Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné zdroje a podzemné vody, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2018 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 305/2018§ 7
Ministerstvo životného prostredia

(1)
Ministerstvo životného prostredia v chránenej vodohospodárskej oblasti
a)
zverejňuje na svojom webovom sídle správu podľa § 6 ods. 1,
b)
zabezpečuje spracovanie podkladov na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,
c)
podáva návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,
d)
prostredníctvom poverenej osoby spracuje geografický informačný systém území chránených vodohospodárskych oblastí, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.21) Prílohou návrhu na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti je zjednodušený operát geometrického plánu a zoznam zmenených parciel.
zobraziť paragraf
§ 16
Správne delikty

(1)
Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu, ak poruší zákaz
a)
stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby jestvujúceho priemyselného zdroja, ktorým sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) prvého bodu,
b)
stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky podľa § 3 ods. 3 písm. a) druhého bodu,
c)
stavať alebo rozširovať ropovod a iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) tretieho bodu,
d)
stavať alebo rozširovať sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3 podľa § 3 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu,
e)
stavať alebo rozširovať spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky podľa § 3 ods. 3 písm. a) piateho bodu,
f)
stavať alebo rozširovať stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem podľa § 3 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu,
g)
stavať alebo rozširovať stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu,
h)
stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) ôsmeho bodu,
i)
vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b),
j)
vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 3 ods. 3 písm. c),
k)
odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy podľa § 3 ods. 3 písm. d),
l)
ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste podľa § 3 ods. 3 písm. e),
m)
ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. f),
n)
ukladať rádioaktívny odpad podľa § 3 ods. 3 písm. g),
o)
budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. h),
p)
aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané podľa § 3 ods. 3 písm. i).
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 20 000 eur do 135 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. a) až d) a o),
b)
od 15 000 eur do 105 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. e) a f),
c)
od 5 000 eur do 65 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. g) až i) a p),
d)
od 10 000 eur do 90 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. j) a k),
e)
od 25 000 eur do 125 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. l) a m),
f)
od 50 000 eur do 165 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n).
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, na okolnosti, za ktorých sa povinnosť porušila, na spôsob a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah a mieru ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd, a ako sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pričinili o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností, najdlhšie však do uplynutia troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak inšpekcia neurčí lehotu jej splatnosti inak.
(6)
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.25)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore