Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.06.2022

Platnosť od: 24.11.2011
Účinnosť od: 01.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 409/2011 s účinnosťou od 01.06.2022 na základe 490/2021


Nový paragraf
§ 9a
Postup pri uplatňovaní finančnej náhrady za sanáciu environmentálnej záťaže

(1)
Ak štát uskutoční z verejných prostriedkov sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza na nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom alebo správcom nie je štát (ďalej len „sanovaná nehnuteľnosť“), je povinný požadovať od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti náhradu finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže (ďalej len „finančná náhrada“); za sanovanú nehnuteľnosť sa nepovažuje nehnuteľnosť, ktorá je súčasťou kontaminačného mraku súvisiaceho s environmentálnou záťažou, ak nebola zahrnutá do projektu sanácie environmentálnej záťaže. Vlastník sanovanej nehnuteľnosti je na základe výzvy podľa odseku 5 povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade za sanovanú nehnuteľnosť alebo v lehote podľa odseku 5 uzavrieť záložnú zmluvu.
(2)
Za verejné prostriedky podľa odseku 1 sa na účely tohto zákona považujú finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, z Nórskeho finančného mechanizmu alebo zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
(3)
Výška finančnej náhrady za sanovanú nehnuteľnosť nesmie presiahnuť výšku účelne vynaložených prostriedkov na vykonanie geologického prieskumu environmentálnej záťaže a sanáciu environmentálnej záťaže financovaných z verejných prostriedkov podľa odseku 1.
(4)
Orgánom oprávneným zabezpečiť pohľadávku štátu vyplývajúcu z finančnej náhrady podľa odseku 1 je príslušné ministerstvo. Pohľadávka vyplývajúca z finančnej náhrady zo sanovanej nehnuteľnosti sa premlčí po uplynutí desiatich rokov; premlčacia doba plynie odo dňa schválenia záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže.
(5)
Príslušné ministerstvo v lehote do 12 mesiacov odo dňa schválenia záverečnej správy projektu sanácie environmentálnej záťaže podľa odseku 4 vyzve vlastníka sanovanej nehnuteľnosti, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy uhradil sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade, ktorá je uvedená vo výzve, alebo aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy odoslal podpísaný návrh záložnej zmluvy na sanovanú nehnuteľnosť v prospech štátu na sumu uvedenú vo výzve pre konkrétnu sanovanú nehnuteľnosť podľa odseku 3. Vo výzve podľa prvej vety je uvedená výška finančnej náhrady a súčasťou výzvy je návrh záložnej zmluvy.
(6)
Záložnú zmluvu podľa odseku 5 nie je možné uzavrieť s vlastníkom sanovanej nehnuteľnosti, ak výška finančnej náhrady za každú sanovanú nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, nie je vyššia ako 1 000 eur. Záložná zmluva sa uzatvára na dobu 30 rokov; uvedená skutočnosť sa vyznačí v katastri nehnuteľností.
(7)
Ak vlastník sanovanej nehnuteľnosti na základe výzvy podľa odseku 5 neuhradí sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade za sanovanú nehnuteľnosť alebo v lehote podľa odseku 5 nedoručí podpísaný návrh záložnej zmluvy, príslušné ministerstvo je povinné domáhať sa úhrady finančnej náhrady súdnou cestou.
(8)
Peňažná čiastka vyplývajúca z finančnej náhrady je príjmom Environmentálneho fondu. Peňažnú čiastku vyplývajúcu z finančnej náhrady nie je možné nahradiť nepeňažným plnením.
(9)
Za deň doručenia výzvy podľa odseku 5 sa považuje okamih jej doručenia do elektronickej schránky podľa údajov elektronickej doručenky a deň doručenia do vlastných rúk alebo deň, keď bolo odopreté jej prevzatie, ak sa výzva doručuje poštou. Ak vlastník sanovanej nehnuteľnosti nie je známy alebo nie je známy jeho pobyt, výzva podľa odseku 5 sa doručuje verejnou vyhláškou na webovom sídle príslušného ministerstva a súčasne sa zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, v ktorej sa environmentálna záťaž nachádza, počas 30 dní. Uplynutím 30 dní od zverejnenia vyhlášky sa výzva považuje za doručenú bez ohľadu na skutočnosť, či sa o tom vlastník sanovanej nehnuteľnosti dozvedel alebo nie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 9b

(1)
Na zabezpečenie pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady, ktorá presahuje u vlastníka sanovanej nehnuteľnosti sumu 1 000 eur, príslušné ministerstvo rozhodne o zriadení záložného práva k sanovanej nehnuteľnosti, ak nedošlo k uzavretiu záložnej zmluvy podľa § 9a ods. 5 a nebola uhradená pohľadávka vyplývajúca z finančnej náhrady; záložné právo k sanovanej nehnuteľnosti vznikne dňom vykonateľnosti rozhodnutia o zriadení záložného práva. Príslušné ministerstvo je oprávnené začať konanie o zriadení záložného práva do jedného roka odo dňa doručenia výzvy podľa § 9a ods. 9.
(2)
Účastníkom konania o zriadení záložného práva je vlastník sanovanej nehnuteľnosti.
(3)
Na konanie o vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23)
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj vymedzenie výšky pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady, vymedzenie predmetu záložného práva, zákaz vlastníka sanovanej nehnuteľnosti nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu príslušného ministerstva a náležitosti podľa osobitného predpisu.23a)
(5)
Proti rozhodnutiu o zriadení záložného práva je možné podať v lehote 15 dní rozklad; podaný rozklad nemá odkladný účinok.
(6)
Príslušné ministerstvo rozhodne o zrušení záložného práva, ak došlo k uhradeniu pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady.
(7)
Rozhodnutie o zabezpečení pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady zriadením záložného práva na nehnuteľnosti sa vyznačí v katastri nehnuteľností.
(8)
Právne úkony týkajúce sa predmetu záložného práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva môže vlastník sanovanej nehnuteľnosti vykonať len po predchádzajúcom súhlase príslušného ministerstva. Postup podľa prvej vety sa neuplatní, ak ide o výkon záložného práva prednostným záložným veriteľom podľa osobitného predpisu v mene a na účet záložného dlžníka alebo v mene záložného veriteľa a na účet daňového dlžníka; túto skutočnosť je prednostný záložný veriteľ povinný vopred oznámiť príslušnému ministerstvu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022


Povinnosť finančnej náhrady sa vzťahuje aj na nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom nie je štát a na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, ktorej sanácia sa ukončí po 1. júni 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
§ 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
[]1a)
§ 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]2)
§ 6 až 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
[]3)
§ 20a ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
[]4)
§ 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
[]4a)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
[]5)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.§ 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 2 zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
[]6)
§ 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
[]7)
Napríklad § 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[]8)
§ 6a a 15 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]10)
§ 438 a 439 Občianskeho zákonníka.
[]11)
§16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]12)
§ 20a ods. 4 a 5 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
[]13)
§ 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
[]14)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z.
[]15)
§ 2 ods. 5 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
[]16)
§ 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z.
[]17)
§ 12, 14 a 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]18)
§ 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
[]19)
§ 16 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]20)
§ 16 ods. 7 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 409/2011 Z. z.
[]21)
§ 3 písm. v) prvý bod zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
[]22)
§ 3 písm. j) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
[]23)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
[]23a)
§ 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
[]24)
Napríklad § 18 ods. 2 písm. a), b) a d) Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
[]25)
Napríklad § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 19 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
[]26)
§ 9 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/ 1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
[]28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
[]29)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]30)
§ 120, 121, l25 a § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]31)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]32)
Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore