Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2018 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 525/2023

Legislatívny proces k zákonu 305/2018§ 3
Obmedzenia činností

(1)
V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
(2)
V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.
(3)
V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a)
stavať alebo rozširovať
1.
nový priemyselný zdroj1) alebo jestvujúci priemyselný zdroj,2) v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky,3) s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,
2.
nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,4)
3.
ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,
4.
sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,
5.
spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,
6.
stavby veľkokapacitných fariem5) alebo stavby sústredených menších fariem,
7.
stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,
8.
stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,
b)
vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a biocídnych výrobkov8) vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,
c)
vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,
d)
odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
e)
ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,
f)
ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,
g)
ukladať rádioaktívny odpad,
h)
budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
i)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané.
(4)
Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky,10) ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd.
(5)
Obmedzenia a zákazy činností podľa odsekov 1 až 3 sa po dohode Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) nevzťahujú na činnosti na obranu štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, s prihliadnutím na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti.
zobraziť paragraf
§ 5
Monitorovanie vôd


Monitorovanie vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť v súlade s programom monitorovania vôd18) schváleným ministerstvom životného prostredia. Rozsah a spôsob monitorovania vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa špecifikuje v programoch monitorovania vôd na základe miestnych pomerov a miery ohrozenia vôd.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore