Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 16.07.2019


Platnosť od: 03.08.2007
Účinnosť od: 16.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD8 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 16.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2007 s účinnosťou od 16.07.2019 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania ...
b)
úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú ...

a)
prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu1) okrem ...
b)
zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského ...
c)
cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,5)
d)
vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie ...
e)
vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou ...
f)
odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu7) vrátane ...
g)
výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia ...
1.
nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,8) ...
2.
prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,9)
3.
biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,10)
h)
prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou ...
i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)
j)
používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa ...
k)
zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu,14)
l)
nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,14a)
m)
prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody na chránených ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu ani na bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú ...

a)
vojnou15) alebo vojnovým stavom,16)
b)
prírodným javom výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy,
c)
činnosťou s jadrovým rizikom, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,17) ako aj udalosťou alebo ...
d)
znečistením difúzneho charakteru, pri ktorom nie je možné určiť príčinnú súvislosť medzi ...
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti, ktorých

a)
hlavným účelom je slúžiť obrane štátu alebo medzinárodnej bezpečnosti,
b)
výlučným účelom je ochrana pred živelnými pohromami.19)
(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu, ak od emisie, udalosti alebo havárie, ktorá ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
environmentálnou škodou škoda na
1.
chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie ...
2.
vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav ...
3.
pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov ...
b)
bezprostrednou hrozbou environmentálnej škody dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti ...
c)
škodou merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného ...
d)
pracovnou činnosťou činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania ...
e)
prevádzkovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi ...
f)
prírodným zdrojom chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda,
g)
funkciou prírodného zdroja funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja ...
h)
chránenými druhmi a chránenými biotopmi
1.
chránené druhy európskeho významu25) uvedené v osobitnom predpise,26)
2.
druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky,27) na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia ...
3.
miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom ...
4.
chránené biotopy európskeho významu31) uvedené v osobitnom predpise,32)
i)
vodou všetky vody podľa osobitného predpisu,33)
j)
pôdou poľnohospodárska pôda,34) lesné pozemky,35) zastavané plochy a nádvoria36) a ostatné plochy,37) ...
k)
základným stavom stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej škody, ...
l)
stavom ochrany, ak ide o
1.
chránený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na chránený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ...
2.
chránený druh, súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný chránený druh, ktoré môžu ovplyvniť ...
m)
priaznivým stavom chráneného biotopu stav, keď
1.
jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
2.
existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je ...
3.
stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n),
n)
priaznivým stavom chráneného druhu stav, keď
1.
údaje o dynamike populácie príslušného chráneného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo ...
2.
prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenšuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmenší ...
3.
existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký chránený biotop na dlhodobé ...
o)
emisiou uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v ...
p)
obnovou vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o
1.
environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode, návrat poškodených ...
2.
environmentálnu škodu na pôde, odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov ...
r)
preventívnym opatrením opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie ...
s)
nápravným opatrením akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo ...
t)
nákladmi náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej ...
u)
stranou pôvodu štát, na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu ...
v)
dotknutou stranou štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba ...
(2)

Environmentálna škoda nezahŕňa škodu na majetku ani škodu na zdraví.

(3)

Závažnosť nepriaznivých účinkov na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa odseku ...

(4)

Závažnosť nepriaznivých účinkov na vode podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu sa určuje a posudzuje ...

(5)

Základný stav sa zisťuje na základe najlepších dostupných informácií. Vychádza sa pritom najmä ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ A NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ

§ 3
Spoločné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku environmentálnej škody a bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...

(2)

Za environmentálnu škodu zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý ju spôsobil pracovnou činnosťou podľa ...

(3)

Za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a vzniku environmentálnej škody zodpovedá ...

(4)

Zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu prechádza na jeho právneho nástupcu.

(5)

Ak environmentálnu škodu spôsobilo viac prevádzkovateľov, zodpovedajú za ňu v rozsahu, v akom ...

(6)

Ak sa preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijímajú a vykonávajú na nehnuteľnostiach ...

(7)

Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je povinný ...

(8)

Umožniť vstup na nehnuteľnosť na účel prijatia a vykonania preventívnych opatrení alebo nápravných ...

(9)

Ak prevádzkovateľ, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté ...

§ 4
Preventívne opatrenia
(1)

Pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody je prevádzkovateľ povinný bezodkladne prijať ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a ...

(3)

Príslušný orgán je oprávnený

a)
požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
b)
rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak ...
c)
prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.
neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) povinnosť podľa odseku 1 alebo
2.
nie je známy alebo nemá právneho nástupcu, alebo
3.
nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť podľa § 11 ods. 3.
(4)

Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) ...

§ 5
Nápravná činnosť
(1)

Ak vznikne environmentálna škoda, prevádzkovateľ je povinný

a)
oznámiť bezodkladne vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu a pri pravdepodobnom vzniku ...
b)
prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, odstránenie ...
c)
vypracovať bezodkladne návrh nápravných opatrení podľa § 6 až 10 a podať žiadosť o schválenie ...
(2)

Oznámenie podľa odseku 1 písm. a) nenahrádza oznámenie prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.42) ...

(3)

Príslušný orgán je oprávnený

a)
požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol doplňujúce informácie o environmentálnej škode, ...
b)
rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia vrátane zmierňujúcich ...
c)
prijať a vykonať nápravné opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.
neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) zmierňujúce opatrenia alebo nápravné ...
2.
nie je známy, alebo nemá právneho nástupcu, alebo
3.
nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia podľa § 11 ods. 4.
§ 6
Náprava environmentálnej škody
(1)

Cieľom nápravy environmentálnej škody na chránených druhoch a chránených biotopoch a vode je ...

(2)

Primeranosť možností nápravy environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch ...

a)
účinok na zdravie a bezpečnosť,
b)
náklady na realizáciu,
c)
pravdepodobnosť úspechu,
d)
rozsah, v akom sa zabráni budúcim environmentálnym škodám a predíde vedľajším škodám, ako ...
e)
rozsah prospechu pre všetky zložky prírodného zdroja alebo jeho funkcie,
f)
rozsah zohľadnenia spoločenských, ekonomických a kultúrnych záujmov a ostatných faktorov špecifických ...
g)
čas potrebný na to, aby náprava environmentálnej škody bola účinná,
h)
rozsah obnovenia miesta, na ktorom k environmentálnej škode došlo,
i)
geografické prepojenie s poškodeným miestom.
(3)

Cieľom nápravy environmentálnej škody na pôde je zabezpečiť odstránenie znečistenia pôdy tak, ...

§ 7
Primárna náprava
(1)

Primárnou nápravou sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou ...

(2)

Pri výbere primárnych nápravných opatrení sa zvažujú možnosti týchto opatrení so zreteľom ...

(3)

Ak sa zvolia primárne nápravné opatrenia, ktoré v plnom rozsahu nenavrátia poškodené chránené ...

§ 8
Doplnková náprava
(1)

Doplnkovou nápravou sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú vtedy, ak sa nedosiahla obnova environmentálnou ...

(2)

Účelom doplnkových nápravných opatrení je zabezpečiť podobnú úroveň prírodných zdrojov ...

(3)

Doplnkové nápravné opatrenia možno prijať a vykonať aj na inom mieste, než na akom bola spôsobená ...

(4)

Pri výbere doplnkových nápravných opatrení sa zohľadní použitie prístupov ekvivalencie prírodných ...

§ 9
Kompenzačná náprava
(1)

Kompenzačnou nápravou sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na kompenzáciu dočasných strát ...

(2)

Dočasnými stratami sú straty spôsobené skutočnosťou, že prírodné zdroje alebo ich funkcie ...

(3)

Účelom kompenzačných nápravných opatrení je kompenzácia dočasných strát prírodných zdrojov ...

(4)

Kompenzačné nápravné opatrenia spočívajú v dodatočných zlepšeniach chránených druhov, chránených ...

(5)

Pri výbere kompenzačných nápravných opatrení je potrebné vziať do úvahy použitie prístupov ...

§ 10
Náprava environmentálnej škody na pôde
(1)

Environmentálna škoda na pôde sa zisťuje vykonaním analýzy rizík nepriaznivých účinkov znečistenia ...

(2)

Za vykonanie analýzy rizík zodpovedá prevádzkovateľ; pri jej vykonaní postupuje podľa osobitného ...

(3)

Pri analýze rizík sa berie do úvahy druh pôdy podľa § 2 ods. 1 písm. j), typ a koncentrácia ...

(4)

Nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody na pôde musia zabezpečiť odstránenie ...

TRETIA ČASŤ

NÁKLADY NA PREVENCIU ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD A NÁPRAVU ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD

§ 11
Znášanie nákladov
(1)

Náklady na preventívne opatrenia a nápravné opatrenia prijaté podľa tohto zákona znáša prevádzkovateľ ...

(2)

Vykonaním preventívnych opatrení príslušným orgánom podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravných ...

(3)

Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný ...

a)
bola spôsobená treťou osobou a že táto škoda alebo jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, ...
b)
vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej ...
(4)

Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný ...

a)
emisie alebo udalosti povolenej v rozhodnutí o vykonávaní pracovnej činnosti uvedenej v § 1 ods. ...
b)
emisie, činnosti alebo akéhokoľvek spôsobu použitia výrobku pri výkone pracovnej činnosti, pri ...
c)
konania tretej osoby a škoda vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ...
d)
splnenia záväzného príkazu, pokynu orgánu verejnej správy alebo povolenia na vykonávanie pracovnej ...
§ 12
Náhrada nákladov
(1)

Príslušný orgán rozhodne o výške nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, ...

(2)

Ak je prevádzkovateľ v konkurze, náhrada nákladov podľa odseku 1 je pohľadávkou zabezpečeného ...

(3)

Prevádzkovateľ má podľa § 11 ods. 3 písm. a) a odseku 4 písm. c) právo na náhradu nákladov, ...

(4)

Prevádzkovateľ má podľa § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4 písm. d) právo na náhradu nákladov, ...

(5)

Orgán verejnej správy, ktorý vydal záväzný príkaz, pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej ...

§ 13
Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu
(1)

Prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej ...

(2)

Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému ...

(4)

Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY PRESAHUJÚCE HRANICE ŠTÁTOV

§ 14
Environmentálne škody presahujúce hranice štátov
(1)

Ak vznikne environmentálna škoda presahujúca hranice štátov alebo bezprostredná hrozba environmentálnej ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje, len ak je zaručená vzájomnosť a rovnocennosť medzi stranou pôvodu ...

(3)

Ak je Slovenská republika stranou pôvodu, ministerstvo po doručení oznámenia podľa § 4 ods. 2 ...

(4)

Ak je Slovenská republika dotknutou stranou, príslušný orgán, ktorý zistil vznik environmentálnej ...

a)
mieste a čase vzniku alebo zistenia environmentálnej škody,
b)
pracovnej činnosti alebo udalosti v strane pôvodu, ktorá ju spôsobila, ak je známa alebo pravdepodobná, ...
c)
charaktere a pravdepodobnom rozsahu environmentálnej škody,
d)
dosiaľ prijatých preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach vrátane zmierňujúcich ...
e)
ďalších konkrétnych okolnostiach týkajúcich sa miesta vzniku environmentálnej škody a jeho okolia. ...
(5)

Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov.48)

(6)

Ak sa ministerstvo dozvie o vzniku environmentálnej škody z oznámenia podľa odseku 5, z oznámenia ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 15
Orgány štátnej správy

Štátnu správu na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd vykonávajú:

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad v sídle kraja,49)

c)

okresný úrad,49)

d)

Slovenská inšpekcia životného prostredia.49)

§ 16
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych ...

(2)

Ministerstvo

a)
vykonáva štátny dozor vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd (ďalej len „štátny ...
b)
prevádzkuje informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa § 20,
c)
vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli štátu v súvislosti s preventívnymi opatreniami a nápravnými ...
d)
vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli štátu vznikom environmentálnej škody presahujúcej hranice ...
e)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti zisťovania, posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych ...
f)
podáva správy Európskej komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa prílohy č. 2,
g)
zabezpečuje koordináciu úloh v oblasti prevencie a nápravy environmentálnych škôd s príslušnými ...
§ 17
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

vykonáva štátny dozor,

b)

rozhoduje v pochybnostiach o tom, ktorý okresný úrad je príslušným na konanie podľa tohto zákona, ...

§ 18
Okresný úrad
(1)

Okresný úrad

a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd ...
b)
prijíma a eviduje oznámenia podľa § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a), informuje o nich ministerstvo ...
c)
prijíma oznámenia a koná podľa § 26,
d)
vykonáva konzultácie podľa § 24,
e)
schvaľuje návrh nápravných opatrení podľa § 6 až 10,
f)
rozhoduje podľa § 3 ods. 5, § 4 ods. 3 písm. b), § 5 ods. 3 písm. b), § 11 ods. 3 a 4, § 12 ...
g)
prijíma a vykonáva preventívne opatrenia a nápravné opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § ...
h)
vykonáva štátny dozor,
i)
ukladá pokuty podľa § 22.
(2)

Pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. c) postupuje okresný ...

(3)

Prijatie a vykonanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa odseku 1 písm. g) zabezpečí ...

§ 19
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a)

vykonáva štátny dozor,

b)

plní úlohy podľa § 18 ods. 1 písm. b) až e) a odsekov 2 a 3, ak environmentálna škoda alebo ...

c)

ukladá pokuty podľa § 22.

§ 20
Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd
(1)

Zriaďuje sa informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd (ďalej len „informačný ...

(2)

Informačný systém obsahuje informácie o

a)
type environmentálnej škody alebo jej bezprostrednej hrozby, mieste a dátume jej vzniku alebo zistenia, ...
b)
názve alebo mene a priezvisku, adrese a kóde prevažujúcej činnosti54) prevádzkovateľa,
c)
prijatých a vykonaných preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach vrátane zmierňujúcich ...
d)
nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na nápravné opatrenia podľa tohto zákona
1.
vynaložených priamo prevádzkovateľom, ak sú tieto údaje k dispozícii,
2.
získaných dodatočne od prevádzkovateľa priamo alebo z finančného krytia jeho zodpovednosti podľa ...
3.
nezískaných od prevádzkovateľa s uvedením dôvodov, pre ktoré neboli získané späť,
4.
vynaložených zo štátneho rozpočtu,
e)
prevádzkovateľoch alebo ďalších osobách, ktoré využili súdne konanie a výsledok tohto konania, ...
f)
stave životného prostredia a odkaz na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného ...
(3)

Informačný systém prevádzkuje a jeho obsah sprístupňuje ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť ...

(4)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné na ...

§ 21
Štátny dozor
(1)

Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ...

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej ...

(3)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti prevádzkovateľa, je oprávnený podľa závažnosti ...

a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly, ...
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu ...
(4)

Zamestnanec orgánu štátnej správy vykonávajúci štátny dozor je na tento účel oprávnený v ...

a)
vykonávať potrebné zisťovania,
b)
odobrať potrebné vzorky,
c)
používať technické prostriedky, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,43) na zhotovenie ...
d)
v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ...
(5)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor
1.
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie ...
2.
poskytnúť úplné a pravdivé informácie súvisiace s prevenciou a nápravou environmentálnych škôd, ...
b)
zdržať sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru,
c)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu ...
§ 22
Správne delikty
(1)

Pokutu do 6 638,78 eura uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neoznámil príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a okolnosti o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
b)
neposkytol príslušnému orgánu na požiadanie potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
c)
neposkytol podľa § 5 ods. 3 písm. a) na požiadanie príslušného orgánu doplňujúce informácie ...
d)
nepreukázal príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu ...
e)
neposkytol úplné a pravdivé informácie podľa § 21 ods. 5 písm. a) druhého bodu súvisiace s ...
(2)

Pokutu do 33 193,91 eura uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
bezodkladne neprijal a nevykonal preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 1 pri bezprostrednej hrozbe ...
b)
neprijal a nevykonal preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. b),
c)
sa neriadil pokynmi príslušného orgánu pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení podľa ...
d)
neoznámil vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu alebo ministerstvu pri pravdepodobnom ...
e)
neprijal a nevykonal zmierňujúce opatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. b),
f)
nevypracoval návrh nápravných opatrení podľa § 5 ods. 1 písm. c),
g)
neprijal a nevykonal nápravné opatrenia vrátane zmierňujúcich opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. ...
h)
sa neriadil pokynmi príslušného orgánu pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení podľa ...
i)
nezabezpečil finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných ...
j)
neumožnil zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor používanie technických ...
k)
nevykonal nariadenia orgánu štátneho dozoru podľa § 21 ods. 3,
l)
nezdržal sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru podľa § 21 ods. 5 písm. ...
(3)

Pokutu do 33 193,91 eura uloží príslušný orgán právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán ...

(5)

Pri ukladaní pokuty príslušný orgán prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho ...

(6)

Príslušný orgán môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej ...

(7)

Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(9)

Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.57)

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE

§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,58) ak tento zákon ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní58) sa nevzťahuje na postup podľa § 4 ods. 3 písm. a) a § ...

§ 24
Konzultácie
(1)

Príslušný orgán sa v konzultácii podľa § 3 ods. 3 vyjadruje najmä k tomu, či došlo k bezprostrednej ...

(2)

Príslušný orgán si podľa potreby vyžiada stanovisko dotknutého orgánu.

(3)

Výsledkom konzultácie je písomné stanovisko príslušného orgánu, ktoré príslušný orgán oznámi ...

§ 25
Účastníci konania
(1)

Účastníkom konania je prevádzkovateľ.

(2)

Účastníkom konania podľa § 27 a 28 je aj

a)
vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je dotknutá environmentálnou škodou alebo ...
b)
obec, ktorej územie je dotknuté environmentálnou škodou alebo na ktorej území sa budú prijímať ...
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti ...
(3)

Účastníkom konania podľa § 27 je aj občianske združenie alebo iná organizácia založená alebo ...

§ 26
Oznámenie
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnou ...

(2)

Oznámenie sa podáva v písomnej forme a obsahuje najmä

a)
meno prevádzkovateľa, ktorého činnosťou vznikla environmentálna škoda, ak je oznamovateľovi ...
b)
miesto, na ktorom vznikla environmentálna škoda,
c)
opis zistených skutočností,
d)
dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovateľa, ak je oznamovateľom fyzická osoba,
f)
názov a sídlo oznamovateľa a meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oznamovateľa, ...
(3)

Príslušný orgán oznámenie preskúma, podľa potreby si vyžiada ďalšie údaje od oznamovateľa ...

(4)

Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že nedošlo k environmentálnej škode, príslušný ...

(5)

Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že environmentálna škoda vznikla, príslušný orgán ...

§ 27
Konanie o uložení preventívnych opatrení a konanie o uložení nápravných opatrení
(1)

Konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. b) a konanie ...

(2)

V konaní príslušný orgán zisťuje, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody ...

(3)

Príslušný orgán okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní60) konanie ...

a)
zistí, že nedošlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo environmentálna škoda ...
b)
prevádzkovateľ nie je známy.
(4)

Ak v konaní o uložení povinnosti vykonať nápravné opatrenia nie je možné pri doplnkových nápravných ...

(5)

Pri postupe podľa odseku 4 príslušný orgán uloží povinnosť vykonať peňažné ocenenie na určenie ...

(6)

Príslušný orgán ukladá povinnosť vykonať doplnkové nápravné opatrenia a kompenzačné nápravné ...

(7)

Ak došlo k vzniku viacerých prípadov environmentálnych škôd takým spôsobom, že príslušný ...

(8)

Príslušný orgán v prípadoch podľa odseku 7 môže rozhodnúť, že sa neprijmú žiadne ďalšie ...

a)
už prijaté a vykonané nápravné opatrenia zabezpečia, že neexistuje riziko nepriaznivých účinkov ...
b)
náklady nápravných opatrení, ktoré by sa mali prijať na dosiahnutie základného stavu alebo podobnej ...
§ 28
Konanie o schválení návrhu nápravných opatrení
(1)

Návrhom na začatie konania o schválení návrhu nápravných opatrení je písomná žiadosť o schválenie ...

(2)

Žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení obsahuje popri všeobecných náležitostiach ...

(3)

Príslušný orgán pri rozhodovaní o schválení nápravných opatrení oboznámi o začatí konania ...

(4)

Od miestneho zisťovania alebo od ústneho pojednávania môže príslušný orgán upustiť, ak sú ...

(5)

Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o začatí konania najmenej sedem pracovných dní ...

(6)

Pri environmentálnej škode týkajúcej sa rozsiahleho územia alebo s počtom účastníkov nad 50 ...

(7)

Príslušný orgán upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť ...

(8)

Ak v konaní o schválení návrhu doplnkových nápravných opatrení alebo kompenzačných nápravných ...

§ 29
Konanie o znášaní nákladov
(1)

Návrhom na začatie konania o znášaní nákladov je písomná žiadosť prevádzkovateľa, ktorá ...

(2)

Žiadosť podľa § 11 ods. 3 môže prevádzkovateľ podať v čase bezprostrednej hrozby environmentálnej ...

(3)

Žiadosť podľa § 11 ods. 4 môže prevádzkovateľ podať v lehote do jedného roka odo dňa právoplatnosti ...

(4)

V rozhodnutí podľa § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4 písm. a), b) a d) príslušný orgán zároveň ...

§ 30
Konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody
(1)

Návrhom na začatie konania o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody je písomná ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 popri všeobecných náležitostiach podania podľa osobitného predpisu61) ...

(3)

Podaním návrhu na začatie konania nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné ...

(4)

Ak si prevádzkovateľ neplní povinnosti podľa odseku 3, príslušný orgán postupuje podľa § 5 ...

(5)

Príslušný orgán môže podľa potreby spojiť konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej ...

§ 31
Konanie o náhrade nákladov
(1)

Konanie o povinnosti nahradiť náklady začína príslušný orgán z vlastného podnetu, ak konal ...

(2)

Rozhodnutie o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia obsahuje ...

a)
určenie výšky náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b)
určenie spôsobu vrátenia náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c)
určenie lehoty na náhradu nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
d)
číslo bankového účtu, na ktorý má byť suma náhrady nákladov zaplatená.
(3)

Ak prevádzkovateľ alebo iná povinná osoba uvedená v rozhodnutí podľa odseku 2 neuhradí určenú ...

(4)

Ministerstvo nebude vymáhať náhradu všetkých nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyššie ...

(5)

Pri vymáhaní náhrady nákladov podľa odseku 4 sa postupuje podľa osobitného predpisu.63)

(6)

Príslušný orgán nezačne konanie o náhrade nákladov po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď ...

§ 32
Stanovisko
(1)

Stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, súhlas, vyjadrenie alebo iný správny ...

(2)

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným ...

(3)

Dotknutý orgán je viazaný obsahom stanoviska, ktoré vo veci vydal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie ...

(4)

V prípade rozporu medzi dotknutými orgánmi vyplývajúceho zo stanovísk dotknutých orgánov príslušný ...

(5)

Ak účastník konania podá námietky smerujúce proti obsahu stanoviska, príslušný orgán preruší ...

(6)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu stanoviska, odvolací orgán ...

(7)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu stanoviska dotknutého orgánu, ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenie

§ 33

Ak bola environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody spôsobená pracovnou ...

Prechodné ustanovenia

§ 34
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)

škodu spôsobenú emisiou, udalosťou alebo haváriou, ktorá vznikla pred dňom účinnosti tohto ...

b)

škodu spôsobenú emisiou, udalosťou alebo haváriou, ktorá síce vznikla po dni účinnosti tohto ...

Záverečné ustanovenie

§ 35

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa za položku 171l vkladajú položky ...

„Položka 171 m Podanie žiadosti o konzultáciu39m)........................................................1 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39m až 39o znejú:

„39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

2.

V § 68 písm. f) sa slová „d) až f) a k)“ nahrádzajú slovami „d) až f), k) a p)“.

Čl. IV

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...

1.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

„7) § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

2.

V § 23 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach ...

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

§ 73 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom a vydáva stanoviská v konaniach podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66c znie:

„66c) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

Čl. VI

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa dopĺňa takto:

V § 60 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa ...

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 359/2007 Z. z. o ...

2.

V § 10 ods. 10 sa za slovo „povoľovaní" vkladajú slová „a v konaniach podľa osobitného predpisu22a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  KRITÉRIÁ ZÁVAŽNOSTI NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOV NA CHRÁNENÝCH DRUHOCH A CHRÁNENÝCH BIOTOPOCH PODĽA § 2 ODS. 1 PÍSM. a) PRVÉHO BODU A ODSEKU 3

  Pri posudzovaní závažnosti akejkoľvek škody, ktorá má nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo ...

  Závažné nepriaznivé zmeny základného stavu sa určujú podľa možnosti merateľnými údajmi, ...

  a)

  počet jedincov chráneného druhu; ich hustota alebo rozloha územia ich výskytu,

  b)

  úloha konkrétnych jedincov alebo poškodeného územia vo vzťahu k ochrane chráneného druhu alebo ...

  c)

  rozmnožovacia schopnosť chráneného druhu (podľa dynamiky špecifickej pre konkrétny druh alebo ...

  d)

  schopnosť chráneného druhu alebo chráneného biotopu po tom, ako došlo k jeho poškodeniu, zotaviť ...

  Škoda s preukázanými účinkami na zdravie sa musí klasifikovať ako závažná škoda.

  Ako závažnú škodu možno klasifikovať aj tieto škody:

  a)

  nepriaznivé odchýlky, ktoré sú menšie ako prirodzená fluktuácia chráneného druhu alebo chráneného ...

  b)

  nepriaznivé odchýlky spôsobené prirodzenými príčinami alebo vyplývajúce zo zásahov súvisiacich ...

  c)

  škoda na chránených druhoch alebo chránených biotopoch, pri ktorých sa preukáže, že sa zotavia ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  OBSAH SPRÁVY PREDKLADANEJ EURÓPSKEJ KOMISII O UPLATŇOVANÍ TOHTO ZÁKONA

  Správa zahŕňa zoznam konkrétnych prípadov environmentálnych škôd a konkrétnych prípadov zodpovednosti ...

  1.

  Typ environmentálnej škody, dátum vzniku a zistenia environmentálnej škody, dátum, kedy sa začalo ...

  2.

  Kód prevažujúcej činnosti.1)

  3.

  Informácie, či účastníci konania využili opravné prostriedky; označia sa účastníci konania ...

  4.

  Výsledný stav po vykonaní nápravných opatrení.

  5.

  Dátum ukončenia konania.

  6.

  Ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné z hľadiska správneho uplatňovania tohto zákona, ...

  6.1.

  Náklady vynaložené na nápravné opatrenia a preventívne opatrenia

  6.1.1.

  priamo osobami zodpovednými za náhradu nákladov podľa ustanovení zákona,

  6.1.2.

  získané dodatočne od osôb zodpovedných za náhradu nákladov,

  6.1.3.

  nezískané dodatočne od osôb zodpovedných za náhradu nákladov; zároveň sa uvedú dôvody, prečo ...

  6.2.

  Výsledky opatrení na podporu a realizáciu nástrojov finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu ...

  6.3.

  Posúdenie dodatočných administratívnych nákladov, ktoré každý rok vzniknú orgánom verejnej ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 2)  Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení ...
 • 3)  § 7 ods. 1 písm. a) až e), g), h), j), l) až o) a r) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...
 • 4)  § 15 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu ...
 • 6)  § 21 ods. 1 písm. c) a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej ...
 • 7)  § 21 ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod a písm. b) prvý a druhý bod a § 26 ods. 1 zákona č. ...
 • 8)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. ...
 • 10)  Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení ...
 • 11)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej ...
 • 12)  § 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 13)  Napríklad § 8 až 14 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky ...
 • 14)  § 15 až 22 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 77/2005 Z. z.
 • 14a)  § 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 14b)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...
 • 15)  Čl. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...
 • 16)  Čl. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
 • 17)  Napríklad Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, zákon č. 541/2004 ...
 • 18)  Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie ...
 • 19)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 20)  § 12 písm. g), § 13 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a) a c), § 16 ...
 • 21)  § 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 22)  § 16 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 23)  § 2 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Napríklad § 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 2 ods. 2 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 26)  Príloha č. 5 a 6 časť A vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ...
 • 27)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 28)  § 2 ods. 2 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z., príloha č. 4 časť A a B vyhlášky č. 24/2003 ...
 • 29)  § 2 ods. 2 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 30)  Príloha č. 6 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.
 • 31)  § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 32)  Príloha č. 1 časť B vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.
 • 33)  § 3 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 34)  Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...
 • 35)  Napríklad § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 36)  § 9 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 37)  § 9 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 38)  Napríklad § 4 ods. 14 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 39)  Napríklad § 13 a 17 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej ...
 • 40)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 41)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 373 až 386 Obchodného ...
 • 42)  Napríklad § 33a ods. 3 a 4 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 ...
 • 43)  § 8 zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 44)  § 9 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 45)  Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 46)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení ...
 • 48)  Napríklad § 62 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z., § 4 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom ...
 • 49)  Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení ...
 • 51)  Napríklad § 4 až 9 zákona č. 313/1999 Z. z. v znení zákona č. 205/2004 Z. z., § 76 až 77a ...
 • 52)  § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 53)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická ...
 • 55)  § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 56)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 57)  § 3 písm. t) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 58)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 59)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 60)  § 30 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 61)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 63)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 64)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 220/2004 Z. z. Zákon č. 364/2004 ...
 • 1)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore