Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST55JUD>999528DS40EUPP9ČL17

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.12.2021 na základe 432/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Tento zákon upravuje
a)

postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor“),

b)

samosprávu exekútorov.

§ 2
(1)

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov ...

(2)

Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.

§ 3

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len ...

§ 4

Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, ...

§ 5
(1)

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.1)

(2)

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

§ 5a
(1)

Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať označenie ...

(2)

Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať svoju činnosť ...

§ 6
(1)

Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným ...

(2)

Exekútor môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).

(3)

Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé úkony ...

(4)

Na pracovný pomer zamestnancov exekútora sa vzťahuje osobitný predpis.2)

§ 7

Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov (ďalej len „komora“) (§ 212 až 218).

§ 8
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie zoznam exekútorov, ...

(2)

Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov

a)
sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b)
pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov,
c)
hodnotením správ komory o činnosti komory a činnosti exekútorov.
(3)

Ministerstvo je pri výkone štátneho dohľadu oprávnené

a)
nahliadať do exekučných spisov, listín a evidenčných pomôcok exekútora, vyhotovovať si z nich výpisy ...
b)
žiadať v lehote, ktorú určí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom štátneho dohľadu, ...
c)
žiadať ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom štátneho ...
d)
vstupovať do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách (§ 15 ods. 4).
(4)

Pri výkone štátneho dohľadu je exekútor povinný ministerstvu poskytnúť súčinnosť tým, že

a)
v lehote určenej ministerstvom predloží kópie požadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo požiada, ...
b)
v lehote určenej ministerstvom poskytne písomné vyjadrenie podľa odseku 3 písm. b),
c)
na predvolanie sa dostaví na účel podania ústneho vysvetlenia podľa odseku 3 písm. c).
(5)

Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov.

(6)

Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov zapisovaných v zozname exekútorov, ...

(7)

Komora každoročne do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu o činnosti ...

(8)

Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením.

§ 9 - Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
a)

vymenúva a odvoláva exekútorov,

b)

vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora (ďalej len „výberové konanie“),

c)

môže exekútora na jeho žiadosť preložiť s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho polroka ...

d)

rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti.

DRUHÁ ČASŤ

SÚDNY EXEKÚTOR

PRVÁ HLAVA
SÚDNY EXEKÚTOR A EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

§ 10
(1)

Za exekútora možno vymenovať občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
e)
ktorý zložil odbornú skúšku,
f)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ods. 2 ...
g)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie ...
h)
ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)

Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky ...

(3)

Odbornou skúškou sa rozumie odborná skúška exekútora podľa tohto zákona. Komora uzná odbornú justičnú ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;3c) na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje ...

§ 10a

Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému koncipientovi, ...

Výberové konanie

§ 10b
(1)

Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne ...

(2)

Minister môže vyhlásiť výberové konanie

a)
na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora (§ 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto exekútora ...
b)
ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.
(3)

Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, kto spĺňa ...

(4)

Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku 2, minister ...

§ 10c
(1)

Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého ...

(2)

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností ...

(3)

Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne ...

§ 10d
(1)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva ...

(2)

Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady ...

(3)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(4)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového ...

§ 11 - Vymenovanie do funkcie exekútora
(1)

Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového konania.

(2)

Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 10d ods. 4 zabezpečí predseda výberovej ...

§ 12
(1)

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak

a)
zložil sľub,
b)
uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ...
c)
najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku v sume ...
d)
spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona.
(2)

Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 písm. b) a preukázať ...

(3)

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa ...

(4)

Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. d) pri zložení sľubu. Komora overí ...

(5)

Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ukladať ...

(6)

Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné na ...

(7)

Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak

a)
používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri ...
b)
má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.
označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.
verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.
primerane materiálne a technicky vybavený,
c)
v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. 4,
d)
má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f),
e)
komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu ...
(8)

Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať na riadny ...

§ 13

Exekútor skladá do rúk ministra tento sľub:

„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné ...

§ 14
(1)

Exekútor pri svojej činnosti používa preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak, ktoré obsahujú

a)
jeho meno, priezvisko a akademický titul,
b)
označenie „súdny exekútor“,
c)
sídlo exekútora,
d)
štátny znak Slovenskej republiky.
(2)

Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.

(3)

Vzor odtlačku pečiatky a pečatidla exekútora je v prílohe č. 1.

§ 15
(1)

Sídlo uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania určí minister pri vymenovaní exekútora do ...

(2)

Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou činnosťou ...

(3)

Exekútorský úrad sa označí podľa prílohy č. 2.

(4)

Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho oznámenia ...

§ 15a
(1)

Výkon funkcie exekútora sa prerušuje dňom, keď sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 exekútor uvedie dôvod prerušenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú ...

(3)

Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, môže vo výkone funkcie exekútora pokračovať ...

(4)

Minister po vyjadrení komory môže vyhovieť žiadosti exekútora o prerušenie výkonu funkcie exekútora ...

(5)

Počas prerušenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca podľa § 17.

(6)

Prerušenie výkonu funkcie exekútora nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti ...

§ 16
(1)

Výkon funkcie exekútora zaniká

a)
smrťou exekútora,
b)
vyhlásením exekútora za mŕtveho,
c)
odvolaním exekútora.
(2)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora

a)
na žiadosť exekútora,
b)
ak exekútor stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
ak je exekútor právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený ...
d)
ak bol exekútor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou ...
e)
na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení výkonu funkcie exekútora,
f)
ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu,
g)
ak exekútor do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov nezačne vykonávať funkciu exekútora, ...
h)
ak súd na návrh komory rozhodol, že exekútor nie je trvale spôsobilý vykonávať činnosť podľa tohto zákona ...
i)
ak exekútorovi po vymenovaní do funkcie exekútora pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah nezanikol, ...
j)
ak exekútor nezložil v určenej lehote peňažnú zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu ...
(3)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora podľa odseku 2 písm. a) do jedného mesiaca od doručenia ...

(4)

Ak bol exekútor odvolaný a spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1, môže ho minister ...

(5)

Komora podá návrh na súd podľa odseku 2 písm. h), ak exekútorovi jeho zdravotný stav podľa lekárskeho ...

(6)

Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného mesiaca, minister ...

(7)

Pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa odseku 1 komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje komora ...

(8)

V prípade podľa odseku 2 písm. a) sa môže exekútor dohodnúť s iným exekútorom na odovzdaní a prevzatí ...

(9)

Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi.

§ 16a
(1)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora v súčinnosti ...

(2)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. c) náhradník exekútora v súčinnosti ...

(3)

Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach. Náhradník exekútora ...

(4)

Ak exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi exekútora ...

(5)

Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o nebude pokračovať v konaniach ...

(6)

Vyporiadaním plnenia podľa odseku 5 na účely tohto zákona je poukázanie vymoženého plnenia po odčítaní ...

a)
oprávnenému,
b)
exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c)
povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
(7)

Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.

(8)

Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol.

(9)

Postup pri vykonaní súpisu stavu exekučných spisov, finančného vyúčtovania spisov a spôsob použitia ...

DRUHÁ HLAVA
ZASTUPOVANIE SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 17
(1)

Po vymenovaní do funkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu pre prípad choroby, ...

(2)

Komora ustanoví zástupcu z exekútorov v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu.

(3)

Zastupovanie sa začína tým dňom, keď sa zástupca dozvie o skutočnostiach podľa odseku 1, a končí sa, ...

(4)

Kým zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný exekútor vykonávať exekučnú činnosť. Zástupca exekútora zodpovedá ...

(5)

Zástupca exekútora disponuje s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorého zastupuje, ak zastupovanie ...

§ 18
(1)

Zástupca exekútora podpisuje listiny svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie aj meno a priezvisko ...

(2)

Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.

§ 19 - Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak
a)

výkon funkcie exekútora ustanoveného zástupcu zanikol (§ 16),

b)

ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu,

c)

o to požiada zastupovaný exekútor.

TRETIA HLAVA
ZAMESTNANCI SÚDNEHO EXEKÚTORA

Exekútorský koncipient
§ 20
(1)

Exekútorský koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu koncipientov. ...

(2)

Zoznam koncipientov vedie komora.

§ 21
(1)

Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý je v pracovnom pomere u exekútora.
(2)

Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu. Vykonanie zápisu oznámi ...

(3)

Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania ...

§ 22
(1)

Exekútor môže koncipienta písomne poveriť na vykonanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom činnosti ...

(2)

Exekútor však nemôže poveriť koncipienta na vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie ...

§ 23
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu koncipientov toho,

a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa ...
e)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)
komu sa skončil pracovný pomer u exekútora.
(2)

Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a exekútorovi, u ktorého je alebo bol ...

§ 23a
(1)

Koncipient používa pri svojej činnosti preukaz, ktorý mu vydá komora.

(2)

Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súčasne poverením. ...

(3)

Pri skončení pracovného pomeru u exekútora je koncipient povinný preukaz vrátiť komore.

§ 28 - Ďalší zamestnanci exekútora
(1)

Exekútor môže zamestnávať v pracovnom pomere ďalších zamestnancov.

(2)

Exekútor môže zamestnancov podľa odseku 1 písomne poveriť vykonávaním jednoduchých úkonov v exekučnom ...

TRETIA ČASŤ

EXEKUČNÁ ČINNOSŤ

§ 29 - Základné povinnosti exekútora
(1)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona čestne, zodpovedne a svedomito; exekútor je ...

(2)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých ...

(3)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona bez zbytočných prieťahov; za tým účelom je ...

(4)

Exekútor nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva činnosť podľa tohto zákona, prijať dar ...

(5)

Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické prostriedky ...

(6)

Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ktoré mu ...

(7)

Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými ...

(8)

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich ...

(9)

Lehota na poukázanie plnenia podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie alebo čiastkové ...

(10)

Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach ...

a)
na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej istiny pohľadávky ...
b)
oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa ...
(11)

Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie ...

(12)

Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením. Za opakované porušenie ...

(13)

Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh oprávneného ...

§ 30 - Mlčanlivosť exekútora
(1)

Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na exekútora vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácií týkajúcich ...

a)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely ...
b)
súdu na účely súdneho konania,
c)
komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní a vykonania colného ...
e)
účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,5)
g)
pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,6)
h)
príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,7)
i)
iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznamovanie zákonnou ...
(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ...

(5)

Exekútor nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutne potrebnom ...

(6)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov7a) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 31 - Zodpovednosť za škodu
(1)

Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. Na zodpovednosť ...

(2)

Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.

(3)

Náhradu škody, za ktorej vznik zodpovedá exekútor podľa tohto zákona a ktorú má podľa poistnej zmluvy ...

(4)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, len ak ju nebolo možné uspokojiť z majetku poisťovateľa ...

§ 32 - Oprávnenia súdu voči exekútorovi

Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej veci, ktorá ...

§ 33 - Vylúčenie exekútora
(1)

Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania ...

(2)

Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie vždy, ak

a)
je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
b)
spriaznená osoba exekútora je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
c)
je veriteľom alebo dlžníkom povinného alebo osoby spriaznenej s povinným,
d)
s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom povinného, alebo veriteľom, alebo dlžníkom osoby ...
e)
v posledných troch rokoch osobne alebo svojím majetkom zabezpečil záväzky oprávneného alebo povinného, ...
f)
v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky oprávneného alebo povinného,
g)
je s oprávneným alebo s povinným v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor, ktorý ...
h)
poskytol oprávnenému alebo povinnému vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má ...
i)
v posledných troch rokoch prijal od povinného alebo oprávneného dar alebo inú výhodu alebo
j)
bol zamestnancom alebo zamestnávateľom oprávneného alebo povinného.
(3)

Spriaznenou osobou exekútora sa na účely tohto zákona rozumie jeho blízka osoba, jeho zamestnanec, ako ...

(4)

Exekútor je vylúčený z exekúcie vždy, ak sa zúčastňoval na konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul, ...

(5)

Dôvodom na vylúčenie exekútora nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v jeho postupe v exekučnom konaní alebo ...

(6)

Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo ...

(7)

Námietku zaujatosti exekútora môže účastník konania uplatniť u exekútora najneskôr do 15 dní odo dňa ...

(8)

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený, ...

(9)

Ak odsek 11 neustanovuje inak, exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne ...

(10)

Na námietku zaujatosti podanú z dôvodov podľa odseku 5, na námietku zaujatosti, ktorá nebola podaná ...

(11)

Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu exekútor neprihliadne, ak už o nich rozhodol ...

(12)

Rozhodnutie o tom, či je exekútor z exekúcie vylúčený, súd doručí účastníkom konania a exekútorovi. ...

(13)

Ak súd vylúči exekútora z exekúcie, vec zároveň pridelí postupom podľa § 55 novému exekútorovi tak, ...

§ 34 - Zmena exekútora
(1)

Súd aj bez návrhu zmení exekútora, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

(2)

Návrh na zmenu exekútora môže z dôvodov podľa odseku 1 podať účastník konania. Návrh účastníka konania ...

(3)

Ustanovenia o vylúčení exekútora sa na zmenu exekútora použijú primerane. Ak súd vyhovie návrhu účastníka ...

(4)

Rozhodnutím o zmene exekútora nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť exekútora podľa tohto zákona. ...

§ 35 - Účastníci konania
(1)

Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia na vykonanie ...

(2)

Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím ...

(3)

Ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ...

(4)

Ak zo zápisu v osobitnom registri, pri ktorom sa predpokladá, že údaje v ňom sú záväzné, vyplýva, že ...

§ 36 - Zmena osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie ...
(1)

Proti inému než tomu, kto je v exekučnom titule označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, ...

(2)

Prevod alebo prechod práv alebo povinností musí byť doložený verejnou listinou alebo inou listinou, ...

(3)

Súd na zmenu osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu prihliadne tak, že vydá poverenie na ...

§ 37 - Zmena účastníkov konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie
(1)

Ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, na základe ktorej dochádza k prevodu ...

(2)

Oznámenie exekútor predloží súdu. Ustanovenie prvej vety sa použije primerane aj vtedy, ak skutočnosti ...

(3)

Súd na skutočnosť podľa odseku 1 prihliadne tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ...

§ 38 - Smrť povinného
(1)

Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii ...

(2)

Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k povereniu ...

(3)

Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na zastavenie ...

(4)

Do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie podľa odseku 3 alebo do právoplatnosti ...

(5)

Zastavenie exekúcie celkom alebo sčasti z dôvodu, že sú tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti ...

§ 39 - Zoznam majetku povinného
(1)

Po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, exekútor v rozsahu ...

(2)

Zoznam majetku povinného obsahuje

a)
údaje o platiteľovi mzdy povinného alebo platiteľovi iného príjmu, s ktorým sa nakladá ako so mzdou, ...
b)
zoznam účtov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky, pri ktorých je ako majiteľ alebo spolumajiteľ ...
c)
zoznam pohľadávok povinného proti tretím osobám (poddlžníkom) s uvedením poddlžníka, právneho titulu ...
d)
zoznam cenných papierov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného s uvedením druhu cenného papiera, ...
e)
zoznam podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom je ...
f)
údaj, či je povinný prevádzkovateľom podniku, a ak áno, aj jeho stručné vymedzenie s uvedením miest ...
g)
údaje o iných majetkových právach, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom je povinný podľa údajov v ...
h)
zoznam nehnuteľností, ktoré sú podľa údajov katastra nehnuteľností alebo listín, ktoré má exekútor k ...
i)
uvedenie adries nehnuteľností, kde možno očakávať, že sú umiestnené hnuteľné veci povinného,
j)
zoznam hnuteľných vecí, ktorých vlastníkom je povinný podľa údajov v príslušných registroch alebo podľa ...
(3)

Výnosy a odhadné ceny (hodnoty) zisťuje exekútor z verejne dostupných údajov alebo z listín, ktoré mu ...

(4)

Ak sú veci, práva alebo iné majetkové hodnoty sporné, poznamená sa to v zozname majetku s uvedením dôvodu ...

Súčinnosť povinného

§ 40
(1)

Povinný musí poskytnúť exekútorovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky exekútorom požadované vysvetlenia ...

(2)

Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona má rovnako ako povinný aj štatutárny orgán alebo člen ...

(3)

Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona ...

(4)

Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú ...

§ 41 - Vyhlásenie povinného o majetku
(1)

Ak je to na ukončenie exekúcie potrebné a je to primerané vymáhanému nároku, exekútor povinného vyzve, ...

(2)

Výzva podľa odseku 1 sa musí doručiť do vlastných rúk. Exekútor vo výzve upozorní na trestnoprávne následky ...

(3)

V súvislosti s vyhlásením o majetku sa nemožno dovolávať zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti ...

(4)

Vyhlásenie o majetku musí okrem skutočností, ktoré sa uvádzajú v zozname majetku, obsahovať aj

a)
zoznam hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného vrátane hotovosti s ich opisom ...
b)
údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného nevyplýva z úradných registrov alebo listín ...
c)
zoznam bezodplatných právnych úkonov povinného uskutočnených v posledných troch rokoch s výnimkou obvyklých ...
d)
zoznam právnych úkonov povinného v posledných troch rokoch vykonaných s osobami podľa § 42a ods. 3 a ...
(5)

Vyhlásenie o majetku sa musí urobiť u exekútora ústne do zápisnice alebo na tlačive, ktoré na tento ...

(6)

Ustanovenia § 40 ods. 3 až 4 sa použijú rovnako.

(7)

Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 ods. 2, ktorá nepodala vyhlásenie ...

Súčinnosť tretích osôb

§ 42
(1)

Počas exekúcie sú tretie osoby povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom ...

(2)

Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, notári, iné ...

(3)

Policajný zbor poskytuje exekútorovi ochranu podľa osobitného predpisu.7b)

(4)

Štátne orgány, iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet ...

(5)

Tretie osoby, ktoré majú u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii ...

(6)

Banky oznámia exekútorovi na žiadosť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie ...

(7)

Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby oznámi exekútorovi údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa ...

(8)

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby7c) oznámia ...

(9)

Poisťovne oznámia exekútorovi údaje o predpokladoch vzniku práva povinného na poistné a výplaty poistných ...

(10)

Vydavatelia tlače oznámia exekútorovi meno podávateľa inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom povinného ...

(11)

Dopravcovia oznámia exekútorovi príjemcu prepravovaného nákladu povinného, ako aj údaje o prepravovanom ...

(12)

Súčinnosť podľa tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnúť exekútorovi bezodkladne, bezodplatne ...

(13)

Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk, s orgánmi verejnej moci alebo ...

(14)

Ak je údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o ...

(15)

Pri neposkytnutí súčinnosti sa ustanovenia o poriadkovej pokute pri neposkytnutí súčinnosti povinným ...

§ 43

Každý, kto je výkonom exekúcie dotknutý, má právo, aby sa mu exekútor preukázal svojím poverením na ...

§ 44 - Vylúčenie veci z exekúcie a vylučovacia žaloba
(1)

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň ...

(2)

O uplatnení práva podľa odseku 1 exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, ...

(3)

Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora ...

(4)

Ak oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá ...

(5)

Namiesto výzvy podľa odseku 2 môže súd o vylúčení veci rozhodnúť v prípadoch, ak rozhodnutie závisí ...

(6)

Ak žaloba oprávneného nie je podaná včas alebo ju súd zamietne, exekútor vydá upovedomenie o zastavení ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj na

a)
prípady, ak tu je pochybnosť, či exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo ...
b)
prípady, ak ide o exekúciu postihujúcu majetok podľa § 61s ods. 2,
c)
zapretie pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok prihlásených na rozvrh výťažku v prípade, ...
(8)

Vecou sa na účely tohto ustanovenia podľa povahy rozumie aj právo alebo iná majetková hodnota.

(9)

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, možno uplatniť len spôsobom ustanoveným týmto zákonom; to neplatí, ...

§ 45 - Exekučný titul
(1)

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje ...

(2)

Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj

a)
rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,7e)
b)
cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
c)
notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná ...
d)
vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
e)
rozhodnutie o dedičstve,
f)
vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú ...
g)
platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom, ...
h)
vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, ...
i)
iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j)
doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie ...
k)
upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,
l)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.7g)
(3)

Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého ...

§ 46 - Potvrdenie o vykonateľnosti
(1)

Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul

a)
podľa § 45 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
b)
podľa § 45 ods. 2 písm. a) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ...
c)
podľa § 45 ods. 2 písm. b) orgán cudzieho štátu, v ktorom bol exekučný titul vydaný,
d)
v ostatných prípadoch orgán na to oprávnený alebo orgán, ktorý schválil dohodu, na podklade ktorej exekúciu ...
(2)

Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri exekučnom titule podľa § 45 ods. 2 písm. c) a písm. k). ...

§ 47 - Vykonateľnosť viazaná na podmienku
(1)

Ak sa to, čo exekučný titul ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 treba k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť listinu ...

§ 48 - Návrh na vykonanie exekúcie
(1)

Exekučné konanie sa začína na návrh.

(2)

Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu ...

(3)

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorému je určený,
b)
označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania
1.
fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia ...
2.
právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie ...
c)
označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu ...
d)
označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,
e)
označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať ...
f)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má ...
g)
označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa ...
h)
označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie, ak má oprávnený vedený ...
i)
uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o ...
j)
vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá ...
k)
vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť ...
l)
dátum podania.
(4)

K návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť

a)
rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz ...
b)
listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z ...
c)
listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného ...
d)
spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane ...
(5)

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny uvedené ...

(6)

Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický ...

(7)

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom ...

(8)

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh ...

(9)

Ak návrh na vykonanie exekúcie podávajú viacerí oprávnení, musia mať v exekučnom konaní spoločného zástupcu. ...

§ 49 - Príslušnosť exekučného súdu

Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

§ 50 - Začatie exekučného konania
(1)

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu.

(2)

Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak sa exekučné ...

(3)

Ak sa v priebehu exekúcie zistí, že vec, právo alebo iná majetková hodnota je súčasne predmetom exekúcie ...

§ 51 - Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Ak oprávnený vezme návrh na vykonanie exekúcie späť skôr, ako súd poverí exekútora vykonaním exekúcie, ...

(2)

Ak bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu prostredníctvom exekútora, späťvzatie návrhu na vykonanie ...

§ 52 - Odstraňovanie vád návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Ak sú v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých ...

(2)

Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického ...

§ 53 - Posudzovanie návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie ...

(2)

Súd postupuje podľa odseku 1 aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného ...

a)
vyhláseného za vykonateľný podľa osobitného predpisu,7j)
b)
uznaného osobitným rozhodnutím výrokom súdu,7k)
c)
na výkon ktorého sa podľa osobitného predpisu vyžaduje osvedčenie,7l) alebo
d)
o ktorom bolo rozhodnuté, že neexistujú dôvody neuznania.7n)
(3)

Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak

a)
zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,
b)
sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená, alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie ...
c)
oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule,
d)
sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa ...
e)
bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné ...
f)
sa exekúcia má vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore a
1.
spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,
2.
rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského ...
3.
rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý v čase ...
4.
rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné,
g)
sa návrhom uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch ...
h)
sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa ...
(4)

Súd z dôvodov podľa odseku 3 návrh zamietne celkom alebo sčasti. Z dôvodu podľa odseku 3 písm. g) zamietne ...

§ 54
(1)

Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu a nejde o prípad podľa § 53 ...

(2)

Ak osoba podľa odseku 1 do 15 dní od doručenia poučenia neuvedie dôvody, ktoré by uznaniu alebo vykonaniu ...

§ 55 - Poverenie na vykonanie exekúcie a prideľovanie vecí
(1)

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia ...

(2)

Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, ...

a)
trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
b)
sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou,
c)
sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát, ak je povinným štát,
d)
sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.
(3)

Ak vec nemožno prideliť postupom podľa odseku 2, pridelí sa exekútorovi vymenovanému pre územný obvod ...

(4)

Ak proti povinnému je vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, ...

(5)

Veci sú exekútorom podľa odsekov 1 až 4 prideľované rovnomerne s prihliadnutím na výšku, povahu vymáhaných ...

(6)

Ak je oprávneným subjekt podľa osobitného predpisu,7p) ktorý v návrhu na vykonanie exekúcie uvedie, ...

(7)

Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 až 6, možno len v lehote ...

§ 56 - Obsah poverenia na vykonanie exekúcie
(1)

Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie

a)
súdu, ktorý ho vydal,
b)
exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
c)
exekučného titulu s uvedením orgánu, ktorý ho vydal, spisovej značky alebo čísla konania a dátumu vydania, ...
d)
oprávneného a povinného a ich zástupcov,
e)
vymáhaného nároku.
(2)

Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú aj na dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie.

(3)

Údaje z vydaných poverení na vykonanie exekúcie s výnimkou rodného čísla sa po dobu exekúcie zverejňujú ...

§ 57 - Začatie exekúcie
(1)

Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s rovnopisom návrhu na ...

(2)

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie ...

§ 58 - Preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania
(1)

Po začatí exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie môže exekútor oprávneného vyzvať na zloženie ...

(2)

Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako 15 dní, ...

(3)

Zložený preddavok je exekútor povinný vyúčtovať a oprávnenému ho vrátiť celkom alebo sčasti, ak nebol ...

§ 59 - Vykonanie exekúcie
(1)

Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie. Pri exekúcii na uspokojenie práva na peňažné plnenie ...

(2)

Ak postup podľa odseku 1 nepostačuje na ukončenie exekúcie, exekútor vyhotoví zoznam majetku povinného. ...

(3)

O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku ...

a)
prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,
b)
ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej ...
(4)

Exekútor je povinný bezplatne elektronickými prostriedkami oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy ...

a)
odklad exekúcie, zastavenie exekúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie ...
b)
sumu istiny vymoženej pohľadávky na výžinom pre každého oprávneného osobitne a z toho sumu istiny vymoženého ...
(5)

Podrobnosti o zisťovaní majetku povinného a obsahu správ oprávnenému ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 60 - Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
(1)

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto ...

a)
trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
b)
istina vymáhanej pohľadávky,
c)
príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d)
trovy oprávneného.
(2)

Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého ...

(3)

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, ...

Upovedomenie o začatí exekúcie

§ 61 - Náležitosti upovedomenia o začatí exekúcie
(1)

Po začatí exekúcie exekútor

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť, ...
b)
povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok.
(2)

Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu. ...

§ 61a
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie musí popri náležitostiach podľa § 61 ods. 1 obsahovať

a)
označenie exekútora, ktorý ho vydal,
b)
označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
c)
označenie oprávneného a povinného a ich zástupcov,
d)
označenie vymáhaného nároku,
e)
výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie,
f)
výšku trov po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak povinný nesplnil vymáhanú ...
g)
poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ...
h)
poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povolenie splniť vymáhanú ...
i)
poučenie o možnosti namietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného ...
(2)

Ak je podkladom na vykonanie exekúcie cudzí exekučný titul, k upovedomeniu o začatí exekúcie sa pripoja ...

§ 61b - Doručenie upovedomenia o začatí exekúcie
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk; ...

(2)

Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarilo doručiť na adresu uvedenú oprávneným, exekútor vykoná ...

(3)

Ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch ...

(4)

Podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného exekútorom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný ...

Účinky upovedomenia o začatí exekúcie

§ 61c - Bežné právne úkony
(1)

Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných ...

(2)

Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú ...

(3)

Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné ...

(4)

Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, ...
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,
d)
uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia.
§ 61d - Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1)

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho ...

(2)

Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto ...

§ 61e - Započítanie pohľadávok

Po začatí exekúcie sa neprihliadne na jednostranné započítanie vzájomnej pohľadávky povinného voči oprávnenému, ...

§ 61f - Účinky splnenia vymáhaného nároku
(1)

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastávajú účinky splnenia vymáhaného nároku len ...

(2)

Ak ide o plnenia, ktoré boli uskutočnené ohľadom vymáhaného nároku pred doručením upovedomenia o začatí ...

§ 61g - Žiadosť povinného o splátky
(1)

Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. ...

(2)

Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a)
povinný je fyzickou osobou,
b)
povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c)
nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d)
vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e)
povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou ...
f)
povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie ...
(3)

So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok ...

(4)

Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade ...

(5)

Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie ...

Odklad exekúcie

§ 61h - Dôvody odkladu exekúcie
(1)

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, ...

a)
povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b)
bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
c)
povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d)
povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ...
e)
povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného ...
f)
povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný ...
g)
z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
h)
po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
i)
súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že ...
j)
súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej ...
(2)

Vydaním upovedomenia o odklade exekúcie sa exekúcia odkladá. Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa odseku ...

(3)

Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú ...

(4)

Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak

a)
ide o opakovanú žiadosť povinného podľa odseku 1 písm. d) počas exekučného konania,
b)
povinnému už bola doručená dražobná vyhláška alebo
c)
povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach.
§ 61i - Všeobecné účinky odkladu exekúcie
(1)

Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. a), b), d), g), i) a j) (ďalej len „odklad ...

(2)

Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. c), e), f) a h) (ďalej len „odklad bez blokovania“) ...

(3)

Ak sa v tomto zákone v § 33 ods. 7, § 44 ods. 1 a § 61k ods. 2 uvádza, že procesný úkon má odkladný ...

§ 61j - Trvanie odkladu exekúcie
(1)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. a), odklad exekúcie trvá do vydania dodatku ...

(2)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. c), odklad exekúcie trvá počas plnenia vymáhaného ...

(3)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d), odklad exekúcie trvá dobu, na ktorú exekútor ...

(4)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. e), odklad exekúcie trvá počas plnenia bežného ...

(5)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. f), odklad exekúcie trvá do právoplatného rozhodnutia ...

(6)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. g), odklad exekúcie trvá dovtedy, kým trvajú ...

(7)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. b), i) alebo písm. j), odklad exekúcie trvá ...

§ 61k - Zastavenie exekúcie súdom
(1)

Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak

a)
po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
b)
exekučný titul bol zrušený,
c)
je tu dôvod podľa osobitného predpisu,7l) pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu ...
d)
sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu.
(2)

Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh ...

(3)

V neskôr podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali ...

(4)

Návrhy na zastavenie exekúcie podľa odseku 3 odkladný účinok nemajú.

(5)

Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor ...

§ 61l
(1)

O návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, rozhoduje súd prednostne.

(2)

Na prejednanie návrhu na zastavenie exekúcie nie je potrebné nariaďovať pojednávanie. Pred rozhodnutím ...

(3)

Ak je tu dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o návrhu na zastavenie exekúcie, sa doručí oprávnenému, povinnému a ...

(5)

Proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. c) je prípustné odvolanie.

§ 61m

Ak povinný vezme návrh na zastavenie exekúcie späť predtým, ako o ňom rozhodne súd, exekútor to oznámi ...

§ 61n - Zastavenie exekúcie exekútorom
(1)

Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak

a)
oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom ...
b)
zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
c)
pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného ...
d)
pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného ...
e)
oprávnený nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,
f)
z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia zastavila,
g)
z osobitného predpisu7t) vyplýva, že tu je dôvod na zastavenie exekúcie, alebo
h)
pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená podľa § 61h ods. 1 písm. e), povinný ...
(2)

Ak to navrhol oprávnený podľa odseku 1 písm. b) alebo tak ustanovuje tento zákon v § 44 ods. 3 a 6, ...

(3)

Ak je dôvod na zastavenie exekúcie v celosti, v upovedomení o zastavení exekúcie podľa odseku 1 exekútor ...

(4)

Ak ide o dôvod zastavenia exekúcie podľa odseku 1 písm. c) až e) a g), môže účastník konania do 15 dní ...

(5)

Exekučné konanie sa končí, ak

a)
námietky neboli podané alebo nie sú prípustné, doručením upovedomenia o zastavení exekúcie súdu,
b)
námietky boli podané, právoplatnosťou uznesenia o zamietnutí námietok.
(6)

Ak ide o dôvod podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne ...

(7)

Lehoty podľa odseku 1 písm. c) a d) sa predlžujú o dobu odkladu exekúcie.

§ 61o - Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie
(1)

Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane ...

(2)

Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor ...

(3)

Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ...

§ 61p

Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, smerujúce ...

§ 61q - Rozsah exekúcie
(1)

Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov ...

(2)

Exekúciu na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s ...

(3)

Na exekúciu predajom zálohu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom ...

§ 61r

Exekúciu možno vykonať len v rozsahu nároku uvedeného v poverení na vykonanie exekúcie a trov exekúcie; ...

§ 61s
(1)

Exekúcii nepodlieha

a)
nehnuteľný majetok štátu v správe správcu podľa osobitného predpisu7u) okrem nehnuteľností v dočasnej ...
b)
príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky z ...
c)
cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách,
d)
prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu a krytie štátneho dlhu,
e)
iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon.
(2)

Majetok štátu, ktorý nie je uvedený v odseku 1 a majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky ...

(3)

Exekúciu na majetok štátu podľa odseku 2 možno vykonať len na majetok štátu v správe správcu majetku ...

§ 61t

Exekúcii nepodlieha majetková účasť obcí a samosprávnych krajov v právnických osobách, ktoré zabezpečujú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE

§ 62

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.

§ 63
(1)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu ...

a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
predajom hnuteľných vecí,
d)
predajom cenných papierov,
e)
predajom nehnuteľnosti,
f)
predajom podniku,
g)
príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
(2)

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia ...

(3)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa ...

(4)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej ...

a)
vyprataním,
b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c)
rozdelením spoločnej veci,
d)
uskutočnením prác a výkonov.
§ 64

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob vykonania ...

§ 65

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade zjavného ...

PRVÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA PEŇAŽNÉ PLNENIE

Prvý diel
Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

Exekúcia zrážkami zo mzdy
§ 66
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,
b)
prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie platiteľovi mzdy do vlastných rúk.

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie ...

§ 67
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí lehoty ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a platiteľovi mzdy. Povinnému a platiteľovi mzdy sa ...

(3)

Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy ...

(4)

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako desať dní, platiteľ mzdy je povinný túto skutočnosť ...

(5)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami ...

Rozsah zrážok
§ 68

Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej ...

§ 69
(1)

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok ...

(2)

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. ...

§ 70
(1)

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ...

(2)

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, ...

(3)

Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava ...

§ 71
(1)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol ...

(2)

Prednostnými pohľadávkami sú

a)
pohľadávky výživného,
b)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
c)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
d)
pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia ...
e)
pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné ...
f)
súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)
(3)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej ...

Vykonávanie zrážok
§ 72
(1)

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky sa uspokoja ...

(2)

Ak podľa § 71 ods. 1 sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z nej bez ...

(3)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak ...

§ 73

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len ...

§ 74
(1)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože ...

(2)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po ...

§ 75
(1)

Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, vzťahuje sa ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,8d) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje sa exekučný ...

§ 76
(1)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu na dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie), môže primerané zrážky ...

(2)

Ak sa príkaz na začatie exekúcie doručí platiteľovi mzdy až potom, keď už bola časť mesačnej mzdy povinnému ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého ...

(4)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, treba vypočítať zrážky za každý kalendárny mesiac osobitne. ...

§ 77
(1)

Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 až 72, a ...

(2)

Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok podľa odseku ...

(3)

Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí ...

§ 78

Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom ...

§ 79 - Osobitné účinky odkladu exekúcie
(1)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad bez blokovania, platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy ...

(2)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad s blokovaním, platiteľ mzdy vykonáva zrážky zo mzdy povinného, ...

Výplata vykonaných zrážok
§ 81
(1)

Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy exekútorovi.

(2)

Zrazenú sumu je platiteľ mzdy povinný vyplatiť, aj keď sám má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú ...

§ 82

Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom rozsahu, ako ...

Zmena platiteľa mzdy
§ 83
(1)

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie platiteľovi mzdy platiteľ mzdy zmení, vzťahuje sa príkaz ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy už dňom, keď sa od povinného alebo ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak povinný po doručení príkazu na začatie exekúcie ...

§ 84
(1)

Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, ...

(2)

Ak zistí ten, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, že bol vydaný príkaz na začatie exekúcie ...

(3)

Exekútor doručí tomu, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, do vlastných rúk príkaz na začatie ...

§ 85
(1)

Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ...

(2)

Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie alebo ...

§ 86
(1)

Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosť uvedenú v § 84 ods. 1 a 2 alebo v § 85 ods. 2, môže sa oprávnený ...

(2)

Za nesplnenie povinností uvedených v § 84 a 85 môže súd na návrh exekútora uložiť povinnému i platiteľovi ...

Niekoľko platiteľov mzdy
§ 87
(1)

Ak povinný poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný ...

(2)

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz na začatie ...

(3)

Ak zamestnanec nastupuje do zamestnania bez toho, že by pritom opúšťal doterajšieho platiteľa mzdy, ...

§ 88
(1)

Ak exekútor prikazuje vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im jednotlivo, ...

(2)

Ak zrážky zo mzdy vykonáva niekoľko platiteľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy exekútorovi. Exekútor ...

Exekúcia zrážkami z iných príjmov
§ 89
(1)

Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov ...

(2)

Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

(3)

Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť ...

§ 90

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá ...

§ 91

Ak sa v ustanoveniach o exekúcii zrážkami zo mzdy hovorí o platiteľovi mzdy, vzťahujú sa príslušné ustanovenia ...

§ 92
(1)

Ak má povinný popri nároku na mzdu aj nárok na iný príjem uvedený v § 89, postupuje sa tak, ako keby ...

(2)

Ak povinný po vydaní príkazu na začatie exekúcie získa namiesto mzdy alebo popri nej nárok na niektorý ...

Druhý diel
Exekúcia prikázaním pohľadávky

§ 93
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať

a)
prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
b)
prikázaním iných peňažných pohľadávok,
c)
postihnutím iných majetkových práv.
(2)

Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie vylúčené podľa ...

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke
§ 94
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o peňažné prostriedky ...

§ 95
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok ...

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov ...

§ 96
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) do ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a banke. Povinnému sa doručí do vlastných rúk, banke ...

(3)

Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi.

(4)

Ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz na odblokovanie ...

§ 97

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa jej doručil ...

§ 98

Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré dôjdu na účty povinného po ...

§ 99
(1)

Ak ide o exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,8d) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje sa príkaz ...

§ 100 - Osobitné účinky odkladu exekúcie
(1)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad bez blokovania, banka uvoľní pohľadávky na účte povinného.

(2)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad s blokovaním, banka blokuje pohľadávky na účte povinného ďalej, ...

§ 102

Predpisy, ktoré vylučujú alebo obmedzujú použitie pohľadávok právnických osôb z účtu v banke na iný ...

§ 103

Ak banka nepostupuje tak, ako jej to ukladajú ustanovenia § 95, 96 ods. 3, § 97, 98 a 99, môže sa oprávnený ...

§ 104 - Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
(1)

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ...

(2)

Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ...

Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok
§ 105
(1)

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke sa vykoná prikázaním tejto ...

(2)

Takto sa postupuje aj v prípade, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako aj v ...

(3)

Exekúcia postihuje pohľadávku povinného len do výšky pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva.

§ 106
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky (ďalej ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky oprávneného a povinného a povinnému zakáže, aby po ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie dlžníkovi povinného do vlastných rúk.

§ 107
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky) po márnom uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a dlžníkovi povinného. Povinnému a dlžníkovi povinného ...

§ 108
(1)

Povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz na začatie ...

(2)

Ak nie je pohľadávka povinného splatná po doručení exekučného príkazu, vyplatí ju dlžník povinného exekútorovi, ...

(3)

Plnením exekútorovi sa dlžník povinného oslobodí od svojej povinnosti voči povinnému.

§ 109
(1)

Ak dlžník povinného nevyplatí exekútorovi pohľadávku bezodkladne po tom, keď sa mu doručil exekučný ...

(2)

Ak oprávnený neuplatní včas na súde pohľadávku povinného voči dlžníkovi povinného alebo ak neoznámi ...

§ 110

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz na začatie exekúcie. ...

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
§ 111
(1)

Pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú exekúcii, ...

(2)

Exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) ...

(3)

Exekúcii nepodlieha časť pohľadávky povinného zodpovedajúca dani z pridanej hodnoty, ak dlžník povinného ...

§ 112
(1)

Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú exekúcii, ak je povinným ...

(2)

Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona prostredníctvom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským ...

§ 113 - Exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Ak podkladom na vykonanie exekúcie je rozhodnutie, ktorým sa oprávnenému priznáva peňažná pohľadávka, ...

§ 113a
(1)

Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom právo podľa odseku 1, ...

a)
súpis práv podľa odseku 1, ktoré sú prihlásené alebo zapísané na úrade alebo udelené úradom,
b)
upovedomenie o začatí exekúcie,
c)
zápisnicu o dražbe,
d)
právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie.
§ 113b - Exekúcia na obchodný podiel
(1)

Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný spoločníkom, o začatí exekúcie ...
b)
prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu ...
c)
zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného ...
(3)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. Príkaz ...

(4)

Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...

(5)

Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti, ak osobitný predpis11ad) ...

(6)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu nezaniká, ...

(7)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu zaniká, ...

(8)

Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná poukázať oprávnenému peňažné prostriedky zodpovedajúce ...

(9)

Ustanovenia § 105 až 111 sa na exekúciu obchodného podielu použijú primerane.

Tretí diel
Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Veci nepodliehajúce exekúcii
§ 114

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré ...

§ 114a - Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor ...
a)

veci, ktoré neslúžia na podnikanie,

b)

veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,

c)

veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

§ 115
(1)

Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje ...

(2)

Z exekúcie sú vylúčené

a)
bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu ...
c)
domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)
veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
e)
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu, ...
f)
veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) ...
g)
osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu ...
h)
snubný prsteň a obrúčka,
i)
hotové peniaze do sumy 165 eur,
j)
študijná literatúra a hračky.
(3)

Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11ba) ak by ich zexekvovaním bolo ...

(4)

Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde11bc) a podiel účastníka na majetku ...

Vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí
§ 116
(1)

Exekúcia sa môže vykonať aj podľa návrhu oprávneného s výslovným určením vecí, ktoré sa majú predať.

(2)

Ak je oprávnenému známe, že povinný má niektorú hnuteľnú vec umiestnenú mimo svojho bytu, uvedie, kde ...

§ 117 - Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)

upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,

b)

zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré spíše.

§ 118
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí (ďalej len „upovedomenie o začatí exekúcie“) ...

(2)

Upovedomenie o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali, doručí sa aj oprávnenému a manželovi ...

§ 119
(1)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(2)

Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia.

§ 120
(1)

Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci ...

(2)

Ak oprávnený neprevezme veci podliehajúce rýchlej skaze za cenu, ktorú určí v týchto prípadoch exekútor, ...

(3)

Súpis sa doplní o ďalšie veci, ak výťažok predaja spísaných vecí nestačí na uspokojenie pohľadávky oprávneného. ...

(4)

Súpis vecí sa však vykoná až vtedy, keď povinný napriek výzve exekútora svoju povinnosť dobrovoľne nesplní. ...

(5)

Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto exekútora alebo vtedy, ...

(6)

Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie súpisu hnuteľných ...

§ 121

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí pojatých do ...

§ 122

Cenu spísaných vecí odhadne exekútor s odbornou starostlivosťou. O odhadnej cene spísaných vecí musia ...

§ 123
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí) po márnom uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

§ 124
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zabezpečí, aby sa

a)
mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,
b)
rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,
c)
osobné pamiatky a korešpondencia významných spisovateľov a kultúrnych činiteľov, ako aj iné spomienkové ...
d)
predmety väčšej kultúrnej historickej hodnoty a ich súbory

ponúkli na predaj za hotové peniaze štátnym inštitúciám, ktorých poslaním je starostlivosť o také pamiatky, ...

(2)

Ak tieto inštitúcie do 30 dní od doručenia výzvy neodpovedia na ponuku a nezložia u exekútora odhadnú ...

§ 125
(1)

Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu a po uplynutí lehoty ustanovenej v § 124 ods. 2 predajú ...

