Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 263/2015 účinný od 01.12.2015


Platnosť od: 20.10.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veda, technika, výskumníctvo, Ochrana životného prostredia, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 263/2015 s účinnosťou od 01.12.2015

Legislatívny proces k zákonu 263/2015
Legislatívny proces k zákonu 263/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pre oblasť dodržiavania podmienok prístupu ku genetickým zdrojom1) a tradičným ...

a)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť právnických osôb podľa § 8,

b)

zodpovednosť za porušenie povinností.

§ 2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti využívania genetických zdrojov a určuje hlavné smery tejto ...

b)

posudzuje zaradenie zbierky5) alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom ...

c)

informuje Komisiu o nesplnení kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok ...

d)

prijíma vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,8) ak na ich ...

e)

spolupracuje s Komisiou a ďalšími subjektmi v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,10)

f)

zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu,11)

g)

podáva Komisii správy o uplatňovaní osobitného predpisu,12)

h)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...

§ 3
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

a)

prijíma od používateľov13) vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej ...

§ 4
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 5
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 7
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 8
Iné orgány v oblasti využívania genetických zdrojov
(1)

Orgány štátnej správy a právnické osoby, ktoré podľa osobitných predpisov20) rozhodujú o poskytnutí ...

(2)

Orgány štátnej správy a právnické osoby podľa odseku 1 spolupracujú a poskytujú súčinnosť ...

§ 9
Inšpekcia
(1)

Inšpekcia ako orgán kontroly v oblasti využívania genetických zdrojov

a)

vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,22)

b)

overuje splnenie kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej ...

c)

ukladá fyzickým osobám a právnickým osobám povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených ...

d)

prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 10 a 11,

e)

vedie záznamy o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov ...

f)

informuje ministerstvo o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených ...

g)

poskytuje súčinnosť ministerstvu na účely spolupráce podľa osobitného predpisu.26)

(2)

Pri výkone činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa postupuje primerane podľa základných pravidiel ...

§ 10
Priestupky
(1)

Priestupku v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí ten, kto

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi ...

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného ...

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení ...

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 2 500 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

(4)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30)

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 11
Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí fyzická osoba – ...

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi ...

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného ...

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení ...

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 100 000 eur. ...

(3)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 25 ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, ...

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho ...

(6)

Za viac iných správnych deliktov tej istej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby ...

(7)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(8)

Ak povinný opakovane poruší v čase do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(10)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 12
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní31) okrem § 2 písm. ...

(2)

Vyhlásenia a informácie podľa osobitného predpisu32) sa predkladajú elektronicky.

§ 13
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach ...
 • 2)  Čl. 3 bod 7 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 3)  Nariadenie (EÚ) č. 511/2014.
 • 4)  Čl. 1 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.).
 • 5)  Čl. 3 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 6)  Čl. 5 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 7)  Čl. 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 8)  Čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 9)  Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 10)  Čl. 7 ods. 4 a čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 11)  Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 12)  Čl. 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 13)  Čl. 3 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 14)  Čl. 7 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 15)  Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 ...
 • 16)  § 46 a 110 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 17)  § 84 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie ...
 • 19)  § 6 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 20)  Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 21)  Čl. 7 ods. 1 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 22)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 23)  Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 24)  Čl. 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 25)  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 26)  Čl. 12 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 27)  § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Čl. 4 ods. 2, 5 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 29)  Čl. 4 ods. 3, 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 30)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 5 ods. 2 a 5 a čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore