Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69690
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 28.02.2019


Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50 JUD>999459 DS36 EU PP9 ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 28.02.2019 na základe 57/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Tento zákon upravuje
a)

postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor“),

b)

samosprávu exekútorov.

§ 2
(1)

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných ...

(2)

Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.

§ 3

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný ...

§ 4

Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, ...

§ 5
(1)

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.1)

(2)

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

§ 5a
(1)

Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať ...

(2)

Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať ...

§ 6
(1)

Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, ...

(2)

Exekútor môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).

(3)

Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé ...

(4)

Na pracovný pomer zamestnancov exekútora sa vzťahuje osobitný predpis.2)

§ 7

Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov (ďalej len „komora“) (§ 212 ...

§ 8
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie zoznam exekútorov, ...

(2)

Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov

a)
sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b)
pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov,
c)
hodnotením správ komory o činnosti komory a činnosti exekútorov.
(3)

Ministerstvo je pri výkone štátneho dohľadu oprávnené

a)
nahliadať do exekučných spisov, listín a evidenčných pomôcok exekútora, vyhotovovať si z nich ...
b)
žiadať v lehote, ktorú určí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom štátneho ...
c)
žiadať ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom štátneho ...
d)
vstupovať do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách (§ 15 ods. 4).
(4)

Pri výkone štátneho dohľadu je exekútor povinný ministerstvu poskytnúť súčinnosť tým, že ...

a)
v lehote určenej ministerstvom predloží kópie požadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo ...
b)
v lehote určenej ministerstvom poskytne písomné vyjadrenie podľa odseku 3 písm. b),
c)
na predvolanie sa dostaví na účel podania ústneho vysvetlenia podľa odseku 3 písm. c).
(5)

Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov. ...

(6)

Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov zapisovaných v zozname ...

(7)

Komora každoročne do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu ...

(8)

Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením. ...

§ 9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
a)

vymenúva a odvoláva exekútorov,

b)

vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora (ďalej len „výberové konanie“),

c)

môže exekútora na jeho žiadosť preložiť s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho ...

d)

rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti.

DRUHÁ ČASŤ

SÚDNY EXEKÚTOR

PRVÁ HLAVA
SÚDNY EXEKÚTOR A EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

§ 10
(1)

Za exekútora možno vymenovať občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
e)
ktorý zložil odbornú skúšku,
f)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ...
g)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne ...
h)
ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)

Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa ...

(3)

Odbornou skúškou sa rozumie odborná skúška exekútora podľa tohto zákona. Komora uzná odbornú ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;3c) na tento účel je občan povinný poskytnúť ...

§ 10a

Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému ...

Výberové konanie

§ 10b
(1)

Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási ...

(2)

Minister môže vyhlásiť výberové konanie

a)
na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora (§ 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto ...
b)
ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.
(3)

Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, ...

(4)

Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku ...

§ 10c
(1)

Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť ...

(2)

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností ...

(3)

Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne ...

§ 10d
(1)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva ...

(2)

Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné ...

(3)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je ...

(4)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia ...

§ 11
Vymenovanie do funkcie exekútora
(1)

Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového ...

(2)

Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 10d ods. 4 zabezpečí predseda ...

§ 12
(1)

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak

a)
zložil sľub,
b)
uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ...
c)
najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku ...
d)
spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona. ...
(2)

Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 písm. b) ...

(3)

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti ...

(4)

Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. d) pri zložení sľubu. ...

(5)

Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ...

(6)

Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné ...

(7)

Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak

a)
používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou ...
b)
má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.
označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.
verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.
primerane materiálne a technicky vybavený,
c)
v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. ...
d)
má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. ...
e)
komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu ...
(8)

Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať ...

§ 13

Exekútor skladá do rúk ministra tento sľub:

„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky ...

§ 14
(1)

Exekútor pri svojej činnosti používa preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak, ktoré ...

a)
jeho meno, priezvisko a akademický titul,
b)
označenie „súdny exekútor“,
c)
sídlo exekútora,
d)
štátny znak Slovenskej republiky.
(2)

Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.

(3)

Vzor odtlačku pečiatky a pečatidla exekútora je v prílohe č. 1.

§ 15
(1)

Sídlo uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania určí minister pri vymenovaní exekútora ...

(2)

Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou ...

(3)

Exekútorský úrad sa označí podľa prílohy č. 2.

(4)

Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho ...

§ 15a
(1)

Výkon funkcie exekútora sa prerušuje dňom, keď sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 exekútor uvedie dôvod prerušenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú ...

(3)

Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, môže vo výkone funkcie exekútora ...

(4)

Minister po vyjadrení komory môže vyhovieť žiadosti exekútora o prerušenie výkonu funkcie exekútora ...

(5)

Počas prerušenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca podľa § 17.

(6)

Prerušenie výkonu funkcie exekútora nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom ...

§ 16
(1)

Výkon funkcie exekútora zaniká

a)
smrťou exekútora,
b)
vyhlásením exekútora za mŕtveho,
c)
odvolaním exekútora.
(2)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora

a)
na žiadosť exekútora,
b)
ak exekútor stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
ak je exekútor právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený ...
d)
ak bol exekútor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci ...
e)
na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení výkonu funkcie exekútora,
f)
ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu,
g)
ak exekútor do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov nezačne vykonávať funkciu ...
h)
ak súd na návrh komory rozhodol, že exekútor nie je trvale spôsobilý vykonávať činnosť podľa ...
i)
ak exekútorovi po vymenovaní do funkcie exekútora pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah ...
j)
ak exekútor nezložil v určenej lehote peňažnú zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zánikom ...
(3)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora podľa odseku 2 písm. a) do jedného mesiaca od doručenia ...

(4)

Ak bol exekútor odvolaný a spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1, môže ...

(5)

Komora podá návrh na súd podľa odseku 2 písm. h), ak exekútorovi jeho zdravotný stav podľa lekárskeho ...

(6)

Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného mesiaca, ...

(7)

Pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa odseku 1 komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje ...

(8)

V prípade podľa odseku 2 písm. a) sa môže exekútor dohodnúť s iným exekútorom na odovzdaní ...

(9)

Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi.

§ 16a
(1)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora ...

(2)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. c) náhradník exekútora v ...

(3)

Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach. Náhradník ...

(4)

Ak exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi ...

(5)

Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o nebude pokračovať ...

(6)

Vyporiadaním plnenia podľa odseku 5 na účely tohto zákona je poukázanie vymoženého plnenia po ...

a)
oprávnenému,
b)
exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c)
povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
(7)

Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.

(8)

Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol. ...

(9)

Postup pri vykonaní súpisu stavu exekučných spisov, finančného vyúčtovania spisov a spôsob ...

DRUHÁ HLAVA
ZASTUPOVANIE SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 17
(1)

Po vymenovaní do funkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu pre prípad ...

(2)

Komora ustanoví zástupcu z exekútorov v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu.

(3)

Zastupovanie sa začína tým dňom, keď sa zástupca dozvie o skutočnostiach podľa odseku 1, a končí ...

(4)

Kým zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný exekútor vykonávať exekučnú činnosť. Zástupca ...

(5)

Zástupca exekútora disponuje s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorého zastupuje, ak zastupovanie ...

§ 18
(1)

Zástupca exekútora podpisuje listiny svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie aj meno a priezvisko ...

(2)

Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.

§ 19
Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak
a)

výkon funkcie exekútora ustanoveného zástupcu zanikol (§ 16),

b)

ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu,

c)

o to požiada zastupovaný exekútor.

TRETIA HLAVA
ZAMESTNANCI SÚDNEHO EXEKÚTORA

Exekútorský koncipient
§ 20
(1)

Exekútorský koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu ...

(2)

Zoznam koncipientov vedie komora.

§ 21
(1)

Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý je v pracovnom pomere u exekútora.
(2)

Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu. Vykonanie zápisu ...

(3)

Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania ...

§ 22
(1)

Exekútor môže koncipienta písomne poveriť na vykonanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom ...

(2)

Exekútor však nemôže poveriť koncipienta na vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu ...

§ 23
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu koncipientov toho,

a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, ...
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou ...
e)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)
komu sa skončil pracovný pomer u exekútora.
(2)

Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a exekútorovi, u ktorého je alebo ...

§ 23a
(1)

Koncipient používa pri svojej činnosti preukaz, ktorý mu vydá komora.

(2)

Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súčasne poverením. ...

(3)

Pri skončení pracovného pomeru u exekútora je koncipient povinný preukaz vrátiť komore.

§ 28
Ďalší zamestnanci exekútora
(1)

Exekútor môže zamestnávať v pracovnom pomere ďalších zamestnancov.

(2)

Exekútor môže zamestnancov podľa odseku 1 písomne poveriť vykonávaním jednoduchých úkonov ...

TRETIA ČASŤ

EXEKUČNÁ ČINNOSŤ

§ 29
Základné povinnosti exekútora
(1)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona čestne, zodpovedne a svedomito; exekútor ...

(2)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona s odbornou starostlivosťou, s využitím ...

(3)

Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona bez zbytočných prieťahov; za tým ...

(4)

Exekútor nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva činnosť podľa tohto zákona, ...

(5)

Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické ...

(6)

Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ...

(7)

Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie ...

(8)

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do ...

(9)

Lehota na poukázanie plnenia podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie alebo čiastkové ...

(10)

Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné ...

(11)

Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením. Za opakované ...

(12)

Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh ...

§ 30
Mlčanlivosť exekútora
(1)

Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na exekútora vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácií ...

a)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru ...
b)
súdu na účely súdneho konania,
c)
komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní a vykonania ...
e)
účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,5)
g)
pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,6)
h)
príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,7)
i)
iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznamovanie zákonnou ...
(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti ...

(5)

Exekútor nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutne ...

(6)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov7a) nie je týmto zákonom dotknutá. ...

§ 31
Zodpovednosť za škodu
(1)

Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. ...

(2)

Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.

(3)

Náhradu škody, za ktorej vznik zodpovedá exekútor podľa tohto zákona a ktorú má podľa poistnej ...

(4)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, len ak ju nebolo možné uspokojiť z majetku poisťovateľa ...

§ 32
Oprávnenia súdu voči exekútorovi

Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej ...

§ 33
Vylúčenie exekútora
(1)

Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom ...

(2)

Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie vždy, ak

a)
je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
b)
spriaznená osoba exekútora je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
c)
je veriteľom alebo dlžníkom povinného alebo osoby spriaznenej s povinným,
d)
s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom povinného, alebo veriteľom, alebo dlžníkom ...
e)
v posledných troch rokoch osobne alebo svojím majetkom zabezpečil záväzky oprávneného alebo povinného, ...
f)
v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky oprávneného alebo povinného, ...
g)
je s oprávneným alebo s povinným v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor, ...
h)
poskytol oprávnenému alebo povinnému vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo ...
i)
v posledných troch rokoch prijal od povinného alebo oprávneného dar alebo inú výhodu alebo
j)
bol zamestnancom alebo zamestnávateľom oprávneného alebo povinného.
(3)

Spriaznenou osobou exekútora sa na účely tohto zákona rozumie jeho blízka osoba, jeho zamestnanec, ...

(4)

Exekútor je vylúčený z exekúcie vždy, ak sa zúčastňoval na konaní, v ktorom bol vydaný exekučný ...

(5)

Dôvodom na vylúčenie exekútora nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v jeho postupe v exekučnom ...

(6)

Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti ...

(7)

Námietku zaujatosti exekútora môže účastník konania uplatniť u exekútora najneskôr do 15 dní ...

(8)

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor ...

(9)

Ak odsek 11 neustanovuje inak, exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne ...

(10)

Na námietku zaujatosti podanú z dôvodov podľa odseku 5, na námietku zaujatosti, ktorá nebola podaná ...

(11)

Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu exekútor neprihliadne, ak už o nich ...

(12)

Rozhodnutie o tom, či je exekútor z exekúcie vylúčený, súd doručí účastníkom konania a exekútorovi. ...

(13)

Ak súd vylúči exekútora z exekúcie, vec zároveň pridelí postupom podľa § 55 novému exekútorovi ...

§ 34
Zmena exekútora
(1)

Súd aj bez návrhu zmení exekútora, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené ...

(2)

Návrh na zmenu exekútora môže z dôvodov podľa odseku 1 podať účastník konania. Návrh účastníka ...

(3)

Ustanovenia o vylúčení exekútora sa na zmenu exekútora použijú primerane. Ak súd vyhovie návrhu ...

(4)

Rozhodnutím o zmene exekútora nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť exekútora podľa tohto ...

§ 35
Účastníci konania
(1)

Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia ...

(2)

Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva ...

(3)

Ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve ...

(4)

Ak zo zápisu v osobitnom registri, pri ktorom sa predpokladá, že údaje v ňom sú záväzné, vyplýva, ...

§ 36
Zmena osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie ...
(1)

Proti inému než tomu, kto je v exekučnom titule označený ako povinný, alebo v prospech iného ...

(2)

Prevod alebo prechod práv alebo povinností musí byť doložený verejnou listinou alebo inou listinou, ...

(3)

Súd na zmenu osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu prihliadne tak, že vydá poverenie ...

§ 37
Zmena účastníkov konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie
(1)

Ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, na základe ktorej dochádza k ...

(2)

Oznámenie exekútor predloží súdu. Ustanovenie prvej vety sa použije primerane aj vtedy, ak skutočnosti ...

(3)

Súd na skutočnosť podľa odseku 1 prihliadne tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ...

§ 38
Smrť povinného
(1)

Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. ...

(2)

Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k ...

(3)

Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na ...

(4)

Do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie podľa odseku 3 alebo do právoplatnosti ...

(5)

Zastavenie exekúcie celkom alebo sčasti z dôvodu, že sú tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti ...

§ 39
Zoznam majetku povinného
(1)

Po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, exekútor ...

(2)

Zoznam majetku povinného obsahuje

a)
údaje o platiteľovi mzdy povinného alebo platiteľovi iného príjmu, s ktorým sa nakladá ako so ...
b)
zoznam účtov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky, pri ktorých je ako majiteľ alebo ...
c)
zoznam pohľadávok povinného proti tretím osobám (poddlžníkom) s uvedením poddlžníka, právneho ...
d)
zoznam cenných papierov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného s uvedením druhu cenného ...
e)
zoznam podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom ...
f)
údaj, či je povinný prevádzkovateľom podniku, a ak áno, aj jeho stručné vymedzenie s uvedením ...
g)
údaje o iných majetkových právach, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom je povinný podľa ...
h)
zoznam nehnuteľností, ktoré sú podľa údajov katastra nehnuteľností alebo listín, ktoré má ...
i)
uvedenie adries nehnuteľností, kde možno očakávať, že sú umiestnené hnuteľné veci povinného, ...
j)
zoznam hnuteľných vecí, ktorých vlastníkom je povinný podľa údajov v príslušných registroch ...
(3)

Výnosy a odhadné ceny (hodnoty) zisťuje exekútor z verejne dostupných údajov alebo z listín, ...

(4)

Ak sú veci, práva alebo iné majetkové hodnoty sporné, poznamená sa to v zozname majetku s uvedením ...

Súčinnosť povinného

§ 40
(1)

Povinný musí poskytnúť exekútorovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky exekútorom požadované ...

(2)

Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona má rovnako ako povinný aj štatutárny orgán ...

(3)

Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa ...

(4)

Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne exekútorovi súčinnosť ...

§ 41
Vyhlásenie povinného o majetku
(1)

Ak je to na ukončenie exekúcie potrebné a je to primerané vymáhanému nároku, exekútor povinného ...

(2)

Výzva podľa odseku 1 sa musí doručiť do vlastných rúk. Exekútor vo výzve upozorní na trestnoprávne ...

(3)

V súvislosti s vyhlásením o majetku sa nemožno dovolávať zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti ...

(4)

Vyhlásenie o majetku musí okrem skutočností, ktoré sa uvádzajú v zozname majetku, obsahovať ...

a)
zoznam hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného vrátane hotovosti s ich ...
b)
údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného nevyplýva z úradných registrov alebo ...
c)
zoznam bezodplatných právnych úkonov povinného uskutočnených v posledných troch rokoch s výnimkou ...
d)
zoznam právnych úkonov povinného v posledných troch rokoch vykonaných s osobami podľa § 42a ods. ...
(5)

Vyhlásenie o majetku sa musí urobiť u exekútora ústne do zápisnice alebo na tlačive, ktoré na ...

(6)

Ustanovenia § 40 ods. 3 až 4 sa použijú rovnako.

(7)

Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 ods. 2, ktorá nepodala ...

Súčinnosť tretích osôb

§ 42
(1)

Počas exekúcie sú tretie osoby povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v ...

(2)

Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ...

(3)

Policajný zbor poskytuje exekútorovi ochranu podľa osobitného predpisu.7b)

(4)

Štátne orgány, iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom ...

(5)

Tretie osoby, ktoré majú u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii ...

(6)

Banky oznámia exekútorovi na žiadosť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich ...

(7)

Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby oznámi exekútorovi údaje potrebné na výkon jeho činnosti ...

(8)

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby7c) ...

(9)

Poisťovne oznámia exekútorovi údaje o predpokladoch vzniku práva povinného na poistné a výplaty ...

(10)

Vydavatelia tlače oznámia exekútorovi meno podávateľa inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom ...

(11)

Dopravcovia oznámia exekútorovi príjemcu prepravovaného nákladu povinného, ako aj údaje o prepravovanom ...

(12)

Súčinnosť podľa tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnúť exekútorovi bezodkladne, bezodplatne ...

(13)

Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk, s orgánmi verejnej ...

(14)

Ak je údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, ...

(15)

Pri neposkytnutí súčinnosti sa ustanovenia o poriadkovej pokute pri neposkytnutí súčinnosti povinným ...

§ 43

Každý, kto je výkonom exekúcie dotknutý, má právo, aby sa mu exekútor preukázal svojím poverením ...

§ 44
Vylúčenie veci z exekúcie a vylučovacia žaloba
(1)

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, ...

(2)

O uplatnení práva podľa odseku 1 exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 ...

(3)

Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu ...

(4)

Ak oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ...

(5)

Namiesto výzvy podľa odseku 2 môže súd o vylúčení veci rozhodnúť v prípadoch, ak rozhodnutie ...

(6)

Ak žaloba oprávneného nie je podaná včas alebo ju súd zamietne, exekútor vydá upovedomenie o ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj na

a)
prípady, ak tu je pochybnosť, či exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z ...
b)
prípady, ak ide o exekúciu postihujúcu majetok podľa § 61s ods. 2,
c)
zapretie pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok prihlásených na rozvrh výťažku ...
(8)

Vecou sa na účely tohto ustanovenia podľa povahy rozumie aj právo alebo iná majetková hodnota.

(9)

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, možno uplatniť len spôsobom ustanoveným týmto zákonom; ...

§ 45
Exekučný titul
(1)

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti ...

(2)

Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj

a)
rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,7e)
b)
cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
c)
notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba ...
d)
vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
e)
rozhodnutie o dedičstve,
f)
vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú ...
g)
platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným ...
h)
vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, ...
i)
iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa ...
j)
doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide ...
k)
upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,
l)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.7g)
(3)

Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ...

§ 46
Potvrdenie o vykonateľnosti
(1)

Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul

a)
podľa § 45 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
b)
podľa § 45 ods. 2 písm. a) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej ...
c)
podľa § 45 ods. 2 písm. b) orgán cudzieho štátu, v ktorom bol exekučný titul vydaný,
d)
v ostatných prípadoch orgán na to oprávnený alebo orgán, ktorý schválil dohodu, na podklade ...
(2)

Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri exekučnom titule podľa § 45 ods. 2 písm. c).

§ 47
Vykonateľnosť viazaná na podmienku
(1)

Ak sa to, čo exekučný titul ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 treba k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť ...

§ 48
Návrh na vykonanie exekúcie
(1)

Exekučné konanie sa začína na návrh.

(2)

Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného ...

(3)

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorému je určený,
b)
označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania
1.
fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia ...
2.
právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom ...
c)
označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného ...
d)
označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,
e)
označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie ...
f)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ...
g)
označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce ...
h)
označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie, ak má ...
i)
uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ...
j)
vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ...
k)
vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak ...
l)
dátum podania.
(4)

K návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť

a)
rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný ...
b)
listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona ...
c)
listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z ...
d)
spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou ...
(5)

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny ...

(6)

Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický ...

(7)

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu ...

(8)

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať ...

(9)

Ak návrh na vykonanie exekúcie podávajú viacerí oprávnení, musia mať v exekučnom konaní spoločného ...

§ 49
Príslušnosť exekučného súdu

Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

§ 50
Začatie exekučného konania
(1)

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu.

(2)

Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. ...

(3)

Ak sa v priebehu exekúcie zistí, že vec, právo alebo iná majetková hodnota je súčasne predmetom ...

§ 51
Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Ak oprávnený vezme návrh na vykonanie exekúcie späť skôr, ako súd poverí exekútora vykonaním ...

(2)

Ak bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu prostredníctvom exekútora, späťvzatie návrhu ...

§ 52
Odstraňovanie vád návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Ak sú v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ...

(2)

Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného ...

§ 53
Posudzovanie návrhu na vykonanie exekúcie
(1)

Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu ...

(2)

Súd postupuje podľa odseku 1 aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného ...

a)
vyhláseného za vykonateľný podľa osobitného predpisu,7j)
b)
uznaného osobitným rozhodnutím výrokom súdu,7k)
c)
na výkon ktorého sa podľa osobitného predpisu vyžaduje osvedčenie,7l) alebo
d)
o ktorom bolo rozhodnuté, že neexistujú dôvody neuznania.7n)
(3)

Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak

a)
zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,
b)
sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená, alebo do vydania poverenia na vykonanie ...
c)
oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule,
d)
sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom ...
e)
bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné ...
f)
sa exekúcia má vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore ...
1.
spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,
2.
rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského ...
3.
rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý ...
4.
rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné, ...
g)
sa návrhom uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch ...
h)
sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá ...
(4)

Súd z dôvodov podľa odseku 3 návrh zamietne celkom alebo sčasti. Z dôvodu podľa odseku 3 písm. ...

§ 54
(1)

Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu a nejde o prípad podľa ...

(2)

Ak osoba podľa odseku 1 do 15 dní od doručenia poučenia neuvedie dôvody, ktoré by uznaniu alebo ...

§ 55
Poverenie na vykonanie exekúcie a prideľovanie vecí
(1)

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním ...

(2)

Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza ...

a)
trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
b)
sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou,
c)
sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát, ak je povinným ...
d)
sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.
(3)

Ak vec nemožno prideliť postupom podľa odseku 2, pridelí sa exekútorovi vymenovanému pre územný ...

(4)

Ak proti povinnému je vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie ...

(5)

Veci sú exekútorom podľa odsekov 1 až 4 prideľované rovnomerne s prihliadnutím na výšku, povahu ...

(6)

Ak je oprávneným subjekt podľa osobitného predpisu,7p) ktorý v návrhu na vykonanie exekúcie uvedie, ...

(7)

Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 až 6, možno len ...

§ 56
Obsah poverenia na vykonanie exekúcie
(1)

Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie

a)
súdu, ktorý ho vydal,
b)
exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
c)
exekučného titulu s uvedením orgánu, ktorý ho vydal, spisovej značky alebo čísla konania a dátumu ...
d)
oprávneného a povinného a ich zástupcov,
e)
vymáhaného nároku.
(2)

Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú aj na dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie.

(3)

Údaje z vydaných poverení na vykonanie exekúcie s výnimkou rodného čísla sa po dobu exekúcie ...

§ 57
Začatie exekúcie
(1)

Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s rovnopisom návrhu ...

(2)

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie ...

§ 58
Preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania
(1)

Po začatí exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie môže exekútor oprávneného vyzvať ...

(2)

Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako ...

(3)

Zložený preddavok je exekútor povinný vyúčtovať a oprávnenému ho vrátiť celkom alebo sčasti, ...

§ 59
Vykonanie exekúcie
(1)

Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie. Pri exekúcii na uspokojenie práva na peňažné ...

(2)

Ak postup podľa odseku 1 nepostačuje na ukončenie exekúcie, exekútor vyhotoví zoznam majetku povinného. ...

(3)

O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku ...

a)
prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,
b)
ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej ...
(4)

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa a oprávnený oznámi ...

(5)

Podrobnosti o zisťovaní majetku povinného a obsahu správ oprávnenému ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 60
Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
(1)

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú ...

a)
trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
b)
istina vymáhanej pohľadávky,
c)
príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d)
trovy oprávneného.
(2)

Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok ...

(3)

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi ...

Upovedomenie o začatí exekúcie

§ 61
Náležitosti upovedomenia o začatí exekúcie
(1)

Po začatí exekúcie exekútor

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je ...
b)
povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok.
(2)

Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného ...

§ 61a
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie musí popri náležitostiach podľa § 61 ods. 1 obsahovať

a)
označenie exekútora, ktorý ho vydal,
b)
označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
c)
označenie oprávneného a povinného a ich zástupcov,
d)
označenie vymáhaného nároku,
e)
výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ...
f)
výšku trov po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak povinný nesplnil ...
g)
poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do ...
h)
poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povolenie ...
i)
poučenie o možnosti namietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného ...
(2)

Ak je podkladom na vykonanie exekúcie cudzí exekučný titul, k upovedomeniu o začatí exekúcie ...

§ 61b
Doručenie upovedomenia o začatí exekúcie
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do ...

(2)

Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarilo doručiť na adresu uvedenú oprávneným, exekútor ...

(4)

Podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného exekútorom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ...

Účinky upovedomenia o začatí exekúcie

§ 61c
Bežné právne úkony
(1)

Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie ...

(2)

Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ...

(3)

Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne ...

(4)

Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej ...
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby, ...
d)
uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia.
§ 61d
Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1)

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii ...

(2)

Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. ...

§ 61e
Započítanie pohľadávok

Po začatí exekúcie sa neprihliadne na jednostranné započítanie vzájomnej pohľadávky povinného ...

§ 61f
Účinky splnenia vymáhaného nároku
(1)

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastávajú účinky splnenia vymáhaného ...

(2)

Ak ide o plnenia, ktoré boli uskutočnené ohľadom vymáhaného nároku pred doručením upovedomenia ...

§ 61g
Žiadosť povinného o splátky
(1)

Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie ...

(2)

Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a)
povinný je fyzickou osobou,
b)
povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c)
nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d)
vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e)
povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ...
f)
povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o ...
(3)

So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia ...

(4)

Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich ...

(5)

Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie ...

Odklad exekúcie

§ 61h
Dôvody odkladu exekúcie
(1)

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi ...

a)
povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b)
bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ...
c)
povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d)
povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej ...
e)
povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane ...
f)
povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku ...
g)
z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
h)
po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
i)
súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, ...
j)
súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej ...
(2)

Vydaním upovedomenia o odklade exekúcie sa exekúcia odkladá. Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa ...

(3)

Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu ...

(4)

Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak

a)
ide o opakovanú žiadosť povinného podľa odseku 1 písm. d) počas exekučného konania,
b)
povinnému už bola doručená dražobná vyhláška alebo
c)
povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach.
§ 61i
Všeobecné účinky odkladu exekúcie
(1)

Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. a), b), d), g), i) a j) (ďalej len ...

(2)

Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. c), e), f) a h) (ďalej len „odklad ...

(3)

Ak sa v tomto zákone v § 33 ods. 7, § 44 ods. 1 a § 61k ods. 2 uvádza, že procesný úkon má ...

§ 61j
Trvanie odkladu exekúcie
(1)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. a), odklad exekúcie trvá do vydania ...

(2)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. c), odklad exekúcie trvá počas plnenia ...

(3)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d), odklad exekúcie trvá dobu, na ktorú ...

(4)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. e), odklad exekúcie trvá počas plnenia ...

(5)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. f), odklad exekúcie trvá do právoplatného ...

(6)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. g), odklad exekúcie trvá dovtedy, kým ...

(7)

Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. b), i) alebo písm. j), odklad exekúcie ...

§ 61k
Zastavenie exekúcie súdom
(1)

Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak

a)
po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
b)
exekučný titul bol zrušený,
c)
je tu dôvod podľa osobitného predpisu,7l) pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného ...
d)
sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu.
(2)

Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie ...

(3)

V neskôr podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré ...

(4)

Návrhy na zastavenie exekúcie podľa odseku 3 odkladný účinok nemajú.

(5)

Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor ...

§ 61l
(1)

O návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, rozhoduje súd prednostne.

(2)

Na prejednanie návrhu na zastavenie exekúcie nie je potrebné nariaďovať pojednávanie. Pred rozhodnutím ...

(3)

Ak je tu dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o návrhu na zastavenie exekúcie, sa doručí oprávnenému, povinnému ...

(5)

Proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. c) je prípustné odvolanie.

§ 61m

Ak povinný vezme návrh na zastavenie exekúcie späť predtým, ako o ňom rozhodne súd, exekútor ...

§ 61n
Zastavenie exekúcie exekútorom
(1)

Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak

a)
oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo ...
b)
zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
c)
pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od ...
d)
pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného ...
e)
oprávnený nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,
f)
z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia zastavila,
g)
z osobitného predpisu7t) vyplýva, že tu je dôvod na zastavenie exekúcie, alebo
h)
pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená podľa § 61h ods. 1 ...
(2)

Ak to navrhol oprávnený podľa odseku 1 písm. b) alebo tak ustanovuje tento zákon v § 44 ods. 3 ...

(3)

Ak je dôvod na zastavenie exekúcie v celosti, v upovedomení o zastavení exekúcie podľa odseku ...

(4)

Ak ide o dôvod zastavenia exekúcie podľa odseku 1 písm. c) až e) a g), môže účastník konania ...

(5)

Exekučné konanie sa končí, ak

a)
námietky neboli podané alebo nie sú prípustné, doručením upovedomenia o zastavení exekúcie ...
b)
námietky boli podané, právoplatnosťou uznesenia o zamietnutí námietok.
(6)

Ak ide o dôvod podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne ...

(7)

Lehoty podľa odseku 1 písm. c) a d) sa predlžujú o dobu odkladu exekúcie.

§ 61o
Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie
(1)

Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok ...

(2)

Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom ...

(3)

Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia ...

§ 61p

Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, ...

§ 61q
Rozsah exekúcie
(1)

Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných ...

(2)

Exekúciu na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný ...

(3)

Na exekúciu predajom zálohu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí, ...

§ 61r

Exekúciu možno vykonať len v rozsahu nároku uvedeného v poverení na vykonanie exekúcie a trov ...

§ 61s
(1)

Exekúcii nepodlieha

a)
nehnuteľný majetok štátu v správe správcu podľa osobitného predpisu7u) okrem nehnuteľností ...
b)
príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky ...
c)
cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách,
d)
prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu a krytie štátneho dlhu,
e)
iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon.
(2)

Majetok štátu, ktorý nie je uvedený v odseku 1 a majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky ...

(3)

Exekúciu na majetok štátu podľa odseku 2 možno vykonať len na majetok štátu v správe správcu ...

§ 61t

Exekúcii nepodlieha majetková účasť obcí v právnických osobách, ktoré zabezpečujú zásobovanie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE

§ 62

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.

§ 63
(1)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, ...

a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
predajom hnuteľných vecí,
d)
predajom cenných papierov,
e)
predajom nehnuteľnosti,
f)
predajom podniku,
g)
príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
(2)

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu ...

(3)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný ...

(4)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej ...

a)
vyprataním,
b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c)
rozdelením spoločnej veci,
d)
uskutočnením prác a výkonov.
§ 64

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob ...

§ 65

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade ...

PRVÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA PEŇAŽNÉ PLNENIE

Prvý diel
Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

Exekúcia zrážkami zo mzdy
§ 66
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,
b)
prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie platiteľovi mzdy do vlastných rúk.

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na ...

§ 67
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a platiteľovi mzdy. Povinnému a platiteľovi ...

(3)

Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať exekútorovi sumy zrazené ...

(4)

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako desať dní, platiteľ mzdy je povinný ...

(5)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie ...

Rozsah zrážok
§ 68

Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky ...

§ 69
(1)

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta ...

(2)

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok ...

§ 70
(1)

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej ...

(2)

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej ...

(3)

Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava ...

§ 71
(1)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty ...

(2)

Prednostnými pohľadávkami sú

a)
pohľadávky výživného,
b)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
c)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
d)
pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon ...
e)
pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť ...
f)
súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)
(3)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej ...

Vykonávanie zrážok
§ 72
(1)

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky ...

(2)

Ak podľa § 71 ods. 1 sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z ...

(3)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. ...

§ 73

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať ...

§ 74
(1)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, ...

(2)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ ...

§ 75
(1)

Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, vzťahuje ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,8d) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje ...

§ 76
(1)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu na dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie), môže primerané ...

(2)

Ak sa príkaz na začatie exekúcie doručí platiteľovi mzdy až potom, keď už bola časť mesačnej ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého ...

(4)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, treba vypočítať zrážky za každý kalendárny ...

§ 77
(1)

Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 ...

(2)

Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok ...

(3)

Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi ...

§ 78

Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom ...

§ 79
Osobitné účinky odkladu exekúcie
(1)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad bez blokovania, platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky ...

(2)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad s blokovaním, platiteľ mzdy vykonáva zrážky zo mzdy povinného, ...

Výplata vykonaných zrážok
§ 81
(1)

Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy exekútorovi.

(2)

Zrazenú sumu je platiteľ mzdy povinný vyplatiť, aj keď sám má voči oprávnenému peňažnú ...

§ 82

Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom rozsahu, ...

Zmena platiteľa mzdy
§ 83
(1)

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie platiteľovi mzdy platiteľ mzdy zmení, vzťahuje ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy už dňom, keď sa od povinného ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak povinný po doručení príkazu na začatie ...

§ 84
(1)

Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené ...

(2)

Ak zistí ten, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, že bol vydaný príkaz na začatie exekúcie ...

(3)

Exekútor doručí tomu, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, do vlastných rúk príkaz na ...

§ 85
(1)

Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa ...

(2)

Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie ...

§ 86
(1)

Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosť uvedenú v § 84 ods. 1 a 2 alebo v § 85 ods. 2, môže ...

(2)

Za nesplnenie povinností uvedených v § 84 a 85 môže súd na návrh exekútora uložiť povinnému ...

Niekoľko platiteľov mzdy
§ 87
(1)

Ak povinný poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie ...

(2)

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz ...

(3)

Ak zamestnanec nastupuje do zamestnania bez toho, že by pritom opúšťal doterajšieho platiteľa ...

§ 88
(1)

Ak exekútor prikazuje vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im ...

(2)

Ak zrážky zo mzdy vykonáva niekoľko platiteľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy exekútorovi. ...

Exekúcia zrážkami z iných príjmov
§ 89
(1)

Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny ...

(2)

Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

(3)

Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú ...

§ 90

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko ...

§ 91

Ak sa v ustanoveniach o exekúcii zrážkami zo mzdy hovorí o platiteľovi mzdy, vzťahujú sa príslušné ...

§ 92
(1)

Ak má povinný popri nároku na mzdu aj nárok na iný príjem uvedený v § 89, postupuje sa tak, ...

(2)

Ak povinný po vydaní príkazu na začatie exekúcie získa namiesto mzdy alebo popri nej nárok na ...

Druhý diel
Exekúcia prikázaním pohľadávky

§ 93
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať

a)
prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
b)
prikázaním iných peňažných pohľadávok,
c)
postihnutím iných majetkových práv.
(2)

Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie vylúčené ...

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke
§ 94
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o peňažné ...

§ 95
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok ...

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov ...

§ 96
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a banke. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(3)

Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi. ...

(4)

Ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz na ...

§ 97

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa ...

§ 98

Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré dôjdu na účty ...

§ 99
(1)

Ak ide o exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,8d) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje ...

§ 100
Osobitné účinky odkladu exekúcie
(1)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad bez blokovania, banka uvoľní pohľadávky na účte povinného. ...

(2)

Ak je exekúcia odložená a ide o odklad s blokovaním, banka blokuje pohľadávky na účte povinného ...

§ 102

Predpisy, ktoré vylučujú alebo obmedzujú použitie pohľadávok právnických osôb z účtu v banke ...

§ 103

Ak banka nepostupuje tak, ako jej to ukladajú ustanovenia § 95, 96 ods. 3, § 97, 98 a 99, môže ...

§ 104
Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
(1)

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky ...

(2)

Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu ...

Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok
§ 105
(1)

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke sa vykoná prikázaním ...

(2)

Takto sa postupuje aj v prípade, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako ...

(3)

Exekúcia postihuje pohľadávku povinného len do výšky pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva. ...

§ 106
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky oprávneného a povinného a povinnému zakáže, ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie dlžníkovi povinného do vlastných rúk.

§ 107
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky) po márnom ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a dlžníkovi povinného. Povinnému a dlžníkovi ...

§ 108
(1)

Povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz ...

(2)

Ak nie je pohľadávka povinného splatná po doručení exekučného príkazu, vyplatí ju dlžník ...

(3)

Plnením exekútorovi sa dlžník povinného oslobodí od svojej povinnosti voči povinnému.

§ 109
(1)

Ak dlžník povinného nevyplatí exekútorovi pohľadávku bezodkladne po tom, keď sa mu doručil ...

(2)

Ak oprávnený neuplatní včas na súde pohľadávku povinného voči dlžníkovi povinného alebo ...

§ 110

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz na začatie ...

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
§ 111
(1)

Pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú ...

(2)

Exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného ...

(3)

Exekúcii nepodlieha časť pohľadávky povinného zodpovedajúca dani z pridanej hodnoty, ak dlžník ...

§ 112
(1)

Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú exekúcii, ak je ...

(2)

Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským ...

§ 113
Exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Ak podkladom na vykonanie exekúcie je rozhodnutie, ktorým sa oprávnenému priznáva peňažná pohľadávka, ...

§ 113a
(1)

Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom právo podľa ...

a)
súpis práv podľa odseku 1, ktoré sú prihlásené alebo zapísané na úrade alebo udelené úradom, ...
b)
upovedomenie o začatí exekúcie,
c)
zápisnicu o dražbe,
d)
právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie.
§ 113b
Exekúcia na obchodný podiel
(1)

Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný spoločníkom, o ...
b)
prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného ...
c)
zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod ...
(3)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. ...

(4)

Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...

(5)

Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti, ak osobitný ...

(6)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného ...

(7)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného ...

(8)

Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná poukázať oprávnenému peňažné prostriedky ...

(9)

Ustanovenia § 105 až 111 sa na exekúciu obchodného podielu použijú primerane.

Tretí diel
Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Veci nepodliehajúce exekúcii
§ 114

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ...

§ 114a
Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, ...
a)

veci, ktoré neslúžia na podnikanie,

b)

veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,

c)

veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

§ 115
(1)

Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný ...

(2)

Z exekúcie sú vylúčené

a)
bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa ...
c)
domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)
veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura, ...
e)
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú ...
f)
veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného ...
g)
osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu ...
h)
snubný prsteň a obrúčka,
i)
hotové peniaze do sumy 165 eur,
j)
študijná literatúra a hračky.
(3)

Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11ba) ak by ich zexekvovaním ...

(4)

Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde11bc) a podiel účastníka ...

Vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí
§ 116
(1)

Exekúcia sa môže vykonať aj podľa návrhu oprávneného s výslovným určením vecí, ktoré sa ...

(2)

Ak je oprávnenému známe, že povinný má niektorú hnuteľnú vec umiestnenú mimo svojho bytu, ...

§ 117
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)

upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,

b)

zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré spíše.

§ 118
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí (ďalej len „upovedomenie o začatí ...

(2)

Upovedomenie o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali, doručí sa aj oprávnenému a ...

§ 119
(1)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(2)

Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia.

§ 120
(1)

Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje ...

(2)

Ak oprávnený neprevezme veci podliehajúce rýchlej skaze za cenu, ktorú určí v týchto prípadoch ...

(3)

Súpis sa doplní o ďalšie veci, ak výťažok predaja spísaných vecí nestačí na uspokojenie ...

(4)

Súpis vecí sa však vykoná až vtedy, keď povinný napriek výzve exekútora svoju povinnosť dobrovoľne ...

(5)

Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto exekútora ...

(6)

Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie ...

§ 121

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí pojatých ...

§ 122

Cenu spísaných vecí odhadne exekútor s odbornou starostlivosťou. O odhadnej cene spísaných vecí ...

§ 123
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí) po márnom ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

§ 124
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zabezpečí, aby sa

a)
mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,
b)
rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,
c)
osobné pamiatky a korešpondencia významných spisovateľov a kultúrnych činiteľov, ako aj iné ...
d)
predmety väčšej kultúrnej historickej hodnoty a ich súbory

ponúkli na predaj za hotové peniaze štátnym inštitúciám, ktorých poslaním je starostlivosť ...

(2)

Ak tieto inštitúcie do 30 dní od doručenia výzvy neodpovedia na ponuku a nezložia u exekútora ...

§ 125
(1)

Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu a po uplynutí lehoty ustanovenej v § 124 ods. 2 ...

(2)

Ak exekútor, ktorý spísal hnuteľné veci, nevykonal dražbu do šiestich mesiacov od ich spísania, ...

(3)

Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, ...

(4)

Dražbu vykoná exekútor, ktorý o dražbe spíše zápisnicu. Exekútor a povinný nesmú dražiť. ...

(5)

Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo ...

(6)

Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie ...

(7)

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného ...

(8)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá ...

§ 126
(1)

Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.

(2)

Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu ...

(3)

Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní ...

(4)

Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 3, exekútor vydá ...

§ 127
(1)

Po skončení dražby exekútor vyplatí dosiahnutý výťažok po zrážke trov predaja priamo oprávnenému. ...

(2)

Ak sa vykonáva exekúcia predajom hnuteľných vecí hoci aj postupne pre niekoľko pohľadávok, exekútor ...

(3)

Ak dosiahnutý výťažok prevyšuje pohľadávku, na ktorú sa vykonáva exekúcia, zvyšok výťažku ...

(4)

Ak sa vykonáva exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa a možno predpokladať, ...

§ 128
(1)

Poradie, v akom exekútor vykonáva výplatu jednotlivých pohľadávok, spravuje sa dňom, keď došiel ...

(2)

Ak má niekoľko pohľadávok rovnaké poradie a výťažok predaja nestačí na ich úplné uspokojenie, ...

(3)

Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie u ...

Hotové peniaze a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju
§ 129
(1)

Ak sa pri exekúcii nájde vyššia suma peňazí, než je podľa § 115 ods. 2 písm. i) z exekúcie ...

(2)

Ak sa pri exekúcii nájdu drahé kovy alebo devízové hodnoty, naloží s nimi exekútor podľa osobitných ...

§ 130
(1)

Vkladné knižky alebo iné listiny, ktoré treba predložiť na uplatnenie práva, spíšu sa ako iné ...

(2)

Vkladnú knižku predloží exekútor banke a vyberie z nej sumu, na ktorú má povinný právo. Banka ...

(3)

So získanou sumou sa naloží ako s výťažkom predaja (§ 127 a 128).

Štvrtý diel
Exekúcia predajom cenných papierov

§ 131
(1)

Cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad, ktoré možno previesť ...

(2)

Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora povereného ...

§ 131a
(1)

Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov ...

(2)

Na exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy ...

(3)

Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, exekútor vyzve toho, kto má na základe ...

(4)

Počas vykonávania exekúcie predajom cenných papierov možno s cenným papierom nakladať len so ...

§ 132

Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor vykoná ...

§ 133
(1)

Splnenie pohľadávky z cenných papierov vykoná exekútor úkonmi podľa osobitných predpisov.13b) ...

(2)

Všetky úkony podľa odseku 1 pri nakladaní s cennými papiermi robí namiesto povinného exekútor. ...

Piaty diel
Exekúcia predajom nehnuteľnosti

§ 134
(1)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti ...

(2)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva ...

(3)

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom. ...

§ 135
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného i povinného o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a označí nehnuteľnosť, ...
b)
oprávneného požiada o udelenie súhlasu podľa § 134 ods. 1,
c)
zakáže povinnému, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo aby ju zaťažil,
d)
uloží povinnému, aby do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie oznámil exekútorovi, ...
(2)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor okrem oprávneného a povinného aj spoluvlastníkom ...

§ 136
(1)

Exekúcia sa vykoná dražbou; vykoná ju exekútor. Na základe písomného súhlasu exekútora, ktorého ...

(2)

Pre poradie oprávneného na uspokojenie z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bolo exekútorovi ...

(3)

Súhlas s predajom nehnuteľnosti môže oprávnený odvolať alebo podať návrh na zastavenie exekúcie ...

(4)

Ak oprávnený súhlas s predajom nehnuteľnosti odvolá podľa odseku 3 alebo ak súd na návrh oprávneného ...

§ 137
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti) po márnom ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k ...

§ 138
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Exekútor ...

(2)

Povinný umožní exekútorovi alebo jeho zamestnancovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. ...

§ 139
(1)

Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a odhad závad, ktoré musí vydražiteľ ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti považuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti ...

(3)

Práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú ...

(4)

Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady ...

(5)

O vyhotovení znaleckého posudku a o cene nehnuteľnosti v ňom uvedenej upovedomí exekútor oprávneného, ...

(6)

Podklady k znaleckému posudku zabezpečí exekútor a zároveň vykoná súpis závad s určením, ...

§ 140
(1)

Po určení najnižšieho podania podľa § 142 ods. 2 určí exekútor vyhláškou termín dražby; ...

(2)

Dražobná vyhláška musí obsahovať

a)
čas a miesto dražby,
b)
označenie nehnuteľnosti, jej príslušenstva a vlastníka,
c)
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti určenú znaleckým posudkom,
d)
výšku zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde môže byť ...
e)
najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2,
f)
spôsob zaplatenia najvyššieho podania,
g)
závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie,
h)
ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti,
i)
ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi,
j)
výzvu, aby všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, uviedli výšku ...
k)
výzvu, aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú ...
l)
výzvu, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, sa preukázalo pred začatím dražby ...
m)
upozornenie, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na ...
n)
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti,
o)
výzvu povinnému, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.
§ 141
(1)

Dražobná vyhláška sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkovi a každému, kto má ...

(2)

Exekútor vyvesí dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode je ...

(3)

Ak sa oprávnený z predkupného práva prihlási neskôr, doručí sa mu dražobná vyhláška ako ...

(4)

Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a ...

(5)

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť ...

§ 142
(1)

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho ...

(2)

Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ...

(3)

Na zaplatenie najvyššieho podania určí exekútor v dražobnej vyhláške lehotu, ktorá sa začína ...

(4)

Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.

(5)

Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje ...

(6)

Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

§ 143
(1)

Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti; ...

(2)

Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná ...

§ 144
(1)

Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili.

(2)

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu ...

(3)

Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ...

(4)

Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ...

§ 145
(1)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, ...

(2)

Ak sa nepodarí predať nehnuteľnosť na dražbe do dvoch rokov od vydania exekučného príkazu, exekútor ...

§ 146
(1)

Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie ...

(2)

O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu.

§ 147
(1)

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o príklepe.

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd ...

§ 148
(1)

Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od ...

(2)

Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, ...

§ 149

Ak so zreteľom na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokračuje v dražbe ...

§ 150
(1)

Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť ...

(2)

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ ...

§ 151

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu ...

§ 153
(1)

Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli ...

(2)

Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.

(3)

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

(4)

Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13d) ...

§ 154
(1)

Po schválení príklepu súdom (§ 148) uskutoční exekútor rozvrhové pojednávanie. Na rozvrhové ...

(2)

Po skončení rozvrhového pojednávania nemožno žiadať z najvyššieho podania sumu vyššiu, než ...

§ 155
(1)

Na rozvrhovom pojednávaní sa určí poradie a spôsob úhrady nárokov, na ktoré treba prihliadať. ...

(2)

Ak sa vykonáva exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa alebo ak sa ...

§ 156

Rozdeľovanú podstatu tvorí najvyššie podanie a úroky z neho, zábezpeka vydražiteľa uvedeného ...

§ 157
(1)

Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí:

a)
trovy exekúcie okrem trov vzniknutých v súvislosti s vedením exekúcie inými spôsobmi exekúcie ...
b)
nedoplatky výživného na maloleté dieťa splatné ku dňu rozvrhu,
c)
pohľadávky zabezpečené záložným právom podľa poradia rozhodujúceho pre ich uspokojenie,
d)
pohľadávka oprávneného vymáhaná v exekúcii, pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom ...
e)
ostatné pohľadávky.
(2)

Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne, ak odsek 1 písm. ...

(3)

Úroky za posledné tri roky pred udelením príklepu a trovy exekútora sa uspokojujú v poradí istiny. ...

(4)

Ak výťažok predaja prevyšuje všetky pohľadávky podľa odsekov 1 a 2, vyplatí exekútor po úhrade ...

§ 158
(1)

Ak sa na dražbe predajú všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené záložným ...

(2)

Ak sa v dražbe nepredali všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené vospolným ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane aj na pohľadávky, ktoré zaťažujú ...

§ 160
(1)

O rozvrhnutí výťažku dražby nehnuteľnosti (ďalej len „rozvrh výťažku“) spíše exekútor ...

(2)

Zápisnica o rozvrhu výťažku sa doručí osobám a orgánom uvedeným v § 161 ods. 1.

§ 161
(1)

Osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie (§ 154 ods. 1), a osoby, ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o rozvrhu.

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd ...

§ 162

Súd rozhodne o nárokoch, ktoré boli na pojednávaní o rozvrhu zapreté čo do pravosti, výšky, ...

§ 163

Ak súd vyhovel návrhu podľa § 44, exekútor uskutoční nové rozvrhové pojednávanie.

§ 164
(1)

Ak boli vznesené námietky proti rozvrhu výťažku, rozvrh výťažku podlieha schváleniu súdu; ...

(2)

Rozhodnutie o rozvrhu výťažku a o námietkach proti rozvrhu výťažku doručí exekútor osobám, ...

§ 165
(1)

Po schválení rozvrhu výťažku a po úplnom zaplatení najvyššieho podania poukáže exekútor ...

(2)

Po právoplatnosti rozhodnutia o zapretí prihlásenej pohľadávky (§ 162) súd podľa výsledku tohto ...

§ 166
Predaj spoluvlastníckeho podielu
(1)

Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ...

(2)

Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže ...

(3)

Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach
§ 167
(1)

Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním ...

(2)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť ...

(3)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť ...

§ 168
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a okresnému úradu. Povinnému a okresnému ...

(4)

Okresný úrad je povinný zapísať zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť do ...

§ 169

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu ...

§ 170

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve ...

§ 171
(1)

Pre poradie exekučného záložného práva je rozhodujúci čas jeho zápisu do katastra nehnuteľností ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, poradie exekučného záložného ...

Nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností
§ 172
(1)

Na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností zriadi sa exekučné záložné právo zexekvovaním ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, zapíše sa to aj v zápisnici. ...

(3)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť ...

§ 173
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť nezapísanú ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(3)

Zexekvovanie sa zapíše na listine preukazujúcej vlastníctvo povinného k tejto nehnuteľnosti a ...

§ 174

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu ...

§ 175

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve ...

§ 176

Pre poradie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností ...

§ 177

Ak sa už skôr vykonalo zexekvovanie pre inú pohľadávku, zapíše sa exekučné záložné právo ...

§ 178

Do listín o zriadení exekučného záložného práva má každý právo nazrieť.

Šiesty diel
Exekúcia predajom podniku

§ 179
(1)

Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii ...

(2)

Ak sa predáva na dražbe podnik alebo jeho časť, na vydražiteľa, ktorému bol právoplatne udelený ...

(3)

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú ...

(5)

Pri exekúcii predajom podniku nemožno zexekvovať samostatne iba obchodné meno podniku; to isté ...

(6)

Oprávnenie používať obchodné meno upravuje osobitný právny predpis.16)

(7)

Ak pri exekúcii predajom podniku alebo jeho časti dôjde ku koncentrácii podľa osobitného predpisu,17) ...

SIEDMY DIEL
EXEKÚCIA PRÍKAZOM NA ZADRŽANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU

§ 179a
(1)

Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené ...

(2)

Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, ...

(3)

Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí ...

(4)

Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. ...

DRUHÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

§ 180
(1)

Na exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce inú povinnosť než zaplatenie peňažnej ...

(2)

Ak oprávnený navrhuje exekúciu aj pre trovy, ktoré mu boli v rozhodnutí priznané, exekútor vykoná ...

Prvý diel
Vypratanie

Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti
§ 181
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť, exekúcia sa vykoná ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti, ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(4)

Po doručení exekučného príkazu exekútor

a)
urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom ...
b)
urobí opatrenie, aby bol z vypratávaného objektu vykázaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú ...
§ 182
(1)

Veci odstránené z vypratávaného objektu sa odovzdajú povinnému alebo niektorému z plnoletých ...

(2)

Ak nie je prítomný pri vypratávaní nikto, kto by mohol veci prevziať, alebo ak sa prevzatie vecí ...

§ 183
(1)

Ak si povinný nevyzdvihne veci u obci do šiestich mesiacov odo dňa, keď boli uschované, predajú ...

(2)

Výťažok predaja vyplatí exekútor povinnému po zrážke trov úschovy, trov predaja a trov exekúcie. ...

Vypratanie bytu
§ 184
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal byt, exekúcia sa vykoná vysťahovaním povinného ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním bytu,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(4)

Ustanovenia § 182 a 183 sa použijú obdobne.

§ 185
(1)

Ak exekučný titul, ktoré je podkladom na exekúciu, ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý ...

(2)

Oprávnený a povinný môžu vzniesť u exekútora námietky proti bytovej náhrade podľa odseku 1 ...

(3)

O námietkach rozhoduje súd.

(4)

Ustanovenia o rozhodovaní súdu o návrhu na zastavenie exekúcie sa použijú primerane.

Druhý diel

Odobratie veci alebo cenných papierov
§ 186
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vydal alebo dodal oprávnenému vec alebo listinné cenné ...

(2)

Ak na užívanie odobratej veci treba listinu, odoberie sa aj táto listina povinnému a odovzdá sa ...

(3)

Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná namiesto ...

(4)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci alebo cenných papierov a ...
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(5)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci alebo cenných papierov. ...

(6)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, je exekútor oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(7)

Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, ...

§ 187

Ak má vec alebo listinné cenné papiere, ktoré treba povinnému odobrať, pri sebe niekto iný, exekútor ...

§ 188
(1)

Ak sa nepodarí odobrať vec alebo listinné cenné papiere a ak si možno vec rovnakého druhu a rovnakej ...

(2)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

Tretí diel
Rozdelenie spoločnej veci

§ 189
Rozdelenie spoločnej veci predajom
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť predala a jej výťažok ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému

a)
vykoná exekúciu podľa ustanovení o exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti,
b)
výťažok predaja spoločnej veci vyplatí všetkým bývalým spoluvlastníkom podľa výšky ich ...
(5)

Ak sa nepodarí spoločnú hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť predať, exekútor exekúciu rozdelením ...

(6)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá ...

§ 190
Rozdelenie spoločnej veci inak než predajom
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť rozdelila inak než ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Ak je to potrebné, najmä ak treba presne určiť, prípadne vytýčiť hranice pozemkov, exekútor ...

Štvrtý diel
Uskutočnenie prác a výkonov

§ 191
(1)

Ak exekučný titul ukladá, aby povinný podľa neho vykonal pre oprávneného nejakú prácu, ktorú ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vykonaním prác a výkonov,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby si dal prácu, o ktorú ...

(5)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

§ 192
(1)

Ak exekučný titul ukladá inú povinnosť, exekútor na základe poverenia súdu uloží za každé ...

(2)

Zaplatením pokút sa povinný neoslobodzuje od uloženej povinnosti a od zodpovednosti za škodu.

(3)

Ak povinný ani po zaplatení úhrnnej sumy pokút podľa odseku 1 súdom uloženú povinnosť nesplní, ...

(4)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

(5)

Ak povinný porušením jemu uloženej povinnosti spôsobí zmenu stavu, ktorý predpokladá rozhodnutie, ...

PIATA ČASŤ

ĎALŠIA ČINNOSŤ EXEKÚTORA

§ 193
Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti
a)

spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie,

b)

prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie,

c)

doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje ...

d)

vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.

§ 194
(1)

Súd môže poveriť doručovaním súdnych písomností v občianskych veciach a obchodných veciach ...

(2)

Poverenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorý vydal žiadosť,
b)
spisovú značku,
c)
meno, priezvisko a sídlo exekútora,
d)
meno, priezvisko a bydlisko, ak je adresátom fyzická osoba,
e)
názov alebo obchodné meno a sídlo, ak je adresátom právnická osoba,
f)
označenie doručovanej písomnosti, dátum alebo lehotu určenú v písomnosti.
(3)

Súd pripojí k povereniu písomnosť, na ktorej má byť vyznačené potvrdenie doručenia (ďalej ...

(4)

Doručenka musí obsahovať označenie doručovanej písomnosti, deň doručenia, meno doručovateľa ...

(5)

Na vykonanie doručenia podľa odseku 1 môže exekútor písomne poveriť svojich zamestnancov.

(6)

Exekútor je povinný doručiť písomnosť bez zbytočného odkladu. Ak písomnosť doručí, bezodkladne ...

(7)

Ak adresát bezdôvodne odmietne písomnosť doručovanú exekútorom alebo ním povereným zamestnancom ...

(8)

Trovy doručenia hradí súd, ktorý o doručenie žiadal.

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na doručovanie písomností podľa odseku 1 ustanovenia ...

ŠIESTA ČASŤ

TROVY EXEKUČNÉHO KONANIA

§ 195
Trovy exekučného konania

Trovami exekučného konania sú trovy exekútora, trovy účastníkov exekučného konania a trovy ...

§ 196
Trovy exekútora

Trovami exekútora sú odmena exekútora a náhrada výdavkov ustanovených týmto zákonom.

Odmena a náhrada výdavkov exekútora

§ 197
(1)

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena a náhrada paušálnych ...

(2)

Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona,17bb) zvyšuje sa jeho ...

§ 198
(1)

Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora, odmena ani náhrada výdavkov pôvodnému ...

(2)

Ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník ...

§ 199

Výšku odmeny exekútora, náhrady výdavkov, preddavku na trovy exekútora a spôsob ich určenia ...

§ 199a
Trovy oprávneného a trovy povinného
(1)

Trovami oprávneného sú výdavky na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s podaním návrhu ...

(2)

Trovami povinného sú výdavky na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s návrhom na zastavenie ...

Platenie trov

§ 199b

Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho ...

§ 199c
(1)

Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným ...

(2)

Ak povinný uhradí pohľadávku oprávneného pred začatím exekúcie, odmena ani náhrada výdavkov ...

(3)

Za zaplatenie trov exekútora oprávneným v rozsahu odmeny a paušálnych výdavkov ručia spoločne ...

(4)

V ostatných prípadoch platí trovy exekútora povinný, a to splnením vymáhaného nároku alebo ...

Náhrada trov

§ 199d
(1)

Oprávnený má voči povinnému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom ...

(2)

Povinný má voči oprávnenému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom ...

(3)

Štát má právo na náhradu trov voči tým, ktorí mali pri dokazovaní nejakú povinnosť, ak im ...

§ 199e

Ak je zástupcom oprávneného alebo povinného advokát, odmena za právne zastúpenie sa nahrádza ...

§ 199f

Oprávnený a povinný majú právo do 30 dní od zastavenia exekúcie súdom alebo od vydania upovedomenia ...

§ 199g

Oprávnený zodpovedá za škodu, ktorá povinnému vznikne v súvislosti s exekučným konaním, ak ...

SIEDMA ČASŤ

PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 200
Použitie Civilného sporového poriadku

Na exekučné konanie sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 201
(1)

V exekučnom konaní nemožno

a)
odpustiť zmeškanie lehôt,
b)
podať žalobu na obnovu exekučného konania po jeho skončení.
(2)

V exekučnom konaní a ani v inom konaní nemožno voči exekútorovi nariadiť neodkladné opatrenie ...

(3)

V exekučnom konaní môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci exekučného konania ...

(4)

Oslobodenie od súdnych poplatkov nemožno priznať oprávnenému, ktorý opakovane vymáha nároky ...

§ 202
Rozhodovanie súdu
(1)

V exekučnom konaní koná a rozhoduje vyšší súdny úradník, ak nejde o rozhodnutie o príklepe. ...

(2)

Písomné vyhotovenie uznesenia, ktorým sudca zamieta sťažnosť proti rozhodnutiu vyššieho súdneho ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, súd v exekučnom konaní rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je ...

(4)

Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie ...

(5)

Ak súd zastavuje exekúciu, vo výroku uznesenia uvedie dôvod, pre ktorý sa exekúcia zastavuje; ...

§ 203
Vypočutie

V exekučnom konaní môže súd aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej ...

ÔSMA ČASŤ

MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA

PRVÁ HLAVA
MANIPULÁCIA SO SPISMI

§ 204
(1)

Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej ...

(2)

Ak spisy nie sú ukončené, musia byť uložené v kancelárii exekútora tak, aby boli exekútorovi ...

(3)

Odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v kancelárii exekútora vydáva na žiadosť osôb podľa ...

§ 205
Nazeranie do spisov

Exekútor umožní nazerať do spisov osobám, vo vzťahu ku ktorým nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ...

§ 207
Požičiavanie exekučných spisov

Exekútor požičia exekučné spisy na písomnú žiadosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu. ...

§ 208
Rekonštrukcia spisov
(1)

Exekútor vykonáva rekonštrukciu spisov, ktoré boli celkom alebo sčasti zničené alebo stratené. ...

(2)

Exekútor vyhotoví osvedčené odpisy písomností, ktoré si zapožičia od účastníkov alebo od ...

(3)

Exekútor môže vykonať aj potrebné zisťovanie obsahu listiny, najmä vypočutím účastníkov, ...

DRUHÁ HLAVA
ÚSCHOVA UKONČENÝCH SPISOV

§ 209
(1)

Ukončené spisy sa ukladajú a uschovávajú v kancelárii exekútora.

(2)

Ukončené spisy zostávajú uschované v kancelárii u exekútora, ktorý ich vyhotovil.

(3)

Podrobnejšiu úpravu manipulácie so spismi, ich úschovu, vedenie registrov a ďalších evidenčných ...

TRETIA HLAVA
EXEKÚTORSKÝ ARCHÍV

§ 210
(1)

V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, pečiatky ...

(2)

Exekútorský archív vedie exekútor. Exekútorský archív exekútorov, ktorých úrad zanikol, vedie ...

(3)

O odovzdaní spisov, registrov, pečiatok, pečatidiel a odznaku sa spíše zápisnica.

§ 211

Výpisy, odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v exekútorskom archíve vydáva na žiadosť oprávnených ...

DEVIATA ČASŤ

CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ

§ 211a
(1)

Komora vedie v elektronickej podobe centrálny register exekúcií (ďalej len "register exekúcií") ...

a)
označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
b)
spisová značka súdu podľa písmena a),
c)
označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
d)
spisová značka exekučného spisu exekútora,
e)
deň, mesiac a rok
1.
udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,
2.
vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,
3.
vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,
f)
označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd, ako aj údaj o aktuálnom ...
g)
ak ide o povinného a oprávneného
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska,
2.
fyzickú osobu - podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, ...
3.
právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.
(2)

Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z ...

(3)

Zápis, zmenu a výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 do registra exekúcií vykonáva a za ich správnosť ...

(4)

Na účely zápisu, zmeny a výmazu údajov používa exekútor pri svojej činnosti technické a programové ...

(5)

Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori, orgány verejnej moci, Centrum právnej ...

(6)

Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií, môže podať sťažnosť proti zápisu. Sťažnosť ...

§ 211b
(1)

Komora vydá na žiadosť výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v ...

(2)

Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia podľa odseku 1 patrí ...

DESIATA ČASŤ

SAMOSPRÁVA SÚDNYCH EXEKÚTOROV

§ 212
Slovenská komora exekútorov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba. ...

(2)

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich ...

(3)

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať na činnosť ...

(4)

Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky sú exekútori ...

(5)

Orgánmi komory sú

a)
konferencia exekútorov,
b)
prezídium komory,
c)
revízna komisia,
d)
vzdelávacia komisia,
e)
disciplinárna komisia.
(6)

Funkčné obdobie členov orgánov komory je trojročné.

§ 213
Konferencia exekútorov
(1)

Konferencia exekútorov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria exekútori zapísaní v zozname ...

(2)

Konferenciu exekútorov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň ...

(3)

Konferencia exekútorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina exekútorov ...

(4)

Konferencia exekútorov najmä

a)
volí a odvoláva volených členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov vrátane náhradníkov ...
b)
schvaľuje organizačný, disciplinárny a volebný poriadok,
c)
zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje výšku ročného členského príspevku exekútorov na činnosť komory,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
f)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
g)
určuje počet zamestnancov komory,
h)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

Prezídium komory

§ 214
(1)

Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami exekútorov, najmä

a)
zastupuje komoru v styku s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ...
b)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy exekútorov,
c)
podáva ministrovi návrhy v prípadoch, keď to tento zákon ustanovuje,
d)
vedie zoznam koncipientov, vykonáva v ňom zmeny a zabezpečuje jeho zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu ...
e)
vykonáva kontrolu nad činnosťou exekútorov, ich zástupcov a náhradníkov exekútorov,
f)
vypracúva návrh organizačného, volebného a disciplinárneho poriadku a predkladá ich konferencii ...
g)
vypracúva správu o činnosti komory a činnosti exekútorov,
h)
predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
i)
hospodári s majetkom komory,
j)
schvaľuje študijný plán a skúšobný poriadok odbornej skúšky,
k)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,
l)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,
m)
na webovom sídle komory zverejňuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ...
n)
na podklade údajov vedených ministerstvom zverejňuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,
o)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)

Na webovom sídle komory sa zverejňuje aj informácia o právoplatnom uložení konkrétneho disciplinárneho ...

(3)

Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva konferencia ...

(4)

Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident ...

(5)

Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. ...

(6)

Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v disciplinárnej komisii alebo v revíznej ...

(7)

Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa tohto zákona, ...

§ 215
Prezídium komory vyčiarkne zo zoznamu exekútorov toho,
a)

kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

koho odvolal minister z exekútorského úradu.

§ 216
Revízna komisia
(1)

Revízna komisia má päť členov.

(2)

Členovia revíznej komisie volia zo svojich členov predsedu revíznej komisie.

(3)

Revízna komisia

a)
preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii exekútorov, ...
b)
vyjadruje sa o návrhu rozpočtu komory,
c)
schvaľuje ročný záverečný účet komory.
§ 217
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia má 11 členov.

(2)

Členovia disciplinárnej komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie.

(3)

Podrobnosti o vytváraní disciplinárnych senátov, nahrádzaní členov disciplinárnych senátov, ...

§ 218
Vzdelávacia komisia
(1)

Vzdelávacia komisia má päť členov.

(2)

Členovia vzdelávacej komisie volia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie.

(3)

Vzdelávacia komisia

a)
vypracúva návrh študijného plánu a skúšobného poriadku a predkladá ich prezídiu komory na ...
b)
organizuje odborné skúšky podľa skúšobného poriadku,
c)
organizuje odbornú výchovu exekútorov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú ...

JEDENÁSTA ČASŤ

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI, DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

§ 218a
Podávanie sťažností
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na ministerstvo ...

(2)

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom ...

(3)

Sťažnosťou nemožno nahrádzať podania, ktorých vybavenie patrí podľa tohto zákona do pôsobnosti ...

(4)

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojho podania ...

§ 218b
Vybavovanie sťažností
(1)

Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov ...

(2)

Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje, má právo vyjadriť sa o sťažnosti, podať vysvetlenia ...

(3)

O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

(4)

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať ...

(5)

Na vybavovanie sťažnosti proti činnosti komory a na prešetrovanie vybavenia sťažnosti komorou ...

§ 218c
Osobitné ustanovenie o sťažnostiach

Ak tento zákon niektoré skutočnosti súvisiace s prijímaním, evidovaním a vybavovaním sťažností ...

DRUHÁ HLAVA

KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI
§ 218d
(1)

Kontrolou exekučnej činnosti sa overuje najmä

a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov exekútorom a dodržiavanie ustanovení tohto ...
b)
dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných úkonoch exekútora pri hospodárení ...
c)
splnenie opatrení uložených na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole exekučnej činnosti ...
(2)

Kontrolu exekučnej činnosti možno vykonať na podnet súdu, na základe sťažností fyzických osôb ...

§ 218e
(1)

Kontrolu exekučnej činnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ...

(2)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 oprávnené

a)
vstupovať do objektov exekútorského úradu,
b)
vyžadovať od exekútora, aby im poskytol exekučné spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ...
(3)

Exekútor je povinný vytvoriť osobám podľa odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekučnej ...

(4)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 povinné

a)
preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a najneskôr pri jej ...
b)
vydať exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekučných spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných ...
c)
zabezpečiť riadnu ochranu exekučných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekučnej činnosti ...
d)
vrátiť bezodkladne exekútorovi exekučné spisy, ak ich už nepotrebujú,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti s uvedením zistených nedostatkov a uložených ...
f)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, záznamu o vykonaní ...
(5)

Exekútor má právo vyjadriť sa k priebehu a ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa kontroly exekučnej ...

(6)

Oznámenie o výsledku kontroly exekučnej činnosti zašle kontrolná komisia tomu, na podnet koho ...

(7)

Náklady kontroly exekučnej činnosti znáša komora.

(8)

Podrobnosti o priebehu kontroly exekučnej činnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora ...

TRETIA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 219

Exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

§ 220
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenie ...

(2)

Konanie uvedené v odseku 1 je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu porušenej ...

Disciplinárne opatrenia
§ 221
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
pokarhanie,
b)
písomné pokarhanie,
c)
peňažnú pokutu až do sumy 330 eur.
(2)

Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 3 310 eur,
c)
zbavenie výkonu funkcie exekútora.
(3)

Za porušenie ustanovenia § 57 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b). ...

(4)

Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Peňažné pokuty podľa odseku 1 písmena c) a odseku 2 písmena b) sú príjmom komory.

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora
§ 222
(1)

Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci ...

(2)

Exekútorovi, proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie ...

(3)

Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ...

(4)

Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môže minister zrušiť aj v priebehu disciplinárneho ...

(5)

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného ...

(6)

Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa tohto ...

(7)

Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.

§ 222a
(1)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za závažné ...

(2)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia trestného stíhania začne proti ...

(3)

Proti rozhodnutiu ministra o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora nie je prípustný ...

Disciplinárny senát
§ 222b
(1)

O disciplinárnej zodpovednosti exekútora rozhoduje a disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ...

(2)

Disciplinárny senát je trojčlenný a skladá sa z predsedu disciplinárneho senátu a dvoch členov ...

(3)

Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje komora.

(4)

Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpečiť zverejnenie zloženia disciplinárnych senátov ...

§ 222c
(1)

Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, musí ...

a)
pôsobí vo funkcii najmenej päť rokov,
b)
nevedie sa proti nemu disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c)
nie je mu pozastavený výkon funkcie exekútora,
d)
v posledných troch rokoch mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
e)
nie je členom niektorého z iných orgánov komory.
(2)

Funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, ...

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak disciplinárny poriadok neustanoví inak,
b)
ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie exekútora alebo podmienky podľa odseku 1,
c)
vzdaním sa funkcie v disciplinárnej komisii.
(3)

Exekútor má ako predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu nárok na odmenu ...

Disciplinárne konanie
§ 223
Začatie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Návrh sa podáva komore. Konanie je začaté dňom, keď ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho ...

(4)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho ...

(5)

Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. ...

(6)

Navrhovatelia, ktorí podľa odseku 5 pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom ...

§ 224
Vylúčenie predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu
(1)

Predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu je vylúčený z prejednávania a ...

(2)

Len čo sa predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu dozvie o skutočnostiach, ...

(3)

Účastník disciplinárneho konania má právo vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho ...

(4)

Exekútor, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, má právo vyjadriť sa ku skutočnostiam, ...

(5)

O vylúčení predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu rozhodne po zadovážení ...

§ 225
Účastníci a zastupovanie
(1)

Účastníkom disciplinárneho konania je navrhovateľ a exekútor, proti ktorému návrh na začatie ...

(2)

Disciplinárne obvinený môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený len advokátom.

(3)

Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému ...

Priebeh disciplinárneho konania
§ 226
(1)

Po začatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho ...

a)
doručí návrh na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk,
b)
oznámi zloženie disciplinárneho senátu,
c)
vyzve ho, aby sa k návrhu na začatie konania vyjadril v lehote 15 dní od jeho doručenia a aby predložil ...
d)
vyzve ho, aby v lehote 15 dní predložil originál alebo kópiu exekučného spisu vo veci, ktorej ...
e)
poučí ho o práve zvoliť si zástupcu a o práve vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho ...
(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu doručí aj ministrovi, ...

(3)

S vyjadrením a dôkazmi podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovateľa ...

(4)

Prešetrenie účastníkmi uvádzaných tvrdení a skutočností a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho ...

(5)

Ak § 228a neustanovuje inak, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho ...

(6)

Ústne pojednávanie možno odročiť iba z vážnych a ospravedlniteľných dôvodov a ak nemôže ...

(7)

Tomu, kto sťažuje priebeh disciplinárneho konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví ...

(8)

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia sa doručujú navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému ...

§ 227
Dokazovanie
(1)

Disciplinárne obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za ...

(2)

Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba ...

(3)

Disciplinárny senát môže účastníkovi uložiť, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, ktorý ...

§ 228
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak je disciplinárny senát toho názoru, že skutok, ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za ...

(2)

Disciplinárny senát disciplinárne konanie preruší aj vtedy, ak sa dozvie, že za skutok, pre ktorý ...

(3)

Disciplinárny senát pokračuje v konaní, ak bolo trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo ...

(4)

Disciplinárne konanie sa prerušuje aj v prípade, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu ...

(5)

Z dôležitých dôvodov na strane účastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody prerušenia konania, ...

§ 228a
Zastavenie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť,
c)
navrhovateľ na výzvu disciplinárneho senátu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu ...
d)
zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie,
e)
disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom ...
f)
disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné ...

(3)

Každé ďalšie odvolanie podané proti rozhodnutiu o zastavení konania sa prideľuje disciplinárnemu ...

Trovy disciplinárneho konania a ich náhrada
§ 228b
(1)

Trovami disciplinárneho konania sú najmä účelne vynaložené výdavky účastníkov disciplinárneho ...

(2)

Každý účastník disciplinárneho konania znáša trovy konania, ktoré mu vznikli a trovy svojho ...

(3)

Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený je vinný, má navrhovateľ a komora ...

(4)

Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a mzdu, ktorá mu preukázateľne ušla. Nárok je potrebné ...

§ 228c
Rozhodovanie o trovách konania
(1)

O povinnosti nahradiť trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ...

(2)

Ak účastník disciplinárneho konania v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, disciplinárny senát ...

(3)

O trovách komory, ktoré sa majú nahradiť podľa tohto zákona, disciplinárny senát rozhodne aj ...

(4)

Ak disciplinárny senát uloží povinnosť nahradiť trovy, určí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne ...

§ 228d
Rozhodnutie
(1)

Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase, keď k disciplinárnemu ...

(2)

Rozhodnutie disciplinárneho senátu musí byť písomné a musí vždy obsahovať výrok, odôvodnenie ...

(3)

Ak disciplinárny senát zistí, že exekútor sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, že ...

(4)

Ak disciplinárny senát zistí, že exekútor sa disciplinárneho previnenia nedopustil alebo mu nemožno ...

(5)

Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti exekútora najneskôr do šiestich mesiacov ...

(6)

Ak existujú dôvody zastavenia konania podľa § 228a, disciplinárny senát disciplinárne konanie ...

(7)

Disciplinárny senát vyhotoví a odošle rozhodnutie do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie ...

(8)

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho ...

§ 228e
Výkon rozhodnutia
(1)

Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu je exekučným titulom podľa § 45 ods. 2 písm. ...

(2)

Návrh na výkon rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie zaplatiť peňažnú pokutu, ...

§ 228f
Zahladenie disciplinárneho postihu
(1)

Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť exekútora mu predseda disciplinárneho senátu ...

(3)

Disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c) sa nezahladzuje.

Spoločné ustanovenia
§ 228g
(1)

Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento ...

(2)

Ak prezident komory nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, vykoná ...

§ 228h

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane použije časť I všeobecného ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 228i
(1)

Komora sa dopustí správneho deliktu tým, že nevedie register exekúcií alebo nepostupuje podľa ...

(2)

Za správny delikt sa komore uloží pokuta do 16 000 eur.

(3)

Správne delikty komory prejednáva a pokuty vymáha ministerstvo.

(4)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky protiprávneho ...

(5)

Zodpovednosť komory za správny delikt zanikne, ak ministerstvo nezačne konanie, ktorého predmetom ...

(6)

Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty je exekučným titulom podľa § 45 ods. 2 písm. i).

(7)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Pri prejednávaní správneho deliktu a ukladaní pokuty za správny delikt sa postupuje podľa všeobecného ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 229

Do začatia činnosti komory vykonáva jej funkciu ministerstvo, ktoré zvolá ustanovujúcu konferenciu ...

§ 230
(1)

Ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b), d) a e) sa nevzťahuje na toho, kto do 18 mesiacov od účinnosti ...

(2)

Ustanovenia § 11 a 12 tým nie sú dotknuté.

(3)

Ustanovenie § 15 sa do 31. decembra 1999 nevzťahuje na exekútorské úrady, ktoré boli zriadené ...

(4)

Výnimka zo vzdelania udelená podľa odseku 1 prestane platiť, ak ten, komu bola táto výnimka udelená, ...

§ 231

Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo ...

§ 232

Výkon rozhodnutia uskutočňovaný na základe uznesenia súdu o nariadení výkonu rozhodnutia vydaného ...

§ 233

Tam, kde sa v osobitných právnych predpisoch hovorí o súdnom výkone rozhodnutia, rozumie sa tým ...

§ 234

Exekútorskí kandidáti sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona exekútorskými koncipientmi. ...

§ 235
(1)

Exekúcie začaté do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 236

Ustanovenie § 115 ods. 4 stráca platnosť 31. decembra 2002.

§ 237
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2003
(1)

Za vzdelanie podľa § 10 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vzdelanie získané ...

(4)

Ak komora nepodá v lehote podľa odseku 3 návrh na odvolanie exekútora, ktorý nespĺňa podmienku ...

Prechodné a záverečné ustanovenia účinné od 1. septembra 2005

§ 238
(1)

Konania začaté pred 1. septembrom 2005 sa dokončia podľa práva platného do 31. augusta 2005, ak ...

(2)

Ustanovenia § 34 ods. 1 až 3, § 37 ods. 4 a 5, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 58 ods. 5, § 134 ods. ...

(3)

Prezídium komory zvolá najneskôr do 31. novembra 2005 konferenciu exekútorov, ktorá zvolí nových ...

(4)

Exekútori, ktorí boli vymenovaní do funkcie pred 1. septembrom 2005, sú povinní zložiť zábezpeku ...

(5)

Exekútor, ktorý k 1. septembru 2005 nemal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej ...

§ 239

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „výkon exekútorského úradu", ...

§ 240
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2006
(1)

Konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky ...

(2)

Ustanovenie § 44 ods. 7 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ...

(3)

Ustanovenie § 203 ods. 2 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, ak sa vykonanie ...

(4)

Konania o výkon cudzieho rozhodnutia, v ktorých bol návrh doručený súdu pred 1. decembrom 2006 ...

§ 240a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008

Na notárske zápisnice vyhotovené pred 15. októbrom 2008 sa tento zákon nevzťahuje.

§ 241

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 242
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2008
(1)

Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou ...

(2)

Pri prechode na euro21) je banka a pobočka zahraničnej banky povinná najneskôr v druhý pracovný ...

§ 243
Prechodné ustanovenia
(1)

Tento zákon sa vzťahuje aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona.

(2)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona lehota podľa § 61c ods. 2 začína plynúť ...

(3)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona, v ktorých sa postihuje majetok alebo ...

(4)

Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihujú majetok podľa § 61c ods. ...

§ 243a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013
(1)

Exekútor, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(2)

Občana, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

§ 243b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Exekučné konania začaté pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. ...

(2)

Ustanovenia § 36 ods. 8 až 13, § 46 ods. 3 až 7 a § 60 ods. 2 sa použijú aj na konania začaté ...

(3)

O odvolaní proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57, ktoré bolo podané pred ...

(4)

Komora poskytne do 30. novembra 2013 ministerstvu aktualizovaný zoznam exekútorov podľa stavu ku ...

(5)

Exekútor podá komore správu o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, ...

(6)

Exekučná prax vykonaná podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa považuje za exekučnú ...

(7)

Každému, kto pred 1. novembrom 2013 požiada o vykonanie odbornej skúšky a spĺňa podmienky pre ...

(8)

Koncipient zapísaný do zoznamu koncipientov do 31. októbra 2013 vykoná prax koncipienta v trvaní ...

(9)

Exekútor vymenovaný do funkcie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa na účely tohto ...

(10)

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu je exekútor povinný uviesť do súladu s ustanovením § ...

(11)

Ak bol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 začatý audit pred 1. novembrom 2013, dokončí ...

(12)

Kanceláriu exekútora zriadenú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 exekútor zruší ...

(13)

Ak exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ...

(14)

Členovia disciplinárnej komisie dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisov účinných do ...

(15)

Disciplinárne konania začaté pred 31. októbrom 2013 dokončí orgán komory príslušný na vedenie ...

(16)

Ak zanikne funkcia člena orgánu komory príslušného na vedenie disciplinárneho konania podľa predpisov ...

(17)

Disciplinárna komisia ako orgán komory podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa zrušuje; ...

§ 243c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ustanovenia § 61b ods. 3 a § 200 ods. 2 až 4 sa použijú na exekučné konania začaté po 31. máji ...

(2)

Ustanovenia § 63 ods. 2 a 3 sa nepoužijú, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva ...

§ 243d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého ...

(2)

Na exekučné konania začaté v súlade s odsekom 1 alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia ...

(3)

Exekútor je povinný do 30. júna 2016 vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií, ...

(4)

Ak orgán komory príslušný na disciplinárne konanie alebo disciplinárny senát vytvorený podľa ...

(5)

Ak podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2014 nedošlo k vytvoreniu disciplinárneho ...

(6)

Databázy predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov vytvorené podľa ...

(7)

Konferencia exekútorov zvolí členov disciplinárnej komisie tak, aby sa títo mohli ujať svojej ...

§ 243e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Exekútor je povinný za podmienok uvedených v dohode podľa § 34 ods. 13 a § 95 ods. 2 elektronicky ...

(2)

Dohoda podľa § 34 ods. 13 uzavretá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje ...

§ 243f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa ...

(2)

Na exekučné konania podľa odseku 1, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o ...

(3)

Exekúcie podľa odseku 1 sa odo dňa účinnosti tohto zákona odkladajú.

(4)

Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie ...

(5)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví. ...

(6)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v lehote podľa odseku 1, súd preskúma či je ...

§ 243g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Exekútor vymenovaný do funkcie pred 1. februárom 2017 je povinný uviesť svoju činnosť do súladu ...

(2)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa odseku 1, je komora povinná doručiť ...

(3)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie po uplynutí lehoty podľa odseku 1, avšak najneskôr ...

(4)

Komora najneskôr do 28. februára 2018 overí, či exekútori, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa ...

(5)

Komora najneskôr do 1. apríla 2018 doručí ministerstvu návrh na odvolanie exekútora, na ktorého ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2017

§ 243h
(1)

Ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 ...

(2)

Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije na exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie v lehote podľa ...

(3)

Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije vo vzťahu k exekútorom podľa § 243g ods. 3 od 1. marca 2018. ...

§ 243i
(1)

V exekučnom konaní začatom na základe návrhu na vykonanie exekúcie doručeného exekútorovi pred ...

(2)

Ak oprávnený po zastavení konania podľa odseku 1 podá návrh na vykonanie exekúcie podľa predpisov ...

§ 243j

V exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, ak sa exekúcia zastavila, môže súd rozhodnúť, ...

§ 243k

Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom ...

§ 243l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenie § 41 ods. 7 sa použije, ak ide o vyhlásenie o majetku vyžiadané po 1. januári 2018. ...

§ 243m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 17 ods. 2 sa za slová „súdneho komisára“ vkladajú slová „a súdneho exekútora“.

2.

V § 202 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona,34h) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34h) znie:

„34h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

§ 251 znie:

„§ 251 Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže ...

4.

§ 254 znie:

„§ 254 Na výkon rozhodnutia a na exekučné konanie podľa osobitného zákona34h) sa použijú ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 1 písm. c) bod 3 znie:

„3. advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

„6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4) Napr. Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

V § 73 sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo súdny exekútor.4)“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  ...

  Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

Poznámky

 • 1)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 2)  Zákonník práce.
 • 3)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3a)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 3b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 3c)  § 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 3ca)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 3caa)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3cb)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...
 • 3f)  § 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 3g)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 3h)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3i)  § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. ...
 • 3j)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Národnej ...
 • 5)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 6)  § 5, § 10 až 13 a 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
 • 7)  § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. ...
 • 7a)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových ...
 • 7b)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 7c)  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 7d)  Napríklad § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7e)  Napríklad čl. 132 ods. 3, čl. 263, 277, 288, 299 a čl. 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej ...
 • 7f)  § 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok ...
 • 7g)  Napríklad § 105 a § 161 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7h)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 7i)  Napríklad § 47 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7j)  Napríklad čl. 26 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, ...
 • 7k)  Napríklad § 67 ods. 4 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...
 • 7l)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 7la)  § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7m)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe ...
 • 7n)  Napríklad čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.
 • 7o)  Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických ...
 • 7p)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 7q)  § 75 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7r)  § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7s)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7t)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7u)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7v)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 7x)  § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7y)  § 2 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. ...
 • 7z)  § 2 písm. k) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 8)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri ...
 • 8a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 8b)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 8d)  § 231 Civilnéhho sporového poriadku.§ 121 Civilného mimosporového poriadku.
 • 11)  § 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 11a)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11aa)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 11aaa)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 11aab)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 11aac)  § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z. ...
 • 11ab)  Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších ...
 • 11ad)  § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 88 Obchodného zákonníka.
 • 11ba)  § 2 Obchodného zákonníka.§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ...
 • 11bb)  § 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho ...
 • 11bc)  Zákon č. 43/2004 Z. z.
 • 11bca)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11bd)  § 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 11be)  § 151ma Občianskeho zákonníka.
 • 11c)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11d)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  § 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 11f)  § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
 • 11g)  § 64 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 12b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 13b)  Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový ...
 • 13ba)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 13c)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 13d)  § 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Civilný sporový poriadok.
 • 15)  § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 481 Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. ...
 • 17a)  § 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 17b)  § 2 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17ba)  § 108 Civilného sporového poriadku.
 • 17bb)  § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17bc)  § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách ...
 • 17bd)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z ...
 • 17c)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 17d)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 214 ods. 1, § 244 ods. 1 písm. b), § 280 ods. 2 a § 320 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku. ...
 • 19)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 21)  § 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 22)  § 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 23)  § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore