Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 28.02.2018 do 31.05.2022

Platnosť od: 24.11.2011
Účinnosť od: 28.02.2018
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 409/2011 s účinnosťou od 28.02.2018 na základe 49/2018

Legislatívny proces k zákonu 49/2018§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže1) a pravdepodobnej environmentálnej záťaže,1a)
b)
spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba“),
c)
práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca“), povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť2) súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže (ďalej len „príslušné ministerstvo“),
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
e)
sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 2
Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže

(1)
Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže. Obsah registračného listu environmentálnej záťaže je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Klasifikácia environmentálnej záťaže je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.
(3)
Každý, kto má podozrenie o existencii environmentálnej záťaže, môže túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo okresnému úradu v sídle kraja. Ak sa oznámenie vzťahuje na environmentálnu záťaž, ktorá už je zapísaná v informačnom systéme environmentálnych záťaží,3) ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja oboznámi o tejto skutočnosti osobu, ktorá podala oznámenie; ministerstvo k tejto environmentálnej záťaži už ďalej nevykonáva úkony podľa odsekov 5 až 8. Okresný úrad v sídle kraja odošle oznámenia bezodkladne ministerstvu.
(4)
Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže (ďalej len „oznámenie“) sa podáva v listinnej forme, elektronickej forme alebo ústne do zápisnice. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Ministerstvo preverí, či oznámenie spĺňa všetky ustanovené náležitosti. Ak je oznámenie neúplné, ministerstvo vyzve osobu, ktorá oznámenie podala, aby do 30 dní odo dňa doručenia výzvy oznámenie doplnila.
(6)
Ministerstvo najneskôr do 30 dní od obdržania úplného oznámenia alebo od obdržania doplnenia oznámenia podľa odseku 5, vykoná vlastné zisťovanie skutočností uvedených v oznámení a dostupných informácií na účel preverenia existencie environmentálnej záťaže, najmä preskúma dokumentáciu a vykoná miestnu obhliadku.
(7)
Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže a klasifikuje environmentálnu záťaž na základe kritérií uvedených v prílohe č. 3 ako environmentálnu záťaž s nízkou prioritou riešenia, environmentálnu záťaž so strednou prioritou riešenia alebo environmentálnu záťaž s vysokou prioritou riešenia.
(8)
Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného systému environmentálnych záťaží.
(9)
Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže.
(10)
Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odsekoch 5 až 9 prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
zobraziť paragraf
§ 3
Pôvodca

(1)
Pôvodca je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak
a)
sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
b)
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.
(2)
Pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len „plán prác“).
(3)
Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou plánu prác.
(4)
Ak pôvodca nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia, pričom nie sú dotknuté povinnosti pôvodcu ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci.4a) Pôvodca je povinný vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3.
zobraziť paragraf
§ 4
Určenie povinnej osoby

(1)
Ak pôvodca zanikol alebo zomrel, okresný úrad v sídle kraja určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupca pôvodcu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za právneho nástupcu pôvodcu nepovažuje dedič a osoba ustanovená v osobitnom predpise.5)
(3)
Ak pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu podľa odseku 1, okresný úrad v sídle kraja určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.
(4)
Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, u ktorej sa preukáže, že:
a)
vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu6) na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou7) o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,
b)
vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky8) na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,
c)
štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
d)
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.
(5)
Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, u ktorej sa preukáže, že
a)
nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže,
b)
po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti o environmentálnej záťaži nemohla vedieť alebo
c)
po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže, ale nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie.
(6)
Na povinnú osobu a na príslušné ministerstvo sa vzťahujú povinnosti a postup podľa § 3 ods. 2 a 3.
(7)
Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba nezabezpečí vypracovanie alebo realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov. Povinná osoba je povinná vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci.
zobraziť paragraf
§ 5
Konanie o určení povinnej osoby

(1)
Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja
a)
z vlastného podnetu,
b)
na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž,
c)
z podnetu ministerstva alebo
d)
na základe oznámenia podľa § 7.
(2)
Návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti,
b)
názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
c)
názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra nehnuteľností, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza.
(3)
Rozhodnutie o určení povinnej osoby okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
b)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza,
c)
lehotu na predloženie plánu prác podľa § 8 ods. 1.
(4)
Právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží.3)
(5)
Okresný úrad v sídle kraja zastaví konanie o určení povinnej osoby, ak povinnú osobu nemožno určiť a doručí právoplatné rozhodnutie o zastavení konania ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží.3)
(6)
Okresný úrad v sídle kraja na základe oznámenia podľa § 7 zruší rozhodnutie o určení povinnej osoby a vydá nové rozhodnutie o určení povinnej osoby alebo konanie zastaví do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa § 7.
(7)
Ak nebolo možné určiť povinnú osobu, vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva rozhodne o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3.
(8)
Vláda Slovenskej republiky rozhodne na návrh ministerstva o tom, ktoré je príslušné ministerstvo podľa § 3 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 6
Rozsah plnenia povinností pôvodcov a povinných osôb

(1)
Ak existuje viac pôvodcov jednej environmentálnej záťaže, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 v rozsahu, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže. Ak nemožno určiť rozsah, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže, plnia tieto povinnosti spoločne a nerozdielne.10)
(2)
Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 spoločne a nerozdielne.
(3)
Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, na ktorej sa environmentálna záťaž nachádza.
(4)
Ak je určených viac povinných osôb podľa § 4 ods. 1, pričom aspoň jedna z povinných osôb je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž a zároveň aspoň jedna z povinných osôb nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 spoločne a nerozdielne.
(5)
V rozhodnutí o určení povinnej osoby sa vymedzí miera plnenia povinností jednotlivých povinných osôb podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Ak je určená jedna povinná osoba alebo viac povinných osôb a zároveň príslušné ministerstvo, použijú sa primerane odseky 2 až 5.
zobraziť paragraf
§ 7
Obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva


Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môže previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečí vykonanie geologického prieskumu životného prostredia týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti; súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia.11) Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
zobraziť paragraf
§ 8
Plán prác

(1)
Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní predložiť okresnému úradu v sídle kraja na schválenie plán prác
a)
s vysokou prioritou riešenia, ak ide o
1.
pôvodcu, do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 5 ods. 5, ak dôvodom zastavenia konania o určení povinnej osoby bolo preukázanie existencie pôvodcu,
2.
povinnú osobu, do jedného roka, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3.
príslušné ministerstvo, do jedného roka odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8,
b)
so strednou prioritou riešenia alebo s nízkou prioritou riešenia, ak ide o
1.
pôvodcu, do piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 5 ods. 5, ak dôvodom zastavenia konania o určení povinnej osoby bolo preukázanie existencie pôvodcu,
2.
povinnú osobu, do piatich rokov, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3.
príslušné ministerstvo, do piatich rokov odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8.
(2)
V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o rozsiahle územie, na ktorom sa environmentálna záťaž nachádza, možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť na základe súhlasu ministerstva.
(3)
Plán prác musí byť vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží12) a s Vodným plánom Slovenska.13)
(4)
Plán prác obsahuje
a)
predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe geologickej preskúmanosti environmentálnej záťaže s uvedením parcelných čísiel pozemkov, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza, a parcelných čísiel pozemkov, ktoré sú environmentálnou záťažou dotknuté,
b)
časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia,14)
c)
časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže,15)
d)
časové a vecné vymedzenie monitorovania geologických faktorov životného prostredia,16)
e)
predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a
f)
náležitosti ustanovené v geologickom zákone.17)
(5)
Okresný úrad v sídle kraja pri schvaľovaní plánu prác zohľadní časový harmonogram vyplývajúci z osobitného predpisu.18) Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o schválení plánu prác, ak tento obsahuje ustanovené náležitosti; v opačnom prípade vráti plán prác na dopracovanie. Lehota na dopracovanie plánu prác a jeho opätovné predloženie na schválenie je 30 dní.
(6)
Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác zabezpečiť jeho realizáciu. Ak sa pri realizácii plánu prác zistí, že treba zvoliť iný postup, ako je uvedený v schválenom pláne prác, alebo si realizácia plánu prác vyžiada neprimerané náklady alebo zmenu časového harmonogramu plánu prác, požiada pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo okresný úrad v sídle kraja o schválenie zmeny plánu prác s uvedením dôvodu vypracovania zmeny plánu prác. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane.
(7)
Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní zabezpečiť aktualizáciu plánu prác každých šesť rokov až do doby ukončenia realizácie plánu prác a zohľadniť pri aktualizácii už vykonané geologické práce; po aktualizácii plánu prác požiadajú okresný úrad v sídle kraja o vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu prác.
(8)
Právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení aktualizovaného plánu prác a právoplatné rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác zašle okresný úrad v sídle kraja bezodkladne ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
(9)
Okresný úrad v sídle kraja kontroluje realizáciu plánu prác najmenej raz ročne; na účely výkonu kontroly je oprávnený vyžiadať si od kontrolovaného subjektu všetky podklady, informácie a vysvetlenia týkajúce sa realizácie plánu prác.
zobraziť paragraf
§ 9
Ukončenie realizácie plánu prác

(1)
O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe žiadosti podanej pôvodcom, povinnou osobou alebo príslušným ministerstvom.
(2)
Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo predloží k žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác okresnému úradu v sídle kraja
a)
záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže,19)
b)
správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy20) vypracovanú odborným geologickým dohľadom,21)
c)
záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2. Rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác obsahuje aj určenie podmienok monitorovania geologických faktorov životného prostredia22) a podmienok ďalšieho využitia nehnuteľnosti, ktorej sa environmentálna záťaž týka.
(4)
Právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží3) a na účely aktualizácie zápisu v katastri nehnuteľností a inšpekcii.
zobraziť paragraf
§ 10
Orgány štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže

Orgánmi štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže sú
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
inšpekcia.
zobraziť paragraf
§ 11
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
b)
rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja,
c)
rozhoduje o príslušnosti na konanie podľa tohto zákona, ak environmentálna záťaž presahuje územie obvodu viacerých krajov,
d)
preveruje náležitosti oznámenia podľa § 2 ods. 5,
e)
vykonáva zisťovanie skutočností uvedených v oznámení podľa § 2 ods. 6,
f)
klasifikuje environmentálnu záťaž podľa § 2 ods. 7,
g)
zabezpečuje zápis environmentálnej záťaže do informačného systému environmentálnych záťaží podľa § 2 ods. 8,
h)
predkladá návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa § 2 ods. 8,
i)
zabezpečuje výkon povinností pôvodcu podľa § 3 ods. 4 a povinnej osoby podľa § 4 ods. 7,
j)
zabezpečuje výkon povinností povinnej osoby podľa § 5 ods. 7 a 8, ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 8,
k)
predkladá okresnému úradu v sídle kraja podnet na začatie konania o určení povinnej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c),
l)
predkladá návrh vláde Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 a 8,
m)
udeľuje súhlas s predĺžením lehoty podľa § 8 ods. 2,
n)
vykonáva štátny dozor vo veciach týkajúcich sa environmentálnej záťaže (ďalej len „štátny dozor“) a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,
o)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,
p)
oznamuje začatie konania o uložení pokuty podľa § 17 ods. 8,
q)
vydáva potvrdenia podľa § 19 ods. 3.
zobraziť paragraf
§ 12
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja
a)
zasiela ministerstvu oznámenia podľa § 2 ods. 3,
b)
rozhoduje o zrušení rozhodnutia o určení povinnej osoby podľa § 5 ods. 6,
c)
rozhoduje o určení povinnej osoby podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 ods. 5 a 6 a právoplatné rozhodnutie zasiela ministerstvu podľa § 5 ods. 4,
d)
schvaľuje plán prác podľa § 8 ods. 5, zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6, aktualizovaný plán prác podľa § 8 ods. 7 a kontroluje jeho plnenie podľa § 8 ods. 9,
e)
zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení aktualizovaného plánu prác a právoplatné rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 8,
f)
rozhoduje o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 1,
g)
zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 4,
h)
vykonáva štátny dozor a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,
i)
prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,
j)
oznamuje začatie konania o uložení pokút podľa § 17 ods. 8.
zobraziť paragraf
§ 14
Konanie

(1)
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Účastníkom konania o určení povinnej osoby podľa § 5 je:
a)
obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
právny nástupca pôvodcu,
c)
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne jej užívateľom alebo správca tejto nehnuteľnosti,
d)
vlastník nehnuteľností, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác,
e)
združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania podľa odseku 5 najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, ak o to požiada.
(3)
Účastníkom konania o schvaľovaní plánu prác, aktualizácie plánu prác alebo zmeny plánu prác podľa § 8 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 je
a)
obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo,
c)
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je jej užívateľom, alebo správca tejto nehnuteľnosti,
d)
vlastník nehnuteľnosti, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác,
e)
združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania podľa odseku 5 najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, ak o to požiada.
(4)
Združenia podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. e) majú právo byť účastníkom konania na základe písomnej žiadosti podanej do 15 dní od zverejnenia výzvy podľa odseku 5.
(5)
V konaní podľa § 5, 8 a 9 správny orgán zverejní informáciu o začatí konania na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli na 15 dní; súčasťou zverejnenia je výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou. Správny orgán zároveň požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila tieto informácie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom; obec je povinná tieto informácie zverejniť.
(6)
Správny orgán v konaní podľa § 8 ods. 1, 6 a 7 si vyžiada stanovisko dotknutého orgánu.25)
(7)
Správny orgán určí na vyjadrenie účastníkom konania lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Správny orgán môže na žiadosť účastníka konania predĺžiť určenú lehotu na vyjadrenie z dôvodu, ktorý mu bez vlastného zavinenia neumožnil v určenej lehote žiadosť náležite preskúmať a vyjadriť sa k nej. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania. O predĺžení lehoty správny orgán bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania.
(9)
V konaní podľa § 8 a 9 správny orgán nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a zúčastnených osôb.
(10)
Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada. Správny orgán musí na túto skutočnosť prizvané osoby vopred upozorniť.
(11)
Súčasťou konania o určení povinnej osoby podľa § 5 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 je miestna obhliadka a ústne pojednávanie.
(12)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 5, § 8 a 9 je 90 dní.
(13)
Ak je počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania najmenej 20, správny orgán oznámi začatie konania a rozhodnutie v konaniach podľa § 5, § 8 a 9 verejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou sa začatie konania oznámi aj vtedy, ak nie je známy pobyt vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, alebo ak nie je známy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.
zobraziť paragraf
§ 15
Štátny dozor

(1)
Štátny dozor je zisťovanie, ako právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to, a ak je to možné a účelné, uloží mu nápravné opatrenie a určí lehotu, v ktorej ho má vykonať. Ak kontrolovaný nevykoná v určenej lehote nápravné opatrenie alebo ak nápravné opatrenia nie je možné alebo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri výkone tejto činnosti oprávnená
a)
vstupovať v nevyhnutnej miere na nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovaného, týkajúcich sa environmentálnej záťaže,
c)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania kontrolných vzoriek,
d)
zhotovovať fotodokumentáciu a video dokumentáciu týkajúcu sa environmentálnej záťaže,
e)
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s plnením úloh kontrolovaného podľa tohto zákona.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor sa pri výkone tejto činnosti preukazuje preukazom a poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.26)
(5)
Kontrolovaný je povinný osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť výkon činností uvedený v odseku 3 a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie týkajúce sa environmentálnej záťaže.
(6)
Výkon štátneho dozoru uskutoční a dokončí ten orgán štátneho dozoru, ktorý uskutočnil prvý úkon výkonu štátneho dozoru; zároveň oznámi začatie výkonu štátneho dozoru ostatným orgánom štátneho dozoru.
(7)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.27)
(8)
Orgán štátneho dozoru o výkone štátneho dozoru informuje aspoň sedem dní vopred obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž.
zobraziť paragraf
§ 16
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neumožní výkon činností uvedených v § 2 ods. 6 alebo vstup na nehnuteľnosť podľa § 18,
b)
ako účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu mať vplyv na určenie povinnej osoby podľa § 4,
c)
ako pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi okresnému úradu v sídle kraja prevod nehnuteľnosti podľa § 7,
d)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí povinnosti podľa § 3 ods. 2,
e)
ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3,
f)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
g)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
h)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
i)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
j)
nesplní nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a j) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 100 eur do 1 500 eur.
(3)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. d), f), h) a i) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur.
(4)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. b), c), e) a g) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 700 eur do 20 000 eur.
(5)
Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí, životného prostredia a mieru ich poškodenia.
(6)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.28)
(8)
Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.29)
zobraziť paragraf
§ 17
Správne delikty

(1)
Pokutu od 500 eur do 6 600 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá ako
a)
vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti neumožní výkon miestnej obhliadky podľa § 2 ods. 6,
b)
kontrolovaný subjekt neumožní výkon štátneho dozoru alebo neposkytne štátnemu dozoru potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie týkajúce sa environmentálnej záťaže podľa § 15 ods. 5.
(2)
Pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá
a)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác podľa § 3 ods. 2,
b)
ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3 alebo ods. 4, alebo § 4 ods. 7,
c)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
d)
ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
e)
ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
f)
nevykoná nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(3)
Pokutu od 5 000 eur do 33 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá ako
a)
povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
b)
účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu mať vplyv na určenie povinnej osoby,
c)
pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi krajskému úradu prevod nehnuteľnosti podľa § 7.
(4)
Konanie o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah ohrozenia zdravia ľudí, životného prostredia a mieru ich poškodenia.
(6)
Orgán štátneho dozoru môže v rozhodnutí o uložení pokuty podľa odsekov 1 až 3 povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal nápravné opatrenie na odstránenie následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátneho dozoru uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, orgán štátneho dozoru mu uloží ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(8)
Konanie o uložení pokuty uskutoční orgán štátneho dozoru, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností, a bezodkladne oznámi začatie konania o uložení pokuty ostatným orgánom štátneho dozoru.
(9)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(10)
Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.29)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11)  §16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]21)  § 3 písm. v) prvý bod zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  § 3 písm. j) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore