Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD730DS8EUPPČL39

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 162/2015 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 239/2023


§ 3

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a normatívnych správnych aktov,
b)
rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne označený ako rozhodnutie alebo je za rozhodnutie považovaný podľa osobitného predpisu a zakladá, mení, zrušuje alebo deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka,
c)
opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté,
d)
nečinnosťou orgánu verejnej správy stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní, alebo stav, keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti nezačal administratívne konanie; nečinnosťou orgánu verejnej správy nie je stav, keď z rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy vyplýva, prečo orgán verejnej správy v administratívnom konaní nekoná a po vydaní rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy nedošlo k podstatnej zmene okolností,
e)
iným zásahom orgánu verejnej správy faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správy, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté; iným zásahom je aj postup orgánu verejnej správy pri výkone kontroly alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, ak ním sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.
(2)
Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verenej správy“, rozumie sa tým primerane aj uznesenie obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „uznesenie zastupiteľstva“).
(3)
Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „správny súd“, rozumejú sa tým súdy správneho súdnictva, ak z povahy vecí nevyplýva, že sa tým rozumie len niektorý z týchto súdov; sústavu súdov správneho súdnictva upravuje osobitný predpis.
zobraziť paragraf
§ 10

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach, ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 18
Postúpenie veci

(1)
Ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví; ak možno zistiť iný orgán, do ktorého právomoci vec patrí, správny súd mu vec po zastavení konania uznesením postúpi.
(2)
Ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu alebo správnemu súdu. Nižší správny súd je postúpením veci vyšším správnym súdom viazaný.
(3)
Ak správny súd, ktorému bola vec postúpená správnym súdom tej istej inštancie, nesúhlasí so svojou miestnou príslušnosťou alebo kauzálnou príslušnosťou, predloží vec na rozhodnutie najvyššiemu správnemu súdu. Rozhodnutím najvyššieho správneho súdu sú nižšie správne súdy viazané.
(4)
Ak súd postúpi vec správnemu súdu, ktorý s tým nesúhlasí z dôvodu, že nejde o vec patriacu do správneho súdnictva, správny súd ju predloží na rozhodnutie kompetenčnému senátu najvyššieho správneho súdu, ktorého rozhodnutím sú súdy viazané.
(5)
Právne účinky spojené s podaním žaloby alebo iného podania zostávajú pri postúpení veci zachované.
zobraziť paragraf
§ 21

Najvyšší správny súd koná a rozhoduje
a)
v trojčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov,
b)
v päťčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a štyroch sudcov vo veciach podľa § 11 písm. a) až g).
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Na správnom súde vo veciach správneho súdnictva konajú a rozhodujú sudcovia v trojčlenných senátoch zložených z predsedu a dvoch sudcov.
(2)
Sudca na správnom súde koná a rozhoduje o
a)
správnych žalobách v sociálnych veciach,
b)
správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
c)
žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
d)
žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
e)
žalobách vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
f)
žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
g)
žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.
(3)
Vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát najvyššieho správneho súdu, ako aj v už rozhodnutých hromadných veciach, môže senát správneho súdu uznesením preniesť rozhodovanie na sudcu.
zobraziť paragraf
§ 31
Začatie konania

(1)
Konanie sa začína doručením návrhu súdu.
(2)
Ak sa návrh týka vecí uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) až j), nazýva sa žalobou. Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa žaloby sa primerane použijú aj na návrh na začatie konania podľa § 6 ods. 2 písm. k).
(3)
Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 musí obsahovať aj náležitosti ustanovené osobitne pre určitý druh konania uvedený v § 6 ods. 2.
(4)
Správny súd doručí žalobu ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk. Ak bola žaloba podaná proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, ktoré žalovaný doručoval verejnou vyhláškou, správny súd oznámi začatie konania verejnou vyhláškou a v oznámení uvedie označenie žalovaného a napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, deň jeho vydania a skutočnosť, že toto bolo doručované verejnou vyhláškou.
(5)
Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci toho istého žalobcu prebiehalo na správnom súde iné konanie.
zobraziť paragraf
§ 32

(1)
Účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žalovaným je orgán verejnej správy určený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ďalšími účastníkmi sú tí,
a)
ktorí boli účastníkmi administratívneho konania, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak,
b)
na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho konania musí tiež vzťahovať rozhodnutie správneho súdu,
c)
ktorých za účastníkov označuje zákon.
(4)
Ak žalovaný doručoval napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie verejnou vyhláškou, je ďalším účastníkom ten, komu z rozhodnutia alebo opatrenia priamo vyplýva právo alebo povinnosť.
(5)
Ak žalovaný doručoval napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie verejnou vyhláškou, je ďalším účastníkom aj ten, kto o sebe tvrdí, že rozhodnutím alebo opatrením by mohol byť priamo dotknutý na svojich právach a povinnostiach a požiadal správny súd, aby s ním ako s ďalším účastníkom konania konal. Správny súd o takejto žiadosti rozhodne uznesením.
(6)
Účastníci podľa odseku 3 písm. a) a b) sa môžu svojho účastníctva v konaní pred správnym súdom výslovne vzdať ústne do zápisnice na pojednávaní alebo písomne s osvedčením pravosti podpisu alebo zaručeným elektronickým podpisom.
zobraziť paragraf
§ 42
Zainteresovaná verejnosť

(1)
Ak má zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená
a)
podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)
podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)
zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní podľa § 41 ods. 2 sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť.
(2)
Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 49 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 49

(1)
Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.
(2)
Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1
a)
v konaní podľa § 23 ods. 2 písm. e) až g),
b)
v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i),
c)
v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,
d)
ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.
(3)
Advokát je oprávnený dať sa v konaní zastupovať iným advokátom.
zobraziť paragraf
§ 62
Zmena žaloby

(1)
Žalobca môže meniť rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podanie žaloby na správny súd, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zmenenú žalobu správny súd doručí ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk.
zobraziť paragraf
§ 65
Spojenie vecí

(1)
V záujme hospodárnosti konania môže správny súd uznesením spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa u neho začali na základe samostatnej žaloby a ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov konania. Ak boli takéto konania pridelené viacerým senátom alebo sudcom toho istého správneho súdu, rozhodne o spojení konaní predseda senátu alebo sudca, u ktorého sa začalo konanie skôr.
(2)
Pri podaní viacerých súvisiacich žalôb je žalobca povinný označiť ich súvislosť a vzájomný vzťah; môže podať návrh na ich spojenie.
(3)
Predseda senátu uznesením spojí na spoločné konanie veci, ak sa preskúmania zákonnosti v tej istej veci domáhajú súčasne viacerí žalobcovia. Ustanovenie odseku 1 druhej vety platí obdobne.
zobraziť paragraf
§ 75
Doručovanie verejnou vyhláškou

(1)
Ak je v tej istej veci počet účastníkov a osôb zúčastnených na konaní väčší ako dvadsať, správny súd môže vykonať doručovanie rozhodnutia verejnou vyhláškou. O tomto spôsobe doručovania musí správny súd účastníkov konania vopred upovedomiť.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje správnemu súdu povinnosť zverejniť údaje verejnou vyhláškou, táto povinnosť je splnená ich zverejnením na úradnej tabuli správneho súdu a na webovej stránke príslušného správneho súdu, a ak podľa osobitného predpisu nepostačuje takéto zverejnenie, ich zverejnením v Obchodnom vestníku; tým nie je dotknutá povinnosť zverejnenia údajov v dennej tlači.
zobraziť paragraf
§ 105

Predseda senátu
a)
doručí žalobu s prílohami žalovanému a ďalším účastníkom podľa § 32 ods. 3 a vyzve ich, aby sa k nej v lehote určenej správnym súdom písomne vyjadrili, a zároveň ich poučí, že ak to neurobia, správny súd môže vo veci konať ďalej, a že najneskôr vo vyjadrení môžu požiadať, aby správny súd vo veci nariadil pojednávanie,
b)
doručí žalobu s prílohami osobám zúčastneným na konaní,
c)
vyžiada administratívne spisy od žalovaného orgánu verejnej správy; žalovaný je povinný v lehote určenej správnym súdom predložiť správnemu súdu svoje administratívne spisy spolu s administratívnymi spismi orgánu verejnej správy prvého stupňa,
d)
zabezpečí, ak správny súd vykonáva dokazovanie, aby bolo možné na pojednávaní vykonať potrebné dôkazy, a ak je to účelné, môže vykonať dôkaz prostredníctvom dožiadaného správneho súdu,
e)
robí iné vhodné opatrenia.
zobraziť paragraf
§ 108

(1)
Ak predseda senátu nariadi pojednávanie, pripraví ho tak, aby bolo možné rozhodnúť vo veci spravidla na jedinom pojednávaní.
(2)
Predseda senátu predvolá na pojednávanie účastníkov konania, ich zástupcov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná. Ak je účastník konania zastúpený zástupcom na celé konanie, predvolanie sa doručuje iba tomuto zástupcovi. Účastníka konania správny súd predvolá, ak je potrebné, aby ho vyslúchol, alebo ak je jeho osobná prítomnosť nevyhnutná.
(3)
Predvolanie sa musí predvolaným osobám doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej desať dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. Táto lehota môže byť so súhlasom účastníkov konania skrátená. Kratšiu lehotu na prípravu možno určiť aj v konaniach, v ktorých je správny súd povinný rozhodnúť v lehotách počítaných na dni.
(4)
Správny súd upovedomí o pojednávaní osobu zúčastnenú na konaní a zástupcu zainteresovanej verejnosti. Oznámenie o pojednávaní správny súd zverejní aj na webovej stránke príslušného súdu.
zobraziť paragraf
§ 110

(1)
Verejnosť možno vylúčiť na celé pojednávanie alebo na jeho časť, len ak by verejné prejednanie veci ohrozilo
a)
ochranu utajovaných skutočností,
b)
citlivé informácie a skutočnosti chránené podľa osobitného predpisu alebo
c)
dôležitý záujem účastníka konania alebo svedka.
(2)
Ak bola verejnosť z pojednávania vylúčená podľa odseku 1 písm. a), postupuje sa podľa osobitného predpisu. Správny súd môže povoliť na návrh účastníka konania účasť na pojednávaní najviac dvom jeho dôverníkom a poučí ich o následkoch porušenia povinnosti mlčanlivosti. Dôverník musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.
(3)
Ak bola verejnosť vylúčená podľa odseku 1 písm. b) a c), môže správny súd povoliť na návrh účastníka konania jednotlivým osobám, aby boli prítomné na pojednávaní alebo na jeho časti, a zároveň ich poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(4)
Konanie týkajúce sa preskúmavania rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu je vždy neverejné.
(5)
Aj keď nie sú splnené podmienky na vylúčenie verejnosti, správny súd môže z dôvodov hodných osobitného zreteľa odoprieť prístup na pojednávanie jednotlivým osobám.
(6)
Vylúčenie verejnosti alebo jednotlivých osôb správny súd vhodným spôsobom oznámi.
zobraziť paragraf
§ 135

(1)
Na rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo v čase vydania opatrenia orgánu verejnej správy.
(2)
Pre správny súd je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania jeho rozhodnutia, ak
a)
ide o konanie podľa § 6 ods. 2 písm. d) až f) a i) až k),
b)
rozhoduje podľa § 192.
zobraziť paragraf
§ 145

(1)
Doručený rozsudok je právoplatný, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Rozsudok správneho súdu nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty jedného mesiaca od doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej sťažnosti v tej istej lehote proti tomuto rozsudku, ak sa rozhodlo o
a)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je správca dane alebo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku podanom voči rozhodnutiu alebo opatreniu správcu dane,
b)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol vo veciach týkajúcich sa výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním,
c)
správnej žalobe vo veciach správneho trestania,
d)
správnej žalobe vo veciach administratívneho vyhostenia.
(3)
Rozsudok správneho súdu o správnej žalobe vo veciach zaistenia nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty siedmich dní od doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej sťažnosti v tej istej lehote proti tomuto rozsudku.
(4)
Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov konania, osoby zúčastnené na konaní, zainteresovanú verejnosť a pre orgány verejnej moci.
(5)
Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.
zobraziť paragraf
§ 151
Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenia

(1)
Doručené uznesenie, ktoré už nemožno napadnúť sťažnosťou, je právoplatné.
(2)
Ak proti uzneseniu nie je prípustná sťažnosť, je právoplatné doručením.
(3)
Ak uznesenie ukladá povinnosť, lehota na jej splnenie začína plynúť od doručenia uznesenia; jej uplynutím je uznesenie vykonateľné.
zobraziť paragraf
§ 182

(1)
V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť
a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ods. 1,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré žalobca napáda, ak sú tieto samostatné a oddeliteľné a žaloba nesmeruje voči celému rozhodnutiu alebo opatreniu,
d)
deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 alebo deň právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení protestu prokurátora podľa § 181 ods. 2 alebo deň právoplatnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 181 ods. 3 alebo uvedenie, že žalobca sa považuje za opomenutého účastníka, alebo že žalovaný doručoval napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie verejnou vyhláškou,
e)
dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca považuje napadnuté výroky rozhodnutia alebo opatrenia za nezákonné (ďalej len „žalobné body“),
f)
označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,
g)
vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania správny súd neprihliada,
h)
návrh výroku rozhodnutia (ďalej len „žalobný návrh“).
(2)
K správnej žalobe musí byť pripojené
a)
splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2,
b)
potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa § 49 ods. 1,
c)
jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ak nejde o opomenutého účastníka podľa § 179 ods. 1, alebo jedno vyhotovenie rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora vydané v poslednom stupni, ak ide o správnu žalobu podanú prokurátorom.
zobraziť paragraf
§ 242

(1)
Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom konaní. Žalobca podľa § 244 ods. 1, ktorý nie je orgánom verejnej správy, sa žalobou môže domáhať aj primeraného finančného zadosťučinenia vzniknutého v dôsledku nečinnosti orgánu verejnej správy.
(2)
Odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy spočívajúcej v porušení povinnosti začať administratívne konanie z úradnej povinnosti sa žalobou môže domáhať len prokurátor.
zobraziť paragraf
§ 246

(1)
V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť
a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha odstránenia nečinnosti,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)
K žalobe fyzickej osoby, právnickej osoby a zainteresovanej verejnosti musí byť pripojené oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti podľa osobitného predpisu alebo vybavenie podnetu prokurátorom.
(3)
K žalobe prokurátora musí byť pripojené upozornenie prokurátora.
(4)
Ak sa žalobca domáha primeraného finančného zadosťučinenia, v žalobnom návrhu musí uviesť aj výšku požadovaného primeraného finančného zadosťučinenia a z akých dôvodov sa ho domáha.
zobraziť paragraf
§ 248

Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil svoju nečinnosť, správny súd konanie uznesením zastaví. Ak sa žalobca domáha primeraného finančného zadosťučinenia, správny súd konanie zastaví v prípade odstránenia nečinnosti žalovaného len v časti o žalobnom návrhu podľa § 242 ods. 1 prvá veta.
zobraziť paragraf
§ 250

(1)
Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému, aby v určenej lehote konal a rozhodol, vydal opatrenie alebo vykonal úkon, prípadne začal z úradnej povinnosti administratívne konanie. Vydaním tohto uznesenia sa súdne konanie nekončí a žalovaný je povinný správnemu súdu v určenej lehote doručiť vydané rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o vykonanom úkone, prípadne o začatí administratívneho konania.
(2)
Vo výroku uznesenia podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie žalovaného, predmet konania a jeho číslo, ak ide o žalobu podľa § 242 ods. 1, uloženú povinnosť a primeranú lehotu na jej splnenie, nie však dlhšiu ako tri mesiace; dĺžkou lehoty navrhnutou žalobcom správny súd nie je viazaný. Na návrh žalovaného môže správny súd uznesením predĺžiť lehotu určenú na odstránenie nečinnosti; navrhnutou dĺžkou lehoty správny súd nie je viazaný.
(3)
Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, môže priznať žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie, ak sa ho žalobca domáha.
(4)
Správny súd pri určení výšky primeraného finančného zadosťučinenia prihliadne na konkrétne okolnosti prípadu, najmä na celkovú dĺžku konania, zložitosť konania, správanie žalobcu, ktorým prispel k prieťahom v konaní, či žalobca využil dostupné prostriedky na odstránenie prieťahov v konaní, na postup žalovaného počas konania a na význam predmetu konania pre žalobcu.
(5)
Správny súd poskytne primerané finančné zadosťučinenie len v prípade, ak nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi nečinnosťou žalovaného nebolo možné nahradiť inak a ak samotné konštatovanie porušenia práva by sa nejavilo ako dostačujúce.
zobraziť paragraf
§ 251

(1)
Ak správny súd uloží žalovanému povinnosť zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie, lehota na plnenie je dva mesiace a plynie od právoplatnosti rozhodnutia.
(2)
Omeškanie žalovaného so splnením povinnosti v lehote podľa odseku 1 má bez potreby osobitného upozornenia rovnaké následky ako omeškanie s plnením peňažného dlhu podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
§ 257
Náležitosti žaloby proti inému zásahu

(1)
V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť
a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie alebo opis, prípadne číslo iného zásahu orgánu verejnej správy, voči ktorému sa žalobca domáha ochrany,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)
Ak iný zásah orgánu verejnej správy skončil až po podaní žaloby podľa § 252 ods. 1, žalobca môže žalobu zmeniť na žalobu podľa § 252 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 260

Ak žalovaný po podaní žaloby podľa § 252 ods. 1 upustil od napadnutého iného zásahu a podľa okolností odstránil jeho následky, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví; ak žalobca nepostupoval podľa § 257 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 439
Prípustnosť kasačnej sťažnosti

(1)
Kasačná sťažnosť je prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu podľa § 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná proti uzneseniu,
a)
ktorým sa upravuje vedenie konania,
b)
proti ktorému je prípustná sťažnosť,
c)
o priznaní alebo nepriznaní postavenia osoby zúčastnenej na konaní,
d)
o právomoci, príslušnosti, poriadkovej pokute podľa § 78, o odmene znalca, tlmočníka a prekladateľa,
e)
týkajúceho sa odkladného účinku žaloby,
f)
o predĺžení lehoty podľa § 250 ods. 2 a § 262 ods. 2,
g)
ktorým sa prerušuje konanie z dôvodu podania prejudiciálnej otázky,
h)
o výške náhrady trov konania,
i)
o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia.
(3)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná, ak
a)
sa opiera o iné dôvody, ako sú uvedené v § 440,
b)
sa opiera o dôvody, ktoré sťažovateľ neuplatnil v konaní pred správnym súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie, hoci tak urobiť mohol,
c)
smeruje len proti dôvodom rozhodnutia správneho súdu.
(4)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná ani proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu vo veciach podľa § 23 ods. 2 písm. e) až g).
zobraziť paragraf
§ 443

(1)
Kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia správneho súdu oprávnenému subjektu, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.
(2)
Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je sedem dní od doručenia rozhodnutia správneho súdu v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia.
(3)
Generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu, pri správnej žalobe vo veciach zaistenia v lehote siedmich dní od doručenia rozhodnutia správneho súdu žalovanému orgánu verejnej správy.
(4)
Opomenutý sťažovateľ musí podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o rozhodnutí správneho súdu dozvedel, najneskôr v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.
(5)
Zmeškanie lehoty uvedenej v odsekoch 1 až 4 nemožno odpustiť.
zobraziť paragraf
§ 454

Na rozhodnutie kasačného súdu je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania napadnutého rozhodnutia správneho súdu.
zobraziť paragraf
§ 459

Kasačný súd uznesením odmietne kasačnú sťažnosť, ak
a)
bola podaná oneskorene,
b)
bola podaná neoprávnenou osobou,
c)
ak nie je prípustná podľa § 439,
d)
neboli splnené podmienky podľa § 449,
e)
nemá náležitosti ustanovené týmto zákonom, bol dodržaný postup podľa § 450 ods. 1 a nejde o prípady podľa § 449 ods. 2 písm. b) a c).
zobraziť paragraf
§ 462

(1)
Ak kasačný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť kasačnej sťažnosti, rozhodne o zrušení napadnutého rozhodnutia a podľa povahy vráti vec správnemu súdu na ďalšie konanie alebo konanie zastaví, prípadne vec postúpi orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí.
(2)
Ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nie je v súlade so zákonom, a správny súd žalobu zamietol, môže rozhodnutie správneho súdu zmeniť tak, že zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy a vec mu vráti na ďalšie konanie.
(3)
Ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy je v súlade so zákonom a správny súd ho zrušil, môže rozhodnutie správneho súdu zmeniť tak, že žalobu zamietne.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 493e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023


Konania začaté a neskončené do 30. júna 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2023; ustanovenie § 493f tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 493f
Osobitné prechodné ustanovenia

(1)
Žalobou na obnovu konania možno napadnúť aj právoplatné rozhodnutie správneho súdu vydané do 30. júna 2016.
(2)
Žalobu na obnovu konania prejedná správny súd podľa § 10, v ktorého obvode má sídlo žalovaný, ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3)
Žalobu na obnovu konania vo veciach zodpovedajúcich veciam podľa § 11 písm. a) až g) prejedná najvyšší správny súd.
(4)
Ak nemožno určiť príslušnosť podľa odseku 2, je na konanie príslušný Správny súd v Banskej Bystrici.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore