Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 31.10.2020

Platnosť od: 24.02.2001
Účinnosť od: 31.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD635DS10EUPPČL0

Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 31.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 65/2001 s účinnosťou od 31.10.2020 na základe 296/2020

Legislatívny proces k zákonu 296/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Prvá časť

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje správu a vymáhanie súdnych pohľadávok.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona je

a)

súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného ...

b)

správou súdnych pohľadávok súhrn oprávnení a povinností správcu súdnych pohľadávok (ďalej len „správca“), ...

c)

správcom súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla; dňom doručenia výkazu nezaplatených súdnych pohľadávok ...

§ 3
Oprávnenia a povinnosti správcu
(1)

Správca je povinný viesť o súdnych pohľadávkach evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným ...

(2)

Správca je povinný dbať o to, aby všetky povinnosti povinného boli včas a riadne splnené, aby súdna ...

(3)

Ak súdna pohľadávka nebola zaplatená v ustanovenej lehote, zašle súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, ...

(4)

Prílohou výkazu je rozhodnutie súdu a prípadne iné doklady, ktoré preukazujú súdnu pohľadávku.

§ 4
Justičná pokladnica
(1)

Funkciu justičnej pokladnice vykonáva Krajský súd v Bratislave.

(2)

Justičná pokladnica

a)
spravuje súdne pohľadávky,
b)
zastupuje štát ako oprávnenú osobu,
c)
vymáha súdne pohľadávky.
(3)

Justičná pokladnica má postavenie výkonného orgánu Krajského súdu v Bratislave na vymáhanie súdnych ...

(4)

Justičná pokladnica môže trvale upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky od povinného, ak súdnu pohľadávku ...

a)
je súdna pohľadávka premlčaná a povinný vzniesol námietku premlčania,
b)
je pravdepodobné, že výťažok, ktorý by sa pri jej vymáhaní dosiahol, nepostačí ani na krytie nákladov ...
c)
je zrejmé, že majetok povinného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
d)
sa najmenej v období troch rokov idúcich za sebou až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
e)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani ...
f)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov povinného ako fyzickej osoby a právnych ...
(5)

Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky alebo jej neuhradenej časti na základe ...

a)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
b)
zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
c)
zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
oddlžení dlžníka,
e)
výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zaniknutej obchodnej spoločnosti neprechádza ...
f)
výmaze občianskeho združenia, nadácie, politickej strany a hnutia z príslušného registra.
(6)

Trvalým upustením súdnej pohľadávky podľa odseku 5 pohľadávka zaniká.

(7)

Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky aj vtedy, ak zaniklo s ňou spojené ...

(8)

Na trvalé upustenie od vymáhania súdnej pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy1c) sa vyžaduje ...

(9)

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku ...

(10)

Ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba uhradí súdnu pohľadávku, od ktorej vymáhania justičná ...

(11)

Justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť ...

(12)

Justičná pokladnica môže za podmienky uvedenej v odseku 11 dočasne upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ...

(13)

Justičná pokladnica môže zo závažných dôvodov na písomnú žiadosť povinného celkom alebo čiastočne odpustiť ...

a)
pohľadávka nevznikla v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol povinný právoplatne ...
b)
povinný nemá voči správcovi inú pohľadávku.
(14)

Rozhodnutie o odpustení súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, ...

§ 5
Výzva
(1)

Ak to justičná pokladnica považuje za účelné, písomne vyzve povinného, aby v lehote do 15 dní odo dňa ...

(2)

Písomná výzva na úhradu súdnej pohľadávky obsahuje

a)
označenie justičnej pokladnice,
b)
spisové označenie rozhodnutia, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, a dátum výzvy,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt povinného, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno ...
d)
sumu súdnej pohľadávky,
e)
číslo účtu justičnej pokladnice,
f)
upozornenie, že po uplynutí lehoty podľa odseku 1 začne justičná pokladnica vymáhať súdnu pohľadávku ...

Druhá časť

Vymáhanie súdnych pohľadávok

Prvá hlava

Všeobecné ustanovenia o vymáhaní súdnych pohľadávok

§ 6
Výkon rozhodnutia
(1)

Justičná pokladnica vymáha súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.

(2)

Výkon rozhodnutia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie súdnej pohľadávky.

(3)

Konanie o výkone rozhodnutia sa začína dňom doručenia výkazu podľa § 3 ods. 3.

(4)

Vymáhanie súdnej pohľadávky začína justičná pokladnica z úradnej moci.

(5)

V konaní podľa tohto zákona rozhoduje súd uznesením.

(6)

Ak osobitné predpisy1e) neustanovujú inak, výkon rozhodnutia nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie ...

