Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 03.08.2007
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD6DS9EUPPČL0

Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2007 s účinnosťou od 27.12.2019 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 359/2007

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania ...
b)
úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú bez ...

a)
prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu1) okrem zariadení ...
b)
zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do ...
c)
cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,5)
d)
vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa ...
e)
vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich ...
f)
odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu7) vrátane povolenia ...
g)
výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a vnútropodnikovou ...
1.
nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,8)
2.
prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,9)
3.
biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,10)
h)
prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou ...
i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)
j)
používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného ...
k)
zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu,14)
l)
nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,14a)
m)
prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.14b) ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody na chránených ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu ani na bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú ...

a)
vojnou15) alebo vojnovým stavom,16)
b)
prírodným javom výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy,
c)
činnosťou s jadrovým rizikom, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,17) ako aj udalosťou alebo činnosťou, ...
d)
znečistením difúzneho charakteru, pri ktorom nie je možné určiť príčinnú súvislosť medzi environmentálnou ...
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti, ktorých

a)
hlavným účelom je slúžiť obrane štátu alebo medzinárodnej bezpečnosti,
b)
výlučným účelom je ochrana pred živelnými pohromami.19)
(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu, ak od emisie, udalosti alebo havárie, ktorá škodu ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
environmentálnou škodou škoda na
1.
chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo ...
2.
vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd21) alebo ...
3.
pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie23) ...
b)
bezprostrednou hrozbou environmentálnej škody dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže ...
c)
škodou merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ...
d)
pracovnou činnosťou činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu ...
e)
prevádzkovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú ...
f)
prírodným zdrojom chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda,
g)
funkciou prírodného zdroja funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo ...
h)
chránenými druhmi a chránenými biotopmi
1.
chránené druhy európskeho významu25) uvedené v osobitnom predpise,26)
2.
druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky,27) na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené ...
3.
miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise,30) ...
4.
chránené biotopy európskeho významu31) uvedené v osobitnom predpise,32)
i)
vodou všetky vody podľa osobitného predpisu,33)
j)
pôdou poľnohospodárska pôda,34) lesné pozemky,35) zastavané plochy a nádvoria36) a ostatné plochy,37) ...
k)
základným stavom stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej škody, ktorý by ...
l)
stavom ochrany, ak ide o
1.
chránený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na chránený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť ...
2.
chránený druh, súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný chránený druh, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé ...
m)
priaznivým stavom chráneného biotopu stav, keď
1.
jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
2.
existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, ...
3.
stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n),
n)
priaznivým stavom chráneného druhu stav, keď
1.
údaje o dynamike populácie príslušného chráneného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržiava ...
2.
prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenšuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmenší ...
3.
existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký chránený biotop na dlhodobé udržanie ...
o)
emisiou uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ...
p)
obnovou vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o
1.
environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode, návrat poškodených prírodných ...
2.
environmentálnu škodu na pôde, odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie, ...
r)
preventívnym opatrením opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie spôsobujúce ...
s)
nápravným opatrením akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasných ...
t)
nákladmi náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej škody ...
u)
stranou pôvodu štát, na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu ...
v)
dotknutou stranou štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej ...
(2)

Environmentálna škoda nezahŕňa škodu na majetku ani škodu na zdraví.

(3)

Závažnosť nepriaznivých účinkov na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Závažnosť nepriaznivých účinkov na vode podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu sa určuje a posudzuje podľa ...

(5)

Základný stav sa zisťuje na základe najlepších dostupných informácií. Vychádza sa pritom najmä z dokumentácie ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ A NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ

§ 3 - Spoločné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku environmentálnej škody a bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...

(2)

Za environmentálnu škodu zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý ju spôsobil pracovnou činnosťou podľa § 1 ods. ...

(3)

Za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a vzniku environmentálnej škody zodpovedá ...

(4)

Zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu prechádza na jeho právneho nástupcu.

(5)

Ak environmentálnu škodu spôsobilo viac prevádzkovateľov, zodpovedajú za ňu v rozsahu, v akom sa na ...

(6)

Ak sa preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijímajú a vykonávajú na nehnuteľnostiach vo vlastníctve ...

(7)

Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je povinný po ...

(8)

Umožniť vstup na nehnuteľnosť na účel prijatia a vykonania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení ...

(9)

Ak prevádzkovateľ, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté alebo vykonané ...

§ 4 - Preventívne opatrenia
(1)

Pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody je prevádzkovateľ povinný bezodkladne prijať a vykonať ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a okolnosti konkrétneho ...

(3)

Príslušný orgán je oprávnený

a)
požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
b)
rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ ...
c)
prijať a vykonať preventívne opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.
neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) povinnosť podľa odseku 1 alebo
2.
nie je známy alebo nemá právneho nástupcu, alebo
3.
nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť podľa § 11 ods. 3.
(4)

Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) môže príslušný ...

§ 5 - Nápravná činnosť
(1)

Ak vznikne environmentálna škoda, prevádzkovateľ je povinný

a)
oznámiť bezodkladne vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu a pri pravdepodobnom vzniku environmentálnej ...
b)
prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, odstránenie alebo ...
c)
vypracovať bezodkladne návrh nápravných opatrení podľa § 6 až 10 a podať žiadosť o schválenie návrhu ...
(2)

Oznámenie podľa odseku 1 písm. a) nenahrádza oznámenie prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.42) ...

(3)

Príslušný orgán je oprávnený

a)
požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol doplňujúce informácie o environmentálnej škode, ku ktorej ...
b)
rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia vrátane zmierňujúcich opatrení, ...
c)
prijať a vykonať nápravné opatrenia, ak prevádzkovateľ
1.
neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia podľa písmena b) zmierňujúce opatrenia alebo nápravné opatrenia ...
2.
nie je známy, alebo nemá právneho nástupcu, alebo
3.
nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia podľa § 11 ods. 4.
§ 6 - Náprava environmentálnej škody
(1)

Cieľom nápravy environmentálnej škody na chránených druhoch a chránených biotopoch a vode je obnova ...

(2)

Primeranosť možností nápravy environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch a vode ...

a)
účinok na zdravie a bezpečnosť,
b)
náklady na realizáciu,
c)
pravdepodobnosť úspechu,
d)
rozsah, v akom sa zabráni budúcim environmentálnym škodám a predíde vedľajším škodám, ako následku realizácie ...
e)
rozsah prospechu pre všetky zložky prírodného zdroja alebo jeho funkcie,
f)
rozsah zohľadnenia spoločenských, ekonomických a kultúrnych záujmov a ostatných faktorov špecifických ...
g)
čas potrebný na to, aby náprava environmentálnej škody bola účinná,
h)
rozsah obnovenia miesta, na ktorom k environmentálnej škode došlo,
i)
geografické prepojenie s poškodeným miestom.
(3)

Cieľom nápravy environmentálnej škody na pôde je zabezpečiť odstránenie znečistenia pôdy tak, aby pôda ...

§ 7 - Primárna náprava
(1)

Primárnou nápravou sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených ...

(2)

Pri výbere primárnych nápravných opatrení sa zvažujú možnosti týchto opatrení so zreteľom na obnovu ...

(3)

Ak sa zvolia primárne nápravné opatrenia, ktoré v plnom rozsahu nenavrátia poškodené chránené druhy ...

§ 8 - Doplnková náprava
(1)

Doplnkovou nápravou sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú vtedy, ak sa nedosiahla obnova environmentálnou ...

(2)

Účelom doplnkových nápravných opatrení je zabezpečiť podobnú úroveň prírodných zdrojov a ich funkcií, ...

(3)

Doplnkové nápravné opatrenia možno prijať a vykonať aj na inom mieste, než na akom bola spôsobená environmentálna ...

(4)

Pri výbere doplnkových nápravných opatrení sa zohľadní použitie prístupov ekvivalencie prírodných zdrojov ...

§ 9 - Kompenzačná náprava
(1)

Kompenzačnou nápravou sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na kompenzáciu dočasných strát prírodných ...

(2)

Dočasnými stratami sú straty spôsobené skutočnosťou, že prírodné zdroje alebo ich funkcie poškodené ...

(3)

Účelom kompenzačných nápravných opatrení je kompenzácia dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich ...

(4)

Kompenzačné nápravné opatrenia spočívajú v dodatočných zlepšeniach chránených druhov, chránených biotopov ...

(5)

Pri výbere kompenzačných nápravných opatrení je potrebné vziať do úvahy použitie prístupov ekvivalencie ...

§ 10 - Náprava environmentálnej škody na pôde
(1)

Environmentálna škoda na pôde sa zisťuje vykonaním analýzy rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy ...

(2)

Za vykonanie analýzy rizík zodpovedá prevádzkovateľ; pri jej vykonaní postupuje podľa osobitného predpisu.44) ...

(3)

Pri analýze rizík sa berie do úvahy druh pôdy podľa § 2 ods. 1 písm. j), typ a koncentrácia škodlivých ...

(4)

Nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody na pôde musia zabezpečiť odstránenie znečisťujúcich ...

TRETIA ČASŤ

NÁKLADY NA PREVENCIU ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD A NÁPRAVU ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD

§ 11 - Znášanie nákladov
(1)

Náklady na preventívne opatrenia a nápravné opatrenia prijaté podľa tohto zákona znáša prevádzkovateľ ...

(2)

Vykonaním preventívnych opatrení príslušným orgánom podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravných opatrení ...

(3)

Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať ...

a)
bola spôsobená treťou osobou a že táto škoda alebo jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, že ...
b)
vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti ...
(4)

Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať ...

a)
emisie alebo udalosti povolenej v rozhodnutí o vykonávaní pracovnej činnosti uvedenej v § 1 ods. 2, ...
b)
emisie, činnosti alebo akéhokoľvek spôsobu použitia výrobku pri výkone pracovnej činnosti, pri ktorom ...
c)
konania tretej osoby a škoda vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré ...
d)
splnenia záväzného príkazu, pokynu orgánu verejnej správy alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti ...
§ 12 - Náhrada nákladov
(1)

Príslušný orgán rozhodne o výške nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, ktoré je ...

(2)

Ak je prevádzkovateľ v konkurze, náhrada nákladov podľa odseku 1 je pohľadávkou zabezpečeného veriteľa ...

(3)

Prevádzkovateľ má podľa § 11 ods. 3 písm. a) a odseku 4 písm. c) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne ...

(4)

Prevádzkovateľ má podľa § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4 písm. d) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne ...

(5)

Orgán verejnej správy, ktorý vydal záväzný príkaz, pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej činnosti ...

§ 13 - Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu
(1)

Prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti ...

(2)

Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému ...

(4)

Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY PRESAHUJÚCE HRANICE ŠTÁTOV

§ 14 - Environmentálne škody presahujúce hranice štátov
(1)

Ak vznikne environmentálna škoda presahujúca hranice štátov alebo bezprostredná hrozba environmentálnej ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje, len ak je zaručená vzájomnosť a rovnocennosť medzi stranou pôvodu a dotknutou ...

(3)

Ak je Slovenská republika stranou pôvodu, ministerstvo po doručení oznámenia podľa § 4 ods. 2 alebo ...

(4)

Ak je Slovenská republika dotknutou stranou, príslušný orgán, ktorý zistil vznik environmentálnej škody, ...

a)
mieste a čase vzniku alebo zistenia environmentálnej škody,
b)
pracovnej činnosti alebo udalosti v strane pôvodu, ktorá ju spôsobila, ak je známa alebo pravdepodobná, ...
c)
charaktere a pravdepodobnom rozsahu environmentálnej škody,
d)
dosiaľ prijatých preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach vrátane zmierňujúcich opatrení, ...
e)
ďalších konkrétnych okolnostiach týkajúcich sa miesta vzniku environmentálnej škody a jeho okolia.
(5)

Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov.48)

(6)

Ak sa ministerstvo dozvie o vzniku environmentálnej škody z oznámenia podľa odseku 5, z oznámenia strany ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 15 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd vykonávajú:

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad v sídle kraja,49)

c)

okresný úrad,49)

d)

Slovenská inšpekcia životného prostredia.49)

§ 16 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd. ...

(2)

Ministerstvo

a)
vykonáva štátny dozor vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd (ďalej len „štátny dozor“), ...
b)
prevádzkuje informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa § 20,
c)
vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli štátu v súvislosti s preventívnymi opatreniami a nápravnými opatreniami, ...
d)
vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli štátu vznikom environmentálnej škody presahujúcej hranice štátov ...
e)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti zisťovania, posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych ...
f)
podáva správy Európskej komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa prílohy č. 2,
g)
zabezpečuje koordináciu úloh v oblasti prevencie a nápravy environmentálnych škôd s príslušnými ústrednými ...
§ 17 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

vykonáva štátny dozor,

b)

rozhoduje v pochybnostiach o tom, ktorý okresný úrad je príslušným na konanie podľa tohto zákona, ak ...

§ 18 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad

a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa tohto ...
b)
prijíma a eviduje oznámenia podľa § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a), informuje o nich ministerstvo a prijíma ...
c)
prijíma oznámenia a koná podľa § 26,
d)
vykonáva konzultácie podľa § 24,
e)
schvaľuje návrh nápravných opatrení podľa § 6 až 10,
f)
rozhoduje podľa § 3 ods. 5, § 4 ods. 3 písm. b), § 5 ods. 3 písm. b), § 11 ods. 3 a 4, § 12 ods. 1,
g)
prijíma a vykonáva preventívne opatrenia a nápravné opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 ...
h)
vykonáva štátny dozor,
i)
ukladá pokuty podľa § 22.
(2)

Pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. c) postupuje okresný úrad podľa ...

(3)

Prijatie a vykonanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa odseku 1 písm. g) zabezpečí ...

§ 19 - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a)

vykonáva štátny dozor,

b)

plní úlohy podľa § 18 ods. 1 písm. b) až e) a odsekov 2 a 3, ak environmentálna škoda alebo bezprostredná ...

c)

ukladá pokuty podľa § 22.

§ 20 - Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd
(1)

Zriaďuje sa informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd (ďalej len „informačný systém“) ...

(2)

Informačný systém obsahuje informácie o

a)
type environmentálnej škody alebo jej bezprostrednej hrozby, mieste a dátume jej vzniku alebo zistenia, ...
b)
názve alebo mene a priezvisku, adrese a kóde prevažujúcej činnosti54) prevádzkovateľa,
c)
prijatých a vykonaných preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach vrátane zmierňujúcich ...
d)
nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na nápravné opatrenia podľa tohto zákona
1.
vynaložených priamo prevádzkovateľom, ak sú tieto údaje k dispozícii,
2.
získaných dodatočne od prevádzkovateľa priamo alebo z finančného krytia jeho zodpovednosti podľa § 13, ...
3.
nezískaných od prevádzkovateľa s uvedením dôvodov, pre ktoré neboli získané späť,
4.
vynaložených zo štátneho rozpočtu,
e)
prevádzkovateľoch alebo ďalších osobách, ktoré využili súdne konanie a výsledok tohto konania,
f)
stave životného prostredia a odkaz na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného ...
(3)

Informačný systém prevádzkuje a jeho obsah sprístupňuje ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť plnením ...

(4)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné na výzvu ...

§ 21 - Štátny dozor
(1)

Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a rozhodnutiami ...

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe,56) ...

(3)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti prevádzkovateľa, je oprávnený podľa závažnosti zistených ...

a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly,
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo ...
(4)

Zamestnanec orgánu štátnej správy vykonávajúci štátny dozor je na tento účel oprávnený v nevyhnutnom ...

a)
vykonávať potrebné zisťovania,
b)
odobrať potrebné vzorky,
c)
používať technické prostriedky, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,43) na zhotovenie fotodokumentácie, ...
d)
v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
(5)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor
1.
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových ...
2.
poskytnúť úplné a pravdivé informácie súvisiace s prevenciou a nápravou environmentálnych škôd,
b)
zdržať sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru,
c)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej ...
§ 22 - Správne delikty
(1)

Pokutu do 6 638,78 eura uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neoznámil príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a okolnosti o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
b)
neposkytol príslušnému orgánu na požiadanie potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
c)
neposkytol podľa § 5 ods. 3 písm. a) na požiadanie príslušného orgánu doplňujúce informácie o environmentálnej ...
d)
nepreukázal príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu ...
e)
neposkytol úplné a pravdivé informácie podľa § 21 ods. 5 písm. a) druhého bodu súvisiace s prevenciou ...
(2)

Pokutu do 33 193,91 eura uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
bezodkladne neprijal a nevykonal preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 1 pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej ...
b)
neprijal a nevykonal preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. b),
c)
sa neriadil pokynmi príslušného orgánu pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení podľa § 4 ods. ...
d)
neoznámil vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu alebo ministerstvu pri pravdepodobnom vzniku ...
e)
neprijal a nevykonal zmierňujúce opatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. b),
f)
nevypracoval návrh nápravných opatrení podľa § 5 ods. 1 písm. c),
g)
neprijal a nevykonal nápravné opatrenia vrátane zmierňujúcich opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. b),
h)
sa neriadil pokynmi príslušného orgánu pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení podľa § 5 ods. ...
i)
nezabezpečil finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov ...
j)
neumožnil zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor používanie technických prostriedkov ...
k)
nevykonal nariadenia orgánu štátneho dozoru podľa § 21 ods. 3,
l)
nezdržal sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru podľa § 21 ods. 5 písm. b).
(3)

Pokutu do 33 193,91 eura uloží príslušný orgán právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel ...

(5)

Pri ukladaní pokuty príslušný orgán prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, ...

(6)

Príslušný orgán môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(7)

Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(9)

Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.57)

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE

§ 23 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,58) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní58) sa nevzťahuje na postup podľa § 4 ods. 3 písm. a) a § 5 ods. ...

§ 24 - Konzultácie
(1)

Príslušný orgán sa v konzultácii podľa § 3 ods. 3 vyjadruje najmä k tomu, či došlo k bezprostrednej ...

(2)

Príslušný orgán si podľa potreby vyžiada stanovisko dotknutého orgánu.

(3)

Výsledkom konzultácie je písomné stanovisko príslušného orgánu, ktoré príslušný orgán oznámi prevádzkovateľovi ...

§ 25 - Účastníci konania
(1)

Účastníkom konania je prevádzkovateľ.

(2)

Účastníkom konania podľa § 27 a 28 je aj

a)
vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je dotknutá environmentálnou škodou alebo na ktorej ...
b)
obec, ktorej územie je dotknuté environmentálnou škodou alebo na ktorej území sa budú prijímať a vykonávať ...
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu ...
(3)

Účastníkom konania podľa § 27 je aj občianske združenie alebo iná organizácia založená alebo zriadená ...

§ 26 - Oznámenie
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnou škodou, ...

(2)

Oznámenie sa podáva v písomnej forme a obsahuje najmä

a)
meno prevádzkovateľa, ktorého činnosťou vznikla environmentálna škoda, ak je oznamovateľovi známy,
b)
miesto, na ktorom vznikla environmentálna škoda,
c)
opis zistených skutočností,
d)
dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovateľa, ak je oznamovateľom fyzická osoba,
f)
názov a sídlo oznamovateľa a meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oznamovateľa, ak je ...
(3)

Príslušný orgán oznámenie preskúma, podľa potreby si vyžiada ďalšie údaje od oznamovateľa a stanoviská ...

(4)

Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že nedošlo k environmentálnej škode, príslušný orgán oznámenie ...

(5)

Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že environmentálna škoda vznikla, príslušný orgán postupuje ...

§ 27 - Konanie o uložení preventívnych opatrení a konanie o uložení nápravných opatrení
(1)

Konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. b) a konanie o uložení ...

(2)

V konaní príslušný orgán zisťuje, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo či vznikla ...

(3)

Príslušný orgán okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní60) konanie zastaví, ...

a)
zistí, že nedošlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo environmentálna škoda nevznikla, ...
b)
prevádzkovateľ nie je známy.
(4)

Ak v konaní o uložení povinnosti vykonať nápravné opatrenia nie je možné pri doplnkových nápravných ...

(5)

Pri postupe podľa odseku 4 príslušný orgán uloží povinnosť vykonať peňažné ocenenie na určenie rozsahu ...

(6)

Príslušný orgán ukladá povinnosť vykonať doplnkové nápravné opatrenia a kompenzačné nápravné opatrenia ...

(7)

Ak došlo k vzniku viacerých prípadov environmentálnych škôd takým spôsobom, že príslušný orgán nemôže ...

(8)

Príslušný orgán v prípadoch podľa odseku 7 môže rozhodnúť, že sa neprijmú žiadne ďalšie nápravné opatrenia, ...

a)
už prijaté a vykonané nápravné opatrenia zabezpečia, že neexistuje riziko nepriaznivých účinkov na zdravie, ...
b)
náklady nápravných opatrení, ktoré by sa mali prijať na dosiahnutie základného stavu alebo podobnej ...
§ 28 - Konanie o schválení návrhu nápravných opatrení
(1)

Návrhom na začatie konania o schválení návrhu nápravných opatrení je písomná žiadosť o schválenie návrhu ...

(2)

Žiadosť o schválenie návrhu nápravných opatrení obsahuje popri všeobecných náležitostiach podania podľa ...

(3)

Príslušný orgán pri rozhodovaní o schválení nápravných opatrení oboznámi o začatí konania všetkých známych ...

(4)

Od miestneho zisťovania alebo od ústneho pojednávania môže príslušný orgán upustiť, ak sú mu dobre známe ...

(5)

Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o začatí konania najmenej sedem pracovných dní pred konaním ...

(6)

Pri environmentálnej škode týkajúcej sa rozsiahleho územia alebo s počtom účastníkov nad 50 príslušný ...

(7)

Príslušný orgán upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko ...

(8)

Ak v konaní o schválení návrhu doplnkových nápravných opatrení alebo kompenzačných nápravných opatrení ...

§ 29 - Konanie o znášaní nákladov
(1)

Návrhom na začatie konania o znášaní nákladov je písomná žiadosť prevádzkovateľa, ktorá popri všeobecných ...

(2)

Žiadosť podľa § 11 ods. 3 môže prevádzkovateľ podať v čase bezprostrednej hrozby environmentálnej škody, ...

(3)

Žiadosť podľa § 11 ods. 4 môže prevádzkovateľ podať v lehote do jedného roka odo dňa právoplatnosti ...

(4)

V rozhodnutí podľa § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4 písm. a), b) a d) príslušný orgán zároveň rozhodne ...

§ 30 - Konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody
(1)

Návrhom na začatie konania o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody je písomná žiadosť ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 popri všeobecných náležitostiach podania podľa osobitného predpisu61) obsahuje ...

(3)

Podaním návrhu na začatie konania nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia ...

(4)

Ak si prevádzkovateľ neplní povinnosti podľa odseku 3, príslušný orgán postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. ...

(5)

Príslušný orgán môže podľa potreby spojiť konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej ...

§ 31 - Konanie o náhrade nákladov
(1)

Konanie o povinnosti nahradiť náklady začína príslušný orgán z vlastného podnetu, ak konal podľa § 4 ...

(2)

Rozhodnutie o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia obsahuje ...

a)
určenie výšky náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b)
určenie spôsobu vrátenia náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c)
určenie lehoty na náhradu nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
d)
číslo bankového účtu, na ktorý má byť suma náhrady nákladov zaplatená.
(3)

Ak prevádzkovateľ alebo iná povinná osoba uvedená v rozhodnutí podľa odseku 2 neuhradí určenú náhradu ...

(4)

Ministerstvo nebude vymáhať náhradu všetkých nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyššie ako ...

(5)

Pri vymáhaní náhrady nákladov podľa odseku 4 sa postupuje podľa osobitného predpisu.63)

(6)

Príslušný orgán nezačne konanie o náhrade nákladov po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď boli preventívne ...

(7)

Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení poskytnuté ...

§ 32 - Stanovisko
(1)

Stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, súhlas, vyjadrenie alebo iný správny úkon ...

(2)

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným ...

(3)

Dotknutý orgán je viazaný obsahom stanoviska, ktoré vo veci vydal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie ...

(4)

V prípade rozporu medzi dotknutými orgánmi vyplývajúceho zo stanovísk dotknutých orgánov príslušný orgán ...

(5)

Ak účastník konania podá námietky smerujúce proti obsahu stanoviska, príslušný orgán preruší konanie ...

(6)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu stanoviska, odvolací orgán konanie ...

(7)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu stanoviska dotknutého orgánu, ktoré ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenie

§ 33

Ak bola environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody spôsobená pracovnou ...

Prechodné ustanovenia

§ 34 - Tento zákon sa nevzťahuje na
a)

škodu spôsobenú emisiou, udalosťou alebo haváriou, ktorá vznikla pred dňom účinnosti tohto zákona,

b)

škodu spôsobenú emisiou, udalosťou alebo haváriou, ktorá síce vznikla po dni účinnosti tohto zákona, ...

Záverečné ustanovenie

§ 35

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa za položku 171l vkladajú položky 171m ...

„Položka 171 m Podanie žiadosti o konzultáciu39m)........................................................1 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39m až 39o znejú:

„39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 68 písm. f) sa slová „d) až f) a k)“ nahrádzajú slovami „d) až f), k) a p)“.

Čl. IV

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...

1.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

„7) § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

2.

V § 23 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich ...

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

§ 73 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom a vydáva stanoviská v konaniach podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66c znie:

„66c) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa dopĺňa takto:

V § 60 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie ...

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii ...

2.

V § 10 ods. 10 sa za slovo „povoľovaní" vkladajú slová „a v konaniach podľa osobitného predpisu22a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  KRITÉRIÁ ZÁVAŽNOSTI NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOV NA CHRÁNENÝCH DRUHOCH A CHRÁNENÝCH BIOTOPOCH PODĽA § 2 ODS. 1 PÍSM. a) PRVÉHO BODU A ODSEKU 3

  Pri posudzovaní závažnosti akejkoľvek škody, ktorá má nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie ...

  Závažné nepriaznivé zmeny základného stavu sa určujú podľa možnosti merateľnými údajmi, ako sú napríklad: ...

  a)

  počet jedincov chráneného druhu; ich hustota alebo rozloha územia ich výskytu,

  b)

  úloha konkrétnych jedincov alebo poškodeného územia vo vzťahu k ochrane chráneného druhu alebo chráneného ...

  c)

  rozmnožovacia schopnosť chráneného druhu (podľa dynamiky špecifickej pre konkrétny druh alebo konkrétnu ...

  d)

  schopnosť chráneného druhu alebo chráneného biotopu po tom, ako došlo k jeho poškodeniu, zotaviť sa ...

  Škoda s preukázanými účinkami na zdravie sa musí klasifikovať ako závažná škoda.

  Ako závažnú škodu možno klasifikovať aj tieto škody:

  a)

  nepriaznivé odchýlky, ktoré sú menšie ako prirodzená fluktuácia chráneného druhu alebo chráneného biotopu ...

  b)

  nepriaznivé odchýlky spôsobené prirodzenými príčinami alebo vyplývajúce zo zásahov súvisiacich so zabezpečením ...

  c)

  škoda na chránených druhoch alebo chránených biotopoch, pri ktorých sa preukáže, že sa zotavia v krátkom ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  OBSAH SPRÁVY PREDKLADANEJ EURÓPSKEJ KOMISII O UPLATŇOVANÍ TOHTO ZÁKONA

  Správa zahŕňa zoznam konkrétnych prípadov environmentálnych škôd a konkrétnych prípadov zodpovednosti ...

  1.

  Typ environmentálnej škody, dátum vzniku a zistenia environmentálnej škody, dátum, kedy sa začalo konanie ...

  2.

  Kód prevažujúcej činnosti.1)

  3.

  Informácie, či účastníci konania využili opravné prostriedky; označia sa účastníci konania a výsledok ...

  4.

  Výsledný stav po vykonaní nápravných opatrení.

  5.

  Dátum ukončenia konania.

  6.

  Ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné z hľadiska správneho uplatňovania tohto zákona, ako ...

  6.1.

  Náklady vynaložené na nápravné opatrenia a preventívne opatrenia

  6.1.1.

  priamo osobami zodpovednými za náhradu nákladov podľa ustanovení zákona,

  6.1.2.

  získané dodatočne od osôb zodpovedných za náhradu nákladov,

  6.1.3.

  nezískané dodatočne od osôb zodpovedných za náhradu nákladov; zároveň sa uvedú dôvody, prečo tieto náklady ...

  6.2.

  Výsledky opatrení na podporu a realizáciu nástrojov finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu ...

  6.3.

  Posúdenie dodatočných administratívnych nákladov, ktoré každý rok vzniknú orgánom verejnej správy pri ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 359/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 2)  Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona ...
 • 3)  § 7 ods. 1 písm. a) až e), g), h), j), l) až o) a r) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a ...
 • 4)  § 15 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci ...
 • 6)  § 21 ods. 1 písm. c) a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 7)  § 21 ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod a písm. b) prvý a druhý bod a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. ...
 • 8)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej ...
 • 12)  § 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 13)  Napríklad § 8 až 14 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...
 • 14)  § 15 až 22 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 77/2005 Z. z.
 • 14a)  § 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14b)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 15)  Čl. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 16)  Čl. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
 • 17)  Napríklad Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom ...
 • 18)  Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie ...
 • 19)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 20)  § 12 písm. g), § 13 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a) a c), § 16 ods. 2, § ...
 • 21)  § 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 22)  § 16 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 23)  § 2 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24)  Napríklad § 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 2 ods. 2 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 26)  Príloha č. 5 a 6 časť A vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. ...
 • 27)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 28)  § 2 ods. 2 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z., príloha č. 4 časť A a B vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení ...
 • 29)  § 2 ods. 2 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 30)  Príloha č. 6 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.
 • 31)  § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 32)  Príloha č. 1 časť B vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.
 • 33)  § 3 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 34)  Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
 • 35)  Napríklad § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 36)  § 9 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 37)  § 9 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 38)  Napríklad § 4 ods. 14 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/ ...
 • 39)  Napríklad § 13 a 17 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický ...
 • 40)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 41)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 373 až 386 Obchodného zákonníka. ...
 • 42)  Napríklad § 33a ods. 3 a 4 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. ...
 • 43)  § 8 zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 44)  § 9 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 45)  Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 46)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 48)  Napríklad § 62 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z., § 4 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom ...
 • 49)  Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 51)  Napríklad § 4 až 9 zákona č. 313/1999 Z. z. v znení zákona č. 205/2004 Z. z., § 76 až 77a zákona č. ...
 • 52)  § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 53)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 54)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová ...
 • 55)  § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 56)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 57)  § 3 písm. t) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 58)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 ...
 • 60)  § 30 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 61)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 63)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 64)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 220/2004 Z. z. Zákon č. 364/2004 Z. ...
 • 1)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore