Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 263/2015 účinný od 01.12.2015

Platnosť od: 20.10.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veda, technika, výskumníctvo, Ochrana životného prostredia, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 263/2015 s účinnosťou od 01.12.2015

Legislatívny proces k zákonu 263/2015
Legislatívny proces k zákonu 263/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pre oblasť dodržiavania podmienok prístupu ku genetickým zdrojom1) a tradičným ...

a)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť právnických osôb podľa § 8,

b)

zodpovednosť za porušenie povinností.

§ 2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti využívania genetických zdrojov a určuje hlavné smery tejto ...

b)

posudzuje zaradenie zbierky5) alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom ...

c)

informuje Komisiu o nesplnení kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok ...

d)

prijíma vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,8) ak na ich ...

e)

spolupracuje s Komisiou a ďalšími subjektmi v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,10)

f)

zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu,11)

g)

podáva Komisii správy o uplatňovaní osobitného predpisu,12)

h)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...

§ 3
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

a)

prijíma od používateľov13) vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej ...

§ 4
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 5
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 7
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a)

prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ...

b)

plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena ...

c)

spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických ...

§ 8
Iné orgány v oblasti využívania genetických zdrojov
(1)

Orgány štátnej správy a právnické osoby, ktoré podľa osobitných predpisov20) rozhodujú o poskytnutí ...

(2)

Orgány štátnej správy a právnické osoby podľa odseku 1 spolupracujú a poskytujú súčinnosť ...

§ 9
Inšpekcia
(1)

Inšpekcia ako orgán kontroly v oblasti využívania genetických zdrojov

a)

vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,22)

b)

overuje splnenie kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej ...

c)

ukladá fyzickým osobám a právnickým osobám povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených ...

d)

prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 10 a 11,

e)

vedie záznamy o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov ...

f)

informuje ministerstvo o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených ...

g)

poskytuje súčinnosť ministerstvu na účely spolupráce podľa osobitného predpisu.26)

(2)

Pri výkone činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa postupuje primerane podľa základných pravidiel ...

§ 10
Priestupky
(1)

Priestupku v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí ten, kto

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi ...

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného ...

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení ...

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 2 500 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

(4)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30)

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 11
Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí fyzická osoba – ...

a)

použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi ...

b)

nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného ...

c)

nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení ...

d)

nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 100 000 eur. ...

(3)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 25 ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, ...

(5)

Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho ...

(6)

Za viac iných správnych deliktov tej istej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby ...

(7)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(8)

Ak povinný opakovane poruší v čase do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(10)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 12
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní31) okrem § 2 písm. ...

(2)

Vyhlásenia a informácie podľa osobitného predpisu32) sa predkladajú elektronicky.

§ 13
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach ...
 • 2)  Čl. 3 bod 7 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 3)  Nariadenie (EÚ) č. 511/2014.
 • 4)  Čl. 1 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.).
 • 5)  Čl. 3 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 6)  Čl. 5 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 7)  Čl. 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 8)  Čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 9)  Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 10)  Čl. 7 ods. 4 a čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 11)  Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 12)  Čl. 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 13)  Čl. 3 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 14)  Čl. 7 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 15)  Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 ...
 • 16)  § 46 a 110 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 17)  § 84 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie ...
 • 19)  § 6 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 20)  Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 21)  Čl. 7 ods. 1 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 22)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 23)  Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 24)  Čl. 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 25)  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 26)  Čl. 12 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 27)  § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Čl. 4 ods. 2, 5 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 29)  Čl. 4 ods. 3, 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
 • 30)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 5 ods. 2 a 5 a čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.
Načítavam znenie...
MENU
Hore