Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 469/2002 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 13.08.2002
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolný systém, Štátna správa, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS3EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 469/2002 s účinnosťou od 01.12.2012 na základe 351/2012


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky a postup pri udeľovaní a používaní značky „Environmentálne vhodný produkt" (ďalej len „národná environmentálna značka"),
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ“.1a)
c)
zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín1) ani na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis.2)
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

(1)
Na účely tohto zákona
a)
produktom je výrobok alebo služba,
b)
skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov,
c)
kľúčovým environmentálnym aspektom je taký environmentálny aspekt,3) ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie,
d)
životným cyklom produktu sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu produktu až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie,
e)
posudzovaním zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.
(2)
Národnou environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom z tej istej skupiny produktov.
zobraziť paragraf
§ 3
Všeobecné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky

(1)
Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu, ktorý je uvedený na trh a vyhovuje základným environmentálnym požiadavkám podľa § 4, ako aj kritériám a požiadavkám podľa § 5.
(2)
Kritériá a požiadavky podľa § 5 sa ustanovia pre skupinu produktov. Skupina produktov môže byť ďalej rozdelená na podskupiny produktov s príslušnou úpravou kritérií, so zohľadnením špecifických vlastností produktov v záujme zvýšenia ich priaznivého vplyvu na životné prostredie.
(3)
Na to, aby skupina produktov mohla byť zaradená do schémy environmentálneho označovania produktov, musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:
a)
predstavuje významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu,
b)
má v jednom štádiu alebo vo viacerých štádiách životného cyklu významný vplyv na životné prostredie v globálnom alebo regionálnom rozsahu alebo všeobecného charakteru,
c)
predstavuje významný potenciál na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu, ako aj stimuláciou výrobcov a predávajúcich4) na hľadanie konkurenčných výhod ponúkaním produktov, ktoré sú spôsobilé na udelenie národnej environmentálnej značky,
d)
významná časť obratu z predaja produktu sa získa z predaja určeného na konečnú spotrebu alebo použitie.
(4)
Postup pri určovaní skupín produktov spočíva
a)
v overení, či navrhovaná skupina produktov nepatrí medzi produkty vylúčené podľa § 1 ods. 2,
b)
vo vypracovaní profilu odvetvia produkujúceho navrhovanú skupinu produktov, najmä z hľadiska podmienok podľa odseku 3, a to vrátane porovnania rozdielov medzi jednotlivými výrobcami a použitými technológiami,
c)
vo vymedzení skupiny produktov a v jej prípadnom roztriedení na podskupiny,
d)
vo vymedzení technických pojmov, najmä tých, s ktorých používaním sa ráta pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky podľa § 5,
e)
vo vymedzení základných požiadaviek na skupinu produktov, ktoré sú podmienkou na uvedenie produktov na trh a vyplývajú najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
f)
v určení špecifických požiadaviek na skupinu produktov obsahujúcich nadštandardné požiadavky znamenajúce podstatný prínos a potenciál na zlepšenie ochrany životného prostredia, a tým aj odlišujúce produkty, ktorým má byť udelená národná environmentálna značka, od bežných produktov v rámci príslušnej skupiny produktov; tieto špecifické požiadavky však musia byť reálne dosiahnuteľné.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia rovnako aj na určovanie podskupín produktov.
(6)
Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa osobitného predpisu5) a produktom obsahujúcim chemické látky uvedené v osobitnom predpise.6)
zobraziť paragraf
§ 4
Základné environmentálne požiadavky

(1)
Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vo významnej miere prispieť k zlepšeniu životného prostredia v súvislosti s kľúčovými environmentálnymi aspektmi počas celého životného cyklu produktu spojenými s princípmi a cieľmi ustanovenými v odseku 2.
(2)
Cieľom schémy environmentálneho označovania produktov je
a)
posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,7)
b)
podporiť rozvoj výroby a spotreby produktov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými výrobkami tej istej skupiny produktov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov,
c)
zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) o environmentálnych vlastnostiach produktov,
a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.
zobraziť paragraf
§ 5
Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky

(1)
Pre každú skupinu produktov sa určia
a)
kritériá na udelenie národnej environmentálnej značky obsahujúce pre každý z kľúčových environmentálnych aspektov požiadavky, ktoré musí produkt spĺňať, vrátane požiadaviek súvisiacich so schopnosťou uspokojovať potreby spotrebiteľov a
b)
požiadavky na posudzovanie zhody konkrétnych produktov s kritériami podľa písmena a) a na overovanie predpokladov na používanie národnej environmentálnej značky,
(ďalej len „osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky").
(2)
Kritériá podľa odseku 1 písm. a) musia zabezpečovať selektívnosť zohľadňujúcu
a)
uplatnenie dostatočného množstva produktov z konkrétnej skupiny produktov na trhu, a tým aj ich primeraného vplyvu na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu,
b)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť potrebných prispôsobení produktu kritériám v primeranom čase,
c)
dosiahnutie čo najväčšieho potenciálu na zlepšenie životného prostredia.
(3)
Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky
a)
sa určia kľúčové environmentálne aspekty podľa matice indikatívneho hodnotenia uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, pričom sa zohľadnia tieto zásady:
1.
pri hodnotení zlepšenia životného prostredia sa prihliadne na environmentálnu rovnováhu prínosov a záťaží vrátane zdravotných a bezpečnostných aspektov spojených s prispôsobením produktu počas rôznych štádií jeho životného cyklu; berú sa pritom do úvahy aj možné prínosy súvisiace s používaním zvažovaného produktu,
2.
kľúčové environmentálne aspekty sa určia identifikáciou tých kategórií vplyvu na životné prostredie, ku ktorým z hľadiska životného cyklu prispieva zvažovaná skupina produktov najvýznamnejšou mierou, a z týchto kľúčových environmentálnych aspektov sa určia tie, ktoré majú výrazný potenciál na zlepšenie životného prostredia,
3.
predvýrobné štádium životného cyklu produktu, ktoré zahŕňa ťažbu alebo výrobu a spracovanie suroviny a výrobu energie, sa berie do úvahy len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,
b)
sa ustanovia kritériá pre príslušnú skupinu produktov s prihliadnutím na určené kľúčové environmentálne aspekty a základné požiadavky uvedené v § 4 ods. 1,
c)
sa zohľadnia pri určovaní a výbere kľúčových environmentálnych aspektov podľa písmena a), ako aj pri ustanovovaní kritérií podľa písmena b) najmä tieto skutočnosti:
1.
štúdium možnosti prispôsobenia sa produktu kritériám a trhu (najmä vyrobené, dovezené a predané množstvá, štruktúra trhu, funkčné rozdiely medzi typmi produktov, odozva spotrebiteľov, prípadná potreba definovania podskupín produktov),
2.
určovanie kľúčových environmentálnych aspektov v súlade s medzinárodne uznávanými metódami a normami s prihliadnutím na úvahy týkajúce sa životného cyklu produktov,
3.
analýza zlepšenia životného prostredia,
d)
sa ustanovia požiadavky na posudzovanie zhody, najmä
1.
posudzovanie vlastností produktov,
2.
spôsob overenia základných požiadaviek a špecifických požiadaviek [§ 3 ods. 4 písm. e) a f)],
3.
metódy a postupy na posudzovanie produktov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v príslušných technických normách alebo vykonávané autorizovanými osobami8) alebo akreditovanými laboratóriami.8a)
(4)
Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky sa prihliada na aktuálny stav vedy a techniky, ako aj na stanovené environmentálne kritériá environmentálnej značky EÚ (§ 10) pre obdobnú skupinu produktov.
(5)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poverí ním riadenú právnickú osobu prípravou návrhu skupín produktov, ako aj osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.
(6)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa na procese navrhovania a určovania skupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky mohli zúčastniť zainteresované strany, najmä zástupcovia výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) vrátane mikropodnikateľov, malých podnikateľov a stredných podnikateľov, odborových zväzov, združení na ochranu životného prostredia a združení na ochranu spotrebiteľov, vedeckovýskumných pracovísk, orgánov verejnej správy, autorizovaných osôb a akreditovaných pracovísk.8)
(7)
Ministerstvo určí časovú platnosť osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečí ich včasnú aktualizáciu.
(8)
Na ustanovenie osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre podskupinu produktov platia rovnako odseky 1 až 7.
(9)
Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich aktualizácie podľa odseku 7 určí ministerstvo a uverejní ich vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník") a na svojej internetovej stránke.
(10)
Podrobnosti o určovaní skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 7
Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky

(1)
Národná environmentálna značka sa môže udeliť len produktu, ktorý spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky.
(2)
Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky predkladá výrobca, dovozca alebo predávajúci4) (ďalej len „žiadateľ") ministerstvu. Žiadosť obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa (obchodné meno, sídlo, adresu, identifikačné číslo - IČO),
b)
názov, charakteristiku a opis produktu, čas, miesto a jeho množstvo uvádzané na trh,
c)
údaje o skupine produktov, prípadne podskupine produktov, do ktorej produkt patrí.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí
a)
potrebná dokumentácia k údajom podľa odseku 2 písm. b),
b)
potrebné doklady na preukázanie skutočností podľa odseku 2 písm. c),
c)
potvrdenie o zaplatení úhrady podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(4)
Ak je žiadateľom predávajúci, ktorý nie je výrobcom10) príslušného produktu, môže podať žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky len v prípade, ak tento produkt uvádza na trh pod svojím obchodným označením.
(5)
Ministerstvo môže poveriť plnením niektorých úloh súvisiacich s prijímaním a preverovaním kompletnosti žiadostí, preverovaním splnenia osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a kontrolou plnenia podmienok na jej používanie ním riadenú právnickú osobu.
(6)
Ak sa v osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky ustanovujú určité požiadavky aj na výrobné zariadenia, tieto požiadavky sa musia splniť pri všetkých zariadeniach, na ktorých sa príslušný produkt vyrába.
(7)
Ak ministerstvo po preverení žiadosti zistí, že produkt spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, postupuje podľa § 8. Osobitné rozhodnutie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní11) sa v tomto prípade nevydáva.
(8)
Ak produkt nespĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, ministerstvo žiadosť zamietne.
zobraziť paragraf
§ 8
Podmienky používania národnej environmentálnej značky

(1)
Ak ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, uzavrie so žiadateľom zmluvu, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku (§ 6) na označovanie príslušného produktu a určujú sa podmienky jej používania.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
názov a číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje o zmluvných stranách (ministerstvo ako poskytovateľ a žiadateľ ako nadobúdateľ),
c)
predmet zmluvy vrátane podkladov na jej uzavretie,
d)
záväzný vzor národnej environmentálnej značky,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán vrátane sledovania zhody, ochrany dôverných informácií, podmienok na pozastavenie alebo zrušenie oprávnenia na používanie národnej environmentálnej značky, obmedzenia zodpovednosti, náhrady škody, úhrad, zmluvných sankcií a postupu v prípade zmeny osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky počas platnosti zmluvy,
f)
čas platnosti zmluvy a dôvody jej zániku.
(3)
Na používanie národnej environmentálnej značky platia tieto zásady:
a)
národnú environmentálnu značku môže používať len nadobúdateľ a len na označovanie produktu uvedeného v predmete zmluvy podľa odseku 2, ako aj na propagačné a reklamné účely spojené iba s týmto produktom, a to podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
národná environmentálna značka sa môže začať používať až po nadobudnutí platnosti zmluvy podľa odseku 2,
c)
okrem odôvodnených prípadov ustanovených vykonávacím predpisom (odsek 11) nesmie nadobúdateľ používať národnú environmentálnu značku po zániku platnosti zmluvy podľa odseku 2 na označovanie produktov ani na propagačné a reklamné účely,
d)
národná environmentálna značka má byť umiestnená na produkte (na jeho obale, na propagačnom materiáli) tak, aby sa neprekrývala s inými značkami ani nápismi, aby nemohlo dôjsť k jej nesprávnej interpretácii,
e)
nadobúdateľ môže pod národnou environmentálnou značkou uviesť krátke slovné upresnenie kľúčového environmentálneho aspektu produktu (napríklad nízko emisný, biodegradovateľný, 100 % recyklovateľný, nepoškodzuje ozónovú vrstvu Zeme, riediteľný vodou).
(4)
Zmenu vlastností produktu, ktorá nemá vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie národnej environmentálnej značky, musí nadobúdateľ bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu.
(5)
Zmena vlastností produktu, ktorá môže mať vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie environmentálnej značky, vyžaduje predloženie novej žiadosti ministerstvu.
(6)
V prípade pochybnosti o tom, či ide o zmenu podľa odseku 4 alebo 5, rozhodne ministerstvo na základe žiadosti nadobúdateľa v lehote 30 dní.
(7)
Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), táto zmena nemá vplyv na obdobie trvania platnosti zmluvy.
(8)
Zakazuje sa
a)
neoprávnené používanie národnej environmentálnej značky,
b)
klamlivá reklama a klamlivé označenie produktu12) alebo použitie akejkoľvek značky či loga, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou.
(9)
Za neoprávnené používanie environmentálnej značky podľa odseku 8 písm. a) sa považuje jej používanie v rozpore so zásadami ustanovenými v odseku 3.
(10)
Vzor zmluvy podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(11)
Podrobnosti o podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov podľa odseku 3 písm. c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 9
Úhrady

(1)
Žiadateľ zaplatí
a)
pri predložení žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky jednorazovú úhradu súvisiacu s náhradou nevyhnutných nákladov ministerstva spojených s jej preskúmaním,
b)
po udelení národnej environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie.
(2)
Obdobie, na ktoré sa vzťahuje platenie každoročných úhrad podľa odseku 1 písm. b), sa začína dňom nadobudnutia platnosti zmluvy podľa § 8 ods. 2.
(3)
Úhrady podľa odseku 1 nezahŕňajú náklady na predpísané skúšky alebo iné formy overenia (najmä posudzovanie zhody), či sú splnené osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky; tieto náklady znáša žiadateľ.
(4)
Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky je 165 eur.
(5)
Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je mikropodnikateľ, malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ.
(6)
Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo ktorá je registrovaná v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Úhrada pre žiadateľa o opätovné udelenie národnej environmentálnej značky je 100 eur.
(8)
Úhrada za používanie národnej environmentálnej značky podľa odseku 1 písm. b) je 400 eur.
(9)
Ak je nadobúdateľom stredný podnikateľ alebo malý podnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 200 eur.
(10)
Ak je nadobúdateľom mikropodnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 100 eur.
(11)
Úhrady podľa odseku 1 sú príjmom osobitného podúčtu kapitoly ministerstva. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a možno ich použiť len na financovanie činností spojených s fungovaním systému environmentálneho označovania produktov a s jeho propagáciou.
(12)
Podrobnosti o určovaní a platení úhrad, o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 10
Environmentálna značka EÚ


Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje osobitný predpis.1a)
zobraziť paragraf
§ 14
Orgány štátnej správy

(1)
Štátnu správu na úseku environmentálneho označovania produktov vykonávajú
a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia").
(2)
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov. Pri výkone tejto pôsobnosti najmä
a)
určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich pravidelnej revízie a aktualizácie (§ 5 ods. 9),
b)
preveruje žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky a uzatvára zmluvy oprávňujúce nadobúdateľa na jej používanie na environmentálne označovanie produktov,
c)
zabezpečuje kontrolu plnenia podmienok uvedených v zmluve podľa písmena b),
d)
plní obdobne úlohy podľa písmen b) a c) na úseku udeľovania environmentálnej značky EÚ,
e)
môže poveriť ním riadenú právnickú osobu plnením niektorých pomocných a odborných úloh spojených s jeho činnosťou podľa písmen a) až d),
f)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národnej a európskej schémy environmentálneho označovania produktov.
(3)
Inšpekcia vykonáva kontrolu na úseku environmentálneho označovania produktov a ukladá pokuty (§ 16). Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.14b)
zobraziť paragraf
§ 15
Informovanie a účasť verejnosti

(1)
Ministerstvo zabezpečí, aby verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k návrhu na určenie skupín produktov, ako aj k návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.
(2)
Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ktorým udelilo národnú environmentálnu značku a zoznam výrobkov,14c) ktorým udelilo environmentálnu značku EÚ a využije ďalšie formy aktívnej propagácie a informovania verejnosti o schéme environmentálneho označovania.
zobraziť paragraf
§ 16
Pokuty

(1)
Pokutu do 16 596,95 eura uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak na území Slovenskej republiky
a)
neoprávnene používa národnú environmentálnu značku alebo environmentálnu značku EÚ,
b)
použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie produktu alebo výrobku,14c) akúkoľvek inú značku, alebo logo, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou alebo s environmentálnou značkou EÚ.
(2)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.
(3)
Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na hroziace alebo vzniknuté škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 2 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody alebo za nápravu ekologickej ujmy.
(5)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov.15)
zobraziť paragraf
§ 17
Konanie


Na konanie podľa § 16 tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012


Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do 30. novembra 2012 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010).
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Bod 2 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Čl. 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
Nariadenie (ES) č. 1221/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
14a)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 66/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
14b)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14c)
Čl. 1 nariadenia (ES) č. 66/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
VZOR

ZMLUVY, KTOROU SA ŽIADATEĽ OPRÁVŇUJE POUŽÍVAŤ NÁRODNÚ ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU

Zmluva o podmienkach používania národnej environmentálnej značky

Zmluva podľa § 8 ods. 2 tohto zákona, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku, obsahuje nasledujúce náležitosti:

Úvodná časť

V nej sa uvedú údaje o

a)
čísle zmluvy poskytovateľa (ministerstva),

b)
čísle zmluvy nadobúdateľa (žiadateľa),

c)
určenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje (presný názov a adresa, identifikačné číslo, bankové spojenie, oficiálne zastúpenie a určenie vecných garantov).

Článok 1 - Práva a povinnosti

V tomto článku sa uvedie najmä

a)
poskytnutie (zo strany ministerstva ako poskytovateľa) oprávnenia žiadateľovi (ako nadobúdateľovi) používať národnú environmentálnu značku na príslušný produkt - uvedie sa presná špecifikácia produktu a oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, spolu s odkazom na prílohu č. 1 a 2 k tejto zmluve,

b)
povinnosť používať národnú environmentálnu značku tak, aby bola viditeľná a iba v tvare a farbe uvedenej v špecifikáciách pre národnú environmentálnu značku v prílohe č. 3 k tejto zmluve, ako aj upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku sa nevzťahuje na jej používanie ako súčasti ochrannej známky,

c)
povinnosť nadobúdateľa zabezpečiť, aby príslušný produkt spĺňal počas platnosti tejto zmluvy všetky požiadavky a podmienky používania ustanovené v tejto zmluve, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve. Zároveň sa uvedie, že na zmenu vlastností produktu, ktoré nemajú vplyv na súlad s osobitnými podmienkami podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve, sa nepožaduje nová žiadosť a nadobúdateľ môže naďalej používať na označenie príslušného produktu národnú environmentálnu značku pod podmienkou, že

1.
o takejto zmene bezodkladne písomne upovedomí poskytovateľa a

2.
poskytovateľ má právo tieto skutočnosti vhodným spôsobom preveriť,

d)
možnosť rozšíriť zmluvu na širší okruh produktov patriacich do tej istej skupiny produktov a spĺňajúcich osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve pod podmienkou, že

1.
s tým poskytovateľ súhlasí - na základe prípadného overenia potrebných skutočností,

2.
sa upraví špecifikácia produktov podľa písmena a), ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

3.
na požiadanie poskytovateľa nadobúdateľ podľa potreby uhradí primerané náklady na toto overenie,

e)
upozornenie, že poskytnutím oprávnenia používať národnú environmentálnu značku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov ani iné záväzné požiadavky vzťahujúce sa na rôzne štádiá životného cyklu výrobku, prípadne na službu.

Článok 2 - Propagácia a reklama

a)
právo a povinnosť nadobúdateľa používať národnú environmentálnu značku alebo zmienku o nej iba vo vzťahu k produktu uvedenému v čl. 1 a v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

b)
zákaz pre nadobúdateľa robiť reklamu, propagáciu alebo iné vyhlásenie alebo použiť národnú environmentálnu značku alebo logo spôsobom, ktorý je nesprávny alebo zavádzajúci, alebo spochybňujúci integritu národnej environmentálnej značky,

c)
zodpovednosť nadobúdateľa za spôsob, akým sa národná environmentálna značka použije vo vzťahu k jeho produktu, najmä v súvislosti s reklamou.

Článok 3 - Sledovanie zhody

a)
právo poskytovateľa alebo ním poverených osôb vykonať potrebné kroky vrátane oprávnenia v primeranom čase bez predchádzajúceho oznámenia vstupovať do priestorov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve s cieľom zistiť, či nadobúdateľ priebežne plní osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve a ďalšie podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy a povinnosť potrebnej súčinnosti zo strany nadobúdateľa, najmä pokiaľ ide o predloženie príslušných dokladov, podanie vysvetlenia, umožnenie vstupu a podobne,

b)
povinnosť nadobúdateľa uhradiť primerané náklady, ktoré vynaloží poskytovateľ pri sledovaní zhody podľa tohto článku.

Článok 4 - Dôvernosť informácií

a)
záväzok poskytovateľa, že on ani ním poverené osoby nepoužijú ani neposkytnú na účely nesúvisiace s touto zmluvou informácie, ku ktorým získali prístup v priebehu preverovania žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky alebo v súvislosti so sledovaním zhody podľa čl. 3 tejto zmluvy, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,

b)
záväzok poskytovateľa prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany dokumentov, ktoré mu boli poskytnuté pri preverovaní žiadosti alebo sledovaní zhody,

1.
pred falšovaním a spreneverou,

2.
pred zničením alebo škartovaním do lehoty najmenej troch rokov od skončenia platnosti tejto zmluvy.

Článok 5 - Pozastavenie a zrušenie

a)
záväzok nadobúdateľa v prípade neplnenia podmienok a požiadaviek podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy

1.
oznámiť to bezodkladne poskytovateľovi a

2.
dočasne pozastaviť používanie národnej environmentálnej značky až do času odstránenia tohto neplnenia a upovedomenia poskytovateľa o odstránení tohto neplnenia,

b)
právo poskytovateľa, ak zistí, že nadobúdateľ neplní podmienky na používanie národnej environmentálnej značky,

1.
dočasne pozastaviť alebo zrušiť oprávnenia nadobúdateľa používať túto značku a

2.
prijať ďalšie opatrenia na zamedzenie používania tejto značky nadobúdateľom.

Článok 6 - Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody

a)
zákaz nadobúdateľovi zahrnúť národnú environmentálnu značku ako časť akéhokoľvek ručenia alebo záruky vo vzťahu k produktu uvedenému v článku 1 tejto zmluvy,

b)
prehlásenie o tom, že poskytovateľ ani ním poverené osoby nezodpovedajú za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpí

1.
nadobúdateľ v dôsledku poskytnutia a využívania práva používať národnú environmentálnu značku,

2.
tretia strana v dôsledku udelenia alebo používania environmentálnej značky vrátane reklamy,

c)
záväzok nadobúdateľa poskytnúť náhradu škody poskytovateľovi alebo ním povereným osobám, ktorú títo utrpeli

1.
v dôsledku porušenia tejto zmluvy nadobúdateľom alebo

2.
v dôsledku toho, že sa spoľahli na informácie alebo dokumentáciu poskytnutú nadobúdateľom

vrátane akýchkoľvek s tým súvisiacich nárokov tretej strany.

Článok 7 - Úhrady

a)
ustanovenie výšky úhrady za používanie národnej environmentálnej značky vrátane spôsobu platenia tejto úhrady,

b)
záväzok nadobúdateľa platiť úhradu v rozsahu a spôsobom podľa písmena a) a v súlade s § 9 tohto zákona,

c)
upozornenie, že v prípade pozastavenia alebo predčasného zániku platnosti zmluvy z dôvodov na strane nadobúdateľa, nemá nadobúdateľ právo na vrátenie úhrady ani jej alikvotnej časti,

d)
upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku je podmienené včasným platením príslušných úhrad.

Článok 8 - Sťažnosti

a)
právo poskytovateľa

1.
informovať nadobúdateľa o sťažnostiach na produkt, ktorému bola udelená národná environmentálna značka vrátane práva odoprieť identifikáciu sťažovateľa, ako aj

2.
požadovať od nadobúdateľa, aby reagoval na túto sťažnosť,

b)
akákoľvek reakcia nadobúdateľa podľa písmena a) nemá vplyv na práva alebo povinnosti poskytovateľa podľa čl. 3 a 5 tejto zmluvy.

Článok 9 - Čas platnosti zmluvy a uplatniteľnosť práva

a)
ustanovenie o platnosti zmluvy

1.
začiatok platnosti zmluvy určený spravidla dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,

2.
koniec platnosti zmluvy; zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov,

b)
právo poskytovateľa v prípade porušenia podmienok používania národnej environmentálnej značky riešiť to

1.
spôsobom uvedeným v čl. 5 tejto zmluvy alebo

2.
písomným vypovedaním zmluvy k ním určenému dátumu,

c)
právo nadobúdateľa písomne vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou,

d)
zákaz používania národnej environmentálnej značky vo vzťahu k produktu podľa čl. 1 po skončení platnosti tejto zmluvy s výnimkou prípadov ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 8 ods. 11 tohto zákona,

e)
spôsob riešenia sporov medzi zmluvnými stranami - vzájomnou dohodou a v prípade neúspechu súdnou cestou.

Záverečná časť

a)
odkaz na prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,

b)
odkaz na počet exemplárov zmluvy a rozdeľovník,

c)
miesto a dátum podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, meno a podpis splnomocneného zástupcu a pečiatky oboch zmluvných strán.

Prílohy k zmluve

Povinnou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 - špecifikácie o produkte, na ktorý bola udelená národná environmentálna značka; tieto musia obsahovať prinajmenšom podrobnosti o názve produktu a prípadných referenčných číslach výrobcu, o mieste (miestach) jeho výroby a registračné číslo žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky.

Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu a podskupinu produktov.

Príloha č. 3 - bližšie údaje o národnej environmentálnej značke (s prihliadnutím najmä na § 8 ods. 3 a prílohu č. 2 k tomuto zákonu) ustanovujúce najmä jej farebné vyhotovenie, umiestnenie a spôsob použitia.

Konkrétna zmluva môže obsahovať aj ďalšie prílohy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore