Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD4DS8EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 535/2021

Legislatívny proces k zákonu 535/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými ...

b)

práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), ...

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy.

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, ...

b)

prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,

c)

emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov ...

d)

skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného ...

e)

prevádzkou

1.

stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v ...

2.

každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne ...

f)

tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek ...

g)

priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,

h)

projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe ...

i)

započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené ...

j)

historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 ...

k)

kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu ...

l)

spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia ...

m)

ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky ...

n)

povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo ...

o)

dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území ...

p)

novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností ...

q)

výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú ...

r)

Modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na ...

§ 3 - Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na ...

(2)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné ...
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva ...
g)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),
h)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby,2)
i)
emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity, ...
(3)

Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom systému obchodovania, podáva žiadosť o povolenie ...

(4)

Žiadosť podľa odsekov 2 a 3 sa podáva okresnému úradu.

§ 5 - Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Okresný úrad na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie emisií ...

(2)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac ...

(3)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje ...

a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku ...
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,1a)
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,
e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám ...
(4)

Lehota na vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov je 60 dní odo dňa začatia konania. ...

(5)

Okresný úrad do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových ...

(6)

Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí ...

§ 6 - Zmena a zrušenie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky ...

(2)

Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,

a)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)
c)
ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do systému obchodovania,
d)
a vyradí prevádzku zo systému obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).
(3)

Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých ...

(4)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov prechádzajú ...

DRUHÁ ČASŤ

OBCHODOVANIE S KVÓTAMI

§ 7 - Účastníci systému obchodovania
(1)

Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania a dobrovoľných ...

(2)

Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník systému obchodovania.

(3)

Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania ...

a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby ...
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
údaje podľa osobitného predpisu.10)
(4)

Vnútroštátny správca zriadi účet kvót žiadateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa ...

(5)

Povinný účastník systému obchodovania a dobrovoľný účastník systému obchodovania sú povinní do 20 pracovných ...

(6)

Vnútroštátny správca zriadi účet kvót v registri povinnému účastníkovi systému obchodovania a dobrovoľnému ...

(7)

Náklady za operácie nad účtami kvót a za správu kvót v registri znáša účastník systému obchodovania ...

§ 9 - Predloženie zoznamu prevádzok
(1)

Ministerstvo predloží Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia ...

(2)

Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbežných individuálnych ...

§ 10 - Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení ...

(3)

Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom systému obchodovania ...

(4)

Nový účastník systému obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po ...

(5)

Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do ...

(6)

Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) pridelí vnútroštátny ...

(7)

Vnútroštátny správca pridelí na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi systému obchodovania ...

(8)

Vnútroštátny správca nepridelí v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená ...

(9)

Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí ...

§ 12 - Celkové množstvo kvót a systém obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Ministerstvo zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k ...

a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej ...
(3)

Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú ...

(4)

Prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy je osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej ...

§ 13 - Monitorovanie a podávanie správ pre leteckú dopravu
(1)

Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ...

(2)

Prevádzkovateľ lietadla zisťuje a vykazuje údaje o emisiách skleníkových plynov v rozsahu a postupom ...

§ 14 - Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obchodovateľné obdobie požiadať o bezodplatné pridelenie kvót. ...

(2)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, ...

(3)

Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného ...

a)
celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo ...
b)
počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový ...
(4)

Pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1 zapíše vnútroštátny správca do registra podľa osobitného ...

(5)

Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdeleniu prevádzkovateľa lietadla, ministerstvo ...

(6)

Po zlúčení prevádzkovateľov lietadiel nesmie množstvo bezodplatne pridelených kvót presiahnuť súčet ...

(7)

Pri rozdelení prevádzkovateľa lietadla nesmú množstvá bezodplatne pridelených kvót presiahnuť množstvo ...

§ 15 - Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)

V obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, ...

a)
ktorí začínajú s vykonávaním činností leteckej dopravy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, po ...
b)
ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý ...
(2)

Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezodplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)
overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré ...
b)
dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 sú splnené; dokumenty priloží k žiadosti ...
c)
ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), aj údaje o
1.
percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným ...
2.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, ...
3.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, ...
(4)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich ...

(5)

Ministerstvo do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného ...

a)
z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku ...
1.
tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4, ak ide ...
2.
absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté ...
b)
každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) ...
§ 17 - Vnútroštátny správca
(1)

Pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie ...

(2)

Vnútroštátny správca je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského ...

(3)

Kvóta je v držbe účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.

(4)

Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným ...

(5)

Vnútroštátny správca potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe ...

(6)

Ak vnútroštátny správca alebo overovateľ nevloží do tabuľky overených emisií v registri ročné overené ...

§ 18 - Dražba kvót a využitie výnosov
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané ...

(3)

Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16) ...

(4)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 je príjmom Environmentálneho fondu, pričom

a)
35 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...
b)
25 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 3, v prípade ktorých ...
c)
20 % sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady ...
d)
20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)
(5)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 možno použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.

(6)

Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)

(7)

Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 sa určí na základe dohody ministerstva ...

(8)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu ...

(9)

Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane ...

(10)

Finančné prostriedky podľa odseku 4 poskytuje Environmentálny fond.

(11)

Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho ...

(12)

Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót ...

(13)

Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného ...

(14)

Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou ...

(15)

Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia ...

(16)

Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa odseku 14, ktoré sú príjmom Environmentálneho ...

§ 20 - Prevod, odovzdanie a zrušenie kvót skleníkových plynov
(1)

Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi ...

a)
účastníkmi systému obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi systému obchodovania podľa písmena a) a zahraničnými účastníkmi systému obchodovania s emisnými ...
(2)

Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa účtu v registri alebo majiteľ ...

(3)

Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu ...

(4)

Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 2 písm. b) register následne ...

(5)

Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ...

(6)

Kvóty skleníkových plynov nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom18) do základného ...

(7)

Prevádzkovateľ lietadla odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým ...

(8)

Prevádzkovateľ odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § ...

(9)

Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 7 alebo 8 budú uznané ...

(10)

Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé ...

§ 21 - Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník systému obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje ...

a)
predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca prostredníctvom elektronického systému vkladania vybraných ...
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8, pričom povinní účastníci systému obchodovania ...
c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky ...
(2)

Prevádzkovateľ lietadla je povinný

a)
predložiť ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností ...
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7, pričom povinní účastníci systému obchodovania ...
c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi ...
(3)

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla nemôžu uskutočňovať ďalšie prevody kvót, ak správa o emisiách ...

(4)

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe ...

a)
predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené ...
b)
nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa zistenia ...
c)
nahlásiť ministerstvu zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne ...
d)
predložiť ministerstvu každoročne prostredníctvom elektronického systému overenú správu o úrovni činnosti ...
e)
oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1a) do 30 ...
§ 22 - Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada ...

§ 23 - Platnosť kvót
(1)

Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára 2013 sú platné pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce ...

(2)

Pri kvótach vydávaných od 1. januára 2021 sa musí uviesť, v ktorom desaťročnom obchodovateľnom období ...

§ 24 - Overovateľ
(1)

Overovateľ je podnikateľ, ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo akreditačným ...

(2)

Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania osvedčenia o akreditácií upravujú osobitné predpisy.23) ...

(3)

Overovateľ overuje

a)
žiadosť o pridelenie kvót skleníkových plynov podľa § 10 ods. 4,
b)
správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a),
c)
správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností podľa § 21 ods. 2 písm. a),
d)
údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót podľa § 21 ods. 4 písm. a),
e)
správu o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d).
(4)

Overovateľ nemôže overovať správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 ...

(5)

Ak overovateľ overí správu podľa § 21 ods. 2 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 25 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad.

§ 26 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)
c)
vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených ...
d)
určuje vnútroštátneho správcu,
e)
spravuje priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
f)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo kvót, ktoré má byť bezodplatne ...
g)
je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových ...
h)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol ...
i)
oznamuje vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel ...
j)
predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,
k)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § ...
l)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi ...
m)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ...
n)
zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla ...
o)
podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,
p)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových ...
q)
prevádzkuje elektronický systém podľa § 31,
r)
spravuje ročne pridelené emisné kvóty (AEA) a je oprávnené s nimi obchodovať podľa § 18 ods. 11,
s)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách z prevádzky podľa ...
t)
spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu v súlade s rozhodnutím prijatým ...
u)
schvaľuje plán metodiky monitorovania a jeho zmeny podľa osobitného predpisu.25a)
(2)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schému štátnej ...

(3)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii ...

(4)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schémy štátnej ...

§ 27 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad

a)
rozhoduje o vydaní povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmene alebo o vyradení prevádzky ...
b)
oznamuje vydanie povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky ...
c)
vydáva prevádzkovateľom a dobrovoľným účastníkom systému obchodovania potvrdenia o správnosti správy ...
d)
oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 21 ods.1 písm. a) alebo ...
e)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 28,
f)
postupuje podľa § 22, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,
g)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových ...
h)
schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu26a) a správu o ...
i)
vykonáva prostredníctvom elektronického systému konzervatívny odhad emisií podľa osobitného predpisu,26c) ...
j)
informuje ministerstvo o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu,23a)
k)
potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá do elektronického systému existujúci účastník systému obchodovania ...
l)
posudzuje správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník systému obchodovania v procese vydávania povolenia ...
m)
vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových ...
(2)

Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje okresný úrad v prvom ...

§ 28 - Iné správne delikty
(1)

Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi ...

(2)

Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 ...

a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ...
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1 alebo § 13,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 4.
(3)

Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania ...

(4)

Pokuta sa uloží do troch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov ...

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov systému obchodovania a dobrovoľných ...

(6)

Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(7)

Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo ...

(8)

Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje

a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali ...
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.
(9)

Ministerstvo po schválení žiadosti Komisiou zabezpečí vykonanie zákazu prevádzky a informuje Komisiu ...

§ 29 - Zverejňovanie informácií a prístup k informáciám
(1)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách ...
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej ...
c)
rozhodnutia a správy týkajúce sa množstva kvót a ich prideľovania, ako aj monitorovania, podávania správ ...
(2)

Vnútroštátny správca do 15. mája v príslušnom kalendárnom roku zverejňuje na svojom webovom sídle údaje ...

(3)

Pri nakladaní s informáciami podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.28) ...

(4)

Na účely vykonávania štátnej správy podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené získavať a spracovávať ...

(5)

Údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú bezodkladne spôsobom, ktorý zabezpečuje nediskriminačný prístup.

§ 30 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v tomto ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie podľa § 9, 10, 14 a 15, § 26 ods. 1 písm. ...

§ 31 - Elektronický systém
(1)

Do elektronického systému sa vkladá

a)
monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) a jeho zmeny podľa § 21 ods. 4 písm. e),
b)
správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a),
c)
správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d),
d)
kópia potvrdenia o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c),
e)
konzervatívny odhad emisií podľa § 27 ods. 1 písm. i),
f)
správa o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b),
g)
správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. e),
h)
kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa odsekov 4 a 5.
(2)

Prístup do elektronického systému získavajú prevádzkovateľ, dobrovoľný účastník systému obchodovania, ...

(3)

Nový účastník systému obchodovania požiada ministerstvo o prístup do elektronického systému pred podaním ...

(4)

Existujúci účastník systému obchodovania vkladá zmeny monitorovacieho plánu podľa § 21 ods. 4 písm. ...

(5)

Nový účastník systému obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vypracováva monitorovací ...

(6)

Okresný úrad vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému každoročne do 31. marca kópiu potvrdenia ...

(7)

Overovateľ vkladá do elektronického systému správu o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b) a správu o overení ...

§ 32 - Podávanie správ
(1)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní ...

(2)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou ...

(3)

Ministerstvo do troch mesiacov od konca každého kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle celkovú ...

(4)

Ministerstvo v každom roku, v ktorom použije na účely podľa odseku 3 viac ako 25 % príjmov z obchodovania ...

§ 33 - Porušenia na trhu dražených produktov
(1)

Osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom32) manipuluje s trhom s draženými ...

(2)

Zasvätená osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s

a)
osobitným predpisom33) použije túto dôvernú informáciu, keď podáva, upravuje alebo sťahuje ponuku na ...
b)
osobitným predpisom34) poskytne dôvernú informáciu inej osobe, pokiaľ k tomuto poskytnutiu nedochádza ...
c)
osobitným predpisom34) odporučí inej osobe alebo presvedčí inú osobu na základe dôvernej informácie, ...
(3)

Zasvätenou osobou podľa odseku 2 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa dôvernú ...

(4)

Osoby, ktoré sú povinné zostavovať zoznam osôb podľa osobitného predpisu,35) a osoba, ktorá môže predkladať ...

(5)

Osoba, ktorá je osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s osobou s riadiacou ...

(6)

Osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov alebo ktorá vypracúva ...

a)
nevenuje primeranú starostlivosť tomu, aby tieto informácie boli dôkladne uvedené,
b)
neinformuje o svojich záujmoch, alebo
c)
neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa dražených produktov.
(7)

Každá osoba uvedená v osobitnom predpise39) sa dopustí porušenia tým, že v prípade, ak má dôvodné podozrenie, ...

(8)

Za porušenia podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 Národná banka Slovenska uloží podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky ...

a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, alebo
b)
pokutu do výšky 800 000 EUR alebo
c)
povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový ...
(9)

Uložením sankcie podľa odseku 8 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.40)

(10)

Pokuta podľa odseku 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos ...

(11)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich ...

(12)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich ...

§ 34 - Dohľad Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad plnením povinností a dodržiavaním zákazov podľa osobitného ...

(2)

Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha na území Slovenskej republiky

a)
osoba, ktorej konanie môže byť manipuláciou s trhom dražených produktov,
b)
osoba, ktorá má prístup k dôvernej informácii,
c)
osoba, ktorá disponuje dôvernou informáciou a pritom vie, alebo by mala vedieť, že ide o dôvernú informáciu, ...
d)
dražiteľ,
e)
osoba s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
f)
osoba spriaznená s osobou s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
g)
osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ musí mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie ...

a)
od 1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
b)
od 1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
c)
od 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
d)
od 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
(2)

Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sú platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3)

Národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid ...

§ 36

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe ...

§ 37

Ak Komisia počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelí Slovenskej republike ako riadiacemu ...

§ 38
(1)

Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 21 ods. ...

(2)

Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce ...

§ 38a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Požiadavky pre prevádzkovateľa lietadla ustanovené v § 13 ods. 2 a § 20 ods. 7 na obdobie od 1. januára ...

a)
na letiská nachádzajúce sa v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z týchto letísk,
b)
medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...
(2)

Prevádzkovateľ lietadla z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch Európskeho hospodárskeho ...

(3)

Na účely § 11, 13 a 20 sa overené emisie z iných letov ako z letov podľa odseku 1 považujú za overené ...

(4)

Prevádzkovateľ lietadla nemá povinnosť predkladať plány monitorovania určujúce opatrenia na monitorovanie ...

(5)

Prevádzkovateľovi lietadla, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sa vydá počet bezodplatných kvót znížený ...

(6)

Ak sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton CO2, jeho emisie sa považujú ...

§ 38b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Povinný účastník schémy obchodovania, dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľ ...

(2)

Existujúci účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vloží do elektronického ...

§ 39

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 40 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 41 - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou ...

Čl. II

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

V § 24 ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

„11a) § 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:

„i) podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...

„11a) § 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z. z. ...

3.

V § 8 ods. 2 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a i) až n)“ a slová „b) a c)“ sa nahrádzajú ...

Čl. IV

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

(2)

Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ

  Činnosti Skleníkové plyny Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky Výroba ...

  KATEGÓRIE ČINNOSTÍ

  1.

  Systém obchodovania sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie ...

  2.

  Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. ...

  3.

  V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni ...

  4.

  Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu ...

  5.

  Keď sa zistí, že prahová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom ...

  6.

  Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke D zahŕňajú všetky lety s príletom na ...

  Tabuľka A

  Tabuľka B

  Tabuľka D

  Príloha č. 2 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  Oxid uhličitý (CO2) Metán (CH4) Oxid dusný (N2O) Fluórované uhľovodíky (HFC) Plnofluórované ...

  Tabuľka A

  SKLENÍKOVÉ PLYNY

  Príloha č. 3 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA TONOKILOMETROV Z ČINNOSTÍ LETECKEJ DOPRAVY A PODÁVANIE SPRÁV O TONOKILOMETROCH

  Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 do svojej žiadosti: ...

  Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 sa rozsah činnosti ...

  tonokilometre = vzdialenosť x užitočné zaťaženie,

  kde

  „vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný ...

  „užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich. ...

  a)

  počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,

  b)

  prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich ...

  Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 14 a 15

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla

  a)

  obchodné meno prevádzkovateľa lietadla,

  b)

  jeho riadiaci členský štát, adresu vrátane PSČ a štátu,

  c)

  jeho adresu vrátane PSČ a štátu, ak sú odlišné od jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,

  d)

  registračné čísla lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na ...

  e)

  čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali ...

  f)

  adresy, telefónne, faxové čísla a e-mail kontaktnej osoby a

  g)

  obchodné meno a meno a priezvisko majiteľa lietadla.

  B.

  Údaje o tonokilometroch

  a)

  počet letov podľa dvojíc letísk,

  b)

  počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,

  c)

  počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,

  d)

  zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,

  e)

  celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce ...

  Príloha č. 3a k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA A ZÁSADY PODÁVANIA SPRÁV

  Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie do svojej správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) tieto informácie:

  ČASŤ A - Monitorovanie emisií z prevádzok a podávanie správ

  Monitorovanie emisií oxidu uhličitého

  Emisie oxidu uhličitého sa monitorujú výpočtom alebo na základe merania.

  Výpočet

  Výpočty emisií oxidu uhličitého sa vykonávajú použitím vzorca:

  Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor

  Údaje o činnosti, napríklad spotrebované palivo, rýchlosť výroby, sa vypočítajú na základe dodaných ...

  Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné ...

  Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka nezoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný ...

  Použijú sa štandardné oxidačné faktory,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, že faktory špecifické pre jednotlivé ...

  Pre každú činnosť, zariadenie a palivo sa vykoná výpočet zvlášť.

  Meranie

  Na meranie emisií oxidu uhličitého sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy a musia byť doložené ...

  Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov

  Na monitorovanie emisií iných skleníkových plynov sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy ...

  Podávanie správ o emisiách iných skleníkových plynov

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzky vrátane

  1.

  názvu prevádzky,

  2.

  adresy, PSČ a krajiny,

  3.

  druhu a počtu činností uvedených v prílohe č. 1 vykonávaných v prevádzke,

  4.

  adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a

  5.

  názvu majiteľa prevádzky a akejkoľvek materskej spoločnosti.

  B.

  Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,

  1.

  údaje o činnosti,

  2.

  emisné faktory,

  3.

  oxidačné faktory,

  4.

  celkové emisie a

  5.

  neistotu.1)

  C.

  Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,

  1.

  celkové emisie,

  2.

  informácie o spoľahlivosti meracích metód a

  3.

  neistotu.1)

  D.

  Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak už oxidácia nebola zohľadnená ...

  Časť B - Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách

  Emisie z činnosti leteckej dopravy sa monitorujú výpočtom. Emisie z činnosti leteckej dopravy sa vypočítavajú ...

  Spotreba paliva x emisný faktor

  Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vždy, keď je to možné, použije sa skutočná ...

  Množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na let - množstvo ...

  Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe ...

  Použijú sa štandardné emisné faktory IPCC prevzaté z Usmernení IPCC pre inventarizáciu emisií skleníkových ...

  Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.

  Podávanie správ o emisiách z činnosti leteckej dopravy

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane

  1.

  mena prevádzkovateľa lietadla,

  2.

  jeho riadiaceho členského štátu,

  3.

  jeho adresy, PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,

  4.

  registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na ...

  5.

  čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali ...

  6.

  adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla. ...

  B.

  Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie z činnosti leteckej dopravy,

  1.

  spotrebu paliva,

  2.

  emisný faktor,

  3.

  celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré ...

  4.

  súhrnné emisie z

  4.1

  letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti leteckej dopravy ...

  4.2

  ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti ...

  5.

  súhrnné emisie z činnosti leteckej dopravy zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa ...

  5.1

  odlietali z každého členského štátu a

  5.2

  prilietali do každého členského štátu z tretej krajiny,

  6.

  neistotu.1)

  Príloha č. 3b k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁVY O EMISIÁCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z PREVÁDZKY ALEBO Z LETECKÝCH ČINNOSTÍ POČAS PREDCHÁDZAJÚCEHO KALENDÁRNEHO ROKA

  A.

  Všeobecné zásady

  1.

  Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D.

  2.

  Proces overovania obsahuje posúdenie správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a posúdenie ...

  2.1.

  údajov o činnosti, ktorých sa správa týka a súvisiace merania a výpočty,

  2.2.

  výberu a použitia emisných faktorov,

  2.3.

  výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií a

  2.4.

  ak sa používa meranie, vhodnosť výberu a použitia meracích metód.

  3.

  Platnosť emisií sa potvrdzuje, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje určiť ...

  3.1.

  oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,

  3.2.

  zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a

  3.3.

  relevantné záznamy o prevádzke alebo záznamy o lietadle používané na vykonávanie činností leteckej dopravy ...

  4.

  Overovateľ pri overovaní musí mať prístup do všetkých častí prevádzky a ku všetkým informáciám, ktoré ...

  5.

  Overovateľ pri overovaní zohľadňuje, či je prevádzka alebo prevádzkovateľ lietadla registrovaný v systéme ...

  B.

  Metodológia

  1.

  Strategická analýza

  Overovanie je založené na strategickej analýze všetkých činností, ktoré sa vykonávajú v prevádzke, alebo ...

  2.

  Analýza procesov

  Overovanie podaných informácií sa uskutočňuje tam, kde je to vhodné, najmä v prevádzke alebo v priestoroch, ...

  3.

  Analýza rizika

  3.1

  Všetky zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke alebo v lietadle, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ ...

  3.2

  Na základe analýzy sa určujú explicitné zdroje a lietadlá, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, ...

  3.3

  Možno použiť každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla ...

  4.

  Správa

  V správe o procese potvrdzovania platnosti sa uvedie, či je správa podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo ...

  5.

  Minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť overovateľa

  Overovateľ je nezávislý od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, vykonáva svoje činnosti správnym ...

  5.1

  ustanovenia tohto zákona, ako aj relevantné normy a usmernenia prijaté Komisiou podľa osobitného predpisu,1) ...

  5.2

  legislatívne, regulačné a správne opatrenia pre overované činnosti a

  5.3

  informácie týkajúce sa každého zdroja emisií, najmä ak ide o zber, meranie, výpočet údajov a podávanie ...

  C.

  Pri overovaní správ o emisiách z leteckej dopravy je potrebné overiť najmä, či

  1.

  sa zohľadnili všetky lety patriace pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľky D; pri ...

  2.

  existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré sa zakúpilo ...

  D.

  Osobitné zásady overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na účely § 14 a 15

  1.

  Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách, ak je to vhodné, sa uplatňujú aj na overovanie ...

  2.

  Je potrebné overiť, či sa v žiadosti prevádzkovateľa podľa § 14 ods. 1 a § 15 ods. 2 brali do úvahy ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských ...
 • 1a)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových ...
 • 2)  § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 6)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 7)  Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá ...
 • 9)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu ...
 • 10)  Prílohy III až VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.
 • 10a)  Príloha IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.
 • 12)  Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných ...
 • 13)  Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 389/2013.
 • 15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch ...
 • 16)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16b)  § 4 ods. 1 písm. i) až l), n) a p) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 17)  Čl. 3 ods. 3 až 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.
 • 17a)  § 4 ods. 1 písm. k), l), n), p), ae) a af) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 17c)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 17d)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá ...
 • 18)  § 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii ...
 • 20)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 23a)  Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 25)  Príloha IX nariadenia (EÚ) č. 389/2013.
 • 25a)  Delegované nariadenie (EÚ) 2019/331.
 • 26)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
 • 26a)  Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
 • 26b)  Čl. 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
 • 26c)  Čl. 70 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
 • 28)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 29)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 41 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 33)  Čl. 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 34)  Čl. 39 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 35)  Čl. 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 36)  § 132c ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 37)  Čl. 42 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 38)  Čl. 42 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 39)  Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 40)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Čl. 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 42)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 43)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 43a)  Čl. 349 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
 • 43b)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie ...
 • 44)  Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore