Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD737DS8EUPP15ČL39

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 162/2015 s účinnosťou od 15.03.2024 na základe 40/2024


§ 439
Prípustnosť kasačnej sťažnosti

(1)
Kasačná sťažnosť je prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu podľa § 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná proti uzneseniu,
a)
ktorým sa upravuje vedenie konania,
b)
proti ktorému je prípustná sťažnosť,
c)
o priznaní alebo nepriznaní postavenia osoby zúčastnenej na konaní,
d)
o právomoci, príslušnosti, poriadkovej pokute podľa § 78, o odmene znalca, tlmočníka a prekladateľa,
e)
týkajúceho sa odkladného účinku žaloby,
f)
o predĺžení lehoty podľa § 250 ods. 2 a § 262 ods. 2,
g)
ktorým sa prerušuje konanie podľa § 100 ods. 1 písm. b) alebo c),
h)
o výške náhrady trov konania,
i)
o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia.
(3)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná, ak
a)
sa opiera o iné dôvody, ako sú uvedené v § 440,
b)
sa opiera o dôvody, ktoré sťažovateľ neuplatnil v konaní pred správnym súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie, hoci tak urobiť mohol,
c)
smeruje len proti dôvodom rozhodnutia správneho súdu.
(4)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná ani proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu vo veciach podľa § 23 ods. 2 písm. e) až g).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore