Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 263/2015 účinný od 01.12.2015

Platnosť od: 20.10.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veda, technika, výskumníctvo, Životné prostredie, Výskumné ústavy a pracoviská, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 263/2015 s účinnosťou od 01.12.2015

Legislatívny proces k zákonu 263/2015
Legislatívny proces k zákonu 263/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pre oblasť dodržiavania podmienok prístupu ku genetickým zdrojom1) a tradičným poznatkom súvisiacich s genetickými zdrojmi2) a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „oblasť využívania genetických zdrojov“) s cieľom prispieť k zachovaniu biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek4)

a)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť právnických osôb podľa § 8,

b)

zodpovednosť za porušenie povinností.

§ 2 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti využívania genetických zdrojov a určuje hlavné smery tejto činnosti,

b)

posudzuje zaradenie zbierky5) alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom podľa osobitného predpisu6) a oznamuje Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) názov a kontaktné údaje pre zbierku, jej vlastníka a druh zbierky,

c)

informuje Komisiu o nesplnení kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie podľa osobitného predpisu,7)

d)

prijíma vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,8) ak na ich prijímanie nie sú príslušné iné orgány alebo právnické osoby podľa tohto zákona, a vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám plní informačnú povinnosť,9)

e)

spolupracuje s Komisiou a ďalšími subjektmi v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,10)

f)

zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu,11)

g)

podáva Komisii správy o uplatňovaní osobitného predpisu,12)

h)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 3 - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

a)

prijíma od používateľov13) vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o prípravky na ochranu rastlín, pomocné prípravky v ochrane rastlín, hnojivá, krmivá, odrody pestovaných rastlín alebo množiteľský materiál pestovaných rastlín, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania, predmetom autorizácie alebo predmetom notifikácie podľa osobitných predpisov,15)

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 4 - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o humánne lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania alebo predmetom notifikácie podľa osobitného predpisu,16)

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 5 - Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o veterinárne lieky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania podľa osobitného predpisu,17)

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 6 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o biocídne výrobky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania alebo predmetom autorizácie podľa osobitného predpisu,18)

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 7 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o nové potraviny alebo výživové doplnky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania podľa osobitného predpisu,19)

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 8 - Iné orgány v oblasti využívania genetických zdrojov
(1)

Orgány štátnej správy a právnické osoby, ktoré podľa osobitných predpisov20) rozhodujú o poskytnutí finančných prostriedkov určených na výskum zahrňujúci používanie genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s genetickými zdrojmi fyzickým osobám a právnickým osobám, prijímajú od príjemcov finančných prostriedkov vyhlásenia o uplatňovaní náležitej starostlivosti za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu21) a vo vzťahu k prijatým vyhláseniam plnia informačnú povinnosť.9)

(2)

Orgány štátnej správy a právnické osoby podľa odseku 1 spolupracujú a poskytujú súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

§ 9 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia ako orgán kontroly v oblasti využívania genetických zdrojov

a)

vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,22)

b)

overuje splnenie kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom podľa osobitného predpisu,23)

c)

ukladá fyzickým osobám a právnickým osobám povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov,24)

d)

prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 10 a 11,

e)

vedie záznamy o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov a uložených pokutách podľa osobitného predpisu,25)

f)

informuje ministerstvo o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov, uložených pokutách a výsledku overovania splnenia kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie,

g)

poskytuje súčinnosť ministerstvu na účely spolupráce podľa osobitného predpisu.26)

(2)

Pri výkone činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.27)

§ 10 - Priestupky
(1)

Priestupku v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí ten, kto

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi v rozpore s osobitným predpisom,28)

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného predpisu,29)

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení uvedie nepravdivé informácie,

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov podľa § 9 ods. 1 písm. c).

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 2 500 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

(4)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na odstránenie alebo nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný opatrenia podľa prvej vety v určenej lehote nevykoná, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30)

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 11 - Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi v rozpore s osobitným predpisom,28)

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného predpisu,29)

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení uvedie nepravdivé informácie,

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov podľa § 9 ods. 1 písm. c).

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 100 000 eur.

(3)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 25 000 eur.

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania.

(6)

Za viac iných správnych deliktov tej istej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.

(7)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na odstránenie alebo na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný opatrenia podľa prvej vety v určenej lehote nevykoná, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

(8)

Ak povinný opakovane poruší v čase do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nebola určená dlhšia lehota jej splatnosti.

(10)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 12 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní31) okrem § 2 písm. b) a § 9 ods. 1 písm. b).

(2)

Vyhlásenia a informácie podľa osobitného predpisu32) sa predkladajú elektronicky.

§ 13 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).

 • 2)

  Čl. 3 bod 7 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 3)

  Nariadenie (EÚ) č. 511/2014.

 • 4)

  Čl. 1 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.).

 • 5)

  Čl. 3 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 6)

  Čl. 5 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 7)

  Čl. 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 8)

  Čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 9)

  Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 10)

  Čl. 7 ods. 4 a čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 11)

  Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 12)

  Čl. 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 13)

  Čl. 3 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 14)

  Čl. 7 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 15)

  Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon), zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z., zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z., zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 46 a 110 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 84 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

 • 19)

  § 6 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 21)

  Čl. 7 ods. 1 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 22)

  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 23)

  Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 24)

  Čl. 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 25)

  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 26)

  Čl. 12 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 27)

  § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Čl. 4 ods. 2, 5 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 29)

  Čl. 4 ods. 3, 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

 • 30)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Čl. 5 ods. 2 a 5 a čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

Načítavam znenie...
MENU
Hore