§ 7

Justičná pokladnica pôsobí ako vecne a miestne príslušný súd.

§ 7a
Účastníci konania
(1)

Okrem povinného je účastníkom konania aj manžel povinného, ak sú nariadeným výkonom rozhodnutia postihnuté ...

(2)

Proti inému, než kto je v rozhodnutí označený ako povinný, možno nariadiť a uskutočniť výkon rozhodnutia, ...

(3)

Prechod povinnosti možno preukázať len listinou vydanou alebo overenou štátnym orgánom, pokiaľ nevyplýva ...

§ 8
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Štátne orgány, obce, vyššie územné celky, notári a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré z úradnej ...

(2)

Útvary Policajného zboru poskytujú justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť v odôvodnených prípadoch ...

(3)

Tretie osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na výkon rozhodnutia, ak to možno ...

(4)

Banky alebo pobočky zahraničnej banky sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť ...

(5)

Pošta je povinná oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon rozhodnutia, ...

(6)

Orgány telekomunikácií sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť totožnosť používateľov ...

(7)

Poisťovne sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.

(8)

Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu ...

(9)

Dopravcovia sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť odosielateľa a adresáta prepravovaného ...

(10)

Na žiadosť justičnej pokladnice sú povinné poskytnúť jej súčinnosť aj ďalšie osoby.

§ 9
Pohľadávkový titul na výkon rozhodnutia
(1)

Pohľadávkovým titulom na výkon rozhodnutia je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie ...

(2)

Pohľadávkové tituly na výkon rozhodnutia týkajúce sa jedného povinného možno spojiť do jedného konania. ...

§ 10
Spôsoby výkonu rozhodnutia
(1)

Nariadiť a uskutočniť výkon rozhodnutia možno len spôsobmi uvedenými v tomto zákone. Spôsob výkonu rozhodnutia ...

(2)

Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky; ...

(3)

Úkony vykonané exekútorom podľa odseku 2 sa považujú za úkony justičnej pokladnice.

(4)

Justičná pokladnica môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi.

§ 10a
Zastavenie a odklad výkonu rozhodnutia
(1)

Výkon rozhodnutia sa zastaví, ak

a)
bol nariadený, hoci sa rozhodnutie dosiaľ nestalo vykonateľným,
b)
rozhodnutie, ktoré je podkladom výkonu, bolo po nariadení výkonu zrušené alebo sa stalo neúčinným,
c)
priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí ani na krytie jeho ...
d)
po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
e)
výkon rozhodnutia bol súdom vyhlásený za neprípustný, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý rozhodnutie ...
(2)

Ak sa nariadeného výkonu rozhodnutia týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak bol výkon ...

(3)

Ak sú tu dôvody osobitného zreteľa, súd môže výkon rozhodnutia odložiť.

§ 11
Platobné miesto
(1)

Platobným miestom je justičná pokladnica.

(2)

Justičná pokladnica vo svojom rozhodnutí uvedie vždy číslo účtu justičnej pokladnice, na ktorý povinný, ...

(3)

Na účet justičnej pokladnice sa poukazujú tieto platby:

a)
plnenie na základe výzvy justičnej pokladnice,
b)
plnenia z jednotlivých spôsobov uskutočňovania výkonu rozhodnutia,
c)
príjem z predaja na dražbe alebo z predaja na základe ponuky,
d)
plnenie na základe uplatnenia predkupného práva,
e)
úhrada trov výkonu rozhodnutia.
(4)

Ak ide o vykonávanie exekúcie na základe poverenia exekútora alebo o platbu podľa odseku 3 písm. c) ...

Rozdelenie a použitie výťažku

§ 12
(1)

Justičná pokladnica výťažok podľa § 11 ods. 3 písm. a) až e) použije na pokrytie súdnej pohľadávky po ...

(2)

Súdny exekútor poverený na vykonanie exekúcie justičnou pokladnicou podľa § 10 ods. 2 zo zostatku výťažku ...

(3)

Ak sa vymáhajú viaceré súdne pohľadávky v jednom konaní podľa § 9 ods. 2, použije sa výťažok na úhradu ...

(4)

Čiastku presahujúcu sumu súdnej pohľadávky a trov výkonu rozhodnutia justičná pokladnica vráti povinnému. ...

§ 13

Justičná pokladnica nie je oprávnená uspokojiť iné osoby uplatňujúce si nárok na zvyšok výťažku z výkonu ...

Druhá hlava

Zrážky zo mzdy

Rozsah zrážok

§ 13a

Zrážky zo mzdy možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej súdnej pohľadávky s príslušenstvom. ...

§ 13b
(1)

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy, ktorá sa vypočíta tak, že sa od mzdy odpočíta preddavok na daň alebo ...

(2)

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva u toho, ...

§ 13c
(1)

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda ...

(2)

Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava ...

§ 13d
(1)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú ...

(2)

Na účely určenia výšky zrazenej sumy je súdna pohľadávka prednostnou pohľadávkou podľa osobitného predpisu.2b) ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej ...

§ 13e
(1)

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, uspokoja sa jednotlivé pohľadávky ...

(2)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia. ...

§ 13f

Vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je neprípustné, a ...

Nariadenie a vykonávanie zrážok

§ 13g
(1)

V nariadení výkonu rozhodnutia prikáže justičná pokladnica platiteľovi mzdy, aby po tom, keď sa mu nariadenie ...

(2)

Justičná pokladnica doručí nariadenie výkonu rozhodnutia povinnému a platiteľovi mzdy do vlastných rúk. ...

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí nariadenie výkonu rozhodnutia alebo uznesenie obsahujúce ...

§ 13h

Len čo nadobudne nariadenie výkonu rozhodnutia právoplatnosť, justičná pokladnica upovedomí o tom platiteľa ...

§ 13i
(1)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka justičnej pokladnice uspokojená podľa ...

(2)

Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa povinnému uložilo zaplatiť peňažnú sumu v splátkach, vzťahuje ...

§ 13j
(1)

Ak vypláca platiteľ mzdy mesačnú mzdu na dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie), môže primerané zrážky ...

(2)

Ak sa nariadenie výkonu rozhodnutia doručí platiteľovi mzdy až po tom, keď už bola časť mesačnej mzdy ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého ...

§ 13k

Ak dochádza k výplate mzdy za niekoľko mesiacov naraz, treba vypočítať zrážky za každý mesiac osobitne. ...

§ 13l
(1)

Ak sa dohodne justičná pokladnica s povinným, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovujú § 13b ...

(2)

Justičná pokladnica môže kedykoľvek svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok podľa odseku 1 odvolať. ...

(3)

Výzva justičnej pokladnice na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi mzdy ...

§ 13m

Ak o to požiada platiteľ mzdy alebo povinný, justičná pokladnica určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom ...

§ 13n
Zastavenie a odklad výkonu rozhodnutia
(1)

Justičná pokladnica zastaví na návrh platiteľa mzdy alebo povinného nariadený výkon rozhodnutia zrážkami ...

(2)

Ak súd povolí odklad výkonu rozhodnutia, nevykonáva platiteľ mzdy zo mzdy povinného zrážky odo dňa, ...

Výplata vykonaných zrážok

§ 13o

Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy priamo justičnej pokladnici, i keď sám má voči nej peňažnú pohľadávku, ...

§ 13p

Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom ako určenom ...

Zmena platiteľa mzdy

§ 13q
(1)

Ak sa po nariadení výkonu rozhodnutia platiteľ mzdy zmení, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, keď sa od povinného alebo od doterajšieho ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak povinný po nariadení výkonu rozhodnutia získa ...

§ 13r
(1)

Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, ...

(2)

Ak zistí ten, u koho povinný práve nastúpil do zamestnania, že bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami ...

(3)

Justičná pokladnica tomu, u koho povinný práve nastúpil do zamestnania, doručí do vlastných rúk uznesenie, ...

§ 13s
(1)

Ak povinný skončil pracovnoprávny vzťah u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa ...

(2)

Platiteľ mzdy musí oznámiť justičnej pokladnici do jedného týždňa, že povinný u neho prestal pracovať. ...

§ 13t
(1)

Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosť uvedenú v § 13r ods. 1 a 2 alebo v § 13s ods. 2, môže sa ...

(2)

Za nesplnenie povinností uvedených v § 13r a 13s môže justičná pokladnica uložiť povinnému i platiteľovi ...

Niekoľko platiteľov mzdy

§ 13u
(1)

Ak povinný poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia na všetky ...

(2)

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručilo nariadenie výkonu ...

(3)

Ak zamestnanec nastupuje do práce bez skončenia pracovnoprávneho vzťahu s doterajším platiteľom mzdy, ...

§ 13v
(1)

Ak justičná pokladnica nariaďuje vykonávanie zrážok zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im jednotlivo, ...

(2)

Ak vykonáva zrážky niekoľko platiteľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy justičnej pokladnici. Justičná ...

Zrážky z iných príjmov

§ 13w
(1)

Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú i na výkon rozhodnutia zrážkami z príjmov, ...

(2)

Ak ide o výkon rozhodnutia zrážkami z dôchodku fyzickej osoby, ktorá z tohto dôchodku platí náklady ...

(3)

Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú aj na výkon rozhodnutia zrážkami z odmeny ...

(4)

Za iný príjem podľa odseku 1 nemožno považovať odmeny za vykonanie práce podľa § 226 Zákonníka práce ...

§ 13x

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá ...

§ 13y
(1)

Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa okrem platiteľa mzdy použijú aj na právnickú osobu ...

(2)

Do čistého príjmu sa nezapočítava výchovné vyplácané k dôchodku zo sociálneho zabezpečenia a zvýšenie ...

§ 13z
(1)

Ak má povinný popri práve na mzdu i právo na iný príjem uvedený v § 13w, postupuje sa tak, ako keby ...

(2)

Ak povinný po nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy získa namiesto mzdy alebo popri nej právo ...

Tretia hlava

Prikázanie pohľadávky

Prikázanie pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky

§ 13za
(1)

Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa uskutoční ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu nemožno použiť, ak ide o vklady na vkladných knižkách.

§ 13zb

Justičná pokladnica rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom

a)
prikáže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby po tom, čo sa jej doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, ...
b)
zakáže povinnému, aby po tom, čo sa mu doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, nakladal s prostriedkami ...
§ 13zc

Nariadenie výkonu rozhodnutia sa doručí povinnému a banke alebo pobočke zahraničnej banky do vlastných ...

§ 13zd
(1)

O tom, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť, justičná pokladnica upovedomí ...

(2)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky vyplatí potom pohľadávku z účtu povinného justičnej pokladnici. ...

§ 13ze

Pre poradie úhrady pohľadávok, pre ktoré sa výkon rozhodnutia nariadil, je rozhodujúci deň, keď bolo ...

§ 13zf

Nariadenie výkonu rozhodnutia sa vzťahuje i na sumy, ktoré dôjdu na účet povinného po tom, keď sa banke ...

§ 13zg

Predpisy vylučujúce alebo obmedzujúce použitie pohľadávok právnickými osobami z účtu v banke alebo pobočke ...

§ 13zh

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepostupuje tak, ako jej to ukladajú ustanovenia § 13zb, 13ze ...

Prikázanie iných peňažných pohľadávok

§ 13zi
(1)

Výkon rozhodnutia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako ...

(3)

Výkon rozhodnutia postihuje pohľadávku povinného len do výšky pohľadávky justičnej pokladnice, pre ktorú ...

§ 13zj
(1)

V nariadení výkonu rozhodnutia justičná pokladnica zakáže povinnému, aby so svojou pohľadávkou akokoľvek ...

(2)

Nariadenie výkonu rozhodnutia sa doručí povinnému a dlžníkovi povinného do vlastných rúk.

(3)

Povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručilo nariadenie výkonu ...

§ 13zk
(1)

Len čo nadobudne nariadenie výkonu rozhodnutia právoplatnosť, justičná pokladnica o tom upovedomí dlžníka ...

(2)

Výplatou justičnej pokladnici sa oslobodí dlžník povinného od svojej povinnosti voči povinnému.

§ 13zl
(1)

Ak nevyplatí dlžník povinného justičnej pokladnici pohľadávku bez odkladu po tom, keď sa mu doručilo ...

(2)

Ak justičná pokladnica neuplatní včas na súde, prípadne u iného orgánu pohľadávku povinného voči dlžníkovi ...

§ 13zm

Ak bol výkon rozhodnutia nariadený pre niekoľko pohľadávok, uspokoja sa jednotlivé pohľadávky v tom ...

Pohľadávky nepodliehajúce výkonu rozhodnutia

§ 13zn
(1)

Výkonu rozhodnutia nepodliehajú pohľadávky náhrady, ktorú podľa poistnej zmluvy vypláca poisťovňa, ak ...

(2)

Výkonu rozhodnutia nepodlieha pomoc v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ...

(3)

Výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nepodliehajú prostriedky ...

§ 13zo
(1)

Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú výkonu rozhodnutia, ak je ...

(2)

Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona prostredníctvom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským ...

Tretia časť

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vymáhanie súdnych pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia Civilného ...

(2)

Na výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom ...

(3)

V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci nenavrhli, ...

§ 15

Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na správu súdnych pohľadávok nevzťahujú ustanovenia § 6 a ...

§ 17

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, tento zákon sa vzťahuje pri nakladaní so súdnymi pohľadávkami ...

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene ...
 • 1a)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 1a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  § 13 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
 • 1c)  § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 1ca)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  § 451 až 459 Občianskeho zákonníka. Obchodný zákonník.
 • 1e)  Napríklad § 68d zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. ...
 • 2)  § 91 ods. 4 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o ...
 • 2b)  § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 2c)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore