzky.

(8)

Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje

a)

podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,

b)

odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,

c)

odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali uplatňovať,

d)

dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.

(9)

Ministerstvo po schválení žiadosti Komisiou zabezpečí vykonanie zákazu prevádzky a informuje Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie zákazu.

§ 29 - Zverejňovanie informácií a prístup k informáciám
(1)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)

zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D vrátane zodpovedajúcich konečných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót,

b)

informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,

c)

rozhodnutia a správy týkajúce sa množstva kvót a ich prideľovania, ako aj monitorovania, podávania správ a overovania emisií.

(2)

Vnútroštátny správca do 15. mája v príslušnom kalendárnom roku zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok.

(3)

Pri nakladaní s informáciami podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.28)

(4)

Na účely vykonávania štátnej správy podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené získavať a spracovávať údaje z registra občanov Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu.29)

(5)

Údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú bezodkladne spôsobom, ktorý zabezpečuje nediskriminačný prístup.

§ 30 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok,30) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie podľa § 9, 10, 14 a 15, § 21 ods. 1 písm. e), § 21 ods. 4 písm. b), § 26 ods. 1 písm. d), § 27 ods. 1 písm. c) a § 31 ods. 8.

§ 31 - Elektronický systém
(1)

Do elektronického systému sa vkladá

a)

monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) a jeho zmeny podľa § 21 ods. 4 písm. e),

b)

správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a),

c)

správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d),

d)

kópia potvrdenia o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c),

e)

konzervatívny odhad emisií podľa § 27 ods. 1 písm. i),

f)

správa o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b),

g)

správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. d),

h)

kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa odsekov 4 a 5,

i)

správa o zlepšení podľa osobitného predpisu.26b)

(2)

Prístup do elektronického systému získavajú prevádzkovateľ, okresný úrad a overovateľ na základe žiadosti podanej v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je uverejnený na webovom sídle ministerstva.

(3)

Nový účastník systému obchodovania požiada ministerstvo o prístup do elektronického systému pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(4)

Existujúci účastník systému obchodovania vkladá zmeny monitorovacieho plánu podľa § 21 ods. 4 písm. e) prostredníctvom elektronického systému. Správnosť údajov, ktoré uvádza existujúci účastník systému obchodovania, posudzuje okresný úrad v konaní o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 6. Okresný úrad vkladá do elektronického systému existujúcemu účastníkovi systému obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(5)

Nový účastník systému obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vypracováva monitorovací plán v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. f), ktorý priloží k žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov. Správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník systému obchodovania, posudzuje okresný úrad v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 5. Okresný úrad vkladá do elektronického systému novému účastníkovi systému obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(6)

Okresný úrad vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému každoročne do 31. marca kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Ak prevádzkovateľ nepredloží správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v termíne podľa § 21 ods. 1 písm. a), okresný úrad vykoná konzervatívny odhad emisií.

(7)

Overovateľ vkladá do elektronického systému správu o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b) a správu o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. d).

(8)

Údaje podľa odseku 1 sa na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva predkladajú s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou zverejnenej na webovom sídle ministerstva.

§ 32 - Podávanie správ
(1)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov. Správa musí obsahovať najmä informácie o spôsobe prideľovania kvót, o prevádzke registra, o uplatňovaní požiadaviek na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, o overovaní správ o emisiách a o prevodoch kvót, ak k nejakým dochádza a v prípade potreby fiškálnej úprave kvót.

(2)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov.

(3)

Ministerstvo do troch mesiacov od konca každého kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle celkovú sumu kompenzácie poskytnutú v prospech jednotlivých odvetví a pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

(4)

Ministerstvo v každom roku, v ktorom použije na účely podľa odseku 3 viac ako 25 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie, zverejní na svojom webovom sídle správu, v ktorej uvedie dôvody presiahnutia tohto množstva.

§ 33 - Porušenia na trhu dražených produktov
(1)

Osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom32) manipuluje s trhom s draženými produktmi.

(2)

Zasvätená osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s

a)

osobitným predpisom33) použije túto dôvernú informáciu, keď podáva, upravuje alebo sťahuje ponuku na dražený produkt, ktorého sa táto informácia týka, priamo alebo nepriamo na svoj vlastný účet alebo na účet tretej strany,

b)

osobitným predpisom34) poskytne dôvernú informáciu inej osobe, pokiaľ k tomuto poskytnutiu nedochádza pri bežnom výkone jej zamestnania, povolania alebo jej povinností,

c)

osobitným predpisom34) odporučí inej osobe alebo presvedčí inú osobu na základe dôvernej informácie, aby predložila, upravila alebo stiahla ponuku na dražený produkt, ktorého sa táto informácia týka.

(3)

Zasvätenou osobou podľa odseku 2 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, v súvislosti s nákupom kvót alebo kvót z leteckej dopravy na aukčnej platforme vymenovanej podľa osobitného predpisu.15) Za zasvätenú osobu sa považuje tiež ten, kto získa dôvernú informáciu iným spôsobom a vie alebo môže vedieť, alebo by vzhľadom na svoje postavenie vedieť mal, že ide o dôvernú informáciu.

(4)

Osoby, ktoré sú povinné zostavovať zoznam osôb podľa osobitného predpisu,35) a osoba, ktorá môže predkladať ponuky na aukcii priamo (ďalej len „dražiteľ“), sa dopustia porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom15) nevypracujú, neaktualizujú alebo nezašlú na vyžiadanie Národnej banky Slovenska zoznam zasvätených osôb v súlade s osobitným predpisom.35)

(5)

Osoba, ktorá je osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára, sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom37) neoznámi Národnej banke Slovenska existenciu ponúk na dražené produkty alebo deriváty či iné finančné nástroje s nimi spojené, ktoré boli predané, upravené alebo stiahnuté na ich vlastný účet.

(6)

Osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov alebo ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť, sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom38)

a)

nevenuje primeranú starostlivosť tomu, aby tieto informácie boli dôkladne uvedené,

b)

neinformuje o svojich záujmoch, alebo

c)

neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa dražených produktov.

(7)

Každá osoba uvedená v osobitnom predpise39) sa dopustí porušenia tým, že v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu trhu, o tom bezodkladne neinformuje Národnú banku Slovenska.

(8)

Za porušenia podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 Národná banka Slovenska uloží podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov

a)

opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, alebo

b)

pokutu do výšky 800 000 EUR alebo

c)

povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový prospech získaný a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.

(9)

Uložením sankcie podľa odseku 8 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.40)

(10)

Pokuta podľa odseku 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(11)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.

(12)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.

§ 34 - Dohľad Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad plnením povinností a dodržiavaním zákazov podľa osobitného predpisu.41) Ustanovenia osobitného predpisu42) sa použijú primerane s tým, že tam, kde sa hovorí o kapitálovom trhu alebo finančnom trhu, rozumie sa na účely tohto ustanovenia trh dražených produktov.

(2)

Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha na území Slovenskej republiky

a)

osoba, ktorej konanie môže byť manipuláciou s trhom dražených produktov,

b)

osoba, ktorá má prístup k dôvernej informácii,

c)

osoba, ktorá disponuje dôvernou informáciou a pritom vie, alebo by mala vedieť, že ide o dôvernú informáciu,

d)

dražiteľ,

e)

osoba s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,

f)

osoba spriaznená s osobou s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,

g)

osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ musí mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia na každú prevádzku, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla, platnú prevádzkovú licenciu43) a schválený monitorovací plán podľa § 13

a)

od 1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A,

b)

od 1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C,

c)

od 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D,

d)

od 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke B.

(2)

Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sú platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3)

Národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý ustanovené doterajším predpisom platia aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 36

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia do 31. marca 2013, ak takéto povolenie nemá podľa doterajšieho zákona.

§ 37

Ak Komisia počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelí Slovenskej republike ako riadiacemu členskému štátu prevádzkovateľa lietadla žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 12 ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti, Slovenská republika prestáva byť jeho riadiacim členským štátom. Riadiacim členským štátom je Slovenská republika podľa § 12 ods. 2 písm. b).

§ 38
(1)

Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. b) použiť do 30. apríla 2013 jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) môžu použiť do výšky 7 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.

(2)

Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovateľné obdobie.

§ 38a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Požiadavky pre prevádzkovateľa lietadla ustanovené v § 13 ods. 2 a § 20 ods. 7 na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 sa považujú za splnené, ak ide o emisie z letov

a)

na letiská nachádzajúce sa v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z týchto letísk,

b)

medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,43a) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne Európskeho hospodárskeho priestoru.

(2)

Prevádzkovateľ lietadla z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru v roku 2013 a overenými emisiami z týchto letov je povinný splniť povinnosti podľa § 21 ods. 2 písm. a) do 1. marca 2015 a podľa § 21 ods. 2 písm. b) do 30. apríla 2015.

(3)

Na účely § 11, 13 a 20 sa overené emisie z iných letov ako z letov podľa odseku 1 považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla.

(4)

Prevádzkovateľ lietadla nemá povinnosť predkladať plány monitorovania určujúce opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách, ak ide o lety, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

(5)

Prevádzkovateľovi lietadla, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sa vydá počet bezodplatných kvót znížený v pomere k zníženiu povinne odovzdaných kvót podľa odseku 1.

(6)

Ak sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton CO2, jeho emisie sa považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja na odhadovanie spotreby paliva pre leteckých prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií podľa osobitného predpisu.43b)

§ 38b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Povinný účastník schémy obchodovania, dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľ požiadajú ministerstvo o prístup do elektronického systému do 31. januára 2018.

(2)

Existujúci účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vloží do elektronického systému kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán vydaný podľa § 5 alebo § 6 do 30. apríla 2018. Okresný úrad potvrdí zhodu tohto povolenia s monitorovacím plánom do 30 dní od ich vloženia do elektronického systému.

§ 39

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 40 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 47/2011 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z. z., vyhlášky č. 159/2010 Z. z. a vyhlášky č. 52/2012 Z. z.,

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov,

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót.

§ 41 - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.

Čl. II

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 24 ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

„11a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z. a zákona č. 223/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:

„i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)

j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,

k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,

l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,

m)
pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,

n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave.“.

„11a)
§ 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 16 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 8 ods. 2 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a i) až n)“ a slová „b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „b), c) a i) až n).“

Čl. IV

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

(2)

Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ

  KATEGÓRIE ČINNOSTÍ

  1.

  Systém obchodovania sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov a na prevádzky používajúce výlučne biomasu.

  2.

  Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto činností sa spočítajú.

  3.

  V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni 20 MW. Na účely posúdenia hranice 20 MW menovitého tepelného príkonu sa sčítajú menovité tepelné príkony všetkých spaľovacích zariadení, ktoré majú menovitý tepelný príkon rovný alebo väčší ako 3 MW. Zariadenia, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy. Ak je hodnota súčtov menovitých tepelných príkonov väčšia ako 20 MW, do povolenia je potrebné zahrnúť všetky spaľovacie zariadenia v prevádzke, t. j. aj tie, ktoré majú menší menovitý tepelný príkon ako 3 MW, a aj zariadenia používajúce ako palivo biomasu. V oboch prípadoch sa berú do úvahy aj rezervné a záložné zariadenia. Rezervné a záložné zariadenia sa nezapočítavajú na účely celkového menovitého tepelného príkonu vtedy, ak technicky nemôžu paralelne fungovať s hlavnými zariadeniami z technických alebo legislatívnych dôvodov.

  4.

  Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu nižšiu, ako je uvedená prahová hodnota, posudzujú sa podľa menovitého tepelného príkonu existujúcich spaľovacích zariadení podľa postupu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte. Prevádzka, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu výrobnej kapacity, musí byť na základe existencie spaľovania palív vo výrobe a menovitého tepelného príkonu väčšieho ako 20 MW do systému obchodovania zaradená.

  5.

  Keď sa zistí, že prahová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom zariadení prekročí, všetky jednotky, v ktorých sa spaľujú palivá, okrem jednotiek na spaľovanie nebezpečného odpadu alebo komunálneho odpadu, sa začlenia do povolenia na emisie skleníkových plynov.

  6.

  Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke D zahŕňajú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.

  Tabuľka A

  Činnosti Skleníkové plyny
  Spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW (okrem zariadení na spaľovanie nebezpečného alebo komunálneho odpadu). Oxid uhličitý
  Rafinovanie minerálnych olejov. Oxid uhličitý
  Výroba koksu. Oxid uhličitý
  Praženie alebo spekanie vrátane granulovania kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy). Oxid uhličitý
  Výroba surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia, s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu. Oxid uhličitý
  Výroba alebo spracovanie železných kovov (vrátane železných zliatin), pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Spracovanie zahŕňa okrem iného valcovne, predohrievače, žíhacie pece, kováčne, zlievarne, pokovovanie a morenie. Oxid uhličitý
  Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton za deň alebo v iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň. Oxid uhličitý
  Výroba vápna alebo kalcinácia magnezitu v rotačných peciach alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň. Oxid uhličitý
  Výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 ton za deň. Oxid uhličitý
  Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, hlavne krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň. Oxid uhličitý
  Výroba buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov. Oxid uhličitý
  Výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton denne. Oxid uhličitý

  Tabuľka B

  Činnosti Skleníkové plyny
  Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky
  Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
  Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
  Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň. Oxid uhličitý
  Sušenie alebo kalcinácia sádrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sádrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
  Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje, dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
  Výroba kyseliny dusičnej. Oxid uhličitý a oxid dusný
  Výroba kyseliny apidovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
  Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
  Výroba amoniaku. Oxid uhličitý
  Výroba veľkoobjemových organických chemikálií krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou väčšou ako 100 ton za deň. Oxid uhličitý
  Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň. Oxid uhličitý
  Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3). Oxid uhličitý
  Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, na účely prepravy a geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
  Preprava skleníkových plynov potrubím na účely geologického ukladania v úložisku povoleného podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý
  Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý

  Tabuľka D

  Letecká doprava

  Lety s odletom z letiska alebo s príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.

  Táto činnosť nezahŕňa:

  a) lety uskutočňované v rámci úradnej misie výhradne na účely prepravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá nie je členským štátom, ak je to potvrdené príslušným indikátorom stavu v letovom pláne,

  b) vojenské lety uskutočňované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov,

  c) pátracie a záchranné lety, protipožiarne lety, humanitárne lety a lety pohotovostnej zdravotníckej služby povolené príslušným kompetentným orgánom,

  d) všetky lety uskutočňované výhradne podľa vizuálnych letových pravidiel definovaných v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru,

  e) lety končiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, počas ktorých nedošlo k medzipristátiu,

  f) výcvikové lety uskutočňované výhradne na účely získania licencie alebo hodnotenia, ak ide o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslušnou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, že let neslúži na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie alebo prevoz lietadla,

  g) lety uskutočňované výhradne na účely vedeckého výskumu alebo na účely kontroly, testovania alebo osvedčenia lietadla alebo zariadení na palube alebo na zemi,

  h) lety uskutočňované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg,

  i) lety uskutočňované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme, uložených v súlade s osobitným predpisom43)na trasy v najvzdialenejších regiónoch vymedzených v medzinárodnej zmluve44) alebo na trasy, na ktorých ročná ponúkaná kapacita neprevyšuje 30 000 sedadiel, a

  j) lety, ktoré by inak spadali pod túto činnosť, uskutočňované prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy, ktorý uskutočňuje buď menej ako 243 letov počas troch po sebe nasledujúcich štvormesačných obdobiach, alebo lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 10 000 ton za rok; to neplatí pre lety uvedené v písmenách l) a m) alebo uskutočňované z úradného poverenia výhradne na účely dopravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov vlád členských štátov, ktoré nemôžu byť na základe tohto bodu vylúčené,

  k) od 1. januára 2013 do 31. decembra 2030 lety, ktoré by okrem tohto písmena patrili pod túto činnosť a ktoré vykonáva nekomerčný prevádzkovateľ lietadla prevádzkujúci lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 1 000 ton za rok [vrátane emisií z letov uvedených v písmenách l) a m)],

  l) lety z letísk, ktoré sa nachádzajú vo Švajčiarsku, na letiská nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore,

  m) lety z letísk, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na letiská nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore.
  Oxid uhličitý

  Príloha č. 2 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  Tabuľka A

  SKLENÍKOVÉ PLYNY

  Oxid uhličitý (CO2)
  Metán (CH4)
  Oxid dusný (N2O)
  Fluórované uhľovodíky (HFC)
  Plnofluórované uhľovodíky (PFC)
  Fluorid sírový (SF6)

  Príloha č. 3 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA TONOKILOMETROV Z ČINNOSTÍ LETECKEJ DOPRAVY A PODÁVANIE SPRÁV O TONOKILOMETROCH

  Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 sa rozsah činnosti leteckej dopravy vypočíta v tonokilometroch pomocou vzorca:

  tonokilometre = vzdialenosť x užitočné zaťaženie,

  kde

  „vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný fixný faktor 95 km a

  „užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich.

  Na účely výpočtu užitočného zaťaženia

  a)

  počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,

  b)

  prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich a zapísanej batožiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyvážení pre príslušné lety alebo stanovenú štandardnú hodnotu 100 kg pre každého cestujúceho a jeho zapísanú batožinu.

  Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 14 a 15

  Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 do svojej žiadosti:

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla

  a)

  obchodné meno prevádzkovateľa lietadla,

  b)

  jeho riadiaci členský štát, adresu vrátane PSČ a štátu,

  c)

  jeho adresu vrátane PSČ a štátu, ak sú odlišné od jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,

  d)

  registračné čísla lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,

  e)

  čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názov orgánu, ktorý ich vydal,

  f)

  adresy, telefónne, faxové čísla a e-mail kontaktnej osoby a

  g)

  obchodné meno a meno a priezvisko majiteľa lietadla.

  B.

  Údaje o tonokilometroch

  a)

  počet letov podľa dvojíc letísk,

  b)

  počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,

  c)

  počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,

  d)

  zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,

  e)

  celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla.

  Príloha č. 3a k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA A ZÁSADY PODÁVANIA SPRÁV

  ČASŤ A - Monitorovanie emisií z prevádzok a podávanie správ

  Monitorovanie emisií oxidu uhličitého

  Emisie oxidu uhličitého sa monitorujú výpočtom alebo na základe merania.

  Výpočet

  Výpočty emisií oxidu uhličitého sa vykonávajú použitím vzorca:

  Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor

  Údaje o činnosti, napríklad spotrebované palivo, rýchlosť výroby, sa vypočítajú na základe dodaných údajov alebo meraní.

  Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné pre všetky palivá. Štandardné faktory sú prijateľné pre všetky palivá okrem nekomerčných palív (odpadové palivá, ako sú pneumatiky alebo plyny z priemyselných procesov). Štandardy špecifické pre jednotlivé sloje uhlia a štandardy špecifické pre Európsku úniu alebo jednotlivé krajiny produkujúce zemný plyn sa ďalej vypracujú. Štandardné hodnoty IPCC (Medzivládny panel pre klimatické zmeny) sú prijateľné pre produkty rafinérií. Emisný faktor pre biomasu je nula.

  Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka nezoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný faktor. Ak sa vypočítali emisné faktory špecifické pre určité činnosti a je v nich už zohľadnená oxidácia, oxidačný faktor sa nemusí použiť.

  Použijú sa štandardné oxidačné faktory,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, že faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú presnejšie.

  Pre každú činnosť, zariadenie a palivo sa vykoná výpočet zvlášť.

  Meranie

  Na meranie emisií oxidu uhličitého sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy a musia byť doložené podporným výpočtom emisií.

  Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov

  Na monitorovanie emisií iných skleníkových plynov sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami.

  Podávanie správ o emisiách iných skleníkových plynov

  Každý prevádzkovateľ zahrnie do správy o prevádzke nasledujúce informácie:

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzky vrátane

  1.

  názvu prevádzky,

  2.

  adresy, PSČ a krajiny,

  3.

  druhu a počtu činností uvedených v prílohe č. 1 vykonávaných v prevádzke,

  4.

  adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a

  5.

  názvu majiteľa prevádzky a akejkoľvek materskej spoločnosti.

  B.

  Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,

  1.

  údaje o činnosti,

  2.

  emisné faktory,

  3.

  oxidačné faktory,

  4.

  celkové emisie a

  5.

  neistotu.1)

  C.

  Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,

  1.

  celkové emisie,

  2.

  informácie o spoľahlivosti meracích metód a

  3.

  neistotu.1)

  D.

  Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak už oxidácia nebola zohľadnená pri vypracovaní emisného faktora pre špecifickú činnosť.

  Časť B - Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách

  Emisie z činnosti leteckej dopravy sa monitorujú výpočtom. Emisie z činnosti leteckej dopravy sa vypočítavajú pomocou vzorca:

  Spotreba paliva x emisný faktor

  Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vždy, keď je to možné, použije sa skutočná spotreba paliva pre každý let, ktorá sa vypočíta pomocou vzorca:

  Množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na let - množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania
  paliva na nasledujúci let + palivo natankované na tento nasledujúci let.

  Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe najvhodnejších dostupných informácií použije štandardná stupňovitá metóda.

  Použijú sa štandardné emisné faktory IPCC prevzaté z Usmernení IPCC pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, ak emisné faktory špecifické pre danú činnosť, identifikované nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré používajú všeobecne prijaté analytické metódy, nie sú presnejšie. Emisný faktor pre biomasu je nula.

  Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.

  Podávanie správ o emisiách z činnosti leteckej dopravy

  Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie do svojej správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) tieto informácie:

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane

  1.

  mena prevádzkovateľa lietadla,

  2.

  jeho riadiaceho členského štátu,

  3.

  jeho adresy, PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,

  4.

  registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,

  5.

  čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,

  6.

  adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla.

  B.

  Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie z činnosti leteckej dopravy,

  1.

  spotrebu paliva,

  2.

  emisný faktor,

  3.

  celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,

  4.

  súhrnné emisie z

  4.1

  letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a príletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu,

  4.2

  ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,

  5.

  súhrnné emisie z činnosti leteckej dopravy zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patia pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla a ktoré

  5.1

  odlietali z každého členského štátu a

  5.2

  prilietali do každého členského štátu z tretej krajiny,

  6.

  neistotu.1)

  Príloha č. 3b k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁVY O EMISIÁCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z PREVÁDZKY ALEBO Z LETECKÝCH ČINNOSTÍ POČAS PREDCHÁDZAJÚCEHO KALENDÁRNEHO ROKA

  A.

  Všeobecné zásady

  1.

  Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D.

  2.

  Proces overovania obsahuje posúdenie správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a posúdenie monitorovania počas predchádzajúceho kalendárneho roku. Overuje sa spoľahlivosť, dôveryhodnosť a presnosť monitorovaných systémov a podávaných údajov a informácií, ktoré sa týkajú emisií, najmä:

  2.1.

  údajov o činnosti, ktorých sa správa týka a súvisiace merania a výpočty,

  2.2.

  výberu a použitia emisných faktorov,

  2.3.

  výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií a

  2.4.

  ak sa používa meranie, vhodnosť výberu a použitia meracích metód.

  3.

  Platnosť emisií sa potvrdzuje, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje určiť emisie s vysokým stupňom istoty. Pre vysoký stupeň istoty sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla dokázal, že

  3.1.

  oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,

  3.2.

  zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a

  3.3.

  relevantné záznamy o prevádzke alebo záznamy o lietadle používané na vykonávanie činností leteckej dopravy sú úplné a konzistentné.

  4.

  Overovateľ pri overovaní musí mať prístup do všetkých častí prevádzky a ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú objektu overovania.

  5.

  Overovateľ pri overovaní zohľadňuje, či je prevádzka alebo prevádzkovateľ lietadla registrovaný v systéme environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva (EMAS).

  B.

  Metodológia

  1.

  Strategická analýza

  Overovanie je založené na strategickej analýze všetkých činností, ktoré sa vykonávajú v prevádzke, alebo činnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla. Overovateľ musí mať prehľad o všetkých činnostiach a ich význame vzhľadom k emisiám.

  2.

  Analýza procesov

  Overovanie podaných informácií sa uskutočňuje tam, kde je to vhodné, najmä v prevádzke alebo v priestoroch, ktoré používa prevádzkovateľ lietadla na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy. Na určenie spoľahlivosti oznamovaných údajov a informácií sa použijú náhodné kontroly na mieste.

  3.

  Analýza rizika

  3.1

  Všetky zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke alebo v lietadle, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, zašlú prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla na ohodnotenie, ktorým sa overuje spoľahlivosť údajov za každý zdroj, ktorý prispieva k celkovým emisiám prevádzky alebo lietadla.

  3.2

  Na základe analýzy sa určujú explicitné zdroje a lietadlá, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, s vysokým rizikom chyby a ďalšie aspekty monitorovania a podávania správ, ktoré pravdepodobne môžu prispieť pri určovaní celkových emisií. Toto zahŕňa výber emisných faktorov a výpočty potrebné na určenie emisií z jednotlivých zdrojov a lietadiel. Zvláštnu pozornosť treba venovať zdrojom a lietadlám s vysokým rizikom chyby a hore uvedeným aspektom monitorovacieho postupu.

  3.3

  Možno použiť každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla používa, s cieľom minimalizovať stupeň neistoty.1)

  4.

  Správa

  V správe o procese potvrdzovania platnosti sa uvedie, či je správa podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2 písm. a) správna. V správe sa uvedú všetky okruhy relevantné pre vykonanú prácu. Potvrdiť, že správa podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2 písm. a) je správna, možno, ak podľa názoru overovateľa nie sú celkové emisie materiálne nesprávne uvedené.

  5.

  Minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť overovateľa

  Overovateľ je nezávislý od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, vykonáva svoje činnosti správnym a objektívne profesionálnym spôsobom a pozná

  5.1

  ustanovenia tohto zákona, ako aj relevantné normy a usmernenia prijaté Komisiou podľa osobitného predpisu,1)

  5.2

  legislatívne, regulačné a správne opatrenia pre overované činnosti a

  5.3

  informácie týkajúce sa každého zdroja emisií, najmä ak ide o zber, meranie, výpočet údajov a podávanie správ o nich.

  C.

  Osobitné zásady

  Pri overovaní správ o emisiách z leteckej dopravy je potrebné overiť najmä, či

  1.

  sa zohľadnili všetky lety patriace pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľky D; pri plnení úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal,

  2.

  existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré sa zakúpilo alebo inak dodalo do lietadla vykonávajúceho činnosť leteckej dopravy.

  D.

  Osobitné zásady overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na účely § 14 a 15

  1.

  Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách, ak je to vhodné, sa uplatňujú aj na overovanie údajov o tonokilometroch leteckej dopravy.

  2.

  Je potrebné overiť, či sa v žiadosti prevádzkovateľa podľa § 14 ods. 1 a § 15 ods. 2 brali do úvahy iba lety, ktoré sa skutočne vykonali a ktoré patria pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, za ktorú je prevádzkovateľ lietadla zodpovedný; pri plnení úlohy si overovateľ pomáha údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si prevádzkovateľ vyžiadal. Overovateľ sa okrem toho presvedčí, či užitočné zaťaženie vykazované prevádzkovateľom lietadla zodpovedá záznamom o užitočnom zaťažení, ktoré vedie prevádzkovateľ na účely bezpečnosti.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1359/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 12. 2013) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 129, 30. 4. 2014).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2018).

Poznámky

 • 1)

  Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

 • 1a)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.

 • 1aa)

  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).

 • 2)

  § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 7)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019).

 • 9)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (Ú. v. EÚ L 177, 2. 7. 2019) v platnom znení.

 • 10)

  Prílohy III až VIII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.

 • 10a)

  Prílohy VI a VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.

 • 10b)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1842 z 31. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti (Ú. v. EÚ L 282, 4. 11. 2019).

 • 12)

  Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252, 28. 9. 2011).

 • 13)

  Čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.

 • 15)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010) v platnom znení.

 • 16)

  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 16a)

  § 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 414/2012 Z. z.

 • 16aa)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) v platnom znení.

 • 16ab)

  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 16ac)

  § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.

 • 16b)

  § 4 ods. 1 písm. i) až l), n) a p) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 414/2012 Z. z.

 • 17)

  Čl. 3 ods. 3 až 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

 • 17a)

  § 4 ods. 1 písm. k), l), n), p), ae) a af) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

 • 17c)

  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17d)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (Ú. v. EÚ L 221, 10. 7. 2020).

 • 18)

  § 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018).

 • 20)

  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 23)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30, 13. 8. 2008) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067.

 • 23a)

  Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.

 • 24)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Príloha IX delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.

 • 25a)

  Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331.

 • 26)

  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

 • 26a)

  Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.

 • 26b)

  Čl. 69 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.

 • 26c)

  Čl. 70 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.

 • 28)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Čl. 12 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. V. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.

 • 33)

  Čl. 8 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 34)

  Čl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 35)

  Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 37)

  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 38)

  Čl. 11 a 20 nariadenia č. 596/2014 v platnom znení.

 • 39)

  Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.

 • 40)

  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 42)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.

 • 43)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).

 • 43a)

  Čl. 349 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.

 • 43b)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (Ú. v. EÚ L 175/25, 10. 7. 2010).

 • 44)

  Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Načítavam znenie...
MENU
Hore