(2)

Ak exekútor, ktorý spísal hnuteľné veci, nevykonal dražbu do šiestich mesiacov od ich spísania, hoci ...

(3)

Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, súpis vecí ...

(4)

Dražbu vykoná exekútor, ktorý o dražbe spíše zápisnicu. Exekútor a povinný nesmú dražiť.

(5)

Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. ...

(6)

Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné ...

(7)

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného predpisu11be) ...

(8)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

§ 126
(1)

Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.

(2)

Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia ...

(3)

Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní po upovedomení ...

(4)

Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 3, exekútor vydá upovedomenie ...

§ 127
(1)

Po skončení dražby exekútor vyplatí dosiahnutý výťažok po zrážke trov predaja priamo oprávnenému.

(2)

Ak sa vykonáva exekúcia predajom hnuteľných vecí hoci aj postupne pre niekoľko pohľadávok, exekútor ...

(3)

Ak dosiahnutý výťažok prevyšuje pohľadávku, na ktorú sa vykonáva exekúcia, zvyšok výťažku sa vyplatí ...

(4)

Ak sa vykonáva exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa a možno predpokladať, ...

§ 128
(1)

Poradie, v akom exekútor vykonáva výplatu jednotlivých pohľadávok, spravuje sa dňom, keď došiel exekútorovi ...

(2)

Ak má niekoľko pohľadávok rovnaké poradie a výťažok predaja nestačí na ich úplné uspokojenie, tieto ...

(3)

Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie u tohto exekútora ...

Hotové peniaze a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju
§ 129
(1)

Ak sa pri exekúcii nájde vyššia suma peňazí, než je podľa § 115 ods. 2 písm. i) z exekúcie vylúčená, ...

(2)

Ak sa pri exekúcii nájdu drahé kovy alebo devízové hodnoty, naloží s nimi exekútor podľa osobitných ...

§ 130
(1)

Vkladné knižky alebo iné listiny, ktoré treba predložiť na uplatnenie práva, spíšu sa ako iné veci.

(2)

Vkladnú knižku predloží exekútor banke a vyberie z nej sumu, na ktorú má povinný právo. Banka vykoná ...

(3)

So získanou sumou sa naloží ako s výťažkom predaja (§ 127 a 128).

Štvrtý diel
Exekúcia predajom cenných papierov

§ 131
(1)

Cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad, ktoré možno previesť rubopisom, ...

(2)

Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora povereného ...

§ 131a
(1)

Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov môže ...

(2)

Na exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných ...

(3)

Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, exekútor vyzve toho, kto má na základe cenného ...

(4)

Počas vykonávania exekúcie predajom cenných papierov možno s cenným papierom nakladať len so súhlasom ...

§ 132

Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor vykoná na ...

§ 133
(1)

Splnenie pohľadávky z cenných papierov vykoná exekútor úkonmi podľa osobitných predpisov.13b)

(2)

Všetky úkony podľa odseku 1 pri nakladaní s cennými papiermi robí namiesto povinného exekútor.

Piaty diel
Exekúcia predajom nehnuteľnosti

§ 134
(1)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti ...

(2)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva podľa ...

(3)

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom.

§ 135
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného i povinného o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a označí nehnuteľnosť, ktorej ...
b)
oprávneného požiada o udelenie súhlasu podľa § 134 ods. 1,
c)
zakáže povinnému, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo aby ju zaťažil,
d)
uloží povinnému, aby do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie oznámil exekútorovi, či ...
(2)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor okrem oprávneného a povinného aj spoluvlastníkom a osobám, ...

§ 136
(1)

Exekúcia sa vykoná dražbou; vykoná ju exekútor. Na základe písomného súhlasu exekútora, ktorého upovedomenie ...

(2)

Pre poradie oprávneného na uspokojenie z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bolo exekútorovi doručené ...

(3)

Súhlas s predajom nehnuteľnosti môže oprávnený odvolať alebo podať návrh na zastavenie exekúcie len ...

(4)

Ak oprávnený súhlas s predajom nehnuteľnosti odvolá podľa odseku 3 alebo ak súd na návrh oprávneného ...

§ 137
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti) po márnom uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti ...

§ 138
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Exekútor na ...

(2)

Povinný umožní exekútorovi alebo jeho zamestnancovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. Na ...

§ 139
(1)

Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a odhad závad, ktoré musí vydražiteľ ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti považuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti ...

(3)

Práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú oprávnenému ...

(4)

Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady pre zaťaženého. ...

(5)

O vyhotovení znaleckého posudku a o cene nehnuteľnosti v ňom uvedenej upovedomí exekútor oprávneného, ...

(6)

Podklady k znaleckému posudku zabezpečí exekútor a zároveň vykoná súpis závad s určením, ktoré sa preberajú ...

§ 140
(1)

Po určení najnižšieho podania podľa § 142 ods. 2 určí exekútor vyhláškou termín dražby; termín dražby ...

(2)

Dražobná vyhláška musí obsahovať

a)
čas a miesto dražby,
b)
označenie nehnuteľnosti, jej príslušenstva a vlastníka,
c)
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti určenú znaleckým posudkom,
d)
výšku zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde môže byť zložená, ...
e)
najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2,
f)
spôsob zaplatenia najvyššieho podania,
g)
závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie,
h)
ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti,
i)
ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi,
j)
výzvu, aby všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, uviedli výšku svojich ...
k)
výzvu, aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o ...
l)
výzvu, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, sa preukázalo pred začatím dražby s upozornením, ...
m)
upozornenie, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako ...
n)
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti,
o)
výzvu povinnému, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.
§ 141
(1)

Dražobná vyhláška sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkovi a každému, kto má k nehnuteľnosti ...

(2)

Exekútor vyvesí dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, ...

(3)

Ak sa oprávnený z predkupného práva prihlási neskôr, doručí sa mu dražobná vyhláška ako doporučená zásielka ...

(4)

Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti ...

(5)

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na ...

§ 142
(1)

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania ...

(2)

Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ ...

(3)

Na zaplatenie najvyššieho podania určí exekútor v dražobnej vyhláške lehotu, ktorá sa začína dňom udelenia ...

(4)

Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.

(5)

Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje ...

(6)

Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

§ 143
(1)

Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti; opätovná ...

(2)

Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho ...

§ 144
(1)

Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili.

(2)

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou ...

(3)

Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý ...

(4)

Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor ...

§ 145
(1)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba ...

(2)

Ak sa nepodarí predať nehnuteľnosť na dražbe do dvoch rokov od vydania exekučného príkazu, exekútor ...

§ 146
(1)

Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. ...

(2)

O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu.

§ 147
(1)

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o príklepe.

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí ...

§ 148
(1)

Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od doručenia ...

(2)

Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol ...

§ 149

Ak so zreteľom na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokračuje v dražbe vyvolaním ...

§ 150
(1)

Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. ...

(2)

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom ...

§ 151

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť ...

§ 153
(1)

Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe ...

(2)

Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.

(3)

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

(4)

Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13d)

§ 154
(1)

Po schválení príklepu súdom (§ 148) uskutoční exekútor rozvrhové pojednávanie. Na rozvrhové pojednávanie ...

(2)

Po skončení rozvrhového pojednávania nemožno žiadať z najvyššieho podania sumu vyššiu, než bola prihlásená ...

§ 155
(1)

Na rozvrhovom pojednávaní sa určí poradie a spôsob úhrady nárokov, na ktoré treba prihliadať.

(2)

Ak sa vykonáva exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa alebo ak sa takáto prihlásená ...

§ 156

Rozdeľovanú podstatu tvorí najvyššie podanie a úroky z neho, zábezpeka vydražiteľa uvedeného v § 143 ...

§ 157
(1)

Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí:

a)
trovy exekúcie okrem trov vzniknutých v súvislosti s vedením exekúcie inými spôsobmi exekúcie ako predajom ...
b)
nedoplatky výživného na maloleté dieťa splatné ku dňu rozvrhu,
c)
pohľadávky zabezpečené záložným právom podľa poradia rozhodujúceho pre ich uspokojenie,
d)
pohľadávka oprávneného vymáhaná v exekúcii, pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné ...
e)
ostatné pohľadávky.
(2)

Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne, ak odsek 1 písm. c) neustanovuje ...

(3)

Úroky za posledné tri roky pred udelením príklepu a trovy exekútora sa uspokojujú v poradí istiny. Ak ...

(4)

Ak výťažok predaja prevyšuje všetky pohľadávky podľa odsekov 1 a 2, vyplatí exekútor po úhrade pohľadávok ...

§ 158
(1)

Ak sa na dražbe predajú všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené záložným právom ...

(2)

Ak sa v dražbe nepredali všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené vospolným záložným ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane aj na pohľadávky, ktoré zaťažujú podiely niekoľkých ...

§ 160
(1)

O rozvrhnutí výťažku dražby nehnuteľnosti (ďalej len „rozvrh výťažku“) spíše exekútor zápisnicu.

(2)

Zápisnica o rozvrhu výťažku sa doručí osobám a orgánom uvedeným v § 161 ods. 1.

§ 161
(1)

Osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie (§ 154 ods. 1), a osoby, o ktorých ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o rozvrhu.

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí ...

§ 162

Súd rozhodne o nárokoch, ktoré boli na pojednávaní o rozvrhu zapreté čo do pravosti, výšky, poradia ...

§ 163

Ak súd vyhovel návrhu podľa § 44, exekútor uskutoční nové rozvrhové pojednávanie.

§ 164
(1)

Ak boli vznesené námietky proti rozvrhu výťažku, rozvrh výťažku podlieha schváleniu súdu; súd rozhodne ...

(2)

Rozhodnutie o rozvrhu výťažku a o námietkach proti rozvrhu výťažku doručí exekútor osobám, ktoré mali ...

§ 165
(1)

Po schválení rozvrhu výťažku a po úplnom zaplatení najvyššieho podania poukáže exekútor do siedmich ...

(2)

Po právoplatnosti rozhodnutia o zapretí prihlásenej pohľadávky (§ 162) súd podľa výsledku tohto konania ...

§ 166 - Predaj spoluvlastníckeho podielu
(1)

Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia ...

(2)

Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť ...

(3)

Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach
§ 167
(1)

Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti ...

(2)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh ...

(3)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému ...

§ 168
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a okresnému úradu. Povinnému a okresnému úradu sa doručí ...

(4)

Okresný úrad je povinný zapísať zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností ...

§ 169

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ...

§ 170

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. ...

§ 171
(1)

Pre poradie exekučného záložného práva je rozhodujúci čas jeho zápisu do katastra nehnuteľností podľa ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, poradie exekučného záložného práva ...

Nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností
§ 172
(1)

Na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností zriadi sa exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnej ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, zapíše sa to aj v zápisnici.

(3)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh ...

§ 173
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(3)

Zexekvovanie sa zapíše na listine preukazujúcej vlastníctvo povinného k tejto nehnuteľnosti a na listine ...

§ 174

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ...

§ 175

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. ...

§ 176

Pre poradie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností platí obdobne ...

§ 177

Ak sa už skôr vykonalo zexekvovanie pre inú pohľadávku, zapíše sa exekučné záložné právo v zápisnici ...

§ 178

Do listín o zriadení exekučného záložného práva má každý právo nazrieť.

Šiesty diel
Exekúcia predajom podniku

§ 179
(1)

Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii ...

(2)

Ak sa predáva na dražbe podnik alebo jeho časť, na vydražiteľa, ktorému bol právoplatne udelený príklep ...

(3)

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú na vydražiteľa. ...

(5)

Pri exekúcii predajom podniku nemožno zexekvovať samostatne iba obchodné meno podniku; to isté platí, ...

(6)

Oprávnenie používať obchodné meno upravuje osobitný právny predpis.16)

(7)

Ak pri exekúcii predajom podniku alebo jeho časti dôjde ku koncentrácii podľa osobitného predpisu,17) ...

SIEDMY DIEL
EXEKÚCIA PRÍKAZOM NA ZADRŽANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU

§ 179a
(1)

Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím ...

(2)

Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému ...

(3)

Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných ...

(4)

Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz ...

DRUHÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

§ 180
(1)

Na exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce inú povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, ...

(2)

Ak oprávnený navrhuje exekúciu aj pre trovy, ktoré mu boli v rozhodnutí priznané, exekútor vykoná exekúciu ...

Prvý diel
Vypratanie

Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti
§ 181
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť, exekúcia sa vykoná vyprataním. ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(4)

Po doručení exekučného príkazu exekútor

a)
urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom jeho ...
b)
urobí opatrenie, aby bol z vypratávaného objektu vykázaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú na ...
§ 182
(1)

Veci odstránené z vypratávaného objektu sa odovzdajú povinnému alebo niektorému z plnoletých príslušníkov ...

(2)

Ak nie je prítomný pri vypratávaní nikto, kto by mohol veci prevziať, alebo ak sa prevzatie vecí odmieta, ...

§ 183
(1)

Ak si povinný nevyzdvihne veci u obci do šiestich mesiacov odo dňa, keď boli uschované, predajú sa na ...

(2)

Výťažok predaja vyplatí exekútor povinnému po zrážke trov úschovy, trov predaja a trov exekúcie.

Vypratanie bytu
§ 184
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal byt, exekúcia sa vykoná vysťahovaním povinného a všetkých, ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním bytu,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(4)

Ustanovenia § 182 a 183 sa použijú obdobne.

§ 185
(1)

Ak exekučný titul, ktorý je podkladom na exekúciu, ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý treba ...

(2)

Oprávnený a povinný môžu vzniesť u exekútora námietky proti bytovej náhrade podľa odseku 1 do troch ...

(3)

O námietkach rozhoduje súd.

(4)

Ustanovenia o rozhodovaní súdu o návrhu na zastavenie exekúcie sa použijú primerane.

Druhý diel

Odobratie veci alebo cenných papierov
§ 186
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vydal alebo dodal oprávnenému vec alebo listinné cenné papiere, ...

(2)

Ak na užívanie odobratej veci treba listinu, odoberie sa aj táto listina povinnému a odovzdá sa oprávnenému ...

(3)

Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná namiesto povinného ...

(4)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci alebo cenných papierov a odníme povinnému ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(5)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci alebo cenných papierov. Exekútor ...

(6)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, je exekútor oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(7)

Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, len ak ...

§ 187

Ak má vec alebo listinné cenné papiere, ktoré treba povinnému odobrať, pri sebe niekto iný, exekútor ...

§ 188
(1)

Ak sa nepodarí odobrať vec alebo listinné cenné papiere a ak si možno vec rovnakého druhu a rovnakej ...

(2)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa potom vykoná ...

Tretí diel
Rozdelenie spoločnej veci

§ 189 - Rozdelenie spoločnej veci predajom
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť predala a jej výťažok sa rozdelil ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému

a)
vykoná exekúciu podľa ustanovení o exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti,
b)
výťažok predaja spoločnej veci vyplatí všetkým bývalým spoluvlastníkom podľa výšky ich podielov.
(5)

Ak sa nepodarí spoločnú hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť predať, exekútor exekúciu rozdelením spoločnej ...

(6)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

§ 190 - Rozdelenie spoločnej veci inak než predajom
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť rozdelila inak než predajom, ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(4)

Ak je to potrebné, najmä ak treba presne určiť, prípadne vytýčiť hranice pozemkov, exekútor priberie ...

Štvrtý diel
Uskutočnenie prác a výkonov

§ 191
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný podľa neho vykonal pre oprávneného nejakú prácu, ktorú môže vykonať ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vykonaním prác a výkonov,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby si dal prácu, o ktorú ide, ...

(5)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa vykoná potom ...

§ 192
(1)

Ak exekučný titul ukladá inú povinnosť, exekútor na základe poverenia súdu uloží za každé porušenie ...

(2)

Zaplatením pokút sa povinný neoslobodzuje od uloženej povinnosti a od zodpovednosti za škodu.

(3)

Ak povinný ani po zaplatení úhrnnej sumy pokút podľa odseku 1 súdom uloženú povinnosť nesplní, exekútor ...

(4)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa vykoná potom ...

(5)

Ak povinný porušením jemu uloženej povinnosti spôsobí zmenu stavu, ktorý predpokladá rozhodnutie, ktoré ...

PIATA ČASŤ

ĎALŠIA ČINNOSŤ EXEKÚTORA

§ 193 - Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti
a)

spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie,

b)

prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie,

c)

doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje ...

d)

vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.

§ 194
(1)

Súd môže poveriť doručovaním súdnych písomností v občianskych veciach a obchodných veciach exekútora, ...

(2)

Poverenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorý vydal žiadosť,
b)
spisovú značku,
c)
meno, priezvisko a sídlo exekútora,
d)
meno, priezvisko a bydlisko, ak je adresátom fyzická osoba,
e)
názov alebo obchodné meno a sídlo, ak je adresátom právnická osoba,
f)
označenie doručovanej písomnosti, dátum alebo lehotu určenú v písomnosti.
(3)

Súd pripojí k povereniu písomnosť, na ktorej má byť vyznačené potvrdenie doručenia (ďalej len „doručenka"). ...

(4)

Doručenka musí obsahovať označenie doručovanej písomnosti, deň doručenia, meno doručovateľa a jeho podpis, ...

(5)

Na vykonanie doručenia podľa odseku 1 môže exekútor písomne poveriť svojich zamestnancov.

(6)

Exekútor je povinný doručiť písomnosť bez zbytočného odkladu. Ak písomnosť doručí, bezodkladne súdu ...

(7)

Ak adresát bezdôvodne odmietne písomnosť doručovanú exekútorom alebo ním povereným zamestnancom prevziať, ...

(8)

Trovy doručenia hradí súd, ktorý o doručenie žiadal.

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na doručovanie písomností podľa odseku 1 ustanovenia Civilného ...

ŠIESTA ČASŤ

TROVY EXEKUČNÉHO KONANIA

§ 195 - Trovy exekučného konania

Trovami exekučného konania sú trovy exekútora, trovy účastníkov exekučného konania a trovy štátu.

§ 196 - Trovy exekútora

Trovami exekútora sú odmena exekútora a náhrada výdavkov ustanovených týmto zákonom.

Odmena a náhrada výdavkov exekútora

§ 197
(1)

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena a náhrada paušálnych výdavkov ...

(2)

Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona,17bb) zvyšuje sa jeho odmena ...

§ 198
(1)

Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora, odmena ani náhrada výdavkov pôvodnému exekútorovi ...

(2)

Ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný ...

§ 199

Výšku odmeny exekútora, náhrady výdavkov, preddavku na trovy exekútora a spôsob ich určenia ustanoví ...

§ 199a - Trovy oprávneného a trovy povinného
(1)

Trovami oprávneného sú výdavky na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s podaním návrhu na vykonanie ...

(2)

Trovami povinného sú výdavky na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s návrhom na zastavenie ...

Platenie trov

§ 199b

Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu. ...

§ 199c
(1)

Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ...

(2)

Ak povinný uhradí pohľadávku oprávneného pred začatím exekúcie, odmena ani náhrada výdavkov exekútorovi ...

(3)

Za zaplatenie trov exekútora oprávneným v rozsahu odmeny a paušálnych výdavkov ručia spoločne a nerozdielne ...

(4)

V ostatných prípadoch platí trovy exekútora povinný, a to splnením vymáhaného nároku alebo tým, že strpí ...

Náhrada trov

§ 199d
(1)

Oprávnený má voči povinnému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil, ...

(2)

Povinný má voči oprávnenému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil, ...

(3)

Štát má právo na náhradu trov voči tým, ktorí mali pri dokazovaní nejakú povinnosť, ak im ich vznik ...

§ 199e

Ak je zástupcom oprávneného alebo povinného advokát, odmena za právne zastúpenie sa nahrádza podľa ustanovení ...

§ 199f

Oprávnený a povinný majú právo do 30 dní od zastavenia exekúcie súdom alebo od vydania upovedomenia ...

§ 199g

Oprávnený zodpovedá za škodu, ktorá povinnému vznikne v súvislosti s exekučným konaním, ak nebol oprávnený ...

SIEDMA ČASŤ

PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 200 - Použitie Civilného sporového poriadku

Na exekučné konanie sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 201
(1)

V exekučnom konaní nemožno

a)
odpustiť zmeškanie lehôt,
b)
podať žalobu na obnovu exekučného konania po jeho skončení.
(2)

V exekučnom konaní a ani v inom konaní nemožno voči exekútorovi nariadiť neodkladné opatrenie zasahujúce ...

(3)

V exekučnom konaní môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci exekučného konania nenavrhli, ...

(4)

Oslobodenie od súdnych poplatkov nemožno priznať oprávnenému, ktorý opakovane vymáha nároky nadobudnuté ...

§ 202 - Rozhodovanie súdu
(1)

V exekučnom konaní koná a rozhoduje vyšší súdny úradník, ak nejde o rozhodnutie o príklepe. Sudca v ...

(2)

Písomné vyhotovenie uznesenia, ktorým sudca zamieta sťažnosť proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka, ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, súd v exekučnom konaní rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie ...

(4)

Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie je prípustné. ...

(5)

Ak súd zastavuje exekúciu, vo výroku uznesenia uvedie dôvod, pre ktorý sa exekúcia zastavuje; to platí ...

§ 203 - Vypočutie

V exekučnom konaní môže súd aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď ...

ÔSMA ČASŤ

MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA

PRVÁ HLAVA
MANIPULÁCIA SO SPISMI

§ 204
(1)

Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii ...

(2)

Ak spisy nie sú ukončené, musia byť uložené v kancelárii exekútora tak, aby boli exekútorovi aj kontrolným ...

(3)

Odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v kancelárii exekútora vydáva na žiadosť osôb podľa § 205 exekútor ...

§ 205 - Nazeranie do spisov

Exekútor umožní nazerať do spisov osobám, vo vzťahu ku ktorým nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ...

§ 207 - Požičiavanie exekučných spisov

Exekútor požičia exekučné spisy na písomnú žiadosť orgánom činným v trestnom konaní, súdu, komore a ...

§ 208 - Rekonštrukcia spisov
(1)

Exekútor vykonáva rekonštrukciu spisov, ktoré boli celkom alebo sčasti zničené alebo stratené.

(2)

Exekútor vyhotoví osvedčené odpisy písomností, ktoré si zapožičia od účastníkov alebo od ich právnych ...

(3)

Exekútor môže vykonať aj potrebné zisťovanie obsahu listiny, najmä vypočutím účastníkov, prípadne ich ...

DRUHÁ HLAVA
ÚSCHOVA UKONČENÝCH SPISOV

§ 209
(1)

Ukončené spisy sa ukladajú a uschovávajú v kancelárii exekútora.

(2)

Ukončené spisy zostávajú uschované v kancelárii u exekútora, ktorý ich vyhotovil.

(3)

Podrobnejšiu úpravu manipulácie so spismi, ich úschovu, vedenie registrov a ďalších evidenčných pomôcok ...

TRETIA HLAVA
EXEKÚTORSKÝ ARCHÍV

§ 210
(1)

V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, pečiatky a pečatidlá. ...

(2)

Exekútorský archív vedie exekútor. Exekútorský archív exekútorov, ktorých úrad zanikol, vedie komora. ...

(3)

O odovzdaní spisov, registrov, pečiatok, pečatidiel a odznaku sa spíše zápisnica.

§ 211

Výpisy, odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v exekútorskom archíve vydáva na žiadosť oprávnených ...

DEVIATA ČASŤ

CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ

§ 211a
(1)

Komora vedie v elektronickej podobe centrálny register exekúcií (ďalej len "register exekúcií") a zodpovedá ...

a)
označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
b)
spisová značka súdu podľa písmena a),
c)
označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
d)
spisová značka exekučného spisu exekútora,
e)
deň, mesiac a rok
1.
udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,
2.
vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,
3.
vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,
f)
označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd, ako aj údaj o aktuálnom stave ...
g)
ak ide o povinného a oprávneného
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska,
2.
fyzickú osobu - podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, ...
3.
právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.
(2)

Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z registra ...

(3)

Zápis, zmenu a výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 do registra exekúcií vykonáva a za ich správnosť zodpovedá ...

(4)

Na účely zápisu, zmeny a výmazu údajov používa exekútor pri svojej činnosti technické a programové vybavenie ...

(5)

Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori, orgány verejnej moci, Centrum právnej pomoci ...

(6)

Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií, môže podať sťažnosť proti zápisu. Sťažnosť proti zápisu ...

§ 211b
(1)

Komora vydá na žiadosť výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri ...

(2)

Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia podľa odseku 1 patrí odmena, ...

DESIATA ČASŤ

SAMOSPRÁVA SÚDNYCH EXEKÚTOROV

§ 212 - Slovenská komora exekútorov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba. V sídle ...

(2)

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. ...

(3)

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať na činnosť exekútorov ...

(4)

Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky sú exekútori povinní platiť ...

(5)

Orgánmi komory sú

a)
konferencia exekútorov,
b)
prezídium komory,
c)
revízna komisia,
d)
vzdelávacia komisia.
(6)

Funkčné obdobie členov orgánov komory je trojročné.

§ 213 - Konferencia exekútorov
(1)

Konferencia exekútorov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria exekútori zapísaní v zozname exekútorov. ...

(2)

Konferenciu exekútorov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň ...

(3)

Konferencia exekútorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina exekútorov zapísaných ...

(4)

Konferencia exekútorov najmä

a)
volí a odvoláva volených členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov,
b)
schvaľuje organizačný poriadok a volebný poriadok,
c)
zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje výšku ročného členského príspevku exekútorov na činnosť komory,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
f)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
g)
určuje počet zamestnancov komory,
h)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

Prezídium komory

§ 214
(1)

Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami exekútorov, najmä

a)
zastupuje komoru v styku s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inštitúciami, ...
b)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy exekútorov,
c)
podáva ministrovi návrhy v prípadoch, keď to tento zákon ustanovuje,
d)
volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,18)
e)
vedie zoznam koncipientov, vykonáva v ňom zmeny a zabezpečuje jeho zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu ...
f)
vykonáva kontrolu nad činnosťou exekútorov, ich zástupcov a náhradníkov exekútorov,
g)
vypracúva návrh organizačného poriadku a volebného poriadku a predkladá ich konferencii exekútorov na ...
h)
vypracúva správu o činnosti komory a činnosti exekútorov,
i)
predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
j)
hospodári s majetkom komory,
k)
schvaľuje študijný plán a skúšobný poriadok odbornej skúšky,
l)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,
m)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,
n)
na webovom sídle komory zverejňuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ďalšie ...
o)
na podklade údajov vedených ministerstvom zverejňuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,
p)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)

Na webovom sídle komory sa zverejňuje aj informácia o právoplatnom uložení konkrétneho disciplinárneho ...

(3)

Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva konferencia ...

(4)

Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident komory ...

(5)

Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. ...

(6)

Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii a s funkciou prísediaceho ...

(7)

Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa tohto zákona, poskytne ...

§ 215 - Prezídium komory vyčiarkne zo zoznamu exekútorov toho,
a)

kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

koho odvolal minister z exekútorského úradu.

§ 216 - Revízna komisia
(1)

Revízna komisia má päť členov.

(2)

Členovia revíznej komisie volia zo svojich členov predsedu revíznej komisie.

(3)

Revízna komisia

a)
preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii exekútorov,
b)
vyjadruje sa o návrhu rozpočtu komory,
c)
schvaľuje ročný záverečný účet komory.
§ 218 - Vzdelávacia komisia
(1)

Vzdelávacia komisia má päť členov.

(2)

Členovia vzdelávacej komisie volia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie.

(3)

Vzdelávacia komisia

a)
vypracúva návrh študijného plánu a skúšobného poriadku a predkladá ich prezídiu komory na schválenie, ...
b)
organizuje odborné skúšky podľa skúšobného poriadku,
c)
organizuje odbornú výchovu exekútorov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú ...

JEDENÁSTA ČASŤ

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI, DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA A SPRÁVNE ...

PRVÁ HLAVA
VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

§ 218a - Podávanie sťažností
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na ministerstvo a na komoru ...

(2)

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je ...

(3)

Sťažnosťou nemožno nahrádzať podania, ktorých vybavenie patrí podľa tohto zákona do pôsobnosti iných ...

(4)

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojho podania dopustí ...

§ 218b - Vybavovanie sťažností
(1)

Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo ...

(2)

Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje, má právo vyjadriť sa o sťažnosti, podať vysvetlenia a poskytnúť ...

(3)

O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

(4)

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať ministerstvo ...

(5)

Na vybavovanie sťažnosti proti činnosti komory a na prešetrovanie vybavenia sťažnosti komorou sa použijú ...

§ 218c - Osobitné ustanovenie o sťažnostiach

Ak tento zákon niektoré skutočnosti súvisiace s prijímaním, evidovaním a vybavovaním sťažností neupravuje, ...

DRUHÁ HLAVA

KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI
§ 218d
(1)

Kontrolou exekučnej činnosti sa overuje najmä

a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov exekútorom a dodržiavanie ustanovení tohto zákona ...
b)
dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných úkonoch exekútora pri hospodárení s prostriedkami ...
c)
splnenie opatrení uložených na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole exekučnej činnosti a na odstránenie ...
(2)

Kontrolu exekučnej činnosti možno vykonať na podnet súdu, na základe sťažností fyzických osôb a právnických ...

§ 218e
(1)

Kontrolu exekučnej činnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ministerstva ...

(2)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 oprávnené

a)
vstupovať do objektov exekútorského úradu,
b)
vyžadovať od exekútora, aby im poskytol exekučné spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ktorá ...
(3)

Exekútor je povinný vytvoriť osobám podľa odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekučnej ...

(4)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 povinné

a)
preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a najneskôr pri jej začatí ...
b)
vydať exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekučných spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných ...
c)
zabezpečiť riadnu ochranu exekučných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekučnej činnosti pred ...
d)
vrátiť bezodkladne exekútorovi exekučné spisy, ak ich už nepotrebujú,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti s uvedením zistených nedostatkov a uložených ...
f)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, záznamu o vykonaní kontroly ...
(5)

Exekútor má právo vyjadriť sa k priebehu a ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa kontroly exekučnej ...

(6)

Oznámenie o výsledku kontroly exekučnej činnosti zašle kontrolná komisia tomu, na podnet koho bola kontrola ...

(7)

Náklady kontroly exekučnej činnosti znáša komora.

(8)

Podrobnosti o priebehu kontroly exekučnej činnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora po dohode ...

TRETIA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 219

Exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

§ 220 - Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenie ...

(2)

Konanie uvedené v odseku 1 je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, ...

Disciplinárne opatrenia
§ 221
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 660 eur.
(2)

Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 6 600 eur,
c)
zbavenie výkonu funkcie exekútora.
(3)

Za opakované porušenie ustanovenia § 57 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho ...

(5)

Peňažné pokuty podľa odseku 1 písmena c) a odseku 2 písmena b) sú príjmom komory.

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora
§ 222
(1)

Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou ...

(2)

Exekútorovi, proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie podľa ...

(3)

Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie ...

(4)

Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môže minister zrušiť aj v priebehu disciplinárneho ...

(5)

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania ...

(6)

Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa tohto zákona. ...

(7)

Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.

§ 222a
(1)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za závažné ...

(2)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia trestného stíhania začne proti exekútorovi ...

(3)

Proti rozhodnutiu ministra o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora nie je prípustný ...

§ 222b - Zánik disciplinárnej zodpovednosti
(1)

Zodpovednosť exekútora za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty, ktorá je

a)
päť rokov, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil zavineným konaním, ...
b)
tri roky v ostatných prípadoch.
(2)

Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje

a)
podaním disciplinárneho návrhu za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ide, a po ňom nasledujúcimi ...
b)
ak sa v premlčacej lehote exekútor dopustí iného disciplinárneho previnenia.
(3)

Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.

§ 222c
(1)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane použije prvá časť Trestného zákona. ...

(2)

Disciplinárne konanie proti exekútorom upravuje osobitný predpis.19)

§ 228f - Zahladenie disciplinárneho postihu
(1)

Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo exekútorovi uložené ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť exekútora mu predseda disciplinárneho senátu bezodkladne ...

(3)

Disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c) sa nezahladzuje.

ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 228i
(1)

Komora sa dopustí správneho deliktu tým, že nevedie register exekúcií alebo nepostupuje podľa § 211a ...

(2)

Za správny delikt sa komore uloží pokuta do 16 000 eur.

(3)

Správne delikty komory prejednáva a pokuty vymáha ministerstvo.

(4)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky protiprávneho ...

(5)

Zodpovednosť komory za správny delikt zanikne, ak ministerstvo nezačne konanie, ktorého predmetom je ...

(6)

Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty je exekučným titulom podľa § 45 ods. 2 písm. i).

(7)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Pri prejednávaní správneho deliktu a ukladaní pokuty za správny delikt sa postupuje podľa všeobecného ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 229

Do začatia činnosti komory vykonáva jej funkciu ministerstvo, ktoré zvolá ustanovujúcu konferenciu exekútorov ...

§ 230
(1)

Ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b), d) a e) sa nevzťahuje na toho, kto do 18 mesiacov od účinnosti tohto ...

(2)

Ustanovenia § 11 a 12 tým nie sú dotknuté.

(3)

Ustanovenie § 15 sa do 31. decembra 1999 nevzťahuje na exekútorské úrady, ktoré boli zriadené podľa ...

(4)

Výnimka zo vzdelania udelená podľa odseku 1 prestane platiť, ak ten, komu bola táto výnimka udelená, ...

§ 231

Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v ...

§ 232

Výkon rozhodnutia uskutočňovaný na základe uznesenia súdu o nariadení výkonu rozhodnutia vydaného pred ...

§ 233

Tam, kde sa v osobitných právnych predpisoch hovorí o súdnom výkone rozhodnutia, rozumie sa tým vykonávanie ...

§ 233a

Postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných ...

§ 234

Exekútorskí kandidáti sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona exekútorskými koncipientmi. Komora ich ...

§ 235
(1)

Exekúcie začaté do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 236

Ustanovenie § 115 ods. 4 stráca platnosť 31. decembra 2002.

§ 237 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2003
(1)

Za vzdelanie podľa § 10 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vzdelanie získané na právnickej ...

(4)

Ak komora nepodá v lehote podľa odseku 3 návrh na odvolanie exekútora, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti ...

Prechodné a záverečné ustanovenia účinné od 1. septembra 2005

§ 238
(1)

Konania začaté pred 1. septembrom 2005 sa dokončia podľa práva platného do 31. augusta 2005, ak odsek ...

(2)

Ustanovenia § 34 ods. 1 až 3, § 37 ods. 4 a 5, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 58 ods. 5, § 134 ods. 2, ...

(3)

Prezídium komory zvolá najneskôr do 31. novembra 2005 konferenciu exekútorov, ktorá zvolí nových členov ...

(4)

Exekútori, ktorí boli vymenovaní do funkcie pred 1. septembrom 2005, sú povinní zložiť zábezpeku na ...

(5)

Exekútor, ktorý k 1. septembru 2005 nemal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej fakulte ...

§ 239

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „výkon exekútorského úradu", rozumie ...

§ 240 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2006
(1)

Konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky 2 ...

(2)

Ustanovenie § 44 ods. 7 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ešte neudelil ...

(3)

Ustanovenie § 203 ods. 2 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, ak sa vykonanie exekúcie ...

(4)

Konania o výkon cudzieho rozhodnutia, v ktorých bol návrh doručený súdu pred 1. decembrom 2006 podľa ...

§ 240a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008

Na notárske zápisnice vyhotovené pred 15. októbrom 2008 sa tento zákon nevzťahuje.

§ 241

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 242 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2008
(1)

Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou knižkou, ...

(2)

Pri prechode na euro21) je banka a pobočka zahraničnej banky povinná najneskôr v druhý pracovný deň ...

§ 243 - Prechodné ustanovenia
(1)

Tento zákon sa vzťahuje aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona.

(2)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona lehota podľa § 61c ods. 2 začína plynúť dňom ...

(3)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona, v ktorých sa postihuje majetok alebo práva štátu ...

(4)

Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihujú majetok podľa § 61c ods. 1, súd zastaví. ...

§ 243a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013
(1)

Exekútor, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ...

(2)

Občana, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ...

§ 243b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Exekučné konania začaté pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013, ...

(2)

Ustanovenia § 36 ods. 8 až 13, § 46 ods. 3 až 7 a § 60 ods. 2 sa použijú aj na konania začaté pred 1. ...

(3)

O odvolaní proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57, ktoré bolo podané pred 1. novembrom ...

(4)

Komora poskytne do 30. novembra 2013 ministerstvu aktualizovaný zoznam exekútorov podľa stavu ku dňu ...

(5)

Exekútor podá komore správu o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, počte skončených ...

(6)

Exekučná prax vykonaná podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa považuje za exekučnú prax podľa ...

(7)

Každému, kto pred 1. novembrom 2013 požiada o vykonanie odbornej skúšky a spĺňa podmienky pre jej vykonanie ...

(8)

Koncipient zapísaný do zoznamu koncipientov do 31. októbra 2013 vykoná prax koncipienta v trvaní podľa ...

(9)

Exekútor vymenovaný do funkcie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa na účely tohto zákona ...

(10)

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu je exekútor povinný uviesť do súladu s ustanovením § 12 ods. ...

(11)

Ak bol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 začatý audit pred 1. novembrom 2013, dokončí sa ...

(12)

Kanceláriu exekútora zriadenú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 exekútor zruší najneskôr ...

(13)

Ak exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ...

(14)

Členovia disciplinárnej komisie dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisov účinných do 31. októbra ...

(15)

Disciplinárne konania začaté pred 31. októbrom 2013 dokončí orgán komory príslušný na vedenie disciplinárneho ...

(16)

Ak zanikne funkcia člena orgánu komory príslušného na vedenie disciplinárneho konania podľa predpisov ...

(17)

Disciplinárna komisia ako orgán komory podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa zrušuje; ustanovenia ...

§ 243c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ustanovenia § 61b ods. 3 a § 200 ods. 2 až 4 sa použijú na exekučné konania začaté po 31. máji 2014.

(2)

Ustanovenia § 63 ods. 2 a 3 sa nepoužijú, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva exekúciu ...

§ 243d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom ...

(2)

Na exekučné konania začaté v súlade s odsekom 1 alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia ...

(3)

Exekútor je povinný do 30. júna 2016 vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií, v ktorých ...

(4)

Ak orgán komory príslušný na disciplinárne konanie alebo disciplinárny senát vytvorený podľa predpisov ...

(5)

Ak podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2014 nedošlo k vytvoreniu disciplinárneho senátu ...

(6)

Databázy predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov vytvorené podľa predpisov ...

(7)

Konferencia exekútorov zvolí členov disciplinárnej komisie tak, aby sa títo mohli ujať svojej funkcie ...

§ 243e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Exekútor je povinný za podmienok uvedených v dohode podľa § 34 ods. 13 a § 95 ods. 2 elektronicky komunikovať ...

(2)

Dohoda podľa § 34 ods. 13 uzavretá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za dohodu ...

§ 243f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti ...

(2)

Na exekučné konania podľa odseku 1, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o žiadosti ...

(3)

Exekúcie podľa odseku 1 sa odo dňa účinnosti tohto zákona odkladajú.

(4)

Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie podľa ...

(5)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.

(6)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v lehote podľa odseku 1, súd preskúma či je daný dôvod ...

§ 243g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Exekútor vymenovaný do funkcie pred 1. februárom 2017 je povinný uviesť svoju činnosť do súladu s ustanovením ...

(2)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa odseku 1, je komora povinná doručiť ministerstvu ...

(3)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie po uplynutí lehoty podľa odseku 1, avšak najneskôr ...

(4)

Komora najneskôr do 28. februára 2018 overí, či exekútori, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa odseku ...

(5)

Komora najneskôr do 1. apríla 2018 doručí ministerstvu návrh na odvolanie exekútora, na ktorého sa ku ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2017

§ 243h
(1)

Ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia ...

(2)

Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije na exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie v lehote podľa § 243g ...

(3)

Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije vo vzťahu k exekútorom podľa § 243g ods. 3 od 1. marca 2018.

§ 243i
(1)

V exekučnom konaní začatom na základe návrhu na vykonanie exekúcie doručeného exekútorovi pred 1. aprílom ...

(2)

Ak oprávnený po zastavení konania podľa odseku 1 podá návrh na vykonanie exekúcie podľa predpisov účinných ...

§ 243j

V exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, ak sa exekúcia zastavila, môže súd rozhodnúť, že exekútor ...

§ 243k

Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, ...

§ 243l - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenie § 41 ods. 7 sa použije, ak ide o vyhlásenie o majetku vyžiadané po 1. januári 2018.

§ 243m - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2018.

§ 243n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

Správnu žalobu podľa § 228d ods. 8 tretej vety môže minister podať po doručení rozhodnutia, ktorým sa ...

§ 243o - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020

Ustanovenia § 89 ods. 2 a § 111 ods. 2 v znení účinnom od 1. apríla 2020 sa použijú aj na exekučné konania ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

V § 17 ods. 2 sa za slová „súdneho komisára“ vkladajú slová „a súdneho exekútora“.

2.

V § 202 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona,34h) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34h) znie:

„34h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

§ 251 znie:

„§ 251 Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh ...

4.

§ 254 znie:

„§ 254 Na výkon rozhodnutia a na exekučné konanie podľa osobitného zákona34h) sa použijú ustanovenia ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 1 písm. c) bod 3 znie:

„3. advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

„6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4) Napr. Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...

2.

V § 73 sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo súdny exekútor.4)“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  ...

  Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

Poznámky

 • 1)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 2)  Zákonník práce.
 • 3)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3a)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 3b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 3c)  § 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3ca)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 3caa)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3cb)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3cc)  § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 ...
 • 3f)  § 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 3g)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 3h)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3i)  § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine ...
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Národnej rady ...
 • 4ead)  Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 6)  § 5, § 10 až 13 a 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
 • 6b)  Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 7)  Zákon č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových ...
 • 7b)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7c)  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7d)  Napríklad § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7e)  Napríklad čl. 132 ods. 3, čl. 263, 277, 288, 299 a čl. 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...
 • 7f)  § 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a ...
 • 7g)  Napríklad § 105 a § 161 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7h)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
 • 7i)  Napríklad § 47 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7j)  Napríklad čl. 26 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní ...
 • 7k)  Napríklad § 67 ods. 4 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších ...
 • 7l)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 7la)  § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 7m)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ...
 • 7n)  Napríklad čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.
 • 7o)  Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických ...
 • 7p)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 7q)  § 75 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7r)  § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7s)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7t)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7u)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7v)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 7x)  § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7y)  § 2 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 7z)  § 2 písm. k) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 8)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
 • 8a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o ...
 • 8b)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 8d)  § 231 Civilnéhho sporového poriadku.§ 121 Civilného mimosporového poriadku.
 • 11)  § 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 11a)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11aa)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 11aaa)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 11aab)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 11aac)  § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
 • 11ab)  Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších ...
 • 11ad)  § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 88 Obchodného zákonníka.
 • 11ba)  § 2 Obchodného zákonníka.§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona ...
 • 11bb)  § 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.§ ...
 • 11bc)  Zákon č. 43/2004 Z. z.
 • 11bca)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11bd)  § 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 11be)  § 151ma Občianskeho zákonníka.
 • 11c)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11d)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  § 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 11f)  § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
 • 11g)  § 64 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 12b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 13b)  Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a ...
 • 13ba)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 13c)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 13d)  § 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Civilný sporový poriadok.
 • 15)  § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 481 Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
 • 17a)  § 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 2 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17ba)  § 108 Civilného sporového poriadku.
 • 17bb)  § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17bc)  § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ...
 • 17bd)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 17c)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 17d)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej ...
 • 19)  Zákon č. 432/2021 Z. z.
 • 19a)  § 181 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.
 • 19aa)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20)  § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 21)  § 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 22)  § 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 23)  § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore